ISSP 2008
                  -
             ÅSIKTER OM RELIGION
  
                SND 0867

              Primärforskare
               Jonas Edlund
              Stefan Svallfors
           Sociologiska institutionen
              Umeå universitet

           © Svensk Nationell Datatjänst
              Arkitektgatan 3
                Box 300
              S-405 30 Göteborg

  


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SND tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SND ber därför
  alla användare av SND-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Nationell Datatjänst. Materialet i ISSP
  2008 - Åsikter om religion III - samlades ursprungligen in av
  ett forskningsprojekt vid sociologiska institutionen, Umeå
  universitet under ledning av Jonas Edlund och Stefan
  Svallfors. Varken SND eller primärforskarna bär ansvar för
  analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Nationell Datatjänst får studien förmedlas till och analyseras
  av forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SND:s skriftliga tillstånd. Rapporter
  och publikationer baserade på dessa data skall insändas i två
  exemplar till SND, som vidarebefordrar ett exemplar till
  primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SND. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SND efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Denna studie innehåller data från en undersökning om
  svenskarnas åsikter om religion i Sverige och den ingår som en
  del i International Social Survey Program (ISSP) undersökning
  'Religion III".
  Huvudansvarig forskare för undersökningen var Jonas Edlund och
  Stefan Svallfors, sociologiska institutionen i Umeå.

  Datainsamling och dataregistrering sköttes av SIFO.
  Bruttourvalet var på 2001 personer i åldern 17-79 år.
  Fältarbetet genomfördes av SIFO under perioden 19 februari
  till 29 april 2008 i form av en enkätundersökning med fyra
  påminnelser. De tre första via post, den fjärde per telefon
  (via post till personer med okänt telefonnummer).

  Bruttourval              2 001
  Intervjuade              1 235

  Icke svarande              766
  - vägrande                21
  - ingen kontakt             710
  - bortrest                0
  - tidsbrist                4
  - fysiskt/psykiskt oförmögen       3
  - språkproblem              1
  - ej kvalificerad            27

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 41  (2)TRO PÅ REL UNDER   18   (3)LOC 58 WIDTH 1
                         (4)MD=9

   (5) 18d Tror du på religiösa under/mirakel?

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
      61 1.  Ja, absolut
      77 2.  Ja, förmodligen
      315 3.  Nej, förmodligen inte
      615 4.  Nej, absolut inte
      148 8.  Vet inte

      19 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SND DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Nationell Datatjänst. Systemet kallas ASIDE, Archival System
  for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0867 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 H-region 7 A-region 8 Län 9 Känsla av lycka 10 Sexuellt umgänge före äktenskapet 11 Sexuellt umgänge utanför äktenskapet 12 Sexuellt umgänge mellan två av samma kön 13 Abort av medicinska skäl 14 Abort av ekonomiska skäl 15 Kvinnans uppgift att ta hand om hem och familj 16 Lita på människor eller vara försiktig 17 Förtroende för riksdagen 18 Förtroende för näringslivet och industrin 19 Förtroende för kyrkan och religiösa organisationer 20 Förtroende för domstolarna och rättsväsendet 21 Förtroende för skolan och utbildningssystemet 22 Bott på olika platser 23 Religiösa företrädare bör inte försöka påverka hur folk röstar 24 Religiösa företrädare bör inte försöka påverka politiska beslut 25 Den moderna vetenskapen gör mer skada än nytta 26 Förlitar oss för mycket på vetenskapen 27 Religionen för med sig mer konflikt än fred 28 Människor med stark religiös tro är ofta intoleranta 29 Kyrkans makt och inflytande 30 Lika rättigheter för alla religiösa grupper 31 Respekt för alla religioner 32 Acceptera person med annan religion gifter sig med släkting 33 Acceptera person med annan religion på valsedel 34 Religiösa extremister bör tillåtas uttrycka sina åsikter på möte 35 Religiösa extremisters rätt att uttrycka sina åsikter i böcker 36 Uppfattning om Gud 37 Tro på Gud 38 Tro på liv efter döden 39 Tro på himlen 40 Tro på helvetet 41 Tro på under/mirakel 42 Tro på reinkarnation 43 Tro på Nirvana 44 Tro på övernaturliga krafter hos avlidna förfäder 45 Gud som personligen bryr sig om varje människa 46 Lite man kan göra för att ändra sitt levnadsöde 47 Livet bara meningsfullt eftersom Gud finns 48 Livet har inget särskilt syfte 49 Livet meningsfullt om man själv ger det en mening 50 Kontakt med Gud utan kyrka och religiös ceremoni 51 Mors religiösa hemvist 52 Fars religiösa hemvist 53 Egen religiös hemvist under uppväxt 54 Make/makas/sambos religiösa hemvist 55 Mors deltagande i gudstjänster 56 Fars deltagande i gudstjänster 57 Egen deltagande i gudstjänst under uppväxt 58 Brukar be 59 Kyrkliga aktiviteter 60 Religiösa föremål stående i hemmet 61 Besöker helig plats av religiösa skäl 62 Grad av religiositet/icke-religiositet 63 Religiöst och andligt intresse 64 Uppfattning om religion 65 Religionen hjälper människor finna inre frid och glädje 66 Religionen hjälper människor att få vänner 67 Religionen hjälper människor finna tröst i motgång 68 Religionen hjälper människor möta den rätta sortens människor 69 Inte uppge alla inkomster för lägre inkomstskatt 70 Felaktiga uppgifter till myndighet för att få bidrag 71 Arbetsmarknadsgrupp 72 Förvärvsarbetar 73 Normal veckoarbetstid 74 Socio-ekonomisk indelning 75 Yrke, SSYK-kod position 1 76 Yrke, SSYK-kod position 1-2 77 Yrke, SSYK-kod position 1-3 78 Yrke, SSYK-kod position 1-4 79 Företagare eller anställd 80 Antal anställda 81 Arbetsledande funktion 82 Offentlig eller privat tjänst 83 Facklig organisation någon gång 84 Facklig organisation nu 85 Utbildning 86 Utbildningens längd 87 Månadsinkomst 88 Civilstånd 89 Partner: Arbetsmarknadsgrupp 90 Partner: Förvärvsarbetar eller inte 91 Partner: Veckoarbetstid 92 Partner: Socio-ekonomisk indelning 93 Partner: Yrke, SSYK-kod position 1 94 Partner: Yrke, SSYK-kod position 1-2 95 Partner: Yrke, SSYK-kod position 1-3 96 Partner: Yrke, SSYK-kod position 1-4 97 Partner: Företagare eller anställd 98 Partner: Antal anställda 99 Partner: Arbetsledande funktion 100 Partner: Offentlig eller privat tjänst 101 Partner: Utbildning 102 Hushållets inkomst 103 Hushållets storlek 104 Antal personer mellan 7 och 17 år i hushållet 105 Antal personer under 7 år i hushållet 106 Partisympati 107 Röstade i senaste riksdagsvalet 108 Subjektiv samhällsklass 109 Placering samhällsskala 110 Föräldrarnas medborgarskap 111 Tillhör kyrka eller religiös församling 112 Kyrka eller församling 113 Kyrkobesök 114 Bostadsort 115 Ålder

VAR 1 SSD STUDY NR 0867              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0867


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Juni 2009
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 11 ID-nummer
VAR 5 KÖN Loc 20 width 1 Kön 606 1. Man 629 2. Kvinna
VAR 6 H-REGION Loc 21 width 1 H-region 230 1. Stockholm med förorter 455 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 km från kommuncentrum 223 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 km från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 km radie från samma punkt 76 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 km från samma punkt 74 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 km radie från samma punkt 121 8. Göteborg med förorter 56 9. Malmö, Lund, Trelleborg med förorter
VAR 7 A-REGION Loc 22 width 2 A-region 230 01. Stockholm/Södertälje 6 02. Norrtälje 10 03. Enköping 37 04. Uppsala 13 05. Nyköping 8 06. Katrineholm 15 07. Eskilstuna 5 08. Mjölby/Motala 23 09. Linköping 25 10. Norrköping 14 11. Jönköping 9 12. Tranås 13 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 16 14. Värnamo 8 15. Ljungby 14 16. Växjö 5 17. Västervik 4 18. Hultsfred/Vimmerby 7 19. Oskarshamn 16 20. Kalmar/Nybro 17 21. Visby 10 22. Karlskrona 10 23. Karlshamn 23 24. Kristianstad 6 25. Hässleholm 8 26. Ängelholm 31 27. Helsingborg/Landskrona 56 28. Malmö/Lund/Trelleborg 14 29. Ystad/Simrishamn 5 30. Eslöv 17 31. Halmstad 14 32. Falkenberg/Varberg 121 33. Göteborg 18 34. Uddevalla 24 35. Trollhättan/Vänersborg 28 36. Borås 12 37. Lidköping/Skara 5 38. Falköping 13 39. Skövde 3 40. Mariestad 7 41. Kristinehamn 24 42. Karlstad 4 43. Säffle/Åmål 7 44. Arvika 28 45. Örebro 3 46. Karlskoga 6 47. Lindesberg 25 48. Västerås 7 49. Köping 2 50. Fagersta 5 51. Sala 19 52. Borlänge/Falun 11 53. Avesta/Hedemora 4 54. Ludvika 2 55. Mora 30 56. Gävle/Sandviken 11 57. Bollnäs/Söderhamn 10 58. Hudiksvall/Ljusdal 16 59. Sundsvall 3 60. Härnösand 4 61. Sollefteå 9 62. Örnsköldsvik 22 63. Östersund 13 64. Umeå 14 65. Skellefteå 5 66. Lycksele 7 67. Piteå 16 68. Luleå/Boden 2 69. Haparanda 6 70. Kiruna/Gällivare
VAR 8 LÄN Loc 24 width 2 Län 236 01. Stockholms län 53 03. Uppsala län 36 04. Södermanlands län 55 05. Östergötlands län 50 06. Jönköpings län 22 07. Kronobergs län 32 08. Kalmar län 17 09. Gotlands län 20 10. Blekinge län 143 12. Skåne län 41 13. Hallands län 215 14. Västra Götalands län 41 17. Värmlands län 37 18. Örebro län 38 19. Västmanlands län 36 20. Dalarnas län 46 21. Gävleborgs län 32 22. Västernorrlands län 22 23. Jämtlands län 32 24. Västerbottens län 31 25. Norrbottens län
