SVENSK VALUNDERSÖKNING 1970
               SSD 0047

              Primärforskare
               Bo Särlvik
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Mars 1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i SVENSK VALUNDERSÖKNING 1970 samlades
       ursprungligen in av ett forskningsprojekt
       vid statsvetenskapliga institutionen vid
       Göteborgs universitet, under ledning av Bo
       Särlvik. Varken SSD eller primärforskaren
       bär ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Bo Särlvik och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får SVENSK VALUNDERSÖKNING
  1970 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  I samband med 1954 års kommunalval genomförde Jörgen
  Westerståhl och Bo Särlvik en lokal väljarundersökning i
  Göteborg och runt Borås. Detta var den första vetenskapliga
  intervjuundersökningen om svenskt väljarbeteende. Två år
  senare genomfördes Svensk valundersökning 1956, den första
  riksomfattande undersökningen kring partival, valdeltagande
  och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren
  och detta var den egentliga starten på det svenska
  valforskningsprogrammet. Liknande undersökningar har
  därefter genomförts vid samtliga riksdagsval samt vid 1957
  års folkomröstning i pensionsfrågan och 1980 års
  folkomröstning i kärnkraftsfrågan.

  Valundersökningen 1970 var således den femte riksomfattande
  studien i serien undersökningar kring partival,
  valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska
  valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Den genomfördes
  i samarbete mellan statsvetenskapliga institutionen vid
  Göteborgs universitet och statistiska centralbyrån.
  Statistiska centralbyråns utredningsinstitut svarade för
  framtagning av urvalet av intervjupersoner, utförde
  fältarbetet med intervjuer samt verkställde insamling av
  vissa registerdata. Vid statsvetenskapliga institutionen
  leddes arbetet av Bo Särlvik, som haft ansvaret för den
  allmänna uppläggningen, utarbetat intervjuformuläret samt
  svarat för databearbetning och redovisning av
  undersökningsresultatet.

  Genom att ställa frågor till ett för valmanskåren
  representativt urval av individer kan man få upplysningar om
  de intervjuades partisympatier och dessa uppgifter kan sedan
  kombineras med andra uppgifter tex beträffande sociala
  bakgrundsfaktorer såsom yrke, kön, civilstånd, inkomst mm.
  Därigenom kan skillnader med avseende på partiernas relativa
  styrkeförhållanden inom olika befolkningsgrupper på ett mera
  direkt sätt belysas.

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Valundersökningen 1970 ingår som tredje och avslutande steg
  i panelundersökningen 1964-1968-1970. Det totala
  undersökningsurvalet är därför sammansatt av flera olika
  delurval. Vid valundersökningen 1964 framtogs det
  ursprungliga urvalet. Detta kompletterades 1968 och 1970 med
  tilläggsurval, vilka representerar födelseåldersklasserna
  1943-1947 resp 1948-1950. Det förstnämnda tilläggsurvalet
  har framtagits med samma "urvalsfraktion" i förhållande till
  den röstberättigade befolkningen som det ursprungliga
  urvalet. Detta innebär att de två urvalen kan sammanläggas
  och behandlas som ett enda representativt urval. Efter en
  viktning av data kan på motsvarande sätt paneltilläggsurval
  1970 sammanläggas med de tidigare panelurvalen. Det sista
  tilläggsurvalet har sålunda kontaktats endast en gång.

          PANELEN 1964-1968-1970

  Panelurvalet 1964      3109
  Utgått ur panelen 1964-1968  158
  Panelurvalet 1968      2951
  Tilläggsurval 1968      405
  Urvalet 1968         3356

  Utgått ur panelen 1968-1970  93
  Uteslutna pga         37
  åldersgräns 1970
  Panelurvalet 1970      3226
  Tilläggsurval 1970      102
  Kontrollurval 1970      1487
  Urvalet 1970         4815

  Urvalen har karaktären av tvåstegsurval. Urvalsdragning har
  utförts med utnyttjande av SCB:s utredningsinstituts
  basurvalsområden.

  Vid valundersökningen 1964 sattes en övre åldersgräns så att
  endast röstberättigade upp till 80 års ålder kontaktades för
  intervjuer. Intervjuurvalet innefattade sålunda
  födelseårsklasserna 1884-1942. Samma födelseårsklass behölls
  som högsta åldersklass 1968, vilket innebar att den övre
  åldersgränsen då höjdes till 84 år. På grund av de
  svårigheter som i många fall uppkommit vid intervjuer med
  mycket gamla personer, fastlades vid 1970 års undersökning
  åter en åldersgräns vid uppnådda 80 år under kalenderåret,
  dvs vid födelseårsklassen 1890. Olika typer av registerdata,
  uppgifter beträffande valdeltagande mm har dock insamlats
  även för personer i födelseårsklasserna 1884-1889.

  
  Den tidigare åldersgränsen (som förskjutits till 86 år)
  behölls också för det delurval som endast kontaktades genom
  brevenkäten.

  Vid 1970 års undersökning utnyttjades en tidigare företagen
  uppdelning av panelurvalet på två likstora delurval så att
  endast det ena av dessa kontaktades för intervjuer. Från det
  andra delurvalet insamlades data genom en brevenkät i vilken
  urvalspersonerna ombads besvara ett litet antal frågor,
  huvudsakligen beträffande röstningssätt vid 1970 års val.
  Från en liten del av detta urval erhölls dock inte svar per
  brev på enkätens frågor, och då företogs i erforderlig
  utsträckning motsvarande korta intervjuer per telefon eller
  vid besök. Från de övriga delurvalen insamlades data genom
  intervjuer. Genom subsampling uppdelades dock vart och ett
  av dessa delurval i två likstora grupper, varav den ena
  intervjuades vid besöksintervjuer, medan den andra
  kontaktades genom telefonintervjuer. I den mån avsedda
  telefonintervjuer inte var genomförbara (tex med personer
  utan egen telefon) utfördes dock i stället besöksintervjuer.
  Vid besöksintervjuerna användes ett något mer omfattande
  intervjuformulär än vad som var fallet vid
  telefonintervjuerna. Ett mindre antal personer intervjuades
  med ett starkt förkortat formulär.

        Besök Telefon Brevenkät  Totalt
  Totalt    1602  1580  1633    4815

  Intervjuade 1355  1407  1368    4130
        (84.6) (89.1) (83.8)   (85.8)
  Bortfall   247   173   265     685
        (15.4) (10.9) (16.2)   (14.2)

  Antalet intervjuade personer uppgår till 4130, vilket utgör
  85.8 procent av nettourvalet. Den helt dominerande
  bortfallsanledningen är vägran att medge intervju.
  Bortfallet finns medtaget i denna datafil. I de fall
  användaren vill utesluta de 420 personer, ingående i besöks-
  och telefonintervjuurvalet, som aldrig intervjuades samt de
  265 personer som ej besvarade brevformuläret kan tex
  variablerna 14 och 15 användas som filtervariabler.

  ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
  VALUNDERSÖKNINGEN 1970
                   Antal Procentuell andel
                      av nettourvalet

  Nettourval 1970          4815
  Intervjuer            4130    85.8
  Bortfall              685    14.2
  Därav:
  - Ej anträffad           33     .7

  
  - Vägrar              272     5.6
  - Sjukdom, ålderssvaghet      59     1.2
  - Ej kontaktad pga att intervju
   bedömts bli ogenomförbar     56     1.1
  - Bortfall i brevenkäten      265     5.5

  Till skillnad från övriga valundersökningar utfördes
  datainsamlingen 1970 i sin helhet efter valet. Huvuddelen av
  intervjuerna gjordes under de fyra veckorna närmast efter
  valdagen.

            Panel Tillägg  Kontroll
             1970  1970    1970

  Intervjuad/besök   666   48    641
  Intervjuad/telefon  675   51    681
  Intervjuad/brevenkät 1368   -     -
  Intervjuad totalt  2709   99    1322

  Bortfall/besök    141   3    103
  Bortfall/telefon   111   0     62
  Bortfall/brevenkät  265   -     -
  Bortfall totalt    517   3    165

  Totalt        3226  102    1487

  För ytterligare information om undersökningen se:

   Särlvik, Bo Valet 1970 (avsnitt i)
          SOS, Allmänna valen 1970. Del 3
          Stockholm 1973

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (01-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 används för frågor som ej är
  tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor eller för att frågan endast ställts till
  vissa grupper. "Vet inte"-svar har oftast givits koden 8
  (88). Kod 9 (99) används för det interna bortfallet (benämnt
  uppgift saknas i kodboken). Det interna bortfallet består
  huvudsakligen av de personer som svarat på ett starkt
  förkortat formulär (se variabel 9). Kod 9 (99) används också
  i vissa fall för det externa bortfallet, men detta kan också
  ingå i gruppen "frågan ej tillämplig".

  I kodboken används förkortningen UP (undersökningsperson)
  för den intervjuade och LOKO (lokalombud) för den person som
  utförde intervjun. Om frågan endast ställts till vissa
  grupper anges dessa inom parentes före frågeformuleringen
  eller i särskild anmärkning. Frågor ställda i brevformuläret
  anges med förkortningen BF.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 45   (2) V56045 INTRESSE POL  20    (3) MD=9
    REF 45   (4) LOC 53 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.19 Skulle Ni vilja beteckna Er som mycket, måttligt,
       eller inte alls intresserad av politik?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    95  1.  Mycket intresserad
    727  3.  Måttligt intresserad
    296  5.  Inte alls intresserad
     4  8.  Vet inte

     9  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken). I valundersökningarna
  inleds detta alltid med en sex tecken lång kombination där
  första tecknet är ett V eller R. V står för variabel och R
  för registerdata. De följande två siffrorna står för
  undersökningsår och de tre sista för variabelnummer.
  Variabelnamnet avslutas med frågenumret eller REG i de fall
  det rör sig om data hämtad från någon form av register.

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).
  
Variable list


1 Undersökningsidentifikation 2 UP:s ID-nummer 3 PUE-nummer 4 UP-nummer 5 Strata 6 Delurval 7 Avsedd datainsamlingsform 8 Faktisk datainsamlingsform 9 Formulärversion 10 LOKO-nummer 11 Intervjumånad 12 Intervjudatum 13 Intervjutid i minuter 14 Brevformuläret 15 Bortfallsanledning 16 Kön 17 Födelseår 18 Civilstånd 19 Civilstånd enligt RTB1 20 Civilstånd enligt RTB2 21 Makes/makas civilstånd enligt RTB2 22 UP:s inkomst 1968 23 UP:s inkomst 1969 24 Makes/makas inkomst 1969 INTRESSE FÖR POLITIK 25 Valprogram i radio och TV 26 Antal hörda program 27 Intresse för politik 28 Intresse för valutgången OMDÖME OM SOCIALDEMOKRATISK REGERING 29 Uppskattar särskilt hos socialdemokratisk regering 30 Uppskattar hos socialdemokratisk regering 1 31 Uppskattar hos socialdemokratisk regering 2 32 Uppskattar hos socialdemokratisk regering 3 33 Uppskattar hos socialdemokratisk regering 4 34 Uppskattar hos socialdemokratisk regering 5 35 Uppskattar hos socialdemokratisk ideologi 1 36 Uppskattar hos socialdemokratisk ideologi 2 37 Ogillar särskilt hos socialdemokratisk regering 38 Ogillar hos socialdemokratisk regering 1 39 Ogillar hos socialdemokratisk regering 2 40 Ogillar hos socialdemokratisk regering 3 41 Ogillar hos socialdemokratisk regering 4 42 Ogillar hos socialdemokratisk regering 5 43 Ogillar hos socialdemokratisk ideologi 1 44 Ogillar hos socialdemokratisk ideologi 2 RIKSPOLITISKA FRÅGOR 45 Rikspolitik: partierna, riksdag och regering bör arbeta för 46 Angeläget rikspolitiskt område 1 47 Angeläget rikspolitiskt område 2 48 Angeläget rikspolitiskt område 3 49 Angeläget rikspolitiskt område 4 50 Angeläget rikspolitiskt område 5 51 Angeläget rikspolitiskt område: ideologi 1 52 Angeläget rikspolitiskt område: ideologi 2 53 Parti som visat särskilt intresse för rikspolitisk fråga 54 Visat intresse: VPK/KFML 55 Visat intresse: Socialdemokraterna 56 Visat intresse: Centerpartiet 57 Visat intresse: Folkpartiet 58 Visat intresse: Moderata samlingspartiet 59 Visat intresse: Kristen demokratisk samling 60 Visat intresse: Övriga alternativ 61 Visat intresse: Alla partier 62 Parti som visar för lite intresse för rikspolitisk fråga 63 Visar för lite intresse: VPK/KFML 64 Visar för lite intresse: Socialdemokraterna 65 Visar för lite intresse: Centerpartiet 66 Visar för lite intresse: Folkpartiet 67 Visar för lite intresse: Moderata samlingspartiet 68 Visar för lite intresse: Kristen demokratisk samling 69 Visar för lite intresse: Övriga alternativ 70 Visar för lite intresse: Alla partier FRÅGOR ANGELÄGNA FÖR UP:S LANDSDEL 71 Landsdel: regering och riksdag bör arbeta för 72 Angeläget för UP:s landsdel 1 73 Angeläget för UP:s landsdel 2 74 Angeläget för UP:s landsdel 3 75 Angeläget för UP:s landsdel 4 76 Angeläget för UP:s landsdel 5 77 Angeläget för UP:s landsdel: ideologisk fråga 1 78 Angeläget för UP:s landsdel: ideologisk fråga 2 79 Riksdagsmannaaktivitet 80 Riksdagsman som visat särskilt intresse 81 Visat intresse: riksdagsman från vänsterpartiet kommunisterna 82 Visat intresse: riksdagsman från socialdemokraterna 83 Visat intresse: riksdagsman från centerpartiet 84 Visat intresse: riksdagsman från folkpartiet 85 Visat intresse: riksdagsman från moderata samlingspartiet 86 Visat intresse: riksdagsman från kristen demokratisk samling 87 Visat intresse: riksdagsman från borgerligt parti 88 Visat intresse: övriga alternativ ÅSIKTER 89 Arbetslöshet 90 Full sysselsättning 91 Sysselsättning med borgerlig regering 92 Kommunsammanläggningarna 93 Skattesänkning 94 Statligt inflytande minskar arbetslösheten 95 Sociala reformer 96 Statlig kontroll över näringslivet PARTIPREFERENS 97 Partianhängare 98 Partipreferens 99 Partiidentifikation 100 Närmaste parti 101 Inställning till de borgerliga partierna 102 Inställning till socialdemokratiska partiet 103 Näst bästa parti 104 Tredje bästa parti 105 Sämsta parti U-HJÄLP 106 U-hjälp 107 Ökning av u-hjälpen 108 Partiskillnader i fråga om u-hjälpen 109 Vill öka u-hjälpen: VPK/KFML 110 Vill öka u-hjälpen: Socialdemokraterna 111 Vill öka u-hjälpen: Centerpartiet 112 Vill öka u-hjälpen: Folkpartiet 113 Vill öka u-hjälpen: Moderata samlingspartiet 114 Vill öka u-hjälpen: Kristen demokratisk samling 115 Vill öka u-hjälpen: Övriga alternativ 116 Kristendomsundervisning i skolan STATLIG REPRESENTATION I BANKSTYRELSERNA 117 Statlig representation i bankstyrelserna 118 Partiskillnader i fråga om bankstyrelser 119 Röstar för: VPK/KFML 120 Röstar för: Socialdemokraterna 121 Röstar för: Centerpartiet 122 Röstar för: Folkpartiet 123 Röstar för: Moderata samlingspartiet 124 Röstar för: Kristen demokratisk samling 125 Röstar för: Övriga alternativ 126 Röstar för: Alla partier 127 Röstar mot: VPK/KFML 128 Röstar mot: Socialdemokraterna 129 Röstar mot: Centerpartiet 130 Röstar mot: Folkpartiet 131 Röstar mot: Moderata samlingspartiet 132 Röstar mot: Kristen demokratisk samling 133 Röstar mot: Övriga alternativ PARTIERNAS INSTÄLLNING TILL EEC 134 Sverige - EEC 135 Partiskillnader i fråga om EEC 136 Parti med riktig inställning i fråga om EEC 137 Riktig inställning: VPK/KFML 138 Riktig inställning: Socialdemokraterna 139 Riktig inställning: Centerpartiet 140 Riktig inställning: Folkpartiet 141 Riktig inställning: Moderata samlingspartiet 142 Riktig inställning: Kristen demokratisk samling 143 Riktig inställning: Övriga alternativ 144 Riktig inställning: Alla partier 145 För anslutning: VPK/KFML 146 För anslutning: Socialdemokraterna 147 För anslutning: Centerpartiet 148 För anslutning: Folkpartiet 149 För anslutning: Moderata samlingspartiet 150 För anslutning: Kristen demokratisk samling 151 För anslutning: Övriga alternativ 152 För anslutning: Alla partier 153 Mot anslutning: VPK/KFML 154 Mot anslutning: Socialdemokraterna 155 Mot anslutning: Centerpartiet 156 Mot anslutning: Folkpartiet 157 Mot anslutning: Moderata samlingspartiet 158 Mot anslutning: Kristen demokratisk samling 159 Mot anslutning: Övriga alternativ 160 Mot anslutning: Alla partier VALDELTAGANDE ENLIGT RÖSTLÄNGDEN 161 Valdeltagande i riksdagsvalet 1970 162 Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet 1970 163 Valdeltagande i landstingsvalet 1970 164 Valdeltagande i riksdagsvalet 1968 165 Valkretstillhörighet VALDELTAGANDE OCH PARTIPREFERENS 1970 166 Röstade vid valen 1970 167 Partival vid riksdagsvalet 1970 168 Partival vid riksdagsvalet 1970 - sammanfattning 169 Partival vid kommunfullmäktigevalet 1970 170 Partival vid kommunfullmäktigevalet 1970 - sammanfattning 171 Partival vid landstingsvalet 1970 172 Partival vid landstingsvalet 1970 - sammanfattning 173 Tidpunkt för röstbeslut 174 Parti om UP röstat VALDELTAGANDE OCH PARTIPREFERENS VID TIDIGARE VAL 175 Röstade 1968 176 Partival vid riksdagsmannavalet 1968 177 Partival vid riksdagsmannavalet 1968 - totalt YRKE OCH UTBILDNING (K70, T70 SAMT BORTFALL 1968) 178 Förvärvsarbetande 179 UP tidigare förvärvsarbetande 180 UP:s yrkesgrupp 181 Yrkesområde 182 Yrkesstatus 183 UP:s yrke 184 UP:s självuppskattade yrkesställning 185 Facklig organisationstillhörighet 186 Allmän grundutbildning 187 Annan utbildning A 188 Annan utbildning B 189 Annan utbildning C 190 Medlemskap i politiskt parti 191 Medlem i politiskt parti 192 Kollektivansluten till socialdemokraterna 193 Make/maka förvärvsarbetar 194 Make/maka tidigare förvärvsarbetande 195 Makes/makas yrkesgrupp 196 Makes/makas yrkesområde 197 Makes/makas yrkesstatus 198 Makes/makas yrke 199 Makes/makas yrkesställning 200 Makes/makas fackliga organisationstillhörighet 201 Bytt yrke sedan 1968 202 Utbildning sedan 1968 203 Make/maka bytt yrke 204 Tidpunkt för nästa riksdagsval PARTIIDENTIFIKATIONENS STYRKA 205 Partiidentifikationens styrka - sammanfattning 206 Negativ partiidentifikation - sammanfattning YRKE OCH UTBILDNING TOTALT 207 UP:s yrkesgrupp - totalt 208 Yrkesområde - totalt 209 Yrkesstatus - totalt 210 UP:s yrke - totalt 211 Facklig organisationstillhörighet - totalt 212 Utbildning - totalt 213 Medlemskap i politiskt parti - totalt 214 Medlem i politiskt parti - totalt 215 Kollektivansluten till socialdemokraterna - totalt 216 Makes/makas yrkesgrupp - totalt 217 Makes/makas yrkesområde - totalt 218 Makes/makas yrkesstatus - totalt 219 Makes/makas yrke - totalt 220 Makes/makas fackliga organisationstillhörighet - totalt 221 SSDstudie NR 0047 222 SSDupplaga/datering NR 1 223 SSD Delstudieidentifikation 001

