ISSP 2006
                  -
       ÅSIKTER OM POLITIK OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN
                SSD 0849

              Primärforskare
               Jonas Edlund
              Stefan Svallfors
           Sociologiska institutionen
              Umeå universitet

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ISSP 2006 - ÅSIKTER OM POLITIK OCH DEN OFFENTLIGA
  SEKTORN samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  sociologiska institutionen, Umeå universitet under ledning av
  Jonas Edlund och Stefan Svallfors. Varken SSD eller
  primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Denna studie innehåller data från en undersökning om
  svenskarnas åsikter om politik och den offentliga sektorn i
  Sverige och den ingår som en del i International Social Survey
  Program (ISSP) undersökning 'Role of Government IV'.
  Huvudansvarig forskare för undersökningen var Jonas Edlund och
  Stefan Svallfors, sociologiska institutionen i Umeå.

  Datainsamling och dataregistrering sköttes av SIFO.
  Bruttourvalet var på 2000 personer i åldern 17-79 år.
  Fältarbetet genomfördes av SIFO under perioden 7 februari till
  28 april 2006 i form av en enkätundersökning med fyra
  påminnelser. De tre första via post, den fjärde per telefon
  (via post till personer med okänt telefonnummer).

  Bruttourval              2 000
  Intervjuade              1 194

  Icke svarande              806
  - vägrande               208
  - ingen kontakt             486
  - bortrest                5
  - tidsbrist               52
  - fysiskt/psykiskt oförmögen       13
  - språkproblem              14
  - ej kvalificerad            28

  
               PUBLIKATIONER

  Edlund, J. & Svallfors, S. (2006): ISSP 2006 - Work
  Orientations III. Codebook for machine-readable datafile.
  Umeå: Sociologiska institutionen.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 49  (2)POLITISKT INTRESSE  10   (3)LOC 66 WIDTH 1
                         (4)MD=9

   (5) 10 Hur intresserad är Du själv av politik?

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
      103 1.  Mycket intresserad
      330 2.  Ganska intresserad
      392 3.  Något intresserad
      263 4.  Inte särskilt intresserad
      83 5.  Inte alls intresserad
       4 8.  Vet inte

      19 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0849 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 H-region 7 A-region 8 Län 9 Följa lagen eller sitt samvete 10 Tillåta offentliga protestmöten 11 Tillåta protestmarscher och demonstrationer 12 Tillåta landsomfattande strejk 13 Extremisters rätt att uttrycka sina åsikter på offentliga möten 14 Extremisters rätt att uttrycka sina åsikter i böcker 15 Döma en oskyldig eller låta en skyldig gå fri 16 Statliga insatser för ekonomin: Minska offentliga utgifter 17 Statliga insatser för ekonomin: Skapa nya arbetstillfällen 18 Statliga insatser för ekonomin: Minska regleringen av näringslivet 19 Statliga insatser för ekonomin: Stöd till industrin 20 Statliga insatser för ekonomin: Stöd till krisindustrier 21 Statliga insatser för ekonomin: Förkorta arbetstiden 22 Offentliga utgifter: Miljön 23 Offentliga utgifter: Sjuk- och hälsovård 24 Offentliga utgifter: Polis och rättsväsende 25 Offentliga utgifter: Utbildning 26 Offentliga utgifter: Försvaret 27 Offentliga utgifter: Ålderspensioner 28 Offentliga utgifter: Arbetslöshetsersättning 29 Offentliga utgifter: Kultur 30 Myndighetsansvar: Arbete åt alla som vill ha 31 Myndighetsansvar: Prisutvecklingen 32 Myndighetsansvar: Sjuk- och hälsovård 33 Myndighetsansvar: Äldres levnadsstandard 34 Myndighetsansvar: Tillväxten inom industrin 35 Myndighetsansvar: Arbetslösas levnadsstandard 36 Myndighetsansvar: Minska inkomstskillnaderna 37 Myndighetsansvar: Ekonomiskt stöd till universitetsstuderande 38 Myndighetsansvar: Skapa hyggliga boendeförhållanden 39 Myndighetsansvar: Strikt miljölagstiftning 40 Myndigheters tillhandahållande av hälso- och sjukvård 41 Myndigheters omsorg om äldres levnadsstandard 42 Myndigheters hantering av hot mot Sveriges säkerhet 43 Myndigheters kontroll av brottsligheten 44 Myndigheters bekämpning av arbetslösheten 45 Myndigheters värn om miljön 46 Rätten att hålla människor häktade vid terrorhot 47 Rätten att avlyssna telefonsamtal vid terrorhot 48 Rätten att stoppa och visitera vid terrorhot 49 Politiskt intresse 50 Människor som jag har ingenting att säga till om 51 Den vanlige medborgarens politiska inflytande 52 Insatt i viktiga politiska frågor 53 De flesta människor mer insatta i politik än UP 54 Politiker försöker hålla vallöften 55 Högre offentliga tjänstemän gör vad som är bäst för landet 56 Skatter för folk med höga inkomster 57 Skatter för folk med medelinkomster 58 Skatter för folk med låga inkomster 59 Litar endast på ett fåtal människor 60 Om man inte är försiktig kommer andra att utnyttja en 61 Tillfrågad att påverka beslut till andras fördel 62 Personer att fråga om hjälp för att påverka beslut till sin fördel 63 Rättvis behandling av tjänstemän 64 Olika bemötanden beroende på vilka man känner 65 Korruptionens utbredning bland politiker 66 Korruptionens utbredning bland offentliga tjänstemän 67 Tjänsteman som begärt muta 68 Bäst lämpad sköta utbildning 69 Bäst lämpad sköta sjukvård 70 Bäst lämpad sköta barnomsorg 71 Bäst lämpad sköta äldreomsorg 72 Bäst lämpad sköta socialvård 73 Finansiering: Utbildning 74 Finansiering: Sjukvård 75 Finansiering: Barnomsorg 76 Finansiering: Äldreomsorg 77 Betalning: Sjukförsäkringen 78 Betalning: Arbetslöshetsförsäkringen 79 Betalning: Pensionerna 80 Skatternas allmänna nivå i Sverige 81 Skatterna inte för höga med hänsyn till förmåner 82 För höga marginalskatter 83 Skattesystemet fördelar skattebördan rättvist 84 Mest rättvis typ av skatt 85 Minst rättvis typ av skatt 86 Lämplig skatt för person som tjänar 16 000 87 Lämplig skatt för person som tjänar 32 000 88 Lämplig skatt för person som tjänar 64 000 89 Inställning till att undanhålla inkomster 90 Missbruk: Sjukvården 91 Missbruk: Arbetslöshetsersättning 92 Missbruk: Socialbidrag 93 Missbruk: Bostadsbidrag 94 Missbruk: Sjukskrivningar 95 Arbetsmarknadsgrupp 96 Veckoarbetstid 97 Yrke, SSYK-kod position 1 98 Yrke, SSYK-kod position 1-2 99 Yrke, SSYK-kod position 1-3 100 Yrke, SSYK-kod position 1-4 101 Socio-ekonomisk indelning 102 Företagare eller anställd 103 Antal anställda 104 Arbetsledande funktion 105 Offentlig eller privat tjänst 106 Medlem i facklig organisation någon gång 107 Facklig organisation 108 Utbildning 109 Utbildningens längd 110 Månadsinkomst 111 Civilstånd 112 Partner: Arbetsmarknadsgrupp 113 Partner: Veckoarbetstid 114 Partner: Yrke, SSYK-kod position 1 115 Partner: Yrke, SSYK-kod position 1-2 116 Partner: Yrke, SSYK-kod position 1-3 117 Partner: Yrke, SSYK-kod position 1-4 118 Partner: Socio-ekonomisk indelning 119 Partner: Företagare eller anställd 120 Partner: Antal anställda 121 Partner: Arbetsledande funktion 122 Partner: Offentlig eller privat tjänst 123 Partner: Utbildning 124 Hushållets inkomst 125 Hushållets storlek 126 Antal skolbarn i hushållet 127 Antal förskolebarn i hushållet 128 Partisympati 129 Röstade i senaste riksdagsvalet 130 Subjektiv klasstillhörighet 131 Placering på skala över samhällsgrupper 132 Föräldrars medborgarskap 133 Tillhör kyrka eller religiös församling 134 Kyrka eller församling 135 Deltagande i gudstjänster eller andra religiösa möten 136 Bostadsort 137 Ålder 138 Antal personliga kontakter en genomsnittlig dag...<INCOMPLETE>

VAR 1 SSD STUDY NR 0849              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0849


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Juli 2009
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 6 ID-nummer
VAR 5 KÖN Loc 15 width 1 Kön 558 1. Man 636 2. Kvinna
VAR 6 H-REGION Loc 16 width 1 Huvudregion (H-region) 223 1. Stockholmsregionen: Stockholm med förorter 429 3. Urban 1: Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 208 4. Urban 2: Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 67 5. Rural 1: Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 83 6. Rural 2: Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 111 8. Göteborgsregionen: Göteborg med förorter 73 9. Malmöregionen: Malmö, Lund, Trelleborg med förorter
VAR 7 A-REGION Loc 17 width 2 A-region 223 01. Stockholm/Södertälje 5 02. Norrtälje 8 03. Enköping 28 04. Uppsala 6 05. Nyköping 8 06. Katrineholm 18 07. Eskilstuna 10 08. Mjölby/Motala 20 09. Linköping 21 10. Norrköping 21 11. Jönköping 6 12. Tranås 12 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 9 14. Värnamo 5 15. Ljungby 20 16. Växjö 6 17. Västervik 5 18. Hultsfred/Vimmerby 10 19. Oskarshamn 23 20. Kalmar/nybro 10 21. Visby 12 22. Karlskrona 6 23. Karlshamn 13 24. Kristianstad 11 25. Hässleholm 10 26. Ängelholm 25 27. Helsingborg/Landskrona 73 28. Malmö/Lund/Trelleborg 17 29. Ystad/Simrishamn 5 30. Eslöv 20 31. Halmstad 12 32. Falkenberg/Varberg 111 33. Göteborg 13 34. Uddevalla 18 35. Trollhättan/Vänersborg 22 36. Borås 15 37. Lidköping/Skara 5 38. Falköping 12 39. Skövde 3 40. Mariestad 5 41. Kristinehamn 24 42. Karlstad 8 43. Säffle/Åmål 6 44. Arvika 28 45. Örebro 2 46. Karlskoga 4 47. Lindesberg 15 48. Västerås 9 49. Köping 2 50. Fagersta 3 51. Sala 23 52. Borlänge/Falun 3 53. Avesta/Hedemora 11 54. Ludvika 10 55. Mora 29 56. Gävle/Sandviken 8 57. Bollnäs/Söderhamn 5 58. Hudiksvall/Ljusdal 15 59. Sundsvall 7 60. Härnösand/Kramfors 3 61. Sollefteå 6 62. Örnsköldsvik 21 63. Östersund 22 64. Umeå 7 65. Skellefteå 6 66. Lycksele 9 67. Piteå 16 68. Luleå/Boden 4 69. Haparanda/Kalix 6 70. Kiruna/Gällivare
VAR 8 LÄN Loc 19 width 2 Län 228 01. Stockholms län 41 03. Uppsala län 32 04. Södermanlands län 53 05. Östergötlands län 46 06. Jönköpings län 25 07. Kronobergs län 44 08. Kalmar län 10 09. Gotlands län 18 10. Blekinge län 154 12. Skåne län 38 13. Hallands län 199 14. Västra Götalands län 37 17. Värmlands län 34 18. Örebro län 29 19. Västmanlands län 47 20. Dalarnas län 37 21. Gävleborgs län 31 22. Västernorrlands län 21 23. Jämtlands län 35 24. Västerbottens län 35 25. Norrbottens län
VAR 9 LAGEN ELLER SAMVETET 1 Loc 21 width 1 MD=9 Först några inledande frågor 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete även om det innebär att de bryter mot lagen? 334 1. Man bör följa lagen utan undantag 797 2. Man bör följa sitt samvete i vissa fall 43 8. Vet inte 20 9. Uppgift saknas