VAR 9 KÄNSLA AV LYCKA 1 Loc 26 width 1 MD=9 1 Om du tänker på hur ditt liv i allmänhet ter sig nuförtiden, hur lycklig eller olycklig skulle du säga att du på det hela taget är? 340 1. Mycket lycklig 720 2. Ganska lycklig 128 3. Inte särskilt lycklig 17 4. Inte alls lycklig 17 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 10 SEX INNAN ÄKTENSKAP 2 Loc 27 width 1 MD=9 2 Tycker du att det är fel eller inte fel om en man och en kvinna har sexuellt umgänge före äktenskapet? 32 1. Alltid fel 28 2. Nästan alltid fel 62 3. Fel bara ibland 1092 4. Inte alls fel 19 8. Vet inte 2 9. Uppgift saknas
VAR 11 SEX UTANFÖR ÄKTENSKAP 3 Loc 28 width 1 MD=9 3 Om en gift person har sexuellt umgänge med någon annan än sin make eller maka är det... 743 1. Alltid fel 376 2. Nästan alltid fel 71 3. Fel bara ibland 25 4. Inte alls fel 17 8. Vet inte 3 9. Uppgift saknas
VAR 12 SEX MED SAMMA KÖN 4 Loc 29 width 1 MD=9 4 Om två vuxna av samma kön har sexuellt umgänge är det ... 312 1. Alltid fel 75 2. Nästan alltid fel 76 3. Fel bara ibland 631 4. Inte alls fel 138 8. Vet inte 3 9. Uppgift saknas
VAR 13 ABORT MEDICINSKA SKÄL 5 Loc 30 width 1 MD=9 5a Tycker du personligen att det är fel eller inte fel ifall en kvinna genomgår abort om det finns en stor risk att barnet har en allvarlig skada? 46 1. Alltid fel 46 2. Nästan alltid fel 120 3. Fel bara ibland 941 4. Inte alls 68 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 14 ABORT EKONOMISKA SKÄL 5 Loc 31 width 1 MD=9 5b Tycker du personligen att det är fel eller inte fel ifall en kvinna genomgår abort om familjen har mycket låga inkomster och inte har råd med flera barn? 176 1. Alltid fel 140 2. Nästan alltid fel 138 3. Fel bara ibland 623 4. Inte alls 124 8. Vet inte 34 9. Uppgift saknas
VAR 15 HEM O FAM KVINNOARBETE 6 Loc 32 width 1 MD=9 6 Håller du med om eller tar avstånd från följande påstående? Mannens uppgift är att tjäna pengar, kvinnans uppgift är att ta hand om hemmet och familjen 17 1. Instämmer starkt 40 2. Instämmer 233 3. Varken instämmer eller tar avstånd 335 4. Tar avstånd 581 5. Tar starkt avstånd 18 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 16 LITA PÅ MÄNNISKOR 7 Loc 33 width 1 MD=9 7 Tycker du att man i allmänhet kan lita på människor, eller bör man vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra? 92 1. Man kan nästan alltid lita på människor 745 2. Man kan vanligtvis lita på människor 274 3. Man bör vanligtvis vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra 95 4. Man bör nästan alltid vara försiktig när man har med andra människor att göra 15 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 17 FÖRTROENDE RIKSDAGEN 8 Loc 34 width 1 MD=9 8a Hur stort förtroende har du för riksdagen? 29 1. Fullständigt förtroende 265 2. Ganska mycket förtroende 456 3. Ett visst förtroende 303 4. Ganska litet förtroende 121 5. Inget förtroende alls 45 8. Vet inte 16 9. Uppgift saknas
VAR 18 FÖRTROENDE NÄRINGSLIV 8 Loc 35 width 1 MD=9 8b Har stort förtroende har du för näringslivet och industrin? 15 1. Fullständigt förtroende 310 2. Ganska mycket förtroende 523 3. Ett visst förtroende 227 4. Ganska litet förtroende 58 5. Inget förtroende alls 76 8. Vet inte 26 9. Uppgift saknas
VAR 19 FÖRTROENDE KYRKAN 8 Loc 36 width 1 MD=9 8c Hur stort förtroende har du för kyrkan och religiösa organisationer? 20 1. Fullständigt förtroende 208 2. Ganska mycket förtroende 412 3. Ett visst förtroende 298 4. Ganska litet förtroende 201 5. Inget förtroende alls 71 8. Vet inte 25 9. Uppgift saknas
VAR 20 FÖRTROENDE DOMSTOLAR 8 Loc 37 width 1 MD=9 8d Hur stort förtroende hur du för domstolarna och rättsväsendet? 51 1. Fullständigt förtroende 480 2. Ganska mycket förtroende 394 3. Ett visst förtroende 180 4. Ganska litet förtroende 67 5. Inget förtroende alls 44 8. Vet inte 19 9. Uppgift saknas
VAR 21 FÖRTROENDE SKOLAN 8 Loc 38 width 1 MD=9 8e Hur stort förtroende har du för skolan och utbildningssystemet? 24 1. Fullständigt förtroende 423 2. Ganska mycket förtroende 454 3. Ett visst förtroende 224 4. Ganska litet förtroende 52 5. Inget förtroende alls 43 8. Vet inte 15 9. Uppgift saknas
VAR 22 BOSATT OLIKA PLATSER 9 Loc 39 width 1 MD=9 9 Vi är intresserade av i vilken utsträckning du har flyttat mellan olika platser. Vilket av följande beskriver bäst vad du varit med om i ditt liv? 188 1. Jag har bott i olika länder 551 2. Jag har bott på olika orter inom samma land 319 3. Jag har bott i olika områden inom samma ort 157 4. Jag har alltid bott i samma område inom samma ort 20 9. Uppgift saknas
VAR 23 KYRKAN PÅVERKA RÖSTN 10 Loc 40 width 1 MD=9 10 Instämmer du i eller tar avstånd från följande påstående? 10a Kyrkliga och andra religiösa företrädare bör inte försöka påverka hur folk röstar i valen 559 1. Instämmer starkt 310 2. Instämmer 163 3. Varken instämmer eller tar avstånd 77 4. Tar avstånd 63 5. Tar starkt avstånd 51 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 24 KYRKAN PÅVERKA BESLUT 10 Loc 41 width 1 MD=9 10b Kyrkliga och andra religiösa företrädare bör inte försöka påverka politiska beslut <Se F.10 för fullständig frågetext> 472 1. Instämmer starkt 307 2. Instämmer 217 3. Varken instämmer eller tar avstånd 103 4. Tar avstånd 68 5. Tar starkt avstånd 52 8. Vet inte 16 9. Uppgift saknas
VAR 25 VETENSKAP GÖR SKADA 11 Loc 42 width 1 MD=9 11 Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden? 11a På det hela taget gör den moderna vetenskapen mer skada än nytta 18 1. Instämmer starkt 74 2. Instämmer 288 3. Varken instämmer eller tar avstånd 362 4. Tar avstånd 377 5. Tar starkt avstånd 99 8. Vet inte 17 9. Uppgift saknas
VAR 26 FÖRLITAN PÅ VETENSKAP 11 Loc 43 width 1 MD=9 11b Vi förlitar oss för mycket på vetenskapen och inte tillräckligt på religiös tro <Se F.11 för fullständig frågetext> 17 1. Instämmer starkt 98 2. Instämmer 224 3. Varken instämmer eller tar avstånd 327 4. Tar avstånd 466 5. Tar starkt avstånd 84 8. Vet inte 19 9. Uppgift saknas
VAR 27 REL MEDFÖR KONFLIKTER 11 Loc 44 width 1 MD=9 11c Runtom i världen för religionen med sig mer konflikt än fred <Se F.11 för fullständig frågetext> 433 1. Instämmer starkt 497 2. Instämmer 149 3. Varken instämmer eller tar avstånd 63 4. Tar avstånd 24 5. Tar starkt avstånd 52 8. Vet inte 17 9. Uppgift saknas
VAR 28 INTOLERANT RELIGIÖSA 11 Loc 45 width 1 MD=9 11d Människor med stark religiös tro är ofta alltför intoleranta mot andra <Se F.11 för fullständig frågetext> 294 1. Instämmer starkt 460 2. Instämmer 269 3. Varken instämmer eller tar avstånd 69 4. Tar avstånd 31 5. Tar starkt avstånd 93 8. Vet inte 19 9. Uppgift saknas
VAR 29 KYRKANS INFLYTANDE 12 Loc 46 width 1 MD=9 12 Anser du att kyrkan och andra religiösa organisationer i det här landet har för mycket eller för lite makt och inflytande? 73 1. Alldeles för mycket makt 164 2. För mycket makt 625 3. Lagom mycket makt 62 4. För lite makt 19 5. Alldeles för lite makt 278 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 30 REL GRUPP RÄTTIGHETER 13 Loc 47 width 1 MD=9 13 I vilken utsträckning instämmer du i eller tar avstånd från följande påståenden? 13a Alla religiösa grupper i Sverige bör ha lika rättigheter 159 1. Instämmer starkt 413 2. Instämmer 276 3. Varken instämmer eller tar avstånd 177 4. Tar avstånd 115 5. Tar starkt avstånd 87 8. Vet inte 8 9. Uppgift saknas
VAR 31 RESPEKT ALLA RELIGION 13 Loc 48 width 1 MD=9 13b Vi måste respektera alla religioner <Se F.13 för fullständig frågetext> 220 1. Instämmer starkt 559 2. Instämmer 186 3. Varken instämmer eller tar avstånd 139 4. Tar avstånd 77 5. Tar starkt avstånd 37 8. Vet inte 17 9. Uppgift saknas
VAR 32 INGIFT ANNAN TRO 14 Loc 49 width 1 MD=9 14 Människor tillhör olika religioner och har olika trosuppfattningar. 14a Skulle du acceptera att en person som har en annan religion eller en trosuppfattning som starkt skiljer sig från din egen gifte sig med en av dina släktingar? 309 1. Ja, absolut 574 2. Ja, förmodligen 177 3. Nej, förmodligen inte 88 4. Nej, absolut inte 82 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 33 ANNAN TRO PÅ VALSEDEL 14 Loc 50 width 1 MD=9 14b Skulle du acceptera att en person som har en annan religion eller en trosuppfattning som starkt skiljer sig från din egen stod på valsedeln för det politiska parti du sympatiserar med? <Se F.14 för fullständig frågetext> 298 1. Ja, absolut 491 2. Ja, förmodligen 188 3. Nej, förmodligen inte 97 4. Nej, absolut inte 146 8. Vet inte 15 9. Uppgift saknas
VAR 34 REL EXTREM PÅ MÖTEN 15 Loc 51 width 1 MD=9 15 Vissa människors åsikter betraktas av de flesta som extrema. 15a Anser du att religiösa extremister - dvs. människor som anser att deras religion är den enda rätta och att alla andra religioner bör betraktas som fiender - bör tillåtas att uttrycka sina åsikter på offentliga möten? 176 1. Ja, absolut 330 2. Ja, förmodligen 265 3. Nej, förmodligen inte 373 4. Nej, absolut inte 86 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 35 REL EXTREM I BÖCKER 15 Loc 52 width 1 MD=9 15b Anser du att religiösa extremister - dvs. människor som anser att deras religion är den enda rätta och att alla andra religioner bör betraktas som fiender - bör tillåtas att uttrycka sina åsikter i böcker? <Se F.15 för fullständig frågetext> 225 1. Ja, absolut 504 2. Ja, förmodligen 215 3. Nej, förmodligen inte 184 4. Nej, absolut inte 97 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 36 UPPFATTNING OM GUD 16 Loc 53 width 1 MD=9 16 Vilket av nedanstående påståenden ligger närmast din egen uppfattning om Gud? 238 1. Jag tror inte på Gud 236 2. Jag vet inte om det finns någon Gud och jag tror inte det finns någon möjlighet att ta reda på det 357 3. Jag tror inte på en personlig Gud, men jag tror på en Högre Makt av något slag 87 4. Ibland tror jag på Gud, ibland inte 179 5. Även om jag har mina tvivel känner jag att jag tror på Gud 126 6. Jag vet att Gud finns och jag har inga tvivel om detta 12 9. Uppgift saknas