VAR 1 R70001 UNDERS-ID 1970            Loc 1 width 4


Undersökningsidentifikation

  4815 1970. Undersökningsidentifikation för SVENSK
         VALUNDERSÖKNING 1970


VAR 2 R70002 ID-NUMMER Loc 5 width 6 UP:s ID-nummer Anm. De tre första siffrorna i ID-numret är PUE-numret och de tre sista UP-numret. I samband med uppbyggnaden av datamängden har hundratalssiffran i PUE-numret för A64 och A68 omkodats enligt följande för att överensstämma med ID-numret för PANELURVALET vid SVENSK VALUNDERSÖKNING 1968. Kodens första siffra: 0=P64 och A64, 1=P68 och A68, 2=K70, 3=T70.
VAR 3 R70003 PUE-NUMMER Loc 11 width 3 PUE-nummer Kodens första siffra: 0=P64 och A64, 1=P68, A68, T70 och K70 Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 433 38 32 32 28 31 18 133 46 22 195 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 37 28 39 35 25 38 32 22 59 25 16 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 32 19 15 27 35 43 30 41 33 28 22 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 29 19 27 32 34 34 28 25 18 33 29 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 33 22 30 28 33 38 24 27 26 37 19 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 46 43 38 32 30 45 34 19 31 32 22 Kod: 67 68 69 70 101 102 103 104 105 106 107 Frek: 52 26 47 16 352 35 25 13 33 26 27 Kod: 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Frek: 13 20 12 15 16 81 40 10 138 16 27 Kod: 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Frek: 16 8 28 25 22 30 11 23 20 20 10 Kod: 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Frek: 18 16 12 15 9 24 24 19 26 24 18 Kod: 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 Frek: 20 23 16 21 20 23 20 22 27 20 33 Kod: 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 Frek: 21 22 18 21 19 23 24 16 14 22 4 Kod: 163 164 165 166 167 168 169 181 182 183 184 Frek: 20 14 19 21 21 15 22 17 17 20 18 Kod: 185 Frek: 18
VAR 4 R70004 UP-NUMMER Loc 14 width 3 UP-nummer Faktiska värdet är kodat. Valid-n=4815 Min=1 Max=936 Mean=247.5 St.Dev=291.8
VAR 5 R70005 STRATA Loc 17 width 1 Strata 1432 1. UP i panelurval A som också ingick i urval 1964 (A64) 1395 2. UP i panelurval B som också ingick i urval 1964 (P64) 201 3. UP i panelurval A som också ingick i urval 1968 men ej i urval 1964 (A68) 198 4. UP i panelurval B som också ingick i urval 1968 men ej i urval 1964 (P68) 1487 5. Kontrollurval 1970 (K70) 102 6. Tilläggsurval 1970 (T70)
VAR 6 R70006 DELURVAL Loc 18 width 1 Delurval Anm. Panelurval A har endast besvarat en brevenkät med ett litet antal frågor, huvudsakligen beträffande röstningssätt vid 1970 års val 1633 1. Panelurval A (A64 och A68) 1593 2. Panelurval B (P64 och P68) 102 3. Tilläggsurval 1970 (T70) 1487 4. Kontrollurval 1970 (K70)
VAR 7 R70007 AVSEDD INTFORM Loc 19 width 1 Avsedd datainsamlingsform 1580 1. Telefonintervju 1602 2. Besöksintervju 1633 5. Brevenkät (=Panelurval A)
VAR 8 R70008 FAKTISK INTFORM Loc 20 width 1 MD=9 Faktisk datainsamlingsform Anm. I den mån avsedda telefonintervjuer inte var genomförbara (t ex med personer utan egen telefon) utfördes istället besöksintervjuer 1259 1. Telefonintervju 1503 2. Besöksintervju 1633 5. Brevenkät 420 9. Bortfall
VAR 9 R70009 FORMULÄR REG Loc 21 width 1 MD=9 Faktisk formulärversion 1402 1. Fullständigt genomgånget T-formulär 1340 2. Fullständigt genomgånget B-formulär 1 3. Ofullständigt genomgånget B-formulär 19 4. Starkt förkortat formulär (brevenkätformuläret) 1633 5. Brevenkät 420 9. Bortfall
VAR 10 R70010 LOKO-NUMMER Loc 22 width 5 LOKO-nummer Anm. Identifikation för lokalombudet. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=4815 Min=0 Max=99999 Mean=38446.2 St.Dev=0.0
VAR 11 R70011 INTERVJUMÅNAD REG Loc 27 width 2 MD=98 or GE 99 Intervjumånad 1524 09. September 1152 10. Oktober 75 11. November 7 12. December 1633 55. Brevformulär 4 98. Uppgift saknas 420 99. Bortfall
VAR 12 R70012 INTERVJUDATUM Loc 29 width 4 MD=9999 Intervjudatum (de två första siffrorna står för dag, de två sista för månad) 0109. . . 3110. 1633 5555. Brevformulär 420 9999. Bortfall Kod: 109 110 111 112 209 210 211 304 310 Frek: 1 168 3 1 3 108 2 1 59 Kod: 311 312 410 411 412 510 511 512 609 Frek: 4 1 29 5 1 149 5 3 1 Kod: 610 611 612 710 711 810 811 910 1009 Frek: 128 2 1 82 1 80 1 56 2 Kod: 1010 1110 1111 1210 1211 1310 1311 1410 1411 Frek: 24 15 3 54 4 54 3 27 1 Kod: 1510 1610 1611 1710 1711 1810 1811 1910 1911 Frek: 28 18 8 5 12 4 3 5 5 Kod: 2010 2011 2110 2111 2209 2210 2309 2310 2311 Frek: 4 1 6 1 68 4 224 4 4 Kod: 2409 2410 2411 2509 2510 2511 2609 2610 2709 Frek: 254 2 4 147 2 1 91 12 44 Kod: 2710 2807 2808 2809 2810 2908 2909 2910 3009 Frek: 5 1 1 265 6 1 223 8 201 Kod: 3010 3011 3110 5555 9999 Frek: 5 2 1 1633 420
VAR 13 R70013 INTERVJUTID REG Loc 33 width 3 MD=998 or GE 999 Intervjutid i minuter 010. 10 minuter . . 245. 245 minuter 1655 555. Brevenkät eller ofullständigt genomgånget formulär 4 998. Uppgift saknas 420 999. Bortfall Kod: 10 15 18 20 22 25 30 35 37 Frek: 2 55 1 258 1 277 439 216 1 Kod: 40 43 45 50 55 58 60 65 70 Frek: 290 1 266 193 119 1 256 79 82 Kod: 75 80 85 90 95 100 105 110 115 Frek: 66 33 20 36 8 9 4 8 2 Kod: 120 125 130 135 150 155 245 555 998 Frek: 6 2 1 1 1 1 1 1655 4 Kod: 999 Frek: 420
VAR 14 R70014 BREVFORMULÄR REG Loc 36 width 1 MD=0 Brevformulärets besvarande 1242 1. Per brev 126 2. Vid telefonintervju 202 3. Besvarades ej 63 4. Bortfall 1968 och bedömd som omöjlig att kontakta 1970 3182 0. Frågan ej tillämplig
VAR 15 R70015 BORTFALLSANL REG Loc 37 width 1 MD=0 Bortfallsanledning Anm. För bortfallsanledning vid brevenkät se variabel 14 2762 1. Intervjuad 1970 14 2. Sinnessjuk/senil - vistas på anstalt 12 3. Fysiskt sjuk - vistas på anstalt 29 4. Fysiskt sjuk - vistas i hemmet 4 5. Sinnessjuk/senil - vistas i hemmet 9 6. Vistas utomlands för längre tid (men tillhör urvalet) 272 7. Vägrar svara 24 8. Ej anträffad 56 9. Bortfall 1968 och bedömd som omöjlig att intervjua 1970 1633 0. Brevenkät
VAR 16 R70016 KÖN REG Loc 38 width 1 Kön 2399 1. Man 2416 2. Kvinna
VAR 17 R70017 FÖDELSEÅR REG Loc 39 width 2 Födelseår Anm. De två sista siffrorna i födelseåret 00. 1900 . . 50. 1950 84. 1884 . . 99. 1899 Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 59 82 79 60 69 70 102 80 76 81 104 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 95 87 97 101 93 93 84 80 89 100 82 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 86 81 101 85 82 89 95 88 81 73 62 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 55 63 62 85 75 76 91 99 83 111 119 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 84 85 86 87 Frek: 129 111 93 102 72 68 57 5 2 9 12 Kod: 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Frek: 11 9 35 39 23 38 34 44 49 46 62 Kod: 99 Frek: 60
VAR 18 R70018 CIVILSTÅND REG Loc 41 width 1 Civilstånd 3260 1. Gift 375 2. Änka/änkling 210 3. Frånskild 933 4. Ogift (exkl kod 5) 37 5. Ogift, men sammanboende
VAR 19 R70019 CIVILSTÅND (RTB1) Loc 42 width 1 Civilstånd enligt RTB1 Anm. RTB1 = Uppgifter från SCB:s register över totalbefolkningen som användes vid framställning av UB. För P64, P68, K70 och T70 är uppgifterna från maj 1970 och för A64 och A68 från augusti 1970. 1670 1. Gift man 1564 2. Gift kvinna, sammanboende med maken 36 3. Gift kvinna, ej sammanboende med maken 365 4. Änka/änkling 189 5. Frånskild 991 6. Ogift
VAR 20 R70020 CIVILSTÅND (RTB2) Loc 43 width 1 Civilstånd enligt RTB2 Anm. RTB2 = uppdaterade uppgifter från SCB:s register över totalbefolkningen. För P64, P68, K70 och T70 är uppgifterna från september 1970 och för A64 och A68 från augusti 1970. 1676 1. Gift man 1565 2. Gift kvinna, sammanboende med maken 40 3. Gift kvinna, ej sammanboende med maken 373 4. Änka/änkling 188 5. Frånskild 973 6. Ogift
VAR 21 R70021 MA:CIVILST (RTB2) Loc 44 width 1 MD=0 Makes/makas civilstånd enligt RTB2 Anm. Se variabel 20 1586 1. Gift man 1629 2. Gift kvinna, sammanboende med maken 35 3. Gift kvinna, ej sammanboende med maken 1 4. Frånskild 1 5. Ogift 1563 0. Frågan ej tillämplig
VAR 22 R70022 INKOMST 1968 REG Loc 45 width 3 MD=999 UP:s inkomst 1968 i tusental kronor Faktiska värdet är kodat. 000. 0 kronor . . 489. 489 000 kronor 32 999. Uppgift saknas Valid-n=4783 Min=0 Max=489 Mean=15.6 St.Dev=18.9
VAR 23 V70023 INKOMST 1969 REG Loc 48 width 3 MD=999 UP:s inkomst 1969 i tusental kronor Faktiska värdet är kodat. 000. 0 kronor . . 489. 489 000 kronor 10 999. Uppgift saknas Valid-n=4805 Min=0 Max=489 Mean=16.4 St.Dev=19.3
VAR 24 V70024 MA:INK 1969 REG Loc 51 width 3 MD=999 Makes/makas inkomst 1969 i tusental kronor Faktiska värdet är kodat. 000. 0 kronor . . 138. 138 000 kronor 1560 999. Frågan ej tillämplig Valid-n=3255 Min=0 Max=138 Mean=16.1 St.Dev=16.3
VAR 25 V70025 VALPROGRAM 1A Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 F.1A. TV och radio hade under sista månaden före valet en del program, där partierna fick redogöra för sina uppfattningar om olika frågor. Det förekom också utfrågningar av partiledarna och politiska diskussioner. En del har lyssnat på många av programmen. Andra hade inte tid eller tyckte inte att programmen var så intressanta att de ville lyssna. Hörde Ni något av de här programmen i TV eller radio? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 2203 1. Ja 536 5. Nej 4 8. Vet inte/vill ej svara 1633 0. Frågan ej tillämplig 439 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 26 V70026 ANT HÖRDA PGM 1B Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 F.1B. (HÖRDE PROGRAM) Ungefär hur många sådana program hörde Ni i TV eller radio under sista månaden före valet? <Se F.1A för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 263 1. Ett program 704 2. Två eller tre program 497 3. Fyra eller fem program 252 4. Sex eller sju program 447 5. Åtta eller flera program 40 8. Vet inte/vill ej svara 2173 0. Frågan ej tillämplig 439 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 27 V70027 INTRESSE POL 02 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 F.2. Hur pass intresserad är Ni i allmänhet av politik? Är Ni: mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 280 1. Mycket intresserad 1034 2. Ganska intresserad 1047 3. Inte särskilt intresserad 382 4. Inte alls intresserad 1633 0. Frågan ej tillämplig 439 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 28 V70028 INTR VALUTG 03 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 F.3. Om vi tänker på årets val. Brydde Ni Er personligen mycket om vilka partier som vann eller förlorade vid riksdagsvalet i år, eller tyckte Ni att det inte spelade så stor roll för Er egen del? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 2024 1. Brydde sig personligen mycket om 709 5. Tyckte inte det spelade så stor roll 7 8. Vet inte/vill ej svara 1633 0. Frågan ej tillämplig 442 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 29 V70029 UPPSKATTAR REG 4A Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 F.4A. Sedan skulle jag vilja fråga om vad Ni tycker är goda och dåliga sidor hos den nuvarande regeringen. Jag börjar med att fråga om det är något som Ni särskilt uppskattar hos den socialdemokratiska regeringen? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vill Ni säga något mer om detta? Är det något mer som Ni särskilt uppskattar hos den socialdemokratiska regeringen? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 1915 1. Ja, uppskattar någon sida hos den socialdemokratiska regeringen; även: allmänt positivt värdeomdöme om den socialdemokratiska regeringen 272 5. Nej, uppskattar ingen sida hos den socialdemokratiska regeringen 552 8. Vet inte/vill ej svara 1633 0. Frågan ej tillämplig 443 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 30 V70030 S-REG POS 1 4A Loc 59 width 2 F.4A(1). Uppskattar hos socialdemokratisk regering 1 <Se F.4A för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 3892 00. Frågan ej tillämplig SKATTEPOLITIK 6 01. Skatter, skattesystemet, sociala avgifter (alla slag av skatter och sociala avgifter och det inte klart framgår om det är fråga om sänkning eller höjning av skatter och sociala avgifter) 02. FÖR: lägre skatter, sänkta skatter, lägre sociala avgifter MOT: höga skatter, höjda skatter, högre sociala avgifter (alla slag av skatter och sociala avgifter) 1 03. FÖR: höga skatter, höjda skatter, höjda sociala avgifter MOT: lägre skatter, sänkta skatter, sänkta sociala avgifter (alla slag av skatter och sociala avgifter) STATENS UTGIFTER 2 04. FÖR: minska (statens) utgifter, sparsamhet med (statens) medel MOT: öka (statens) utgifter, slöseri med (statens) medel; (opreciserade svar som ej innefattar hänvisning till ett visst ämnesområde - t ex socialpolitik - Om sådan hänvisning finns kodas på ämnesområdet) 05. FÖR: öka (statens) utgifter MOT: minska (statens) utgifter; (opreciserade svar som ej innefattar hänvising till ett visst ämnesområde - t ex socialpolitik - Om sådan hänvising finns kodas på ämnesområdet) SOCIALPOLITIK 209 06. FÖR: socialpolitik, sociala reformer, reformpolitik, trygghet, välfärdspolitik, sociala förmåner, sociala bidrag, det sociala, socialhjälp MOT: kontroll, behovsprövning, minskning av sociala förmåner osv; även: för slapphänt, för slösaktig, för generöst med sociala förmåner osv (opreciserade svar, om mer specifik kategori finns nedan föres svaret dit) 07. MOT: socialpolitik, sociala reformer, reformpolitik, trygghet, välfärdspolitik, sociala bidrag, det sociala, socialhjälp 150 08. FÖR: pensioner (alla slag av pensioner inkl ATP), stöd åt pensionärer 09. MOT: pensioner (alla slag av pensioner inkl ATP), stöd åt pensionärer 62 10. FÖR: åldringsvårdens utbyggnad, fler hemsystrar, fler och bättre ålderdomshem, fler och bättre pensionärsbostäder, stöd åt gamla och åldringar, kommunalt bostadstillägg 11. MOT: åldringsvårdens utbyggnad, fler hemsystrar, fler och bättre ålderdomshem, fler och bättre pensionärsbostäder, stöd åt gamla och åldringar, kommunalt bostadstillägg 38 12. FÖR: sjukförsäkring, fri sjukvård, sjukkassa, fria läkemedel, tandvårdsförsäkring 13. MOT: sjukförsäkring, fri sjukvård, sjukkassa, fria läkemedel, tandvårdsförsäkring 49 14. FÖR: sjukvården, vårdområdet (sjukvårdens utbyggnad, resurser och personalresurser); alla slag av sjukvård inkl psykvård, handikappvård (dock ej alkoholistvård, narkomanvård); stöd åt gamla och handikappade 15. MOT: sjukvården, vårdområdet (sjukvårdens utbyggnad, resurser och personalresurser); alla slag av sjukvård inkl psykvård, handikappvård (dock ej alkoholistvård, narkomanvård); stöd åt gamla och handikappade 16. FÖR: narkomanvården, utbygga alkoholistvården, stödja narkomaner, satsa på nykterhetspolitiken 17. MOT: narkomanvården, utbygga alkoholistvården, stödja narkomaner, satsa på nykterhetspolitiken 16 18. FÖR: familjepolitik (inkl fler barndaghem, lekskolor), stöd till barnfamiljer, stöd till husmödrar (barnbidrag, fria skolmedel, bostadsbidrag föres till särskilda kategorier) 19. MOT: familjepolitik (inkl barndaghem, lekskolor), stöd till barnfamiljer, stöd till husmödrar (barnbidrag, fria skolmedel, bostadbidrag föres till särskilda kategorier) 24 20. FÖR: barnbidrag 21. MOT: barnbidrag 6 22. FÖR: fria skolböcker, fria skolmåltider, studiebidrag, studiehjälp 23. MOT: fria skolböcker, fria skolmåltider, studiebidrag, studiehjälp 8 24. FÖR: bostadsbidrag (alla slag av bostadsbidrag utom kommunalt bostadstillägg) 25. MOT: bostadsbidrag (alla slag av bostadsbidrag utom kommunalt bostadstillägg) 2 26. FÖR: andra socialpolitiska åtgärder 27. MOT: andra socialpolitiska åtgärder BOSTADSPOLITIK 9 28. Bostadspolitik (alla referenser till bostadspolitiken t ex referenser till bostadsbyggande, bostadsbrist, hyresreglering, markpolitik, egna hem) (bostadskostnader, hyror samt bostadbidrag och byggnation inom vårdsektorn föres till respektive kategorier) 29. Hyror, bostadskostnader UTBILDNING 36 30. FÖR: ungdomens utbildningsmöjligheter, skolväsendets utbyggnad, de studerande, skolreform, vuxenutbildning, yrkesutbildning ("högre utbildning, forskning", frågor om utbildningens innehåll, direkta ekonomiska bidrag föres till särskilda kategorier) 31. MOT: ungdomens utbildningsmöjligheter, skolväsendets utbyggnad, de studerande, skolreform, vuxenutbildning, yrkesutbildning ("högre utbildning, forskning", frågor om utbildningens innehåll, direkta ekonomiska bidrag föres till särskilda kategorier) ARBETSFÖRHÅLLANDEN 4 32. Arbetstid, semester, arbetsförhållanden (löneförhållanden eller inflytande på arbetsplatsen föres till särskilda kategorier) FRITID 33. Ungdomsgårdar, ungdomsverksamhet, idrott, idrottshallar SAMHÄLLSEKONOMIN 39 34. FÖR: full sysselsättning, minska arbetslösheten, arbetslöshetsförsäkring (opreciserade referenser som inte direkt anknyter till speciella åtgärder eller till regionala och lokala förhållanden se kategori 45) 35. MOT: full sysselsättning, minska arbetslösheten, arbetslöshetsförsäkring (opreciserade referenser som inte direkt anknyter till speciella åtgärder eller till regionala och lokala förhållanden se kategori 46) 22 36. FÖR: hög levnadsstandard, låga levnadskostnader, höga löner, lägre priser, undvika prisstegringar, fast penningvärde 37. MOT: hög levnadsstandard, låga levnadskostnader, höga löner, lägre priser, undvika prisstegringar, fast penningsvärde 38. FÖR: stöd till företagsamheten, stöd till företagare 39. MOT: stöd till företagsamheten, stöd till företagare 1 40. FÖR: investeringsbanken, ATP-systemet, företagens rätt att låna ur fonder (alla referenser till ATP utom de som har med pensionerna att göra) 41. MOT: investeringsbanken, ATP-systemet, företagens rätt att låna ur fonder (alla referenser till ATP utom de som har med pensionerna att göra) 3 42. Övriga ekonomiska (ekonomisk-politiska) åtgärder (tex svar som syftar på konjukturer, samhällsekonomisk balans, investeringar, privat sparande, ekonomisk tillväxt, ekonomiska framsteg, produktionsökning, valuta, byteshandelsbalans, import-export, devalvering, konkurrens med utlandet) LAND OCH STAD 43. FÖR: inflyttning till storstäder, storstädernas tillväxt, landsbygdens avfolkning (alla referenser som syftar på att storstäderna gynnas eller landsbygden missgynnas inkl speciella åtgärder samt uttryck av typen "landsbygdens förbuskning") 44. MOT: inflyttning till