Mediebarometern 2004
                SSD 0828

               Huvudansvarig
                NORDICOM

           Publik- och programforskning

             Första SSD-upplagan
              September 2006

  
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i MEDIEBAROMETERN 2004 har insamlats av Nordicom.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                Bakgrund

  Mediebarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser
  att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en
  genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal
  enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett,
  grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning,
  vecko-/månadstidning, tidskrift och bok. Från 1995 omfattas
  även direktreklam och ny medieteknologi. Ett särskilt område
  rör Internet-användning. Syftet är att beskriva tendenser och
  förändringar i människors nyttjande av massmedier.
  Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett
  slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år (3-99 år för
  åren 1990-1993). Mediebarometern genomfördes första gången
  1979 och har sedan dess genomförts varje år.

  Tanken med Mediebarometern var redan från starten att
  långsiktigt följa mediepubliken. Det gällde således inte att
  skapa en studie där resultaten ett enskilt år skulle vara
  avgörande. En följd av detta var bedömningen att mått på många
  medier var viktigare än förfinade mått på några få medier.

  Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska
  räckvidd. Undersökningen avser således inte människors
  medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod.
  Tekniskt brukar detta nämnas 'recency', i motsats till
  'frequency', som avser regelbundenhet eller vanan.

  Mediebarometern var ursprungligen inriktad på radio och TV och
  inte på enskilda kanaler respektive på morgon- och kvällspress
  och inte på enskilda tidningar. Utvidgningar till mer
  specifika enheter och fler medier har dock genomförts som en
  konsekvens av medieutvecklingen, både totalt och för vissa
  perioder. Nya frågeområden har också tillkommit, t ex vad
  gäller persondatorer- och internetanvändning.
  Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för
  mediekonsumtionen.
  Frågorna avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om
  man tittade på video eller lyssnade på CD. För vissa av
  medierna har gårdagen uppfattats som ett något missvisande
  mått. Detta har i första hand gällt veckopress, tidskrifter
  och bio. De personer som där svarar att de inte läst eller
  tittat i en veckotidning eller tidskrift igår får följdfrågan
  om man i så fall gjort detta under någon av de föregående sex
  dagarna. På så sätt kan mediebarometern för dessa medier
  redovisa en veckoräckvidd. Numera kan veckoräckvidd anges för
  samtliga medier.

  För vissa medier - morgonpress, kvällspress,
  vecko-/månadstidningar, tidskrifter och böcker - ställs det
  också en fråga om antalet man tagit del av. Därmed kan andelen
  exponerade för två eller fler morgontidningar etc redovisas.

  Till dem som har tagit del av ett medium under den givna
  tidsrymden ställs frågan om hur lång tid de ägnat åt mediet.

  Undersökningen genomfördes till en början under en höstvecka
  varje år, men 1983 utökades insamlingsperioden till två veckor
  på hösten. Mediebarometern blev årsrepresentativ först 1985
  genom att de 14 undersökningsdagarna slumpmässigt spreds ut
  över året. Från och med 1988 har Mediebarometern genomförts
  över ett kalenderår med första mätdagen i januari och den
  sista i december. Under sommarmånaderna har emellertid aldrig
  några intervjuer gjorts. Undersökningsperioden utökades 1990
  till 21 dagar utspridda över året.
  Nu är det 42 slumpmässigt valda dagar. Redan från starten har
  intervjuerna genomförts alla veckodagar, vilket betyder att
  antalet måndagar, tisdagar, onsdagar o s v alltid varit lika
  stort.

  Sedan starten 1979 har frågor om allmänhetens användning av
  radio, TV, morgonpress, kvällspress, grammofonskivor,
  kassettband, video och böcker ställts till svarspersonerna.
  Året därefter inkluderades frågor om populärpress och
  tidskrifter. Mediebarometern innefattar vidare mellan 1985 och
  1995 även serietidningar.

  Mediebarometern har sedan 1990, utöver frågorna om
  medieanvändning under en genomsnittlig dag, även ställt frågor
  om användning av olika massmedier en genomsnittlig vecka,
  månad och under senaste året.

  I Mediebarometern 1979-1992 har frågor om TV- och
  videotittande samt om radiolyssnande inte ställts tillsammans
  med frågorna om användning av andra medier. Uppgifterna om
  radio, TV och video har istället hämtats från PUB:s
  kontinuerliga publikräkningar. Svarspersonerna har här mer i
  detalj fått ange vilka program de tittat respektive lyssnat på
  under gårdagen. Från dessa svar har tittar- och lyssnartiden
  räknats ut för varje svarsperson genom att summera tiden för
  de program de tittat på.

  Efter PUB:s avveckling halvårsskiftet 1993 fanns det inte
  längre möjlighet att använda samma metod som tidigare för
  mätning av den tid som ägnats åt TV, video och radio. I 1993
  års Mediebarometer har svarspersonerna istället på samma vis
  som de tidigare år gjort med övriga medier, fått göra en
  uppskattning av hur lång tid de ägnat åt radio, TV och video
  under gårdagen.

  Det byte av insamlingsmetod för radio, TV och video som
  genomfördes 1993 har huvudsakligen haft två konsekvenser. För
  det första innebär det att den tid som ägnats åt olika medier
  nu mäts med samma metod för samtliga medier. Det innebär att
  den tid som ägnats åt respektive medium är direkt jämförbar
  mellan olika medier fr o m 1993. Tidigare år har radio-, TV-
  och video-tiden mätts med en metod och tiden som ägnats åt
  samtliga övriga medier med en annan metod. För det andra
  innebär bytet av metod att den tid som avsätts för radio, TV
  och video 1993 och därefter inte kan jämföras fullt ut med
  tittar- och lyssnartiden mellan 1979 och 1992.

  Mediebarometern 1994 utökades med frågor som gäller användning
  av text-TV och biobesök. I 1994 års Mediebarometer
  presenterade för första gången sedan starten 1979 helt
  jämförbar statistik över hur lång tid svenskarna ägnar sig åt
  olika massmedier. Samma mått användes för samtliga medier för
  att mäta läs-, tittar- och lyssnartid, vilket inte varit
  fallet tidigare år.

  Nordicom-Sverige har sedan 1994 haft samordningsansvar för
  Mediebarometern. Ansvaret för fältarbetet har efter sedvanlig
  upphandling lagts ut på ARS AB.

  Den modell för Mediebarometerns organisation och finansiering
  som Nordicom arbetat efter bygger på en tredelning:

  1  Huvudansvaret för genomförandet ligger hos en oberoende
  institution, NORDICOM-Sverige, som fungerar som beställare och
  dataansvarig samt ansvarar för en årlig presentation.

  2  Ansvaret för datainsamlingen läggs ut på ett
  undersökningsföretag efter sedvanlig upphandling.

  3  Grundanslaget kommer från Kulturdepartementet men
  genomförandet av undersökningen möjliggörs av intressenters
  och bidragsgivares medverkan till finansiering.

  Kulturdepartementet har anslagit medel motsvarande 20% av
  kostnaderna för Mediebarometern. Övrig finansiering står
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare för.

  Intressenter i 2004 års Mediebarometer är Dagens Nyheter,
  forskningsprogrammet Dagspresskollegiet vid Göteborgs
  universitet, Göteborgs-Posten, Mediaedge: CIA Sweden, Posten,
  Styrelsen för Psykologiskt Försvar, Sveriges Radio och
  Sveriges Television. Bidragsgivare är Carat, Vizeum Sweden,
  Svenska Dagbladet, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges
  Tidskrifter.

             Mediebarometern 2004

  Uppgifterna har genomförts i form av telefonintervjuer
  fördelat över 42 slumpmässigt valda dagar(mättillfällen) över
  hela året (med undantag av juli), där det skett en
  stratifiering så att varje veckodag förekommer sex gånger. Den
   omfattar ett urval på minst 100 personer per
  undersökningsdag, vilket beräknas ge minst 3500 effektiva
  intervjuer.

  
             Urval och bortfall

  Urvalet bestod av ett obundet slumpmässigt individurval av
  Sveriges befolkning i åldern 9 till 79 år. Urvalet drogs ur
  Semas befolkningsregister och omfattade 5 884 personer boende
  i Sverige. Bortfall bestående av ej telefonnummersatta
  urvalsenheter, felaktiga nummer, ej målgrupp och bortresta
  under hela perioden osv, gav ett nettourval på 5 093 personer.
  Av dessa har intervjuer genomförts med 3 532 personer. Detta
  betyder att undersökningen har en svarsfrekvens på 70 procent.
  Anddelen uttalade svarsvägrare uppgick till 13 procent medan
  resterande bortfall består av ej anträffade, korttidssjuka mm.

            Bostadsort: H-regioner

  Från och med Mediebarometern 2001 har indelningen för
  bostadsort, med undantag för storstadsregionerna, övergått
  till det av Statistiska Centralbyrån definierade begreppet
  H-regioner. H-region är ett begrepp som bygger på antal
  invånare inom en radie av 30 kilometer från kommuncentrum (som
  kommuncentrum räknas den folkrikaste församlingen), samt antal
  invånare inom 100 kilometers radie. Begreppen är inte
  geografiskt bindande, t. ex. innefattar den norra glesbygden
  även två områden i södra Sverige, men rubriceringen är i stort
  rättvisande och den bygger på följande princip:

  Större städer = Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 km
  radie från kommuncentrum.
  
  Södra mellanbygden = Kommuner med mer än 27 000 invånare och
  mindre än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum
  samt med mer än 300 000 invånare inom 100 km radie från samma
  punkt.

   Norra tätbygden = Kommuner med mer än 27 000 invånare och
  mindre än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum
  samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 km radie från
  samma punkt.
  
  Norra glesbygden = Kommuner med mer än 27 000 invånare inom
  30 km radie från kommuncentrum.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

   ............................................................

  (1) VAR 12 (2) TID LYSSNAT PÅ CD- ELLER GRAMMOFONSKIVA
  (3) LOC 27 WIDTH 1 (4) MD=9

  (5) Lyssnade Du på någon CD- eller grammofonskiva igår?
    (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på CD-
    eller grammofonskiva igår?

  (6) ......................

   (7) (8)   (9)
  
   190  1. Ja, mer än 2 timmar
   313  2. Ja, 1 - 2 timmar
   122  3. Ja, 1/2 - 1 timmar
   108  4. Ja, mindre än 1/2-timme
  1495  5. Nej
  
   20  9. Vet ej, ej svar

   .........................................................

   (1) Variabelnummer
   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
   (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.
   (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
   (7) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.
   (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
   (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0828 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Födelseår 7 Län 8 Kommun 9 Datum som intervjun genomförts 10 Vår eller höstintervju 11 Lyssnat på CD- eller grammofonskiva 12 Senast lyssnat på CD- eller grammofonskiva 13 Typ av lyssnande 14 Typ av inläst bok 15 Lyssnat på ljudkassett 16 Senast lyssnat på ljudkassett 17 Lyssnat på musik- eller talkassett 18 Lyssnat på barn- eller ungdomslitteratur 19 Lyssnat på skönlitteratur 20 Lyssnat på facklitteratur 21 Läst morgontidning 22 Morgontidning 1 23 Morgontidning 2 24 Morgontidning 3 25 Morgontidning 1 i tryckt version eller på Internet 26 Morgontidning 2 i tryckt version eller på Internet 27 Morgontidning 3 i tryckt version eller på Internet 28 Morgontidning 1 - Läst i bostaden 29 Morgontidning 1 - Läst på arbetsplatsen/skolan 30 Morgontidning 1 - Läst på annan plats 31 Morgontidning 1 - Läst, tveksam var 32 Morgontidning 2 - Läst i bostaden 33 Morgontidning 2 - Läst på arbetsplatsen/skolan 34 Morgontidning 2 - Läst på annan plats 35 Morgontidning 2 - Läst, tveksam var 36 Morgontidning 3 - Läst i bostaden 37 Morgontidning 3 - Läst på arbetsplatsen/skolan 38 Morgontidning 3 - Läst på annan plats 39 Morgontidning 3 - Läst, tveksam var 40 Tid läst morgontidning 41 Läst: Lokala nyheter 42 Läst: Inrikesnyheter 43 Läst: Utrikesnyheter 44 Läst: Sport 45 Läst: Kulturmaterial 46 Läst: Nöjesmaterial 47 Läst: Annonser 48 Läst: Tveksam vad 49 Läst morgontidning mellan 06.00 och 08.00 50 Läst morgontidning mellan 08.00 och 12.00 51 Läst morgontidning mellan 12.00 och 17.00 52 Läst morgontidning mellan 17.00 och 19.00 53 Läst morgontidning mellan 19.00 och 22.00 54 Läst morgontidning mellan 22.00 och 24.00 55 Läst morgontidning efter 24.00 men före kl 06.00 56 Läst morgontidning - tveksam vilken tid 57 Senast läst morgontidning 58 Prenumeration på morgontidning 59 Läst kvällstidning 60 Kvällstidning 1 61 Kvällstidning 2 62 Kvällstidning 3 63 Kvällstidning 1 i tryckt version eller på Internet 64 Kvällstidning 2 i tryckt version eller på Internet 65 Kvällstidning 3 i tryckt version eller på Internet 66 Tid läst kvällstidning 67 Läst kvällstidning mellan 06.00 och 08.00 68 Läst kvällstidning mellan 08.00 och 12.00 69 Läst kvällstidning mellan 12.00 och 17.00 70 Läst kvällstidning mellan 17.00 och 19.00 71 Läst kvällstidning mellan 19.00 och 22.00 72 Läst kvällstidning mellan 22.00 och 24.00 73 Läst kvällstidning mellan 24.00 och 06.00 74 Läst kvällstidning - tveksam vilken tid 75 Senast läst kvällstidning 76 Läst vecko- eller månadstidning 77 Tid läst vecko- eller månadstidning 78 Senast läst vecko- eller månadstidning 79 Läst senaste veckan: Familjetidning 80 Läst senaste veckan: Kändistidning 81 Läst senaste veckan: Annan veckotidning 82 Läst senaste veckan: Magasin för kvinnor 83 Läst senaste veckan: Magasin för män 84 Läst senaste veckan: Ungdomstidning 85 Läst senaste veckan: Serietidning 86 Läst senaste veckan: Specialmagasin inriktning hem 87 Läst senaste veckan: Specialmagasin inriktning data 88 Läst senaste veckan: Specialmagasin inriktning idrott 89 Läst senaste veckan: Specialtidning inriktning ekonomi 90 Läst senaste veckan: Övriga specialtidningar 91 Läst senaste veckan: Gratistidning på stan 92 Läst senaste veckan: Annonstidning 93 Läst senaste veckan: Utländsk veckotidning 94 Läst senaste veckan: Utländsk specialtidning 95 Läst senaste veckan: Tveksam vilken typ av vecko- eller månadstidning 96 Tillgångssätt till tidningen 97 Läst annan tidskrift 98 Tid läst annan tidskrift 99 Senast läst annan tidskrift 100 Läst senaste veckan: Organisations-, medlemstidning 101 Läst senaste veckan: Kulturtidskrift 102 Läst senaste veckan: Politisk tidskrift 103 Läst senaste veckan: Facktidskrift 104 Läst senaste veckan: Specialtidskrift 105 Läst senaste veckan: Vetenskaplig tidskrift 106 Läst senaste veckan: Utländsk tidskrift 107 Läst senaste veckan: Annan typ av tidskrift 108 Läst senaste veckan: Tveksam vilken typ av tidskrift 109 Tillgångssätt till tidningen 110 Läst bok 111 Tid läst bok 112 Läst bok i bostaden 113 Läst bok på arbetsplats/skola 114 Läst bok på annan plats 115 Senast läst bok 116 Läst skönlitteratur 117 Läst barn och ungdomslitteratur 118 Läst facklitteratur 119 Läst lärobok, kursbok eller läxbok 120 Läst annan bok 121 Läst bok - tveksam vilken typ 122 Anskaffningssätt av bok 123 Läst bok för nöjes skull 124 Läst bok för arbetet eller skolan 125 Läst bok - tveksam om syfte 126 Tillgång till radio i bostaden 127 Tillgång till radio på arbetsplatsen 128 Tillgång till inget av ovanstående 129 Tillgång till något av ovanstående - Tveksamt, vet ej 130 Tid lyssnat på radio 131 Lyssnat på radio mellan 06.00 och 08.00 132 Lyssnat på radio mellan 08.00 och 12.00 133 Lyssnat på radio mellan 12.00 och 17.00 134 Lyssnat på radio mellan 17.00 och 19.00 135 Lyssnat på radio mellan 19.00 och 22.00 136 Lyssnat på radio mellan 22.00 och 24.00 137 Lyssnat på radio mellan 24.00 och 06.00 138 Lyssnat på radio - tveksam vilken tid 139 Lyssnat på P1 140 Lyssnat på P2 141 Lyssnat på P3 142 Lyssnat på P4-lokal 1 143 Lyssnat på P4-lokal 2 144 Lyssnat på P4-lokal 3 145 Lyssnat på P4-lokal 4 146 Lyssnat på P4-lokal 5 147 Lyssnat på P4-lokal 6 148 Lyssnat på P4-lokal 7 149 Lyssnat på P4-lokal 8 150 Lyssnat på P4-lokal 9 151 Lyssnat på P4-lokal 10 152 Lyssnat på P4-lokal 11 153 Lyssnat på P4-lokal 12 154 Lyssnat på P4-lokal 13 155 Lyssnat på P4-lokal 14 156 Lyssnat på P4-lokal 15 157 Lyssnat på P4-lokal 16 158 Lyssnat på P4-lokal 17 159 Lyssnat på P4-lokal 18 160 Lyssnat på P4-lokal 19 161 Lyssnat på P4-lokal 20 162 Lyssnat på P4-lokal 21 163 Lyssnat på P4-lokal 22 164 Lyssnat på P4-lokal 23 165 Lyssnat på P4-lokal 24 166 Lyssnat på P4-lokal 25 167 Lyssnat på P4-nationella 168 Lyssnat på Radio Energy 169 Lyssnat på Mix Megapol 170 Lyssnat på Radio rix 171 Lyssnat på Radio City 172 Lyssnat på annan lokal station 173 Lyssnat på närradiostation med musik 174 Lyssnat på närradiostation med tal 175 Lyssnat på någon utländsk station 176 Lyssnat på radiokanal- Tveksam vilken 177 Radiolyssnande via Internet - Sveriges radios kanaler 178 Radiolyssnande via Internet - Ej sveriges radios kanaler 179 Radiolyssnande via Internet - Lyssnade inte 180 Radiolyssnande via Internet - Tveksam 181 Senast lyssnat på radio 182 Tillgång till TV i hemmet 183 Antal TV-apparater i hemmet 184 Utrustning för digital-TV 185 Mottagningssätt för TV:n 186 Satellitkanal 187 Kanal i tilläggspaket: TV3 188 Kanal i tilläggspaket: Kanal 5 189 Kanal i tilläggspaket: TV8 190 Kanal i tilläggspaket: ZTV 191 Kanal i tilläggspaket: TV4 plus 192 Kanal i tilläggspaket: 24 193 Kanal i tilläggspaket: Barnkanalen 194 Kanal i tilläggspaket: Mediteve 195 Kanal i tilläggspaket: Nyhetskanal 196 Kanal i tilläggspaket: Sportkanal 197 Kanal i tilläggspaket: Dansk, norsk, finsk TV-kanal 198 Kanal i tilläggspaket: Brittiska allmänkanaler 199 Kanal i tilläggspaket: Franska allmänkanaler 200 Kanal i tilläggspaket: Tyska allmänkanaler 201 Kanal i tilläggspaket: Spanska allmänkanaler 202 Kanal i tilläggspaket: Kanaler från gamla Jugoslavien 203 Kanal i tilläggspaket: Övriga Europa 204 Kanal i tilläggspaket: Arabiska kanaler 205 Kanal i tilläggspaket: Kanaler från övriga världen 206 Kanal i tilläggspaket: Filmkanal 207 Kanal i tilläggspaket: Naturkanal 208 Kanal i tilläggspaket: Resor, Äventyr 209 Kanal i tilläggspaket: Underhållningskanal 210 Kanal i tilläggspaket: Musikkanal 211 Kanal i tilläggspaket: TV-shopping-kanal 212 Kanal i tilläggspaket: Annan 213 Kanal i tilläggspaket: Ingen av dessa 214 Kanal i tilläggspaket: Tveksam, vet ej 215 Tittat på TV 216 Tittat på TV mellan 06.00 och 08.00 217 Tittat på TV mellan 08.00 och 12.00 218 Tittat på TV mellan 12.00 och 17.00 219 Tittat på TV mellan 17.00 och 19.00 220 Tittat på TV mellan 19.00 och 22.00 221 Tittat på TV mellan 22.00 och 24.00 222 Tittat på TV efter 24.00 men före 06.00 223 Tittat på TV - tveksam vilken tid 224 Tittat på SVT1 225 Tittat på SVT2 226 Tittat på TV4 227 Tittat på TV3 228 Tittat på Kanal 5 229 Tittat på TV8 230 Tittat på ZTV 231 Tittat på TV4 Plus 232 Tittat på 24 233 Tittat på Barnkanalen 234 Tittat på Mediteve 235 Tittat på Nyhetskanal 236 Tittat på Sportkanal 237 Tittat på dansk, norsk, finsk TV-kanal 238 Tittat på brittiska allmänkanaler 239 Tittat på franska allmänkanaler 240 Tittat på tyska allmänkanaler 241 Tittat på spanska allmänkanaler 242 Tittat på kanaler från gamla Jugoslavien 243 Tittat på kanaler från övriga Europa 244 Tittat på arabiska kanaler 245 Tittat på kanaler från övriga världen 246 Tittat på filmkanal 247 Tittat på naturkanal 248 Tittat på resor, äventyr 249 Tittat på underhållningskanal 250 Tittat på musikkanal 251 Tittat på TV-shopping-kanal 252 Tittat på annan typ av kanal 253 Tittat på TV - tveksam vilken kanal 254 Senast tittat på TV 255 Tittat på nyhetsprogram 256 Tittat på faktaprogram 257 Tittat på långfilm 258 Tittat på serier 259 Tittat på dokusåpa 260 Tittat på sport 261 Tittat på underhållning 262 Tittat på barnprogram 263 Tittat på program - tveksam om programtyp 264 Tittat på Rapport i SVT 265 Tittat på Aktuellt i SVT 266 Tittat på Nyheterna i TV4 267 Tittat på TV3 Direkt 268 Tittat på nyhetssändning - tveksam, vet ej 269 Tillgång till text-TV i åretrunt bostaden 270 Tittat på text-TV 271 Tid tittat på text-TV 272 Senast tittat på text-TV 273 Tittat på text-TV senaste veckan: SVT1 - SVT2 274 Tittat på text-TV senaste veckan: TV3 275 Tittat på text-TV senaste veckan: TV4 276 Tittat på text-TV senaste veckan: Kanal 5 277 Tittat på text-TV senaste veckan: Annan TV-kanal 278 Tittat på text-TV senaste veckan: Tveksam vilken kanal 279 Använt text-TV för TV:s programtablåer 280 Använt text-TV för nyheter 281 Använt text-TV för ekonomiinformation 282 Använt text-TV för sport 283 Använt text-TV för väder 284 Använt text-TV för spel och lotteri 285 Använt text-TV för annonser och annan reklam 286 Använt text-TV för textning av TV-program 287 Använt text-TV för annan information 288 Använt text-TV - tveksam till vad 289 Spelat TV-spel någon gång 290 Spelat TV-spel senaste veckan 291 Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad: En video 292 Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad: Två video 293 Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad: Tre eller fler video 294 Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad: En DVD 295 Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad: Två DVD 296 Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad: Tre eller fler DVD 297 Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad: Saknas både video och DVD 298 Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad: Tveksam om tillgången 299 Tittat på video eller DVD 300 Tittat på inspelade TV-program 301 Tittat på hyrvideo 302 Tittat på köpvideo 303 Tittat på annan video eller DVD 304 Tittat på video, DVD - tveksam om typ 305 Inspelade TV-program: Nyheter 306 Inspelade TV-program: Samhällsprogram 307 Inspelade TV-program: Långfilm 308 Inspelade TV-program: Serier 309 Inspelade TV-program: Dokusåpa 310 Inspelade TV-program: Sport 311 Inspelade TV-program: Underhållning 312 Inspelade TV-program: Barn och ungdomsprogram 313 Inspelade TV-program: Tveksam på vilket 314 Senast tittat på video eller DVD 315 Senast varit på bio 316 Antal datorer i bostaden 317 Persondator ansluten till Internet 318 PC-användning i bostaden: Senast använt 319 PC-användning i bostaden senaste veckan: Förvärvsarbete 320 PC-användning i bostaden senaste veckan: Internetanvändning 321 PC-användning i bostaden senaste veckan: Utbildning 322 PC-användning i bostaden senaste veckan: Hemkontor 323 PC-användning i bostaden senaste veckan: Spel 324 PC-användning i bostaden senaste veckan: Musik 325 PC-användning i bostaden senaste veckan: Laddat program till datorn 326 PC-användning i bostaden senaste veckan: Annan 327 PC-användning i bostaden senaste veckan - Tveksam till vad 328 PC-användning i bostaden: Tid 329 Använt Internet mellan 06.00 och 08.00 330 Använt Internet mellan 08.00 och 12.00 331 Använt Internet mellan 12.00 och 17.00 332 Använt Internet mellan 17.00 och 19.00 333 Använt Internet mellan 19.00 och 22.00 334 Använt Internet mellan 22.00 och 24.00 335 Använt Internet efter 24.00 men före 06.00 336 Använt Internet - tveksam vilken tid 337 Internet i bostaden igår: E-post 338 Internet i bostaden igår: Läst dagstidning 339 Internet i bostaden igår: Läst tidskrift 340 Internet i bostaden igår: Nyheter 341 Internet i bostaden igår: Lyssnat på radio 342 Internet i bostaden igår: Följt TV-program 343 Internet i bostaden igår: Tittat på film 344 Internet i bostaden igår: Sökt fakta 345 Internet i bostaden igår: Uträttat ärenden 346 Internet i bostaden igår: Lyssnat till musik 347 Internet i bostaden igår: Laddat ner musik 348 Internet i bostaden igår: Spel/underhållning 349 Internet i bostaden igår: Chatt-grupp 350 Internet i bostaden igår: Annan 351 Internet i bostaden igår: Tveksam till vad 352 Internetinformation igår: Samhällsinformation 353 Internetinformation igår: Annan information 354 Internetinformation igår: Resor 355 Internetinformation igår: Kultur - nöje - fritid 356 Internetinformation igår: Skola - utbildning 357 Internetinformation igår: Konsumtionsvaror - tjänster 358 Internetinformation igår: Börs och ekonomi 359 Internetinformation igår: E-postadresser 360 Internetinformation igår: Telefonnummer eller adresser 361 Internetinformation igår: Annat 362 Internetinformation igår: Tveksam till vad 363 Tid spelade spel 365 Internet i bostaden senaste månaden: E-post 366 Internet i bostaden senaste månaden: Läst dagstidning 367 Internet i bostaden senaste månaden: Läst tidskrift 368 Internet i bostaden senaste månaden: Nyheter 369 Internet i bostaden senaste månaden: Lyssnat på radio 370 Internet i bostaden senaste månaden: Följt TV-program 371 Internet i bostaden senaste månaden: Tittat på film 372 Internet i bostaden senaste månaden: Sökt fakta 373 Internet i bostaden senaste månaden: Uträttat ärenden 374 Internet i bostaden senaste månaden: Lyssnat till musik 375 Internet i bostaden senaste månaden: Laddat ner musik 376 Internet i bostaden senaste månaden: Spel, underhållning 377 Internet i bostaden senaste månaden: Chatt-grupp 378 Internet i bostaden senaste månaden: Annan 379 Internet i bostaden senaste månaden: Tveksam till vad 380 Internetinformation senaste månaden: Samhällsinformation 381 Internetinformation senaste månaden: Annan information 382 Internetinformation senaste månaden: Resor 383 Internetinformation senaste månaden: Kultur - nöje - fritid 384 Internetinformation senaste månaden: Skola - utbildning 385 Internetinformation senaste månaden: Konsumtionsvaror - tjänster 386 Internetinformation senaste månaden: Börs och ekonomi 387 Internetinformation senaste månaden: E-postadresser 388 Internetinformation senaste månaden: Telefonnummer eller adresser 389 Internetinformation senaste månaden: Annat 390 Internetinformation senaste månaden: Tveksam till vad 391 PC-användning - På arbetsplatsen 392 PC-användning - I skolan 393 PC-användning - Annan plats 394 PC-användning - Nej 395 PC-användning - Tveksam, vet ej 396 Internetanvändning - På arbetsplatsen 397 Internetanvändning - I skolan 398 Internetanvändning - Annan plats 399 Internetanvändning - Nej 400 Internetanvändning - Tveksam, vet ej 401 Tid använt Internet i arbetet 402 Tid använt Internet på skolan 403 Tid använt Internet på annan plats 404 Internet utanför bostaden igår: E-post 405 Internet utanför bostaden igår: Läst dagstidning 406 Internet utanför bostaden igår: Läst tidskrift 407 Internet utanför bostaden igår: Nyheter 408 Internet utanför bostaden igår: Lyssnat på radio 409 Internet utanför bostaden igår: Följt TV-program 410 Internet utanför bostaden igår: Tittat på film 411 Internet utanför bostaden igår: Sökt fakta 412 Internet utanför bostaden igår: Uträttat ärenden 413 Internet utanför bostaden igår: Lyssnat till musik 414 Internet utanför bostaden igår: Laddat ner musik 415 Internet utanför bostaden igår: Spel, underhållning 416 Internet utanför bostaden igår: Chat-grupp 417 Internet utanför bostaden igår: Annan 418 Internet utanför bostaden igår: Tveksam till vad 419 Internetinformation utanför bostaden igår: Samhällsinformation 420 Internetinformation utanför bostaden igår: Annan information 421 Internetinformation utanför bostaden igår: Resor 422 Internetinformation utanför bostaden igår: Kultur - nöje - fritid 423 Internetinformation utanför bostaden igår: Skola - utbildning 424 Internetinformation utanför bostaden igår: Konsumtionsvaror - tjänster 425 Internetinformation utanför bostaden igår: Börs och ekonomi 426 Internetinformation utanför bostaden igår: E-postadresser 427 Internetinformation utanför bostaden igår: Telefonnummer eller adresser 428 Internetinformation utanför bostaden igår: Annat 429 Internetinformation utanför bostaden igår: Tveksam till vad 430 PC-användning utanför bostaden senaste veckan - På arbetsplatsen 431 PC-användning utanför bostaden senaste veckan - I skolan 432 PC-användning utanför bostaden senaste veckan - Annan plats 433 PC-användning utanför bostaden senaste veckan - Nej 434 PC-användning utanför bostaden senaste veckan - Tveksam, vet ej 435 Internet utanför bostaden senaste veckan - På arbetsplatsen 436 Internet utanför bostaden senaste veckan - I skolan 437 Internet utanför bostaden senaste veckan - Annan plats 438 Internet utanför bostaden senaste veckan - Nej 439 Internet utanför bostaden senaste veckan - Tveksam, vet ej 440 Internet utanför bostaden senaste veckan: E-post 441 Internet utanför bostaden senaste veckan: Läst dagstidning 442 Internet utanför bostaden senaste veckan: Läst tidskrift 443 Internet utanför bostaden senaste veckan: Nyheter 444 Internet utanför bostaden senaste veckan: Lyssnat på radio 445 Internet utanför bostaden senaste veckan: Följt TV-program 446 Internet utanför bostaden senaste veckan: Tittat på film 447 Internet utanför bostaden senaste veckan: Sökt fakta 448 Internet utanför bostaden senaste veckan: Uträttat ärenden 449 Internet utanför bostaden senaste veckan: Lyssnat till musik 450 Internet utanför bostaden senaste veckan: Laddat ner musik 451 Internet utanför bostaden senaste veckan: Spel 452 Internet utanför bostaden senaste veckan: Chat-grupp 453 Internet utanför bostaden senaste veckan: Annan 454 Internet utanför bostaden senaste veckan: Tveksam, vet ej 455 Internetinformation senaste veckan: Samhällsinformation 456 Internetinformation senaste veckan: Annan information 457 Internetinformation senaste veckan: Resor 458 Internetinformation senaste veckan: Kultur - nöje - fritid 459 Internetinformation senaste veckan: Skola - utbildning 460 Internetinformation senaste veckan: Konsumtionsvaror - tjänster 461 Internetinformation senaste veckan: Börs och ekonomi 462 Internetinformation senaste veckan: E-postadresser 463 Internetinformation senaste veckan: Telefonnummer eller adresser 464 Internetinformation senaste veckan: Annat 465 Internetinformation senaste veckan: Tveksam om vad 466 Andel Internet avseende arbete 467 Andel Internet avseende privat intresse 468 Tillgång till i bostaden: Mobiltelefon 469 Tillgång till i bostaden: Fast telefon 470 Tillgång till i bostaden: Fax 471 Tillgång till i bostaden: CD-spelare 472 Tillgång till i bostaden: MP3-spelare 473 Tillgång till i bostaden: Stationär persondator 474 Tillgång till i bostaden: Bärbar persondator 475 Tillgång till i bostaden: Handdator/Palmdator 476 Tillgång till i bostaden: CD-brännare för persondator 477 Tillgång till i bostaden: Inget av ovanstående 478 Tillgång till i bostaden: Tveksam, vet ej på F53.1 t o m F53.9 479 Tillgång till i mobiltelefon: SMS-tjänster 480 Tillgång till i mobiltelefon: MMS-tjänster 481 Tillgång till i mobiltelefon: Ta emot rörliga bilder 482 Tillgång till i mobiltelefon: Spel 483 Tillgång till i mobiltelefon: FM-radio 484 Tillgång till i mobiltelefon: Mp3-filer 485 Tillgång till i mobiltelefon: E-post 486 Tillgång till i mobiltelefon: Andra internetfunktioner 487 Tillgång till i mobiltelefon: Inget av detta 488 Tillgång till i mobiltelefon: Tveksam, vet ej 489 SMS eller andra internetfunktioner: Allmänna nyheter 490 SMS eller andra internettjänster: Börsnyheter 491 SMS eller andra internetfunktioner: Skicka meddelande, SMS 492 SMS eller andra internetfunktioner: Ta bilder 493 SMS eller andra internetfunktioner: Skicka bilder 494 SMS eller andra internetfunktioner: Tittat på videosekvens 495 SMS eller andra internetfunktioner: Spel 496 SMS eller andra internettjänster: Lyssnar på radio 497 SMS eller andra internettjänster: Lyssnar på MP3-filer 498 SMS eller andra internettjänster: E-post 499 SMS eller andra internettjänster: Ärenden 500 SMS eller andra internettjänster: Positionsangivelse 501 SMS eller andra internettjänster: Inget av ovanstående alternativ 502 SMS eller andra internettjänster: Osäker användningsområde 503 Antal mobiltelefoner i bostaden 504 Läst annonsblad 505 Läst lokalt annonsblad 506 Läst de stora affärskedjornas annonsblad 507 Läst lokala handlares annons- eller reklamblad 508 Läst lösa reklamblad med rabattkuponger 509 Läst adresserad reklam 510 Läst annan form av reklam- eller annonsblad 511 Tagit del av utomhusreklam igår 512 Ej tagit del av reklam igår 513 Läst reklam - tveksam, vet ej 514 Läst annonsblad senaste veckan 515 Läst lokalt annonsblad senaste veckan 516 Läst de stora affärskedjornas annonsblad senaste veckan 517 Läst lokala handlares annons- eller reklamblad senaste veckan 518 Läst lösa reklamblad med rabattkuponger senaste veckan 519 Läst adresserad reklam senaste veckan 520 Läst annan form av reklam- eller annonsblad senaste veckan 521 Tagit del av utomhusreklam senaste veckan 522 Ej tagit del av reklam senaste veckan 523 Läst reklam senaste veckan - tveksam, vet ej 524 Tagit del av reklam i morgontidning 525 Tagit del av reklam i kvällstidning 526 Tagit del av reklam i veckotidning 527 Tagit del av reklam i radio 528 Tagit del av reklam i TV 529 Tagit del av reklam på bio 530 Tagit del av reklam på Internet 531 Tagit del av reklam i mobiltelefon 532 Tagit del av reklam: Nej 533 Tagit del av reklam - Tveksam, vet ej 534 Tagit del av reklam i morgontidning 535 Tagit del av reklam i kvällstidning 536 Tagit del av reklam i veckotidning 537 Tagit del av reklam i radio 538 Tagit del av reklam i TV 539 Tagit del av reklam på bio 540 Tagit del av reklam på Internet 541 Tagit del av reklam i mobiltelefon 542 Tagit del av reklam: Nej 543 Tagit del av reklam - Tveksam, vet ej 544 Aktivitet under gårdagen: Hemma hela dagen 545 Aktivitet under gårdagen: Bortrest hela dagen 546 Aktivitet under gårdagen: På arbetet eller skolan minst halva dagen 547 Aktivitet under gårdagen: Arbetade övertid 548 Aktivitet under gårdagen: Besökte släkt och vänner 549 Aktivitet under gårdagen: Besöktes av släkt och vänner 550 Aktivitet under gårdagen: Utanför hemmetaktiviteter på kvällen 551 Aktivitet under gårdagen: Tveksam, vet ej 552 Sätt upplevt gårdagen 553 Massmedieanvändning 554 Typ av boende 555 Uppväxtort 556 Moders uppväxtort 557 Faders uppväxtort 558 Civilstånd 559 UP 9-17 år: Hushållets sammansättning - antal vuxna 560 UP 9-17 år: Hushållets sammansättning - antal barn 561 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 1 år 562 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 2 år 563 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 3 år 564 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 4 år 565 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 5 år 566 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 6 år 567 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 7 år 568 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 8 år 569 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 9 år 570 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 10 år 571 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 11 år 572 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 12 år 573 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 13 år 574 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 14 år 575 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 15 år 576 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 16 år 577 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 17 år 578 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - tveksam, vet ej 579 UP 18-79 år: Hushållets sammansättning - antal vuxna 580 UP 18-79 år: Hushållets sammansättning - antal barn 581 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 1 år 582 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 2 år 583 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 3 år 584 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 4 år 585 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 5 år 586 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 6 år 587 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 7 år 588 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 8 år 589 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 9 år 590 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 10 år 591 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 11 år 592 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 12 år 593 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 13 år 594 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 14 år 595 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 15 år 596 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 16 år 597 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 17 år 598 Arbetsmarknadsgrupp 599 Familjekategori 600 Skolutbildning 601 Åldersvariabel - femgradig 602 Åldersvariabel - åttagradig 603 Barn i hushållet 604 Familjekategori 605 Hushållets storlek 606 Kön - vuxna - barn 607 Hemort - A-region 608 Sysselsättningsgrupp 609 Utbildning 3-delad 610 Utbildning 6-delad