VAR 37 TRO PÅ GUD 17 Loc 54 width 1 MD=9 17 Vilket av följande beskriver bäst vad du tror om Gud? 395 1. Jag tror inte på Gud och har aldrig gjort det 121 2. Numera tror jag inte på Gud men tidigare gjorde jag det 53 3. Numera tror jag på Gud men tidigare gjorde jag inte det 315 4. Jag tror på Gud och det har jag alltid gjort 337 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 38 TRO LIV EFTER DÖDEN 18 Loc 55 width 1 MD=9 18a Tror du på ett liv efter döden? 215 1. Ja, absolut 246 2. Ja, förmodligen 335 3. Nej, förmodligen inte 270 4. Nej, absolut inte 159 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 39 TRO PÅ HIMLEN 18 Loc 56 width 1 MD=9 18b Tror du på himlen? 113 1. Ja, absolut 177 2. Ja, förmodligen 344 3. Nej, förmodligen inte 413 4. Nej, absolut inte 173 8. Vet inte 15 9. Uppgift saknas
VAR 40 TRO PÅ HELVETET 18 Loc 57 width 1 MD=9 18c Tror du på helvetet? 61 1. Ja, absolut 77 2. Ja, förmodligen 315 3. Nej, förmodligen inte 615 4. Nej, absolut inte 148 8. Vet inte 19 9. Uppgift saknas
VAR 41 TRO PÅ REL UNDER 18 Loc 58 width 1 MD=9 18d Tror du på religiösa under/mirakel? 88 1. Ja, absolut 178 2. Ja, förmodligen 329 3. Nej, förmodligen inte 474 4. Nej, absolut inte 148 8. Vet inte 18 9. Uppgift saknas
VAR 42 TRO PÅ REINKARNATION 18 Loc 59 width 1 MD=9 18e Tror du på reinkarnation? - att man återföds till denna värld om och om igen 55 1. Ja, absolut 159 2. Ja, förmodligen 324 3. Nej, förmodligen inte 492 4. Nej, absolut inte 193 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 43 TRO PÅ NIRVANA 18 Loc 60 width 1 MD=9 18f Tror du på Nirvana? 17 1. Ja, absolut 58 2. Ja, förmodligen 272 3. Nej, förmodligen inte 486 4. Nej, absolut inte 375 8. Vet inte 27 9. Uppgift saknas
VAR 44 TRO FÖRFÄDERS KRAFT 18 Loc 61 width 1 MD=9 18g Tro du på övernaturliga krafter hos avlidna förfäder 62 1. Ja, absolut 146 2. Ja, förmodligen 307 3. Nej, förmodligen inte 494 4. Nej, absolut inte 216 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 45 GUD SOM BRYR SIG 19 Loc 62 width 1 MD=9 19 Håller du med eller tar du avstånd från följande påståenden? 19a Det finns en Gud som personligen bryr sig om varje människa 99 1. Instämmer starkt 137 2. Instämmer 313 3. Varken instämmer eller tar avstånd 237 4. Tar avstånd 287 5. Tar starkt avstånd 144 8. Vet inte 18 9. Uppgift saknas
VAR 46 ÄNDRA LEVNADSÖDEN 19 Loc 63 width 1 MD=9 19b Det är litet människor kan göra för att ändra sina levnadsöden <Se F.19 för fullständig frågetext> 25 1. Instämmer starkt 167 2. Instämmer 201 3. Varken instämmer eller tar avstånd 376 4. Tar avstånd 346 5. Tar starkt avstånd 101 8. Vet inte 19 9. Uppgift saknas
VAR 47 GUD GER LIV MENING 19 Loc 64 width 1 MD=9 19c För mig är livet bara meningsfullt eftersom Gud finns <Se F.19 för fullständig frågetext> 37 1. Instämmer starkt 63 2. Instämmer 201 3. Varken instämmer eller tar avstånd 267 4. Tar avstånd 554 5. Tar starkt avstånd 100 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 48 LIV INGET SÄRSK SYFTE 19 Loc 65 width 1 MD=9 19d Enligt min uppfattning har livet inget särskilt syfte <Se F.19 för fullständig frågetext> 30 1. Instämmer starkt 106 2. Instämmer 267 3. Varken instämmer eller tar avstånd 336 4. Tar avstånd 370 5. Tar starkt avstånd 110 8. Vet inte 16 9. Uppgift saknas
VAR 49 SJÄLV GE LIV MENING 19 Loc 66 width 1 MD=9 19e Livet är bara meningsfullt om man själv ger det en mening <Se F.19 för fullständig frågetext> 252 1. Instämmer starkt 647 2. Instämmer 170 3. Varken instämmer eller tar avstånd 61 4. Tar avstånd 40 5. Tar starkt avstånd 53 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 50 EGET SÄTT KONTAKT GUD 19 Loc 67 width 1 MD=9 19f Jag har mitt eget sätt att komma i kontakt med Gud, utan inblandning av kyrkor eller religiösa ceremonier <Se F.19 för fullständig frågetext> 85 1. Instämmer starkt 314 2. Instämmer 286 3. Varken instämmer eller tar avstånd 147 4. Tar avstånd 257 5. Tar starkt avstånd 130 8. Vet inte 16 9. Uppgift saknas
VAR 51 MORS RELIG HEMVIST 20 Loc 68 width 2 MD=99 20 Vilken var din mors religiösa hemvist, om någon, under din uppväxt? 914 01. Svenska kyrkan 40 02. Katolska kyrkan 19 03. Ortodoxa kyrkan 55 04. Kristen frikyrka 21 05. Annan kristen församling 3 06. Judisk församling 35 07. Islamisk församling 3 08. Buddhistiskt samfund 1 09. Hinduiskt samfund 14 10. Annan kyrka, religiös församling eller religion 62 11. Ingen religiös tillhörighet 41 88. Vet inte 27 99. Uppgift saknas
VAR 52 FARS RELIG HEMVIST 21 Loc 70 width 2 MD=99 21 Vilken var din fars religiösa hemvist, om någon, under din uppväxt? 868 01. Svenska kyrkan 31 02. Katolska kyrkan 23 03. Ortodoxa kyrkan 42 04. Kristen frikyrka 18 05. Annan kristen församling 2 06. Judisk församling 36 07. Islamisk församling 3 08. Buddhistiskt samfund 1 09. Hinduiskt samfund 11 10. Annan kyrka, religiös församling eller religion 116 11. Ingen religiös tillhörighet 60 88. Vet inte 24 99. Uppgift saknas
VAR 53 REL HEMVIST UPPVÄXT 22 Loc 72 width 2 MD=99 22 Vilken var din egen religiösa hemvist, om någon, under din uppväxt? 917 01. Svenska kyrkan 33 02. Katolska kyrkan 14 03. Ortodoxa kyrkan 56 04. Kristen frikyrka 14 05. Annan kristen församling 1 06. Judisk församling 31 07. Islamisk församling 4 08. Buddhistiskt samfund 1 09. Hinduiskt samfund 11 10. Annan kyrka, religiös församling eller religion 112 11. Ingen religiös tillhörighet 16 88. Vet inte 25 99. Uppgift saknas
VAR 54 MAKES REL HEMVIST 23 Loc 74 width 2 MD=99 23 Vilken är din makes/makas/sambos religiösa hemvist, om någon? 624 01. Svenska kyrkan 22 02. Katolska kyrkan 12 03. Ortodoxa kyrkan 27 04. Kristen frikyrka 8 05. Annan kristen församling 2 06. Judisk församling 26 07. Islamisk församling 2 08. Buddhistiskt samfund 0 09. Hinduiskt samfund 3 10. Annan kyrka, religiös församling eller religion 150 11. Ingen religiös tillhörighet 19 88. Vet inte 340 99. Uppgift saknas
VAR 55 MORS GUDSTJÄNSTBESÖK 24 Loc 76 width 2 MD=99 24 Ungefär hur ofta brukade din mor delta i gudstjänster eller andra religiösa sammankomster under din uppväxt? 200 01. Aldrig 225 02. Mindre än en gång om året 308 03. En eller två gånger om året 175 04. Flera gånger om året 29 05. En gång i månaden 44 06. Två till tre gånger i månaden 41 07. Nästan varje vecka 29 08. En gång i veckan 29 09. Flera gånger i veckan 8 10. Växte upp utan mor 113 88. Vet inte/minns inte 34 99. Uppgift saknas
VAR 56 FARS GUDSTJÄNSTBESÖK 25 Loc 78 width 2 MD=99 25 Ungefär hur ofta brukade din far delta i gudstjänster eller andra religiösa sammankomster under din uppväxt? 278 01. Aldrig 290 02. Mindre än en gång om året 251 03. En eller två gånger om året 126 04. Flera gånger om året 27 05. En gång i månaden 27 06. Två till tre gånger i månaden 32 07. Nästan varje vecka 16 08. En gång i veckan 29 09. Flera gånger i veckan 25 10. Växte upp utan far 128 88. Vet inte/minns inte 6 99. Uppgift saknas
VAR 57 GUDSTJÄNSTBES UPPVÄXT 26 Loc 80 width 2 MD=99 26 Ungefär hur ofta brukade du själv delta i gudstjänster eller andra religiösa sammankomster när du var i elva-tolvårsåldern? 296 01. Aldrig 218 02. Mindre än en gång om året 299 03. En eller två gånger om året 173 04. Flera gånger om året 37 05. En gång i månaden 53 06. Två till tre gånger i månaden 44 07. Nästan varje vecka 37 08. En gång i veckan 20 09. Flera gånger i veckan 54 88. Vet inte/minns inte 4 99. Uppgift saknas
VAR 58 BRUKAR BE 27 Loc 82 width 2 MD=99 27 Och hur är det idag? Hur ofta brukar du be? 593 01. Aldrig 137 02. Mindre än en gång om året 119 03. En eller två gånger om året 121 04. Flera gånger om året 24 05. En gång i månaden 43 06. Två till tre gånger i månaden 29 07. Nästan varje vecka 6 08. En gång i veckan 49 09. Flera gånger i veckan 78 10. Varje dag 20 11. Flera gånger om dagen 16 99. Uppgift saknas
VAR 59 KYRKLIGA AKTIVITETER 28 Loc 84 width 2 MD=99 28 Hur ofta deltar du i kyrkliga eller andra religiösa aktiviteter utöver gudstjänster? 639 01. Aldrig 242 02. Mindre än en gång i veckan 185 03. En eller två gånger om året 97 04. Flera gånger om året 18 05. En gång i månaden 12 06. Två till tre gånger i månaden 12 07. Nästan varje vecka 11 08. En gång i veckan 13 09. Flera gånger i veckan 6 99. Uppgift saknas
VAR 60 REL FÖREMÅL HEMMA 29 Loc 86 width 1 MD=9 29 Har du av religiösa skäl ett altare eller religiösa föremål (t.ex. en ikon eller ett krucifix) stående framme i ditt hem? 105 1. Ja 1126 2. Nej 4 9. Uppgift saknas
VAR 61 BESÖK HELIG PLATS 30 Loc 87 width 1 MD=9 30 Hur ofta besöker du av religiösa skäl en helig plats, t.ex. en kyrka, moske eller synagoga? Om du regelbundet besöker gudstjänster i din egen kyrka, moske, synagoga eller motsvarande, räkna inte med dessa. 687 1. Aldrig 260 2. Mindre än en gång om året 166 3. Ungefär en eller två gånger om året 94 4. Flera gånger om året 14 5. Ungefär en gång i månaden eller oftare 14 9. Uppgift saknas
VAR 62 GRAD AV RELIGIOSITET 31 Loc 88 width 1 MD=9 31 Skulle du vilja beskriva dig som ... 11 1. mycket djupt religiös? 33 2. djupt religiös? 178 3. ganska religiös? 468 4. varken religiös eller icke-religiös? 232 5. ganska icke-religiös? 134 6. djupt icke-religiös? 125 7. mycket djupt icke-religiös? 48 8. Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 63 REL OCH ANDLIGT INTR 32 Loc 89 width 1 MD=9 32 Vilket av följande beskriver dig bäst? 123 1. Jag bekänner mig till en religion och betraktar mig som en andlig person intresserad av det heliga eller övernaturliga 300 2. Jag bekänner mig till en religion men betraktar mig inte som en andlig person intresserad av det heliga eller övernaturliga 185 3. Jag bekänner mig inte till en religion men betraktar mig som en andlig person intresserad av det heliga eller övernaturliga 428 4. Jag bekänner mig inte till en religion och betraktar mig inte som en andlig person intresserad av det heliga eller övernaturliga 191 8. Vet inte 8 9. Uppgift saknas