storstäder, storstädernas tillväxt, landsbygdens avfolkning (alla referenser som syftar på att storstäderna gynnas eller landsbygden missgynnas inkl speciella åtgärder samt uttryck av typen "landsbygdens förbuskning") 10 45. FÖR: lokaliseringspolitik, regionala stödåtgärder mot arbetslöshet och företagsnedläggning, åtgärder för ett mångsidigt näringsliv 46. MOT: lokaliseringspolitik, regionala stödåtgärder mot arbetslöshet och företagsnedläggning, åtgärder för ett mångsidigt näringsliv 47. FÖR: stöd till jordbruket, jordbrukare (av alla slag utom "storgodsägare") MOT: nedläggning, rationalisering (hit föres referenser som t ex prisstöd, skördebidrag, fiske, skogsbruk) 48. MOT: stöd till jordbruket, jordbrukare (av alla slag utom "storgodsägare") FÖR: rationalisering, nedläggning, hit föres referenser som t ex prisstöd, skördebidrag, fiske, skogsbruk) KOMMUNIKATION 3 49. Trafik, bilism, vägar MILJÖVÅRD 2 50. Naturvård, nedsmutsning av vatten och luft, buller, nedskräpning, utsläpp från tankers, oljeraffinaderi KONSTITUTIONELLA FRÅGOR 51. Grundlagsändring, enkammarriksdag, rösträttsålder, utlandssvenskars rösträtt STATLIG FÖRVALTNING OCH FÖRETAGSAMHET 52. FÖR: effektiv (statlig) förvaltning, förvaltningens tillväxt, utredningar, byråkrati, offentliga sektorn MOT: (den nuvarande) statliga företagsamheten borde effektiviseras, minskas eller avskaffas; även konkreta exempel på ineffektiv statligt företagsamhet) 1 53. MOT: effektiv förvaltning; offentliga sektorn, byråkrati, utredningar, förvaltningens tillväxt FÖR: (den nuvarande) statliga företagsamheten är effektiv LAG OCH ORDNING 54. FÖR: stärkt polis, ökad rättstrygghet, lag och ordning, kraftigare tag mot brottslighet, brottslingar, ungdomsbrottslighet, ungdomsbrottslingar 55. MOT: stärkt polis, ökad rättstrygghet, lag och ordning, kraftigare tag mot brottslighet, brottslingar, ungdomsbrottslighet, ungdomsbrottslingar 56. Demonstrationer (svar som uttrycker missnöje med demonstrationer) KYRKA, MORAL 57. Kyrkan (alla slag av referenser till kyrkan), stöd till religiösa samfund 58. Kristendomsundervisning i skolan, sedlighet, moral, normer, abortlagstiftning MASSMEDIA 59. TV och radiomonopolet, eterns frihet, reklamfinansierad radio och TV, programpolitik HÖGRE UTBILDNING, FORSKNING, KULTURPOLITIK 60. Högre utbildning, forskning, utbildningens innnehåll (ej kristendomsundervisning i skolan) kulturpolitik, konst, bibliotek ÖVRIGT INRIKES 6 61. Övrigt inrikes NATIONELL SÄKERHET 62. Försvarspolitik, försvarsutgifter (opreciserat) 63. FÖR: starkt försvar, ökade försvarsutgifter, anskaffande av atomvapen MOT: minskade försvarsutgifter, försvagning av försvaret, nedrustning 64. FÖR: minskade försvarsutgifter, nedrustning MOT: ökade försvarsutgifter, atomvapen 14 65. FÖR: neutralitet, alliansfrihet, oberoende gentemot främmande makt; fred (opreciserat) MOT: atlantpaktsanslutning 66. MOT: neutralitet, alliansfrihet FÖR: anslutning till atlantpakten, beroende av främmande makt INTERNATIONELLT BISTÅND 1 67. FÖR: u-hjälp, ökad u-hjälp 68. MOT: u-hjälp FÖR: minskad u-hjälp INTERNATIONELLT SAMARBETE 3 69. EEC 70. Handelspolitik, handelsrelationer, EFTA UTRIKES OCH INTERNATIONELLT I ÖVRIGT 71. Ställningstagande till Vietnamkriget och USA 72. Ställningstagande under tjeckoslovakienkrisen 2 73. Internationellt i övrigt SOCIALA STRATA 44 74. FÖR: arbetare, arbetareklassen, löntagare, låginkomsttagare, småsparare, de fattiga, de små 75. MOT: arbetare, arbetareklassen, löntagare, låginkomsttagare, småsparare, de fattiga, de små 76. FÖR: medelklassen, medelinkomsttagare, akademiker, tjänstemän 77. MOT: medelklassen, medelinkomsttagare, akademiker, tjänstemän 78. FÖR: överklassen, de rika, de högre inkomsttagarna, de besuttna 79. MOT: överklassen, de rika, de högre inkomsttagarna, de besuttna VÄLANPASSADE GRUPPER OCH MISSANPASSADE GRUPPER 80. FÖR: de arbetsamma, de dugliga, de skötsamma, de ordentliga MOT: understödstagare, socialfall, de som ej vill arbeta, alkoholister 81. MOT: de arbetsamma, de dugliga, de skötsamma, de ordentliga FÖR: understödstagare, socialfall, de som ej vill arbeta, alkoholister RELIGIÖSA GRUPPER 82. FÖR: de troende, de kristna, de (fri)religiösa 83. MOT: de troende, de kristna, de (fri)religiösa UNGDOMEN, DE UNGA 84. FÖR: de unga, ungdomen 85. MOT: de unga, ungdomen ICKE NATIONELLA GRUPPER 1 86. FÖR: utlänningar, invandrare, utländsk arbetskraft 87. MOT: utlänningar, invandrare, utländsk arbetskraft ÖVRIGT 89. Står nära kommunisterna 90. Motarbetar kommunisterna 2 91. Står nära fackföreningsrörelsen, kollektivanslutningen 93. Maktsugen, maktberusat, maktfullkomlig, förmyndarmentalitet 14 94. Förmåga att inge förtroende för sin politik: stabil, vet var man har den, fast ståndpunkt/står för sina åsikter, hederlig, pålitlig, går att lita på, håller sina löften, håller vad den lovar/lyckas med vad man förutsatt sig, står på jorden, realistisk, måttfull, sansad, effektiv 4 95. Allt har blivit bättre under deras tid, väldigt uppbyggnadsarbete, kommer ihåg hur det var på 30-talet, hur det var förr i tiden 113 96. Uppskattar, gillar, tycker om: allt, det mesta, programideer, ideologi, god vilja, grundtanken god 15 97. Referenser till enskilda personer (namngivna eller med titel), allmänna referenser (bra folk, för gamla, föryngrat sig) 98. Vet vad vi har, ej vad vi får 1 99. Regionala och lokala referenser med angivande av namn på region, landskap eller ort
VAR 31 V70031 S-REG POS 2 4A Loc 61 width 2 F.4A(2). Uppskattar hos socialdemokratisk regering 2 <Se F.4A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 30 4349 00. Frågan ej tillämplig 01. . . 99. Kod: 0 1 2 6 8 10 12 14 18 Frek: 4349 3 2 44 98 48 42 35 16 Kod: 20 22 24 26 28 30 32 33 34 Frek: 26 7 17 2 10 23 9 1 12 Kod: 36 40 42 45 50 52 61 65 67 Frek: 8 1 5 2 2 1 2 4 2 Kod: 69 73 74 94 95 96 97 99 Frek: 1 8 14 1 4 9 5 2
VAR 32 V70032 S-REG POS 3 4A Loc 63 width 2 F.4A(3). Uppskattar hos socialdemokratisk regering 3 <Se F.4A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 30 4626 00. Frågan ej tillämplig 01. . . 99. Kod: 0 1 6 8 10 11 12 14 16 Frek: 4626 1 11 18 17 1 14 24 1 Kod: 18 19 20 22 24 26 28 30 32 Frek: 8 1 15 6 14 2 2 16 3 Kod: 34 36 42 45 50 60 65 69 73 Frek: 5 2 2 1 1 1 4 2 3 Kod: 74 79 84 95 96 97 99 Frek: 3 1 1 1 4 2 2
VAR 33 V70033 S-REG POS 4 4A Loc 65 width 2 F.4A(4). Uppskattar hos socialdemokratisk regering 4 <Se F.4A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 30 4750 00. Frågan ej tillämplig 01. . . 99. Kod: 0 1 6 8 10 12 14 18 20 Frek: 4750 1 4 9 4 9 5 3 1 Kod: 22 26 28 30 32 34 36 42 50 Frek: 2 2 2 6 4 1 2 1 1 Kod: 54 60 65 74 96 97 Frek: 1 1 2 1 2 1
VAR 34 V70034 S-REG POS 5 4A Loc 67 width 2 F.4A(5). Uppskattar hos socialdemokratisk regering 5 <Se F.4A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 30 4796 00. Frågan ej tillämplig 01. . . 99. Kod: 0 8 10 20 24 26 28 30 32 Frek: 4796 3 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 36 42 65 70 73 74 96 97 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1
VAR 35 V70035 S-IDEOLOGI POS1 4 Loc 69 width 2 F.4A(6). Uppskattar hos socialdemokratisk ideologi 1 <Se F.4A för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 4663 00. Frågan ej tillämplig JÄMLIKHET, RÄTTVISA 119 01. FÖR: jämlikhet, utjämning, jämställdhet, utjämning av löneskillnader, utjämning av klasskillnader, jämnare fördelning 02. MOT: jämlikhet, utjämning, jämställdhet, utjämning av löneskillnader, utjämning av klasskillnader, jämnare fördelning 9 03. FÖR: rättvisare samhälle, rättvisare fördelning, lika chans för alla 04. MOT: rättvisare samhälle, rättvisare fördelning, lika chans för alla 3 05. FÖR: jämlikhet mellan könen, lika lön för lika arbete, lika chans för män och kvinnor inom arbetslivet 06. MOT: jämlikhet mellan könen, lika lön för lika arbete, lika chans för män och kvinnor inom arbetslivet 07. FÖR: minskade löneskillnader, minskade klasskillnader 08. MOT: minskade löneskillnader, minskade klasskillnader SOCIALISM 7 09. FÖR: socialism, socialisering (opreciserat) 10. MOT: socialism, socialisering (opreciserat) (även: lämnat socialism, mindre socialistiskt) KOMMUNISM, MARXISM, REVOLUTION, KLASSKAMP 11. FÖR: kommunism, marxism, revolution, klasskamp 12. MOT: kommunism, marxism, revolution, klasskamp (även: lämnat kommunism, klasskamp, revolution, marxism) FÖRSTATLIGANDE: ÄGANDERÄTT 1 13. FÖR: förstatligande, förstatligande av produktionsmedel MOT: privat äganderätt 14. MOT: förstatligande, förstatligande av produktionsmedel FÖR: privat äganderätt FÖRSTATLIGANDE: SOCIALISERING AV BESTÄMDA FÖRETAG OCH INDUSTRIER 2 15. FÖR: förstatligande, socialisering av (apotek, läkemedelsindustri, banker, försäkringsbolag) 16. MOT: förstatligande, socialisering av (apotek, läkemedelsindustri, banker, försäkringsbolag) STATENS INFLYTANDE 1 17. FÖR: statlig och samhällelig kontroll, statlig insyn, statlig dirigering, statligt inflytande 18. MOT: statlig och samhällelig kontroll, statlig insyn, statlig dirigering, statligt inflytande CENTRALISERING, DECENTRALISERING 1 19. FÖR: centralisering (opreciserat) MOT: decentralisering (opreciserat) 3 20. MOT: centralisering (opreciserat) FÖR: decentralisering (opreciserat) DE ANSTÄLLDAS INFLYTANDE 21. FÖR: företagsdemokrati, medinflytande 22. MOT: företagsdemokrati, medinflytande ÄGAREDEMOKRATI 23. FÖR: ägaredemokrati 24. MOT: ägaredemokrati NÄRINGSLIVETS INFLYTANDE 25. FÖR: storfinansens, bankers, storföretagens, näringslivets inflytande 26. MOT: storfinansens, bankers, storföretagens, näringslivets inflytande FRI FÖRETAGSAMHET, FRI KONKURRENS 27. FÖR: fritt näringsliv, fri företagsamhet 28. MOT: fritt näringsliv, fri företagsamhet 29. FÖR: fri konkurrens, ekonomisk frihet 30. MOT: fri konkurrens, ekonomisk frihet, monopolbildning LIBERALISM 31. FÖR: liberalism, liberala ideer 32. MOT: liberalism, liberala ideer FRIHET, INDIVIDEN, KOLLEKTIVISM 3 33. FÖR: frihet (opreciserat), individens frihet, enskildes frihet 34. MOT: frihet (opreciserat), individens frihet, enskildes frihet 35. FÖR: individens initiativ, individens ansvar, enskildes insats 36. MOT: individens initiativ, individens ansvar, enskildes insats 37. FÖR: kollektivism, det kollektiva 38. MOT: kollektivism, det kollektiva KONSERVATIV 39. FÖR: konservativa ideer, konservatism 40. MOT: konservativa ideer, konservatism (även: mindre konservativt) TRADITION 41. FÖR: tradition 42. MOT: tradition REAKTION 43. FÖR: reaktion, reaktionära ideer 44. MOT: reaktion, reaktionära ideer (även: mindre reaktionärt) MONARKI, REPUBLIK 45. FÖR: monarki, kvinnlig tronföljd MOT: republik 46. MOT: monarki, kvinnlig tronföljd FÖR: republik DEMOKRATI, DIKTATUR 1 47. FÖR: demokrati MOT: diktatur (även: mer demokratiska, mindre diktatoriska) 48. MOT: demokrati FÖR: diktatur NATIONELL 49. FÖR: det nationella, det fosterländska (även: mer nationellt, mer fosterländskt) 50. MOT: det nationella, det fosterländska KRISTENDOM, KRISTNA IDEER 51. FÖR: kristendom, kristna ideer, kristna värden, kristna normer, kristen moral, kristen samhällssyn, kristen livssyn MOT: ateism 52. MOT: kristendom, kristna ideer, kristna värden, kristna normer, kristen moral, kristen samhällssyn, kristen livssyn FÖR: ateism VÄNSTER - HÖGER 53. Står till vänster, vänsterpolitik, har gått åt vänster 54. Står till höger, högerpolitik, har gått åt höger RADIKALISM 55. FÖR: radikalism, radikala ideer 56. MOT: radikalism, radikala ideer BORGERLIGT 57. FÖR: borgerlig politik, borgerliga ideer 58. MOT: borgerlig politik, borgerliga ideer MITTEN 59. FÖR: mittenpolitik 60. MOT: mittenpolitik 2 61. FÖR: näringspolitiken 62. MOT: näringspolitiken 63. FÖR: fri- och rättigheter (inkl fri press, yttranderätt, mötesfrihet, tryckfrihet osv) 64. MOT: fri- och rättigheter (inkl fri press, yttranderätt, mötesfrihet, tryckfrihet osv) 65. Övrigt 66. För extrema, ytterlighetsparti 67. FÖR: kapitalism 68. MOT: kapitalism
VAR 36 V70036 S-IDEOLOGI POS2 4 Loc 71 width 2 F.4A(7). Uppskattar hos socialdemokratisk ideologi 2 <Se F.4A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING VARIABEL 35 4800 00. Frågan ej tillämplig 01. . . 68. Kod: 0 1 17 20 21 55 61 63 Frek: 4800 6 2 2 1 1 2 1
VAR 37 V70037 OGILLAR REG 4B Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 F.4B. Är det något hos den socialdemokratiska regeringen som Ni ogillar? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vill Ni säga något mer om detta? Är det något mer hos den socialdemokratiska regeringen som Ni ogillar? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 1911 1. Ja, ogillar någon sida hos den socialdemokratiska regeringen; även: allmänt negativt värdeomdöme om den socialdemokratiska regeringen 356 5. Nej, ogillar ingen sida hos den socialdemokratiska regeringen 472 8. Vet inte/vill ej svara 1633 0. Frågan ej tillämplig 443 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 38 V70038 S-REG NEG 1 4B Loc 74 width 2 F.4B(1). Ogillar hos socialdemokratisk regering 1 <Se F.4B för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 3888 00. Frågan ej tillämplig SKATTEPOLITIK 51 01. Skatter, skattesystemet, sociala avgifter (alla slag av skatter och sociala avgifter och det inte klart framgår om det är fråga om sänkning eller höjning av skatter och sociala avgifter) 8 02. FÖR: lägre skatter, sänkta skatter, lägre sociala avgifter MOT: höga skatter, höjda skatter, högre sociala avgifter (alla slag av skatter och sociala avgifter) 140 03. FÖR: höga skatter, höjda skatter, höjda sociala avgifter MOT: lägre skatter, sänkta skatter, sänkta sociala avgifter (alla slag av skatter och sociala avgifter) STATENS UTGIFTER 04. FÖR: minska (statens) utgifter, sparsamhet med (statens) medel MOT: öka (statens) utgifter, slöseri med (statens) medel; (opreciserade svar som ej innefattar hänvisning till ett visst ämnesområde - t ex socialpolitik - Om sådan hänvisning finns kodas på ämnesområdet) 16 05. FÖR: öka (statens) utgifter MOT: minska (statens) utgifter; (opreciserade svar som ej innefattar hänvising till ett visst ämnesområde - t ex socialpolitik - Om sådan hänvising finns kodas på ämnesområdet) SOCIALPOLITIK 152 06. FÖR: socialpolitik, sociala reformer, reformpolitik, trygghet, välfärdspolitik, sociala förmåner, sociala bidrag, det sociala, socialhjälp MOT: kontroll, behovsprövning, minskning av sociala förmåner osv; även: för slapphänt, för slösaktig, för generöst med sociala förmåner osv (opreciserade svar, om mer specifik kategori finns nedan föres svaret dit) 8 07. MOT: socialpolitik, sociala reformer, reformpolitik, trygghet, välfärdspolitik, sociala bidrag, det sociala, socialhjälp 5 08. FÖR: pensioner (alla slag av pensioner inkl ATP), stöd åt pensionärer 11 09. MOT: pensioner (alla slag av pensioner inkl ATP), stöd åt pensionärer 1 10. FÖR: åldringsvårdens utbyggnad, fler hemsystrar, fler och bättre ålderdomshem, fler och bättre pensionärsbostäder, stöd åt gamla och åldringar, kommunalt bostadstillägg 3 11. MOT: åldringsvårdens utbyggnad, fler hemsystrar, fler och bättre ålderdomshem, fler och bättre pensionärsbostäder, stöd åt gamla och åldringar, kommunalt bostadstillägg 2 12. FÖR: sjukförsäkring, fri sjukvård, sjukkassa, fria läkemedel, tandvårdsförsäkring 3 13. MOT: sjukförsäkring, fri sjukvård, sjukkassa, fria läkemedel, tandvårdsförsäkring 14. FÖR: sjukvården, vårdområdet (sjukvårdens utbyggnad, resurser och personalresurser); alla slag av sjukvård inkl psykvård, handikappvård (dock ej alkoholistvård, narkomanvård); stöd åt gamla och handikappade 4 15. MOT: sjukvården, vårdområdet (sjukvårdens utbyggnad, resurser och personalresurser); alla slag av sjukvård inkl psykvård, handikappvård (dock ej alkoholistvård, narkomanvård); stöd åt gamla och handikappade 1 16. FÖR: narkomanvården, utbygga alkoholistvården, stödja narkomaner, satsa på nykterhetspolitiken 1 17. MOT: narkomanvården, utbygga alkoholistvården, stödja narkomaner, satsa på nykterhetspolitiken 2 18. FÖR: familjepolitik (inkl fler barndaghem, lekskolor), stöd till barnfamiljer, stöd till husmödrar (barnbidrag, fria skolmedel, bostadsbidrag föres till särskilda kategorier) 3 19. MOT: familjepolitik (inkl barndaghem, lekskolor), stöd till barnfamiljer, stöd till husmödrar (barnbidrag, fria skolmedel, bostadbidrag föres till särskilda kategorier) 4 20. FÖR: barnbidrag 21. MOT: barnbidrag 1 22. FÖR: fria skolböcker, fria skolmåltider, studiebidrag, studiehjälp 23. MOT: fria skolböcker, fria skolmåltider, studiebidrag, studiehjälp 1 24. FÖR: bostadsbidrag (alla slag av bostadsbidrag utom kommunalt bostadstillägg) 25. MOT: bostadsbidrag (alla slag av bostadsbidrag utom kommunalt bostadstillägg) 26. FÖR: andra socialpolitiska åtgärder 3 27. MOT: andra socialpolitiska åtgärder BOSTADSPOLITIK 11 28. Bostadspolitik (alla referenser till bostadspolitiken t ex referenser till bostadsbyggande, bostadsbrist, hyresreglering, markpolitik, egna hem) (bostadskostnader, hyror samt bostadbidrag och byggnation inom vårdsektorn föres till respektive kategorier) 6 29. Hyror, bostadskostnader UTBILDNING 30 30. FÖR: ungdomens utbildningsmöjligheter, skolväsendets utbyggnad, de studerande, skolreform, vuxenutbildning, yrkesutbildning ("högre utbildning, forskning", frågor om utbildningens innehåll, direkta ekonomiska bidrag föres till särskilda kategorier) 1 31. MOT: ungdomens utbildningsmöjligheter, skolväsendets utbyggnad, de studerande, skolreform, vuxenutbildning, yrkesutbildning ("högre utbildning, forskning", frågor om utbildningens innehåll, direkta ekonomiska bidrag föres till särskilda kategorier) ARBETSFÖRHÅLLANDEN 32. Arbetstid, semester, arbetsförhållanden (löneförhållanden eller inflytande på arbetsplatsen föres till särskilda kategorier) FRITID 2 33. Ungdomsgårdar, ungdomsverksamhet, idrott, idrottshallar SAMHÄLLSEKONOMIN 34. FÖR: full sysselsättning, minska arbetslösheten, arbetslöshetsförsäkring (opreciserade referenser som inte direkt anknyter till speciella åtgärder eller till regionala och lokala förhållanden se kategori 45) 6 35. MOT: full sysselsättning, minska arbetslösheten, arbetslöshetsförsäkring (opreciserade referenser som inte direkt anknyter till speciella åtgärder eller till regionala och lokala förhållanden se kategori 46) 7 36. FÖR: hög levnadsstandard, låga