VAR 1 SSD STUDY NR 0828              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0828


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Mediebarometern 2004
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 8 ID-nummer
VAR 5 KÖN Loc 17 width 1 Kön 1711 1. Man 1821 2. Kvinna
VAR 6 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 Födelseår 25. 1925 . . 95. 1995 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Frek: 36 25 26 30 30 38 38 41 38 39 37 43 39 54 60 47 54 61 Kod: 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Frek: 50 59 59 63 66 62 57 63 66 57 64 64 50 67 49 59 59 48 Kod: 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 39 48 67 69 62 52 60 58 58 60 59 48 56 64 44 39 36 42 Kod: 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Frek: 48 34 40 43 34 31 42 58 64 24 57 68 56 51 41 57 25
VAR 7 LÄN Loc 20 width 2 Län 629 01. Stockholms län 115 03. Uppsala län 107 04. Södermanlands län 147 05. Östergötlands län 149 06. Jönköpings län 74 07. Kronobergs län 102 08. Kalmar län 19 09. Gotlands län 50 10. Blekinge län 474 12. Skåne län 111 13. Hallands län 610 14. Västra Götalands län 97 17. Värmlands län 120 18. Örebro län 104 19. Västmanlands län 110 20. Dalarnas län 96 21. Gävleborgs län 94 22. Västernorrlands län 60 23. Jämtlands län 119 24. Västerbottens län 141 25. Norrbottens län 1 44. 1 69. 1 79. 1 89.
VAR 8 KOMMUN Loc 22 width 4 Kommun 12 0114. Upplands-Väsby 10 0115. Vallentuna 13 0117. Österåker 15 0120. Värmdö 22 0123. Järfälla 9 0125. Ekerö 33 0126. Huddinge 26 0127. Botkyrka 9 0128. Salem 27 0136. Haninge 20 0138. Tyresö 7 0139. Upplands-Bro 2 0140. Nykvarn 32 0160. Täby 16 0162. Danderyd 17 0163. Sollentuna 227 0180. Stockholm 20 0181. Södertälje 24 0182. Nacka 10 0183. Sundbyberg 14 0184. Solna 14 0186. Lidingö 4 0187. Vaxholm 18 0188. Norrtälje 17 0191. Sigtuna 11 0192. Nynäshamn 9 0305. Håbo 3 0319. Älvkarleby 6 0330. Knivsta 7 0360. Tierp 70 0380. Uppsala 10 0381. Enköping 10 0382. Östhammar 7 0428. Vingåker 3 0461. Gnesta 23 0480. Nyköping 6 0481. Oxelösund 5 0482. Flen 13 0483. Katrineholm 32 0484. Eskilstuna 10 0486. Strängnäs 8 0488. Trosa 2 0513. Kinda 1 0560. Boxholm 3 0561. Åtvidaberg 8 0562. Finspång 2 0563. Valdemarsvik 54 0580. Linköping 38 0581. Norrköping 12 0582. Söderköping 14 0583. Motala 6 0584. Vadstena 7 0586. Mjölby 6 0604. Aneby 2 0617. Gnosjö 7 0642. Mullsjö 4 0643. Habo 16 0662. Gislaved 6 0665. Vaggeryd 47 0680. Jönköping 12 0682. Nässjö 18 0683. Värnamo 5 0684. Sävsjö 10 0685. Vetlanda 8 0686. Eksjö 8 0687. Tranås 8 0760. Uppvidinge 5 0761. Lessebo 2 0763. Tingsryd 9 0764. Alvesta 3 0765. Älmhult 7 0767. Markaryd 31 0780. Växjö 9 0781. Ljungby 2 0821. Högsby 4 0834. Torsås 8 0840. Mörbylånga 6 0860. Hultsfred 2 0861. Mönsterås 6 0862. Emmaboda 28 0880. Kalmar 8 0881. Nybro 11 0882. Oskarshamn 22 0883. Västervik 4 0884. Vimmerby 1 0885. Borgholm 18 0980. Gotland 1 0983. 2 1060. Olofström 24 1080. Karlskrona 6 1081. Ronneby 10 1082. Karlshamn 8 1083. Sölvesborg 4 1214. Svalöv 15 1230. Staffanstorp 3 1231. Burlöv 13 1233. Vellinge 7 1256. Östra Göinge 2 1257. Örkelljunga 2 1260. Bjuv 11 1261. Kävlinge 9 1262. Lomma 3 1263. Svedala 9 1264. Skurup 8 1265. Sjöbo 6 1266. Hörby 4 1267. Höör 4 1270. Tomelilla 5 1272. Bromölla 8 1273. Osby 2 1275. Perstorp 6 1276. Klippan 7 1277. Åstorp 5 1278. Båstad 100 1280. Malmö 51 1281. Lund 19 1282. Landskrona 52 1283. Helsingborg 9 1284. Höganäs 7 1285. Eslöv 10 1286. Ystad 12 1287. Trelleborg 29 1290. Kristianstad 8 1291. Simrishamn 14 1292. Ängelholm 30 1293. Hässleholm 6 1315. Hylte 35 1380. Halmstad 6 1381. Laholm 13 1382. Falkenberg 29 1383. Varberg 21 1384. Kungsbacka 1 1388. 13 1401. Härryda 10 1402. Partille 2 1407. Öckerö 1 1410. 6 1415. Stenungsund 4 1419. Tjörn 3 1421. Orust 6 1427. Sotenäs 3 1430. Munkedal 4 1435. Tanum 1 1439. Färgelanda 14 1440. Ale 16 1441. Lerum 2 1442. Vårgårda 1 1443. Bollebygd 3 1444. Grästorp 1 1445. Essunga 6 1446. Karlsborg 6 1452. Tranemo 4 1460. Bengtsfors 4 1461. Mellerud 5 1462. Lilla Edet 9 1463. Mark 4 1466. Herrljunga 5 1470. Vara 6 1471. Götene 6 1472. Tibro 1 1473. Töreboda 201 1480. Göteborg 19 1481. Mölndal 18 1482. Kungälv 10 1484. Lysekil 20 1485. Uddevalla 4 1486. Strömstad 9 1487. Vänersborg 14 1488. Trollhättan 20 1489. Alingsås 55 1490. Borås 7 1491. Ulricehamn 5 1492. Åmål 7 1493. Mariestad 22 1494. Lidköping 8 1495. Skara 26 1496. Skövde 1 1497. Hjo 9 1498. Tidaholm 9 1499. Falköping 3 1715. Kil 1 1730. Eda 11 1737. Torsby 1 1760. Storfors 7 1761. Hammarö 5 1763. Forshaga 5 1764. Grums 3 1765. Årjäng 7 1766. Sunne 28 1780. Karlstad 11 1781. Kristinehamn 2 1783. Hagfors 5 1784. Arvika 8 1785. Säffle 2 1814. Lekeberg 1 1823. 4 1860. Laxå 13 1861. Hallsberg 4 1862. Degerfors 1 1863. Hällefors 4 1864. Ljusnarsberg 51 1880. Örebro 9 1881. Kumla 3 1882. Askersund 11 1883. Karlskoga 3 1884. Nora 14 1885. Lindesberg 1 1904. Skinnskatteberg 4 1907. Surahammar 6 1917. Heby 2 1960. Kungsör 5 1961. Hallstahammar 4 1962. Norberg 51 1980. Västerås 9 1981. Sala 7 1982. Fagersta 9 1983. Köping 6 1984. Arboga 1 2006. 2 2021. Vansbro 2 2023. Malung 4 2026. Gagnef 6 2029. Leksand 2 2031. Rättvik 3 2034. Orsa 3 2039. Älvdalen 5 2061. Smedjebacken 7 2062. Mora 23 2080. Falun 18 2081. Borlänge 5 2082. Säter 8 2083. Hedemora 13 2084. Avesta 8 2085. Ludvika 2 2101. Ockelbo 5 2104. Hofors 3 2121. Ovanåker 3 2132. Nordanstig 12 2161. Ljusdal 36 2180. Gävle 9 2181. Sandviken 5 2182. Söderhamn 6 2183. Bollnäs 15 2184. Hudiksvall 12 2260. Ånge 7 2262. Timrå 9 2280. Härnösand 33 2281. Sundsvall 6 2282. Kramfors 8 2283. Sollefteå 19 2284. Örnsköldsvik 3 2303. Ragunda 6 2305. Bräcke 9 2309. Krokom 5 2313. Strömsund 1 2321. Åre 2 2326. Berg 4 2361. Härjedalen 30 2380. Östersund 4 2401. Nordmaling 2 2403. Bjurholm 5 2404. Vindeln 2 2409. Robertsfors 4 2417. Norsjö 1 2418. Malå 3 2421. Storuman 1 2422. Sorsele 2 2425. Dorotea 6 2460. Vännäs 2 2462. Vilhelmina 2 2463. Robertsfors 42 2480. Umeå 9 2481. Lycksele 34 2482. Skellefteå 3 2505. Arvidsjaur 5 2506. Arjeplog 5 2510. Jokkmokk 3 2513. Överkalix 8 2514. Kalix 3 2521. Pajala 7 2523. Gällivare 5 2560. Älvsbyn 46 2580. Luleå 20 2581. Piteå 15 2582. Boden 6 2583. Haparanda 15 2584. Kiruna 1 4449. 1 6915. 1 7937. 1 8973.
VAR 9 DATUM Loc 26 width 5 Datum som intervjun genomförts 71 40205. 5 Februari 2004 88 40214. 14 Februari 2004 93 40218. 18 Februari 2004 80 40223. 23 Februari 2004 92 40303. 3 Mars 2004 86 40312. 12 Mars 2004 97 40315. 15 Mars 2004 101 40319. 19 Mars 2004 81 40327. 27 Mars 2004 83 40404. 4 April 2004 84 40406. 6 April 2004 86 40417. 17 April 2004 87 40420. 20 April 2004 80 40426. 26 April 2004 88 40508. 8 Maj 2004 84 40512. 12 Maj 2004 61 40516. 16 Maj 2004 73 40528. 28 Maj 2004 83 40604. 4 Juni 2004 90 40608. 8 Juni 2004 89 40617. 17 Juni 2004 103 40618. 18 Juni 2004 74 40811. 11 Augusti 2004 86 40816. 16 Augusti 2004 84 40821. 21 Augusti 2004 78 40826. 26 Augusti 2004 70 40905. 5 September 2004 60 40912. 12 September 2004 86 40917. 17 September 2004 81 40920. 20 September 2004 93 40928. 28 September 2004 86 41009. 9 Oktober 2004 92 41017. 17 Oktober 2004 82 41019. 19 Oktober 2004 89 41028. 28 Oktober 2004 72 41031. 31 Oktober 2004 86 41103. 3 November 2004 92 41109. 9 November 2004 88 41118. 18 November 2004 90 41122. 22 November 2004 83 41201. 1 December 2004 80 41209. 9 December 2004
VAR 10 VÅR ELLER HÖSTINTERVJU Loc 31 width 1 Vår- eller höstintervju 1880 1. Vårintervju 1652 2. Höstintervju
VAR 11 TID LYSSNAT PÅ SKIVA 1 Loc 32 width 1 1 Lyssnade Du på någon CD- eller grammofonskiva igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade Du på CD- eller grammofonskiva igår? 160 1. Ja, mer än 2 timmar 228 2. Ja, 1-2 timmar 513 3. Ja, 1/2-1 timme 338 4. Ja, mindre än 1/2-timme 2280 5. Nej 13 8. Tveksam, vet ej
VAR 12 SENAST LYSSNAT PÅ CD 2 Loc 33 width 1 MD=0 2 (EJ LYSSNAT PÅ CD- ELLER GRAMMOFONSKIVA) När lyssnade Du på CD- eller grammofonskiva senast? 1267 1. Senaste veckan 508 2. Senaste månaden 199 3. Senaste halvåret 49 4. Senaste året 232 5. Längre tillbaka, aldrig 38 8. Tveksam, vet ej 1239 0. Frågan ej tillämplig
VAR 13 TYP AV LYSSNANDE 2 Loc 34 width 1 MD=0 2B (LYSSNAT SENASTE VECKAN) Lyssnade du på? 2460 1. Musik 33 2. Inläst bok 12 3. Annat 1 8. Tveksam, vet ej 1026 0. Frågan ej tillämplig
VAR 14 TYP AV INLÄST BOK 2 Loc 35 width 1 MD=0 (LYSSNAT PÅ INLÄST BOK) Vilken typ av bok lyssnade du på? 13 1. Barn- eller ungdomslitteratur 17 2. Skönlitteratur 2 3. Facklitteratur 1 8. Tveksam, vet ej 3499 0. Frågan ej tillämplig
VAR 15 TID LYSSNAT PÅ KASSETT 3 Loc 36 width 1 3 Lyssnade Du på något kassettband igår? (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på kassettband igår? 6 1. Ja, mer än 2 timmar 21 2. Ja, 1-2 timmar 60 3. Ja, 1/2-1 timme 77 4. Ja, mindre än 1/2-timme 3366 5. Nej 2 8. Tveksam, vet ej
VAR 16 SEN LYSSNAT PÅ KASSETT 4 Loc 37 width 1 4 (EJ LYSSNAT PÅ LJUDKASSETT IGÅR) När lyssnade Du på kassettband senast? 314 1. Senaste veckan 405 2. Senaste månaden 524 3. Senaste halvåret 378 4. Senaste året 1687 5. Längre tillbaka, aldrig
VAR 17 TYP AV KASSETTBAND 4A Loc 38 width 1 MD=0 4A (LYSSNAT PÅ KASSETTBAND) Var det en musik- eller talkassett? 391 1. Musik 51 2. Inläst bok 36 3. Tveksam om vad 3054 0. Frågan ej tillämplig
VAR 18 BARN- EL UNGDLITTERATUR Loc 39 width 1 MD=0 4B (LYSSNAT PÅ TALKASSETT-TALBOK SENASTE ÅRET) Vilken typ av bok lyssnade du på? 4B(1) Barn- eller ungdomslitteratur 24 1. Markerat 27 5. Ej markerat 3481 0. Frågan ej tillämplig
VAR 19 SKÖNLITTERATUR 4 Loc 40 width 1 MD=0 4B(2) <Typ av talkassett-talbok> Skönlitteratur <Se F.4B för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 28 5. Ej markerat 3481 0. Frågan ej tillämplig
VAR 20 FACKLITTERATUR 4 Loc 41 width 1 MD=0 4B(3) <Typ av talkassett-talbok> Facklitteratur <Se F.4B för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 47 5. Ej markerat 3481 0. Frågan ej tillämplig
VAR 21 LÄST MORGONTIDNING 5 Loc 42 width 1 5 Läste eller tittade Du i någon morgontidning igår? (OM JA) Läste eller tittade Du i en eller flera? 2172 1. Ja, en 279 2. Ja, två 35 3. Ja, tre eller fyra 1041 5. Nej 5 8. Tveksam, vet ej
VAR 22 MORGONTIDNING 1 5 Loc 43 width 3 MD= 0 5A (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Vilken morgontidning läste Du? 4 003. Alingsås Tidning 19 004. Arbetarbladet 9 006. Avesta Tidning 30 007. Barometern m Oskarshamns-Tidningen 11 008. Bergslagsposten 21 009. Blekinge Läns Tidning 1 010. Blekinge-Posten 34 011. Bohusläningen 7 012. Borlänge Tidning 46 013. Borås Tidning 6 014. Bärgslagsbladet 6 015. Dagbladet Nya Samhäl 24 016. Dagens Industri 333 017. Dagens Nyheter 18 018. Dala-Demokraten 4 021. Elfsborgs Läns Allehanda 7 022. Enköpings-Posten 20 023. Eskilstuna-Kuriren m Strengnäs Tidning 2 028. Fagersta-Posten 7 029. Falköpings Tidning 23 030. Falu-Kuriren 6 032. Folkbladet 6 033. Folket 21 035. Gefle Dagblad 8 036. Gotlands Allehanda 5 037. Gotlands Tidningar 2 038. Gästriklands Tidning 233 039. Göteborgs-Posten 29 040. Hallands Nyheter 23 041. Hallandsposten 1 042. Haparandabladet 63 043. Helsingborgs Dagblad 15 047. Hudiksvalls Tidning 4 048. Hälsinge-Kuriren 37 049. Jönköpings-Posten 1 050. Kalmar Läns Tidning m Nybro Tidning 5 051. Karlskoga Tidning 11 053. Katrineholms-Kuriren 29 055. Kristianstadsbladet 1 058. Laholms Tidning 7 060. Ljusdals-Posten 5 061. Ljusnan 2 063. Läns-Posten 8 064. Länstidningen Södertälje 1 065. Länstidningen Östergötland 17 066. Länstidningen Östersund 6 067. Mariestads-Tidningen 7 068. Mora Tidning 10 069. Motala Tidning 63 071. Nerikes Allehanda 21 073. Nordvästra Skånes Tidningar 1 074. Norra Halland 23 075. Norra Skåne 29 076. Norra Väserbotten 32 077. Norrbottens-Kuriren 28 078. Norrköpings Tidningar 44 079. Norrländska Socialdemokraten 11 080. Norrtelje Tidning 1 081. Nya Dagen 12 083. Nya Lidköpings-Tidningen 4 084. Nya Ludvika Tidning 32 085. Nya Wermlands-Tidningen 20 088. Piteå-Tidningen 2 089. Provinstidningen Dalsland 6 091. Sala Allehanda 23 093. Skaraborgs Allehanda 10 094. Skaraborgs Läns Tidning 34 096. Skånska Dagbladet 1 097. Skövde Nyheter 17 098. Smålands-Tidningen 2 099. Smålandsbygdens Tidning 32 100. Smålandsposten 9 101. Smålänningen 2 103. Strömstads Tidning 32 104. Sundsvalls Tidning 113 105. Svenska Dagbladet 129 106. Sydsvenska Dagbladet 11 107. Sydöstran 3 108. Säffle-Tidningen 22 109. Södermanlands Nyheter 5 110. Södra Dalarnes Tidning 4 111. Sörmlandsbygden 18 114. Tidningen Ångermanland 9 116. Trelleborgs Allehanda 10 117. Trollhättans Tidning m Lilla Edet-Posten 2 119. Ulricehamns Tidning 1 120. Upplands Nyheter 51 121. Uppsala Nya Tidning 27 122. Vestmanlands Läns Tidning 5 123. Vimmerby Tidning 26 124. Värmlands Folkblad 17 125. Värnamo Nyheter 12 126. Västerbottens Folkblad 38 127. Västerbottens-Kuriren 12 130. Västerviks-Tidningen 6 131. Västgöta-Bladet 6 132. Västmanlands Nyheter 1 133. Växjöbladet/Kronobergaren 18 134. Ystads Allehanda 3 135. Ölandsbladet 15 137. Örnskölsviks Allehanda 29 138. Östersunds-Posten 40 139. Östgöta Correspondenten 8 140. Östra Småland 73 141. Metro 3 143. Karlskogakuriren 1 144. Kristinehamnsposten 1 148. 2 151. Arboga Tidning 7 152. Oskarshamnstidningen 1 154. 7 155. Landskronaposten 0 157. Karlshamns Allehanda 10 158. Vetlandaposten 1 159. 2 160. Vadstena Tidning 7 164. Tranås Tidning 2 169. 1 170. 22 171. Annan 19 888. Vet ej/kan ej svara 1046 000. Frågan ej tillämplig
VAR 23 MORGONTIDNING 2 5 Loc 46 width 3 MD= 0 5B (LÄST MER ÄN 1 MORGONTIDNING IGÅR) Vilken var den andra morgontidningen du läste? 1 003. Alingsås Tidning 1 004. Arbetarbladet 2 005. Arvika Nyheter 1 007. Barometern m Oskarshamns-Tidningen 1 008. Bergslagsposten 2 009. Blekinge Läns Tidning 1 011. Bohusläningen 1 012. Borlänge Tidning 1 013. Borås Tidning 1 015. Dagbladet Nya Samhället 16 016. Dagens Industri 38 017. Dagens Nyheter 7 018. Dala-Demokraten 1 022. Enköpings-Posten 4 030. Falu-Kuriren 1 032. Folkbladet 2 035. Gefle Dagblad 3 036. Gotlands Allehanda 1 037. Gotlands Tidningar 15 039. Göteborgs-Posten 6 040. Hallands Nyheter 1 041. Hallandsposten 2 043. Helsingborgs Dagblad 5 049. Jönköpings-Posten 1 051. Karlskoga Tidning 1 057. Kungälvs-Posten 1 058. Laholms Tidning 1 062. Lysekilsposten 2 064. Länstidningen Södertälje 4 066. Länstidningen Östersund 1 067. Mariestads-Tidningen 1 071. Nerikes Allehanda 1 073. Nordvästra Skånes Tidningar 1 074. Norra Halland 2 075. Norra Skåne 1 076. Norra Västerbotten 7 077. Norrbottens-Kuriren 4 078. Norrköpings Tidningar 6 079. Norrländska Socialdemokraten 2 080. Norrtelje Tidning 1 081. Nya Dagen 1 083. Nya Lidköpings-Tidningen 1 084. Nya Ludvika Tidning 9 085. Nya Wermlands-Tidningen 2 088. Piteå-Tidningen 1 089. Provinstidningen Dalsland 1 091. Sala Allehanda 1 093. Skaraborgs Allehanda 1 094. Skaraborgs Läns Tidning 5 096. Skånska Dagbladet 1 097. Skövde Nyheter 1 098. Smålands-Tidningen 2 100. Smålandsposten 3 101. Smålänningen 2 104. Sundsvalls Tidning 44 105. Svenska Dagbladet 12 106. Sydsvenska Dagbladet 2 107. Sydöstran 1 108. Säffle-Tidningen 2 109. Södermanlands Nyheter 1 114. Tidningen Ångermanland 3 121. Uppsala Nya Tidning 2 122. Vestmanlands Läns Tidning 5 123. Vimmerby Tidning 2 124. Värmlands Folkblad 1 125. Värnamo Nyheter 3 126. Västerbottens Folkblad 6 127. Västerbottens-Kuriren 1 132. Vestmanlands Nyheter 1 134. Ystads Allehanda 1 135. Ölandsbladet 1 136. Örebro-Kuriren 3 138. Östersunds-Posten 2 139. Östgöta Correspondenten 1 140. Östra Småland 21 141. Metro 1 151. Arboga Tidning 1 153. Strängnäs Tidning 1 160. Vadstena Tidning 10 171. Annan 5 888. Vet ej/ kan ej svara 3217 000. Frågan ej tillämplig
VAR 24 MORGONTIDNING 3 5 Loc 49 width 3 MD= 0 5C (LÄST MER ÄN 2 MORGONTIDNINGAR IGÅR) Vilken var den tredje morgontidningen Du läste? 4 016. Dagens Industri 5 017. Dagens Nyheter 1 039. Göteborgs-Posten 1 076. Norra Väserbotten 2 079. Norrländska Socialdemokraten 1 096. Skånska Dagbladet 7 105. Svenska Dagbladet 2 121. Uppsala Nya Tidning 1 123. Vimmerby Tidning 1 124. Värmlands Folkblad 2 138. Östersunds-Posten 1 141. Metro 5 171. Annan 2 888. Vet ej/ kan ej svara 3497 000. Frågan ej tillämplig
VAR 25 MTIDN1 TRYCKT/INET 5 Loc 52 width 1 MD=0 5D (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Läste du ...(TIDNING 1) i tryckt version eller på Internet? 2415 1. Tryckta tidningen 33 2. Tidningen på Internet 38 3. Båda 1046 0. Frågan ej tillämplig
VAR 26 MTIDN2 TRYCKT/INET 5 Loc 53 width 1 MD=0 5E (LÄST MER ÄN 1 MORGONTIDNING IGÅR) Läste du ...(TIDNING 2) i tryckt version eller på Internet? 293 1. Tryckta tidningen 14 2. Tidningen på Internet 8 3. Båda 3217 0. Frågan ej tillämplig
VAR 27 MTIDN3 TRYCKT/INET 5 Loc 54 width 1 MD=0 5F (LÄST MER ÄN 2 MORGONTIDNINGAR IGÅR) Läste du ...(TIDNING 3) i tryckt version eller på Internet? 32 1. Tryckta tidningen 2 2. Tidningen på Internet 1 3. Båda 3497 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 LÄST TIDN1 - I BOSTAD 5 Loc 55 width 1 MD=0 5G (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Var läste Du TIDNING1? 5G(1) I bostaden 2226 1. Markerat 260 5. Ej markerat 1046 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 LÄST TIDN1 - ARBPLATS 5 Loc 56 width 1 MD=0 5G(2) <Plats läst TIDNING1> På arbetsplatsen/skolan <Se F.5G för fullständig frågetext> 202 1. Markerat 2284 5. Ej markerat 1046 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 LÄST TIDN1 - ANN PLATS 5 Loc 57 width 1 MD=0 5G(3) <Plats läst TIDNING1> På annan plats <Se F.5G för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 2387 5. Ej markerat 1046 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 LÄST TIDN1 - TVEKS VAR 5 Loc 58 width 1 MD=0 5G(4) <Plats läst TIDNING1> Tveksam var <Se F.5G för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 2485 5. Ej läst på F5G_1 t o m F5G_3 1046 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 LÄST TIDN2 - I BOSTAD 5 Loc 59 width 1 MD=0 5H (LÄST MER ÄN 1 MORGONTIDNING IGÅR) Var läste Du TIDNING2? 5H(1) I bostaden 230 1. Markerat 85 5. Ej markerat 3217 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 LÄST TIDN2 - ARBPLATS 5 Loc 60 width 1 MD=0 5H(2) <Plats läst TIDNING2> På arbetsplatsen/skolan <Se F.5H för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 244 5. Ej markerat 3217 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 LÄST TIDN2 - ANN PLATS 5 Loc 61 width 1 MD=0 5H(3) <Plats läst TIDNING2> På annan plats <Se F.5H för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 294 5. Ej markerat 3217 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 LÄST TIDN2 - TVEKS VAR 5 Loc 62 width 1 MD=0 5H(4) <Plats läst TIDNING2> Tveksam var <Se F.5H för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 315 5. Ej läst på F5H_1 t o m F5H_3 3217 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 LÄST TIDN3 - I BOSTAD 5 Loc 63 width 1 MD=0 5I (LÄST MER ÄN 2 MORGONTIDNINGAR IGÅR) Var läste Du TIDNING3? 5I(1) I bostaden 27 1. Markerat 8 5. Ej markerat 3497 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 LÄST TIDN3 - ARBPLATS 5 Loc 64 width 1 MD=0 5I(2) <Plats läst TIDNING3> På arbetsplatsen/skolan <Se F.5I för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 28 5. Ej markerat 3497 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 LÄST TIDN3 - ANN PLATS 5 Loc 65 width 1 MD=0 5I(3) <Plats läst TIDNING3> På annan plats <Se F.5I för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 33 5. Ej markerat 3497 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 LÄST TIDN3 - TVEKS VAR 5 Loc 66 width 1 MD=0 5I(4) <Plats läst TIDNING3> Tveksam var <Se F.5I för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 35 5. Ej läst på F5I_1 t o m F5I_3 3497 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 TID LÄST MORGONTIDNING 6 Loc 67 width 1 MD=0 6 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du morgontidningen(-arna) igår? Be IP summera tiden för alla tidningar om IP läste fler än en 9 1. Mer än 2 timmar 147 2. 1 - 2 timmar 669 3. 1/2 - 1 timme 1146 4. 15 minuter - 1/2-timme 512 5. Mindre än 15 minuter 3 6. Tveksam, vet ej 1046 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 LÄST: LOKALA NYHETER 6 Loc 68 width 1 MD=0 6A Vad läste eller tittade Du på i morgontidningen (-arna) igår? 6A(1) Lokala nyheter 2236 1. Markerat 250 5. Ej markerat 1046 0. Frågan ej tillämplig
VAR 42 LÄST: INRIKESNYHETER 6 Loc 69 width 1 MD=0 6A(2) <Läst i tidningen> Inrikesnyheter <Se F.6A för fullständig frågetext> 2119 1. Markerat 367 5. Ej markerat 1046 0. Frågan ej tillämplig
VAR 43 LÄST: UTRIKESNYHETER 6 Loc 70 width 1 MD=0 6A(3) <Läst i tidningen> Utrikesnyheter <Se F.6A för fullständig frågetext> 2012 1. Markerat 474 5. Ej markerat 1046 0. Frågan ej tillämplig
VAR 44 LÄST: SPORT 6 Loc 71 width 1 MD=0 6A(4) <Läst i tidningen> Sport <Se F.6A för fullständig frågetext> 1587 1. Markerat 899 5. Ej markerat 1046 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 LÄST: KULTURMATERIAL 6 Loc 72 width 1 MD=0 6A(5) <Läst i tidningen> Kulturmaterial <Se F.6A för fullständig frågetext> 1717 1. Markerat 769 5. Ej markerat 1046 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 LÄST: NÖJESMATERIAL 6 Loc 73 width 1 MD=0 6A(6) <Läst i tidningen> Nöjesmaterial <Se F.6A för fullständig frågetext> 1827 1. Markerat 659 5. Ej markerat 1046 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 LÄST: ANNONSER 6 Loc 74 width 1 MD=0 6A(7) <Läst i tidningen> Annonser <Se F.6A för fullständig frågetext> 1597 1. Markerat 889 5. Ej markerat 1046 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 LÄST: TVEKSAM VAD 6 Loc 75 width 1 MD=0 6A(8) <Läst i tidningen> Tveksam vad <Se F.6A för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 2477 5. Ej läst på F6A_1 t o m F6A_8 1046 0. Frågan ej tillämplig
VAR 49 LÄST MORGONTIDN 6-8 7 Loc 76 width 1 MD=0 7 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter läste Du morgontidningen igår? 7(1) Mellan 06.00 och 08.00 1148 1. Markerat 1338 5. Ej markerat 1046 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 LÄST MORGONTIDN 8-12 7 Loc 77 width 1 MD=0 7(2) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 1150 1. Markerat 1336 5. Ej markerat 1046 0. Frågan ej tillämplig
VAR 51 LÄST MORGONTIDN 12-17 7 Loc 78 width 1 MD=0 7(3) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 275 1. Markerat 2211 5. Ej markerat 1046 0. Frågan ej tillämplig