VAR 10 TILLÅTA PROTESTMÖTEN 2 Loc 22 width 1 MD=9 2 Det finns olika sätt för människor och organisationer att protestera mot politiska åtgärder de ogillar starkt. Vilka sätt anser Du ska vara tillåtna och vilka skall inte vara det? 2a Organisera offentliga möten för att protestera mot regeringen eller kommunen 914 1. Bör absolut vara tillåtet 173 2. Bör förmodligen vara tillåtet 28 3. Bör förmodligen inte vara tillåtet 15 4. Bör absolut inte vara tillåtet 50 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 11 TILLÅTA PROTESTMARSCH 2 Loc 23 width 1 MD=9 2b Organisera protestmarscher och demonstrationer <Se F.2 för fullständig frågetext> 781 1. Bör absolut vara tillåtet 274 2. Bör förmodligen vara tillåtet 37 3. Bör förmodligen inte vara tillåtet 25 4. Bör absolut inte vara tillåtet 48 8. Vet inte 29 9. Uppgift saknas
VAR 12 TILLÅTA STREJK 2 Loc 24 width 1 MD=9 2c Organisera en landsomfattande strejk för att protestera mot regeringen <Se F.2 för fullständig frågetext> 408 1. Bör absolut vara tillåtet 322 2. Bör förmodligen vara tillåtet 179 3. Bör förmodligen inte vara tillåtet 155 4. Bör absolut inte vara tillåtet 93 8. Vet inte 37 9. Uppgift saknas
VAR 13 EXTREMIST OFF MÖTE 3 Loc 25 width 1 MD=9 3a En del människor har åsikter som de flesta betraktar som extrema, till exempel människor som vill störta regeringen genom revolution. Anser Du att sådana människor bör få uttrycka sina åsikter på offentliga möten? 390 1. Ja, absolut 347 2. Ja, förmodligen 168 3. Nej, förmodligen inte 212 4. Nej, absolut inte 71 8. Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 14 EXTREMIST BÖCKER 3 Loc 26 width 1 MD=9 3b En del människor har åsikter som de flesta betraktar som extrema, till exempel människor som vill störta regeringen genom revolution. Anser Du att sådana människor bör få uttrycka sina åsikter i böcker? 470 1. Ja, absolut 407 2. Ja, förmodligen 105 3. Nej, förmodligen inte 98 4. Nej, absolut inte 82 8. Vet inte 32 9. Uppgift saknas
VAR 15 DÖMA OSKYLD-SKYLD FRI 4 Loc 27 width 1 MD=9 4 Det begås misstag i alla rättssystem, men vilket tycker Du är värre? 858 1. Att döma en oskyldig 229 2. Att låta en skyldig gå fri 95 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 16 STAT MINSKA OFF UTG 5 Loc 28 width 1 MD=9 5 Här är några insatser som staten kan göra för ekonomin. Vilka av dessa åtgärder är Du för och vilka är Du emot? 5a Minska de offentliga utgifterna 222 1. Starkt för 385 2. För 237 3. Varken för eller emot 175 4. Emot 70 5. Starkt emot 70 8. Vet inte 35 9. Uppgift saknas
VAR 17 STAT SKAPA ARBETEN 5 Loc 29 width 1 MD=9 5b Offentlig finansiering av projekt för att skapa nya arbetstillfällen <Se F.5 för fullständig frågetext> 187 1. Starkt för 563 2. För 215 3. Varken för eller emot 101 4. Emot 37 5. Starkt emot 58 8. Vet inte 33 9. Uppgift saknas
VAR 18 STAT MINSKA REGL N-LIV 5 Loc 30 width 1 MD=9 5c Minska den statliga regleringen av näringslivet <Se F.5 för fullständig frågetext> 155 1. Starkt för 328 2. För 340 3. Varken för eller emot 166 4. Emot 34 5. Starkt emot 141 8. Vet inte 30 9. Uppgift saknas
VAR 19 STAT STÖD INDUSTRIN 5 Loc 31 width 1 MD=9 5d Ekonomiskt stöd till industrin för att utveckla nya produkter och ny teknik <Se F.5 för fullständig frågetext> 201 1. Starkt för 578 2. För 231 3. Varken för eller emot 99 4. Emot 11 5. Starkt emot 51 8. Vet inte 23 9. Uppgift saknas
VAR 20 STAT STÖD KRISINDUSTRI 5 Loc 32 width 1 MD=9 5e Stöd till krisindustrier för att bevara arbetstillfällen <Se F.5 för fullständig frågetext> 141 1. Starkt för 431 2. För 279 3. Varken för eller emot 214 4. Emot 57 5. Starkt emot 50 8. Vet inte 22 9. Uppgift saknas
VAR 21 STAT FÖRKORTA ARBTID 5 Loc 33 width 1 MD=9 5f Förkorta arbetstiden för att skapa fler jobb <Se F.5 för fullständig frågetext> 252 1. Starkt för 335 2. För 256 3. Varken för eller emot 199 4. Emot 87 5. Starkt emot 44 8. Vet inte 21 9. Uppgift saknas
VAR 22 OFF UTG: MILJÖN 6 Loc 34 width 1 MD=9 6 Här följer en lista på offentliga utgifter inom olika områden. Anser Du att det bör satsas mer eller mindre pengar på vart och ett av dessa? Kom ihåg att om Du säger "mycket mer", kan det fordras en skattehöjning för att bekosta det. 6a Miljön 117 1. Satsa mycket mer 364 2. Satsa mer 581 3. Satsa lika mycket som nu 67 4. Satsa mindre 13 5. Satsa mycket mindre 25 8. Vet inte 27 9. Uppgift saknas
VAR 23 OFF UTG: SJUKVÅRD 6 Loc 35 width 1 MD=9 6b <Offentliga utgifter> Hälso- och sjukvård <Se F.6 för fullständig frågetext> 296 1. Satsa mycket mer 638 2. Satsa mer 217 3. Satsa lika mycket som nu 16 4. Satsa mindre 2 5. Satsa mycket mindre 9 8. Vet inte 16 9. Uppgift saknas
VAR 24 OFF UTG: RÄTTSVÄSENDE 6 Loc 36 width 1 MD=9 6c <Offentliga utgifter> Polisen och rättsväsendet <Se F.6 för fullständig frågetext> 214 1. Satsa mycket mer 575 2. Satsa mer 342 3. Satsa lika mycket som nu 19 4. Satsa mindre 9 5. Satsa mycket mindre 16 8. Vet inte 19 9. Uppgift saknas
VAR 25 OFF UTG: UTBILDNING 6 Loc 37 width 1 MD=9 6d <Offentliga utgifter> Utbildning <Se F.6 för fullständig frågetext> 153 1. Satsa mycket mer 457 2. Satsa mer 503 3. Satsa lika mycket som nu 37 4. Satsa mindre 4 5. Satsa mycket mindre 21 8. Vet inte 19 9. Uppgift saknas
VAR 26 OFF UTG: FÖRSVARET 6 Loc 38 width 1 MD=9 6e <Offentliga utgifter> Försvaret <Se F.6 för fullständig frågetext> 32 1. Satsa mycket mer 103 2. Satsa mer 447 3. Satsa lika mycket som nu 348 4. Satsa mindre 194 5. Satsa mycket mindre 49 8. Vet inte 21 9. Uppgift saknas
VAR 27 OFF UTG: ÅLDERSPENSION 6 Loc 39 width 1 MD=9 6f <Offentliga utgifter> Ålderspensioner <Se F.6 för fullständig frågetext> 194 1. Satsa mycket mer 504 2. Satsa mer 410 3. Satsa lika mycket som nu 32 4. Satsa mindre 5 5. Satsa mycket mindre 28 8. Vet inte 21 9. Uppgift saknas
VAR 28 OFF UTG: ARBLÖSHETSERS 6 Loc 40 width 1 MD=9 6g <Offentliga utgifter> Arbetslöshetsersättning <Se F.6 för fullständig frågetext> 73 1. Satsa mycket mer 220 2. Satsa mer 590 3. Satsa lika mycket som nu 216 4. Satsa mindre 52 5. Satsa mycket mindre 26 8. Vet inte 17 9. Uppgift saknas
VAR 29 OFF UTG: KULTUR 6 Loc 41 width 1 MD=9 6h <Offentliga utgifter> Kultur <Se F.6 för fullständig frågetext> 28 1. Satsa mycket mer 121 2. Satsa mer 560 3. Satsa lika mycket som nu 282 4. Satsa mindre 147 5. Satsa mycket mindre 39 8. Vet inte 17 9. Uppgift saknas
VAR 30 OFF MYND: ARBETE 7 Loc 42 width 1 MD=9 7a Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att se till att alla som vill ha ett arbete får det? 325 1. Ja, absolut 344 2. Ja, förmodligen 321 3. Nej, förmodligen inte 146 4. Nej, absolut inte 37 8. Vet inte 21 9. Uppgift saknas
VAR 31 OFF MYND: PRISUTVECKL 7 Loc 43 width 1 MD=9 7b Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att hålla prisutvecklingen under kontroll? 377 1. Ja, absolut 551 2. Ja, förmodligen 145 3. Nej, förmodligen inte 52 4. Nej, absolut inte 50 8. Vet inte 19 9. Uppgift saknas
VAR 32 OFF MYND: SJUKVÅRD 7 Loc 44 width 1 MD=9 7c Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att svara för hälso- och sjukvård? 717 1. Ja, absolut 357 2. Ja, förmodligen 57 3. Nej, förmodligen inte 16 4. Nej, absolut inte 26 8. Vet inte 21 9. Uppgift saknas
VAR 33 OFF MYND: ÄLDRESTAND 7 Loc 45 width 1 MD=9 7d Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att svara för att äldre har en hygglig levnadsstandard? 773 1. Ja, absolut 349 2. Ja, förmodligen 29 3. Nej, förmodligen inte 6 4. Nej, absolut inte 24 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 34 OFF MYND: TILLVÄXT 7 Loc 46 width 1 MD=9 7e Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att stimulera tillväxten inom industrin? 296 1. Ja, absolut 555 2. Ja, förmodligen 212 3. Nej, förmodligen inte 42 4. Nej, absolut inte 73 8. Vet inte 16 9. Uppgift saknas
VAR 35 OFF MYND: ARBLÖSSTAND 7 Loc 47 width 1 MD=9 7f Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att upprätthålla en hygglig levnadsstandard för de arbetslösa? 306 1. Ja, absolut 641 2. Ja, förmodligen 147 3. Nej, förmodligen inte 41 4. Nej, absolut inte 42 8. Vet inte 17 9. Uppgift saknas
VAR 36 OFF MYND: INK.SKILLNAD 7 Loc 48 width 1 MD=9 7g Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att minska inkomstskillnaderna mellan rika och fattiga? 419 1. Ja, absolut 343 2. Ja, förmodligen 253 3. Nej, förmodligen inte 110 4. Nej, absolut inte 56 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 37 OFF MYND: STUDIESTÖD 7 Loc 49 width 1 MD=9 7h Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att ge ekonomiskt stöd till universitetsstuderande vars föräldrar har låga inkomster? 341 1. Ja, absolut 480 2. Ja, förmodligen 229 3. Nej, förmodligen inte 63 4. Nej, absolut inte 68 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 38 OFF MYND: BOENDEFÖRH 7 Loc 50 width 1 MD=9 7i Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att skapa hyggliga boendeförhållanden för dem som inte själva har råd? 281 1. Ja, absolut 612 2. Ja, förmodligen 194 3. Nej, förmodligen inte 38 4. Nej, absolut inte 53 8. Vet inte 16 9. Uppgift saknas
VAR 39 OFF MYND: MILJÖLAG 7 Loc 51 width 1 MD=9 7j Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att införa strikt lagstiftning för att minska industrins miljöförstöring? 522 1. Ja, absolut 480 2. Ja, förmodligen 95 3. Nej, förmodligen inte 23 4. Nej, absolut inte 61 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 40 OMDÖME SJUKVÅRD 8 Loc 52 width 1 MD=9 8 Hur bra tycker Du att offentliga myndigheter för närvarande lyckas inom vart och ett av följande områden? 8a Tillhandahålla hälso- och sjukvård? 58 1. Mycket bra 466 2. Ganska bra 250 3. Varken bra eller dåligt 287 4. Ganska dåligt 104 5. Mycket dåligt 12 8. Vet inte 17 9. Uppgift saknas
VAR 41 OMDÖME ÄLDRES STANDARD 8 Loc 53 width 1 MD=9 8b <Offentliga myndigheter> Svara för att de äldre har en hygglig levnadsstandard? <Se F.8 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket bra 338 2. Ganska bra 329 3. Varken bra eller dåligt 321 4. Ganska dåligt 120 5. Mycket dåligt 44 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 42 OMDÖME SÄKERHETSHOT 8 Loc 54 width 1 MD=9 8c <Offentliga myndigheter> Hantera hot mot Sveriges säkerhet? <Se F.8 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket bra 305 2. Ganska bra 359 3. Varken bra eller dåligt 137 4. Ganska dåligt 83 5. Mycket dåligt 238 8. Vet inte 17 9. Uppgift saknas