levnadskostnader, höga löner, lägre priser, undvika prisstegringar, fast penningvärde 46 37. MOT: hög levnadsstandard, låga levnadskostnader, höga löner, lägre priser, undvika prisstegringar, fast penningsvärde 2 38. FÖR: stöd till företagsamheten, stöd till företagare 13 39. MOT: stöd till företagsamheten, stöd till företagare 40. FÖR: investeringsbanken, ATP-systemet, företagens rätt att låna ur fonder (alla referenser till ATP utom de som har med pensionerna att göra) 41. MOT: investeringsbanken, ATP-systemet, företagens rätt att låna ur fonder (alla referenser till ATP utom de som har med pensionerna att göra) 72 42. Övriga ekonomiska (ekonomisk-politiska) åtgärder (tex svar som syftar på konjukturer, samhällsekonomisk balans, investeringar, privat sparande, ekonomisk tillväxt, ekonomiska framsteg, produktionsökning, valuta, byteshandelsbalans, import-export, devalvering, konkurrens med utlandet) LAND OCH STAD 10 43. FÖR: inflyttning till storstäder, storstädernas tillväxt, landsbygdens avfolkning (alla referenser som syftar på att storstäderna gynnas eller 2 44. MOT: inflyttning till storstäder, storstädernas tillväxt, landsbygdens landsbygdens avfolkning (alla referenser som syftar på att storstäderna gynnas eller landsbygden missgynnas inkl speciella åtgärder samt uttryck av typen "landsbygdens förbuskning") 5 45. FÖR: lokaliseringspolitik, regionala stödåtgärder mot arbetslöshet och företagsnedläggning, åtgärder för ett mångsidigt näringsliv 10 46. MOT: lokaliseringspolitik, regionala stödåtgärder mot arbetslöshet och företagsnedläggning, åtgärder för ett mångsidigt näringsliv 1 47. FÖR: stöd till jordbruket, jordbrukare (av alla slag utom "storgodsägare") MOT: nedläggning, rationalisering (hit föres referenser som t ex prisstöd, skördebidrag, fiske, skogsbruk) 24 48. MOT: stöd till jordbruket, jordbrukare (av alla slag utom "storgodsägare") FÖR: nedläggning, rationalisering (hit föres referenser som t ex prisstöd, skördebidrag, fiske, skogsbruk) KOMMUNIKATION 3 49. Trafik, bilism, vägar MILJÖVÅRD 13 50. Naturvård, nedsmutsning av vatten och luft, buller, nedskräpning, utsläpp från tankers, oljeraffinaderi KONSTITUTIONELLA FRÅGOR 1 51. Grundlagsändring, enkammarriksdag, rösträttsålder, utlandssvenskars rösträtt STATLIG FÖRVALTNING OCH FÖRETAGSAMHET 52. FÖR: effektiv (statlig) förvaltning, förvaltningens tillväxt, utredningar, byråkrati, offentliga sektorn MOT: (den nuvarande) statliga företagsamheten borde effektiviseras, minskas eller avskaffas; även konkreta exempel på ineffektiv statligt företagsamhet) 15 53. MOT: effektiv förvaltning; offentliga sektorn, byråkrati, utredningar, förvaltningens tillväxt FÖR: (den nuvarande) statliga företagsamheten är LAG OCH ORDNING 1 54. FÖR: stärkt polis, ökad rättstrygghet, lag och ordning, kraftigare tag mot brottslighet, brottslingar, ungdomsbrottslighet, ungdomsbrottslingar 19 55. MOT: stärkt polis, ökad rättstrygghet, lag och ordning, kraftigare tag mot brottslighet, brottslingar, ungdomsbrottslighet, ungdomsbrottslingar 3 56. Demonstrationer (svar som uttrycker missnöje med demonstrationer) KYRKA, MORAL 57. Kyrkan (alla slag av referenser till kyrkan), stöd till religiösa samfund 16 58. Kristendomsundervisning i skolan, sedlighet, moral, normer, abortlagstiftning MASSMEDIA 59. TV och radioomonopolet, eterns frihet, reklamfinansierad radio och TV, programpolitik HÖGRE UTBILDNING, FORSKNING, KULTURPOLITIK 60. Högre utbildning, forskning, utbildningens innnehåll (ej kristendomsundervisning i skolan) kulturpolitik, konst, bibliotek ÖVRIGT INRIKES 10 61. Övrigt inrikes NATIONELL SÄKERHET 1 62. Försvarspolitik, försvarsutgifter (opreciserat) 6 63. FÖR: starkt försvar, ökade försvarsutgifter, anskaffande av atomvapen MOT: minskade försvarsutgifter, försvagning av försvaret, nedrustning 1 64. FÖR: minskade försvarsutgifter, nedrustning MOT: ökade försvarsutgifter, atomvapen 65. FÖR: neutralitet, alliansfrihet, oberoende gentemot främmande makt; fred (opreciserat) MOT: atlantpaktsanslutning 3 66. MOT: neutralitet, alliansfrihet FÖR: anslutning till atlantpakten, beroende av främmande makt INTERNATIONELLT BISTÅND 3 67. FÖR: u-hjälp, ökad u-hjälp 1 68. MOT: u-hjälp FÖR: minskad u-hjälp INTERNATIONELLT SAMARBETE 8 69. EEC 3 70. Handelspolitik, handelsrelationer, EFTA UTRIKES OCH INTERNATIONELLT I ÖVRIGT 5 71. Ställningstagande till Vietnamkriget och USA 72. Ställningstagande under tjeckoslovakienkrisen 7 73. Internationellt i övrigt SOCIALA STRATA 1 74. FÖR: arbetare, arbetareklassen, löntagare, låginkomsttagare, småsparare, de fattiga, de små 11 75. MOT: arbetare, arbetareklassen, löntagare, låginkomsttagare, småsparare, de fattiga, de små 76. FÖR: medelklassen, medelinkomsttagare, akademiker, tjänstemän 77. MOT: medelklassen, medelinkomsttagare, akademiker, tjänstemän 2 78. FÖR: överklassen, de rika, de högre inkomsttagarna, de besuttna 79. MOT: överklassen, de rika, de högre inkomsttagarna, de besuttna VÄLANPASSADE GRUPPER OCH MISSANPASSADE GRUPPER 80. FÖR: de arbetsamma, de dugliga, de skötsamma, de ordentliga MOT: understödstagare, socialfall, de som ej vill arbeta, alkoholister 8 81. MOT: de arbetsamma, de dugliga, de skötsamma, de ordentliga FÖR: understödstagare, socialfall, de som ej vill arbeta, alkoholister RELIGIÖSA GRUPPER 82. FÖR: de troende, de kristna, de (fri)religiösa 83. MOT: de troende, de kristna, de (fri)religiösa UNGDOMEN, DE UNGA 4 84. FÖR: de unga, ungdomen 85. MOT: de unga, ungdomen ICKE NATIONELLA GRUPPER 6 86. FÖR: utlänningar, invandrare, utländsk arbetskraft 2 87. MOT: utlänningar, invandrare, utländsk arbetskraft ÖVRIGT 2 89. Står nära kommunisterna 1 90. Motarbetar kommunisterna 2 91. Står nära fackföreningsrörelsen, kollektivanslutningen 37 93. Maktsugen, maktberusat, maktfullkomlig, förmyndarmentalitet 12 94. Förmåga att inge förtroende för sin politik: ej fast målsättning, byter ofta ståndpunkt, saknar egen linje, vänder kappan efter vinden, apar efter, svårt att veta var den står, vet ej vad den går för, lyckas ej med vad man förutsatt sig, orealistisk, går ej att genomföra i praktiken, brist på sakkunskap; programmet innehåller motsägelser, utelämnar konsekvenser, ohederlig, opålitlig, håller ej sina löften, löftesbrytare, går inte att lita på, pratar bara, röstfiske, valpropaganda, demagogi, propaganda, smidiga, överdriven kritik, överdriven 1 95. Allt har blivit bättre under deras tid, väldigt uppbyggnadsarbete, kommer ihåg hur det var på 30-talet, hur det var förr i tiden 23 96. Ogillar: allt, det mesta, ideerna, ideologin, programmet, suttit för länge, vill bara sitta kvar, lever på gamla meriter 19 97. Referenser till enskilda personer (namngivna eller med titel), allmänna referenser (bra folk, för gamla, föryngrat sig) 9 99. Regionala och lokala referenser med angivande av namn på region, landskap eller ort
VAR 39 V70039 S-REG NEG 2 4B Loc 76 width 2 F.4B(2). Ogillar hos socialdemokratisk regering 2 <Se F.4B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 38 4329 00. Frågan ej tillämplig 01. . . 99. Kod: 0 1 2 3 5 6 7 8 9 Frek: 4329 18 2 46 3 38 3 4 12 Kod: 11 12 13 17 18 19 20 22 24 Frek: 4 2 2 1 3 4 2 3 1 Kod: 25 26 27 28 29 30 32 34 35 Frek: 1 4 4 15 17 18 3 1 2 Kod: 36 37 38 39 42 43 44 45 46 Frek: 4 31 3 12 36 7 3 2 9 Kod: 48 49 50 52 53 54 55 56 57 Frek: 12 1 4 1 10 3 15 1 2 Kod: 58 59 61 63 67 69 71 73 74 Frek: 6 2 4 3 2 3 7 7 1 Kod: 75 78 80 81 84 85 86 87 89 Frek: 8 3 1 14 4 1 6 1 1 Kod: 93 94 95 96 97 99 Frek: 9 6 1 3 14 10
VAR 40 V70040 S-REG NEG 3 4B Loc 78 width 2 F.4B(3). Ogillar hos socialdemokratisk regering 3 <Se F.4B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 38 4583 00. Frågan ej tillämplig 01. . . 99. Kod: 0 1 3 5 6 7 8 9 11 Frek: 4583 4 18 5 18 2 1 2 4 Kod: 12 13 15 16 19 20 25 26 27 Frek: 1 1 4 2 5 2 2 1 1 Kod: 28 29 30 34 35 36 37 38 39 Frek: 8 7 14 1 5 1 10 2 3 Kod: 42 43 44 45 46 48 50 53 54 Frek: 8 5 2 2 4 4 4 3 3 Kod: 55 56 58 59 61 62 63 66 67 Frek: 5 2 5 2 5 1 1 2 2 Kod: 68 69 70 71 73 74 75 78 81 Frek: 2 1 1 1 6 1 4 1 4 Kod: 84 87 93 94 97 99 Frek: 1 1 5 2 10 8
VAR 41 V70041 S-REG NEG 4 4B Loc 80 width 2 F.4B(4). Ogillar hos socialdemokratisk regering 4 <Se F.4B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 38 4727 00. Frågan ej tillämplig 01. . . 99. Kod: 0 3 5 6 12 13 15 22 28 Frek: 4727 3 1 4 1 1 1 1 3 Kod: 29 30 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 2 9 1 1 1 2 4 1 3 Kod: 42 43 44 45 46 47 48 50 53 Frek: 4 3 2 2 1 1 1 2 4 Kod: 55 56 58 59 60 66 68 70 71 Frek: 3 1 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 73 75 78 81 86 87 96 97 99 Frek: 3 1 1 2 2 1 1 4 2
VAR 42 V70042 S-REG NEG 5 4B Loc 82 width 2 F.4B(5). Ogillar hos socialdemokratisk regering 5 <Se F.4B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 38 4775 00. Frågan ej tillämplig 01. . . 99. Kod: 0 1 3 5 6 9 14 18 29 Frek: 4775 1 1 2 1 1 1 2 1 Kod: 35 36 37 39 42 45 47 48 50 Frek: 2 1 1 1 3 1 1 1 3 Kod: 53 54 55 68 69 73 75 87 93 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 94 96 97 99 Frek: 1 3 2 1
VAR 43 V70043 S-IDEOLOGI NEG1 4 Loc 84 width 2 F.4B(6). Ogillar hos socialdemokratisk ideologi 1 <Se F.4B för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 4608 00. Frågan ej tillämplig JÄMLIKHET, RÄTTVISA 12 01. FÖR: jämlikhet, utjämning, jämställdhet, utjämning av löneskillnader, utjämning av klasskillnader, jämnare fördelning 25 02. MOT: jämlikhet, utjämning, jämställdhet, utjämning av löneskillnader, utjämning av klasskillnader, jämnare fördelning 1 03. FÖR: rättvisare samhälle, rättvisare fördelning, lika chans för alla 1 04. MOT: rättvisare samhälle, rättvisare fördelning, lika chans för alla 1 05. FÖR: jämlikhet mellan könen, lika lön för lika arbete, lika chans för män och kvinnor inom arbetslivet 06. MOT: jämlikhet mellan könen, lika lön för lika arbete, lika chans för män och kvinnor inom arbetslivet 07. FÖR: minskade löneskillnader, minskade klasskillnader 08. MOT: minskade löneskillnader, minskade klasskillnader SOCIALISM 38 09. FÖR: socialism, socialisering (opreciserat) 7 10. MOT: socialism, socialisering (opreciserat) (även: lämnat socialism, mindre socialistiskt) KOMMUNISM, MARXISM, REVOLUTION, KLASSKAMP 1 11. FÖR: kommunism, marxism, revolution, klasskamp 12. MOT: kommunism, marxism, revolution, klasskamp (även: lämnat kommunism, klasskamp, revolution, marxism) FÖRSTATLIGANDE: ÄGANDERÄTT 25 13. FÖR: förstatligande, förstatligande av produktionsmedel MOT: privat äganderätt 14. MOT: förstatligande, förstatligande av produktionsmedel FÖR: privat äganderätt FÖRSTATLIGANDE: SOCIALISERING AV BESTÄMDA FÖRETAG OCH INDUSTRIER 2 15. FÖR: förstatligande, socialisering av (apotek, läkemedelsindustri, banker, försäkringsbolag) 16. MOT: förstatligande, socialisering av (apotek, läkemedelsindustri, banker, försäkringsbolag) STATENS INFLYTANDE 6 17. FÖR: statlig och samhällelig kontroll, statlig insyn, statlig dirigering, statligt inflytande 18. MOT: statlig och samhällelig kontroll, statlig insyn, statlig dirigering, statligt inflytande CENTRALISERING, DECENTRALISERING 18 19. FÖR: centralisering (opreciserat) MOT: decentralisering (opreciserat) 2 20. MOT: centralisering (opreciserat) FÖR: decentralisering (opreciserat) DE ANSTÄLLDAS INFLYTANDE 21. FÖR: företagsdemokrati, medinflytande 2 22. MOT: företagsdemokrati, medinflytande ÄGAREDEMOKRATI 23. FÖR: ägaredemokrati 24. MOT: ägaredemokrati NÄRINGSLIVETS INFLYTANDE 2 25. FÖR: storfinansens, bankers, storföretagens, näringslivets inflytande 26. MOT: storfinansens, bankers, storföretagens, näringslivets inflytande FRI FÖRETAGSAMHET, FRI KONKURRENS 1 27. FÖR: fritt näringsliv, fri företagsamhet 5 28. MOT: fritt näringsliv, fri företagsamhet 29. FÖR: fri konkurrens, ekonomisk frihet 30. MOT: fri konkurrens, ekonomisk frihet, monopolbildning LIBERALISM 31. FÖR: liberalism, liberala ideer 32. MOT: liberalism, liberala ideer FRIHET, INDIVIDEN, KOLLEKTIVISM 33. FÖR: frihet (opreciserat), individens frihet, enskildes frihet 7 34. MOT: frihet (opreciserat), individens frihet, enskildes frihet 35. FÖR: individens initiativ, individens ansvar, enskildes insats 11 36. MOT: individens initiativ, individens ansvar, enskildes insats 2 37. FÖR: kollektivism, det kollektiva 38. MOT: kollektivism, det kollektiva KONSERVATIV 1 39. FÖR: konservativa ideer, konservatism 40. MOT: konservativa ideer, konservatism (även: mindre konservativt) TRADITION 41. FÖR: tradition 42. MOT: tradition REAKTION 43. FÖR: reaktion, reaktionära ideer 44. MOT: reaktion, reaktionära ideer (även: mindre reaktionärt) MONARKI, REPUBLIK 1 45. FÖR: monarki, kvinnlig tronföljd MOT: republik 2 46. MOT: monarki, kvinnlig tronföljd FÖR: republik DEMOKRATI, DIKTATUR 47. FÖR: demokrati MOT: diktatur (även: mer demokratiska, mindre diktatoriska) 5 48. MOT: demokrati FÖR: diktatur NATIONELL 49. FÖR: det nationella, det fosterländska (även: mer nationellt, mer fosterländskt) 50. MOT: det nationella, det fosterländska KRISTENDOM, KRISTNA IDEER 51. FÖR: kristendom, kristna ideer, kristna värden, kristna normer, kristen moral, kristen samhällssyn, kristen livssyn MOT: ateism 8 52. MOT: kristendom, kristna ideer, kristna värden, kristna normer, kristen moral, kristen samhällssyn, kristen livssyn FÖR: ateism VÄNSTER - HÖGER 13 53. Står till vänster, vänsterpolitik, har gått åt vänster 1 54. Står till höger, högerpolitik, har gått åt höger RADIKALISM 55. FÖR: radikalism, radikala ideer 1 56. MOT: radikalism, radikala ideer BORGERLIGT 57. FÖR: borgerlig politik, borgerliga ideer 58. MOT: borgerlig politik, borgerliga ideer MITTEN 59. FÖR: mittenpolitik 60. MOT: mittenpolitik 3 61. FÖR: näringspolitiken 1 62. MOT: näringspolitiken 63. FÖR: fri- och rättigheter (inkl fri press, yttranderätt, mötesfrihet, tryckfrihet osv) 64. MOT: fri- och rättigheter (inkl fri press, yttranderätt, mötesfrihet, tryckfrihet osv) 65. Övrigt 66. För extrema, ytterlighetsparti 2 67. FÖR: kapitalism 68. MOT: kapitalism
VAR 44 V70044 S-IDEOLOGI NEG2 4 Loc 86 width 2 F.4B(7). Ogillar hos socialdemokratisk ideologi 2 <Se F.4B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 43 4777 00. Frågan ej tillämplig 01. . . 68. Kod: 0 1 2 9 13 17 19 25 28 Frek: 4777 1 2 4 7 2 3 1 4 Kod: 33 34 36 52 53 54 57 64 Frek: 1 4 2 1 2 1 2 1
VAR 45 V70045 RIKSPOL FRÅGA 6A Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 F.6A. Det finns ju olika uppfattningar om vad partierna och regering och riksdag borde försöka genomföra eller arbeta för under de närmaste åren. Vad anser Ni personligen att partierna och regering och riksdag skall genomföra eller arbeta för under de närmaste åren? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vill Ni säga något mer om varför Ni tycker den här saken är viktig? Är det något annat som Ni tycker att partierna, regering och riksdag skall arbeta för under de närmaste åren? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 2284 1. Har angivit minst en sak som anses angeläget att partierna, regering och riksdag arbetar för 459 5. Har inte angivit något; även: vill ej svara 1633 0. Frågan ej tillämplig 439 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 46 V70046 RIKSPOL OMR 1 6A Loc 89 width 2 F.6A(1). Partierna, regering och riksdag bör arbeta för 1 <Se F.6A för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 3681 00. Frågan ej tillämplig SKATTEPOLITIK 15 01. Skatter, skattesystemet, sociala avgifter (alla slag av skatter och sociala avgifter och det inte klart framgår om det är fråga om sänkning eller höjning av skatter och sociala avgifter) 107 02. FÖR: lägre skatter, sänkta skatter, lägre sociala avgifter MOT: höga skatter, höjda skatter, högre sociala avgifter (alla slag av skatter och sociala avgifter) 1 03. FÖR: höga skatter, höjda skatter, höjda sociala avgifter MOT: lägre skatter, sänkta skatter, sänkta sociala avgifter (alla slag av skatter och sociala avgifter) STATENS UTGIFTER 3 04. FÖR: minska (statens) utgifter, sparsamhet med (statens) medel MOT: öka (statens) utgifter, slöseri med (statens) medel; (opreciserade svar som ej innefattar hänvisning till ett visst ämnesområde - t ex socialpolitik - Om sådan hänvisning finns kodas på ämnesområdet) 1 05. FÖR: öka (statens) utgifter MOT: minska (statens) utgifter; (opreciserade svar som ej innefattar hänvising till ett visst ämnesområde - t ex socialpolitik - Om sådan hänvising finns kodas på ämnesområdet) SOCIALPOLITIK 14 06. FÖR: socialpolitik, sociala reformer, reformpolitik, trygghet, välfärdspolitik, sociala förmåner, sociala bidrag, det sociala, socialhjälp MOT: kontroll, behovsprövning, minskning av sociala förmåner osv; även: för slapphänt, för slösaktig, för generöst med sociala förmåner osv (opreciserade svar, om mer specifik kategori finns nedan föres svaret dit) 13 07. MOT: socialpolitik, sociala reformer, reformpolitik, trygghet, välfärdspolitik, sociala bidrag, det sociala, socialhjälp 126 08. FÖR: pensioner (alla slag av pensioner inkl ATP), stöd åt pensionärer 09. MOT: pensioner (alla slag av pensioner inkl ATP), stöd åt pensionärer 32 10. FÖR: åldringsvårdens utbyggnad, fler hemsystrar, fler och bättre ålderdomshem, fler och bättre pensionärsbostäder, stöd åt gamla och åldringar, kommunalt bostadstillägg 11. MOT: åldringsvårdens utbyggnad, fler hemsystrar, fler och bättre ålderdomshem, fler och bättre pensionärsbostäder, stöd åt gamla och åldringar, kommunalt bostadstillägg 18 12. FÖR: sjukförsäkring, fri sjukvård, sjukkassa, fria läkemedel, tandvårdsförsäkring 13. MOT: sjukförsäkring, fri sjukvård, sjukkassa, fria läkemedel, tandvårdsförsäkring 40 14. FÖR: sjukvården, vårdområdet (sjukvårdens utbyggnad, resurser och personalresurser); alla slag av sjukvård inkl psykvård, handikappvård (dock ej alkoholistvård, narkomanvård); stöd åt gamla och handikappade 15. MOT: sjukvården, vårdområdet (sjukvårdens utbyggnad, resurser och personalresurser); alla slag av sjukvård inkl psykvård, handikappvård (dock ej alkoholistvård, narkomanvård); stöd åt gamla och handikappade 6 16. FÖR: narkomanvården, utbygga alkoholistvården, stödja narkomaner, satsa på nykterhetspolitiken 17. MOT: narkomanvården, utbygga alkoholistvården, stödja narkomaner, satsa på nykterhetspolitiken 30 18. FÖR: familjepolitik (inkl