VAR 52 LÄST MORGONTIDN 17-19 7 Loc 79 width 1 MD=0 7(4) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 213 1. Markerat 2273 5. Ej markerat 1046 0. Frågan ej tillämplig
VAR 53 LÄST MORGONTIDN 19-22 7 Loc 80 width 1 MD=0 7(5) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 111 1. Markerat 2375 5. Ej markerat 1046 0. Frågan ej tillämplig
VAR 54 LÄST MORGONTIDN 22-24 7 Loc 81 width 1 MD=0 7(6) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 22.00 och 24.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 2478 5. Ej markerat 1046 0. Frågan ej tillämplig
VAR 55 LÄST MORGONTIDN 24-06 7 Loc 82 width 1 MD=0 7(7) <Tidpunkt läst morgontidning> Efter 24.00 men före kl 06.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 2443 5. Ej markerat 1046 0. Frågan ej tillämplig
VAR 56 LÄST MORGONTID TVEKSAM 7 Loc 83 width 1 MD=0 7(8) <Tidpunkt läst morgontidning> Tveksam vilken tid <Se F.7 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 2481 5. Ej läst på F7_1 t o m F7_7 1046 0. Frågan ej tillämplig
VAR 57 SENAST LÄST MORGONTIDN 9 Loc 84 width 1 MD=0 9 (EJ LÄST MORGONTIDNING IGÅR) När läste Du någon morgontidning senast? 563 1. Senaste veckan 191 2. Senaste månaden 86 3. Senaste halvåret 29 4. Senaste året 151 5. Längre tillbaka, aldrig 26 8. Tveksam, vet ej 2486 0. Frågan ej tillämplig
VAR 58 PRENUMERAT MORGONTIDN 10 Loc 85 width 1 10 Prenumererar Du eller någon annan i ditt hushåll på någon morgontidning? (OM JA) På en eller flera morgontidningar? 153 1. Ja, två eller fler 2380 2. Ja, en 975 5. Nej 24 6. Tveksam, vet ej
VAR 59 LÄST KVÄLLSTIDNING 11 Loc 86 width 1 11 Läste eller tittade Du i någon kvällstidning igår? (OM JA) Läste Du en eller flera? 1 1. Ja, tre 97 2. Ja, två 992 3. Ja, en 2435 5. Nej 7 8. Tveksam, vet ej
VAR 60 KVÄLLSTIDNING 1 11 Loc 87 width 3 MD= 0 11A.1 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Vilken kvällstidning läste Du? TIDNING4 717 002. Aftonbladet 235 025. Expressen 61 026. Expressen/GT 71 027. Expressen/Kvällsposten 1 171. Annan 5 888. Vet ej/ kan ej svara 2442 000. Frågan ej tillämplig
VAR 61 KVÄLLSTIDNING 2 11 Loc 90 width 2 MD= 0 11A.2 (LÄST MER ÄN 1 KVÄLLSTIDNING IGÅR) Vilken var den andra kvällstidningen Du läste? TIDNING5 25 02. Aftonbladet 63 25. Expressen 4 26. Expressen/GT 7 27. Expressen/Kvällsposten 3433 00. Frågan ej tillämplig
VAR 62 KVÄLLSTIDNING 3 11 Loc 92 width 2 MD= 0 11A.3 (LÄST MER ÄN 2 KVÄLLSTIDNINGAR IGÅR) Vilken var den tredje kvällstidningen Du läste? TIDNING6 1 26. Expressen/GT 3531 00. Frågan ej tillämplig
VAR 63 KTIDN4 TRYCKT/INET 11 Loc 94 width 1 MD=0 11B.1 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Läste du ...(TIDNING4) i tryckt version eller på Internet? 866 1. Tryckta tidningen 200 2. Tidningen på Internet 24 3. Båda 2442 0. Frågan ej tillämplig
VAR 64 KTIDN2 TRYCKT/INET 11 Loc 95 width 1 MD=0 11B.2 (LÄST MER ÄN 1 KVÄLLSTIDNING IGÅR) Läste du ...(TIDNING5) i tryckt version eller på Internet? 50 1. Tryckta tidningen 48 2. Tidningen på Internet 1 3. Båda 3433 0. Frågan ej tillämplig
VAR 65 KTIDN3 TRYCKT/INET 11 Loc 96 width 1 MD=0 11B.3 (LÄST MER ÄN 2 KVÄLLSTIDNINGAR IGÅR) Läste du ...(TIDNING6) i tryckt version eller på Internet? 1 1. Tryckta tidningen 0 2. Tidningen på Internet 0 3. Båda 3531 0. Frågan ej tillämplig
VAR 66 TID KVÄLLSTIDNING 12 Loc 97 width 1 MD=0 12 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du kvällstidningen (-arna) igår? Med kvällstidning menar vi Aftonbladet, Expressen, GT och Kvällsposten. Be IP summera tiden om IP läste fler än en 4 1. Mer än två timmar 26 2. 1 - 2 timmar 239 3. 30 minuter - 1 timme 522 4. 15 minuter - 30 minuter 293 5. Mindre än 15 minuter 6 6. Tveksam, vet ej 2442 0. Frågan ej tillämplig
VAR 67 LÄST KVÄLLSTID 6 - 8 13 Loc 98 width 1 MD=0 13 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter läste Du kvällstidningen(-arna) igår? Med kvällstidning menar vi Aftonbladet, Expressen, GT och Kvällsposten. OBS! Frågan gäller all läsning, vilket innebär att även mycket begränsad läsning ingår. 13(1) Mellan 06.00 och 08.00 11 1. Markerat 1079 5. Ej markerat 2442 0. Frågan ej tillämplig
VAR 68 LÄST KVÄLLSTIDN 8-12 13 Loc 99 width 1 MD=0 13(2) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 08.00 - 12.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 93 1. Markerat 997 5. Ej markerat 2442 0. Frågan ej tillämplig
VAR 69 LÄST KVÄLLSTIDN 12-17 13 Loc 100 width 1 MD=0 13(3) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 12.00 - 17.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 393 1. Markerat 697 5. Ej markerat 2442 0. Frågan ej tillämplig
VAR 70 LÄST KVÄLLSTIDN 17-19 13 Loc 101 width 1 MD=0 13(4) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 17.00 - 19.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 356 1. Markerat 734 5. Ej markerat 2442 0. Frågan ej tillämplig
VAR 71 LÄST KVÄLLSTIDN 19-22 13 Loc 102 width 1 MD=0 13(5) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 19.00 - 22.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 304 1. Markerat 786 5. Ej markerat 2442 0. Frågan ej tillämplig
VAR 72 LÄST KVÄLLSTIDN 22-24 13 Loc 103 width 1 MD=0 13(6) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 22.00 och 24.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 1052 5. Ej markerat 2442 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 LÄST KVÄLLSTIDN 24-06 13 Loc 104 width 1 MD=0 13(7) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 24.00 och 06.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 1079 5. Ej markerat 2442 0. Frågan ej tillämplig
VAR 74 LÄST KVÄLLSTIDN TVEKS 13 Loc 105 width 1 MD=0 13(8) <Tidpunkt läst kvällstidning> Tveksam vilken tid <Se F.13 för fullständig frågetext> 4 1. Tveksam, vet ej 1086 5. Ej läst på F13_1 t o m F13_7 2442 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 SEN LÄST KVÄLLSTIDN 15 Loc 106 width 1 MD=0 15 (EJ LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) När läste Du någon kvällstidning senast? 1019 1. Senaste veckan 547 2. Senaste månaden 319 3. Senaste halvåret 93 4. Senaste året 425 5. Längre tillbaka, aldrig 44 8. Tveksam, vet ej 1085 0. Frågan ej tillämplig
VAR 76 LÄST VECKOTIDNING 17 Loc 107 width 1 17 Läste eller tittade Du i någon veckotidning eller månadstidning igår? Hur många? 18 1. Ja, tre eller fler 88 2. Ja, två 894 3. Ja, en 2529 5. Nej 3 8. Tveksam, vet ej
VAR 77 TID VECKOTIDNING 18 Loc 108 width 1 18 (LÄST VECKOTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du den tidningen(-arna) eller tidskriften(-erna)? 2532 0. Frågan ej tillämplig 13 1. Mer än 2 timmar 61 2. 1-2 timmar 405 3. 1/2-1 timme 517 4. Mindre än 1/2-timme 4 8. Tveksam, vet ej
VAR 78 SEN LÄST VECKOTIDNING 19 Loc 109 width 1 MD=0 19 (EJ LÄST VECKOTIDNING IGÅR) När läste Du någon vecko- eller månadstidning senast? 797 1. Senaste veckan 907 2. Senaste månaden 314 3. Senaste halvåret 104 4. Senaste året 337 5. Längre tillbaka, aldrig 73 8. Tveksam, vet ej 1000 0. Frågan ej tillämplig
VAR 79 LÄST FAMILJETIDNING 20 Loc 110 width 1 MD=0 20 (LÄST VECKO- ELLER MÅNADSTIDNING SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av vecko- eller månadstidningar har Du då läst under senaste veckan? 20(1) Familjetidning (ex Allers, Hemmets Veckotidning, Året Runt) 521 1. Markerat 1276 5. Ej markerat 1735 0. Frågan ej tillämplig
VAR 80 LÄST KÄNDISTIDNING 20 Loc 111 width 1 MD=0 20(2) <Läst senaste veckan> Kändistidning (ex Hänt Extra, Svensk Damtidning, Se & Hör) <Se F.20 för fullständig frågetext> 183 1. Markerat 1614 5. Ej markerat 1735 0. Frågan ej tillämplig
VAR 81 LÄST ANNAN VECKOTIDN 20 Loc 112 width 1 MD=0 20(3) <Läst senaste veckan> Annan veckotidning (ex ICA-kuriren, Land) <Se F.20 för fullständig frågetext> 111 1. Markerat 1686 5. Ej markerat 1735 0. Frågan ej tillämplig
VAR 82 LÄST MAGASIN F KVINOR 20 Loc 113 width 1 MD=0 20(4) <Läst senaste veckan> Magasin för kvinnor/damtidning (ex Amelia, Damernas Värld, Elle) <Se F.20 för fullständig frågetext> 222 1. Markerat 1575 5. Ej markerat 1735 0. Frågan ej tillämplig
VAR 83 LÄST MAGASIN FÖR MÄN 20 Loc 114 width 1 MD=0 20(5) <Läst senaste veckan> Magasin för män (ex Cafe, Slitz) <Se F.20 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 1778 5. Ej markerat 1735 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 LÄST UNGDOMSTIDNING 20 Loc 115 width 1 MD=0 20(6) <Läst senaste veckan> Ungdomstidning (ex Veckorevyn, Okej, Frida) <Se F.20 för fullständig frågetext> 107 1. Markerat 1690 5. Ej markerat 1735 0. Frågan ej tillämplig
VAR 85 LÄST SERIETIDNING 20 Loc 116 width 1 MD=0 20(7) <Läst senaste veckan> Serietidning eller seriealbum <Se F.20 för fullständig frågetext> 103 1. Markerat 1694 5. Ej markerat 1735 0. Frågan ej tillämplig
VAR 86 LÄST SPECMAG - HEM 20 Loc 117 width 1 MD=0 20(8) <Läst senaste veckan> Specialmagasin med inriktning på hem/mat/barn (ex Sköna hem, Allt om Mat, Vi Föräldrar, Månadsjournalen) <Se F.20 för fullständig frågetext> 224 1. Markerat 1573 5. Ej markerat 1735 0. Frågan ej tillämplig
VAR 87 LÄST SPECMAG - DATA 20 Loc 118 width 1 MD=0 20(9) <Läst senaste veckan> Specialmagasin med inriktning på Data/IT/Motor/teknik (ex PC för alla, Bilsport, Teknikens värld) <Se F.20 för fullständig frågetext> 205 1. Markerat 1592 5. Ej markerat 1735 0. Frågan ej tillämplig
VAR 88 LÄST SPECMAG - IDROTT 20 Loc 119 width 1 MD=0 20(10) <Läst senaste veckan> Specialmagasin med inriktning på idrott/motion/hälsa och friluftsliv (ex Hälsa, Svensk Tennis, Svensk Jakt) <Se F.20 för fullständig frågetext> 138 1. Markerat 1659 5. Ej markerat 1735 0. Frågan ej tillämplig
VAR 89 LÄST SPECMAG-EKONOMI 20 Loc 120 width 1 MD=0 20(11) <Läst senaste veckan> Specialtidning med inriktning på ekonomi (ex Affärsvärlden, Privata Affärer) <Se F.20 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 1764 5. Ej markerat 1735 0. Frågan ej tillämplig
VAR 90 LÄST SPECMAG - ÖVRIGA 20 Loc 121 width 1 MD=0 20(12) <Läst senaste veckan> Andra specialtidningar <Se F.20 för fullständig frågetext> 138 1. Markerat 1659 5. Ej markerat 1735 0. Frågan ej tillämplig
VAR 91 LÄST GRATISTIDN STAN 20 Loc 122 width 1 MD=0 20(13) <Läst senaste veckan> Gratisutdelad tidning på stan (ex Nöjesguiden, Filmtidningen BIO) <Se F.20 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 1784 5. Ej markerat 1735 0. Frågan ej tillämplig
VAR 92 LÄST ANNONSTIDNING 20 Loc 123 width 1 MD=0 20(14) <Läst senaste veckan> Annonstidning (ex Antikbörsen, Båtbörsen, Gula tidningen) <Se F.20 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 1787 5. Ej markerat 1735 0. Frågan ej tillämplig
VAR 93 LÄST UTLÄNDSK VECKOT 20 Loc 124 width 1 MD=0 20(15) <Läst senaste veckan> Utländsk veckotidning/magasin <Se F.20 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 1780 5. Ej markerat 1735 0. Frågan ej tillämplig
VAR 94 LÄST UTLÄND SPEC.TIDN 20 Loc 125 width 1 MD=0 20(16) <Läst senaste veckan> Utländsk specialtidning <Se F.20 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 1791 5. Ej markerat 1735 0. Frågan ej tillämplig
VAR 95 LÄST OKLAR VECKOTIDN 20 Loc 126 width 1 MD=0 20(17) <Läst senaste veckan> Tveksam, vet ej <Se F.20 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 1768 5. Ej markerat 1735 0. Frågan ej tillämplig
VAR 96 TILLGÅNG TILL TIDNING 20 Loc 127 width 2 MD= 0 20C Och hur fick du tillgång till den? 1040 01. Prenumeration i hemmet 381 02. Köp i kiosk/affär 37 03. Väntrum hos läkare/tandläkarbesök, frisör 11 04. Bibliotek 190 05. Lån av bekanta/släktingar/läsning hos bekanta/släktingar 21 06. Gratisexmplar 63 07. På arbetet 4 08. Internet 46 09. Annat 4 10. Vet ej/vill ej svara 1735 00. Frågan ej tillämplig
VAR 97 LÄST ANNAN TIDSKRIFT 21 Loc 129 width 1 21 Läste eller tittade Du i någon annan tidning eller tidskrift igår? (OM JA) Hur många? 11 1. Ja, tre eller fyra 16 2. Ja, två 531 3. Ja, en 2953 5. Nej 21 8. Tveksam, vet ej
VAR 98 TID ANNAN TIDSKRIFT 22 Loc 130 width 1 22 (LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) Ungefär hur länge läste Du i tidskriften(-erna) igår? 2974 0. Frågan ej tillämplig 8 1. Mer än 2 timmar 12 2. 1-2 timmar 150 3. 1/2-1 timme 388 4. Mindre än 1/2-timme
VAR 99 SEN LÄST ANN TIDSKRIF 23 Loc 131 width 1 MD=0 23 (EJ LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) När läste eller tittade Du i någon organisationsutgiven-, special-, facktidskrift eller annan tidskrift senast? 520 1. Senaste veckan 960 2. Senaste månaden 366 3. Senaste halvåret 177 4. Senaste året 657 5. Längre tillbaka, aldrig 294 8. Tveksam, vet ej 558 0. Frågan ej tillämplig
VAR 100 LÄST MEDLEMSTIDNING 24 Loc 132 width 1 MD=0 24 (LÄST ANNAN TIDSKRIFT SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av sådana tidskrifter har Du läst under senaste veckan? 24(1) Organisations-, medlemstidning (ex Vår Bostad, Kommunalarbetaren) 337 1. Markerat 741 5. Ej markerat 2454 0. Frågan ej tillämplig
VAR 101 LÄST KULTURTIDSKRIFT 24 Loc 133 width 1 MD=0 24(2) <Annan tidskrift senaste veckan> Kulturtidskrift (ex Ord & Bild, Moderna Tider) <Se F.24 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 1064 5. Ej markerat 2454 0. Frågan ej tillämplig
VAR 102 LÄST POLITISK TIDSKR 24 Loc 134 width 1 MD=0 24(3) <Annan tidskrift senaste veckan> Politisk tidskrift (ex Liberal debatt, Tiden) <Se F.24 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 1064 5. Ej markerat 2454 0. Frågan ej tillämplig
VAR 103 LÄST FACKTIDSKRIFT 24 Loc 135 width 1 MD=0 24(4) <Annan tidskrift senaste veckan> Facktidskrift inriktad på yrkesområden (ex Land-Lantbruk, Taxi idag) <Se F.24 för fullständig frågetext> 374 1. Markerat 704 5. Ej markerat 2454 0. Frågan ej tillämplig
VAR 104 LÄST SPECIALTIDSKRIFT 24 Loc 136 width 1 MD=0 24(5) <Annan tidskrift senaste veckan> Specialtidskrift inriktad på intresseområdena (ex Illustrerad Vetenskap, Teknik och vetenskap, Populär historia) <Se F.24 för fullständig frågetext> 224 1. Markerat 854 5. Ej markerat 2454 0. Frågan ej tillämplig
VAR 105 LÄST VETENSKAPL TIDSK 24 Loc 137 width 1 MD=0 24(6) <Annan tidskrift senaste veckan> Vetenskaplig tidskrift <Se F.24 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 1067 5. Ej markerat 2454 0. Frågan ej tillämplig
VAR 106 LÄST UTLÄNDSK TIDSKR 24 Loc 138 width 1 MD=0 24(7) <Annan tidskrift senaste veckan> Utländsk tidskrift (ex Der Spiegel, Time, Newsweek) <Se F.24 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 1069 5. Ej markerat 2454 0. Frågan ej tillämplig
VAR 107 LÄST ANNAN TYP TIDSKR 24 Loc 139 width 1 MD=0 24(8) <Annan tidskrift senaste veckan> Annan typ av tidskrift <Se F.24 för fullständig frågetext> 149 1. Markerat 929 5. Ej markerat 2454 0. Frågan ej tillämplig
VAR 108 TIDSKR TVEKSAM OM TYP 24 Loc 140 width 1 MD=0 24(9) <Annan tidskrift senaste veckan> Tveksam vilken typ av tidskrift <Se F.24 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 1064 5. Ej markerat 2454 0. Frågan ej tillämplig
VAR 109 TILLGÅNG TILL TIDNING 24 Loc 141 width 2 MD= 0 24C Och hur fick du tillgång till den? 279 01. Prenumeration i hemmet 529 02. Köp i kiosk/affär 47 03. Väntrum hos läkare/tandläkarbesök, frisör 7 04. Bibliotek 11 05. Lån av bekanta/släktingar/läsning hos bekanta/släktingar 35 06. Gratisexmplar 41 07. På arbetet 89 08. Internet 7 09. Annat 30 10. Vet ej/vill ej svara 3 11. 2454 00. Frågan ej tillämplig
VAR 110 LÄST BOK 25 Loc 143 width 1 25 Läste Du i någon bok igår? Jag tänker då både på skolböcker, facklitteratur och böcker som Du läste för nöjes skull. (OM JA) Hur många? 0 0. Frågan ej tillämplig 2223 1. Mer än 2 timmar 42 2. 1-2 timmar 37 3. 1/2-1 timme 1230 4. Mindre än 1/2-timme
VAR 111 TID BOK 26 Loc 144 width 1 26 (LÄST BOK IGÅR) Ungefär hur länge läste Du i boken (böckerna) igår? 100 1. Mer än 2 timmar 227 2. 1-2 timmar 605 3. 1/2-1 timme 377 4. Mindre än 1/2-timme
VAR 112 LÄST BOK I BOSTADEN 26 Loc 145 width 1 MD=0 26B (LÄST BOK IGÅR) Var läste Du boken/böckerna? 26B(1) I bostaden 1178 1. Markerat 131 5. Ej markerat 2223 0. Frågan ej tillämplig
VAR 113 LÄST BOK PÅ ARBPLATS 26 Loc 146 width 1 MD=0 26B(2) <Plats läst bok> På arbetsplats/skola <Se F.26B för fullständig frågetext> 117 1. Markerat 1192 5. Ej markerat 2223 0. Frågan ej tillämplig
VAR 114 LÄST BOK ANNAN PLATS 26 Loc 147 width 1 MD=0 26B(3) <Plats läst bok> Annan <Se F.26B för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 1254 5. Ej markerat 2223 0. Frågan ej tillämplig
VAR 115 SENAST LÄST BOK 27 Loc 148 width 1 MD=0 27 (EJ LÄST BOK IGÅR) När läste Du någon bok senast? 747 1. Senaste veckan 516 2. Senaste månaden 345 3. Senaste halvåret 144 4. Senaste året 452 5. Längre tillbaka, aldrig 19 8. Tveksam, vet ej 1309 0. Frågan ej tillämplig
VAR 116 LÄST SKÖNLITTERATUR 28 Loc 149 width 1 MD=0 28 (LÄST BOK IGÅR) Vilken eller vilka typer av böcker läste Du? 28(1) Skönlitteratur 1378 1. Markerat 678 5. Ej markerat 1476 0. Frågan ej tillämplig
VAR 117 LÄST UNGDOMSLITTERAT 28 Loc 150 width 1 MD=0 28(2) <Läste bok i går> Barn och ungdomslitteratur <Se F.28 för fullständig frågetext> 237 1. Markerat 1819 5. Ej markerat 1476 0. Frågan ej tillämplig
VAR 118 LÄST FACKLITTERATUR 28 Loc 151 width 1 MD=0 28(3) <Läste bok i går> Facklitteratur <Se F.28 för fullständig frågetext> 281 1. Markerat 1775 5. Ej markerat 1476 0. Frågan ej tillämplig
VAR 119 LÄST LÄRO- KURSBOK 28 Loc 152 width 1 MD=0 28(4) <Läste bok i går> Lärobok, kursbok eller läxbok <Se F.28 för fullständig frågetext> 157 1. Markerat 1899 5. Ej markerat 1476 0. Frågan ej tillämplig
VAR 120 LÄST ANNAN BOK 28 Loc 153 width 1 MD=0 28(5) <Läste bok i går> Annan bok <Se F.28 för fullständig frågetext> 78 1. Markerat 1978 5. Ej markerat 1476 0. Frågan ej tillämplig
VAR 121 LÄST BOK - OKÄND TYP 28 Loc 154 width 1 MD=0 28(6) <Läste bok i går> Tveksam vilken typ <Se F.28 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 2053 5. Ej markerat 1476 0. Frågan ej tillämplig
VAR 122 ANSKAFFNINGSSÄTT BOK 30 Loc 155 width 2 30A Den senast lästa bok, var det en bok som ... 663 01. Lånats på bibliotek 335 02. Lånats från släkt, vän eller bekant 16 03. Lånats i läsecirkel 1062 04. Köpts i bokhandel 138 05. Köpts i kiosk eller på varuhus 216 06. Köpts genom bokklubb 44 07. Köpts via Internetbokhandel 15 08. Köpts på antikvariat 524 09. Fått som gåva 212 10. Anskaffats på annat sätt 307 11. Tveksam vilket sätt
VAR 123 NÖJESLÄSNING AV BOK 29 Loc 157 width 1 MD=0 29(1) (LÄST BOK IGÅR) Läste Du i boken eller någon av böckerna för nöjes skull? 1787 1. Markerat 269 5. Ej markerat 1476 0. Frågan ej tillämplig
VAR 124 BOKLÄSN-ARB EL SKOLA 29 Loc 158 width 1 MD=0 29(2) (LÄST BOK IGÅR) Läste Du i boken eller någon av böckerna för arbetet eller skolan? 342 1. Markerat 1714 5. Ej markerat 1476 0. Frågan ej tillämplig
VAR 125 BOKLÄSN-TVEKS OM VAD 29 Loc 159 width 1 MD=0 29(3) (LÄST BOK IGÅR) Läste Du i boken eller någon av böckerna för nöjes skull/ för arbetet eller skolan - Tveksam, vet ej 2 1. Markerat 2054 5. Ej markerat 1476 0. Frågan ej tillämplig
VAR 126 RADIO BOSTADEN 31A Loc 160 width 1 MD=0 31A Har du något av följande? 31A(1) Radio i bostaden 3458 1. Markerat 74 5. Ej markerat 0 0. Frågan ej tillämplig
VAR 127 RADIO PÅ ARBETSPLATS 31A Loc 161 width 1 MD=0 31A(2) <Tillgång till> Radio på din arbetsplats <Se F.31A för fullständig frågetext> 1689 1. Markerat 1843 5. Ej markerat 0 0. Frågan ej tillämplig
VAR 128 EJ RADIO 31A Loc 162 width 1 MD=0 31A(3) <Tillgång till> Nej ingen radio <Se F.31A för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 3488 5. Ej markerat 0 0. Frågan ej tillämplig
VAR 129 RADIO, TVEKSAMT 31A Loc 163 width 1 MD=0 31A(4) <Tillgång till> Tveksam, vet ej <Se F.31A för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 3531 5. Ej markerat 0 0. Frågan ej tillämplig
VAR 130 RADIOLYSSNINGSTID 32 Loc 164 width 2 32 Lyssnade Du på radio någon gång igår? (OM JA) Ungefär hur länge sammanlagt under dygnet? 508 01. Mer än 6 timmar 107 02. 5 - 6 timmar 109 03. 4 - 5 timmar 244 04. 3 - 4 timmar 293 05. 2 - 3 timmar 402 06. 1 - 2 timmar 508 07. 1/2 - 1 timme 407 08. Mindre än 1/2 timme 938 09. Nej 16 88. Tveksam, vet ej