VAR 43 OMDÖME KONTR BROTTSL 8 Loc 55 width 1 MD=9 8d <Offentliga myndigheter> Kontrollera brottsligheten? <Se F.8 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket bra 126 2. Ganska bra 253 3. Varken bra eller dåligt 459 4. Ganska dåligt 288 5. Mycket dåligt 39 8. Vet inte 16 9. Uppgift saknas
VAR 44 OMDÖME ARBETSLÖSHET 8 Loc 56 width 1 MD=9 8e <Offentliga myndigheter> Bekämpa arbetslösheten? <Se F.8 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket bra 94 2. Ganska bra 358 3. Varken bra eller dåligt 450 4. Ganska dåligt 229 5. Mycket dåligt 35 8. Vet inte 15 9. Uppgift saknas
VAR 45 OMDÖME VÄRN MILJÖ 8 Loc 57 width 1 MD=9 8f <Offentliga myndigheter> Värna om miljön? <Se F.8 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket bra 416 2. Ganska bra 440 3. Varken bra eller dåligt 171 4. Ganska dåligt 44 5. Mycket dåligt 75 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 46 HÄKTA VID TERRORHOT 9 Loc 58 width 1 MD=9 9a Anta att regeringen misstänkte att ett terrorattentat var på väg att äga rum. Tycker Du att myndigheterna bör ha rätt att hålla människor häktade så länge de vill utan att ställa dem inför rätta? 157 1. Bör absolut ha rätt 237 2. Bör förmodligen ha rätt 347 3. Bör förmodligen inte ha rätt 385 4. Bör absolut inte ha rätt 56 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 47 AVLYSSNA VID TERRORHOT 9 Loc 59 width 1 MD=9 9b Anta att regeringen misstänkte att ett terrorattentat var på väg att äga rum. Tycker Du att myndigheterna bör ha rätt att avlyssna människors telefonsamtal? 527 1. Bör absolut ha rätt 420 2. Bör förmodligen ha rätt 138 3. Bör förmodligen inte ha rätt 70 4. Bör absolut inte ha rätt 30 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 48 VISITERA VID TERRORHOT 9 Loc 60 width 1 MD=9 9c Anta att regeringen misstänkte att ett terrorattentat var på väg att äga rum. Tycker Du att myndigheterna bör ha rätt att stoppa och visitera vem som helst på gatan? 297 1. Bör absolut ha rätt 368 2. Bör förmodligen ha rätt 230 3. Bör förmodligen inte ha rätt 240 4. Bör absolut inte ha rätt 50 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 49 POLITISKT INTRESSE 10 Loc 61 width 1 MD=9 10 Hur intresserad är Du själva av politik? 103 1. Mycket intresserad 330 2. Ganska intresserad 392 3. Något intresserad 263 4. Inte särskilt intresserad 83 5. Inte alls intresserad 4 8. Vet inte 19 9. Uppgift saknas
VAR 50 LITET INFLYTANDE 11 Loc 62 width 1 MD=9 11 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 11a Människor som jag har inget att säga till om i beslut som fattas av regering och riksdag 232 1. Instämmer starkt 353 2. Instämmer 287 3. Varken instämmer eller tar avstånd 196 4. Tar avstånd 67 5. Tar starkt avstånd 48 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 51 MEDB POL INFLYTANDE 11 Loc 63 width 1 MD=9 11b Den vanlige medborgaren har ett ganska stort inflytande på politiken <Se F.11 för fullständig frågetext> 14 1. Instämmer starkt 138 2. Instämmer 388 3. Varken instämmer eller tar avstånd 400 4. Tar avstånd 183 5. Tar starkt avstånd 59 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 52 INSATT VIKT POL FRÅG 11 Loc 64 width 1 MD=9 11c Jag tycker jag är ganska insatt i de viktiga politiska frågorna i vårt land <Se F.11 för fullständig frågetext> 64 1. Instämmer starkt 432 2. Instämmer 400 3. Varken instämmer eller tar avstånd 143 4. Tar avstånd 66 5. Tar starkt avstånd 77 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 53 ANDRA MER POL INSATTA 11 Loc 65 width 1 MD=9 11d Jag tror de flesta människor är mer insatta i politik än vad jag är <Se F.11 för fullständig frågetext> 34 1. Instämmer starkt 155 2. Instämmer 477 3. Varken instämmer eller tar avstånd 301 4. Tar avstånd 104 5. Tar starkt avstånd 112 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 54 POL HÅLLER VALLÖFTEN 11 Loc 66 width 1 MD=9 11e De politiker vi väljer till riksdagen försöker att hålla sina vallöften <Se F.11 för fullständig frågetext> 16 1. Instämmer starkt 183 2. Instämmer 409 3. Varken instämmer eller tar avstånd 318 4. Tar avstånd 195 5. Tar starkt avstånd 62 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 55 LITA PÅ TJÄNSTEMÄN 11 Loc 67 width 1 MD=9 11f Man kan lita på att de flesta högre offentliga tjänstemän gör vad som är bäst för landet <Se F.11 för fullständig frågetext> 14 1. Instämmer starkt 172 2. Instämmer 419 3. Varken instämmer eller tar avstånd 301 4. Tar avstånd 206 5. Tar starkt avstånd 70 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 56 SKATT HÖGA INKOMSTER 12 Loc 68 width 1 MD=9 12 Hur skulle Du vilja beskriva de samlade skatterna i Sverige? (Vi menar alla skatter sammanslagna, både inkomstskatter, moms och socialförsäkringsavgifter) 12a För folk med höga inkomster är skatterna ... 100 1. Alldeles för höga 210 2. För höga 363 3. Ungefär lagom 316 4. För låga 124 5. Alldeles för låga 61 8. Vet inte 20 9. Uppgift saknas
VAR 57 SKATT MEDELINKOMSTER 12 Loc 69 width 1 MD=9 12b För folk med medel-inkomster är skatterna ... <Se F.12 för fullständig frågetext> 130 1. Alldeles för höga 497 2. För höga 472 3. Ungefär lagom 24 4. För låga 3 5. Alldeles för låga 46 8. Vet inte 22 9. Uppgift saknas
VAR 58 SKATT LÅGA INKOMSTER 12 Loc 70 width 1 MD=9 12c För folk med låga inkomster är skatterna ... <Se F.12 för fullständig frågetext> 401 1. Alldeles för höga 516 2. För höga 196 3. Ungefär lagom 5 4. För låga 5 5. Alldeles för låga 48 8. Vet inte 23 9. Uppgift saknas
VAR 59 LITAR PÅ ETT FÅTAL 13 Loc 71 width 1 MD=9 13 I vilken utsträckning instämmer Du i eller tar avstånd från följande påståenden? 13a Det finns bara ett fåtal personer jag fullständigt kan lita på 269 1. Instämmer starkt 451 2. Instämmer 177 3. Varken instämmer eller tar avstånd 171 4. Tar avstånd 60 5. Tar starkt avstånd 47 8. Vet inte 19 9. Uppgift saknas
VAR 60 FÖRSIKT AN UTNYTTJAD 13 Loc 72 width 1 MD=9 13b Om man inte är försiktig kommer andra människor att utnyttja en <Se F.13 för fullständig frågetext> 155 1. Instämmer starkt 423 2. Instämmer 283 3. Varken instämmer eller tar avstånd 204 4. Tar avstånd 56 5. Tar starkt avstånd 53 8. Vet inte 20 9. Uppgift saknas
VAR 61 TILLFR PÅVERKA BESLUT 14 Loc 73 width 1 MD=9 14 En del personer blir på grund av sitt arbete, sin ställning i samhället eller sina kontakter tillfrågade av andra om de kan hjälpa till och påverka viktiga beslut till deras fördel. Hur är det med Dig? Hur ofta tillfrågas Du om att hjälpa till och påverka beslut till andras fördel? 471 1. Aldrig 340 2. Sällan 243 3. Då och då 66 4. Ofta 58 8. Vet inte 16 9. Uppgift saknas
VAR 62 FRÅGA NGN PÅVERKA BES 15 Loc 74 width 1 MD=9 15 Och finns det personer som Du skulle kunna fråga om hjälp för att påverka viktiga beslut till Din fördel? 335 1. Nej, ingen 435 2. Ja, men bara ett fåtal personer 216 3. Ja, några personer 35 4. Ja, många personer 155 8. Vet inte 18 9. Uppgift saknas
VAR 63 RÄTTVIS BEHANDL TJM 16 Loc 75 width 1 MD=9 16 Enligt Din åsikt, hur ofta behandlas människor som Du på ett rättvist sätt av offentliga tjänstemän? 256 1. Nästan alltid 366 2. Ofta 269 3. Ibland 102 4. Sällan 37 5. Nästan aldrig 153 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 64 OLIKA BEMÖTANDEN 17 Loc 76 width 1 MD=9 17 Tror Du att man får olika bemötanden av offentliga tjänstemän i Sverige beroende på vilka personer man känner 464 1. Absolut 549 2. Förmodligen 102 3. Förmodligen inte 18 4. Absolut inte 51 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 65 KORRUPTION BLAND POL 18 Loc 77 width 1 MD=9 18 Ungefär hur många politiker i Sverige är enligt Din åsikt inblandade i korruption? 105 1. Nästan inga 302 2. Några få 319 3. En del 159 4. Ganska många 44 5. Nästan alla 252 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 66 KORRUPTION BLAND TJM 19 Loc 78 width 1 MD=9 19 Och ungefär hur många offentliga tjänstemän i Sverige är enligt Din åsikt inblandade i korruption? 77 1. Nästan inga 286 2. Några få 343 3. En del 204 4. Ganska många 26 5. Nästan alla 245 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 67 TJÄNSTEMAN BEGÄR MUTA 20 Loc 79 width 1 MD=9 20 Under de senaste fem åren, hur ofta har Du eller någon i Din närmaste familj stött på en offentlig tjänsteman som antytt att han/hon ville ha, eller bad om, en muta eller gentjänst i utbyte mot sin tjänsteman. 977 1. Aldrig 84 2. Sällan 27 3. Då och då 5 4. Ganska ofta 4 5. Mycket ofta 88 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 68 SKÖTA UTBILDNING 21 Loc 80 width 1 MD=9 Nu kommer några frågor om svensk välfärdspolitik och skatter 21 Vem anser Du i allmänhet är bäst lämpad att sköta följande service? 21a Utbildning 946 1. Stat och kommun 138 2. Privata företag 4 3. Fackföreningar 1 4. Kooperativ av grannar eller arbetskamrater 1 5. Välgörenhetsorganisationer 8 6. Familj och anhöriga 67 8. Vet inte 29 9. Uppgift saknas
VAR 69 SKÖTA SJUKVÅRD 21 Loc 81 width 1 MD=9 21b <Bäst lämpad sköta> Sjukvård <Se F.21 för fullständig frågetext> 887 1. Stat och kommun 205 2. Privata företag 3 3. Fackföreningar 1 4. Kooperativ av grannar eller arbetskamrater 3 5. Välgörenhetsorganisationer 4 6. Familj och anhöriga 67 8. Vet inte 24 9. Uppgift saknas
VAR 70 SKÖTA BARNOMSORG 21 Loc 82 width 1 MD=9 21c <Bäst lämpad sköta> Barnomsorg <Se F.21 för fullständig frågetext> 757 1. Stat och kommun 175 2. Privata företag 3 3. Fackföreningar 54 4. Kooperativ av grannar eller arbetskamrater 1 5. Välgörenhetsorganisationer 93 6. Familj och anhöriga 79 8. Vet inte 32 9. Uppgift saknas
VAR 71 SKÖTA ÄLDREOMSORG 21 Loc 83 width 1 MD=9 21d <Bäst lämpad sköta> Äldreomsorg <Se F.21 för fullständig frågetext> 872 1. Stat och kommun 163 2. Privata företag 1 3. Fackföreningar 9 4. Kooperativ av grannar eller arbetskamrater 7 5. Välgörenhetsorganisationer 33 6. Familj och anhöriga 81 8. Vet inte 28 9. Uppgift saknas
VAR 72 SKÖTA SOCIALVÅRD 21 Loc 84 width 1 MD=9 21e <Bäst lämpad sköta> Socialvård <Se F.21 för fullständig frågetext> 992 1. Stat och kommun 55 2. Privata företag 6 3. Fackföreningar 4 4. Kooperativ av grannar eller arbetskamrater 24 5. Välgörenhetsorganisationer 10 6. Familj och anhöriga 82 8. Vet inte 21 9. Uppgift saknas
VAR 73 FINANS: UTBILDNING 22 Loc 85 width 1 MD=9 22 Hur tycker Du att nedanstående verksamheter bör finansieras? 22a Utbildning 1006 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter 167 2. Bör i ökad utsträckning betalas genom särskilda avgifter från dem som använder tjänsterna 21 9. Uppgift saknas