VAR 64 UPPFATTNING RELIGION 33 Loc 90 width 1 MD=9 33 Vilket av följande beskrivning passar dig bäst? 250 1. Det finns nästan ingen sanning i någon religion 626 2. Det finns grundläggande sanningar i många religioner 66 3. Endast en religion är sann 283 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 65 REL HJÄLPER FÅ FRID 34 Loc 91 width 1 MD=9 34 Instämmer du i eller tar avstånd från följande? 34a Att utöva en religion hjälper människor att finna inre frid och glädje 179 1. Instämmer starkt 676 2. Instämmer 235 3. Varken instämmer eller tar avstånd 24 4. Tar avstånd 18 5. Tar starkt avstånd 80 8. Vet inte 23 9. Uppgift saknas
VAR 66 REL HJÄLPER FÅ VÄN 34 Loc 92 width 1 MD=9 34b Att utöva en religion hjälper människor att få vänner <Se F.34 för fullständig frågetext> 103 1. Instämmer starkt 594 2. Instämmer 322 3. Varken instämmer eller tar avstånd 57 4. Tar avstånd 13 5. Tar starkt avstånd 113 8. Vet inte 33 9. Uppgift saknas
VAR 67 REL HJÄLPER FÅ TRÖST 34 Loc 93 width 1 MD=9 34c Att utöva en religion hjälper människor att finna tröst i stunder av motgång och sorg <Se F.34 för fullständig frågetext> 246 1. Instämmer starkt 732 2. Instämmer 134 3. Varken instämmer eller tar avstånd 20 4. Tar avstånd 11 5. Tar starkt avstånd 71 8. Vet inte 21 9. Uppgift saknas
VAR 68 REL HJÄLP RÄTT MÄNNIS 34 Loc 94 width 1 MD=9 34e Att utöva en religion hjälper människor att möta den rätta sortens människor <Se F.34 för fullständig frågetext> 39 1. Instämmer starkt 152 2. Instämmer 522 3. Varken instämmer eller tar avstånd 215 4. Tar avstånd 117 5. Tar starkt avstånd 155 8. Vet inte 35 9. Uppgift saknas
VAR 69 FEL EJ ALLA INKOMSTER 35 Loc 95 width 1 MD=9 35 Nu kommer några frågor om politik och moral. 35a Tycker du det är fel eller inte fel om en skattebetalare inte uppger alla sina inkomster för att därigenom betala mindre inkomstskatt? 48 1. Inte fel 193 2. Lite fel 569 3. Fel 400 4. Allvarligt fel 18 8. Vet inte 7 9. Uppgift saknas
VAR 70 FEL UPPGIFT MYNDIGHET 35 Loc 96 width 1 MD=9 35b Tycker du det är fel eller inte fel om en person ger felaktiga uppgifter till myndigheterna för att få bidrag som han/hon inte är berättigad till? <Se F.35 för fullständig frågetext> 13 1. Inte fel 22 2. Lite fel 389 3. Fel 782 4. Allvarligt fel 19 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 71 ARBETSMARKNADSGRUPP 36 Loc 97 width 2 MD=99 SÅ KOMMER NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV 36 Vilken av följande grupper tillhör du? Om du just nu är föräldraledig eller sjukskriven, ange om du arbetade heltid eller deltid innan föräldraledigheten eller sjukskrivningen. 659 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) 153 02. Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka 13 03. Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 0 04. Medhjälpande familjemedlem 34 05. Arbetslös 2 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 95 07. Studerande 212 08. Ålderspensionär 6 09. Hemarbetande 42 10. Förtidspensionär 3 11. Gör värnplikten 16 99. Uppgift saknas
VAR 72 FÖRVÄRVSARBETAR 37 Loc 99 width 1 MD=9 37 Vilken är din normala veckoarbetstid? 37(1) Förvärvsarbetar 865 1. Förvärvsarbetar 364 2. Förvärvsarbetar inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 73 VECKOARBETSTID 37 Loc 100 width 2 MD= 0 or GE 99 37(2) Normal veckoarbetstid <Se F.37 för fullständig frågetext> 05. 5 timmar . . 98. 98 timmar 366 00. Frågan ej tillämplig 34 99. Uppgift saknas Kod: 5 6 8 9 10 12 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 1 2 5 1 4 5 3 10 2 1 1 1 29 Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 1 1 3 4 10 1 2 3 3 37 1 16 2 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Frek: 4 25 15 16 44 19 403 8 3 4 2 62 2 Kod: 47 48 49 50 55 56 60 65 70 75 77 80 90 Frek: 5 5 1 34 6 2 14 5 1 1 1 2 1 Kod: 98 0 99 Frek: 1 366 34
VAR 74 SOCIO-EKON INDELNING 38 Loc 102 width 2 MD=99 38 Vilket yrke har du? Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke du hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 76 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 198 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 103 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 93 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 112 36. Lägre tjänstemän 262 46. Tjänstemän på mellannivå 152 56. Högre tjänstemän 75 57. Ledande befattningar 59 79. Företagare, ospecificerat antal anställda 13 89. Lantbrukare, ospecificerad areal 92 99. Uppgift saknas
VAR 75 YRKE SSYK POS 1 39 Loc 104 width 2 MD=99 39 Vad slags produktion/verksamhet finns det på det ställe du arbetar eller arbetade senast? 39(1) Yrke. SSYK-kod position 1 Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 1 00. Militärt arbete 96 01. Ledningsarbete 226 02. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 193 03. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 102 04. Kontors- och kundservicearbete 204 05. Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 25 06. Arbetare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 116 07. Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 109 08. Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 30 09. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 133 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 76 YRKE SSYK POS 1-2 39 Loc 106 width 2 MD=99 39(2) Yrke, SSYK-kod position 1-2 <Se F.39 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 1 01. Militärt arbete 2 11. Politiskt arbete m.m. 24 12. Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 70 13. Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 54 21. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 19 22. Arbete som kräver teoretiskt specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård 74 23. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 79 24. Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 56 31. Tekniker och ingenjörsarbete m.m. 27 32. Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver högskoleutbildning 24 33. Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning m.m. 86 34. Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 90 41. Kontorsarbete m.m. 12 42. Kundservicearbete 145 51. Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 59 52. Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 25 61. Arbete inom jordbruk, trädgård skogsbruk och fiske 65 71. Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 46 72. Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 3 73. Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 2 74. Annat hantverksarbete 14 81. Processoperatörsarbete 56 82. Maskinoperatörs- och monteringsarbete 39 83. Transport och maskinförararbete 29 91. Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 1 93. Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 133 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 77 YRKE SSYK POS 1-3 39 Loc 108 width 3 MD=999 39(3) Yrke, SSYK-kod position 1-3 <Se F.39 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 1 011. Militärer 2 111. Högre ämbetsmän och politiker 17 122. Drift- och verksamhetschefer 7 123. Chefer för särskilda funktioner 70 131. Chefer för mindre företag och enheter 1 211. Fysiker, kemister m.fl. 2 212. Matematiker och statistiker 32 213. Dataspecialister 19 214. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 5 221. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 8 222. Hälso- och sjukvårdsspecialister 6 223. Barnmorskor, sjuksköterskor med särskild kompetens 5 231. Universitets- och högskolelärare 26 232. Gymnasielärare m.fl. 34 233. Grundskolelärare 4 234. Speciallärare 5 235. Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 30 241. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 3 242. Jurister 3 243. Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 2 244. Samhälls- och språkvetare 21 245. Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 1 246. Präster 9 247. Administratörer i offentlig förvaltning 2 248. Administratörer i intresseorganisationer 8 249. Psykologer, socialsekreterare m.fl. 39 311. Ingenjörer och tekniker 12 312. Datatekniker och dataoperatörer 3 313. Fotografer, ljud- och bildtekniker 1 314. Piloter, fartygsbefäl m.fl. 1 315. Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 5 322. Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 21 323. Sjuksköterskor 1 324. Biomedicinska analytiker 22 331. Förskolelärare, och fritidspedagoger 2 332. Andra lärare och instruktörer 43 341. Säljare, inköpare mäklare m.fl. 3 342. Agenter, förmedlare m.fl. 13 343. Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 8 344. Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 8 345. Poliser 7 346. Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 4 347. Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 13 411. Kontorssekreterare och dataregistrerare 19 412. Bokförings. och redovisningsassistenter 26 413. Lager- och transportassistenter 2 414. Biblioteksassistenter m.fl. 6 415. Brevbärare m.fl. 24 419. övrig kontorspersonal 2 421. Kassapersonal m.fl. 10 422. Kundinformatörer 5 511. Resevärdar m.fl. 25 512. Storhushålls- och restaurangpersonal 101 513. Vård- och omsorgspersonal 11 514. Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 3 515. Säkerhetspersonal 59 522. Försäljare, detaljhandel, demonstratörer m.fl. 4 611. Växtodlare inom jordbruk och trädgård 3 612. Djuruppfödare och djurskötare 14 613. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 3 614. Skogsbrukare 1 615. Fiskare och jägare 3 711. Gruv- och bergarbetare, stenhuggare 30 712. Byggnads- och anläggningsarbetare 25 713. Byggnadshantverkare 7 714. Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 15 721. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 5 722. Smeder, verktygsmakare m.fl. 13 723. Maskin- och motoroperatörer 13 724. Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 1 731. Finmekaniker m.fl. 2 734. Grafiker m.fl. 1 741. Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 1 742. Möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 1 811. Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. 2 812. Processoperatörer vid stål- och metallverk 7 814. Processoperatörer, trä- och pappersindustri 1 815. Processoperatörer, kemisk basindustri 3 816. Driftmaskinister 15 821. Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 3 822. Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 6 823. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 5 824. Maskinoperatörer, trävaruindustri 2 825. Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 1 826. Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 4 827. Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 15 828. Montörer 5 829. övriga maskinoperatörer och montörer 2 831. Lokförare m.fl. 26 832. Fordonsförare 10 833. Maskinförare 1 834. Däckspersonal 16 912. Städare m.fl. 7 913. Köks- och restaurangpersonal 6 914. Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 1 933. Godshanterare och expressbud 133 999. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 78 YRKE SSYK POS 1-4 39 Loc 111 width 4 MD= 999 39(4) Yrke, SSYK-kod position 1-4 <Se F.39 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 1 0110. Militärer 2 1110. Högre ämbetsmän och politiker 2 1222. Driftchefer inom tillverkning, el-, värme och vattenförsörjning m.m. 4 1224. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang transport och kommunikation 4 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. 3 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 4 1228. Verksamhetschefer inom vård och omsorg 1 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 1 1232. Personalchefer 2 1233. Försäljnings- och marknadschefer 1 1235. Inköps- och distributionschefer 1 1237. Forsknings- och utvecklingschefer 1 1239. Övriga chefer inom specialområden 1 1311. Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 5 1312. Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 6 1313. Chefer för mindre byggföretag 28 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 8 1315. Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet 3 1317. Chefer för mindre enheter inom utbildning 4 1318. Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg 15 1319. Chefer för övriga mindre företag och enheter 1 2114. Geologer, geofysiker m.fl. 2 2122. Statistiker 27 2131. Systemerare och programmerare 5 2139. Övriga dataspecialister 2 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 3 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 6 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 2 2146. Civilingenjörer m.fl., kemi 1 2147. Civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metallurgi 5 2149. Övriga civilingenjörer m.fl. 1 2211. Biologer 1 2212. Farmakologer m.fl. 3 2214. Jägmästare m.fl. 6 2221. Läkare 2 2224. Apotekare 2 2233. Akutsköterskor m.fl. 2 2234. Barnsköterskor 2 2236. Andra sköterskor med särskild kompetens 5 2310. Universitets- och högskollärare 14 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 5 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 7 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 34 2330. Grundskollärare 4 2340. Speciallärare 1 2351. Skol- och utbildningskonsulenter m.fl. 4 2359. Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 8 2411. Revisorer m.fl. 5 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 3 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 6 2414. Organisationsutvecklare 8 2419. Övriga företagsekonomer 1 2422. Domare 1 2423. Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister 1 2429. Övriga jurister 1 2431. Arkivarier, museitjänstemän m.fl. 2 2432. Bibliotekarier m.fl. 2 2444. Språkvetare, översättare och tolkar 14 2451. Journalister, författare, informatörer m.fl. 3 2453. Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik 4 2456. Formgivare 1 2460. Präster 9 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 2 2480. Administratörer i intresseorganisationer 4 2491. Psykologer m.fl. 4 2492. Socialsekreterare och kuratorer 10 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 4 3113. Elingenjörer och eltekniker 1 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 15 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 2 3116. Kemiingenjörer och kemitekniker 1 3118. Kartingenjörer m.fl. 6 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 11 3121. Datatekniker 1 3122. Dataoperatörer 3 3134. Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker 1 3143. Piloter m.fl. 1 3151. Byggnads- och brandinspektörer 2 3222. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl. 2 3226. Sjukgymnaster m.fl. 1 3227. Djursjukvårdare 2 3231. Sjuksköterskor, medicin/kirurgi 3 3232. Operationssjuksköterskor 1 3233. Geriatriksjuksköterskor 2 3234. Sjuksköterskor, psykiatrisk vård 1 3235. Röntgensköterskor 12 3239. Övriga sjuksköterskor 1 3240. Biomedicinska analytiker 22 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 2 3320. Andra lärare och instruktörer 1 3411. Värdepappersmäklare 2 3412. Försäkringsrepresentanter 5 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 15 3415. Företagssäljare 4 3416. Inköpare 1 3417. Värderare och auktionister 15 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 2 3422. Speditörer 1 3429. Övriga agenter m.fl. 8 3431. Administrativa assistenter 0 3432. Boutredare 5 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 1 3441. Tulltjänstemän 7 3443. Socialförsäkringstjänstemän 8 3450. Poliser 3 3461. Behandlingsassistenter m.fl. 4 3462. Fritidsledare m.fl. 1 3471. Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. 1 3473. Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning 1 3475. Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. 1 3476. Inspicienter, rekvisitörer m.fl. 1 4111. Dataregistrerare 12 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 19 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 24 4131. Lagerassistenter m.fl. 2 4132. Transportassistenter 2 4140. Biblioteksassistenter m.fl. 6 4150. Brevbärare m.fl. 24 4190. Övrig kontorspersonal 1 4211. Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 1 4212. Bank- och postkassörer 1 4221. Resebyrå- och turistbyråtjänstemän 7 4222. Receptionister m.fl. 2 4223. Telefonister 2 5111. Flygvärdinnor m.fl. 3 5112. Tågmästare m.fl. 2 5121. Storhushållsföreståndare m.fl. 19 5122. Kockar och kokerskor 4 5123. Hovmästare, servitörer och bartendrar 22 5131. Barnskötare m.fl. 22 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 43 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 13 5134. Skötare och vårdare 1 5135. Tandsköterskor 9 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 2 5142. Tandsköterskor 3 5152. Väktare och ordningsvakter 20 5221. Försäljare, dagligvaror 28 5222. Försäljare, fackhandel 4 5223. Kafeföreståndare 2 5224. Kioskföreståndare 1 5225. Bensinstationsföreståndare m.fl. 1 5226. Bil-, båt- och husvagnsföreståndare 3 5227. Demonstratörer, uthyrare m.fl. 1 6111. Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 2 6112. Trädgårdsodlare 1 6113. Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 3 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 14 6130. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 3 6140. Skogsbrukare 1 6153. Jägare 3 7111. Gruv- och bergarbetare 1 7121. Murare m.fl. 14 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 4 7124. Anläggningsarbetare 11 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 2 7131. Takmontörer 2 7132. Golvläggare 6 7135. VVS-montörer m.fl. 6 7136. Installationselektriker 7 7137. Fastighetsskötare 2 7139. Övriga byggnadshantverkare 5 7141. Målare 1 7142. Lackerare 1 7143. Skorstensfejare och saneringsarbetare 5 7212. Svetsare och gasskärare 9 7213. Tunnplåtslagare 1 7214. Stålkonstruktionsmontörer och gruvplåtslagare 3 7221. Smeder 1 7222. Verktygsmakare m.fl. 1 7224. Slipare m.fl. 4 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 9 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 6 7241. Elmontörer och elreparatörer 6 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 1 7243. Distributionselektriker 1 7311. Finmekaniker 2 7341. Text- och bildoperatörer 1 7412. Bagare och konditorer 1 7421. Möbelsnickare m.fl. 1 8111. Operatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning 2 8121. Ugnsoperatörer m.fl. 3 8141. Sågverksoperatörer 1 8142. Processoperatörer, träfiberindustri 3 8144. Processoperatörer, papper 1 8150. Processoperatörer, kemisk basindustri 3 8160. Driftsmaskinister m.fl. 15 8211. Verktygsmaskinoperatörer 1 8221. Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri 2 8223. Maskinoperatörer, ytbehandling 1 8231. Maskinoperatörer, gummiindustri 5 8232. Maskinoperatörer, plastindustri 5 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 2 8252. Maskinoperatörer, bokbinderi 1 8262. Maskinoperatörer, vävning och stickning 2 8271. Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning 1 8272. Maskinoperatörer, mejeri 1 8278. Maskinoperatörer, bryggeri m.m. 5 8281. Fordonsmontörer m.fl. 7 8282. Montörer, el- och teleutrustning 2 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 1 8284. Montörer, träprodukter m.m. 5 8290. Övriga maskinoperatörer och montörer 2 8311. Lokförare 9 8321. Bil- och taxiförare 3 8322. Buss- och spårvagnsförare 14 8323. Lastbils- och långtradarförare 1 8331. Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 2 8332. Anläggningsmaskinförare m.fl. 1 8333. Kranförare m.fl. 6 8334. Truckförare 1 8340. Däckspersonal 15 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 1 9123. Fönsterputsare 7 9130. Köks- och restaurangbiträden 4 9141. Tidningsdistributörer m.fl. 2 9142. Vaktmästare m.fl. 1 9330. Godshanterare och expressbud 133 0999. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 79 FÖRETAGARE/ANSTÄLLD 40 Loc 115 width 1 MD=9 40(1) Är du företagare eller anställd? Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om du var företagare eller anställd i ditt förra arbete. 83 1. Egen företagare utan anställda 53 2. Egen företagare med anställda 1016 3. Anställd 40 4. Har aldrig förvärvsarbetat 43 9. Uppgift saknas