VAR 131 RADIOLYSSN MELLAN 6-8 33 Loc 166 width 1 MD=0 33 (LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter lyssnade Du på radio igår? 33(1) Mellan 06.00 och 08.00 789 1. Markerat 1789 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 132 RADIOLYSSNANDE 8-12 33 Loc 167 width 1 MD=0 33(2) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.33 för fullständig frågetext> 1508 1. Markerat 1070 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 133 RADIOLYSSNANDE 12-17 33 Loc 168 width 1 MD=0 33(3) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.33 för fullständig frågetext> 1596 1. Markerat 982 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 134 RADIOLYSSNANDE 17-19 33 Loc 169 width 1 MD=0 33(4) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.33 för fullständig frågetext> 916 1. Markerat 1662 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 135 RADIOLYSSNANDE 19-22 33 Loc 170 width 1 MD=0 33(5) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.33 för fullständig frågetext> 442 1. Markerat 2136 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 136 RADIOLYSSNANDE 22-24 33 Loc 171 width 1 MD=0 33(6) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 22.00 och 24.00 <Se F.33 för fullständig frågetext> 113 1. Markerat 2465 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 137 RADIOLYSSNANDE 24-06 33 Loc 172 width 1 MD=0 33(7) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 24.00 och 06.00 <Se F.33 för fullständig frågetext> 35 1. Markerat 2543 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 138 RADIOLYSSNANDE TVEKS 33 Loc 173 width 1 MD=0 33(8) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Tveksam vilken tid <Se F.33 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 2561 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 139 RADIOKANAL P1 34 Loc 174 width 1 MD=0 34 (LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) Vilken eller vilka radiokanaler lyssnade Du på? 34(1) Lyssnat på P1 463 1. Markerat 2115 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 140 RADIOKANAL P2 34 Loc 175 width 1 MD=0 34(2) <Radiokanal lyssnat på> P2 <Se F.34 för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 2515 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 141 RADIOKANAL P3 34 Loc 176 width 1 MD=0 34(3) <Radiokanal lyssnat på> P3 <Se F.34 för fullständig frågetext> 442 1. Markerat 2136 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 142 RADIOKANAL P4 34 Loc 177 width 1 MD=0 34(4) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 2523 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 143 RADIOKANAL P4 34 Loc 178 width 1 MD=0 34(5) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 2546 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 144 RADIOKANAL P4 34 Loc 179 width 1 MD=0 34(6) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 2546 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 145 RADIOKANAL P4 34 Loc 180 width 1 MD=0 34(7) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 2541 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 146 RADIOKANAL P4 34 Loc 181 width 1 MD=0 34(8) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 2549 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 147 RADIOKANAL P4 34 Loc 182 width 1 MD=0 34(9) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 2534 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 148 RADIOKANAL P4 34 Loc 183 width 1 MD=0 34(10) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 2551 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 149 RADIOKANAL P4 34 Loc 184 width 1 MD=0 34(11) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 42 1. Markerat 2536 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 150 RADIOKANAL P4 34 Loc 185 width 1 MD=0 34(12) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 2540 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 151 RADIOKANAL P4 34 Loc 186 width 1 MD=0 34(13) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 2539 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 152 RADIOKANAL P4 34 Loc 187 width 1 MD=0 34(14) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 2554 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 153 RADIOKANAL P4 34 Loc 188 width 1 MD=0 34(15) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 2544 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 154 RADIOKANAL P4 34 Loc 189 width 1 MD=0 34(16) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 2494 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 155 RADIOKANAL P4 34 Loc 190 width 1 MD=0 34(17) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 2548 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 156 RADIOKANAL P4 34 Loc 191 width 1 MD=0 34(18) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 85 1. Markerat 2493 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 157 RADIOKANAL P4 34 Loc 192 width 1 MD=0 34(19) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 61 1. Markerat 2517 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 158 RADIOKANAL P4 34 Loc 193 width 1 MD=0 34(20) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 2564 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 159 RADIOKANAL P4 34 Loc 194 width 1 MD=0 34(21) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 2569 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 160 RADIOKANAL P4 34 Loc 195 width 1 MD=0 34(22) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 2545 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 161 RADIOKANAL P4 34 Loc 196 width 1 MD=0 34(23) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 2548 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 162 RADIOKANAL P4 34 Loc 197 width 1 MD=0 34(24) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 2533 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 163 RADIOKANAL P4 34 Loc 198 width 1 MD=0 34(25) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 2529 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 164 RADIOKANAL P4 34 Loc 199 width 1 MD=0 34(26) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 2553 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 165 RADIOKANAL P4 34 Loc 200 width 1 MD=0 34(27) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 2532 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 166 RADIOKANAL P4 34 Loc 201 width 1 MD=0 34(28) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på P4-lokal <Se F.34 för fullständig frågetext> 138 1. Markerat 2440 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 167 RADIOKANAL P4-NATI 34 Loc 202 width 1 MD=0 34(29) <Radiokanal lyssnat på> P4 nationella sändningar <Se F.34 för fullständig frågetext> 172 1. Markerat 2406 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 168 RADIO ENERGY 34 Loc 203 width 1 MD=0 34(30) <Radiokanal lyssnat på> Radio Energy (NRJ-nätverket) <Se F.34 för fullständig frågetext> 159 1. Markerat 2419 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 169 MIX MEGAPOL 34 Loc 204 width 1 MD=0 34(31) <Radiokanal lyssnat på> Mix Megapol (Megapolnätverket) <Se F.34 för fullständig frågetext> 205 1. Markerat 2373 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 170 RADIO RIX 34 Loc 205 width 1 MD=0 34(32) <Radiokanal lyssnat på> Radio Rix (Rixnätverket) <Se F.34 för fullständig frågetext> 422 1. Markerat 2156 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 171 RADIO CITY - CITY 107 34 Loc 206 width 1 MD=0 34(33) <Radiokanal lyssnat på> Radio City, Göteborg och Malmö-Lund, eller Östersund/Åre (Radio City-nätverket) <Se F.34 för fullständig frågetext> 79 1. Markerat 2499 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 172 ANNAN LOKAL STATION 34 Loc 207 width 1 MD=0 34(34) <Radiokanal lyssnat på> Annan lokal station /kanal t ex Lugna favoriter, WOW i Stockholm, Radio FM i Stockholm, Vinyl 107 Stockholm, Power Hit Radio, Radio Guld, Metro FM, Radio Match, Radio Gold, Radio Stella, HIT FM, eller Radio City Karlstad/Uppsala, Radio Decibel, Internationell FM, Rockklassiker, Easy FM, Dala FM) <Se F.34 för fullständig frågetext> 331 1. Markerat 2247 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 173 NÄRRADIO MED MUSIK 34 Loc 208 width 1 MD=0 34(35) <Radiokanal lyssnat på> Närradiostation med musik <Se F.34 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 2567 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 174 NÄRRADIOST MED TAL 34 Loc 209 width 1 MD=0 34(36) <Radiokanal lyssnat på> Närradiostation med tal <Se F.34 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 2573 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 175 UTLÄNDSK STATION 34 Loc 210 width 1 MD=0 34(37) <Radiokanal lyssnat på> Någon utländsk station <Se F.34 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 2572 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 176 RADIOST - TVEKSAM 34 Loc 211 width 1 MD=0 34(38) <Radiokanal lyssnat på> Tveksam vilken kanal <Se F.34 för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 2520 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 177 INET:RADIOLYSSN SV KANAL Loc 212 width 1 MD=0 34A Lyssnade Du på radio via Internet igår? (OM JA) Var det på... 34A(1) Någon av Sveriges radios kanaler 47 1. Markerat 2531 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 178 INET:RADIOLYSSN SV KANAL Loc 213 width 1 MD=0 34A(2) Ej någon av Sveriges radios kanaler <Se F.34A för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 2557 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 179 INET:RADIOLYSSN - NEJ Loc 214 width 1 MD=0 34A(3) Lyssnade inte <Se F.34A för fullständig frågetext> 2510 1. Markerat 68 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 180 INET:RADIOLYSSN TVEKSAM Loc 215 width 1 MD=0 34A(4) Radiolyssnande Internet - Tveksam, vet ej <Se F.34A för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 2576 5. Ej markerat 954 0. Frågan ej tillämplig
VAR 181 SENAST LYSSN PÅ RADIO 34 Loc 216 width 1 MD=0 34B (EJ LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) När lyssnade Du på radio senast? 684 1. Senaste veckan 155 2. Senaste månaden 42 3. Senaste halvåret 15 4. Senaste året 40 5. Längre tillbaka, aldrig 18 8. Tveksam, vet ej 2578 0. Frågan ej tillämplig
VAR 182 TILLGÅNG TILL TV BOST 35 Loc 217 width 1 35 Har Du någon TV-apparat i hemmet? 3427 1. Ja 104 5. Nej 1 8. Tveksam, vet ej
VAR 183 ANTAL TV-APPARATER Loc 218 width 2 MD= 0 35A (HAR TV HEMMA) Har Du/Ni mer än en TV-apparat hemma? (OM JA) Hur många? 1137 01. En TV-apparat 1327 02. Två TV-apparater 595 03. Tre TV-apparater 276 04. Fyra TV-apparater 71 05. Fem TV-apparater 14 06. Sex TV-apparater 4 07. Sju TV-apparater 2 08. Åtta TV-apparater 1 09. Nio TV-apparater 1 23. Tjugotre TV-apparater 104 00. Frågan ej tillämplig
VAR 184 BOX FÖR DIGITAL-TV 35B Loc 220 width 1 MD=0 35B (HAR TV, VET EJ OM HAR TV HEMMA) Har ni någon digital TV-mottagare i Ditt hushåll? (OM JA) Vilken digital-TV-operatör anlitar ni i hushållet, är det ... 465 1. Boxer (mark) 352 2. Canal Digital (parabol) 165 3. Viasat (parabol) 118 4. Comhem (kabel) 13 5. UPC (kabel) 1 6. Sweden Online (kabel) 20 7. Annan operatör 115 8. Vet ej vilken operatör jag har 2179 9. Nej/vet ej (om jag har digital-TV) 104 0. Frågan ej tillämplig
VAR 185 MOTTAGNINGSSÄTT TV 35C Loc 221 width 1 MD=0 35C (VET EJ VILKEN OPERATÖR) Vet du hur ni tar emot TV till boxen, är det via... 35C(1) 55 1. Kabel 50 2. Parabolantenn/satellit 10 3. Vanlig, egen TV-antenn 3417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 186 SATELLITKANAL 36 Loc 222 width 1 MD=0 36 (NEJ, VET EJ - OM TILLGÅNG TILL DIGITAL-TV) Har Du möjlighet att se satellitkanaler via kabel eller hushållsparabol? 855 1. Kabel 163 2. Egen parabol 10 3. Både och 1023 4. Nej, inga satellitkanaler 90 8. Tveksam, vilket 1391 0. Frågan ej tillämplig
VAR 187 TILLÄGG: TV3 36 Loc 223 width 1 MD=0 36B (KAN SE SATELLITKANALER) Vilka kanaler eller typer av kanaler har du tillgång till i hemmet? 36B(1) TV3 1903 1. Markerat 374 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 188 TILLÄGG: KANAL 5 36 Loc 224 width 1 MD=0 36B(2) <Kanal i tilläggspaket> Kanal 5 (Femman) <Se F.36B för fullständig frågetext> 2020 1. Markerat 257 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 189 TILLÄGG: TV8 36 Loc 225 width 1 MD=0 36B(3) <Kanal i tilläggspaket> TV8 <Se F.36B för fullständig frågetext> 834 1. Markerat 1443 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 190 TILLÄGG: ZTV 36 Loc 226 width 1 MD=0 36B(4) <Kanal i tilläggspaket> ZTV <Se F.36B för fullständig frågetext> 1684 1. Markerat 593 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 191 TILLÄGG: TV4 PLUS 36 Loc 227 width 1 MD=0 36B(5) TV4 plus <Se F.36B för fullständig frågetext> 1614 1. Markerat 663 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 192 TILLÄGG: 24 36 Loc 228 width 1 MD=0 36B(6) <Kanal i tilläggspaket> 24 <Se F.36B för fullständig frågetext> 1136 1. Markerat 1141 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 193 TILLÄGG: BARNKANAL 36 Loc 229 width 1 MD=0 36B(7) <Kanal i tilläggspaket> Barnkanalen <Se F.36B för fullständig frågetext> 971 1. Markerat 1306 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 194 TILLÄGG: MEDITEVE 36 Loc 230 width 1 MD=0 36B(8) <Kanal i tilläggspaket> Mediteve <Se F.36B för fullständig frågetext> 567 1. Markerat 1710 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 195 TILLÄGG: NYHETSKANAL 36 Loc 231 width 1 MD=0 36B(9) <Kanal i tilläggspaket> Nyhetskanal (ex Euronews, BBC World, CNN, Al Jazeera) <Se F.36B för fullständig frågetext> 1411 1. Markerat 866 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 196 TILLÄGG: SPORTKANAL 36 Loc 232 width 1 MD=0 36B(10) <Kanal i tilläggspaket> Sportkanal (ex Eurosport, Viasat Sport, Extreme) <Se F.36B för fullständig frågetext> 1883 1. Markerat 394 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 197 TILLÄGG: NORD KANAL 36 Loc 233 width 1 MD=0 36B(11) <Kanal i tilläggspaket> Dansk, norsk, finsk TV-kanal <Se F.36B för fullständig frågetext> 825 1. Markerat 1452 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 198 TILLÄGG: BRITTISK KAN 36 Loc 234 width 1 MD=0 36B(12) <Kanal i tilläggspaket> Brittiska allmänkanaler (t ex BBC Prime) <Se F.36B för fullständig frågetext> 446 1. Markerat 1831 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 199 TILLÄGG: FRANSK KANAL 36 Loc 235 width 1 MD=0 36B(13) <Kanal i tilläggspaket> Franska allmänkanaler (t ex TV5) <Se F.36B för fullständig frågetext> 177 1. Markerat 2100 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 200 TILLÄGG: TYSK KANAL 36 Loc 236 width 1 MD=0 36B(14) <Kanal i tilläggspaket> Tyska allmänkanaler (t ex Deutsche Welle, ZDF, ARD, RTL) <Se F.36B för fullständig frågetext> 231 1. Markerat 2046 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 201 TILLÄGG: SPANSK KANAL 36 Loc 237 width 1 MD=0 36B(15) <Kanal i tilläggspaket> Spanska allmänkanaler (t ex TVE) <Se F.36B för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 2178 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 202 TILLÄGG: GAMLA JUGOSL 36 Loc 238 width 1 MD=0 36B(16) <Kanal i tilläggspaket> Kanaler från länder i förutvarande Jugoslavien (Serbien, Kroatien, Bosnien) eller Turkiet <Se F.36B för fullständig frågetext> 64 1. Markerat 2213 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 203 TILLÄGG: ÖVR EUROPA 36 Loc 239 width 1 MD=0 36B(17) <Kanal i tilläggspaket> Kanaler från andra europeiska länder <Se F.36B för fullständig frågetext> 76 1. Markerat 2201 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 204 TILLÄGG: ARABISK KAN 36 Loc 240 width 1 MD=0 36B(18) <Kanal i tilläggspaket> Arabiska kanaler (t ex mbc) <Se F.36B för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 2227 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 205 TILLÄGG: ÖVR VÄRLDEN 36 Loc 241 width 1 MD=0 36B(19) <Kanal i tilläggspaket> Kanaler från övriga världen <Se F.36B för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 2232 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 206 TILLÄGG: FILMKANAL 36 Loc 242 width 1 MD=0 36B(20) <Kanal i tilläggspaket> Filmkanal (ex TV1000, Cinema, Canal +, Canal + Film, TCM, Hallmark) <Se F.36B för fullständig frågetext> 935 1. Markerat 1342 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 207 TILLÄGG: NATURKANAL 36 Loc 243 width 1 MD=0 36B(21) <Kanal i tilläggspaket> Djur/naturkanal (ex Animal Planet, Viasat Nature, National Geographic) <Se F.36B för fullständig frågetext> 1544 1. Markerat 733 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 208 TILLÄGG:RESOR/ÄVENTYR 36 Loc 244 width 1 MD=0 36B(22) <Kanal i tilläggspaket> Resor/Äventyr (t ex Travel Channel, Viasat Explorer, Adventure One) <Se F.36B för fullständig frågetext> 1049 1. Markerat 1228 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 209 TILLÄGG: UNDERHKANAL 36 Loc 245 width 1 MD=0 36B(23) <Kanal i tilläggspaket> Underhållningskanal (t ex Star, Playboy, Adult, Fashion TV) <Se F.36B för fullständig frågetext> 511 1. Markerat 1766 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 210 TILLÄGG: MUSIKKANAL 36 Loc 246 width 1 MD=0 36B(24) <Kanal i tilläggspaket> Musikkanal (ex MTV, VH1, Mezzo) <Se F.36B för fullständig frågetext> 1680 1. Markerat 597 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 211 TILLÄGG: TV-SHOPKANAL 36 Loc 247 width 1 MD=0 36B(25) <Kanal i tilläggspaket> TV-shopping <Se F.36B för fullständig frågetext> 300 1. Markerat 1977 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 212 TILLÄGG: ANNAN 36 Loc 248 width 1 MD=0 36B(26) <Kanal i tilläggspaket> Annan typ av kanal <Se F.36B för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 2228 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 213 TILLÄGG: INGEN AV DESSA Loc 249 width 1 MD=0 36B(27) <Kanal i tilläggspaket> Ingen av dessa <Se F.36B för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 2253 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 214 TILLÄGG - TVEKSAM 36 Loc 250 width 1 MD=0 36B(28) <Kanal i tilläggspaket> Tveksam, vet ej <Se F.36B för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 2259 5. Ej markerat 1255 0. Frågan ej tillämplig
VAR 215 TITTAT PÅ TV 37 Loc 251 width 1 37 Tittade Du på TV någon gång igår? I så fall ungefär hur länge tittade Du på TV igår? 70 1. Mer än 5 timmar 110 2. 4 - 5 timmar 359 3. 3 - 4 timmar 776 4. 2 - 3 timmar 930 5. 1 - 2 timmar 579 6. 1/2 - 1 timme 171 7. Mindre än 1/2-timme 529 8. Nej 8 9. Tveksam, vet ej
VAR 216 TV-TITTANDE 06 - 08 38 Loc 252 width 1 MD=0 38 (TITTAT PÅ TV IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter tittade Du på TV igår? 38(1) Mellan 06.00 och 08.00 72 1. Markerat 2923 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 217 TV-TITTANDE 8-12 38 Loc 253 width 1 MD=0 38(2) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 171 1. Markerat 2824 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 218 TV-TITTANDE 12-17 38 Loc 254 width 1 MD=0 38(3) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 300 1. Markerat 2695 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 219 TV-TITTANDE 17-19 38 Loc 255 width 1 MD=0 38(4) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 876 1. Markerat 2119 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 220 TV-TITTANDE 19-22 38 Loc 256 width 1 MD=0 38(5) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 2544 1. Markerat 451 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 221 TV-TITTANDE 22-24 38 Loc 257 width 1 MD=0 38(6) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 22.00 och 24.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 991 1. Markerat 2004 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 222 TV-TITTANDE 24-06 38 Loc 258 width 1 MD=0 38(7) <Tidpunkt tittat på TV> Efter 24.00 men före 06.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 2927 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 223 TV-TITTANDE TVEKSAM 38 Loc 259 width 1 MD=0 38(8) <Tidpunkt tittat på TV> Tveksam vilken tid på F38.1 t.o.m. F38.7 <Se F.38 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 2990 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 224 TITTAT PÅ SVT1 39 Loc 260 width 1 MD=0 39A (TITTAT PÅ TV IGÅR) Vilken eller vilka svenska TV-kanaler tittade Du på igår? 39A(1) SVT1 1544 1. Markerat 1451 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 225 TITTAT PÅ SVT2 39 Loc 261 width 1 MD=0 39A(2) <Kanal tittat på igår> SVT2 <Se F.39A för fullständig frågetext> 1183 1. Markerat 1812 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 226 TITTAT PÅ TV4 39 Loc 262 width 1 MD=0 39A(3) <Kanal tittat på igår> TV4 <Se F.39A för fullständig frågetext> 1622 1. Markerat 1373 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 227 TITTAT PÅ TV3 39 Loc 263 width 1 MD=0 39A(4) <Kanal tittat på igår> TV3 <Se F.39A för fullständig frågetext> 628 1. Markerat 2367 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 228 TITTAT PÅ KANAL 5 39 Loc 264 width 1 MD=0 39A(5) <Kanal tittat på igår> Kanal 5 (Femman) <Se F.39A för fullständig frågetext> 543 1. Markerat 2452 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 229 TITTAT PÅ TV8 39 Loc 265 width 1 MD=0 39A(6) <Kanal tittat på igår> TV8 <Se F.39A för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 2977 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 230 TITTAT PÅ ZTV 39 Loc 266 width 1 MD=0 39A(7) <Kanal tittat på igår> ZTV <Se F.39A för fullständig frågetext> 1544 1. Markerat 1451 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 231 TITTAT PÅ TV4 PLUS 39 Loc 267 width 1 MD=0 39A(8) <Kanal tittat på igår> TV4 Plus <Se F.39A för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 2927 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 232 TITTAT PÅ 24 39 Loc 268 width 1 MD=0 39A(9) <Kanal tittat på igår> 24 <Se F.39A för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 2969 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 233 TITTAT PÅ BARNKANALEN 39 Loc 269 width 1 MD=0 39A(10) <Kanal tittat på igår> Barnkanalen (SVT) <Se F.39A för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 2972 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 234 TITTAT PÅ MEDITEVE 39 Loc 270 width 1 MD=0 39A(11) <Kanal tittat på igår> Mediteve <Se F.39A för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 2990 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 235 TITTAT PÅ NYHETSKANAL 39 Loc 271 width 1 MD=0 39A(12) <Kanal tittat på igår> Nyhetskanal ((t ex Euronews, BBC World, CNN, Al Jazeera) <Se F.39A för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 2956 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 236 TITTAT PÅ SPORTKANAL 39 Loc 272 width 1 MD=0 39A(13) <Kanal tittat på igår> Sportkanal (t ex Eurosport, Viasat Sport, Extreme) <Se F.39A för fullständig frågetext> 131 1. Markerat 2864 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 237 TITTAT PÅ NORD KANAL 39 Loc 273 width 1 MD=0 39A(14) <Kanal tittat på igår> Dansk, norsk, finsk TV-kanal <Se F.39A för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 2962 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 238 TITTAT BRITTISK KANAL 39 Loc 274 width 1 MD=0 39A(15) <Kanal tittat på igår> Brittiska allmänkanaler (t ex BBC Prime) <Se F.39A för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 2991 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 239 TITTAT FRANSK KANAL 39 Loc 275 width 1 MD=0 39A(16) <Kanal tittat på igår> Franska allmänkanaler (t ex TV5) <Se F.39A för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 2995 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 240 TITTAT PÅ TYSK KANAL 39 Loc 276 width 1 MD=0 39A(17) <Kanal tittat på igår> Tyska allmänkanaler (t ex Deutsche Welle, ZDF, ARD, RTL) <Se F.39A för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 2992 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 241 TITTAT SPANSK KANAL 39 Loc 277 width 1 MD=0 39A(18) <Kanal tittat på igår> Spanska allmänkanaler (t ex TVE) <Se F.39A för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 2994 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 242 TITTAT KAN GAML JUGOSL Loc 278 width 1 MD=0 39A(19) <Kanal tittat på igår> Kanaler från länder i förutvarande Jugoslavien (Serbien, Kroatien, Bosnien) eller Turkiet <Se F.39A för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 2992 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 243 TITTAT KAN ÖVR EUROPA 39 Loc 279 width 1 MD=0 39A(20) <Kanal tittat på igår> Kanaler från andra europeiska länder <Se F.39A för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 2994 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 244 TITTAT ARABISK KANAL 39 Loc 280 width 1 MD=0 39A(21) <Kanal tittat på igår> Arabiska kanaler (t ex mbc) <Se F.39A för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 2993 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 245 TITTAT KAN ÖVR VÄRLDEN Loc 281 width 1 MD=0 39A(22) <Kanal tittat på igår> Kanaler från övriga världen <Se F.39A för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 2995 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 246 TITTAT PÅ FILMKANAL 39 Loc 282 width 1 MD=0 39A(23) <Kanal tittat på igår> Filmkanal (ex TV1000, Cinema, Canal +, Canal + Film, TCM, Hallmark) <Se F.39A för fullständig frågetext> 148 1. Markerat 2847 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 247 TITTAT PÅ NATURKANAL 39 Loc 283 width 1 MD=0 39A(24) <Kanal tittat på igår> Djur/naturkanal (ex Animal Planet, Viasat Nature, National Geographic) <Se F.39A för fullständig frågetext> 73 1. Markerat 2922 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 248 TITTAT PÅ RESOR/ÄVENT 39 Loc 284 width 1 MD=0 39A(25) <Kanal tittat på igår> Resor/Äventyr (t ex Travel Channel, Viasat Explorer, Adventure One) <Se F.39A för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 2952 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 249 TITTAT PÅ UNDERHKANAL 39 Loc 285 width 1 MD=0 39A(26) <Kanal tittat på igår> Underhållningskanal (t ex Star, Playboy, Adult, Fashion TV) <Se F.39A för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 2984 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 250 TITTAT PÅ MUSIKKANAL 39 Loc 286 width 1 MD=0 39A(27) <Kanal tittat på igår> Musikkanal (ex MTV, VH1, Mezzo) <Se F.39A för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 2944 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 251 TITTAT TV-SHOPKANAL 39 Loc 287 width 1 MD=0 39A(28) <Kanal tittat på igår> TV-shopping <Se F.39A för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 2995 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 252 TITTAT ANNAN KANAL 39 Loc 288 width 1 MD=0 39A(29) <Kanal tittat på igår> Annan typ av kanal <Se F.39A för fullständig frågetext> 42 1. Markerat 2953 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 253 TV-KANAL - TVEKSAM 39 Loc 289 width 1 MD=0 39A(30) <Kanal tittat på igår> Tveksam vilken kanal <Se F.39A för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 2929 5. Ej markerat 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 254 SENAST TITTAT PÅ TV Loc 290 width 1 MD=0 40 (EJ TITTAT PÅ TV IGÅR) När tittade Du på TV senast? 451 1. Senaste veckan 52 2. Senaste månaden 11 3. Senaste halvåret 6 4. Senaste året 12 5. Längre tillbaka, aldrig 5 8. Tveksam, vet ej 2995 0. Frågan ej tillämplig