fler barndaghem, lekskolor), stöd till barnfamiljer, stöd till husmödrar (barnbidrag, fria skolmedel, bostadsbidrag föres till särskilda kategorier) 19. MOT: familjepolitik (inkl barndaghem, lekskolor), stöd till barnfamiljer, stöd till husmödrar (barnbidrag, fria skolmedel, bostadbidrag föres till särskilda kategorier) 2 20. FÖR: barnbidrag 21. MOT: barnbidrag 1 22. FÖR: fria skolböcker, fria skolmåltider, studiebidrag, studiehjälp 2 23. MOT: fria skolböcker, fria skolmåltider, studiebidrag, studiehjälp 1 24. FÖR: bostadsbidrag (alla slag av bostadsbidrag utom kommunalt bostadstillägg) 25. MOT: bostadsbidrag (alla slag av bostadsbidrag utom kommunalt bostadstillägg) 2 26. FÖR: andra socialpolitiska åtgärder 27. MOT: andra socialpolitiska åtgärder BOSTADSPOLITIK 45 28. Bostadspolitik (alla referenser till bostadspolitiken t ex referenser till bostadsbyggande, bostadsbrist, hyresreglering, markpolitik, egna hem) (bostadskostnader, hyror samt bostadbidrag och byggnation inom vårdsektorn föres till respektive kategorier) 27 29. Hyror, bostadskostnader UTBILDNING 18 30. FÖR: ungdomens utbildningsmöjligheter, skolväsendets utbyggnad, de studerande, skolreform, vuxenutbildning, yrkesutbildning ("högre utbildning, forskning", frågor om utbildningens innehåll, direkta ekonomiska bidrag föres till särskilda kategorier) 31. MOT: ungdomens utbildningsmöjligheter, skolväsendets utbyggnad, de studerande, skolreform, vuxenutbildning, yrkesutbildning ("högre utbildning, forskning", frågor om utbildningens innehåll, direkta ekonomiska bidrag föres till särskilda kategorier) ARBETSFÖRHÅLLANDEN 11 32. Arbetstid, semester, arbetsförhållanden (löneförhållanden eller inflytande på arbetsplatsen föres till särskilda kategorier) FRITID 3 33. Ungdomsgårdar, ungdomsverksamhet, idrott, idrottshallar SAMHÄLLSEKONOMIN 70 34. FÖR: full sysselsättning, minska arbetslösheten, arbetslöshetsförsäkring (opreciserade referenser som inte direkt anknyter till speciella åtgärder eller till regionala och lokala förhållanden se kategori 45) 35. MOT: full sysselsättning, minska arbetslösheten, arbetslöshetsförsäkring (opreciserade referenser som inte direkt anknyter till speciella åtgärder eller till regionala och lokala förhållanden se kategori 46) 105 36. FÖR: hög levnadsstandard, låga levnadskostnader, höga löner, lägre priser, undvika prisstegringar, fast penningvärde 2 37. MOT: hög levnadsstandard, låga levnadskostnader, höga löner, lägre priser, undvika prisstegringar, fast penningsvärde 19 38. FÖR: stöd till företagsamheten, stöd till företagare 2 39. MOT: stöd till företagsamheten, stöd till företagare 40. FÖR: investeringsbanken, ATP-systemet, företagens rätt att låna ur fonder (alla referenser till ATP utom de som har med pensionerna att göra) 41. MOT: investeringsbanken, ATP-systemet, företagens rätt att låna ur fonder (alla referenser till ATP utom de som har med pensionerna att göra) 73 42. Övriga ekonomiska (ekonomisk-politiska) åtgärder (tex svar som syftar på konjukturer, samhällsekonomisk balans, investeringar, privat sparande, ekonomisk tillväxt, ekonomiska framsteg, produktionsökning, valuta, byteshandelsbalans, import-export, devalvering, konkurrens med utlandet) LAND OCH STAD 43. FÖR: inflyttning till storstäder, storstädernas tillväxt, landsbygdens avfolkning (alla referenser som syftar på att storstäderna gynnas eller landsbygden missgynnas inkl speciella åtgärder samt uttryck av typen "landsbygdens förbuskning") 20 44. MOT: inflyttning till storstäder, storstädernas tillväxt, landsbygdens avfolkning (alla referenser som syftar på att storstäderna gynnas eller landsbygden missgynnas inkl speciella åtgärder samt uttryck av typen "landsbygdens förbuskning") 41 45. FÖR: lokaliseringspolitik, regionala stödåtgärder mot arbetslöshet och företagsnedläggning, åtgärder för ett mångsidigt näringsliv 46. MOT: lokaliseringspolitik, regionala stödåtgärder mot arbetslöshet och företagsnedläggning, åtgärder för ett mångsidigt näringsliv 15 47. FÖR: stöd till jordbruket, jordbrukare (av alla slag utom "storgodsägare") MOT: nedläggning, rationalisering (hit föres referenser som t ex prisstöd, skördebidrag, fiske, skogsbruk) 48. MOT: stöd till jordbruket, jordbrukare (av alla slag utom "storgodsägare") FÖR: rationalisering, nedläggning, hit föres referenser som t ex prisstöd, skördebidrag, fiske, skogsbruk) KOMMUNIKATION 3 49. Trafik, bilism, vägar MILJÖVÅRD 83 50. Naturvård, nedsmutsning av vatten och luft, buller, nedskräpning, utsläpp från tankers, oljeraffinaderi KONSTITUTIONELLA FRÅGOR 51. Grundlagsändring, enkammarriksdag, rösträttsålder, utlandssvenskars rösträtt STATLIG FÖRVALTNING OCH FÖRETAGSAMHET 4 52. FÖR: effektiv (statlig) förvaltning, förvaltningens tillväxt, utredningar, byråkrati, offentliga sektorn MOT: (den nuvarande) statliga företagsamheten borde effektiviseras, minskas eller avskaffas; även konkreta exempel på ineffektiv statligt företagsamhet) 53. MOT: effektiv förvaltning; offentliga sektorn, byråkrati, utredningar, förvaltningens tillväxt FÖR: (den nuvarande) statliga företagsamheten är effektiv LAG OCH ORDNING 30 54. FÖR: stärkt polis, ökad rättstrygghet, lag och ordning, kraftigare tag mot brottslighet, brottslingar, ungdomsbrottslighet, ungdomsbrottslingar 55. MOT: stärkt polis, ökad rättstrygghet, lag och ordning, kraftigare tag mot brottslighet, brottslingar, ungdomsbrottslighet, ungdomsbrottslingar 56. Demonstrationer (svar som uttrycker missnöje med demonstrationer) KYRKA, MORAL 57. Kyrkan (alla slag av referenser till kyrkan), stöd till religiösa samfund 8 58. Kristendomsundervisning i skolan, sedlighet, moral, normer, abortlagstiftning MASSMEDIA 1 59. TV och radiomonopolet, eterns frihet, reklamfinansierad radio och tv, programpolitik HÖGRE UTBILDNING, FORSKNING, KULTURPOLITIK 1 60. Högre utbildning, forskning, utbildningens innnehåll (ej kristendomsundervisning i skolan) kulturpolitik, konst, bibliotek ÖVRIGT INRIKES 6 61. Övrigt inrikes NATIONELL SÄKERHET 62. Försvarspolitik, försvarsutgifter (opreciserat) 1 63. FÖR: starkt försvar, ökade försvarsutgifter, anskaffande av atomvapen MOT: minskade försvarsutgifter, försvagning av försvaret, nedrustning 4 64. FÖR: minskade försvarsutgifter, nedrustning MOT: ökade försvarsutgifter, atomvapen 10 65. FÖR: neutralitet, alliansfrihet, oberoende gentemot främmande makt; fred (opreciserat) MOT: atlantpaktsanslutning 66. MOT: neutralitet, alliansfrihet FÖR: anslutning till atlantpakten, beroende av främmande makt INTERNATIONELLT BISTÅND 5 67. FÖR: u-hjälp, ökad u-hjälp 1 68. MOT: u-hjälp FÖR: minskad u-hjälp INTERNATIONELLT SAMARBETE 29 69. EEC 8 70. Handelspolitik, handelsrelationer, EFTA UTRIKES OCH INTERNATIONELLT I ÖVRIGT 1 71. Ställningstagande till Vietnamkriget och USA 72. Ställningstagande under tjeckoslovakienkrisen 1 73. Internationellt i övrigt SOCIALA STRATA 30 74. FÖR: arbetare, arbetareklassen, löntagare, låginkomsttagare, småsparare, de fattiga, de små 75. MOT: arbetare, arbetareklassen, löntagare, låginkomsttagare, småsparare, de fattiga, de små 76. FÖR: medelklassen, medelinkomsttagare, akademiker, tjänstemän 77. MOT: medelklassen, medelinkomsttagare, akademiker, tjänstemän 78. FÖR: överklassen, de rika, de högre inkomsttagarna, de besuttna 79. MOT: överklassen, de rika, de högre inkomsttagarna, de besuttna VÄLANPASSADE GRUPPER OCH MISSANPASSADE GRUPPER 1 80. FÖR: de arbetsamma, de dugliga, de skötsamma, de ordentliga MOT: understödstagare, socialfall, de som ej vill arbeta, alkoholister 81. MOT: de arbetsamma, de dugliga, de skötsamma, de ordentliga FÖR: understödstagare, socialfall, de som ej vill arbeta, alkoholister RELIGIÖSA GRUPPER 82. FÖR: de troende, de kristna, de (fri)religiösa 83. MOT: de troende, de kristna, de (fri)religiösa UNGDOMEN, DE UNGA 11 84. FÖR: de unga, ungdomen 2 85. MOT: de unga, ungdomen ICKE NATIONELLA GRUPPER 86. FÖR: utlänningar, invandrare, utländsk arbetskraft 2 87. MOT: utlänningar, invandrare, utländsk arbetskraft 3 89. Samlingsregering 10 90. Bra som det är, fortsätta på inslagen väg 1 96. Förmågan att inge förtroende för politiken 97. Referenser till enskilda personer (namngivna eller med titel), allmänna referenser (bra folk, för gamla, föryngrat sig) 13 99. Regionala och lokala referenser med angivande av namn på region, landskap eller ort
VAR 47 V70047 RIKSPOL OMR 2 6A Loc 91 width 2 F.6A(2). Partierna, regering och riksdag bör arbeta för 2 <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 4044 00. Frågan ej tillämplig 01. . . 99. Kod: 0 1 2 4 6 7 8 10 12 Frek: 4044 7 59 7 11 10 50 34 29 Kod: 13 14 16 18 19 20 21 23 24 Frek: 2 30 12 22 1 3 2 1 2 Kod: 26 28 29 30 32 33 34 36 37 Frek: 6 38 37 8 10 2 33 49 1 Kod: 38 42 44 45 47 48 49 50 52 Frek: 16 40 27 31 12 1 8 29 5 Kod: 54 55 56 58 60 61 64 65 67 Frek: 25 2 1 4 4 7 1 3 4 Kod: 68 69 70 73 74 79 80 81 84 Frek: 1 18 6 2 16 1 1 1 7 Kod: 87 91 99 Frek: 3 1 28
VAR 48 V70048 RIKSPOL OMR 3 6A Loc 93 width 2 F.6A(3). Partierna, regering och riksdag bör arbeta för 3 <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 4412 00. Frågan ej tillämplig 01. . . 99. Kod: 0 1 2 3 4 6 7 8 10 Frek: 4412 4 20 2 3 6 8 26 13 Kod: 12 14 16 18 20 24 26 28 29 Frek: 11 14 10 18 3 2 2 23 24 Kod: 30 32 34 36 38 42 44 45 47 Frek: 13 2 15 22 6 17 12 10 6 Kod: 49 50 52 53 54 55 58 60 61 Frek: 12 18 2 1 13 1 6 2 3 Kod: 64 65 67 69 71 73 74 80 84 Frek: 1 2 2 8 1 1 8 1 4 Kod: 87 99 Frek: 4 21
VAR 49 V70049 RIKSPOL OMR 4 6A Loc 95 width 2 F.6A(4). Partierna, regering och riksdag bör arbeta för 4 <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 4642 00. Frågan ej tillämplig 01. . . 99. Kod: 0 1 2 6 7 8 10 12 14 Frek: 4642 2 4 5 1 7 3 3 13 Kod: 16 18 25 26 28 29 30 33 34 Frek: 2 5 1 2 10 11 5 1 7 Kod: 36 38 42 44 45 47 49 50 54 Frek: 7 3 4 6 7 6 6 16 4 Kod: 55 58 59 60 67 68 69 70 73 Frek: 2 1 1 2 1 1 5 1 2 Kod: 74 80 84 87 89 97 99 Frek: 2 1 2 2 1 1 7
VAR 50 V70050 RIKSPOL OMR 5 6A Loc 97 width 2 F.6A(5). Partierna, regering och riksdag bör arbeta för 5 <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 4741 00. Frågan ej tillämplig 01. . . 99. Kod: 0 8 10 14 16 18 28 29 30 Frek: 4741 4 3 3 1 4 3 4 4 Kod: 32 34 36 38 42 43 44 45 47 Frek: 1 1 3 2 2 1 2 2 2 Kod: 49 50 51 54 58 61 65 67 68 Frek: 1 8 1 7 1 1 1 2 2 Kod: 69 73 86 99 Frek: 3 1 1 3
VAR 51 V70051 RIKSPOL IDEOL1 6A Loc 99 width 2 F.6A(6). Angeläget rikspolitiskt område: ideologi 1 <Se F.6A för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 4568 00. Frågan ej tillämplig JÄMLIKHET, RÄTTVISA 130 01. FÖR: jämlikhet, utjämning, jämställdhet, utjämning av löneskillnader, utjämning av klasskillnader, jämnare fördelning 02. MOT: jämlikhet, utjämning, jämställdhet, utjämning av löneskillnader, utjämning av klasskillnader, jämnare fördelning 8 03. FÖR: rättvisare samhälle, rättvisare fördelning, lika chans för alla 04. MOT: rättvisare samhälle, rättvisare fördelning, lika chans för alla 9 05. FÖR: jämlikhet mellan könen, lika lön för lika arbete, lika chans för män och kvinnor inom arbetslivet 06. MOT: jämlikhet mellan könen, lika lön för lika arbete, lika chans för män och kvinnor inom arbetslivet 11 07. FÖR: minskade löneskillnader, minskade klasskillnader 08. MOT: minskade löneskillnader, minskade klasskillnader SOCIALISM 1 09. FÖR: socialism, socialisering (opreciserat) 5 10. MOT: socialism, socialisering (opreciserat) (även: lämnat socialism, mindre socialistiskt) KOMMUNISM, MARXISM, REVOLUTION, KLASSKAMP 11. FÖR: kommunism, marxism, revolution, klasskamp 12. MOT: kommunism, marxism, revolution, klasskamp (även: lämnat kommunism, klasskamp, revolution, marxism) FÖRSTATLIGANDE: ÄGANDERÄTT 1 13. FÖR: förstatligande, förstatligande av produktionsmedel MOT: privat äganderätt 3 14. MOT: förstatligande, förstatligande av produktionsmedel FÖR: privat äganderätt FÖRSTATLIGANDE: SOCIALISERING AV BESTÄMDA FÖRETAG OCH INDUSTRIER 2 15. FÖR: förstatligande, socialisering av (apotek, läkemedelsindustri, banker, försäkringsbolag) 16. MOT: förstatligande, socialisering av (apotek, läkemedelsindustri, banker, försäkringsbolag) STATENS INFLYTANDE 1 17. FÖR: statlig och samhällelig kontroll, statlig insyn, statlig dirigering, statligt inflytande 18. MOT: statlig och samhällelig kontroll, statlig insyn, statlig dirigering, statligt inflytande CENTRALISERING, DECENTRALISERING 1 19. FÖR: centralisering (opreciserat) MOT: decentralisering (opreciserat) 31 20. MOT: centralisering (opreciserat) FÖR: decentralisering (opreciserat) DE ANSTÄLLDAS INFLYTANDE 13 21. FÖR: företagsdemokrati, medinflytande 22. MOT: företagsdemokrati, medinflytande ÄGAREDEMOKRATI 23. FÖR: ägaredemokrati 24. MOT: ägaredemokrati NÄRINGSLIVETS INFLYTANDE 25. FÖR: storfinansens, bankers, storföretagens, näringslivets inflytande 1 26. MOT: storfinansens, bankers, storföretagens, näringslivets inflytande FRI FÖRETAGSAMHET, FRI KONKURRENS 3 27. FÖR: fritt näringsliv, fri företagsamhet 28. MOT: fritt näringsliv, fri företagsamhet 29. FÖR: fri konkurrens, ekonomisk frihet 30. MOT: fri konkurrens, ekonomisk frihet, monopolbildning LIBERALISM 2 31. FÖR: liberalism, liberala ideer 32. MOT: liberalism, liberala ideer FRIHET, INDIVIDEN, KOLLEKTIVISM 5 33. FÖR: frihet (opreciserat), individens frihet, enskildes frihet 34. MOT: frihet (opreciserat), individens frihet, enskildes frihet 8 35. FÖR: individens initiativ, individens ansvar, enskildes insats 36. MOT: individens initiativ, individens ansvar, enskildes insats 37. FÖR: kollektivism, det kollektiva 38. MOT: kollektivism, det kollektiva KONSERVATIV 39. FÖR: konservativa ideer, konservatism 40. MOT: konservativa ideer, konservatism (även: mindre konservativt) TRADITION 41. FÖR: tradition 42. MOT: tradition REAKTION 43. FÖR: reaktion, reaktionära ideer 44. MOT: reaktion, reaktionära ideer (även: mindre reaktionärt) MONARKI, REPUBLIK 45. FÖR: monarki, kvinnlig tronföljd MOT: republik 1 46. MOT: monarki, kvinnlig tronföljd FÖR: republik DEMOKRATI, DIKTATUR 2 47. FÖR: demokrati MOT: diktatur (även: mer demokratiska, mindre diktatoriska) 48. MOT: demokrati FÖR: diktatur NATIONELL 49. FÖR: det nationella, det fosterländska (även: mer nationellt, mer fosterländskt) 50. MOT: det nationella, det fosterländska KRISTENDOM, KRISTNA IDEER 6 51. FÖR: kristendom, kristna ideer, kristna värden, kristna normer, kristen moral, kristen samhällssyn, kristen livssyn MOT: ateism 52. MOT: kristendom, kristna ideer, kristna värden, kristna normer, kristen moral, kristen samhällssyn, kristen livssyn FÖR: ateism VÄNSTER - HÖGER 53. Står till vänster, vänsterpolitik, har gått åt vänster 54. Står till höger, högerpolitik, har gått åt höger RADIKALISM 55. FÖR: radikalism, radikala ideer 56. MOT: radikalism, radikala ideer BORGERLIGT 57. FÖR: borgerlig politik, borgerliga ideer 58. MOT: borgerlig politik, borgerliga ideer MITTEN 59. FÖR: mittenpolitik 60. MOT: mittenpolitik 1 61. FÖR: näringspolitiken 62. MOT: näringspolitiken 63. FÖR: fri- och rättigheter (inkl fri press, yttranderätt, mötesfrihet, tryckfrihet osv 64. MOT: fri- och rättigheter (inkl fri press, yttranderätt, mötesfrihet, tryckfrihet osv) 65. Övrigt 66. För extrema, ytterlighetsparti 67. FÖR: kapitalism 2 68. MOT: kapitalism
VAR 52 V70052 RIKSPOL IDEOL2 6A Loc 101 width 2 F.6A(7). Angeläget rikspolitiskt område: ideologi 2 <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 51 4789 00. Frågan ej tillämplig 01. . . 68. Kod: 0 1 3 5 7 15 17 20 21 Frek: 4789 4 1 4 1 1 1 6 5 Kod: 27 47 Frek: 1 2
VAR 53 V70053 RIKSPOL:POS 6B Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 F.6B. (ANGETT RIKSPOLITISK FRÅGA) Tycker Ni att det är något av partierna som har visat sig särskilt intresserat av att arbeta för just den här saken/de här sakerna? (OM JA:) Vilket parti tänker Ni då på? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 1662 1. Ja, nämner något eller några partier 322 5. Nej 300 8. Vet inte/vill ej svara 2092 0. Frågan ej tillämplig 439 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 54 V70054 RIKSPOL:KOM POS 6 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 F.6B(1). (NÄMNT PARTI) Har visat sig särskilt intresserat av att arbeta för den här saken/de här sakerna: VPK/KFML <Se F.6B för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 285 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 1 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 5 3. Ja, både VPK och KFML 1371 5. Inget av partierna nämnt 3134 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 55 V70055 RIKSPOL:S POS 6B Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 F.6B(2). (NÄMNT PARTI) Har visat sig särskilt intresserat av att arbeta för den här saken/de här sakerna: Socialdemokraterna <Se F.6B för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 489 1. Ja 1173 5. Partiet ej nämnt 3134 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 56 V70056 RIKSPOL:C POS 6B Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 F.6B(3). (NÄMNT PARTI) Har visat sig särskilt intresserat av att arbeta för den här saken/de här sakerna: Centerpartiet <Se F.6B för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 922 1. Ja 740 5. Partiet ej nämnt 3134 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 57 V70057 RIKSPOL:FP POS 6B Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 F.6B(4). (NÄMNT PARTI) Har visat sig särskilt intresserat av att arbeta för den här saken/de här sakerna: Folkpartiet <Se F.6B för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 359 1. Ja 1303 5. Partiet ej nämnt 3134 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 58 V70058 RIKSPOL:M POS 6B Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 F.6B(5). (NÄMNT PARTI) Har visat sig särskilt intresserat av att arbeta för den här saken/de här sakerna: Moderata samlingspartiet <Se F.6B för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 236 1. Ja 1426 5. Partiet ej nämnt 3134 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 59 V70059 RIKSPOL:KDS POS 6 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 F.6B(6). (NÄMNT PARTI) Har visat sig särskilt intresserat av att arbeta för den här saken/de här sakerna: Kristen demokratisk samling <Se F.6B för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 27 1. Ja 1635 5. Partiet ej nämnt 3134 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 60 V70060 RIKSPOL:ÖVR POS 6 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 F.6B(7). (NÄMNT PARTI) Har visat sig särskilt intresserat av att arbeta för den här saken/de här sakerna: Övriga alternativ <Se F.6B för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 26 1. Ja, de borgerliga partierna 1 2. Ja, mittenpartierna 1 3. Ja, övriga samlingsbeteckningar 1634 5. Inget av alternativen nämnt 3134 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 61 V70061 RIKSPOL:ALLA POS Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 F.6B(8). (NÄMNT PARTI) Har visat sig intresserade av att arbeta för den här saken/de här sakerna: Alla partier <Se F.6B för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 85 1. Ja 1577 5. Nej 3134 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 62 V70062 RIKSPOL:NEG 6C Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 F.6C. (ANGETT RIKSPOLITISK FRÅGA) Tycker Ni att något av partierna visar för lite intresse eller för en felaktig politik i den här frågan/de här frågorna? (OM JA:) Vilket parti tänker Ni då på? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 1161 1. Ja, nämner något eller några partier 458 5. Nej 662 8. Vet inte/vill ej svara 2094 0. Frågan ej tillämplig 440 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 63 V70063 RIKSPOL:KOM NEG 6 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 F.6C(1). (NÄMNT PARTI) Visar för lite intresse eller för en felaktig politik i rikspolitisk fråga: VPK/KFML <Se F.6C för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 140 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 5 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 21 3. Ja, både VPK och KFML 995 5. Inget av partierna nämnt 3635 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 64 V70064 RIKSPOL:S NEG 6C Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 F.6C(2). (NÄMNT PARTI) Visar för lite intresse eller för en felaktig politik i rikspolitisk fråga: Socialdemokraterna <Se F.6C för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 614 1. Ja 547 5. Partiet ej nämnt 3635 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 65 V70065 RIKSPOL:C NEG 6C Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 F.6C(3). (NÄMNT PARTI) Visar för lite intresse eller för en felaktig politik i rikspolitisk fråga: Centerpartiet <Se F.6C för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 58 1. Ja 1103 5. Partiet ej nämnt 3635 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 66 V70066 RIKSPOL:FP NEG 6C Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 F.6C(4). (NÄMNT PARTI) Visar för lite intresse eller för en felaktig politik i rikspolitisk fråga: Folkpartiet <Se F.6C för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 126 1. Ja 1035 5. Partiet ej nämnt 3635 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 67 V70067 RIKSPOL:M NEG 6C Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 F.6C(5). (NÄMNT PARTI) Visar för lite intresse eller för en felaktig politik i rikspolitisk fråga: Moderata samlingspartiet <Se F.6C för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 457 1. Ja 704 5. Partiet ej nämnt 3635 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 68 V70068 RIKSPOL:KDS NEG 6 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 F.6C(6). (NÄMNT PARTI) Visar för lite intresse eller för en felaktig politik i rikspolitisk fråga: Kristen demokratisk samling <Se F.6C för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 17 1. Ja 1144 5. Partiet ej nämnt 3635 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 69 V70069 RIKSPOL:ÖVR NEG Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 F.6C(7). (NÄMNT PARTI) Visar för lite intresse eller för en felaktig politik i rikspolitisk fråga: Övriga alternativ <Se F.6C för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 11 1. Ja, de borgerliga partierna 1 2. Ja, mittenpartierna 3. Ja, övriga samlingsbeteckningar 1149 5. Inget av alternativen nämnt 3635 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 70 V70070 RIKSPOL:ALLA NEG Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 F.6C(8). (NÄMNT PARTI) Visar för lite intresse eller för en felaktig politik i rikspolitisk fråga: Alla partier <Se F.6C för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 51 1. Ja 1110 5. Nej 3635 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 71 V70071 LANDSDEL FRÅGA 7A Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 F.7A. Är det någon fråga som är så viktig för den här delen av landet så att Ni tycker att regering och riksdag borde försöka göra något åt den under de närmaste åren? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vill Ni säga något mer om detta? Är det någon annan fråga som Ni också tycker är så viktig för den här delen av landet? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 1558 1. Har angivit minst en sak som anses angeläget att regering och riksdag arbetar för 1185 5. Har inte angivit något; även: vill ej svara 1633 0. Frågan ej tillämplig 439 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 72 V70072 LANDSDEL OMR 1 7A Loc 122 width 2 F.7A(1). Regering och riksdag borde arbeta för 1 <Se F.7A för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 4014 00. Frågan ej tillämplig SKATTEPOLITIK 1 01. Skatter, skattesystemet, sociala avgifter (alla slag av skatter och sociala avgifter och det inte klart framgår om det är fråga om sänkning eller höjning av 2 02. FÖR: lägre skatter, sänkta skatter, lägre sociala avgifter MOT: höga skatter, höjda skatter, högre sociala avgifter (alla slag av skatter och sociala avgifter 03. FÖR: höga skatter, höjda skatter, höjda sociala avgifter MOT: lägre skatter, sänkta skatter, sänkta sociala avgifter (alla slag av skatter och sociala avgifter) STATENS UTGIFTER 04. FÖR: minska (statens) utgifter, sparsamhet med (statens) medel MOT: öka (statens) utgifter, slöseri med statens medel; (opreciserade svar som ej innefattar hänvisning till ett visst ämnesområde - t ex socialpolitik - Om sådan hänvisning finns kodas på ämnesområdet) 05. FÖR: öka (statens) utgifter MOT: minska (statens) utgifter; (opreciserade svar som ej innefattar hänvising till ett visst ämnesområde - t ex socialpolitik - Om sådan hänvising finns kodas på ämnesområdet) SOCIALPOLITIK 2 06. FÖR: socialpolitik, sociala reformer, reformpolitik, trygghet, välfärdspolitik, sociala förmåner, sociala bidrag, det sociala, socialhjälp MOT: kontroll, behovsprövning, minskning av sociala förmåner osv; även: för slapphänt, för slösaktig, för generöst med sociala förmåner osv (opreciserade svar, om mer specifik kategori finns nedan föres svaret dit) 2 07. MOT: socialpolitik, sociala reformer, reformpolitik, trygghet, välfärdspolitik, sociala bidrag, det sociala, socialhjälp 7 08. FÖR: pensioner (alla slag av pensioner inkl ATP), stöd åt pensionärer 09. MOT: pensioner (alla slag av pensioner inkl ATP), stöd åt pensionärer 3 10. FÖR: åldringsvårdens utbyggnad, fler hemsystrar, fler och bättre ålderdomshem, fler och bättre pensionärsbostäder, stöd åt gamla och åldringar, kommunalt bostadstillägg 11. MOT: åldringsvårdens utbyggnad, fler hemsystrar, fler och bättre ålderdomshem, fler och bättre pensionärsbostäder, stöd åt gamla och åldringar, kommunalt bostadstillägg 12. FÖR: sjukförsäkring, fri sjukvård, sjukkassa, fria läkemedel, tandvårdsförsäkring 13. MOT: sjukförsäkring, fri sjukvård, sjukkassa, fria läkemedel, tandvårdsförsäkring 15 14. FÖR: sjukvården, vårdområdet (sjukvårdens utbyggnad, resurser och personalresurser); alla slag av sjukvård inkl psykvård, handikappvård (dock ej alkoholistvård, narkomanvård); stöd åt gamla och handikappade 15. MOT: sjukvården, vårdområdet (sjukvårdens utbyggnad, resurser och personalresurser); alla slag av sjukvård inkl psykvård, handikappvård (dock ej alkoholistvård, narkomanvård); stöd åt gamla och handikappade 8 16. FÖR: narkomanvården, utbygga alkoholistvården, stödja narkomaner, satsa på nykterhetspolitiken 17. MOT: narkomanvården, utbygga alkoholistvården, stödja narkomaner, satsa på nykterhetspolitiken 17 18. FÖR: familjepolitik (inkl fler barndaghem, lekskolor), stöd till barnfamiljer, stöd till husmödrar (barnbidrag, fria skolmedel, bostadsbidrag föres till särskilda kategorier) 19. MOT: familjepolitik (inkl barndaghem, lekskolor), stöd till barnfamiljer, stöd till husmödrar (barnbidrag, fria skolmedel, bostadbidrag föres till särskilda kategorier) 20. FÖR: barnbidrag 21. MOT: barnbidrag 22. FÖR: fria skolböcker, fria skolmåltider, studiebidrag, studiehjälp 1 23. MOT: fria skolböcker, fria skolmåltider, studiebidrag, studiehjälp 24. FÖR: bostadsbidrag (alla slag av bostadsbidrag utom kommunalt bostadstillägg) 25. MOT: bostadsbidrag (alla slag av bostadsbidrag utom kommunalt bostadstillägg) 26. FÖR: andra socialpolitiska åtgärder 27. MOT: andra socialpolitiska åtgärder BOSTADSPOLITIK 52 28. Bostadspolitik (alla referenser till bostadspolitiken t ex referenser till bostadsbyggande, bostadsbrist, hyresreglering, markpolitik, egna hem) (bostadskostnader, hyror samt bostadbidrag och byggnation inom vårdsektorn föres till respektive kategorier) 9 29. Hyror, bostadskostnader UTBILDNING 5 30. FÖR: ungdomens utbildningsmöjligheter, skolväsendets utbyggnad, de studerande, skolreform, vuxenutbildning, yrkesutbildning ("högre utbildning, forskning", frågor om utbildningens innehåll, direkta ekonomiska bidrag föres till särskilda kategorier) 31. MOT: ungdomens utbildningsmöjligheter, skolväsendets utbyggnad, de studerande, skolreform, vuxenutbildning, yrkesutbildning ("högre utbildning, forskning", frågor om utbildningens innehåll, direkta ekonomiska bidrag föres till särskilda kategorier) ARBETSFÖRHÅLLANDEN 2 32. Arbetstid, semester, arbetsförhållanden (löneförhållanden eller inflytande på arbetsplatsen föres till särskilda kategorier) FRITID 3 33. Ungdomsgårdar, ungdomsverksamhet, idrott, idrottshallar SAMHÄLLSEKONOMIN 83 34. FÖR: full sysselsättning, minska arbetslösheten, arbetslöshetsförsäkring (opreciserade referenser som inte direkt anknyter till speciella åtgärder eller till regionala och lokala förhållanden se kategori 45) 35. MOT: full sysselsättning, minska arbetslösheten, arbetslöshetsförsäkring (opreciserade referenser som inte direkt anknyter till speciella åtgärder eller till regionala och lokala förhållanden se kategori 46) 7 36. FÖR: hög levnadsstandard, låga levnadskostnader, höga löner, lägre priser, undvika prisstegringar, fast penningvärde 37. MOT: hög levnadsstandard, låga levnadskostnader, höga löner, lägre priser, undvika prisstegringar, fast penningsvärde 12 38. FÖR: stöd till företagsamheten, stöd till företagare 39. MOT: stöd till företagsamheten, stöd till företagare 1 40. FÖR: investeringsbanken, ATP-systemet, företagens rätt att låna ur fonder (alla referenser till ATP utom de som har med pensionerna att göra) 41. MOT: investeringsbanken, ATP-systemet, företagens rätt att låna ur fonder (alla referenser till ATP utom de som har med pensionerna att göra) 9 42. Övriga ekonomiska (ekonomisk-politiska) åtgärder (tex svar som syftar på konjukturer, samhällsekonomisk balans, investeringar, privat sparande, ekonomisk tillväxt, ekonomiska framsteg, produktionsökning, valuta, byteshandelsbalans, import-export, devalvering, konkurrens med utlandet) LAND OCH STAD 43. FÖR: inflyttning till storstäder, storstädernas tillväxt, landsbygdens avfolkning (alla referenser som syftar på att storstäderna gynnas eller landsbygden missgynnas inkl speciella åtgärder samt uttryck av typen "landsbygdens förbuskning") 77 44. MOT: inflyttning till storstäder, storstädernas tillväxt, landsbygdens avfolkning (alla referenser som syftar på att storstäderna gynnas eller landsbygden missgynnas inkl speciella åtgärder samt uttryck av typen "landsbygdens förbuskning") 146 45. FÖR: lokaliseringspolitik, regionala stödåtgärder mot arbetslöshet och företagsnedläggning, åtgärder för ett mångsidigt näringsliv 1 46. MOT: lokaliseringspolitik, regionala stödåtgärder mot arbetslöshet och företagsnedläggning, åtgärder för ett mångsidigt näringsliv 28 47. FÖR: stöd till jordbruket, jordbrukare (av alla slag utom "storgodsägare") MOT: nedläggning, rationalisering (hit föres referenser som t ex prisstöd, skördebidrag, fiske, skogsbruk) 48. MOT: stöd till jordbruket, jordbrukare (av alla slag utom "storgodsägare") FÖR: rationalisering, nedläggning, hit föres referenser som t ex prisstöd, skördebidrag, fiske, skogsbruk) KOMMUNIKATION 96 49. Trafik, bilism, vägar MILJÖVÅRD 143 50. Naturvård, nedsmutsning av vatten och luft, buller, nedskräpning, utsläpp från tankers, oljeraffinaderi KONSTITUTIONELLA FRÅGOR 51. Grundlagsändring, enkammarriksdag, rösträttsålder, utlandssvenskars rösträtt STATLIG FÖRVALTNING OCH FÖRETAGSAMHET 1 52. FÖR: effektiv (statlig) förvaltning, förvaltningens tillväxt, utredningar, byråkrati, offentliga sektorn MOT: (den nuvarande) statliga företagsamheten borde effektiviseras, minskas eller avskaffas; även konkreta exempel på ineffektiv statligt företagsamhet) 53. MOT: effektiv förvaltning; offentliga sektorn, byråkrati, utredningar, förvaltningens tillväxt FÖR: (den nuvarande) statliga företagsamheten är effektiv LAG OCH ORDNING 33 54. FÖR: stärkt polis, ökad rättstrygghet, lag och ordning, kraftigare tag mot brottslighet, brottslingar, ungdomsbrottslighet, ungdomsbrottslingar 1 55. MOT: stärkt polis, ökad rättstrygghet, lag och ordning, kraftigare tag mot brottslighet, brottslingar, ungdomsbrottslighet, ungdomsbrottslingar 56. Demonstrationer (svar som uttrycker missnöje med demonstrationer) KYRKA, MORAL 57. Kyrkan (alla slag av referenser till kyrkan), stöd till religiösa samfund 58. Kristendomsundervisning i skolan, sedlighet, moral, normer, abortlagstiftning MASSMEDIA 59. TV och radiomonopolet, eterns frihet, reklamfinansierad radio och TV, programpolitik HÖGRE UTBILDNING, FORSKNING, KULTURPOLITIK 2 60. Högre utbildning, forskning, utbildningens innnehåll (ej kristendomsundervisning i skolan) kulturpolitik, konst, bibliotek ÖVRIGT INRIKES 5 61. Övrigt inrikes NATIONELL SÄKERHET 1 62. Försvarspolitik, försvarsutgifter (opreciserat) 63. FÖR: starkt försvar, ökade försvarsutgifter, anskaffande av atomvapen MOT: minskade försvarsutgifter, försvagning av försvaret, nedrustning 1 64. FÖR: minskade försvarsutgifter, nedrustning MOT: ökade försvarsutgifter, atomvapen 2 65. FÖR: neutralitet, alliansfrihet, oberoende gentemot främmande makt; fred (opreciserat) MOT: atlantpaktsanslutning 66. MOT: neutralitet, alliansfrihet FÖR: anslutning till atlantpakten, beroende av främmande makt INTERNATIONELLT BISTÅND 67. FÖR: u-hjälp, ökad u-hjälp 68. MOT: u-hjälp FÖR: minskad u-hjälp INTERNATIONELLT SAMARBETE 4 69. EEC 3 70. Handelspolitik, handelsrelationer, EFTA UTRIKES OCH INTERNATIONELLT I ÖVRIGT 71. Ställningstagande till Vietnamkriget och USA 72. Ställningstagande under tjeckoslovakienkrisen 73. Internationellt i övrigt SOCIALA STRATA 3 74. FÖR: arbetare, arbetareklassen, löntagare, låginkomsttagare, småsparare, de fattiga, de små 75. MOT: arbetare, arbetareklassen, löntagare, låginkomsttagare, småsparare, de fattiga, de små 76. FÖR: medelklassen, medelinkomsttagare, akademiker, tjänstemän 77. MOT: medelklassen, medelinkomsttagare, akademiker, tjänstemän 78. FÖR: överklassen, de rika, de högre inkomsttagarna, de besuttna 79. MOT: överklassen, de rika, de högre inkomsttagarna, de besuttna VÄLANPASSADE GRUPPER OCH MISSANPASSADE GRUPPER 1 80. FÖR: de arbetsamma, de dugliga, de skötsamma, de ordentliga MOT: understödstagare, socialfall, de som ej vill arbeta, alkoholister 81. MOT: de arbetsamma, de dugliga, de skötsamma, de ordentliga FÖR: understödstagare, socialfall, de som ej vill arbeta, alkoholister RELIGIÖSA GRUPPER 82. FÖR: de troende, de kristna, de (fri)religiösa 83. MOT: de troende, de kristna, de (fri)religiösa UNGDOMEN, DE UNGA 6 84. FÖR: de unga, ungdomen 85. MOT: de unga, ungdomen ICKE NATIONELLA GRUPPER 86. FÖR: utlänningar, invandrare, utländsk arbetskraft 2 87. MOT: utlänningar, invandrare, utländsk arbetskraft 89. Samlingsregering 90. Bra som det är, fortsätta på inslagen väg 97. Referenser till enskilda personer (namngivna eller med titel), allmänna referenser (bra folk, för gamla, föryngrat sig) 4 99. Regionala och lokala referenser med angivande av namn på region, landskap eller ort
VAR 73 V70073 LANDSDEL OMR 2 7A Loc 124 width 2 F.7A(2). Regering och riksdag borde arbeta för 2 <Se F.7A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 72 4482 00. Frågan ej tillämplig 01. . . 99. Kod: 0 1 2 4 6 7 8 10 11 Frek: 4482 1 2 1 1 2 3 4 1 Kod: 12 13 14 16 18 21 23 26 28 Frek: 1 1 6 4 16 1 1 1 21 Kod: 29 30 32 33 34 36 38 42 44 Frek: 10 4 2 3 23 4 7 4 52 Kod: 45 47 49 50 52 54 56 58 61 Frek: 35 15 42 34 1 9 1 1 3 Kod: 65 70 74 84 87 Frek: 1 3 1 8 3
VAR 74 V70074 LANDSDEL OMR 3 7A Loc 126 width 2 F.7A(3). Regering och riksdag borde arbeta för 3 <Se F.7A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 72 4716 00. Frågan ej tillämplig 01. . . 99. Kod: 0 1 2 8 10 12 13 14 16 Frek: 4716 1 1 4 2 1 1 3 1 Kod: 18 28 29 30 33 34 36 38 43 Frek: 4 5 5 2 4 5 1 5 1 Kod: 44 45 47 49 50 54 55 58 61 Frek: 6 3 4 20 7 4 1 1 2 Kod: 71 80 84 87 Frek: 1 1 2 1
VAR 75 V70075 LANDSDEL OMR 4 7A Loc 128 width 2 F.7A(4). Regering och riksdag borde arbeta för 4 <Se F.7A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 72 4790 00. Frågan ej tillämplig 01. . . 99. Kod: 0 1 8 10 14 18 20 28 29 Frek: 4790 1 2 2 1 4 1 1 1 Kod: 30 34 38 40 44 45 49 50 80 Frek: 1 1 1 1 2 1 3 1 1
VAR 76 V70076 LANDSDEL OMR 5 7A Loc 130 width 2 F.7A(5). Regering och riksdag borde arbeta för 5 <Se F.7A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 72 4805 00. Frågan ej tillämplig 01. . . 99. Kod: 0 28 29 36 44 45 50 54 99 Frek: 4805 2 2 1 1 1 1 1 1