VAR 74 FINANS: SJUKVÅRD 22 Loc 86 width 1 MD=9 22b <Verksamhetens finansiering> Sjukvård <Se F.22 för fullständig frågetext> 1073 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter 103 2. Bör i ökad utsträckning betalas genom särskilda avgifter från dem som använder tjänsterna 18 9. Uppgift saknas
VAR 75 FINANS: BARNOMSORG 22 Loc 87 width 1 MD=9 22c <Verksamhetens finansiering> Barnomsorg <Se F.22 för fullständig frågetext> 870 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter 302 2. Bör i ökad utsträckning betalas genom särskilda avgifter från dem som använder tjänsterna 22 9. Uppgift saknas
VAR 76 FINANS: ÄLDREOMSORG 22 Loc 88 width 1 MD=9 22d <Verksamhetens finansiering> Äldreomsorg <Se F.22 för fullständig frågetext> 1065 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter 111 2. Bör i ökad utsträckning betalas genom särskilda avgifter från dem som använder tjänsterna 18 9. Uppgift saknas
VAR 77 SJUKFÖRSÄKRINGEN 23 Loc 89 width 1 MD=9 23 Socialförsäkringar är till för att garantera inkomst när människor av någon anledning inte kan försörja sig genom arbete. Det finns olika uppfattningar om hur ansvaret bör fördelas mellan den enskilde och det offentliga när det gäller att betala dessa försäkringar. 23a Sjukförsäkringen 874 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter, vilka behålls på nuvarande nivå 230 2. Bör i större utsträckning betalas av den enskilde genom egna försäkringspremier, samtidigt som skatter och arbetsgivaravgifter sänks 81 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 78 ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKR 23 Loc 90 width 1 MD=9 23b <Betalningsansvar> Arbetslöshetsförsäkringen <Se F.23 för fullständig frågetext> 734 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter, vilka behålls på nuvarande nivå 338 2. Bör i större utsträckning betalas av den enskilde genom egna försäkringspremier, samtidigt som skatter och arbetsgivaravgifter sänks 111 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 79 PENSIONERNA 23 Loc 91 width 1 MD=9 23c <Betalningsansvar> Pensionerna <Se F.23 för fullständig frågetext> 852 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter, vilka behålls på nuvarande nivå 239 2. Bör i större utsträckning betalas av den enskilde genom egna försäkringspremier, samtidigt som skatter och arbetsgivaravgifter sänks 95 8. Vet inte 8 9. Uppgift saknas
VAR 80 SKATTETRYCKET 24 Loc 92 width 1 MD=9 24 Det finns olika meningar om skattetrycket i vårt land. Vad anser Du om skatternas allmänna nivå i Sverige? Är den ... 407 1. Alldeles för hög 483 2. Något för hög 249 3. Lagom hög 19 4. Något för låg 0 5. Alldeles för låg 26 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 81 SKATTERNA EJ FÖR HÖGA 25 Loc 93 width 1 MD=9 25 Nu följer några påståenden ur den offentliga debatten. Instämmer Du eller tar Du avstånd från följande påståenden: 25a Med hänsyn till de förmåner som staten ger medborgarna är skatterna inte för höga 130 1. Instämmer helt 399 2. Instämmer delvis 375 3. Tar delvis avstånd 201 4. Tar helt avstånd 81 8. Vet inte 8 9. Uppgift saknas
VAR 82 FÖR HÖG MARGINALSKATT 25 Loc 94 width 1 MD=9 25b Marginalskatterna är alldeles för höga <Se F.25 för fullständig frågetext> 263 1. Instämmer helt 407 2. Instämmer delvis 174 3. Tar delvis avstånd 74 4. Tar helt avstånd 265 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 83 RÄTTVIS FÖRDELNING 25 Loc 95 width 1 MD=9 25c Vårt skattesystem ger en rättvis fördelning av skattebördan <Se F.25 för fullständig frågetext> 34 1. Instämmer helt 293 2. Instämmer delvis 420 3. Tar delvis avstånd 296 4. Tar helt avstånd 137 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 84 MEST RÄTTVIS SKATT 26 Loc 96 width 1 MD=9 26 När det gäller skatter på inkomster för privatpersoner (dvs. den vanliga inkomstskatten), anser vissa att progressiva skatter (dvs. att de med höga inkomster betalar en större procentandel i skatt än de med låga inkomster) är mest rättvist. Andra menar att proportionerliga skatter (dvs. att de med höga inkomster betalar samma procentandel i skatt som de med låga inkomster) är mest rättvist. Slutligen finns det de som anser att regressiva skatter (dvs. att de med höga inkomster betalar en mindre procentandel i skatt än de med låga inkomster) är mer rättvist. 26a Av dessa tre typer av skatter, vilken anser Du är den mest rättvisa? 730 1. Progressiv skatt 395 2. Proportionerlig skatt 22 3. Regressiv skatt 47 9. Uppgift saknas
VAR 85 MINST RÄTTVIS SKATT 26 Loc 97 width 1 MD=9 26b Och vilken typ av skatt anser Du är den mest orättvisa? <Se F.26 för fullständig frågetext> 130 1. Progressiv skatt 70 2. Proportionerlig skatt 937 3. Regressiv skatt 57 9. Uppgift saknas
VAR 86 SKATT INKOMST 16000 27 Loc 98 width 3 MD=888 or GE 999 27 Vi tänker oss några personer som har olika hög inkomst. Var vänlig och ange för var och en av hur mycket Du anser att de bör betala i inkomstskatt. Hur mycket anser Du att en person som tjänar 16 000 kr i månaden före skatt borde betala i skatt? 1000-tal kronor 297 888. Vet inte 17 999. Uppgift saknas Valid-n=880 Min=0 Max=11 Mean=3.6 St.Dev=1.2
VAR 87 SKATT INKOMST 32000 28 Loc 101 width 3 MD=888 or GE 999 28 Och hur mycket anser Du att en person som tjänar 32 000 kr i månaden borde betala i skatt? 1000-tal kronor 303 888. Vet inte 13 999. Uppgift saknas Valid-n=878 Min=2 Max=18 Mean=9.6 St.Dev=2.6
VAR 88 SKATT INKOMST 64000 29 Loc 104 width 3 MD=888 or GE 999 29 Och hur mycket anser Du att en person som tjänar 64 000 kronor i månaden före skatt borde betala i skatt? 1000-tal kronor 311 888. Vet inte 15 999. Uppgift saknas Valid-n=868 Min=0 Max=45 Mean=23.2 St.Dev=7.7
VAR 89 UNDANHÅLLA INKOMSTER 30 Loc 107 width 1 MD=9 30 Anser Du det är fel eller inte fel om en skattebetalare inte uppger alla inkomster och därigenom betalar mindre i inkomstskatt? 30 1. Inte fel 150 2. Lite fel 396 3. Fel 563 4. Helt fel 49 8. Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 90 MISSBRUK SJUKVÅRD 31 Loc 108 width 1 MD=9 31 Hur vanligt tror Du det är att sociala bidrag och tjänster utnyttjas av sådana som egentligen inte behöver dem? 31a Många av dem som utnyttjar sjukvården är inte alls särskilt sjuka 147 1. Instämmer helt 486 2. Instämmer delvis 362 3. Tar delvis avstånd 179 4. Tar helt avstånd 20 9. Uppgift saknas
VAR 91 MISSBRUK ARBLÖS ERS 31 Loc 109 width 1 MD=9 31b Många av dem som får arbetslöshetsersättning skulle kunna få ett arbete om de bara ville <Se F.31 för fullständig frågetext> 353 1. Instämmer helt 520 2. Instämmer delvis 234 3. Tar delvis avstånd 69 4. Tar helt avstånd 18 9. Uppgift saknas
VAR 92 MISSBRUK SOCIALBIDR 31 Loc 110 width 1 MD=9 31c Många av dem som får socialbidrag är egentligen inte fattiga <Se F.31 för fullständig frågetext> 145 1. Instämmer helt 475 2. Instämmer delvis 398 3. Tar delvis avstånd 152 4. Tar helt avstånd 24 9. Uppgift saknas
VAR 93 MISSBRUK BOSTADSBIDR 31 Loc 111 width 1 MD=9 31d Många av dem som får bostadsbidrag borde flytta till mindre och billigare bostäder <Se F.31 för fullständig frågetext> 195 1. Instämmer helt 435 2. Instämmer delvis 371 3. Tar delvis avstånd 167 4. Tar helt avstånd 26 9. Uppgift saknas
VAR 94 MISSBRUK SJUKSKRIVN 31 Loc 112 width 1 MD=9 31e Många av dem som sjukskriver sig är egentligen inte sjuka <Se F.31 för fullständig frågetext> 240 1. Instämmer helt 547 2. Instämmer delvis 280 3. Tar delvis avstånd 103 4. Tar helt avstånd 24 9. Uppgift saknas
VAR 95 ARBETSMARKNADSGRUPP 32 Loc 113 width 2 MD=99 32 Så kommer några frågor om Dig själv Vilken av följande grupper tillhör Du? Om Du just nu är föräldraledig eller sjukskriven, ange om Du arbetade heltid eller deltid innan föräldraledigheten eller sjukskrivningen. 607 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) 141 02. Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka 18 03. Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 2 04. Medhjälpande familjemedlem 45 05. Arbetslös 2 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 81 07. Studerande 198 08. Ålderspensionär 6 09. Hemarbetande 53 10. Förtidspensionär 2 11. Gör värnplikten 39 99. Uppgift saknas
VAR 96 VECKOARBETSTID 33 Loc 115 width 2 MD=95 or GE 99 33 Vilken är Din normala veckoarbetstid? 10 00. 0 timmar 03. 3 timmar . . 80. 80 timmar 303 95. Förvärvsarbetar ej 62 99. Uppgift saknas Kod: 0 3 7 8 10 11 12 15 16 20 22 23 24 Frek: 10 2 1 7 7 1 2 4 1 31 2 1 2 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 14 1 1 4 1 48 3 13 4 3 31 16 32 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 55 Frek: 45 7 359 4 10 6 4 56 1 2 6 50 10 Kod: 56 60 65 66 70 80 95 99 Frek: 1 18 3 1 3 1 303 62
VAR 97 YRKE SSYK POS 1 34 Loc 117 width 2 MD=99 34 Vilket yrke har Du? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke Du hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 34(1) Yrke, SSYK-kod position 1 Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996". 2 00. Militärt arbete 86 01. Ledningsarbete 202 02. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 225 03. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 84 04. Kontors- och kundservicearbete 186 05. Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 30 06. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 121 07. Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 98 08. Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete mm 44 09. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 116 99. Uppgift saknas
VAR 98 YRKE SSYK POS 1-2 34 Loc 119 width 2 MD=99 34(2) Yrke, SSYK-kod position 1-2 <Se F.34 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996". 2 01. Militärt arbete 5 11. Politiskt arbete mm 46 12. Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter mm 35 13. Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter mm 45 21. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap mm 27 22. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård 57 23. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 73 24. Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 64 31. Tekniker- och ingenjörsarbete mm 32 32. Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning 25 33. Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 104 34. Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 68 41. Kontorsarbete mm 16 42. Kundservicearbete 143 51. Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 43 52. Försäljningsarbete inom detaljhandel mm 30 61. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 70 71. Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 38 72. Metallhantverk, reparatörsarbete mm 5 73. Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk mm 8 74. Annat hantverksarbete 10 81. Processoperatörsarbete 45 82. Maskinoperatörs- och monteringsarbete 43 83. Transport- och maskinförararbete 42 91. Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 2 93. Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 116 99. Uppgift saknas