VAR 255 TITTAT PÅ NYHETSPROGR 39 Loc 291 width 1 MD=0 39BA Vilken typ av TV-program tittade Du på igår? 39BA(1) Tittat på nyhetsprogram 1745 1. Markerat 1701 5. Ej markerat 86 0. Frågan ej tillämplig
VAR 256 TITTAT PÅ FAKTAPROGR 39 Loc 292 width 1 MD=0 39BA(2) <Typ av TV-program> Faktaprogram/kulturprogram/samhällsprogram <Se F.39BA för fullständig frågetext> 638 1. Markerat 2808 5. Ej markerat 86 0. Frågan ej tillämplig
VAR 257 TITTAT PÅ LÅNGFILM 39 Loc 293 width 1 MD=0 39BA(3) <Typ av TV-program> Långfilm <Se F.39BA för fullständig frågetext> 682 1. Markerat 2764 5. Ej markerat 86 0. Frågan ej tillämplig
VAR 258 TITTAT PÅ SERIER 39 Loc 294 width 1 MD=0 39BA(4) <Typ av TV-program> Drama/serier/komediserier <Se F.39BA för fullständig frågetext> 778 1. Markerat 2668 5. Ej markerat 86 0. Frågan ej tillämplig
VAR 259 TITTAT PÅ DOKUSÅPA 39 Loc 295 width 1 MD=0 39BA(5) <Typ av TV-program> Dokusåpa <Se F.39BA för fullständig frågetext> 363 1. Markerat 3083 5. Ej markerat 86 0. Frågan ej tillämplig
VAR 260 TITTAT PÅ SPORT 39 Loc 296 width 1 MD=0 39BA(6) <Typ av TV-program> Sport <Se F.39BA för fullständig frågetext> 931 1. Markerat 2515 5. Ej markerat 86 0. Frågan ej tillämplig
VAR 261 TITTAT PÅ UNDERHÅLLN 39 Loc 297 width 1 MD=0 39BA(7) <Typ av TV-program> Underhållning/musikprogram <Se F.39BA för fullständig frågetext> 782 1. Markerat 2664 5. Ej markerat 86 0. Frågan ej tillämplig
VAR 262 TITTAT PÅ BARNPROGRAM 39 Loc 298 width 1 MD=0 39BA(8) <Typ av TV-program> Barn- och ungdomsprogram <Se F.39BA för fullständig frågetext> 164 1. Markerat 3282 5. Ej markerat 86 0. Frågan ej tillämplig
VAR 263 TITTAT PÅ TVEKSAM VAD 39 Loc 299 width 1 MD=0 39BA(9) <Typ av TV-program> Tveksam, vet ej <Se F.39BA för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 3372 5. Ej markerat 86 0. Frågan ej tillämplig
VAR 264 TITTAT PÅ RAPPORT SVT 39 Loc 300 width 1 MD=0 39C Tittade du igår på någon nyhetssändning i TV? 39C(1) Tittade på Rapport i SVT 854 1. Markerat 628 5. Ej markerat 2050 0. Frågan ej tillämplig
VAR 265 TITTAT AKTUELLT SVT 39 Loc 301 width 1 MD=0 39C(2) <Tittade på nyhetssändning> Aktuelltt i SVT <Se F.39C för fullständig frågetext> 689 1. Markerat 793 5. Ej markerat 2050 0. Frågan ej tillämplig
VAR 266 NYHETERNA I TV4 39 Loc 302 width 1 MD=0 39C(3) <Tittade på nyhetssändning> Nyheterna i TV4 <Se F.39C för fullständig frågetext> 692 1. Markerat 790 5. Ej markerat 2050 0. Frågan ej tillämplig
VAR 267 TITTAT PÅ TV3 DIREKT 39 Loc 303 width 1 MD=0 39C(4) <Tittade på nyhetssändning> TV3 Direkt <Se F.39C för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 1450 5. Ej markerat 2050 0. Frågan ej tillämplig
VAR 268 VET EJ NYHETSSÄNDN 39 Loc 304 width 1 MD=0 39C(5) <Tittade på nyhetssändning> Tveksam, vet ej på 39C.1 t o m F39C.4 <Se F.39C för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 1441 5. Ej markerat 2050 0. Frågan ej tillämplig
VAR 269 TEXT-TV I ÅRETRUNTBOSTAD Loc 305 width 1 41 Har Du tillgång till text-TV i Din åretruntbostad? 3170 1. Ja 337 5. Nej 25 8. Tveksam, vet ej
VAR 270 TITTAT PÅ TEXT-TV 42 Loc 306 width 1 42 Använde Du Text-TV någon gång igår? 263 1. Ja, tre eller fyra gånger 124 2. Ja, två gånger 513 3. Ja, en gång 2622 5. Nej 10 8. Tveksam, vet ej
VAR 271 TID TEXT-TV TITTANDE 43 Loc 307 width 1 MD=0 43 (TITTAT PÅ TEXT-TV IGÅR) Ungefär hur länge använde Du sammanlagt Text-TV igår? 4 1. Mer än 1 timme 12 2. 45 - 60 minuter 9 3. 30 - 45 minuter 85 4. 15 - 30 minuter 401 5. 5 - 15 minuter 384 6. Mindre än 5 minuter 5 8. Tveksam, vet ej 2632 0. Frågan ej tillämplig
VAR 272 SENAST TITTAT TXT-TV 44 Loc 308 width 1 MD=0 44 (EJ TITTAT PÅ TEXT-TV IGÅR) Har Du någon gång under det senaste året använt Text-TV? (OM JA) När använde Du Text-TV senast? 669 1. Senaste veckan 570 2. Senaste månaden 348 3. Senaste halvåret 171 4. Senaste året 791 5. Längre tillbaka aldrig 83 8. Tveksam, vet ej 900 0. Frågan ej tillämplig
VAR 273 TITTAT PÅ TEXT-TV SVT 45 Loc 309 width 1 MD=0 45 (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka text-TV kanaler har Du använt den senaste veckan? 45(1) Sveriges Television 1179 1. Markerat 390 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 274 TITTAT PÅ TEXT-TV TV3 45 Loc 310 width 1 MD=0 45(2) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> TV3 <Se F.45 för fullständig frågetext> 87 1. Markerat 1482 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 275 TITTAT PÅ TEXT-TV TV4 45 Loc 311 width 1 MD=0 45(3) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> TV4 <Se F.45 för fullständig frågetext> 554 1. Markerat 1015 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 276 TITTAT TEXT-TV FEMMAN 45 Loc 312 width 1 MD=0 45(4) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Kanal 5 (Femman) <Se F.45 för fullständig frågetext> 127 1. Markerat 1442 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 277 TITT TEXT-TV ANN KAN 45 Loc 313 width 1 MD=0 45(5) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Någon annan TV-kanal <Se F.45 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 1559 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 278 TITTAT TEXT-TV TVEKS 45 Loc 314 width 1 MD=0 45(6) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Tveksam, vet ej på F44.1 t o m F44.5 <Se F.45 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 1548 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 279 TEXT-TV PROGR.TABLÅER 46 Loc 315 width 1 MD=0 46(1) (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för TV:s programtablåer? 613 1. Markerat 956 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 280 TEXT-TV NYHETER 46 Loc 316 width 1 MD=0 46(2) (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för nyheter 872 1. Markerat 697 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 281 TEXT-TV EKONOMIINFO 46 Loc 317 width 1 MD=0 46(3) (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för ekonomiinformation? 224 1. Markerat 1345 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 282 TEXT-TV SPORT 46 Loc 318 width 1 MD=0 46(4) (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för sport? 600 1. Markerat 969 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 283 TEXT-TV VÄDER 46 Loc 319 width 1 MD=0 46(5) (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för väder? 187 1. Markerat 1382 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 284 TEXT-TV SPEL 46 Loc 320 width 1 MD=0 46(6) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för spel och lotterier? 115 1. Markerat 1454 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 285 TEXT-TV ANNONSER 46 Loc 321 width 1 MD=0 46(7) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för annonser och annan reklam? 29 1. Markerat 1540 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 286 TEXT-TV TEXTNING 46 Loc 322 width 1 MD=0 46(8) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för textning av TV-program? 28 1. Markerat 1541 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 287 TEXT-TV ANNAN INFO 46 Loc 323 width 1 MD=0 46(9) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för annan information? 37 1. Markerat 1532 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 288 TEXT-TV TVEKSAM 46 Loc 324 width 1 MD=0 46(10) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för - Tveksam, vet ej på F46.1 t o m F46.9? 9 1. Markerat 1560 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 289 SPELAT TV-SPEL 47 Loc 325 width 1 47 Har Du någon gång spelat TV-spel (ex X-box, Playstation, P2 etc)? I så fall, när gjorde Du det senast? 108 1. Igår 250 2. Senaste veckan 272 3. Senaste månaden 282 4. Senaste halvåret 186 5. Senaste året 2397 6. Längre tillbaka eller aldrig 37 8. Tveksam, vet ej
VAR 290 TV-SPEL SENASTE VECKAN Loc 326 width 1 47B (SPELAT TV-SPEL SENASTE VECKAN) När Du senast spelade TV-spel ungefär hur lång tid höll Du då på? 3174 . 40 1. Ja, mer än 2 timmar 66 2. Ja, 1-2 timmar 150 3. Ja, 1/2-1 timme 97 4. Ja, mindre än 1/2-timme 5 5. Nej
VAR 291 EN VIDEO I BOSTADEN 48 Loc 327 width 1 48 Har Du tillgång till video eller DVD-spelare i Din åretruntbostad för att kunna se på film eller TV-program? 48(1) En video 2603 1. Markerat 929 5. Ej markerat
VAR 292 TVÅ VIDEO I BOSTADEN 48 Loc 328 width 1 48(2) <Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad> Två video <Se F.48 för fullständig frågetext> 318 1. Markerat 3214 5. Ej markerat
VAR 293 FLER ÄN 2 VIDEO BOSTA 48 Loc 329 width 1 48(3) <Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad> Tre eller fler video <Se F.48 för fullständig frågetext> 108 1. Markerat 3424 5. Ej markerat
VAR 294 EN DVD I BOSTADEN 48 Loc 330 width 1 48(4) <Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad> En DVD-spelare <Se F.48 för fullständig frågetext> 1680 1. Markerat 1852 5. Ej markerat
VAR 295 TVÅ DVD I BOSTADEN 48 Loc 331 width 1 48(5) <Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad> Två DVD-spelare <Se F.48 för fullständig frågetext> 152 1. Markerat 3380 5. Ej markerat
VAR 296 FLER ÄN 2 DVD BOSTAD 48 Loc 332 width 1 48(6) <Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad> Tre eller fler DVD-spelare <Se F.48 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 3493 5. Ej markerat
VAR 297 EJ TILLG VIDEO O DVD 48 Loc 333 width 1 48(7) <Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad> Saknas både video och DVD-spelare <Se F.48 för fullständig frågetext> 374 1. Markerat 3158 5. Ej markerat
VAR 298 TVEKS OM VIDEO O DVD 48 Loc 334 width 1 48(8) <Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad> Tveksam, vet ej på F48.1 t o m F48.7 <Se F.48 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 3523 5. Ej markerat
VAR 299 TITTAT PÅ VIDEO, DVD 49 Loc 335 width 1 49 Tittade Du på video eller DVD någon gång igår? (OM JA) Ungefär hur länge tittade Du på video eller DVD igår? 2 1. Mer än 4 timmar 13 2. 3 - 4 timmar 54 3. 2 - 3 timmar 215 4. 1 - 2 timmar 139 5. 1/2 - 1 timme 60 6. Mindre än 1/2-timme 3046 7. Nej 3 8. Tveksam, vet ej
VAR 300 TITTADE PÅ INSPELAT 50 Loc 336 width 1 MD=0 50 (TITTAT PÅ VIDEO ELLER DVD IGÅR) Tittade Du på inspelade TV-program, hyrfilm, köpfilm eller annan videofilm? 50(1) Inspelade TV-program 196 1. Markerat 287 5. Ej markerat 3049 0. Frågan ej tillämplig
VAR 301 TITTADE PÅ HYRFILM 50 Loc 337 width 1 MD=0 50(2) <Video- eller DVD-tittande igår> Film som var hyrd <Se F.50 för fullständig frågetext> 92 1. Markerat 391 5. Ej markerat 3049 0. Frågan ej tillämplig
VAR 302 TITTADE PÅ KÖPFILM 50 Loc 338 width 1 MD=0 50(3) <Video- och DVDtittande igår> Film som var köpt <Se F.50 för fullständig frågetext> 176 1. Markerat 307 5. Ej markerat 3049 0. Frågan ej tillämplig
VAR 303 TITTADE PÅ ANNAT 50 Loc 339 width 1 MD=0 50(4) <Video- och DVDtittande igår> Annat <Se F.50 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 461 5. Ej markerat 3049 0. Frågan ej tillämplig
VAR 304 VIDEO, DVDTITTA OKÄNT 50 Loc 340 width 1 MD=0 50(5) <Video- DVDtittande igår> Tveksam på vilket <Se F.50 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 479 5. Ej markerat 3049 0. Frågan ej tillämplig
VAR 305 INSP TV-PR: NYHETER 50A Loc 341 width 1 MD=0 50A (TITTAT PÅ INSPELADE TV-PROGRAM IGÅR) Vilken typ av inspelade TV-program tittade Du på igår? 50A(1) Nyhetsprogram 3 1. Markerat 193 5. Ej markerat 3336 0. Frågan ej tillämplig
VAR 306 INSP TV-PR:SAMHÄLSPR 50A Loc 342 width 1 MD=0 50A(2) <Typ av inspelade TV-program> Faktaprogram/kulturprogram/samhällsprogram <Se F.50A för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 173 5. Ej markerat 3336 0. Frågan ej tillämplig
VAR 307 INSP TV-PR: LÅNGFILM 50A Loc 343 width 1 MD=0 50A(3) <Typ av inspelade TV-program> Långfilm <Se F.50A för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 134 5. Ej markerat 3336 0. Frågan ej tillämplig
VAR 308 INSP TV-PR: SERIER 50A Loc 344 width 1 MD=0 50A(4) <Typ av inspelade TV-program> Drama/serier <Se F.50A för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 147 5. Ej markerat 3336 0. Frågan ej tillämplig
VAR 309 INSP TV-PR: DOKUSÅPA 50A Loc 345 width 1 MD=0 50A(5) <Typ av inspelade TV-program> Dokusåpa <Se F.50A för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 175 5. Ej markerat 3336 0. Frågan ej tillämplig
VAR 310 INSP TV-PR: SPORT 50A Loc 346 width 1 MD=0 50A(6) <Typ av inspelade TV-program> Sport <Se F.50A för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 188 5. Ej markerat 3336 0. Frågan ej tillämplig
VAR 311 INSP TV-PR: UNDERH 50A Loc 347 width 1 MD=0 50A(7) <Typ av inspelade TV-program> Underhållning/musikprogram <Se F.50A för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 175 5. Ej markerat 3336 0. Frågan ej tillämplig
VAR 312 INSP TV-PR:UNGDOMSPR 50A Loc 348 width 1 MD=0 50A(8) <Typ av inspelade TV-program> Barn och ungdomsprogram <Se F.50A för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 186 5. Ej markerat 3336 0. Frågan ej tillämplig
VAR 313 INSP TV-PR: TVEKS 50A Loc 349 width 1 MD=0 50A(9) <Typ av inspelade TV-program> Tveksam, vet ej på F50A.1 t o m F50A.8 <Se F.50A för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 191 5. Ej markerat 3336 0. Frågan ej tillämplig
VAR 314 SEN TITTAT VIDEO, DVD 51 Loc 350 width 1 MD=0 51 (EJ TITTAT PÅ VIDEO ELLER DVD IGÅR) När tittade Du på video eller DVD senast? 1230 1. Senaste veckan 865 2. Senaste månaden 455 3. Senaste halvåret 129 4. Senaste året 320 5. Längre tillbaka, aldrig 50 8. Tveksam, vet ej 483 0. Frågan ej tillämplig
VAR 315 SENAST PÅ BIO 52 Loc 351 width 1 52 När var Du på bio senast? 25 1. Igår 256 2. Senaste veckan 697 3. Senaste månaden 1047 4. Senaste halvåret 417 5. Senaste året 1067 6. Längre tillbaka eller aldrig 23 8. Tveksam, vet ej
VAR 316 TILLG ANT DATORER 53B Loc 352 width 1 MD=0 53B (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) Finns det fler än en persondator i ditt hushåll? 43 1. Fler än 4 101 2. Ja, 4 sammanlagt 252 3. Ja, 3 sammanlagt 796 4. Ja, 2 sammanlagt 1683 5. Nej, endast 1 1 8. Tveksam, vet ej 656 0. Frågan ej tillämplig
VAR 317 PC ANSL TILL INTERNET 53 Loc 353 width 1 MD=0 53C3 (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) Är din persondator ansluten till Internet? (OM JA) På vilket sätt är Din dator ansluten till Internet? 1188 1. Ringer upp (modem över fast telefonlinje, mobiltelefon) 508 2. Alltid uppkopplad via telefonlinje (ISDL, ADSL) 821 3. Alltid uppkopplad via bredband (via fiber satellitförbindelse eller kabel-TV-nät) 276 4. Inget av detta 83 5. Tveksam, vet ej 656 0. Frågan ej tillämplig
VAR 318 BOST: SEN ANV DATOR 54 Loc 354 width 1 MD=0 54 (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) När använde Du senast persondator i Din bostad? 959 1. Igår 1323 2. Senaste veckan 270 3. Senaste månaden 109 4. Senaste halvåret 36 5. Senaste året 168 6. Längre tillbaka eller aldrig 11 8. Tveksam, vet ej 656 0. Frågan ej tillämplig
VAR 319 BOST: DATOR TILL ARB 56 Loc 355 width 1 MD=0 56 (ANVÄNT PERSONDATOR I BOSTADEN DEN SENASTE VECKAN) Vad använde Du persondatorn till? 56(1) Förvärvsarbete 240 1. Markerat 2042 5. Ej markerat 1250 0. Frågan ej tillämplig
VAR 320 BOST: INTERNET 56 Loc 356 width 1 MD=0 56(2) <Persondatoranvändning i bostaden senaste veckan> Internetanvändning (t ex e-mail, sökt information, läst en tidning, uträttat ärenden, deltagit aktivt i en diskussionsgrupp eller en chatt-grupp) <Se F.56 för fullständig frågetext> 1721 1. Markerat 561 5. Ej markerat 1250 0. Frågan ej tillämplig
VAR 321 BOST: DATOR TILL UTB 56 Loc 357 width 1 MD=0 56(3) <Persondatoranvändning i bostaden senaste veckan> Utbildning eller skolarbete <Se F.56 för fullständig frågetext> 179 1. Markerat 2103 5. Ej markerat 1250 0. Frågan ej tillämplig
VAR 322 BOST: DATOR HEMKONTOR 56 Loc 358 width 1 MD=0 56(4) <Persondatoranvändning i bostaden senaste veckan> Hemkontor (ekonomi, deklaration, brev, protokoll etc) <Se F.56 för fullständig frågetext> 307 1. Markerat 1975 5. Ej markerat 1250 0. Frågan ej tillämplig
VAR 323 BOST: DATASPEL 56 Loc 359 width 1 MD=0 56(5) <Persondatoranvändning i bostaden senaste veckan> Spel m m <Se F.56 för fullständig frågetext> 321 1. Markerat 1961 5. Ej markerat 1250 0. Frågan ej tillämplig
VAR 324 BOST: MUSIK 56 Loc 360 width 1 MD=0 56(6) <Persondatoranvändning i bostaden senaste veckan> Musik (lyssnat) <Se F.56 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 2245 5. Ej markerat 1250 0. Frågan ej tillämplig
VAR 325 BOST: LADDAT PROGRAM 56 Loc 361 width 1 MD=0 56(7) <Persondatoranvändning i bostaden senaste veckan> Laddat program till datorn <Se F.56 för fullständig frågetext> 123 1. Markerat 2159 5. Ej markerat 1250 0. Frågan ej tillämplig
VAR 326 BOST:ANNAN ANVÄNDNING 56 Loc 362 width 1 MD=0 56(8) <Persondatoranvändning i bostaden senaste veckan> Annan användning, övrigt <Se F.56 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 2253 5. Ej markerat 1250 0. Frågan ej tillämplig
VAR 327 BOST: DATORANV TVEKS 56 Loc 363 width 1 MD=0 56(9) <Persondatoranvändning i bostaden senaste veckan> Tveksam, vet ej på F56.1 t o m F56.8 <Se F.56 för fullständig frågetext> 131 1. Markerat 2151 5. Ej markerat 1250 0. Frågan ej tillämplig
VAR 328 BOST: TID DATOR 56A Loc 364 width 1 MD=0 56A (ANVÄNT PERSONDATOR I BOSTADEN IGÅR) Hur lång tid ägnade Du åt Internet igår i bostaden? 12 1. Mer än 5 timmar 8 2. 4 - 5 timmar 11 3. 3 - 4 timmar 38 4. 2 - 3 timmar 91 5. 1 - 2 timmar 316 6. 1/2 - 1 timme 316 7. Mindre än 1/2-timme 3 8. Tveksam, vet ej 2737 0. Frågan ej tillämplig
VAR 329 ANVÄNT INTERNET 6-8 56B Loc 365 width 1 MD=0 56B (ANVÄNT INTERNET IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter använde du Internet i bostaden igår? 56B(1) Mellan 06.00 och 08.00 16 1. Markerat 779 5. Ej markerat 2737 0. Frågan ej tillämplig
VAR 330 ANVÄNT INET 8-12 56B Loc 366 width 1 MD=0 56B(2) <Tidpunkt använt Internet igår> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.56B för fullständig frågetext> 98 1. Markerat 697 5. Ej markerat 2737 0. Frågan ej tillämplig
VAR 331 ANVÄNT INET 12-17 56B Loc 367 width 1 MD=0 56B(3) <Tidpunkt använt Internet igår> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.56B för fullständig frågetext> 234 1. Markerat 561 5. Ej markerat 2737 0. Frågan ej tillämplig
VAR 332 ANVÄNT INET 17-19 56B Loc 368 width 1 MD=0 56B(4) <Tidpunkt använt Internet igår> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.56B för fullständig frågetext> 231 1. Markerat 564 5. Ej markerat 2737 0. Frågan ej tillämplig
VAR 333 ANVÄNT INET 19-22 56B Loc 369 width 1 MD=0 56B(5) <Tidpunkt använt Internet igår> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.56B för fullständig frågetext> 277 1. Markerat 518 5. Ej markerat 2737 0. Frågan ej tillämplig
VAR 334 ANVÄNT INET 22-24 56B Loc 370 width 1 MD=0 56B(6) <Tidpunkt använt Internet igår> Mellan 22.00 och 24.00 <Se F.56B för fullständig frågetext> 77 1. Markerat 718 5. Ej markerat 2737 0. Frågan ej tillämplig
VAR 335 ANVÄNT INET 24-06 56B Loc 371 width 1 MD=0 56B(7) <Tidpunkt använt Internet igår> Efter 24.00 men före 06.00 <Se F.56B för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 782 5. Ej markerat 2737 0. Frågan ej tillämplig
VAR 336 ANV INET TIDP TVEKS 56B Loc 372 width 1 MD=0 56B(8) <Tidpunkt använt Internet igår> Tveksam, vet ej på F56B.1 t o m F56B.7 <Se F.56B för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 787 5. Ej markerat 2737 0. Frågan ej tillämplig
VAR 337 BOST INET: E-POST 56C Loc 373 width 1 MD=0 56C (ANVÄNT INTERNET IGÅR) Vad använde Du Internet till? 56C(1) Elektronisk post, (e-mail) 474 1. Markerat 321 5. Ej markerat 2737 0. Frågan ej tillämplig