VAR 80 ANTAL ANSTÄLLDA 40 Loc 116 width 2 MD= 0 40(2) (EGEN FÖRETAGARE MED ANSTÄLLDA) Hur många anställda? 01. 1 anställd . . 90. 90 anställda 1183 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 15 Frek: 9 1 2 5 5 1 3 3 3 1 4 Kod: 16 17 18 19 22 25 30 37 40 42 60 Frek: 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 Kod: 90 0 Frek: 1 1183
VAR 81 ARBETSLEDARE 41 Loc 118 width 1 MD=9 41 Har du någon arbetsledande funktion? Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om du var arbetsledare på ditt förra arbete 404 1. Ja 775 2. Nej 32 3. Har aldrig förvärvsarbetat 24 9. Uppgift saknas
VAR 82 PRIV/OFF TJÄNST 42 Loc 119 width 1 MD=9 42 Arbetar du huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om ditt förra arbete var i privat eller offentlig tjänst 451 1. Arbetar i offentlig tjänst 94 2. Arbetar i statligt företag 606 3. Arbetar privat (inkl facklig eller kooperativt) 40 4. Har aldrig förvärvsarbetat 44 9. Uppgift saknas
VAR 83 FACKL ORG NÅGON GÅNG 43 Loc 120 width 1 MD=9 43 Har du någon gång varit medlem i en facklig organisation? 1025 1. Ja 198 2. Nej 12 9. Uppgift saknas
VAR 84 FACKLIG ORG NU 44 Loc 121 width 1 MD=9 44 Är du medlem i någon facklig organisation just nu? 297 1. Ja, ett LO-förbund 138 2. Ja, ett TCO-förbund 99 3. Ja, ett SACO-förbund 189 4. Ja, annan facklig organisation 352 5. Nej 160 9. Uppgift saknas
VAR 85 UTBILDNING 45 Loc 122 width 2 MD=99 45 Vilken är din nuvarande högsta utbildning? 233 01. Folkskola eller grundskola 159 02. 2-årig gymnasielinje 71 03. Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 76 04. Yrkesskola 23 05. Folkhögskola 42 06. Realskola 124 07. 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 24 08. Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992) 50 09. Studentexamen 109 10. Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 308 11. Examen från universitet eller högskola 16 99. Uppgift saknas
VAR 86 UTBILDNINGENS LÄNGD 46 Loc 124 width 2 MD= 0 or GE 99 46 Hur många år har du sammanlagt gått i heltidsutbildning? Räkna från och med skolans lågstadium! 02. 2 år . . 25. 25 år 2 00. Frågan ej tillämplig 107 99. Uppgift saknas Kod: 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Frek: 1 2 4 14 53 40 82 54 165 181 99 81 89 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0 99 Frek: 83 72 48 31 13 3 3 4 1 3 2 107
VAR 87 MÅNADSINKOMST 47 Loc 126 width 3 MD= 0 or GE 999 47 Vilken är din ungefärliga månadsinkomst före skatt? 001. 1 000 kr i månaden . . 990. 990 000 kr i månaden 4 000. Frågan ej tillämplig 160 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 15 4 11 3 1 4 21 18 20 27 17 21 24 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 29 36 30 21 42 35 87 52 51 59 51 81 32 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 23 26 16 49 7 10 9 14 16 5 2 3 1 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 Frek: 22 2 3 3 1 6 2 1 4 1 8 2 1 Kod: 54 55 56 58 60 61 65 68 73 75 80 82 85 Frek: 2 2 2 1 7 1 1 1 1 2 3 1 7 Kod: 88 90 94 95 100 105 120 221 990 0 999 Frek: 1 2 2 1 1 1 1 1 1 4 160
VAR 88 CIVILSTÅND 48 Loc 129 width 1 MD=9 48 Är du gift, sammanboende eller ensamstående? 564 1. Gift 309 2. Sammanboende 80 3. Frånskild 35 4. Änka/änkling 222 5. Ensamstående 25 9. Uppgift saknas
VAR 89 PARTNER ARBMARKNGRUPP 49 Loc 130 width 2 MD=99 49 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken av följande grupper tillhör din make/maka/sambo? 494 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) 102 02. Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka 9 03. Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 2 04. Medhjälpande familjemedlem 29 05. Arbetslös 2 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 36 07. Studerande 160 08. Ålderspensionär 6 09. Hemarbetande 34 10. Förtidspensionär 0 11. Gör värnplikten 361 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 90 PARTN: FÖRVÄRVSARBETE 50 Loc 132 width 1 MD=9 50 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken är hans/hennes normala veckoarbetstid? 50(1) Partner förvärvsarbetar 820 1. Förvärvsarbetar 226 2. Förvärvsarbetar inte 189 9. Uppgift saknas
VAR 91 PARTN: VECKOARBETSTID 50 Loc 133 width 2 MD= 0 or GE 99 50(2) Partners veckoarbetstid <Se F.50 för fullständig frågetext> 05. 5 arbetstimmar . . 94. 94 arbetstimmar 226 00. Frågan ej tillämplig 391 99. Uppgift saknas Kod: 5 6 8 10 12 15 20 23 24 25 26 27 28 Frek: 2 1 4 4 1 4 18 1 1 4 1 2 6 Kod: 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 30 21 3 1 24 9 8 25 8 357 1 2 2 Kod: 45 47 48 49 50 55 60 65 70 80 92 94 0 Frek: 25 1 2 1 25 4 10 2 5 1 1 1 226 Kod: 99 Frek: 391
VAR 92 PARTN: SOC EK INDELN 51 Loc 135 width 2 MD=99 51 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket yrke har din make/maka/sambo? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke han/hon hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 43 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 120 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 93 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 70 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 109 36. Lägre tjänstemän 179 46. Tjänstemän på mellannivå 111 56. Högre tjänstemän 48 57. Ledande befattningar 76 79. Företagare, ospecificerat antal anställda 4 89. Lantbrukare, ospecificerad areal 382 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 93 PARTNER: SSYK POS 1 52 Loc 137 width 2 MD=99 52 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vad för slags produktion/verksamhet finns på det ställe han/hon arbetar, eller arbetade senast? 52(1) Partners yrke, SSYK-kod position 1 Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 2 00. Militärt arbete 58 01. Ledningsarbete 166 02. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 149 03. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 69 04. Kontors- och kundservicearbete 153 05. Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 16 06. Arbetare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 91 07. Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 71 08. Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 28 09. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 432 99. Frågan ej tillämplig/ Uppgift saknas
VAR 94 PARTNER: SSYK POS 1-2 52 Loc 139 width 2 MD=99 52(2) Partners yrke, SSYK-kod position 1-2 <Se F.52 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 2 01. Militärt arbete 3 11. Politiskt arbete m.m. 16 12. Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 39 13. Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 38 21. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 17 22. Arbete som kräver teoretiskt specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård 43 23. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 68 24. Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 35 31. Tekniker och ingenjörsarbete m.m. 26 32. Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver högskoleutbildning 24 33. Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning m.m. 64 34. Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 55 41. Kontorsarbete m.m. 14 42. Kundservicearbete 117 51. Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 36 52. Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 16 61. Arbete inom jordbruk, trädgård skogsbruk och fiske 52 71. Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 33 72. Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 3 73. Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 3 74. Annat hantverksarbete 8 81. Processoperatörsarbete 39 82. Maskinoperatörs- och monteringsarbete 24 83. Transport och maskinförararbete 26 91. Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 2 93. Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 432 99. Frågan ej tillämplig/ Uppgift saknas