VAR 99 YRKE SSYK POS 1-3 34 Loc 121 width 3 MD=999 34(3) Yrke, SSYK-kod position 1-3 <Se F.34 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996". 2 011. Militärer 3 111. Högre ämbetsmän och politiker 2 112. Chefstjänstemän i intresseorganisationer 7 121. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 25 122. Drift- och verksamhetschefer 14 123. Chefer för särskilda funktioner 35 131. Chefer för mindre företag och enheter 3 211. Fysiker, kemister m.fl. 17 213. Dataspecialister 25 214. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 4 221. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 13 222. Hälso- och sjukvårdsspecialister 10 223. Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 14 230. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 5 231. Universitets- och högskolelärare 13 232. Gymnasielärare m.fl. 17 233. Grundskollärare 3 234. Speciallärare 5 235. Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 31 241. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 7 242. Jurister 2 243. Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 3 244. Samhälls- och språkvetare 9 245. Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 1 246. Präster 11 247. Administratörer i offentlig förvaltning 2 248. Administratörer i intresseorganisationer 7 249. Psykologer, socialsekreterare m.fl. 42 311. Ingenjörer och tekniker 12 312. Datatekniker och dataoperatörer 4 313. Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. 3 314. Piloter, fartygsbefäl m.fl. 3 315. Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 1 321. Lantmästare, skogsmästare m.fl. 14 322. Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 15 323. Sjuksköterskor 2 324. Biomedicinska analytiker 23 331. Förskollärare och fritidspedagoger 2 332. Andra lärare och instruktörer 49 341. Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 6 342. Agenter, förmedlare m.fl. 29 343. Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 2 344. Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 5 345. Poliser 9 346. Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 4 347. Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 15 411. Kontorssekreterare och dataregistrerare 11 412. Bokförings- och redovisningsassistenter 15 413. Lager- och transportassistenter 3 414. Biblioteksassistenter m.fl. 5 415. Brevbärare m.fl. 19 419. Övrig kontorspersonal 6 421. Kassapersonal m.fl. 10 422. Kundinformatörer 3 511. Resevärdar m.fl. 13 512. Storhushålls- och restaurangpersonal 116 513. Vård- och omsorgspersonal 5 514. Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 6 515. Säkerhetspersonal 43 522. Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 7 611. Växtodlare inom jordbruk och trädgård 4 612. Djuruppfödare och djurskötare 13 613. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 5 614. Skogsbrukare 1 615. Fiskare och jägare 1 711. Gruv- och bergarbetare, stenhuggare 30 712. Byggnads- och anläggningsarbetare 32 713. Byggnadshantverkare 7 714. Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 12 721. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 1 722. Smeder, verktygsmakare m.fl. 12 723. Maskin- och motorreparatörer 13 724. Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 2 731. Finmekaniker m.fl. 1 732. Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl. 2 734. Grafiker m.fl. 4 741. Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 2 743. Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. 2 744. Garvare, skinnberedare och skomakare 1 812. Processoperatörer vid stål- och metallverk 1 813. Processoperatörer, glas och keramiska produkter 8 814. Processoperatörer, trä- och pappersindustri 12 821. Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 5 822. Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 2 823. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 2 824. Maskinoperatörer, trävaruindustri 5 825. Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 1 826. Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 3 827. Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 15 828. Montörer 4 831. Lokförare m.fl. 26 832. Fordonsförare 13 833. Maskinförare 19 912. Städare m.fl. 17 913. Köks- och restaurangbiträden 5 914. Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 1 919. Övriga servicearbetare 2 932. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 116 999. Uppgift saknas
VAR 100 YRKE SSYK POS 1-4 34 Loc 124 width 4 MD=9999 34(1) Yrke, SSYK-kod position 1-4 <Se F.34 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996". 2 0110. Militärer 3 1110. Högre ämbetsmän och politiker 2 1120. Chefstjänstemän i intresseorganisationer 7 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 7 1222. Driftschefer inom tillverkning, el-, värme och vattenförsörjning mm 1 1223. Driftchefer inom byggverksamhet 2 1224. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 2 1225. Driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster mm 5 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning mm 5 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 3 1228. Verksamhetschefer inom vård och omsorg 5 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 1 1232. Personalchefer 3 1233. Försäljnings- och marknadschefer 3 1235. Inköps- och distributionschefer 1 1236. IT-chefer 1 1239. Övriga chefer inom specialområden 1 1313. Chefer för mindre byggföretag 19 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1 1315. Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster mm 1 1317. Chefer för mindre enheter inom utbildning 3 1318. Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg 10 1319. Chefer för övriga mindre företag och enheter 3 2113. Kemister 8 2131. Systemerare och programmerare 9 2139. Övriga dataspecialister 4 2141. Arkitekter och stadsplanerare 3 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 1 2143. Civilingenjörer m.fl., elkraft 3 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 7 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 2 2146. Civilingenjörer m.fl., kemi 1 2148. Lantmätare 4 2149. Övriga civilingenjörer m.fl. 1 2211. Biologer 3 2212. Farmakologer m.fl. 6 2221. Läkare 5 2222. Tandläkare 1 2224. Apotekare 1 2225. Logopeder 1 2231. Barnmorskor 1 2232. Avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning 5 2233. Akutsköterskor m.fl. 2 2235. Distriktssköterskor 1 2236. Andra sjuksköterskor med särskild kompetens 14 2300. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 5 2310. Universitets- och högskollärare 6 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 2 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 5 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 17 2330. Grundskollärare 3 2340. Speciallärare 4 2351. Skol- och utbildningskonsulenter m.fl. 1 2359. Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 8 2411. Revisorer m.fl. 5 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 5 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 9 2414. Organisationsutvecklare 4 2419. Övriga företagsekonomer 1 2421. Advokater och åklagare 2 2422. Domare 4 2423. Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister 1 2431. Arkivarier, museitjänstemän m.fl. 1 2432. Bibliotekarier m.fl. 1 2443. Filosofer, historiker och statsvetare 2 2444. Språkvetare, översättare och tolkar 6 2451. Journalister, författare, informatörer m.fl. 3 2456. Formgivare 1 2460. Präster 11 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 2 2480. Administratörer i intresseorganisationer 1 2491. Psykologer m.fl. 6 2492. Socialsekreterare och kuratorer 1 3111. Laboratorieingenjörer 9 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 9 3113. Elingenjörer och eltekniker 3 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 12 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 2 3116. Kemiingenjörer och kemitekniker 2 3117. Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi 4 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 12 3121. Datatekniker 1 3131. Fotografer 2 3132. Ljud- och bildtekniker 1 3134. Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker 1 3143. Piloter m.fl. 1 3144. Flygledare 1 3145. Flygtekniker 1 3151. Byggnads- och brandinspektörer 2 3152. Säkerhetsinspektörer m.fl. 1 3212. Skogsmästare m.fl. 2 3221. Arbetsterapeuter 3 3222. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl. 1 3223. Dietister 6 3226. Sjukgymnaster m.fl. 2 3228. Receptarier 3 3231. Sjuksköterskor, medicin/kirurgi 3 3232. Operationssjuksköterskor 9 3239. Övriga sjuksköterskor 2 3240. Biomedicinska analytiker 23 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 2 3320. Andra lärare och instruktörer 2 3412. Försäkringsrepresentanter 3 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 22 3415. Företagssäljare 9 3416. Inköpare 4 3417. Värderare och auktionister 8 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 1 3419. Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 1 3421. Agenter 2 3422. Speditörer 1 3423. Platsförmedlare och arbetsvägledare 2 3429. Övriga agenter m.fl. 21 3431. Administrativa assistenter 1 3432. Boutredare 7 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 2 3443. Socialförsäkringstjänstemän 5 3450. Poliser 4 3461. Behandlingsassistenter m.fl. 5 3462. Fritidsledare m.fl. 2 3471. Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. 2 3475. Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. 15 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 11 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 14 4131. Lagerassistenter m.fl. 1 4132. Transportassistenter 3 4140. Biblioteksassistenter m.fl. 5 4150. Brevbärare m.fl. 19 4190. Övrig kontorspersonal 3 4211. Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 3 4212. Bank- och postkassörer 5 4222. Receptionister m.fl. 5 4223. Telefonister 1 5112. Flygvärdinnor m.fl. 2 5113. Guider och reseledare 2 5121. Storhushållsföreståndare m.fl. 9 5122. Kockar och kokerskor 2 5123. Hovmästare, servitörer och bartendrar 24 5131. Barnskötare m.fl. 51 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 26 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 11 5134. Skötare och vårdare 2 5135. Tandsköterskor 2 5139. Övrig vård- och omsorgspersonal 3 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 2 5142. Begravningsentreprenörer 2 5151. Brandmän 4 5152. Väktare och ordningsvakter 14 5221. Försäljare, dagligvaror 18 5222. Försäljare, fackhandel 2 5223. Kafeföreståndare 1 5224. Kioskföreståndare 3 5225. Bensinstationsföreståndare m.fl. 1 5226. Bil-, båt- och husvagnsföreståndare 4 5227. Demonstratörer, uthyrare m.fl. 1 6111. Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 6 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 4 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 13 6130. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 5 6140. Skogsbrukare 1 6153. Jägare 1 7111. Gruv- och bergarbetare 3 7121. Murare m.fl. 2 7122. Betongarbetare 15 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 8 7124. Anläggningsarbetare 2 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 1 7134. Glasmästare 9 7135. VVS-montörer m.fl. 8 7136. Installationselektriker 14 7137. Fastighetsskötare 5 7141. Målare 1 7142. Lackerare 1 7143. Skorstensfejare och saneringsarbetare 2 7212. Svetsare och gasskärare 7 7213. Tunnplåtslagare 3 7214. Stålkonstruktionsmontörer och golvplåtslagare 1 7221. Smeder 9 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 3 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 4 7241. Elmontörer och elreparatörer 7 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 2 7243. Distributionselektriker 1 7311. Finmekaniker 1 7313. Guld- och silversmeder 1 7324. Dekorationsmålare 1 7341. Text- och bildoperatörer m.fl. 1 7344. Screen- och schablontryckare 4 7412. Bagare och konditorer 2 7431. Skräddare, modister och ateljesömmerskor 1 7441. Garvare och skinnberedare 1 7442. Skomakare m.fl. 1 8123. Värmebehandlingsoperatörer 1 8130. Processoperatörer, glas och keramiska produkter 4 8141. Sågverksoperatörer 1 8142. Processoperatörer, träfiberindustri 3 8144. Processoperatörer, papper 11 8211. Verktygsmaskinoperatörer 1 8212. Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror 1 8222. Maskinoperatörer, ammunitions- och sprängämnesindustri 3 8223. Maskinoperatörer, ytbehandling 1 8229. Övriga maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 2 8232. Maskinoperatörer, plastindustri 2 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 3 8251. Maskinoperatörer, tryckeri 1 8252. Maskinoperatörer, bokbinderi 1 8253. Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 1 8262. Maskinoperatörer, vävning och stickning 1 8271. Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning 2 8274. Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri 10 8281. Fordonsmontörer m.fl. 1 8282. Montörer, el- och teleutrustning 3 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 1 8284. Montörer, träprodukter m.m. 4 8311. Lokförare 8 8321. Bil- och taxiförare 4 8322. Buss- och spårvagnsförare 14 8323. Lastbils- och långtradarförare 3 8331. Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 4 8332. Anläggningsmaskinförare m.fl. 4 8333. Kranförare m.fl. 2 8334. Truckförare 19 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 17 9130. Köks- och restaurangbiträden 2 9141. Tidningsdistributörer m.fl. 3 9142. Vaktmästare m.fl. 1 9190. Övriga servicearbetare 2 9320. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 116 9999. Uppgift saknas
VAR 101 SEI-INDELNING 35 Loc 128 width 2 MD=99 35 Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe Du arbetar, eller arbetade senast? 55 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 170 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 101 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 87 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 123 36. Lägre tjänstemän 255 46. Tjänstemän på mellannivå 148 56. Högre tjänstemän 46 57. Ledande befattningar 94 79. Företagare, ospecificerat antal anställda 11 89. Lantbrukare, ospecificerad areal 104 99. Uppgift saknas
VAR 102 FÖRETAGARE/ANSTÄLLD 36 Loc 130 width 1 MD=9 36 Är Du företagare eller anställd? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var företagare eller anställd i Ditt förra arbete. 79 1. Egen företagare utan anställda 51 2. Egen företagare med anställda 971 3. Anställd 38 4. Har aldrig förvärvsarbetat 55 9. Uppgift saknas
VAR 103 ANTAL ANSTÄLLDA 36 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 36(2) Hur många anställda? 6 1. En anställd 2 2. Två anställda 0 3. Tre anställda 1 4. Fyra anställda 1 5. Fem anställda 1143 0. Frågan ej tillämplig 41 9. Uppgift saknas
VAR 104 ARBETSLEDARE 37 Loc 132 width 1 MD=9 37 Har Du någon arbetsledande funktion? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var arbetsledare på Ditt förra arbete. 409 1. Ja 707 2. Nej 32 3. Har aldrig förvärvsarbetat 46 9. Uppgift saknas
VAR 105 PRIV/OFF TJÄNST 38 Loc 133 width 1 MD=9 38 Arbetar Du huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om ditt förra arbete var i privat eller offentlig tjänst. 399 1. Arbetar i offentlig tjänst 97 2. Arbetar i statligt företag 594 3. Arbetar privat (inkl facklig eller kooperativ) 40 4. Har aldrig förvärvsarbetat 64 9. Uppgift saknas
VAR 106 FACKL ORG NGN GÅNG 39 Loc 134 width 1 MD=9 39 Har Du någon gång varit medlem i en facklig organisation? 968 1. Ja 209 2. Nej 17 9. Uppgift saknas
VAR 107 FACKLIG ORGANISATION 40 Loc 135 width 1 MD=9 40 (MEDLEM I FACKLIG ORGANISATION NÅGON GÅNG) Är Du medlem i någon facklig organisation just nu? 277 1. Ja, ett LO-förbund 164 2. Ja, ett TCO-förbund 90 3. Ja, ett SACO-förbund 177 4. Ja, annan facklig organisation 324 5. Nej 162 9. Uppgift saknas
VAR 108 UTBILDNING 41 Loc 136 width 2 MD=99 41 Vilken är Din nuvarande högsta utbildning? 224 01. Folkskola eller grundskola 129 02. 2-årig gymnasielinje 60 03. Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 83 04. Yrkesskola 28 05. Folkhögskola 44 06. Realskola 116 07. 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 18 08. Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992) 46 09. Studentexamen 122 10. Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 295 11. Examen från universitet eller högskola 29 99. Uppgift saknas
VAR 109 UTBILDNINGENS LÄNGD 42 Loc 138 width 2 MD=99 42 Hur många år har Du sammanlagt gått i heltidsutbildning? Räkna från skolans lågstadium! 8 00. Ingen utbildning 02. 2 år . . 24. 24 år 75 99. Uppgift saknas Kod: 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 8 3 6 14 7 21 60 49 72 71 121 186 106 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 99 Frek: 92 79 84 69 34 10 16 3 3 3 2 75
VAR 110 MÅNADSINKOMST 43 Loc 140 width 3 MD=999 43 Vilken är Din ungefärliga månadsinkomst före skatt? 22 000. 0 kronor/månad 001. 1 000 kronor/månad . . 100. 100 000 kronor/månad 143 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 22 7 2 5 3 10 8 27 23 23 47 12 27 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 22 31 45 36 41 76 46 73 39 50 38 33 58 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 27 21 22 6 34 5 4 10 10 18 4 5 7 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 Frek: 3 19 3 2 2 1 9 1 2 2 7 1 1 Kod: 55 56 60 65 75 80 83 85 90 95 100 999 Frek: 4 1 4 1 3 1 1 1 2 2 1 143
VAR 111 CIVILSTÅND 44 Loc 143 width 1 MD=9 44 Är Du gift, sammanboende eller ensamstående? 568 1. Gift 261 2. Sammanboende 71 3. Frånskild 37 4. Änka/änkling 228 5. Ensamstående 29 9. Uppgift saknas
VAR 112 PARTNER ARBMARKNGRUPP 45 Loc 144 width 2 MD=99 45 Vilken av följande grupper tillhör Din make/maka/sambo? Om han/hon just nu är föräldraledig eller sjukskriven, ange om han/hon arbetade heltid eller deltid innan föräldraledigheten eller sjukskrivningen. 468 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) 90 02. Arbetar deltid 15-35 timmar per vecka 14 03. Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 4 04. Medhjälpande familjemedlem 26 05. Arbetslös 2 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 41 07. Studerande 158 08. Ålderspensionär 5 09. Hemarbetande 38 10. Förtidspensionär 2 11. Gör värnplikten 346 99. Frågan ej tillämplig
VAR 113 PARTNER VECKOARBTID 46 Loc 146 width 2 MD=95 or GE 99 46 Vilken är hans/hennes normala veckoarbetstid? 13 00. 0 timmar 06. 6 timmar . . 70. 70 timmar 213 95. Förvärvsarbetar ej 376 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 0 6 8 9 10 12 15 17 18 20 22 23 24 Frek: 13 1 2 1 5 4 7 1 1 12 1 1 7 Kod: 25 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Frek: 8 1 26 12 2 5 26 6 12 21 2 351 2 Kod: 42 43 45 46 48 50 55 60 70 95 99 Frek: 4 1 25 3 1 26 3 10 2 213 376
VAR 114 PARTNER YRKE SSYK 1 47 Loc 148 width 2 MD=99 47 Vilket yrke har Din make/maka/sambo? Om han /hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke han/hon hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 47(1) Partner: Yrke, SSYK-kod position 1 2 00. Militärt arbete 57 01. Ledningsarbete 168 02. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 146 03. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 80 04. Kontors- och kundservicearbete 144 05. Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 16 06. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 80 07. Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 72 08. Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete mm 22 09. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 407 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 115 PARTNER YRKE SSYK 1-2 47 Loc 150 width 2 MD=99 47(2) Partner: Yrke, SSYK-kod position 1-2 <Se F.47 för fullständig frågetext> 2 01. Militärt arbete 4 11. Politiskt arbete mm 21 12. Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter mm 32 13. Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter mm 40 21. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap mm 22 22. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård 37 23. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 69 24. Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 40 31. Tekniker- och ingenjörsarbete mm 25 32. Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning 8 33. Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 73 34. Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 65 41. Kontorsarbete mm 15 42. Kundservicearbete 106 51. Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 38 52. Försäljningsarbete inom detaljhandel mm 16 61. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 40 71. Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 29 72. Metallhantverk, reparatörsarbete mm 4 73. Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk mm 7 74. Annat hantverksarbete 10 81. Processoperatörsarbete 39 82. Maskinoperatörs- och monteringsarbete 23 83. Transport- och maskinförararbete 22 91. Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 407 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 116 PARTNER YRKE SSYK 1-3 47 Loc 152 width 3 MD=999 47(3) Partner: Yrke, SSYK-kod position 1-3 <Se F.47 för fullständig frågetext> 2 011. Militärer 3 111. Högre ämbetsmän och politiker 1 112. Chefstjänstemän i intresseorganisationer 4 121. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 9 122. Drift- och verksamhetschefer 8 123. Chefer för särskilda funktioner 32 131. Chefer för mindre företag och enheter 1 210. 4 211. Fysiker, kemister m.fl. 18 213. Dataspecialister 17 214. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 3 221. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 10 222. Hälso- och sjukvårdsspecialister 9 223. Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 16 230. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 1 231. Universitets- och högskolelärare 8 232. Gymnasielärare m.fl. 8 233. Grundskollärare 2 234. Speciallärare 2 235. Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 19 241. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 8 242. Jurister 4 243. Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 2 244. Samhälls- och språkvetare 14 245. Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 5 246. Präster 7 247. Administratörer i offentlig förvaltning 4 248. Administratörer i intresseorganisationer 6 249. Psykologer, socialsekreterare m.fl. 24 311. Ingenjörer och tekniker 10 312. Datatekniker och dataoperatörer 3 313. Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. 1 314. Piloter, fartygsbefäl m.fl. 2 315. Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 5 322. Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 19 323. Sjuksköterskor 1 324. Biomedicinska analytiker 6 331. Förskollärare och fritidspedagoger 2 332. Andra lärare och instruktörer 39 341. Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 6 342. Agenter, förmedlare m.fl. 12 343. Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 2 344. Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 7 345. Poliser 5 346. Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 2 347. Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 9 411. Kontorssekreterare och dataregistrerare 11 412. Bokförings- och redovisningsassistenter 15 413. Lager- och transportassistenter 3 415. Brevbärare m.fl. 27 419. Övrig kontorspersonal 4 421. Kassapersonal m.fl. 11 422. Kundinformatörer 3 511. Resevärdar m.fl. 11 512. Storhushålls- och restaurangpersonal 76 513. Vård- och omsorgspersonal 10 514. Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 6 515. Säkerhetspersonal 38 522. Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 2 611. Växtodlare inom jordbruk och trädgård 4 612. Djuruppfödare och djurskötare 9 613. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 1 614. Skogsbrukare 2 711. Gruv- och bergarbetare, stenhuggare 23 712. Byggnads- och anläggningsarbetare 11 713. Byggnadshantverkare 4 714. Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 6 721. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 4 722. Smeder, verktygsmakare m.fl. 11 723. Maskin- och motorreparatörer 8 724. Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 3 731. Finmekaniker m.fl. 1 734. Grafiker m.fl. 2 741. Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 2 742. Möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 2 743. Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. 1 744. Garvare, skinnberedare och skomakare 1 811. Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. 1 812. Processoperatörer vid stål- och metallverk 5 814. Processoperatörer, trä- och pappersindustri 2 815. Processoperatörer, kemisk basindustri m.fl. 1 816. Driftmaskinister m.fl. 11 821. Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 3 822. Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 4 823. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 2 824. Maskinoperatörer, trävaruindustri 4 825. Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 1 827. Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 13 828. Montörer 1 829. Övriga maskinoperatörer och montörer 3 831. Lokförare m.fl. 14 832. Fordonsförare 6 833. Maskinförare 16 912. Städare m.fl. 2 913. Köks- och restaurangbiträden 4 914. Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 407 999. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 117 PARTNER YRKE SSYK 1-4 47 Loc 155 width 4 MD=9999 47(4) Partner: Yrke, SSYK-kod position 1-4 <Se F.47 för fullständig frågetext> 2 0110. Militärer 3 1110. Högre ämbetsmän och politiker 1 1120. Chefstjänstemän i intresseorganisationer 4 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 4 1222. Driftschefer inom tillverkning, el-, värme och vattenförsörjning mm 1 1224. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1 1225. Driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster mm 2 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning mm 1 1228. Verksamhetschefer inom vård och omsorg 1 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 3 1232. Personalchefer 1 1233. Försäljnings- och marknadschefer 3 1237. Forsknings- och utvecklingschefer 1 1313. Chefer för mindre byggföretag 19 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 12 1319. Chefer för övriga mindre företag och enheter 1 2100. 1 2111. Fysiker och astronomer 2 2113. Kemister 1 2114. Geologer, geofysiker m.fl. 11 2131. Systemerare och programmerare 7 2139. Övriga dataspecialister 2 2141. Arkitekter och stadsplanerare 4 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 2 2143. Civilingenjörer m.fl., elkraft 2 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 3 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 1 2146. Civilingenjörer m.fl., kemi 1 2147. Civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metallurgi 2 2149. Övriga civilingenjörer m.fl. 1 2211. Biologer 1 2212. Farmakologer m.fl. 1 2214. Jägmästare m.fl. 7 2221. Läkare 1 2222. Tandläkare 1 2223. Veterinärer 1 2224. Apotekare 3 2231. Barnmorskor 1 2233. Akutsköterskor m.fl. 2 2234. Barnsjuksköterskor 3 2235. Distriktssköterskor 16 2300. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 1 2310. Universitets- och högskollärare 5 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 2 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 1 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 8 2330. Grundskollärare 2 2340. Speciallärare 2 2359. Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 7 2411. Revisorer m.fl. 2 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 4 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 2 2414. Organisationsutvecklare 4 2419. Övriga företagsekonomer 2 2421. Advokater och åklagare 3 2423. Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister 3 2429. Övriga jurister 1 2431. Arkivarier, museitjänstemän m.fl. 3 2432. Bibliotekarier m.fl. 2 2444. Språkvetare, översättare och tolkar 10 2451. Journalister, författare, informatörer m.fl. 2 2452. Skulptörer, målare m.fl. 2 2456. Formgivare 5 2460. Präster 7 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 4 2480. Administratörer i intresseorganisationer 1 2491. Psykologer m.fl. 5 2492. Socialsekreterare och kuratorer 1 3111. Laboratorieingenjörer 7 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 4 3113. Elingenjörer och eltekniker 3 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 6 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 3 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 8 3121. Datatekniker 2 3122. Dataoperatörer 2 3133. Kopplingstekniker, radioassistenter m.fl. 1 3134. Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker 1 3141. Maskinbefäl 2 3152. Säkerhetsinspektörer m.fl. 2 3221. Arbetsterapeuter 1 3222. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl. 2 3226. Sjukgymnaster m.fl. 1 3233. Geriatriksjuksköterskor 2 3234. Sjuksköterskor, psykiatrisk vård 1 3235. Röntgensjuksköterskor 15 3239. Övriga sjuksköterskor 1 3240. Biomedicinska analytiker 6 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 2 3320. Andra lärare och instruktörer 3 3412. Försäkringsrepresentanter 2 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 15 3415. Företagssäljare 4 3416. Inköpare 3 3417. Värderare och auktionister 10 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 2 3419. Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 2 3422. Speditörer 2 3423. Platsförmedlare och arbetsvägledare 2 3429. Övriga agenter m.fl. 8 3431. Administrativa assistenter 4 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 1 3441. Tulltjänstemän 1 3443. Socialförsäkringstjänstemän 7 3450. Poliser 2 3461. Behandlingsassistenter m.fl. 3 3462. Fritidsledare m.fl. 1 3471. Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. 1 3476. Inspicienter, rekvisitörer m.fl. 9 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 11 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 11 4131. Lagerassistenter m.fl. 4 4132. Transportassistenter 3 4150. Brevbärare m.fl. 27 4190. Övrig kontorspersonal 3 4211. Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 1 4212. Bank- och postkassörer 3 4221. Resebyrå- och turistbyråtjänstemän 3 4222. Receptionister m.fl. 5 4223. Telefonister 1 5111. Flygvärdinnor m.fl. 2 5113. Guider och reseledare 8 5122. Kockar och kokerskor 3 5123. Hovmästare, servitörer och bartendrar 15 5131. Barnskötare m.fl. 40 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 11 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 7 5134. Skötare och vårdare 2 5135. Tandsköterskor 1 5139. Övrig vård- och omsorgspersonal 10 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 2 5151. Brandmän 3 5152. Väktare och ordningsvakter 1 5153. Kriminalvårdare 13 5221. Försäljare, dagligvaror 21 5222. Försäljare, fackhandel 1 5223. Kafeföreståndare 1 5224. Kioskföreståndare 2 5225. Bensinstationsföreståndare m.fl. 1 6111. Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 1 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 4 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 9 6130. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 1 6140. Skogsbrukare 2 7111. Gruv- och bergarbetare 5 7121. Murare m.fl. 1 7122. Betongarbetare 8 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 3 7124. Anläggningsarbetare 6 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 1 7132. Golvläggare 1 7133. Isoleringsmontörer 1 7135. VVS-montörer m.fl. 7 7136. Installationselektriker 1 7137. Fastighetsskötare 4 7141. Målare 3 7212. Svetsare och gasskärare 2 7213. Tunnplåtslagare 1 7214. Stålkonstruktionsmontörer och golvplåtslagare 1 7221. Smeder 1 7222. Verktygsmakare m.fl. 1 7223. Verktygsuppsättare 1 7224. Slipare m.fl. 8 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 3 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 4 7241. Elmontörer och elreparatörer 4 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 1 7311. Finmekaniker 2 7313. Guld- och silversmeder 1 7341. Text- och bildoperatörer m.fl. 2 7412. Bagare och konditorer 2 7421. Möbelsnickare m.fl. 2 7431. Skräddare, modister och ateljesömmerskor 1 7442. Skomakare m.fl. 1 8111. Operatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning 1 8124. Tråddragare m.fl. 1 8141. Sågverksoperatörer 4 8144. Processoperatörer, papper 2 8150. Processoperatörer, kemisk basindustri 1 8160. 10 8211. Verktygsmaskinoperatörer 1 8212. Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror 1 8221. Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri 2 8223. Maskinoperatörer, ytbehandling 1 8231. Maskinoperatörer, gummiindustri 3 8232. Maskinoperatörer, plastindustri 2 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 2 8251. Maskinoperatörer, tryckeri 2 8253. Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 1 8272. Maskinoperatörer, mejeri 7 8281. Fordonsmontörer m.fl. 3 8282. Montörer, el- och teleutrustning 3 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 1 8290. Övriga maskinoperatörer och montörer 3 8311. Lokförare 3 8321. Bil- och taxiförare 2 8322. Buss- och spårvagnsförare 9 8323. Lastbils- och långtradarförare 2 8331. Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 3 8332. Anläggningsmaskinförare m.fl. 1 8334. Truckförare 15 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 1 9123. Fönsterputsare 2 9130. Köks- och restaurangbiträden 2 9141. Tidningsdistributörer m.fl. 2 9142. Vaktmästare m.fl. 407 9999. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 118 PARTNER SEI 48 Loc 159 width 2 MD=99 48 Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe han/hon arbetar, eller arbetade senast? 46 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 100 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 77 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 75 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 93 36. Lägre tjänstemän 177 46. Tjänstemän på mellannivå 123 56. Högre tjänstemän 27 57. Ledande befattningar 61 79. Företagare, ospecificerat antal anställda 9 89. Lantbrukare, ospecificerad areal 406 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 119 PARTNER FTG/ANSTÄLLD 49 Loc 161 width 1 MD=0 49 Är Din make/maka/sambo företagare eller anställd? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om han/hon var företagare eller anställd i sitt förra arbete. 53 1. Egen företagare utan anställda 32 2. Egen företagare med anställda 721 3. Anställd 22 4. Har aldrig förvärvsarbetat 366 0. Frågan ej tillämplig
VAR 120 PARTNER ANT ANSTÄLLDA 49 Loc 162 width 3 MD= 0 49(1) (MAKE/MAKA/SAMBO EGEN FÖRETAGARE MED ANSTÄLLDA) Hur många anställda? <Se F.49 för fullständig frågetext> 001. En anställd . . 110. 110 anställda 1164 000. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 8 9 10 13 15 16 Frek: 9 5 2 1 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 20 21 25 50 110 0 Frek: 1 1 1 1 1 1164
VAR 121 PARTNER ARBETSLEDARE 50 Loc 165 width 1 MD=0 50 Har Din make/maka/sambo någon arbetsledande funktion? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om han/hon var arbetsledare på sitt förra arbete. 257 1. Ja 566 2. Nej 17 3. Har aldrig förvärvsarbetat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 122 PARTER OFF/PRIV TJÄNS 51 Loc 166 width 1 MD=0 51 Arbetar Din make/maka/sambo huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om hans/hennes förra arbete var i privat eller offentlig tjänst. 267 1. Arbetar i offentlig tjänst 77 2. Arbetar i statligt företag 460 3. Arbetar privat (inkl facklig eller kooperativ) 20 4. Har aldrig förvärvsarbetat 370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 123 PARTNER UTBILDNING 52 Loc 167 width 2 MD= 0 52 Vilken är hans/hennes nuvarande högsta utbildning? 174 01. Folkskola eller grundskola 95 02. 2-årig gymnasielinje 34 03. Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 70 04. Yrkesskola 18 05. Folkhögskola 43 06. Realskola 88 07. 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 9 08. Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992) 39 09. Studentexamen 55 10. Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 216 11. Examen från universitet eller högskola 353 00. Frågan ej tillämplig
VAR 124 HUSHÅLLETS INKOMST 53 Loc 169 width 3 MD=999 53 Vilken är Ditt hushålls ungefärliga sammanräknade månadsinkomst före skatt? 8 000. 0 kronor/månad 001. 1 000 kronor/månad . . 150. 150 000 kronor/månad 157 999. Uppgift saknas Kod: 0 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Frek: 8 1 5 2 12 6 11 17 11 8 8 14 15 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Frek: 21 22 27 18 38 14 23 16 26 41 11 15 26 Kod: 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Frek: 10 44 7 19 18 11 38 13 15 25 9 56 7 Kod: 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 20 12 13 32 8 7 15 5 52 6 6 3 7 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 Frek: 24 5 5 7 1 26 2 4 5 2 15 1 3 Kod: 69 70 71 73 74 75 76 77 78 80 85 86 89 Frek: 2 14 1 2 1 4 1 1 1 9 6 1 1 Kod: 90 95 96 100 105 110 113 120 125 145 150 999 Frek: 5 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 157
VAR 125 HUSHÅLLETS STORLEK 54 Loc 172 width 1 MD=9 54 Hur många personer ingår i Ditt hushåll? (Räkna med Dig själv!) 228 1. 1 person 478 2. 2 personer 168 3. 3 personer 184 4. 4 personer 79 5. 5 personer 21 6. 6 personer 6 7. 7 personer 3 8. 8 personer 27 9. Uppgift saknas
VAR 126 ANTAL SKOLBARN I HH 55 Loc 173 width 1 MD=9 55 Hur många personer i Ditt hushåll är mellan 7 och 17 år? 767 0. Ingen 148 1. 1 person 123 2. 2 personer 41 3. 3 personer 8 4. 4 personer 2 5. 5 personer 1 6. 6 personer 104 9. Uppgift saknas
VAR 127 ANTAL FÖRSKOLEBARN HH 56 Loc 174 width 1 MD=9 56 Hur många personer i Ditt hushåll är under 7 år? 900 0. Ingen 115 1. 1 person 52 2. 2 personer 5 3. 3 personer 122 9. Uppgift saknas
VAR 128 PARTISYMPATI 57 Loc 175 width 2 MD=99 57 Vilket politiskt parti sympatiserar Du mest med? 52 01. Centerpartiet 6 02. Feministiskt Initiativ 111 03. Folkpartiet liberalerna 25 04. Junilistan 42 05. Kristdemokraterna 41 06. Miljöpartiet - de gröna 242 07. Moderata samlingspartiet 10 08. Sjukvårdspartiet 423 09. Socialdemokratiska arbetarpartiet 61 10. Vänsterpartiet 97 11. Annat parti 84 99. Uppgift saknas
VAR 129 RÖSTADE SENASTE VALET 58 Loc 177 width 1 MD=9 58 Röstade Du i senaste Riksdagsvalet? 990 1. Ja 187 5. Nej 17 9. Uppgift saknas
VAR 130 SUBJ SAMHÄLLSKLASS 59 Loc 178 width 1 MD=9 59 Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper och samhällsklasser. Om Du själv skulle placera dig i en sådan samhällsklass, vilken av dessa skulle det vara? 28 1. Underklassen 381 2. Arbetarklassen 551 3. Medelklassen 150 4. Övre medelklassen 4 5. Överklassen 63 8. Vet inte 17 9. Uppgift saknas
VAR 131 PLAC SAMHÄLLSSKALA 60 Loc 179 width 2 MD=99 60 I vårt samhälle finns det vissa grupper som uppfattas som högre och andra grupper som lägre. Här finner Du en skala från topp till botten. Var skulle Du placera Dig själv på denna skala? 23 01. 1 Toppen 24 02. 2 126 03. 3 211 04. 4 431 05. 5 154 06. 6 94 07. 7 49 08. 8 19 09. 9 18 10. 10 Botten 45 99. Uppgift saknas
VAR 132 FÖRÄLDR MEDBORGARSKAP 61 Loc 181 width 1 MD=9 61 Var båda Dina föräldrar svenska medborgare när Du föddes? 1015 1. Ja, båda var svenska medborgare 31 2. Nej, en var utländsk medborgare 139 3. Nej, båda var utländska medborgare 9 9. Uppgift saknas
VAR 133 TILLHÖR KYRKA/FÖRSAML 62 Loc 182 width 1 MD=9 62 Tillhör Du själv någon kyrka eller religiös församling? 865 1. Ja 306 5. Nej 23 9. Uppgift saknas
VAR 134 KYRKA EL FÖRSAMLING 63 Loc 183 width 2 MD= 0 63 (TILLHÖR KYRKA ELLER SAMFUND) Vilken kyrka, församling, samfund eller religion är det? 824 01. Svenska kyrkan 19 02. Katolska kyrkan 12 03. Ortodoxa kyrkan 22 04. Kristen frikyrka 6 05. Annan kristen församling 3 06. Judisk församling 8 07. Islamisk församling 2 08. Buddhistiskt samfund 0 09. Hinduistiskt samfund 5 10. Annan kyrka, religiös församling eller religion 6 88. Vet inte 287 00. Frågan ej tillämplig
VAR 135 GUDSTJÄNST/REL MÖTEN 64 Loc 185 width 2 MD=99 64 Hur ofta brukar Du delta i gudstjänster eller andra religiösa möten? 8 01. Flera gånger i veckan 37 02. En gång i veckan 31 03. Två till tre gånger i månaden 22 04. En gång i månaden 157 05. Flera gånger om året 165 06. En gång om året 399 07. Mindre ofta 351 08. Aldrig 12 88. Vet inte 12 99. Uppgift saknas
VAR 136 BOSTADSORT 65 Loc 187 width 1 MD=9 65 Är stället Du bor på ... 287 1. En storstad 211 2. En förort till eller i närheten av en storstad 297 3. En liten stad 278 4. En by eller mindre samhälle 110 5. En gård eller enskilt hus på landet 11 9. Uppgift saknas
VAR 137 ÅLDER 66 Loc 188 width 2 66 Hur gammal är Du? 10 17. 17 år 17 18. 18 år 13 19. 19 år 14 20. 20 år 10 21. 21 år 11 22. 22 år 13 23. 23 år 11 24. 24 år 13 25. 25 år 16 26. 26 år 16 27. 27 år 17 28. 28 år 20 29. 29 år 23 30. 30 år 16 31. 31 år 16 32. 32 år 18 33. 33 år 25 34. 34 år 25 35. 35 år 23 36. 36 år 18 37. 37 år 23 38. 38 år 17 39. 39 år 28 40. 40 år 23 41. 41 år 26 42. 42 år 20 43. 43 år 16 44. 44 år 32 45. 45 år 18 46. 46 år 27 47. 47 år 22 48. 48 år 18 49. 49 år 23 50. 50 år 16 51. 51 år 34 52. 52 år 20 53. 53 år 22 54. 54 år 30 55. 55 år 26 56. 56 år 26 57. 57 år 26 58. 58 år 24 59. 59 år 30 60. 60 år 26 61. 61 år 23 62. 62 år 21 63. 63 år 17 64. 64 år 23 65. 65 år 18 66. 66 år 15 67. 67 år 19 68. 68 år 19 69. 69 år 18 70. 70 år 14 71. 71 år 11 72. 72 år 11 73. 73 år 12 74. 74 år 17 75. 75 år 8 76. 76 år 15 77. 77 år 8 78. 78 år 7 79. 79 år