VAR 338 BOST INET: LÄST DAGSTIDN Loc 374 width 1 MD=0 56C(2) <Internetanvändning i bostaden igår> Läst någon dagstidning <Se F.56C för fullständig frågetext> 105 1. Markerat 690 5. Ej markerat 2737 0. Frågan ej tillämplig
VAR 339 BOST INET:LÄST TIDSKRIFT Loc 375 width 1 MD=0 56C(3) <Internetanvändning i bostaden igår> Läst någon populär/facktidskrift <Se F.56C för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 785 5. Ej markerat 2737 0. Frågan ej tillämplig
VAR 340 BOST INET:NYHETER 56C Loc 376 width 1 MD=0 56C(4) <Internetanvändning i bostaden igår> Tagit del av nyheter i någon nyhetstjänst <Se F.56C för fullständig frågetext> 64 1. Markerat 731 5. Ej markerat 2737 0. Frågan ej tillämplig
VAR 341 BOST INET:LYSSN PÅ RADIO Loc 377 width 1 MD=0 56C(5) <Internetanvändning i bostaden igår> Lyssnat på radio <Se F.56C för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 791 5. Ej markerat 2737 0. Frågan ej tillämplig
VAR 342 BOST INET: TV- PROG 56C Loc 378 width 1 MD=0 56C(6) <Internetanvändning i bostaden igår> Följt något TV-program <Se F.56C för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 793 5. Ej markerat 2737 0. Frågan ej tillämplig
VAR 343 BOST INET: SETT FILM 56C Loc 379 width 1 MD=0 56C(7) <Internetanvändning i bostaden igår> Tittat på film <Se F.56C för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 788 5. Ej markerat 2737 0. Frågan ej tillämplig
VAR 344 BOST INET: INFSÖKN 56C Loc 380 width 1 MD=0 56C(8) <Internetanvändning i bostaden igår> Sökt fakta/information <Se F.56C för fullständig frågetext> 219 1. Markerat 576 5. Ej markerat 2737 0. Frågan ej tillämplig
VAR 345 BOST INET: ÄRENDEN 56C Loc 381 width 1 MD=0 56C(9) <Internetanvändning i bostaden igår> Uträttat ärenden (t ex bankärenden, beställa varor) <Se F.56C för fullständig frågetext> 196 1. Markerat 599 5. Ej markerat 2737 0. Frågan ej tillämplig
VAR 346 BOST INET:LYSSN MUSIK 56 Loc 382 width 1 MD=0 56C(10) <Internetanvändning i bostaden igår> Lyssnat till musik <Se F.56C för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 770 5. Ej markerat 2737 0. Frågan ej tillämplig
VAR 347 BOS INET:LADDAT MUSIK 56 Loc 383 width 1 MD=0 56C(11) <Internetanvändning i bostaden igår> Laddat ner musik <Se F.56C för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 766 5. Ej markerat 2737 0. Frågan ej tillämplig
VAR 348 BOST INET: SPEL 56C Loc 384 width 1 MD=0 56C(12) <Internetanvändning i bostaden igår> Spelat spel/underhållning <Se F.56C för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 756 5. Ej markerat 2737 0. Frågan ej tillämplig
VAR 349 BOST INET: CHAT GRUPP 56 Loc 385 width 1 MD=0 56C(13) <Internetanvändning i bostaden igår> Deltagit i diskussionsgrupp eller chatt-grupp <Se F.56C för fullständig frågetext> 76 1. Markerat 719 5. Ej markerat 2737 0. Frågan ej tillämplig
VAR 350 BOST INET: ANNAN INFO 56 Loc 386 width 1 MD=0 56C(14) <Internetanvändning i bostaden igår> Annan användning <Se F.56C för fullständig frågetext> 90 1. Markerat 705 5. Ej markerat 2737 0. Frågan ej tillämplig
VAR 351 BOST INET: TVEKSAM 56 Loc 387 width 1 MD=0 56C(15) <Internetanvändning i bostaden igår> Tveksam, vet ej på F56C.1 t o m F56C.14 <Se F.56C för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 790 5. Ej markerat 2737 0. Frågan ej tillämplig
VAR 352 FAKTAINF- SAMHINF 56C2 Loc 388 width 1 MD=0 56C2 (SÖKT FAKTA/INFORMATION PÅ INTERNET) Vad har Du sökt fakta-information om på Internet? 56C2(1) Samhällsinformation (t ex om regeringen, kommunen, sjukvård, bibliotek). 33 1. Markerat 186 5. Ej markerat 3313 0. Frågan ej tillämplig
VAR 353 FAKTAINF- ANN INF 56C2 Loc 389 width 1 MD=0 56C2(2) <Faktainformation på Internet igår> Annan information (t ex använt nätet som uppslagsbok). <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 168 5. Ej markerat 3313 0. Frågan ej tillämplig
VAR 354 FAKTAINF- RESOR 56C2 Loc 390 width 1 MD=0 56C2(3) <Faktainformation på Internet igår> Resor (t ex resmål, tidtabeller, resebyråer) <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 176 5. Ej markerat 3313 0. Frågan ej tillämplig
VAR 355 FAKTAINF- KULTUR 56C2 Loc 391 width 1 MD=0 56C2(4) <Faktainformation på Internet igår> Kultur - nöje - fritid (t ex evenemang, idrott, biljetter) <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 35 1. Markerat 184 5. Ej markerat 3313 0. Frågan ej tillämplig
VAR 356 FAKTAINF- SKOLA 56C2 Loc 392 width 1 MD=0 56C2(5) <Faktainformation på Internet igår> Skola - utbildning <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 197 5. Ej markerat 3313 0. Frågan ej tillämplig
VAR 357 FAKTAINF- TJÄNSTER 56C2 Loc 393 width 1 MD=0 56C2(6) <Faktainformation på Internet igår> Konsumtionsvaror - tjänster (t ex nya produkter, tjänster) <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 178 5. Ej markerat 3313 0. Frågan ej tillämplig
VAR 358 FAKTAINF- EKONOMI 56C2 Loc 394 width 1 MD=0 56C2(7) <Faktainformation på Internet igår> Börs och ekonomi (t ex aktier) <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 210 5. Ej markerat 3313 0. Frågan ej tillämplig
VAR 359 FAKTAINF- E-POSTADR 56C2 Loc 395 width 1 MD=0 56C2(8) <Faktainformation på Internet igår> E-postadresser <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 219 5. Ej markerat 3313 0. Frågan ej tillämplig
VAR 360 FAKTAINF- TELEFONNR 56C2 Loc 396 width 1 MD=0 56C2(9) <Faktainformation på Internet igår> Telefonnummer eller adresser <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 216 5. Ej markerat 3313 0. Frågan ej tillämplig
VAR 361 FAKTAINF - ANNAT 56C2 Loc 397 width 1 MD=0 56C2(10) <Faktainformation på Internet igår> Annat <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 181 5. Ej markerat 3313 0. Frågan ej tillämplig
VAR 362 FAKTAINF - VET EJ 56C2 Loc 398 width 1 MD=0 56C2(11) <Faktainformation på Internet igår> Tveksam, vet ej på F56C.2.1 t o m F56C.2.10 <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 217 5. Ej markerat 3313 0. Frågan ej tillämplig
VAR 363 TID SPELADE SPEL 56C Loc 399 width 1 MD=0 56C.4 Om Du spelade spel ungefär hur länge höll du på? 8 1. Mer än 2 timmar 10 2. 1-2 timmar 10 3. 1/2-1 timme 9 4. Mindre än 1/2-timme 2 8. Tveksam, vet ej 3493 0. Frågan ej tillämplig
VAR 364 BOST:SEN ANV INTERNET 56 Loc 400 width 1 MD=0 56D1 (HAR TILLGÅNG TILL INTERNET, EJ ANVÄNT INTERNET IGÅR) När använde Du senast Internet i Din bostad? 1173 1. Senaste veckan 242 2. Senaste månaden 124 3. Senaste halvåret 29 4. Senaste året 131 5. Längre tillbaka, aldrig 23 8. Tveksam, vet ej 1810 0. Frågan ej tillämplig
VAR 365 BOST INET: E-POST 56D Loc 401 width 1 MD=0 56D2 (HAR INTERNET I BOSTADEN - ANVÄNT INTERNET SENASTE MÅNADEN, MEN EJ IGÅR) Vad använde Du då Internet till? 56D2(1) Elektronisk post, (e-mail) 715 1. Markerat 700 5. Ej markerat 2117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 366 BOST INET:LÄST DAGSTIDN Loc 402 width 1 MD=0 56D2(2) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Läst dagstidning <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 238 1. Markerat 1177 5. Ej markerat 2117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 367 BOST INET:LÄST TIDSKRIFT Loc 403 width 1 MD=0 56D2(3) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Läst någon populär/facktidskrift <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 1390 5. Ej markerat 2117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 368 BOST INET: NYHETER 56D Loc 404 width 1 MD=0 56D2(4) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Tagit del av nyheter i någon nyhetstjänst <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 76 1. Markerat 1339 5. Ej markerat 2117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 369 BOST INET: LYSSN RADIO Loc 405 width 1 MD=0 56D2(5) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Lyssnat på radio <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 1412 5. Ej markerat 2117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 370 BOST INET: TV- PROG 56D Loc 406 width 1 MD=0 56D2(6) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Följt något TV-program <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 1413 5. Ej markerat 2117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 371 BOST INET: SETT FILM 56D Loc 407 width 1 MD=0 56D2(7) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Tittat på film <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 1406 5. Ej markerat 2117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 372 BOST INET: INFSÖKN 56D Loc 408 width 1 MD=0 56D2(8) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Sökt fakta, information <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 468 1. Markerat 947 5. Ej markerat 2117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 373 BOST INET: ÄRENDEN 56D Loc 409 width 1 MD=0 56D2(9) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Uträttat ärenden (t ex bankärenden, beställa varor) <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 372 1. Markerat 1043 5. Ej markerat 2117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 374 BOST INET:LYSSN MUSIK 56 Loc 410 width 1 MD=0 56D2(10) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Lyssnat till musik <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 1363 5. Ej markerat 2117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 375 BOS INET:LADDAT MUSIK 56 Loc 411 width 1 MD=0 56D2(11) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Laddat ner musik <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 1358 5. Ej markerat 2117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 376 BOST INET: SPEL 56D Loc 412 width 1 MD=0 56D2(12) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Spelat spel/underhållning <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 89 1. Markerat 1326 5. Ej markerat 2117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 377 BOST INET: CHAT GRUPP 56 Loc 413 width 1 MD=0 56D2(13) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Deltagit i diskussionsgrupp eller chatt-grupp <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 158 1. Markerat 1257 5. Ej markerat 2117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 378 BOST INET: ANNAN INFO 56 Loc 414 width 1 MD=0 56D2(14) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Annan användning <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 141 1. Markerat 1274 5. Ej markerat 2117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 379 BOST INET: TVEKSAM 56 Loc 415 width 1 MD=0 56D2(15) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Tveksam, vet ej på F56D2.1 t o m F56D2.14 <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 1397 5. Ej markerat 2117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 380 FAKTAINF- SAMHINF 56D4 Loc 416 width 1 MD=0 56D4 (SÖKT FAKTA PÅ INTERNET) Vad har Du sökt fakta-information om på Internet? 56D4(1) Samhällsinformation (t ex om regeringen, kommunen, sjukvård, bibliotek). 98 1. Markerat 370 5. Ej markerat 3064 0. Frågan ej tillämplig
VAR 381 FAKTAINF- ANN INF 56D4 Loc 417 width 1 MD=0 56D4(2) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Annan information (t ex använt nätet som uppslagsbok) <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 121 1. Markerat 347 5. Ej markerat 3064 0. Frågan ej tillämplig
VAR 382 FAKTAINF- RESOR 56D4 Loc 418 width 1 MD=0 56D4(3) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Resor (t ex resmål, tidtabeller, resebyråer) <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 77 1. Markerat 391 5. Ej markerat 3064 0. Frågan ej tillämplig
VAR 383 FAKTAINF- KULTUR 56D4 Loc 419 width 1 MD=0 56D4(4) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Kultur - nöje - fritid (t ex evenemang, idrott, biljetter) <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 87 1. Markerat 381 5. Ej markerat 3064 0. Frågan ej tillämplig
VAR 384 FAKTAINF- SKOLA 56D4 Loc 420 width 1 MD=0 56D4(5) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Skola - utbildning <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 429 5. Ej markerat 3064 0. Frågan ej tillämplig
VAR 385 FAKTAINF- TJÄNSTER 56D4 Loc 421 width 1 MD=0 56D4(6) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Konsumtionsvaror - tjänster (t ex nya produkter, tjänster) <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 64 1. Markerat 404 5. Ej markerat 3064 0. Frågan ej tillämplig
VAR 386 FAKTAINF- EKONOMI 56D4 Loc 422 width 1 MD=0 56D4(7) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Börs och ekonomi (t ex aktier) <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 458 5. Ej markerat 3064 0. Frågan ej tillämplig
VAR 387 FAKTAINF- E-POSTADR 56D4 Loc 423 width 1 MD=0 56D4(8) <Faktainformation på Internet senaste månaden> E-postadresser <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 467 5. Ej markerat 3064 0. Frågan ej tillämplig
VAR 388 FAKTAINF- TELEFONNR 56D4 Loc 424 width 1 MD=0 56D4(9) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Telefonnummer eller adresser <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 463 5. Ej markerat 3064 0. Frågan ej tillämplig
VAR 389 FAKTAINF - ANNAT 56D4 Loc 425 width 1 MD=0 56D4(10) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Annat <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 79 1. Markerat 389 5. Ej markerat 3064 0. Frågan ej tillämplig
VAR 390 FAKTAINF - VET EJ 56D4 Loc 426 width 1 MD=0 56D4(11) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Tveksam, vet ej på F56D4.1 t o m F56D4.10 <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 458 5. Ej markerat 3064 0. Frågan ej tillämplig
VAR 391 PC-ANV: PÅ ARBPLATSEN 57 Loc 427 width 1 57A Använde Du persondator på någon annan plats (än i bostaden) igår? 57A(1) Ja, på arbetsplatsen 698 1. Markerat 2834 5. Ej markerat
VAR 392 PC-ANV: I SKOLAN 57 Loc 428 width 1 57A(2) <Persondatoranvändning utanför hemmet> Ja, i skolan <Se F.57A för fullständig frågetext> 119 1. Markerat 3413 5. Ej markerat
VAR 393 PC-ANV: ANNAN PLATS 57 Loc 429 width 1 57A(3) <Persondatoranvändning utanför hemmet> Ja, annan plats <Se F.57A för fullständig frågetext> 61 1. Markerat 3471 5. Ej markerat
VAR 394 PC-ANV: NEJ 57 Loc 430 width 1 57A(4) <Persondatoranvändning utanför hemmet> Nej <Se F.57A för fullständig frågetext> 2655 1. Markerat 877 5. Ej markerat
VAR 395 PC-ANV: TVEKS, VET EJ 57 Loc 431 width 1 57A(5) <Persondatoranvändning utanför hemmet> Tveksam, vet ej på F57A.1 t o m F57A.4 <Se F.57A för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 3531 5. Ej markerat
VAR 396 INET-ANV: PÅ ARBPLATS 57 Loc 432 width 1 57B Använde Du Internet på någon annan plats (än i bostaden) igår? 57B(1) Ja, på arbetsplatsen 522 1. Markerat 3010 5. Ej markerat
VAR 397 INET-ANV: I SKOLAN 57 Loc 433 width 1 57B(2) <Internetanvändning utanför hemmet> Ja, i skolan <Se F.57B för fullständig frågetext> 100 1. Markerat 3432 5. Ej markerat
VAR 398 INET-ANV: ANNAN PLATS 57 Loc 434 width 1 57B(3) <Internetanvändning utanför hemmet> Ja, annan plats <Se F.57B för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 3482 5. Ej markerat
VAR 399 INET-ANV: NEJ 57 Loc 435 width 1 57B(4) <Internetanvändning utanför hemmet> Nej <Se F.57B för fullständig frågetext> 2860 1. Markerat 672 5. Ej markerat
VAR 400 INET-ANV: TVEKSAM VAD 57 Loc 436 width 1 57B(5) <Internetanvändning utanför hemmet> Tveksam, vet ej på F57B.1 t o m F57B.4 <Se F.57B för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 3531 5. Ej markerat
VAR 401 TID ANV INTERNET ARB 57B Loc 437 width 1 MD=0 57BA (ANVÄNT INTERNET PÅ ARBETET) Ungefär hur länge använde Du Internet på arbetet igår? 44 1. Mer än 5 timmar 12 2. 4 - 5 timmar 19 3. 3 - 4 timmar 24 4. 2 - 3 timmar 70 5. 1 - 2 timmar 147 6. 1/2 - 1 timme 198 7. Mindre än 1/2-timme 5 8. Använde inte Internet igår 3 9. Tveksam, vet ej 3010 0. Frågan ej tillämplig
VAR 402 TID ANV INET I SKOLA 57B Loc 438 width 1 MD=0 57BBA (ANVÄNT INTERNET I SKOLAN) Ungefär hur länge använde Du Internet i skolan igår? 1 1. Mer än 5 timmar 0 2. 4 - 5 timmar 1 3. 3 - 4 timmar 4 4. 2 - 3 timmar 15 5. 1 - 2 timmar 33 6. 1/2 - 1 timme 46 7. Mindre än 1/2-timme 0 8. Använde inte Internet igår 0 9. Tveksam, vet ej 3432 0. Frågan ej tillämplig
VAR 403 TID ANV INET ANN PLA 57B Loc 439 width 1 MD=0 57BBBA (ANVÄNT INTERNET PÅ ANNAN PLATS) Ungefär hur länge använde Du Internet på annan plats igår? 0 1. Mer än 5 timmar 0 2. 4 - 5 timmar 3 3. 3 - 4 timmar 5 4. 2 - 3 timmar 5 5. 1 - 2 timmar 16 6. 1/2 - 1 timme 21 7. Mindre än 1/2-timme 0 8. Använde inte Internet igår 0 9. Tveksam, vet ej 3482 0. Frågan ej tillämplig
VAR 404 EJ BOST INET: E-POST 57B Loc 440 width 1 MD=0 57BCA (ANVÄNT INTERNET IGÅR UTANFÖR BOSTADEN) Vad använde Du Internet till? 57BCA(1) Elektronisk post, (e-mail) 285 1. Markerat 386 5. Ej markerat 2861 0. Frågan ej tillämplig
VAR 405 EJ BOST INET:DAGSTIDNING Loc 441 width 1 MD=0 57BCA(2) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Läst dagstidning <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 90 1. Markerat 581 5. Ej markerat 2861 0. Frågan ej tillämplig
VAR 406 EJ BOST INET: TIDSKRIFT Loc 442 width 1 MD=0 57BCA(3) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Läst någon populär/facktidskrift <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 658 5. Ej markerat 2861 0. Frågan ej tillämplig
VAR 407 EJ BOST INET: NYHETER 57 Loc 443 width 1 MD=0 57BCA(4) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Tagit del av nyheter i någon nyhetstjänst <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 638 5. Ej markerat 2861 0. Frågan ej tillämplig
VAR 408 EJ BOST INET:LYSSN RADIO Loc 444 width 1 MD=0 57BCA(5) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Lyssnat på radio <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 670 5. Ej markerat 2861 0. Frågan ej tillämplig
VAR 409 EJ BOST INET:TV- PROG 57 Loc 445 width 1 MD=0 57BC (ANVÄNT DATOR IGÅR) Om vi nu går tillbaka till Din Internetanvändning i bostaden igår. Vad använde Du Internet till? 57BCA(6) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Följt något TV-program 0 1. Markerat 671 5. Ej markerat 2861 0. Frågan ej tillämplig
VAR 410 EJ BOST INET:SET FILM 57 Loc 446 width 1 MD=0 57BCA(7) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Tittat på film <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 670 5. Ej markerat 2861 0. Frågan ej tillämplig
VAR 411 EJ BOST INET: INFSÖKN 57 Loc 447 width 1 MD=0 57BCA(8) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Sökt fakta, information <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 338 1. Markerat 333 5. Ej markerat 2861 0. Frågan ej tillämplig
VAR 412 EJ BOST INET: ÄRENDEN 57 Loc 448 width 1 MD=0 57BCA(9) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Uträttat ärenden (t ex bankärenden, beställt varor) <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 601 5. Ej markerat 2861 0. Frågan ej tillämplig
VAR 413 EJ BOST INET:LYSN MUS 57 Loc 449 width 1 MD=0 57BCA(10) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Lyssnat till musik <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 666 5. Ej markerat 2861 0. Frågan ej tillämplig
VAR 414 EJ BOS INET:LADDA MUS 57 Loc 450 width 1 MD=0 57BCA(11) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Laddat ner musik <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 667 5. Ej markerat 2861 0. Frågan ej tillämplig
VAR 415 EJ BOST INET: SPEL 57BC Loc 451 width 1 MD=0 57BCA(12) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Spelat spel/underhållning <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 661 5. Ej markerat 2861 0. Frågan ej tillämplig
VAR 416 EJ BOST INET: CHAT GR 57 Loc 452 width 1 MD=0 57BCA(13) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Deltagit i diskussionsgrupp eller chatt-grupp <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 647 5. Ej markerat 2861 0. Frågan ej tillämplig
VAR 417 EJ BOST INET:ANN ANV 57 Loc 453 width 1 MD=0 57BCA(14) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Annan användning <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 113 1. Markerat 558 5. Ej markerat 2861 0. Frågan ej tillämplig
VAR 418 EJ BOST INET: TVEKSAM 57 Loc 454 width 1 MD=0 57BCA(15) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Tveksam, vet ej på F57BCA.1 t o m F57BCA.14 <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 667 5. Ej markerat 2861 0. Frågan ej tillämplig
VAR 419 FAKTAINF- SAMHINF 57 Loc 455 width 1 MD=0 57.2 (SÖKT FAKTA/INFORMATION PÅ INTERNET UTANFÖR BOSTADEN IGÅR) Vad har Du sökt fakta-information om på Internet? 57.2(1) Samhällsinformation (t ex om regeringen, kommunen, sjukvård, bibliotek). 104 1. Markerat 234 5. Ej markerat 3194 0. Frågan ej tillämplig
VAR 420 FAKTAINF- ANN INF 57 Loc 456 width 1 MD=0 57.2(2) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Annan information (t ex använt nätet som uppslagsbok). <Se F.57.2 för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 264 5. Ej markerat 3194 0. Frågan ej tillämplig
VAR 421 FAKTAINF- RESOR 57 Loc 457 width 1 MD=0 57.2(3) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Resor (t ex resmål, tidtabeller, resebyråer) <Se F.57.2 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 322 5. Ej markerat 3194 0. Frågan ej tillämplig
VAR 422 FAKTAINF- KULTUR 57 Loc 458 width 1 MD=0 57.2(4) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Kultur - nöje - fritid (t ex evenemang, idrott, biljetter) <Se F.57.2 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 319 5. Ej markerat 3194 0. Frågan ej tillämplig
VAR 423 FAKTAINF- SKOLA 57 Loc 459 width 1 MD=0 57.2(5) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Skola - utbildning <Se F.57.2 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 299 5. Ej markerat 3194 0. Frågan ej tillämplig
VAR 424 FAKTAINF- TJÄNSTER 57 Loc 460 width 1 MD=0 57.2(6) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Konsumtionsvaror - tjänster (t ex nya produkter - tjänster) <Se F.57.2 för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 295 5. Ej markerat 3194 0. Frågan ej tillämplig
VAR 425 FAKTAINF- EKONOMI 57 Loc 461 width 1 MD=0 57.2(7) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Börs och ekonomi (t ex aktier) <Se F.57.2 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 323 5. Ej markerat 3194 0. Frågan ej tillämplig