VAR 95 PARTNER: SSYK POS 1-3 52 Loc 141 width 3 MD=999 52(3) Partners yrke, SSYK-kod position 1-3 <Se F.52 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 2 011. Militärer 2 111. Högre ämbetsmän och politiker 1 112. Chefstjänstemän i intresseorganisationer 1 121. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 8 122. Drift- och verksamhetschefer 7 123. Chefer för särskilda funktioner 39 131. Chefer för mindre företag och enheter 1 211. Fysiker, kemister m.fl. 17 213. Dataspecialister 20 214. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 3 221. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 7 222. Hälso- och sjukvårdspecialister 7 223. Barnmorskor, sjuksköterskor med särskild kompetens 4 231. Universitets- och högskolelärare 12 232. Gymnasielärare m.fl. 21 233. Grundskolelärare 6 234. Speciallärare 23 241. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 5 242. Jurister 4 243. Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 1 244. Samhälls- och språkvetare 15 245. Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 1 246. Präster 6 247. Administratörer i offentlig förvaltning 3 248. Administratörer i intresseorganisationer 10 249. Psykologer, socialsekreterare m.fl. 17 311. Ingenjörer och tekniker 5 312. Datatekniker och dataoperatörer 5 313. Fotografer, ljud- och bildtekniker 6 314. Piloter, fartygsbefäl m.fl. 2 315. Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 1 321. Lantmästare, skogsmästare m.fl. 8 322. Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 15 323. Sjuksköterskor 2 324. Biomedicinska analytiker 21 331. Förskolelärare, och fritidspedagoger 3 332. Andra lärare och instruktörer 33 341. Säljare, inköpare mäklare m.fl. 4 342. Agenter, förmedlare m.fl. 11 343. Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 1 344. Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 7 345. Poliser 2 346. Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 6 347. Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 7 411. Kontorssekreterare och dataregistrerare 15 412. Bokförings- och redovisningsassistenter 10 413. Lager- och transportassistenter 4 414. Biblioteksassistenter m.fl. 2 415. Brevbärare m.fl. 17 419. Övrig kontorspersonal 5 421. Kassapersonal m.fl. 9 422. Kundinformatörer 9 512. Storhushålls- och restaurangpersonal 93 513. Vård- och omsorgspersonal 9 514. Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 6 515. Säkerhetspersonal 36 522. Försäljare, detaljhandel, demonstratörer m.fl. 6 611. Växtodlare inom jordbruk och trädgård 1 612. Djuruppfödare och djurskötare 5 613. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 3 614. Skogsbrukare 1 615. Fiskare och jägare 1 711. Gruv- och bergarbetare, stenhuggare 26 712. Byggnads- och anläggningsarbetare 21 713. Byggnadshantverkare 4 714. Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 10 721. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 4 722. Smeder, verktygsmakare m.fl. 11 723. Maskin- och motoroperatörer 8 724. Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 1 731. Finmekaniker m.fl. 1 732. Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl. 1 734. Grafiker m.fl. 2 741. Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 1 742. Möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 2 811. Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. 1 812. Processoperatörer vid stål- och metallverk 3 814. Processoperatörer, trä- och pappersindustri 1 815. Processoperatörer, kemisk basindustri 1 817. Industrirobotoperationer 14 821. Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 1 822. Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 3 823. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 2 824. Maskinoperatörer, trävaruindustri 2 825. Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 3 826. Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 2 827. Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 10 828. Montörer 2 829. Övriga maskinoperatörer och montörer 2 831. Lokförare m.fl. 17 832. Fordonsförare 5 833. Maskinförare 16 912. Städare m.fl. 4 913. Köks- och restaurangpersonal 1 914. Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 5 915. Renhållnings- och återvinningsarbetare 1 932. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 1 933. Godshanterare och expressbud 432 999. Frågan ej tillämplig/ Uppgift saknas
VAR 96 PARTNER: SSYK POS 1-4 52 Loc 144 width 4 MD= 999 52(4) Partners yrke, SSYK-kod position 1-4 <Se F.52 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 2 0110. Militärer 2 1110. Högre ämbetsmän och politiker 1 1120. Chefstjänstemän i intresseorganisationer 1 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 3 1222. Driftschefer inom tillverkning, el vattenförsörjning m.m. 2 1224. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang transport och kommunikation 3 1228. Verksamhetschefer inom vård och omsorg 1 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 2 1233. Försäljnings- och marknadschefer 1 1234. Reklam- och PR-chefer 3 1239. Övriga chefer inom specialområden 3 1311. Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-,värme- och vattenförsörjning m.m. 5 1312. Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 3 1313. Chefer för mindre byggföretag 19 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1 1315. Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet 1 1317. Chefer för mindre enheter inom utbildning 7 1319. Chefer för övriga mindre företag och enheter 1 2111. Fysiker och astronomer 13 2131. Systemerare och programmerare 4 2139. Övriga dataspecialister 2 2141. Arkitekter och stadsplanerare 7 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 4 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 5 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 2 2146. Civilingenjörer m.fl., kemi 1 2211. Biologer 1 2212. Farmakologer m.fl. 1 2213. Agronomer och hortonomer 5 2221. Läkare 1 2222. Tandläkare 1 2224. Apotekare 2 2231. Barnmorskor 1 2232. Avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning 1 2233. Akutsköterskor m.fl. 2 2234. Barnsköterskor 1 2235. Distriktssköterskor 4 2310. Universitets- och högskollärare 7 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 2 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 3 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 21 2330. Grundskolelärare 6 2340. Speciallärare 3 2411. Revisorer m.fl. 8 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 6 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 1 2414. Organisationsutvecklare 5 2419. Övriga företagsekonomer 1 2421. Advokater och åklagare 4 2423. Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister 1 2431. Arkivarier, museitjänstemän m.fl. 3 2432. Bibliotekarier m.fl. 1 2444. Språkvetare, översättare och tolkar 5 2451. Journalister, författare, informatörer m.fl. 1 2452. Skulptörer, mälare m.fl. 7 2453. Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik 1 2455. Regissörer och skådespelare 1 2456. Formgivare 1 2460. Präster 6 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 3 2480. Administratörer i intresseorganisationer 5 2491. Psykologer m.fl. 5 2492. Socialsekreterare och kuratorer 7 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 3 3113. Elingenjörer och eltekniker 1 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 6 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 5 3121. Datatekniker 2 3131. Fotografer 1 3133. Kopplingstekniker, radioassistenter m.fl. 2 3134. Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker 3 3143. Piloter m.fl. 1 3144. Flygledare 2 3145. Flygtekniker 2 3152. Säkerhetsinspektörer m.fl. 1 3211. Lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl. 3 3221. Arbetsterapeuter 1 3222. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl. 2 3224. Optiker 1 3226. Sjukgymnaster m.fl. 1 3227. Djursjukvårdare 1 3231. Sjuksköterskor, medicin/kirurgi 1 3234. Sjuksköterskor, psykiatrisk vård 13 3239. Övriga sjuksköterskor 2 3240. Biomedicinska analytiker 21 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 3 3320. Andra lärare och instruktörer 6 3412. Försäkringsrepresentanter 3 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 15 3415. Företagssäljare 3 3416. Inköpare 5 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 1 3419. Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 1 3421. Agenter 2 3422. Speditörer 1 3423. Platsförmedlare och arbetsvägledare 6 3431. Administrativa assistenter 1 3432. Boutredare 4 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 1 3443. Socialförsäkringstjänstemän 7 3450. Poliser 1 3461. Behandlingsassistenter m.fl. 1 3462. Fritidsledare m.fl. 2 3471. Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. 2 3473. Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning 2 3475. Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. 7 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 15 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 9 4131. Lagerassistenter m.fl. 1 4132. Transportassistenter 4 4140. Biblioteksassistenter m.fl. 2 4150. Brevbärare m.fl. 17 4190. Övrig kontorspersonal 2 4211. Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 3 4212. Bank- och postkassörer 1 4221. Resebyrå- och turistbyråtjänstemän 6 4222. Receptionister m.fl. 2 4223. Telefonister 1 5121. Storhushållsföreståndare m.fl. 7 5122. Kockar och kokerskor 1 5123. Hovmästare, servitörer och bartendrar 23 5131. Barnskötare m.fl. 30 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 27 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 9 5134. Skötare och vårdare 1 5135. Tandsköterskor 3 5139. Övrig vård- och omsorgspersonal 8 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 1 5142. Begravningsentreprenörer 3 5151. Brandmän 1 5152. Väktare och ordningsvakter 1 5153. Kriminalvårdare 1 5159. Övrig säkerhetspersonal 14 5221. Försäljare, dagligvaror 18 5222. Försäljare, fackhandel 2 5223. Kafeföreståndare 1 5224. Kioskföreståndare 1 5227. Demonstratörer, uthyrare m.fl. 1 6111. Bensinstationsföreståndare m.fl. 5 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 1 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 5 6130. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 3 6140. Skogsbrukare 1 6152. Fiskare' 1 7111. Gruv- och bergarbetare 3 7122. Betongarbetare 16 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 2 7124. Anläggningsarbetare 5 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 2 7132. Golvläggare 2 7133. Isoleringsmontörer 1 7134. Glasmästare 3 7135. VVS-montörer m.fl. 7 7136. Installationselektriker 5 7137. Fastighetsskötare 1 7139. Övriga byggnadshantverkare 3 7141. Målare 1 7142. Lackerare 3 7212. Svetsare och gasskärare 5 7213. Tunnplåtslagare 2 7214. Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare 1 7221. Smeder 2 7222. Verktygsmakare m.fl. 1 7224. Slipare m.fl. 6 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 1 7232. Flygmekaniker och flygreparatörer 4 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 3 7241. Elmontörer och elreparatörer 5 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 1 7311. Finmekaniker 1 7321. Drejare m.fl. 1 7341. Text- och bildoperatörer m.fl. 2 7412. Bagare och konditorer 1 7421. Möbelsnickare m.fl. 1 8111. Operatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning 1 8112. Brunnsborrare m.fl. 1 8122. Valsverksoperatörer 1 8141. Sågverksoperatörer 2 8144. Processoperatörer, papper 1 8150. Processoperatör, kemisk basindustri 1 8170. Industrirobotreparatör 13 8211. Verktygsmaskinoperatörer 1 8212. Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror 1 8224. Maskinoperatörer, fotografiska produkter 1 8231. Maskinoperatörer, gummiindustri 2 8232. Maskinoperatörer, plastindustri 2 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 1 8251. Maskinoperatörer, tryckeri 1 8253. Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 1 8262. Maskinoperatör, vävning och stickning 2 8263. Symaskinsoperatör 1 8271. Maskinreparatörer, kött- och fiskberedning 1 8272. Maskinoperatörer, mejeri 5 8281. Fordonsmontörer, m.fl. 1 8282. Montörer, el- och teleutrustning 4 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 2 8290. Övriga maskinoperatörer och montörer 1 8311. Lokförare 1 8312. Bangårdspersonal 1 8321. Bil- och taxiförare 3 8322. Buss- och spårvagnsförare 13 8323. Lastbils- och långtradarförare 1 8331. Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 2 8332. Anläggningsmaskinförare m.fl. 2 8334. Truckförare 1 9121. Hembiträden m.fl. 15 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 4 9130. Köks- och restaurangbiträden 1 9141. Tidningsdistributörer m.fl. 5 9150. Renhållnings- och återvinningsarbetare 1 9320. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 1 9330. Godshanterare och expressbud 432 0999. Frågan ej tillämplig/ Uppgift saknas
VAR 97 PARTNER FTG/ANSTÄLLD 53 Loc 148 width 1 MD=9 53(1) (GIFT/SAMMANBOENDE) Är din make/maka/sambo företagare eller anställd? Om han/hon är pensionär och inte arbetar just nu, ange om han/hon var företagare eller anställd i sitt förra arbete. 65 1. Egen företagare utan anställda 59 2. Egen företagare med anställda 735 3. Anställd 13 4. Har aldrig förvärvsarbetat 363 9. Uppgift saknas
VAR 98 PARTNER ANT ANSTÄLLDA 53 Loc 149 width 3 MD=999 53(2) (PARTNER EGEN FÖRETAGARE MED ANSTÄLLDA) Hur många anställda 001. 1 anställd . . 444. 444 anställda 1194 999. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 7 10 15 16 19 20 Frek: 10 6 3 5 4 1 3 1 1 1 1 Kod: 26 30 45 130 444 999 Frek: 1 1 1 1 1 1194
VAR 99 PARTNER ARBETSLEDARE 54 Loc 152 width 1 MD=9 54 (GIFT/SAMMANBOENDE) Har din make/maka/sambo någon arbetsledande funktion? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om han/hon var företagare eller anställd i sitt förra arbete. 288 1. Ja 560 2. Nej 10 3. Har aldrig förvärvsarbetat 377 9. Uppgift saknas
VAR 100 PARTNER OFF/PRIVAT 55 Loc 153 width 1 MD=9 55 (GIFT/SAMMANBOENDE) Arbetar din make/maka/sambo huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om hans/hennes förra arbete i privat eller offentlig tjänst. 316 1. Arbetar i offentlig tjänst 77 2. Arbetar i statligt företag 436 3. Arbetar privat (inkl facklig eller kooperativ) 17 4. Har aldrig förvärvsarbetat 389 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 101 PARTNER UTBILDNING 56 Loc 154 width 2 MD=99 56 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken är hans/hennes nuvarande högsta utbildning? 157 01. Folkskola eller grundskola 113 02. 2-årig gymnasielinje 39 03. Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 72 04. Yrkesskola 25 05. Folkhögskola 30 06. Realskola 108 07. 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 14 08. Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992) 37 09. Studentexamen 68 10. Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 201 11. Examen från universitet eller högskola 371 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 102 HUSHÅLLETS INKOMST 57 Loc 156 width 3 MD=999 57 Vilken är ditt hushålls ungefärliga sammanräknade månadsinkomst före skatt? 001. 1 000 kr i månaden . . 992. 992 000 kr i månaden 187 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 Frek: 1 1 4 1 1 7 6 5 12 5 8 7 12 Kod: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 18 10 9 13 10 45 17 22 17 15 38 19 14 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Frek: 18 12 56 14 8 10 16 43 10 10 17 5 61 Kod: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 9 10 14 13 37 13 9 25 12 57 2 9 7 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 8 24 6 11 6 6 32 6 3 3 2 17 3 Kod: 67 68 70 72 73 75 76 78 79 80 82 83 84 Frek: 2 5 14 2 2 11 2 1 1 16 1 2 2 Kod: 85 86 87 88 90 92 93 94 95 99 100 103 104 Frek: 4 2 2 1 8 1 2 1 3 2 6 1 1 Kod: 110 115 120 130 135 143 190 199 200 720 949 992 999 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 187 Kod: 110 115 120 130 135 143 190 199 200 720 949 992 999 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 187
VAR 103 HUSHÅLLETS STORLEK 58 Loc 159 width 1 MD=9 58 Hur många personer ingår i ditt hushåll? (Räkna med dig själv!) 228 1. 1 person 518 2. 2 personer 162 3. 3 personer 203 4. 4 personer 64 5. 5 personer 19 6. 6 personer 10 7. 7 personer 1 8. 8 personer eller mer 30 9. Uppgift saknas
VAR 104 PERSONER 7-17 ÅR I HH 59 Loc 160 width 1 MD=9 59 Hur många personer i ditt hushåll är mellan 7 och 17 år? 757 0. Ingen 160 1. 1 person 132 2. 2 personer 19 3. 3 personer 5 4. 4 personer 4 5. 5 personer 1 6. 6 personer 157 9. Uppgift saknas
VAR 105 PERSONER UNDER 7 ÅR 60 Loc 161 width 1 MD=9 60 Hur många personer i ditt hushåll är under 7 år? 869 0. Ingen 116 1. 1 person 62 2. 2 personer 5 3. 3 personer 3 4. 4 personer 6 7. 7 personer 174 9. Uppgift saknas
VAR 106 PARTISYMPATI 61 Loc 162 width 2 MD=99 61 Vilket politiskt parti sympatiserar du mest med? 69 01. Centerpartiet 95 02. Folkpartiet liberalerna 42 03. Kristdemokraterna 60 04. Miljöpartiet - de gröna 283 05. Moderata samlingspartiet 447 06. Socialdemokratiska arbetarepartiet 63 07. Vänsterpartiet 104 08. Annat parti 72 99. Uppgift saknas
VAR 107 RÖSTAT RIKSDAGSVAL 62 Loc 164 width 1 MD=9 62 Röstade du i senaste riksdagsvalet? 1057 1. Ja 165 2. Nej 13 9. Uppgift saknas
VAR 108 SUBJ SAMHÄLLSKLASS 63 Loc 165 width 1 MD=9 63 Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser. Om du själv skulle placera dig i en sådan samhällsklass, vilken av dessa skulle det vara? 14 1. Underklassen 387 2. Arbetarklassen 578 3. Medelklassen 177 4. Övre medelklassen 7 5. Överklassen 53 8. Vet inte 19 9. Uppgift saknas
VAR 109 PLAC SAMHÄLLSSKALA 64 Loc 166 width 2 MD=99 64 I vårt samhälle finns det vissa grupper som uppfattas som högre och andra grupper som lägre. Här finner du en skala från topp till botten. Var skulle du placera dig själv på denna skala? 38 01. TOPPEN 30 02. 2 134 03. 3 233 04. 4 453 05. 5 147 06. 6 76 07. 7 32 08. 8 12 09. 9 15 10. BOTTEN 65 99. Uppgift saknas
VAR 110 FÖRÄLDR MEDBORGARSKAP 65 Loc 168 width 1 MD=9 65 Var båda dina föräldrar svenska medborgare när du föddes? 1024 1. Ja, båda var svenska medborgare 40 2. Nej, en var utländsk medborgare 150 3. Nej, båda var utländska medborgare 21 9. Uppgift saknas
VAR 111 TILLHÖR KYRKA 66 Loc 169 width 1 MD=9 66 Tillhör du själv någon kyrka eller religiös församling? 851 1. Ja 362 2. Nej 22 9. Uppgift saknas
VAR 112 KYRKA/FÖRSAMLING 67 Loc 170 width 2 MD= 0 67 (TILLHÖR KYRKA ELLER FÖRSAMLING) Vilken kyrka, församling, samfund eller religion är det? 790 01. Svenska kyrkan 14 02. Katolska kyrkan 9 03. Ortodoxa kyrkan 34 04. Kristen frikyrka 3 05. Annan kristen församling 2 06. Judisk församling 14 07. Islamisk församling 2 08. Buddhistiskt samfund 1 09. Hinduiskt samfund 2 10. Annan kyrka, religiös församling eller religion 11 88. Vet inte 353 00. Frågan ej tillämplig
VAR 113 KYRKOBESÖK 68 Loc 172 width 2 MD=99 68 Hur ofta brukar du delta i gudstjänster eller andra religiösa möten? 405 01. Aldrig 333 02. Mindre än en gång om året 264 03. En eller två gånger om året 128 04. Flera gånger om året 14 05. En gång i månaden 14 06. Två till tre gånger i månaden 13 07. Nästan varje vecka 11 08. En gång i veckan 14 09. Flera gånger i veckan 11 88. Vet inte 28 99. Uppgift saknas
VAR 114 BOSTADSORT 69 Loc 174 width 1 MD=9 69 Är stället du bor på... 274 1. En storstad 224 2. En förort till eller i närheten av en storstad 316 3. En liten stad 288 4. En by eller mindre samhälle 115 5. En gård eller enskilt hus på landet 18 9. Uppgift saknas
VAR 115 ÅLDER 70 Loc 175 width 2 70 Hur gammal är du? 17. 17 år . . 79. 79 år Kod: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 15 21 15 14 25 9 18 12 16 14 19 14 17 18 16 17 21 20 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 23 23 25 17 24 29 25 25 22 20 24 22 23 24 21 24 22 27 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 21 18 29 21 20 22 20 36 31 27 30 16 21 20 21 15 19 21 Kod: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 11 16 13 15 14 10 16 9 2