VAR 426 FAKTAINF- E-POSTADR 57 Loc 462 width 1 MD=0 57.2(8) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> E-postadresser <Se F.57.2 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 337 5. Ej markerat 3194 0. Frågan ej tillämplig
VAR 427 FAKTAINF- TELEFONNR 57 Loc 463 width 1 MD=0 57.2(9) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Telefonnummer eller adresser <Se F.57.2 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 315 5. Ej markerat 3194 0. Frågan ej tillämplig
VAR 428 FAKTAINF - ANNAT 57 Loc 464 width 1 MD=0 57.2(10) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Annat <Se F.57.2 för fullständig frågetext> 77 1. Markerat 261 5. Ej markerat 3194 0. Frågan ej tillämplig
VAR 429 FAKTAINF - VET EJ 57 Loc 465 width 1 MD=0 57.2(11) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Tveksam, vet ej på F57.2_1 t o m F57.2_10 <Se F.57.2 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 334 5. Ej markerat 3194 0. Frågan ej tillämplig
VAR 430 PC-ANV: PÅ ARBPLATSEN 58 Loc 466 width 1 MD=0 58A (EJ ANVÄNT PERSONDATOR UTANFÖR BOSTADEN IGÅR) Har Du använt persondator på någon annan plats än i bostaden den senaste veckan? 58A(1) Ja, på arbetsplatsen 470 1. Markerat 2186 5. Ej markerat 876 0. Frågan ej tillämplig
VAR 431 PC-ANV: I SKOLAN 58 Loc 467 width 1 MD=0 58A(2) <Persondatoranvändning utanför bostaden senaste veckan> Ja, i skolan <Se F.58A för fullständig frågetext> 181 1. Markerat 2475 5. Ej markerat 876 0. Frågan ej tillämplig
VAR 432 PC-ANV: ANNAN PLATS 58 Loc 468 width 1 MD=0 58A(3) <Persondatoranvändning utanför bostaden senaste veckan> Ja, annan plats <Se F.58A för fullständig frågetext> 102 1. Markerat 2554 5. Ej markerat 876 0. Frågan ej tillämplig
VAR 433 PC-ANV: NEJ 58 Loc 469 width 1 MD=0 58A(4) <Persondatoranvändning utanför bostaden senaste veckan> Nej <Se F.58A för fullständig frågetext> 1909 1. Markerat 747 5. Ej markerat 876 0. Frågan ej tillämplig
VAR 434 PC-ANV: TVEKSAM VAR 58 Loc 470 width 1 MD=0 58A(5) <Persondatoranvändning utanför bostaden senaste veckan> Tveksam, vet ej på F58A.1 t o m F58A.4 <Se F.58A för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 2652 5. Ej markerat 876 0. Frågan ej tillämplig
VAR 435 INET-ANV: PÅ ARBPLATS 58 Loc 471 width 1 MD=0 58B (EJ ANVÄNT INTERNET UTANFÖR BOSTADEN IGÅR) Har Du använt Internet på någon annan plats än i bostaden den senaste veckan? 58B(1) Ja, på arbetsplatsen 381 1. Markerat 2480 5. Ej markerat 671 0. Frågan ej tillämplig
VAR 436 INET-ANV: I SKOLAN 58 Loc 472 width 1 MD=0 58B(2) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Ja, i skolan <Se F.58B för fullständig frågetext> 156 1. Markerat 2705 5. Ej markerat 671 0. Frågan ej tillämplig
VAR 437 INET-ANV: ANNAN PLATS 58 Loc 473 width 1 MD=0 58B(3) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Ja, annan plats <Se F.58B för fullständig frågetext> 77 1. Markerat 2784 5. Ej markerat 671 0. Frågan ej tillämplig
VAR 438 INET-ANV: NEJ 58 Loc 474 width 1 MD=0 58B(4) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Nej <Se F.58B för fullständig frågetext> 2247 1. Markerat 614 5. Ej markerat 671 0. Frågan ej tillämplig
VAR 439 INET-ANV: TVEKSAM VAR 58 Loc 475 width 1 MD=0 58B(5) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Tveksam, vet ej på F58B.1 t o m F58B.4 <Se F.58B för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 2854 5. Ej markerat 671 0. Frågan ej tillämplig
VAR 440 EJ BOST INET:E-POST 58BC Loc 476 width 1 MD=0 58BCA (ANVÄNT INTERNET UTANFÖR HEMMET SENASTE VECKAN) Vad använde Du Internet till? 58BCA(1) Elektronisk post, (e-mail) 260 1. Markerat 347 5. Ej markerat 2925 0. Frågan ej tillämplig
VAR 441 EJ BOST INET:DAGSTIDNING Loc 477 width 1 MD=0 58BCA(2) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Läst dagstidning <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 53 1. Markerat 554 5. Ej markerat 2925 0. Frågan ej tillämplig
VAR 442 EJ BOST INET: TIDSKRIFT Loc 478 width 1 MD=0 58BCA(3) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Läst någon populär/facktidskrift <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 599 5. Ej markerat 2925 0. Frågan ej tillämplig
VAR 443 EJ BOST INET: NYHETER 58 Loc 479 width 1 MD=0 58BCA(4) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Tagit del av nyheter i någon nyhetstjänst <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 578 5. Ej markerat 2925 0. Frågan ej tillämplig
VAR 444 EJ BOST INET:LYSSN RADIO Loc 480 width 1 MD=0 58BCA(5) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Lyssnat på radio <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 604 5. Ej markerat 2925 0. Frågan ej tillämplig
VAR 445 EJ BOST INET:TV- PROG 58 Loc 481 width 1 MD=0 58BCA(6) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Följt något TV-program <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 606 5. Ej markerat 2925 0. Frågan ej tillämplig
VAR 446 EJ BOST INET:SET FILM 58 Loc 482 width 1 MD=0 58BCA(7) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Tittat på film <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 607 5. Ej markerat 2925 0. Frågan ej tillämplig
VAR 447 EJ BOST INET: INFSÖKN 58 Loc 483 width 1 MD=0 58BCA(8) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Sökt fakta, information <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 371 1. Markerat 236 5. Ej markerat 2925 0. Frågan ej tillämplig
VAR 448 EJ BOST INET: ÄRENDEN 58 Loc 484 width 1 MD=0 58BCA(9) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Uträttat ärenden (t ex bankärenden, beställa varor) <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 53 1. Markerat 554 5. Ej markerat 2925 0. Frågan ej tillämplig
VAR 449 EJ BOST INET:LYSN MUS 58 Loc 485 width 1 MD=0 58BCA(10) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Lyssnat till musik <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 599 5. Ej markerat 2925 0. Frågan ej tillämplig
VAR 450 EJ BOS INET:LADDA MUS 58 Loc 486 width 1 MD=0 58BCA(11) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Laddat ner musik <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 600 5. Ej markerat 2925 0. Frågan ej tillämplig
VAR 451 EJ BOST INET: SPEL 58BC Loc 487 width 1 MD=0 58BCA(12) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Spelat spel, underhållning <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 593 5. Ej markerat 2925 0. Frågan ej tillämplig
VAR 452 EJ BOST INET: CHAT GR 58 Loc 488 width 1 MD=0 58BCA(13) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Deltagit i en diskussionsgrupp eller chatt-grupp <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 583 5. Ej markerat 2925 0. Frågan ej tillämplig
VAR 453 EJ BOST INET:ANN INFO 58 Loc 489 width 1 MD=0 58BCA(14) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Annan användning <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 94 1. Markerat 513 5. Ej markerat 2925 0. Frågan ej tillämplig
VAR 454 EJ BOST INET: TVEKSAM 58 Loc 490 width 1 MD=0 58BCA(15) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Tveksam, vet ej på F58BCA.1 t o m F58BCA.15 <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 605 5. Ej markerat 2925 0. Frågan ej tillämplig
VAR 455 FAKTAINF- SAMHINF 58BE Loc 491 width 1 MD=0 58.2 (SÖKT FAKTA, INFORMATION PÅ INTERNET SENASTE VECKAN) Vad har Du sökt fakta-information om på Internet? 58.2(1) Samhällsinformation (t ex om regeringen, kommunen, sjukvård, bibliotek). 101 1. Markerat 270 5. Ej markerat 3161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 456 FAKTAINF- ANN INF 58BC Loc 492 width 1 MD=0 58.2(2) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Annan information (t ex använt nätet som uppslagsbok). <Se F.58.2 för fullständig frågetext> 118 1. Markerat 253 5. Ej markerat 3161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 457 FAKTAINF- RESOR 58BC Loc 493 width 1 MD=0 58.2(3) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Resor (t ex resmål, tidtabeller, resebyråer) <Se F.58.2 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 357 5. Ej markerat 3161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 458 FAKTAINF- KULTUR 58BC Loc 494 width 1 MD=0 58.2(4) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Kultur - nöje - fritid (t ex evenemang, idrott, biljetter) <Se F.58.2 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 355 5. Ej markerat 3161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 459 FAKTAINF- SKOLA 58BC Loc 495 width 1 MD=0 58.2(5) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Skola - utbildning <Se F.58.2 för fullständig frågetext> 67 1. Markerat 304 5. Ej markerat 3161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 460 FAKTAINF- TJÄNSTER 58BC Loc 496 width 1 MD=0 58.2(6) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Konsumtionsvaror - tjänster (t ex nya produkter-tjänster) <Se F.58.2 för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 324 5. Ej markerat 3161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 461 FAKTAINF- EKONOMI 58BC Loc 497 width 1 MD=0 58.2(7) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Börs och ekonomi (t ex aktier) <Se F.58.2 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 357 5. Ej markerat 3161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 462 FAKTAINF- E-POSTADR 58BC Loc 498 width 1 MD=0 58.2(8) <Faktainformation på Internet senaste veckan> E-postadresser <Se F.58.2 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 365 5. Ej markerat 3161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 463 FAKTAINF- TELEFONNR 58BC Loc 499 width 1 MD=0 58.2(9) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Telefonnummer eller adresser <Se F.58.2 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 350 5. Ej markerat 3161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 464 FAKTAINF - ANNAT 58BC Loc 500 width 1 MD=0 58.2(10) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Annat <Se F.58.2 för fullständig frågetext> 73 1. Markerat 298 5. Ej markerat 3161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 465 FAKTAINF - VET EJ 58BC Loc 501 width 1 MD=0 58.2(11) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Tveksam, vet ej på F58.2_1 t o m F58.2_10 <Se F.58.2 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 368 5. Ej markerat 3161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 466 ANDEL INTERNET ARB 58E Loc 502 width 3 MD=900 or GE 999 58E (ANVÄNDER REGELBUNDET INTERNET I SKOLAN, ARBETET, ANNAN PLATS) Hur stor del av tiden för Din samlade Internetanvändning utanför bostaden skulle Du anse vara direkt relaterad till Dina arbetsuppgifter/skolarbete och hur stor del skulle Du anse vara i huvudsak av privat intresse? 58E(1) Andel procent direkt arbetsrelaterat. De som ej vet eller ej vill svara har kodats "999" 000. 0 procent . . 100. 100 procent 2254 900. Frågan ej tillämplig 19 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 5 10 20 25 30 40 50 60 Frek: 89 3 4 13 23 37 8 30 15 146 24 Kod: 65 70 75 77 80 85 90 95 97 98 99 Frek: 1 63 41 1 133 10 178 104 4 24 56 Kod: 100 900 999 Frek: 252 2254 19
VAR 467 ANDEL INTERNET PRIVAT 57 Loc 505 width 3 MD=900 or GE 999 58E(2) <Andel Internet> I huvudsak av privat intresse <Se F.58E för fullständig frågetext> 000. 0 procent . . 100. 100 procent 2254 900. Frågan ej tillämplig 19 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30 33 Frek: 252 56 24 4 104 178 10 133 41 63 1 Kod: 35 40 50 60 70 75 80 90 95 98 99 Frek: 1 24 146 15 30 8 37 23 13 4 3 Kod: 100 900 999 Frek: 89 2254 19
VAR 468 BOST: MOBILTELEFON 53 Loc 508 width 1 53 Har Du tillgång till något av följande i Din bostad? OBS! Persondator inkluderar både PC, Mac och andra persondatorer. 53(1) Mobiltelefon 3245 1. Markerat 287 5. Ej markerat
VAR 469 BOST: FAST TELEFON 53 Loc 509 width 1 53(2) <Tillgång till i bostaden> Fast telefon <Se F.53 för fullständig frågetext> 3532 1. Markerat 0 5. Ej markerat
VAR 470 BOST: FAX 53 Loc 510 width 1 53(3) <Tillgång till i bostaden> Fax <Se F.53 för fullständig frågetext> 747 1. Markerat 2785 5. Ej markerat
VAR 471 BOST: CD-SPELARE 53 Loc 511 width 1 53(4) <Tillgång till i bostaden> CD-spelare <Se F.53 för fullständig frågetext> 3190 1. Markerat 342 5. Ej markerat
VAR 472 BOST: MP3-SPELARE 53 Loc 512 width 1 53(5) <Tillgång till i bostaden> MP3-spelare <Se F.53 för fullständig frågetext> 731 1. Markerat 2801 5. Ej markerat
VAR 473 BOST: STATIONÄR PC 53 Loc 513 width 1 53(6) <Tillgång till i bostaden> Stationär persondator <Se F.53 för fullständig frågetext> 2768 1. Markerat 764 5. Ej markerat
VAR 474 BOST: BÄRBAR PC 53 Loc 514 width 1 53(7) <Tillgång till i bostaden> Bärbar persondator <Se F.53 för fullständig frågetext> 836 1. Markerat 2696 5. Ej markerat
VAR 475 BOST: HANDDATOR 53 Loc 515 width 1 53(8) <Tillgång till i bostaden> Handdator/Palmdator <Se F.53 för fullständig frågetext> 210 1. Markerat 3322 5. Ej markerat
VAR 476 DATOR MED CD-BRÄNNAR 53 Loc 516 width 1 53(9) <Tillgång till i bostaden> CD-brännare för persondator <Se F.53 för fullständig frågetext> 1587 1. Markerat 1945 5. Ej markerat
VAR 477 BOST: INGET AV TIDIGA 53 Loc 517 width 1 53(10) <Tillgång till i bostaden> Inget av ovanstående <Se F.53 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 3532 5. Ej markerat
VAR 478 BOST: TVEKSAM, VET EJ 53 Loc 518 width 1 53(11) <Tillgång till i bostaden> Tveksam, vet ej på F53.1 t o m F53.9 <Se F.53 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 3532 5. Ej markerat
VAR 479 MOBILTEL: SMS-TJÄNST 53 Loc 519 width 1 MD=0 53AA (HAR TILLGÅNG TILL MOBILTELEFON) Har Du tillgång till något av följande i Din mobiltelefon? 53AA(1) Ta emot textmeddelanden (SMS) 2974 1. Markerat 271 5. Ej markerat 287 0. Frågan ej tillämplig
VAR 480 MOBILTEL: MMS 53 Loc 520 width 1 MD=0 53AA(2) <Tillgång till i mobiltelefon> Ta emot bildmeddelanden (MMS) <Se F.53AA för fullständig frågetext> 908 1. Markerat 2337 5. Ej markerat 287 0. Frågan ej tillämplig
VAR 481 MOBILTEL: RÖRLIGA BILDER Loc 521 width 1 MD=0 53AA(3) <Tillgång till i mobiltelefon> Ta emot rörlig bild/videosekvenser <Se F.53AA för fullständig frågetext> 310 1. Markerat 2935 5. Ej markerat 287 0. Frågan ej tillämplig
VAR 482 MOBILTEL: SPEL 53 Loc 522 width 1 MD=0 53AA(4) <Tillgång till i mobiltelefon> Spel <Se F.53AA för fullständig frågetext> 2285 1. Markerat 960 5. Ej markerat 287 0. Frågan ej tillämplig
VAR 483 MOBILTEL: FM-RADIO 53 Loc 523 width 1 MD=0 53AA(5) <Tillgång till i mobiltelefon> Lyssna på FM-radio <Se F.53AA för fullständig frågetext> 333 1. Markerat 2912 5. Ej markerat 287 0. Frågan ej tillämplig
VAR 484 MOBILTEL: MP3-FILER 53 Loc 524 width 1 MD=0 53AA(6) <Tillgång till i mobiltelefon> Lyssna på mp3-filer <Se F.53AA för fullständig frågetext> 132 1. Markerat 3113 5. Ej markerat 287 0. Frågan ej tillämplig
VAR 485 MOBILTEL: E-POST 53 Loc 525 width 1 MD=0 53AA(7) <Tillgång till i mobiltelefon> Ta emot e-post <Se F.53AA för fullständig frågetext> 665 1. Markerat 2580 5. Ej markerat 287 0. Frågan ej tillämplig
VAR 486 MOBTEL: ÖVR INETFUNK 53 Loc 526 width 1 MD=0 53AA(8) <Tillgång till i mobiltelefon> Andra internetfunktioner <Se F.53AA för fullständig frågetext> 563 1. Markerat 2682 5. Ej markerat 287 0. Frågan ej tillämplig
VAR 487 MOBILTEL: INGET 53 Loc 527 width 1 MD=0 53AA(9) <Tillgång till i mobiltelefon> Inget av detta <Se F.53AA för fullständig frågetext> 156 1. Markerat 3089 5. Ej markerat 287 0. Frågan ej tillämplig
VAR 488 MOBILTEL:TVEKS,VET EJ 53 Loc 528 width 1 MD=0 53AA(4) <Tillgång till i mobiltelefon> Tveksam, vet ej på F53AA.1 t o m F53AA.9 <Se F.53AA för fullständig frågetext> 95 1. Markerat 3150 5. Ej markerat 287 0. Frågan ej tillämplig
VAR 489 SMS MM: NYHETER 53AB Loc 529 width 1 MD=0 53AB (TA EMOT SMS ELLER ANDRA INTERNETFUNKTIONER) Använder Du någon eller några av följande tjänster regelbundet? 53AB(1) Tar del av allmänna nyheter 321 1. Markerat 1961 5. Ej markerat 1250 0. Frågan ej tillämplig
VAR 490 SMS MM: BÖRSNYHET 53AB Loc 530 width 1 MD=0 53AB(2) <SMS eller andra internettjänster> Börsnyheter <Se F.53AB för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 2245 5. Ej markerat 1250 0. Frågan ej tillämplig
VAR 491 SMS MM: SKICKA SMS 53 Loc 531 width 1 MD=0 53AB(3) <SMS eller andra internettjänster> Skicka meddelande, SMS <Se F.53AB för fullständig frågetext> 1771 1. Markerat 1223 5. Ej markerat 538 0. Frågan ej tillämplig
VAR 492 SMS MM: TA BILDER 53 Loc 532 width 1 MD=0 53AB(4) <SMS eller andra internettjänster> Tar bilder (foton) <Se F.53AB för fullständig frågetext> 249 1. Markerat 2745 5. Ej markerat 538 0. Frågan ej tillämplig
VAR 493 SMS MM: SKICKA BILDER 53 Loc 533 width 1 MD=0 53AB(5) <SMS eller andra internettjänster> Skickar bilder (rörliga och/eller stilla) <Se F.53AB för fullständig frågetext> 183 1. Markerat 2811 5. Ej markerat 538 0. Frågan ej tillämplig
VAR 494 SMS MM: RÖRLIG BILD 53 Loc 534 width 1 MD=0 53AB(6) <SMS eller andra internettjänster> Tittat på rörliga bilder/videosekvenser <Se F.53AB för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 2942 5. Ej markerat 538 0. Frågan ej tillämplig
VAR 495 SMS MM: SPEL 53AB Loc 535 width 1 MD=0 53AB(7) <SMS eller andra internettjänster> Spelar spel <Se F.53AB för fullständig frågetext> 320 1. Markerat 2674 5. Ej markerat 538 0. Frågan ej tillämplig
VAR 496 SMS MM:RADIOLYSSNANDE 53 Loc 536 width 1 MD=0 53AB(8) <SMS eller andra internettjänster> Lyssnar på radio <Se F.53AB för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 2895 5. Ej markerat 538 0. Frågan ej tillämplig
VAR 497 SMS MM: LYSSN MP3-FILER Loc 537 width 1 MD=0 53AB(9) <SMS eller andra internettjänster> Lyssnar på MP3-filer <Se F.53AB för fullständig frågetext> 35 1. Markerat 2959 5. Ej markerat 538 0. Frågan ej tillämplig
VAR 498 SMS MM: E-POST 53AB Loc 538 width 1 MD=0 53AB(10) <SMS eller andra internettjänster> Skickar tar del av e-post <Se F.53AB för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 2931 5. Ej markerat 538 0. Frågan ej tillämplig
VAR 499 SMS MM: ÄRENDEN 53AB Loc 539 width 1 MD=0 53AB(11) <SMS eller andra internettjänster> Uträttar ärenden <Se F.53AB för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 2969 5. Ej markerat 538 0. Frågan ej tillämplig
VAR 500 SMS MM: POSITIONSANGIV Loc 540 width 1 MD=0 53AB(12) <SMS eller andra internettjänster> Får positionsangivelser/läser kartor <Se F.53AB för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 2989 5. Ej markerat 538 0. Frågan ej tillämplig
VAR 501 SMS MM: INGET OVANSTÅEN Loc 541 width 1 MD=0 53AB(13) <SMS eller andra internettjänster> Inget av detta <Se F.53AB för fullständig frågetext> 1147 1. Markerat 1847 5. Ej markerat 538 0. Frågan ej tillämplig
VAR 502 SMS MM: TVEKSAM OM VAD Loc 542 width 1 MD=0 53AB(14) <SMS eller andra internettjänster> Tveksam, vet ej (F53AB_1 t o m F53AB_13) <Se F.53AB för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 2982 5. Ej markerat 538 0. Frågan ej tillämplig
VAR 503 ANTAL MOBILTEL I BOST 53 Loc 543 width 1 MD=0 53AC Finns det fler än en mobiltelefon i bostaden? 282 1. Fler än 4 419 2. Ja, 4 sammanlagt 601 3. Ja, 3 sammanlagt 1179 4. Ja, 2 sammanlagt 758 5. Nej, endast 1 6 8. Tveksam, vet ej 287 0. Frågan ej tillämplig
VAR 504 REKL: ANNONSBLAD 59 Loc 544 width 1 59 Tog Du del av någon av följande typer av reklam igår? 59(1) Annonsblad på Din Hemort (ex Eslövsbladet, Kalixbladet) 794 1. Markerat 2738 5. Ej markerat
VAR 505 REKL: LOK ANNONSBL 59 Loc 545 width 1 59(2) <Läst, tittat på reklam igår> Lokalt annonsblad som täcker exempelvis Ditt bostadsområde <Se F.59 för fullständig frågetext> 728 1. Markerat 2804 5. Ej markerat
VAR 506 REKL: AFFKEDJ ANNBLAD 59 Loc 546 width 1 59(3) <Läst, tittat på reklam igår> De stora affärskedjornas annonsblad (ex ICA-handlarnas) <Se F.59 för fullständig frågetext> 1312 1. Markerat 2220 5. Ej markerat
VAR 507 REKL: LOK HANDL ANNBL 59 Loc 547 width 1 59(4) <Läst, tittat på reklam igår> Lokala handlares annons- eller reklamblad <Se F.59 för fullständig frågetext> 840 1. Markerat 2692 5. Ej markerat
VAR 508 REKL:REKLBL+RABATTKUP 59 Loc 548 width 1 59(5) <Läst, tittat på reklam igår> Lösa reklamblad med rabattkuponger <Se F.59 för fullständig frågetext> 482 1. Markerat 3050 5. Ej markerat
VAR 509 REKL: ADRESSERAD REKL 59 Loc 549 width 1 59(6) <Läst, tittat på reklam igår> Adresserad reklam (ex bokklubbar, försäkringar) <Se F.59 för fullständig frågetext> 406 1. Markerat 3126 5. Ej markerat
VAR 510 REKL: ANNAN FORM 59 Loc 550 width 1 59(7) <Läst, tittat på reklam igår> Annan form av reklam- eller annonsblad <Se F.59 för fullständig frågetext> 435 1. Markerat 3097 5. Ej markerat
VAR 511 ÅSETT UTOMHUSREKLAM 59 Loc 551 width 1 59(8) <Läst, tittat på reklam igår> Utomhusreklam (reklampelare, stora reklamtavlor, reklamskyltar på bussar etc) <Se F.59 för fullständig frågetext> 1395 1. Markerat 2137 5. Ej markerat
VAR 512 ÅSETT INGEN REKLAM 59 Loc 552 width 1 59(9) <Läst, tittat på reklam igår> Nej på F59.1 t o m F59.8 <Se F.59 för fullständig frågetext> 879 1. Markerat 2653 5. Ej markerat
VAR 513 REKL: LÄST TVEKSAM 59 Loc 553 width 1 59(10) <Läst, tittat på reklam igår> Tveksam, vet ej på F59_1 t o m F59_9 <Se F.59 för fullständig frågetext> 186 1. Markerat 3346 5. Ej markerat
VAR 514 REKL: ANNONSBLAD 59A Loc 554 width 1 MD=0 59A Har Du den senaste veckan tagit del av någon av följande typer av reklam? 59A(1) Annonsblad på Din Hemort (ex Eslövsbladet, Kalixbladet) 244 1. Markerat 821 5. Ej markerat 2467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 515 REKL: LOK ANNONSBL 59 Loc 555 width 1 MD=0 59A(2) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Lokalt annonsblad som täcker exempelvis Ditt bostadsområde <Se F.59A för fullständig frågetext> 263 1. Markerat 802 5. Ej markerat 2467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 516 REKL: AFFKEDJ ANNBLAD 59 Loc 556 width 1 MD=0 59A(3) <Läst, tittat på reklam igår> De stora affärskedjornas annonsblad (ex ICA-handlarnas) <Se F.59A för fullständig frågetext> 476 1. Markerat 589 5. Ej markerat 2467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 517 REKL: LOK HANDL ANNBL 59 Loc 557 width 1 MD=0 59A(4) <Läst, tittat på reklam senaste veckan > Lokala handlares annons- eller reklamblad <Se F.59A för fullständig frågetext> 318 1. Markerat 747 5. Ej markerat 2467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 518 REKL:REKLBL+RABATTKUP 59 Loc 558 width 1 MD=0 59A(5) <Läst, tittat på reklam senaste veckan > Lösa reklamblad med rabattkuponger <Se F.59A för fullständig frågetext> 226 1. Markerat 839 5. Ej markerat 2467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 519 REKL: ADRESSERAD REKL 59 Loc 559 width 1 MD=0 59A(6) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Adresserad reklam (ex bokklubbar, försäkringar) <Se F.59A för fullständig frågetext> 186 1. Markerat 879 5. Ej markerat 2467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 520 REKL: ANNAN FORM 59 Loc 560 width 1 MD=0 59A(7) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Annan form av reklam- eller annonsblad <Se F.59A för fullständig frågetext> 152 1. Markerat 913 5. Ej markerat 2467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 521 ÅSETT UTOMHUSREKLAM 59 Loc 561 width 1 MD=0 59A(8) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Utomhusreklam (reklampelare, stora reklamtavlor, reklamskyltar på bussar etc) <Se F.59A för fullständig frågetext> 311 1. Markerat 754 5. Ej markerat 2467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 522 ÅSETT INGEN REKLAM 59 Loc 562 width 1 MD=0 59A(9) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Nej inget av ovanstående <Se F.59A för fullständig frågetext> 296 1. Markerat 769 5. Ej markerat 2467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 523 REKL: LÄST TVEKSAM 59 Loc 563 width 1 MD=0 59A(10) <Läst, tittat på reklam igår> Tveksam, vet ej på F59A_1 t o m F59A_9 <Se F.59A för fullständig frågetext> 106 1. Markerat 959 5. Ej markerat 2467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 524 REKLAM I: MORGTIDNING 60 Loc 564 width 1 60 Tog Du igår del av reklam eller annonser i något av följande medier? 60(1) Morgontidning 1668 1. Markerat 1864 5. Ej markerat
VAR 525 REKLAM I: KVÄLLSTIDN 60 Loc 565 width 1 60(2) <Tagit del av reklam i> Kvällstidning <Se F.60 för fullständig frågetext> 429 1. Markerat 3103 5. Ej markerat
VAR 526 REKLAM I: VECKOTIDN 60 Loc 566 width 1 60(3) <Tagit del av reklam i> Veckotidning eller magasin <Se F.60 för fullständig frågetext> 363 1. Markerat 3169 5. Ej markerat
VAR 527 REKLAM I: RADIO 60 Loc 567 width 1 60(4) <Tagit del av reklam i> Radio <Se F.60 för fullständig frågetext> 855 1. Markerat 2677 5. Ej markerat
VAR 528 REKLAM I: TV 60 Loc 568 width 1 60(5) <Tagit del av reklam i> TV <Se F.60 för fullständig frågetext> 2034 1. Markerat 1498 5. Ej markerat
VAR 529 REKLAM PÅ: BIO 60 Loc 569 width 1 60(6) <Tagit del av reklam på> Bio <Se F.60 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 3518 5. Ej markerat
VAR 530 REKLAM PÅ: INTERNET 60 Loc 570 width 1 60(7) <Tagit del av reklam på> Internet <Se F.60 för fullständig frågetext> 502 1. Markerat 3030 5. Ej markerat
VAR 531 REKLAM I: MOBILTELEF 60 Loc 571 width 1 60(8) <Tagit del av reklam i> Mobiltelefon <Se F.60 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 3521 5. Ej markerat
VAR 532 REKLAM : NEJ 60 Loc 572 width 1 60(9) <Tagit del av reklam> Nej <Se F.60 för fullständig frågetext> 603 1. Markerat 2929 5. Ej markerat
VAR 533 REKLAM: TVEKS, VET EJ 60 Loc 573 width 1 60(10) <Tagit del av reklam> Tveksam, vet ej på F60.1 t o m F60.9 <Se F.60 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 3462 5. Ej markerat
VAR 534 REKLAM I: MORGTIDNING 60 Loc 574 width 1 MD=0 60A Har du den senaste veckan tagit del av reklam eller annonser i något av följande medier? 60A(1) Morgontidning 175 1. Markerat 498 5. Ej markerat 2859 0. Frågan ej tillämplig
VAR 535 REKLAM I: KVÄLLSTIDN 60 Loc 575 width 1 MD=0 60A(2) <Tagit del av reklam i> Kvällstidning <Se F.60A för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 625 5. Ej markerat 2859 0. Frågan ej tillämplig
VAR 536 REKLAM I: VECKOTIDN 60 Loc 576 width 1 MD=0 60A(3) <Tagit del av reklam i> Veckotidning eller magasin <Se F.60A för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 627 5. Ej markerat 2859 0. Frågan ej tillämplig
VAR 537 REKLAM I: RADIO 60 Loc 577 width 1 MD=0 60A(4) <Tagit del av reklam i> Radio <Se F.60A för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 574 5. Ej markerat 2859 0. Frågan ej tillämplig
VAR 538 REKLAM I: TV 60 Loc 578 width 1 MD=0 60A(5) <Tagit del av reklam i> TV <Se F.60A för fullständig frågetext> 259 1. Markerat 414 5. Ej markerat 2859 0. Frågan ej tillämplig
VAR 539 REKLAM PÅ: BIO 60 Loc 579 width 1 MD=0 60A(6) <Tagit del av reklam på> Bio <Se F.60A för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 672 5. Ej markerat 2859 0. Frågan ej tillämplig
VAR 540 REKLAM PÅ: INTERNET 60 Loc 580 width 1 MD=0 60(7) <Tagit del av reklam på> Internet <Se F.60A för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 636 5. Ej markerat 2859 0. Frågan ej tillämplig
VAR 541 REKLAM I: MOBILTELEF 60 Loc 581 width 1 MD=0 60(8) <Tagit del av reklam i> Mobiltelefon <Se F.60A för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 669 5. Ej markerat 2859 0. Frågan ej tillämplig
VAR 542 REKLAM : NEJ 60 Loc 582 width 1 MD=0 60A(9) <Tagit del av reklam> Nej <Se F.60A för fullständig frågetext> 277 1. Markerat 396 5. Ej markerat 2859 0. Frågan ej tillämplig
VAR 543 REKLAM: TVEKS, VET EJ 60 Loc 583 width 1 MD=0 60A(10) <Tagit del av reklam> Tveksam, vet ej på F60.1 t o m F60.9 <Se F.60A för fullständig frågetext> 53 1. Markerat 620 5. Ej markerat 2859 0. Frågan ej tillämplig
VAR 544 GJORT IGÅR: HEMMA 68 Loc 584 width 1 68 Vilka av följande saker stämmer in på vad Du gjorde igår? 68(1) Var hemma hela dagen 1589 1. Markerat 1943 5. Ej markerat
VAR 545 GJORT IGÅR: BORTREST 68 Loc 585 width 1 68(2) <Gjorde igår> Var bortrest hela dagen <Se F.68 för fullständig frågetext> 481 1. Markerat 3051 5. Ej markerat
VAR 546 GJORT IGÅR: ARBETET 68 Loc 586 width 1 68(3) <Gjorde igår> Var på arbetet eller i skolan minst halva dagen <Se F.68 för fullständig frågetext> 1476 1. Markerat 2056 5. Ej markerat
VAR 547 GJORT IGÅR: ARB ÖVERTID Loc 587 width 1 68(4) <Gjorde igår> Arbetade övertid <Se F.68 för fullständig frågetext> 109 1. Markerat 3423 5. Ej markerat
VAR 548 GJORT IGÅR: BESÖKT SLÄKT Loc 588 width 1 68(5) <Gjorde igår> Besökte släkt och vänner <Se F.68 för fullständig frågetext> 491 1. Markerat 3041 5. Ej markerat
VAR 549 GJORT IGÅR:BES AV SLÄKT Loc 589 width 1 68(6) <Gjorde igår> Hade besök av släkt och vänner <Se F.68 för fullständig frågetext> 286 1. Markerat 3246 5. Ej markerat
VAR 550 GJORT IGÅR: UTOMHUSAKTIV Loc 590 width 1 68(7) <Gjorde igår> Var upptagen på kvällen med aktiviteter eller ärenden utanför hemmet <Se F.68 för fullständig frågetext> 518 1. Markerat 3014 5. Ej markerat
VAR 551 GJORT IGÅR: TVEKSAM 68 Loc 591 width 1 68(8) <Gjorde igår> Tveksam, vet ej på F68.1 t o m F68.7 <Se F.68 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 3512 5. Ej markerat
VAR 552 SÄTT UPPLEVT GÅRDAGEN 69 Loc 592 width 1 69A När du tänker på gårdagen - var det i huvudsak som en vanlig...(Fråga 69A) (Måndag/tisdag/onsdag/torsdag/fredag/lördag/söndag)? 1627 1. Helt vanlig 1110 2. Ganska vanlig 594 3. Lite ovanlig 201 4. Mycket ovanlig
VAR 553 MASSMEDIEANVÄNDNING 69B Loc 593 width 1 69B Använde du igår massmedier mer eller mindre än du brukar en sådan dag? 57 1. Mycket mer 293 2. Något mer 606 3. Något mindre 168 4. Mycket mindre 2381 5. Nej 27 8. Vet ej
VAR 554 TYP AV BOENDE 62 Loc 594 width 1 62 Hur bor Du? 314 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 1960 2. I villa eller radhus i småhusområde 1254 3. I lägenhet i flerfamiljshus 4 8. Tveksam, vet ej
VAR 555 UPPVÄXTORT 62A Loc 595 width 1 62A Var någonstans har du huvudsakligen vuxit upp? 890 1. Ren landsbygd i Sverige 1121 2. Mindre tätort i Sverige 889 3. Stad eller större tätort i Sverige 478 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 53 5. Annat land i Norden 53 6. Annat land i Europa 37 7. Land utanför Europa 11 8. Tveksam, vet ej
VAR 556 MODERS UPPVÄXTORT 62A Loc 596 width 1 62AB Var någonstans har din mor huvudsakligen vuxit upp? 1337 1. Ren landsbygd i Sverige 803 2. Mindre tätort i Sverige 732 3. Stad eller större tätort i Sverige 369 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 103 5. Annat land i Norden 86 6. Annat land i Europa 58 7. Land utanför Europa 44 8. Tveksam, vet ej
VAR 557 FADERS UPPVÄXTORT 62A Loc 597 width 1 62AC Var någonstans har din far huvudsakligen vuxit upp? 1276 1. Ren landsbygd i Sverige 836 2. Mindre tätort i Sverige 743 3. Stad eller större tätort i Sverige 368 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 97 5. Annat land i Norden 90 6. Annat land i Europa 62 7. Land utanför Europa 60 8. Tveksam, vet ej
VAR 558 CIVILSTÅND 63 Loc 598 width 1 MD=0 63 Är du? (Född före 1986) 902 1. Ensamstående 576 2. Samboende 1599 3. Gift 455 0. Frågan ej tillämplig
VAR 559 UP 9-17:ANTAL VUXNA 63A Loc 599 width 1 MD GE 9 63A (UP FÖDD EFTER 1987) Hur många vuxna bor det hemma hos er? 59 1. En vuxen 313 2. Två vuxna 62 3. Tre vuxna 8 4. Fyra vuxna 1 5. Fem vuxna 3089 9. Frågan ej tillämplig
VAR 560 UP 9-17: ANTAL BARN 63B Loc 600 width 1 MD=9 63B (UP FÖDD EFTER 1987) Hur många personer under 18 år bor hemma hos er med Dig själv inräknad? 4 0. Ingen vuxen 113 1. En person 225 2. Två personer 79 3. Tre personer 18 4. Fyra personer 4 5. Fem personer 3089 9. Frågan ej tillämplig
VAR 561 UP 9-17: 1 ÅR 63C Loc 601 width 1 MD=0 63C (UP FÖDD EFTER 1987) Hur gamla är dessa personer? 63C(1) 1 år 11 1. Markerat 428 5. Ej markerat 3093 0. Frågan ej tillämplig
VAR 562 UP 9-17: 2 ÅR 63C Loc 602 width 1 MD=0 63C(2) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 2 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 431 5. Ej markerat 3093 0. Frågan ej tillämplig
VAR 563 UP 9-17: 3 ÅR 63C Loc 603 width 1 MD=0 63C (UP FÖDD EFTER 1984) Hur gamla är dessa personer? 63C(3) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 3 år 15 1. Markerat 424 5. Ej markerat 3093 0. Frågan ej tillämplig
VAR 564 UP 9-17: 4 ÅR 63C Loc 604 width 1 MD=0 63C(4) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 4 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 421 5. Ej markerat 3093 0. Frågan ej tillämplig
VAR 565 UP 9-17: 5 ÅR 63C Loc 605 width 1 MD=0 63C(5) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 5 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 426 5. Ej markerat 3093 0. Frågan ej tillämplig
VAR 566 UP 9-17: 6 ÅR 63C Loc 606 width 1 MD=0 63C(6) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 6 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 412 5. Ej markerat 3093 0. Frågan ej tillämplig
VAR 567 UP 9-17: 7 ÅR 63C Loc 607 width 1 MD=0 63C(7) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 7 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 407 5. Ej markerat 3093 0. Frågan ej tillämplig
VAR 568 UP 9-17: 8 ÅR 63C Loc 608 width 1 MD=0 63C(8) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 8 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 409 5. Ej markerat 3093 0. Frågan ej tillämplig
VAR 569 UP 9-17: 9 ÅR 63C Loc 609 width 1 MD=0 63C(9) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 9 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 54 1. Markerat 385 5. Ej markerat 3093 0. Frågan ej tillämplig
VAR 570 UP 9-17: 10 ÅR 63C Loc 610 width 1 MD=0 63C(10) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 10 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 79 1. Markerat 360 5. Ej markerat 3093 0. Frågan ej tillämplig
VAR 571 UP 9-17: 11 ÅR 63C Loc 611 width 1 MD=0 63C(11) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 11 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 78 1. Markerat 361 5. Ej markerat 3093 0. Frågan ej tillämplig
VAR 572 UP 9-17: 12 ÅR 63C Loc 612 width 1 MD=0 63C(12) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 12 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 81 1. Markerat 358 5. Ej markerat 3093 0. Frågan ej tillämplig
VAR 573 UP 9-17: 13 ÅR 63C Loc 613 width 1 MD=0 63C(13) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 13 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 355 5. Ej markerat 3093 0. Frågan ej tillämplig
VAR 574 UP 9-17: 14 ÅR 63C Loc 614 width 1 MD=0 63C(14) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 14 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 97 1. Markerat 342 5. Ej markerat 3093 0. Frågan ej tillämplig
VAR 575 UP 9-17: 15 ÅR 63C Loc 615 width 1 MD=0 63C(15) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 15 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 91 1. Markerat 348 5. Ej markerat 3093 0. Frågan ej tillämplig
VAR 576 UP 9-17: 16 ÅR 63C Loc 616 width 1 MD=0 63C(16) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 16 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 64 1. Markerat 375 5. Ej markerat 3093 0. Frågan ej tillämplig
VAR 577 UP 9-17: 17 ÅR 63C Loc 617 width 1 MD=0 63C(17) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 17 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 78 1. Markerat 361 5. Ej markerat 3093 0. Frågan ej tillämplig
VAR 578 UP 9-17: ÅLDER-TVEKS 63C Loc 618 width 1 MD=0 63C (UP 9- 17 år) Hur gamla är dessa personer? 63C(18) <Hushållsmedlemmarnas ålder> Tveksam, vet ej på F63C.1 t o m F63C.17 0 1. Markerat 439 5. Ej markerat 3093 0. Frågan ej tillämplig
VAR 579 UP>17: ANTAL VUXNA 64A Loc 619 width 2 MD=90 64A (UP FÖDD FÖRE 1986) Hur många vuxna bor det hemma hos er med Dig själv inräknad? Med vuxen menar vi person som är 18 år eller äldre. 2 00. Ingen vuxen 679 01. En vuxen 2016 02. Två vuxna 309 03. Tre vuxna 72 04. Fyra vuxna 2 05. Fem vuxna 1 06. Sex vuxna 1 07. Sju vuxna 1 08. Åtta vuxna 2 23. Tjugotre vuxna 4 99. IP tveksam, vill ej uppge antalet 443 90. Frågan ej tillämplig
VAR 580 UP 18-79:ANTAL BARN 64B Loc 621 width 2 MD= 9 63B (UP FÖDD FÖRE 1986) Hur många personer under 18 år bor hemma hos er? 1969 00. Ingen person 444 01. En person 472 02. Två personer 149 03. Tre personer 38 04. Fyra personer 11 05. Fem personer 1 07. Sju personer 5 99. IP tveksam, vill ej uppge antalet 443 09. Frågan ej tillämplig
VAR 581 UP 18-79: 1 ÅR 64C Loc 623 width 1 MD=0 64C (UP FÖDD FÖRE 1986 MED BARN UNDER 18 ÅR I HUSHÅLLET) Hur gamla är dessa personer? 64C(1) 1 år 152 1. Markerat 963 5. Ej markerat 2417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 582 UP 18-79: 2 ÅR 64C Loc 624 width 1 MD=0 64C(2) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 2 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 98 1. Markerat 1017 5. Ej markerat 2417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 583 UP 18-79: 3 ÅR 64C Loc 625 width 1 MD=0 64C(3) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 3 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 85 1. Markerat 1030 5. Ej markerat 2417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 584 UP 18-79: 4 ÅR 64C Loc 626 width 1 MD=0 64C(4) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 4 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 102 1. Markerat 1013 5. Ej markerat 2417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 585 UP 18-79: 5 ÅR 64C Loc 627 width 1 MD=0 64C(5) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 5 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 89 1. Markerat 1026 5. Ej markerat 2417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 586 UP 18-79: 6 ÅR 64C Loc 628 width 1 MD=0 64C(6) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 6 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 97 1. Markerat 1018 5. Ej markerat 2417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 587 UP 18-79: 7 ÅR 64C Loc 629 width 1 MD=0 64C(7) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 7 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 98 1. Markerat 1017 5. Ej markerat 2417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 588 UP 18-79: 8 ÅR 64C Loc 630 width 1 MD=0 64C(8) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 8 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 111 1. Markerat 1004 5. Ej markerat 2417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 589 UP 18-79: 9 ÅR 64C Loc 631 width 1 MD=0 64C(9) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 9 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 97 1. Markerat 1018 5. Ej markerat 2417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 590 UP 18-79: 10 ÅR 64C Loc 632 width 1 MD=0 64C(10) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 10 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 116 1. Markerat 999 5. Ej markerat 2417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 591 UP 18-79: 11 ÅR 64C Loc 633 width 1 MD=0 64C(11) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 11 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 114 1. Markerat 1001 5. Ej markerat 2417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 592 UP 18-79: 12 ÅR 64C Loc 634 width 1 MD=0 64C(12) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 12 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 140 1. Markerat 975 5. Ej markerat 2417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 593 UP 18-79: 13 ÅR 64C Loc 635 width 1 MD=0 64C(13) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 13 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 134 1. Markerat 981 5. Ej markerat 2417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 594 UP 18-79: 14 ÅR 64C Loc 636 width 1 MD=0 64C(14) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 14 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 139 1. Markerat 976 5. Ej markerat 2417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 595 UP 18-79: 15 ÅR 64C Loc 637 width 1 MD=0 64C(15) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 15 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 138 1. Markerat 977 5. Ej markerat 2417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 596 UP 18-79: 16 ÅR 64C Loc 638 width 1 MD=0 64C(16) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 16 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 137 1. Markerat 978 5. Ej markerat 2417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 597 UP 18-79: 17 ÅR 64C Loc 639 width 1 MD=0 64C(17) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 17 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 162 1. Markerat 953 5. Ej markerat 2417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 598 ARBETSMARKNADSGRUPP 65 Loc 640 width 2 MD=90 65 Vilken av följande grupper anser Du Dig tillhöra? 1524 01. Förvärvsarbetande - Heltid (minst 35 timmar/vecka) 436 02. Förvärvsarbetande - Deltid 640 03. Pensionär 256 04. Studerande 13 05. Hemarbetande 82 06. Sjukskriven 91 07. Arbetslös 44 08. Annat 3 09. Tveksam, vet ej 443 90. Frågan ej tillämplig
VAR 599 FAMILJEKATEGORI Loc 642 width 1 MD=0 66 Om du skulle beskriva din nuvarande familj, vilken av följande kategorier stämmer då bäst? 1311 1. Arbetarfamilj 43 2. Jordbrukarfamilj 899 3. Tjänstemannafamilj 453 4. Högre tjänstemanna, akademikerfamilj 326 5. Egen företagare 57 6. Tveksam, vet ej 443 0. Frågan ej tillämplig
VAR 600 SKOLUTBILDNING 67 Loc 643 width 1 MD=0 67 Har Du sammanlagt mer än 9 års skolutbildning? I så fall, får jag fråga vilken utbildning Du har? 583 1. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år (NEJ) 210 2. Förgymnasial utbildning 9-10 år 408 3. Gymnasial utbildning högst 2 år 781 4. Gymnasial utbildning längre än 2 år 527 5. Utbildning vid högskola/universitet högst 3 år 558 6. Utbildning vid högskola/universitet längre än 3 år 22 7. Tveksam, vet ej 443 0. Frågan ej tillämplig
VAR 601 FEMGR ÅLDERSVARIABEL Loc 644 width 1 Åldersvariabel - femgradig 298 1. 9-14 år 427 2. 15-24 år 1057 3. 25-44 år 1176 4. 45-64 år 574 5. 65-79 år
VAR 602 ÅTTAGR ÅLDERSVARIABEL Loc 645 width 1 Åldersvariabel - åttagradig 298 1. 9-14 år 245 2. 15-19 år 182 3. 20-24 år 496 4. 25-34 år 561 5. 35-44 år 598 6. 45-54 år 578 7. 55-64 år 574 8. 65-79 år
VAR 603 BARN I HUSHÅLLET Loc 646 width 1 Barn i hushållet 1973 0. Inga barn 557 1. Ett barn 697 2. Två barn 228 3. Tre barn 77 4. Fyra eller fler barn
VAR 604 FAMILJEKATEGORI Loc 647 width 1 MD=9 Familjekategori 552 1. Yngre vuxna (18-44 år) 1417 2. Äldre vuxna (45-79 år) 658 3. Skolbarnsföräldrar 457 4. Småbarnsföräldrar (0-6 år) 448 9. Uppgift saknas
VAR 605 HUSHÅLLETS STORLEK Loc 648 width 1 MD=9 Hushållets storlek 563 1. Enpersons 1287 2. Tvåpersons 537 3. Trepersons 1143 4. Flerpersons 2 9. Uppgift saknas
VAR 606 KÖN-ÅLDER Loc 649 width 1 Kön - vuxna - barn 1478 1. Vuxna män (18-79 år) 1611 2. Vuxna kvinnor (18-79 år) 233 3. Pojkar (9-17 år) 210 4. Flickor (9-17 år)
VAR 607 HEMORT - A-REGION Loc 650 width 1 Var är Din hemort? 612 1. Stockholm, Södertälje A-region 1044 3. Större städer (Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum) 782 4. Södra mellanbygden (Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 km radie från samma punkt) 311 5. Norra tätbygden (Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 km från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 km radie från samma punkt) 232 6. Norra glesbygden (Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum) 346 8. Göteborgs A-region 205 9. Malmö/Lund/Trelleborg A-region
VAR 608 SYSSELSÄTTNINGSGRUPP Loc 651 width 1 MD=0 Vilken av följande grupper anser Du Dig tillhöra? (OBS! Gäller endast 16-79 år) 806 1. Arbetare 595 2. Tjänsteman 301 3. Högre tjänsteman/akademiker 219 4. Egen företagare 19 5. Jordbrukare 625 6. Pensionär 249 7. Studerande 82 8. Arbetslös 193 9. Annat 443 0. Frågan ej tillämplig
VAR 609 UTBILDNING 3-DELAD Loc 652 width 1 MD=0 or GE 9 Tredelad utbildningsvariabel (OBS! Gäller endast 16-79 år) 781 1. Har 9-årig eller kortare utbildning 1143 2. Har gymnasieutbildning 1085 3. Har universitets- eller högskoleutbildning 501 0. Frågan ej tillämplig 22 9. Uppgift saknas
VAR 610 UTBILDNING 6-DELAD Loc 653 width 1 MD=0 or GE 9 Sexdelad utbildningsvariabel (OBS! Gäller endast 16-79 år) 583 1. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 210 2. Förgymnasial utbildning 9-10 år 408 3. Gymnasial utbildning 2 år eller kortare 781 4. Gymnasial utbildning längre än 2 år 527 5. Högskola/universitet 3 år eller kortare 558 6. Högskola/universitet 3 år eller längre 443 0. Frågan ej tillämplig 22 9. Uppgift saknas