VAR 77 V70077 LANDSDEL IDE1 7A Loc 132 width 2 F.7A(6). Angeläget för UP:s landsdel: ideologisk fråga 1 <Se F.7A för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 4769 00. Frågan ej tillämplig JÄMLIKHET, RÄTTVISA 4 01. FÖR: jämlikhet, utjämning, jämställdhet, utjämning av löneskillnader, utjämning av klasskillnader, jämnare fördelning 02. MOT: jämlikhet, utjämning, jämställdhet, utjämning av löneskillnader, utjämning av klasskillnader, jämnare fördelning 03. FÖR: rättvisare samhälle, rättvisare fördelning, lika chans för alla 04. MOT: rättvisare samhälle, rättvisare fördelning, lika chans för alla 3 05. FÖR: jämlikhet mellan könen, lika lön för lika arbete, lika chans för män och kvinnor inom arbetslivet 06. MOT: jämlikhet mellan könen, lika lön för lika arbete, lika chans för män och kvinnor inom arbetslivet 1 07. FÖR: minskade löneskillnader, minskade klasskillnader 08. MOT: minskade löneskillnader, minskade klasskillnader SOCIALISM 1 09. FÖR: socialism, socialisering (opreciserat) 10. MOT: socialism, socialisering (opreciserat) (även: lämnat socialism, mindre socialistiskt) KOMMUNISM, MARXISM, REVOLUTION, KLASSKAMP 11. FÖR: kommunism, marxism, revolution, klasskamp 12. MOT: kommunism, marxism, revolution, klasskamp (även: lämnat kommunism, klasskamp, revolution, marxism) FÖRSTATLIGANDE: ÄGANDERÄTT 13. FÖR: förstatligande, förstatligande av produktionsmedel MOT: privat äganderätt 1 14. MOT: förstatligande, förstatligande av produktionsmedel FÖR: privat äganderätt FÖRSTATLIGANDE: SOCIALISERING AV BESTÄMDA FÖRETAG OCH INDUSTRIER 1 15. FÖR: förstatligande, socialisering av (apotek, läkemedelsindustri, banker, försäkringsbolag) 16. MOT: förstatligande, socialisering av (apotek, läkemedelsindustri, banker, försäkringsbolag) STATENS INFLYTANDE 17. FÖR: statlig och samhällelig kontroll, statlig insyn, statlig dirigering, statligt inflytande 18. MOT: statlig och samhällelig kontroll, statlig insyn, statlig dirigering, statligt inflytande CENTRALISERING, DECENTRALISERING 2 19. FÖR: centralisering (opreciserat) MOT: decentralisering (opreciserat) 30 20. MOT: centralisering (opreciserat) FÖR: decentralisering (opreciserat) DE ANSTÄLLDAS INFLYTANDE 21. FÖR: företagsdemokrati, medinflytande 22. MOT: företagsdemokrati, medinflytande ÄGAREDEMOKRATI 23. FÖR: ägaredemokrati 24. MOT: ägaredemokrati NÄRINGSLIVETS INFLYTANDE 25. FÖR: storfinansens, bankers, storföretagens, näringslivets inflytande 26. MOT: storfinansens, bankers, storföretagens, näringslivets inflytande FRI FÖRETAGSAMHET, FRI KONKURRENS 27. FÖR: fritt näringsliv, fri företagsamhet 28. MOT: fritt näringsliv, fri företagsamhet 1 29. FÖR: fri konkurrens, ekonomisk frihet 30. MOT: fri konkurrens, ekonomisk frihet, monopolbildning LIBERALISM 31. FÖR: liberalism, liberala ideer 32. MOT: liberalism, liberala ideer FRIHET, INDIVIDEN, KOLLEKTIVISM 33. FÖR: frihet (opreciserat), individens frihet, enskildes frihet 34. MOT: frihet (opreciserat), individens frihet, enskildes frihet 1 35. FÖR: individens initiativ, individens ansvar, enskildes insats 36. MOT: individens initiativ, individens ansvar, enskildes insats 37. FÖR: kollektivism, det kollektiva 38. MOT: kollektivism, det kollektiva KONSERVATIV 39. FÖR: konservativa ideer, konservatism 40. MOT: konservativa ideer, konservatism (även: mindre konservativt) TRADITION 41. FÖR: tradition 42. MOT: tradition REAKTION 43. FÖR: reaktion, reaktionära ideer 44. MOT: reaktion, reaktionära ideer (även: mindre reaktionärt) MONARKI, REPUBLIK 45. FÖR: monarki, kvinnlig tronföljd MOT: republik 46. MOT: monarki, kvinnlig tronföljd FÖR: republik DEMOKRATI, DIKTATUR 47. FÖR: demokrati MOT: diktatur (även: mer demokratiska, mindre diktatoriska) 48. MOT: demokrati FÖR: diktatur NATIONELL 49. FÖR: det nationella, det fosterländska (även: mer nationellt, mer fosterländskt) 1 50. MOT: det nationella, det fosterländska KRISTENDOM, KRISTNA IDEER 51. FÖR: kristendom, kristna ideer, kristna värden, kristna normer, kristen moral, kristen samhällssyn, kristen livssyn MOT: ateism 52. MOT: kristendom, kristna ideer, kristna värden, kristna normer, kristen moral, kristen samhällssyn, kristen livssyn FÖR: ateism VÄNSTER - HÖGER 53. Står till vänster, vänsterpolitik, har gått åt vänster 54. Står till höger, högerpolitik, har gått åt höger RADIKALISM 55. FÖR: radikalism, radikala ideer 56. MOT: radikalism, radikala ideer BORGERLIGT 57. FÖR: borgerlig politik, borgerliga ideer 58. MOT: borgerlig politik, borgerliga ideer MITTEN 59. FÖR: mittenpolitik 60. MOT: mittenpolitik 61. FÖR: näringspolitiken 62. MOT: näringspolitiken 63. FÖR: fri- och rättigheter (inkl fri press, yttranderätt, mötesfrihet, tryckfrihet osv) 64. MOT: fri- och rättigheter (inkl fri press, yttranderätt, mötesfrihet, tryckfrihet osv) 65. Övrigt 66. För extrema, ytterlighetsparti 67. FÖR: kapitalism 68. MOT: kapitalism
VAR 78 V70078 LANDSDEL IDE2 7A Loc 134 width 2 F.7A(7). Angeläget för UP:s landsdel: ideologisk fråga 2 <Se F.7A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 77 4814 00. Frågan ej tillämplig 01. . . 68. Kod: 0 20 Frek: 4814 1
VAR 79 V70079 RDMAN AKTIV 7B Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 F.7B. (NÄMNT VIKTIGT FRÅGA) Har Ni märkt om riksdagsmännen från den här valkretsen försökt göra något åt den här saken/de här sakerna? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 498 1. Ja 1060 5. Nej; även: vet inte 2817 0. Frågan ej tillämplig 440 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 80 V70080 INTRESSE RDMAN 7C Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 F.7C. (AKTIVA RIKSDAGSMÄN) Tycker Ni att det är något partis riksdagsmän som visat sig särskilt intresserade för den här saken/de här sakerna? (OM JA:) Vilket partis riksdagsmän? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 383 1. Ja 44 5. Nej 70 8. Vet inte/vill ej svara 3877 0. Frågan ej tillämplig 441 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 81 V70081 INTR RDMAN:VPK 7C Loc 138 width 1 MD=0 or GE 9 F.7C(1). (NÄMNT PARTI) Visat sig särskilt intresserad för den här saken/de här sakerna: riksdagsman från vänsterpartiet kommunisterna <Se F.7C för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 25 1. Ja 358 5. Partiet ej nämnt 4413 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 82 V70082 INTR RDMAN:S 7C Loc 139 width 1 MD=0 or GE 9 F.7C(2). (NÄMNT PARTI) Visat sig särskilt intresserad för den här saken/de här sakerna: riksdagsman från socialdemokraterna <Se F.7C för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 114 1. Ja 269 5. Partiet ej nämnt 4413 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 83 V70083 INTR RDMAN:C 7C Loc 140 width 1 MD=0 or GE 9 F.7C(3). (NÄMNT PARTI) Visat sig särskilt intresserad för den här saken/de här sakerna: riksdagsman från centerpartiet <Se F.7C för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 207 1. Ja 176 5. Partiet ej nämnt 4413 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 84 V70084 INTR RDMAN:FP 7C Loc 141 width 1 MD=0 or GE 9 F.7C(4). (NÄMNT PARTI) Visat sig särskilt intresserad för den här saken/de här sakerna: riksdagsman från folkpartiet <Se F.7C för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 95 1. Ja 288 5. Partiet ej nämnt 4413 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 85 V70085 INTR RDMAN:M 7C Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 F.7C(5). (NÄMNT PARTI) Visat sig särskilt intresserad för den här saken/de här sakerna: riksdagsman från moderata samlingspartiet <Se F.7C för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 45 1. Ja 338 5. Partiet ej nämnt 4413 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 86 V70086 INTR RDMAN:KDS 7C Loc 143 width 1 MD=0 or GE 9 F.7C(6). (NÄMNT PARTI) Visat sig särskilt intresserad för den här saken/de här sakerna: riksdagsman från kristen demokratisk samling <Se F.7C för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 2 1. Ja 381 5. Partiet ej nämnt 4413 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 87 V70087 INTR RDMAN:BORG 7 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 F.7C(7). (NÄMNT PARTI) Visat sig särskilt intresserad för den här saken/de här sakerna: riksdagsman från borgerligt parti <Se F.7C för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 1 1. Ja 382 5. Alternativet ej nämnt 4413 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 88 V70088 INTR RDMAN:ÖVR 7A Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 F.7C(8). (NÄMNT PARTI) Visat sig särskilt intresserad för den här saken/de här sakerna: övriga alternativ <Se F.7C för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 23 1. Ja, alla partierna 2 2. Ja, annat parti 358 5. Inget av alternativen nämnt 4413 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 89 V70089 ARBETSLÖSHET 8A Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 F.8A. Det har ju varit en viss arbetslöshet på en del orter. Har Ni den uppfattningen att det har berott mest på den politik som regeringen fört, eller anser Ni att det har berott mest på andra orsaker? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 889 1. Har berott mest på regeringens politik 269 3. Ambivalent svar 1246 5. Har berott mest på andra orsaker 338 8. Vet inte/vill ej svara 1633 0. Frågan ej tillämplig 440 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 90 V70090 FULL SYSSELS 8B Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 F.8B. I stort sett har vi ju haft full sysselsättning här i landet under de senaste tjugu åren. Anser Ni att det har berott mest på den politik, som regeringen fört, eller har det berott mest på andra orsaker? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 1099 1. Har berott mest på regeringens politik 282 3. Ambivalent svar 1025 5. Har berott mest på andra orsaker 337 8. Vet inte/vill ej svara 1633 0. Frågan ej tillämplig 439 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 91 V70091 SYSSELS BORG 8C Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 F.8C. Hur tror Ni att det skulle ha varit med sysselsättningen, om vi i stället haft en regering, där bara borgerliga partier, men inte socialdemokraterna varit med? Tror Ni att vi i så fall skulle ha haft mer arbetslöshet eller mindre arbetslöshet under de senaste åren, eller tror Ni att arbetslösheten skulle ha varit ungefär densamma? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 750 1. Mer arbetslöshet 1426 3. Ungefär densamma 306 5. Mindre arbetslöshet 260 8. Vet inte/vill ej svara 1633 0. Frågan ej tillämplig 440 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 92 V70092 KOMMUNSAMMANL 8D Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 F.8D. Det genomförs nu en sammanläggning av kommunerna här i landet så att vi i fortsättningen får större kommuner än vi haft tidigare. De nya kommunerna kommer att omfatta både landsbygd och en stad eller någon annan större ort. Tycker Ni att den här förändringen av våra kommuner på det hela taget är önskvärd eller tycker Ni att den inte är önskvärd eller har Ni inte någon bestämd mening om saken? ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 446 1. Förändringen är önskvärd 401 3. Ingen bestämd mening 462 5. Inte önskvärd 31 8. Vet inte/vill ej svara 3035 0. Frågan ej tillämplig 440 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 93 V70093 SÄNKT SKATT 9A Loc 150 width 1 MD=0 or GE 9 F.9A. Jag skulle också fråga om några andra saker, som det finns olika åsikter om: Min första fråga gäller skatterna. En del anser att en skattesänkning hör till det absolut viktigaste som borde genomföras under de närmaste åren. Tycker Ni att det är en riktig eller felaktig åsikt? (OM TVEKSAM:) Tycker Ni att den åsikten är i stort sett riktig eller i stort sett felaktig? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 1363 1. Riktig åsikt 570 2. I stort sett riktig åsikt 279 4. I stort sett felaktig åsikt 441 5. Felaktig åsikt 90 8. Vet inte/vill ej svara 1633 0. Frågan ej tillämplig 439 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 94 V70094 ARBETSLÖSHET 9B Loc 151 width 1 MD=0 or GE 9 F.9B-D. Några av åsikterna har vi ställt samman på ett frågekort. (VISA FRÅGEKORT) Får jag be Er säga vilken inställning Ni har till var och en av de här åsikterna. Välj ett av svaren i rutan nedtill på kortet. F.9B. Risken för arbetslöshet blir mindre om staten får mer inflytande på bankernas och företagens handlande. BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 461 1. Instämmer helt 504 2. Instämmer i stort sett 386 4. I stort sett motsatt åsikt 890 5. Helt motsatt åsikt 502 8. Vet inte/vill ej svara 1633 0. Frågan ej tillämplig 439 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 95 V70095 SOC REFORMER 9C Loc 152 width 1 MD=0 or GE 9 F.9C. Det har gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd åt medborgarna. <Se F.9B-D för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 856 1. Instämmer helt 746 2. Instämmer i stort sett 420 4. I stort sett motsatt åsikt 553 5. Helt motsatt åsikt 168 8. Vet inte/vill ej svara 1633 0. Frågan ej tillämplig 439 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 96 V70096 STATLIG KONTR 9D Loc 153 width 1 MD=0 or GE 9 F.9D. De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande, om inte samhället har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet. <Se F.9B-D för fullständig frågetext> BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 848 1. Instämmer helt 555 2. Instämmer i stort sett 281 4. I stort sett motsatt åsikt 531 5. Helt motsatt åsikt 528 8. Vet inte/vill ej svara 1633 0. Frågan ej tillämplig 439 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 97 V70097 PARTIANHÄNGARE 10 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 F.10A. Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar Ni själv betrakta Er som t.ex. folkpartist eller socialdemokrat eller moderat eller centerpartist eller kommunist? Eller har Ni inte någon sådan inställning till något av partierna? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 1752 1. Ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 91 3. Vet inte/tveksam 884 5. Nej, betrakter sig inte som anhängare av något parti 16 8. Vill inte svara 1633 0. Frågan ej tillämplig 439 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 98 V70098 PARTIANHÄNGARE 10 Loc 155 width 2 MD= 0 or GE 99 F.10B. (PARTIANHÄNGARE) Vilket parti tycker Ni bäst om? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 52 11. Vänsterpartiet kommunisterna 3 12. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 965 22. Socialdemokraterna 351 33. Centerpartiet 179 44. Folkpartiet 142 55. Moderata samlingspartiet 21 66. Kristen demokratisk samling 39 88. Vet inte/vill ej svara 2624 00. Frågan ej tillämplig 439 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 99 V70099 PARTIIDENT 10C Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 F.10C. (PARTIANHÄNGARE SOM ANGETT BÄSTA PARTI) En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Ni själv till de starkt övertygade anhängarna av Ert parti? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 925 1. Ja, starkt övertygad 786 5. Nej, inte starkt övertygad 2663 0. Frågan ej tillämplig 441 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 100 V70100 NÄRMASTE PARTI 11 Loc 158 width 2 MD= 0 or GE 99 F.11. (EJ PARTIANHÄNGARE) Är det något parti som Ni ändå tycker Er stå närmare än de andra partierna? (Vilket parti?) BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 46 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 12. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 275 22. Socialdemokraterna 231 33. Centerpartiet 142 44. Folkpartiet 45 55. Moderata samlingspartiet 13 66. Kristen demokratisk samling 6 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+KDS, även: "borgerliga partier" eller "borgerligt parti" utan närmare specificering; undantag: trepartikombinationer som förs till kod 72 1 72. Beteckning för borgerlig samverkan i fyrstadskretsen 6 73. Fp+C samt "mittenpartierna" och annan valsedelsbeteckning mellan dessa två partier 3 77. M+Fp 222 88. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti 3385 00. Frågan ej tillämplig 439 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 101 V70101 INSTÄLLN BORG 12A Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 F.12A. (SOCIALDEMOKRATISK ELLER KOMMUNISTISK PARTIPREFERENS) Vilken är Er inställning till de borgerliga partierna? Ogillar Ni de borgerliga partierna mycket starkt? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 366 1. Ja 89 2. Ja, med reservation 9 3. Ambivalent svar 39 4. Nej, med reservation 787 5. Nej 49 8. Vet inte/vill ej svara 3034 0. Frågan ej tillämplig 442 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 102 V70102 INSTÄLLN SOC 12B Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 F.12B. (BORGERLIG PARTIPREFERENS) Vilken är Er inställning till det socialdemokratiska partiet? Är det ett parti, som Ni ogillar mycket starkt? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 331 1. Ja 72 2. Ja, med reservation 10 3. Ambivalent svar 34 4. Nej, med reservation 662 5. Nej 28 8. Vet inte/vill ej svara 3236 0. Frågan ej tillämplig 442 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 103 V70103 ANDRA PARTI 13A Loc 162 width 2 MD= 0 or GE 99 F.13A. (ANGETT BÄSTA/NÄRMASTE PARTI) Vilket parti tycker Ni näst bäst om? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 227 11. Vänsterpartiet kommunisterna 4 12. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 283 22. Socialdemokraterna 1081 33. Centerpartiet 494 44. Folkpartiet 86 55. Moderata samlingspartiet 18 66. Kristen demokratisk samling 1 73. Fp+C samt "mittenpartierna" och annan valsedelsbeteckning mellan dessa två partier 1 77. M+Fp 1 81. Kommunal valsedelsbeteckning eller kommunal politisk grupp som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista 283 88. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti 1894 00. Frågan ej tillämplig 442 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 104 V70104 TREDJE PARTI 13B Loc 164 width 2 MD= 0 or GE 99 F.13B. (ANGETT NÄST BÄSTA PARTI) Vilket parti tycker Ni därnäst bäst om? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 238 11. Vänsterpartiet kommunisterna 12 12. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 216 22. Socialdemokraterna 415 33. Centerpartiet 602 44. Folkpartiet 245 55. Moderata samlingspartiet 34 66. Kristen demokratisk samling 1 73. Fp+C samt "mittenpartierna" och annan valsedelsbeteckning mellan dessa två partier 1 77. M+Fp 1 81. Kommunal valsedelsbeteckning eller kommunal politisk grupp som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista 428 88. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti 2 89. Uppgift om därnäst bästa parti lämnats okodad pga att två partier nämnts som näst bäst 2177 00. Frågan ej tillämplig 443 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 105 V70105 SÄMSTA PARTI 13C Loc 166 width 2 MD= 0 or GE 99 F.13C. (ANGETT BÄSTA/NÄRMASTE PARTI) Vilket parti tycker Ni sämst om? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 831 11. Vänsterpartiet kommunisterna 279 12. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 57 22. Socialdemokraterna 5 23. S+VPK/KFML 9 33. Centerpartiet 37 44. Folkpartiet 862 55. Moderata samlingspartiet 12 56. M+VPK/KFML 91 66. Kristen demokratisk samling 4 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+KDS, även: "borgerliga partier" eller "borgerligt parti" utan närmare specificering 1 73. Fp+C samt "mittenpartierna" och annan valsedelsbeteckning mellan dessa två partier 2 77. M+Fp 289 88. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti 1894 00. Frågan ej tillämplig 442 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 106 V70106 U-HJÄLP 14A Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 F.14A. En del anser att Sverige bör ge hjälp till u-länderna t.ex. vissa länder i Asien och Afrika. Andra anser att Sverige inte bör ge någon hjälp. Vad är Er åsikt om saken? Anser Ni att Sverige bör ge hjälp till u-länderna? ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 889 1. Ja 189 2. Ja, med reservation 5 3. Ambivalent svar 218 5. Nej 40 8. Vet inte/vill ej svara 3039 0. Frågan ej tillämplig 435 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 107 V70107 U-HJÄLP ÖKN 14B Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 F.14B. (SVERIGE BÖR GE U-HJÄLP) En del anser att regering och riksdag under de närmaste åren borde genomföra en mycket stor ökning av hjälpen till u-länderna. Instämmer Ni med den uppfattningen? ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 251 1. Instämmer 135 2. Instämmer med reservation/för en mindre ökning 18 3. Ambivalent svar 621 5. Instämmer inte/u-hjälpens storlek bör vara oförändrad 56 8. Vet inte/vill ej svara 3299 0. Frågan ej tillämplig 435 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 108 V70108 SKILLN U-HJÄLP 14 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 F.14C. Har Ni märkt om det är någon skillnad mellan partierna ifråga om hjälpen till u-länderna? (OM JA:) Vilket eller vilka av partierna tycker Ni är mest angelägna om att öka hjälpen till u-länderna under de närmaste åren? ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 336 1. Ja 458 5. Nej, ingen skillnad 545 8. Vet inte/vill ej svara 3039 0. Frågan ej tillämplig 437 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 109 V70109 U-HJÄLP:VPK ÖKA Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 F.14C(1). (SKILLNAD) Mest angelägna om att öka hjälpen till u-länderna under de närmaste åren: VPK/KFML ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 69 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 1 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 3 3. Ja, både VPK och KFML 263 5. Inget av partierna nämnt 4463 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 110 V70110 U-HJÄLP:S ÖKA 14 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 F.14C(2). (SKILLNAD) Mest angelägna om att öka hjälpen till u-länderna under de närmaste åren: Socialdemokraterna ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 140 1. Ja 196 5. Partiet ej nämnt 4463 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 111 V70111 U-HJÄLP:C ÖKA 14C Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 F.14C(3). (SKILLNAD) Mest angelägna om att öka hjälpen till u-länderna under de närmaste åren: Centerpartiet ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 80 1. Ja 256 5. Partiet ej nämnt 4463 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 112 V70112 U-HJÄLP:FP ÖKA 14 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 F.14C(4). (SKILLNAD) Mest angelägna om att öka hjälpen till u-länderna under de närmaste åren: Folkpartiet ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 114 1. Ja 222 5. Partiet ej nämnt 4463 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 113 V70113 U-HJÄLP:M ÖKA 14C Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 F.14C(5). (SKILLNAD) Mest angelägna om att öka hjälpen till u-länderna under de närmaste åren: Moderata samlingspartiet ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 50 1. Ja 286 5. Partiet ej nämnt 4463 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 114 V70114 U-HJÄLP:KDS ÖKA Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 F.14C(6). (SKILLNAD) Mest angelägna om att öka hjälpen till u-länderna under de närmaste åren: Kristen demokratisk samling ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 4 1. Ja 332 5. Partiet ej nämnt 4463 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 115 V70115 U-HJÄLP:ÖVR ÖKA Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 F.14C(7). (SKILLNAD) Mest angelägna om att öka hjälpen till u-länderna under de närmaste åren: övriga alternativ ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 15 1. Ja, de borgerliga partierna 2. Ja, mittenpartierna 3. Ja, övriga samlingsbeteckningar 321 5. Inget av alternativen nämnt 4463 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 116 V70116 KRISTENDOM 15 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 F.15. Det finns olika uppfattningar om undervisningen i kristendom i skolan. En del anser att undervisningen i kristendom bara skall ge eleverna kunskaper om religionen. Andra anser att kristendomsundervisningen inte bara skall ge kunskaper utan också syfta till att fostra eleverna i kristen anda. Vilken av åsikterna stämmer bäst överens med Er egen uppfattning? ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 664 1. Skall bara ge kunskaper; även: skall vara frivillig eller avskaffas helt 635 5. Skall både ge kunskaper och fostra i kristen anda 42 8. Vet inte/vill ej svara 3039 0. Frågan ej tillämplig 435 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 117 V70117 BANKSTYRELSER 16A Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 F.16A. Det har föreslagits att staten skall sätta in representanter i styrelserna för affärsbankerna. Anser Ni att det skulle vara önskvärt att få representanter för staten i affärsbankernas styrelser, eller anser Ni att det inte skulle vara önskvärt, eller har Ni inte någon bestämd mening om saken? ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 430 1. Det är önskvärt att staten sätter in representanter i affärsbankernas styrelser 14 2. Önskvärt, med reservation 556 3. Har inte någon bestämd mening om saken; även: vet inte/vill ej svara 341 5. Det är inte önskvärt att staten sätter in representanter i affärsbankernas styrelser 3039 0. Frågan ej tillämplig 435 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 118 V70118 P-SKILLN BANK 16B Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 F.16B. Har Ni märkt om det finns några skillnader mellan partiernas uppfattningar i den här frågan? ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 640 1. Ja, skillnader mellan partierna 701 5. Nej, inga skillnader; även: vet inte/vill ej svara 3039 0. Frågan ej tillämplig 435 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 119 V70119 BANKSTYR:VPK FÖR Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 F.16C. (SKILLNAD) Vilket eller vilka partier tror Ni skulle rösta för det här förslaget, om det kommer upp i riksdagen? F.16C(1). (SKILLNAD) Röstar för statlig representation i bankstyrelserna: VPK/KFML ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 393 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 21 3. Ja, både VPK och KFML 226 5. Inget av partierna nämnt 4160 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 120 V70120 BANKSTYR:S FÖR 16 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 F.16C(2). (SKILLNAD) Röstar för statlig representation i bankstyrelserna: Socialdemokraterna <Se F.16C för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 546 1. Ja 94 5. Partiet ej nämnt 4160 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 121 V70121 BANKSTYR:C FÖR 16 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 F.16C(3). (SKILLNAD) Röstar för statlig representation i bankstyrelserna: Centerpartiet <Se F.16C för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 97 1. Ja 543 5. Partiet ej nämnt 4160 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 122 V70122 BANKSTYR:FP FÖR Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 F.16C(4). (SKILLNAD) Röstar för statlig representation i bankstyrelserna: Folkpartiet <Se F.16C för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 43 1. Ja 597 5. Partiet ej nämnt 4160 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 123 V70123 BANKSTYR:M FÖR 16 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 F.16C(5). (SKILLNAD) Röstar för statlig representation i bankstyrelserna: Moderata samlingspartiet <Se F.16C för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 7 1. Ja 633 5. Partiet ej nämnt 4160 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 124 V70124 BANKSTYR:KDS FÖR Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 F.16C(6). (SKILLNAD) Röstar för statlig representation i bankstyrelserna: Kristen demokratisk samling <Se F.16C för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 4 1. Ja 636 5. Partiet ej nämnt 4160 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 125 V70125 BANKSTYR:ÖVR FÖR Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 F.16C(7). (SKILLNAD) Röstar för statlig representation i bankstyrelserna: Övriga alternativ <Se F.16C för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 1 1. Ja, de borgerliga partierna 1 2. Ja, mittenpartierna 3. Ja, övriga samlingsbeteckningar 638 5. Inget av alternativen nämnt 4160 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 126 V70126 BANKSTYR:ALLA FÖR Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 F.16C(8). (SKILLNAD) Röstar för statlig representation i bankstyrelserna: Alla partier <Se F.16C för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 4 1. Ja 636 5. Alternativet ej nämnt 4160 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 127 V70127 BANKSTYR:VPK MOT Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 F.16D. (SKILLNAD) Vilket eller vilka partier tror Ni skulle rösta mot förslaget, om det kommer upp i riksdagen? F.16D(1). (SKILLNAD) Röstar mot statlig representation i bankstyrelserna: VPK/KFML ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 12 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 1 3. Ja, både VPK och KFML 627 5. Inget av partierna nämnt 4160 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 128 V70128 BANKSTYR:S MOT 16 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 F.16D(2). (SKILLNAD) Röstar mot statlig representation i bankstyrelserna: Socialdemokraterna <Se F.16D för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 6 1. Ja 634 5. Partiet ej nämnt 4160 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 129 V70129 BANKSTYR:C MOT 16 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 F.16D(3). (SKILLNAD) Röstar mot statlig representation i bankstyrelserna: Centerpartiet <Se F.16D för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 212 1. Ja 428 5. Partiet ej nämnt 4160 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 130 V70130 BANKSTYR:FP MOT Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 F.16D(4). (SKILLNAD) Röstar mot statlig representation i bankstyrelserna: Folkpartiet <Se F.16D för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 300 1. Ja 340 5. Partiet ej nämnt 4160 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 131 V70131 BANKSTYR:M MOT 16 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 F.16D(5). (SKILLNAD) Röstar mot statlig representation i bankstyrelserna: Moderata samlingspartiet <Se F.16D för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 515 1. Ja 125 5. Partiet ej nämnt 4160 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 132 V70132 BANKSTYR:KDS MOT Loc 194 width 1 MD=0 or GE 9 F.16D(6). (SKILLNAD) Röstar mot statlig representation i bankstyrelserna: Kristen demokratisk samling <Se F.16D för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 14 1. Ja 626 5. Partiet ej nämnt 4160 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 133 V70133 BANKSTYR:ÖVR MOT Loc 195 width 1 MD=0 or GE 9 F.16D(7). (SKILLNAD) Röstar mot statlig representation i bankstyrelserna: Övriga alternativ <Se F.16D för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 29 1. Ja, de borgerliga partierna 2. Ja, mittenpartierna 1 3. Ja, övriga samlingsbeteckningar 610 5. Inget av alternativen nämnt 4160 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 134 V70134 SVERIGE - EEC 17A Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 F.17A. Sverige är ju inte med i den s.k. europeiska gemensamma marknaden alltså den organisation som brukar kallas EEC. Tycker Ni att Sverige skall försöka komma med i EEC eller tycker Ni att det vore bättre om vi stod utanför EEC även i fortsättningen eller har Ni inte någon bestämd åsikt om saken? ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 402 1. Sverige bör försöka komma med i EEC 90 2. Ja, men endast med politiska villkor: bevarad neutralitet eller associering 511 3. Har ingen bestämd åsikt om saken 254 5. Det är bättre om Sverige står utanför EEC 84 8. Vet inte/vill ej svara 3039 0. Frågan ej tillämplig 435 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 135 V70135 P-SKILLN EEC 17B Loc 197 width 1 MD=0 or GE 9 F.17B. Tycker Ni att det finns någon skillnad mellan partierna i fråga om deras inställning till EEC? ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 780 1. Ja, skillnad 561 5. Nej, ingen skillnad; även: vet inte/vill ej svara 3039 0. Frågan ej tillämplig 435 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 136 V70136 RIKT INST EEC 17C Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 F.17C. (SKILLNAD) Är det något eller några partier, som Ni tycker har en riktig inställning i fråga om Sveriges förhållande till EEC? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 483 1. Ja 296 5. Nej, inget parti; även: vet inte/vill ej svara 3600 0. Frågan ej tillämplig 436 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 137 V70137 EEC:VPK RÄTT 17C Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 F.17C(1). (NÄMNT PARTI) Riktig inställning i fråga om Sveriges förhållande till EEC: VPK/KFML <Se F.17C för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 89 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 3 3. Ja, både VPK och KFML 391 5. Inget av partierna nämnt 4316 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 138 V70138 EEC:S RÄTT 17C Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 F.17C(2). (NÄMNT PARTI) Riktig inställning i fråga om Sveriges förhållande till EEC: Socialdemokraterna <Se F.17C för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALEt 278 1. Ja 205 5. Partiet ej nämnt 4316 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 139 V70139 EEC:C RÄTT 17C Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 F.17C(3). (NÄMNT PARTI) Riktig inställning i fråga om Sveriges förhållande till EEC: Centerpartiet <Se F.17C för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 226 1. Ja 257 5. Partiet ej nämnt 4316 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 140 V70140 EEC:FP RÄTT 17C Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 F.17C(4). (NÄMNT PARTI) Riktig inställning i fråga om Sveriges förhållande till EEC: Folkpartiet <Se F.17C för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 162 1. Ja 321 5. Partiet ej nämnt 4316 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 141 V70141 EEC:M RÄTT 17C Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 F.17C(5). (NÄMNT PARTI) Riktig inställning i fråga om Sveriges förhållande till EEC: Moderata samlingspartiet <Se F.17C för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 134 1. Ja 349 5. Partiet ej nämnt 4316 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 142 V70142 EEC:KDS RÄTT 17C Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 F.17C(6). (NÄMNT PARTI) Riktig inställning i fråga om Sveriges förhållande till EEC: Kristen demokratisk samling <Se F.17C för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 10 1. Ja 473 5. Partiet ej nämnt 4316 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 143 V70143 EEC:ÖVR RÄTT 17C Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 F.17C(7). (NÄMNT PARTI) Riktig inställning i fråga om Sveriges förhållande till EEC: övriga alternativ <Se F.17C för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 17 1. Ja, de borgerliga partierna 2. Ja, mittenpartierna 3. Ja, övriga samlingsbeteckningar 466 5. Inget av alternativen nämnt 4316 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 144 V70144 EEC:ALLA RÄTT 17C Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 F.17C(8). (NÄMNT PARTI) Riktigt inställning i fråga om Sveriges förhållande till EEC: Alla partier <Se F.17C för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 4 1. Ja 479 5. Alternativet ej nämnt 4316 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 145 V70145 EEC:VPK FÖR 17D Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 F.17D. (SKILLNAD) Vilket eller vilka partier tycker Ni verkar mest intresserade av att Sverige skall komma med i EEC? F.17D(1). (SKILLNAD) Verkar mest intresserat av att Sverige skall komma med i EEC: VPK/KFML ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 5 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 2. Ja, kommunistiska förbundet 3. Ja, både VPK och KFML 775 5. Inget av partierna nämnt 4020 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 146 V70146 EEC:S FÖR 17D Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 F.17D(2). (SKILLNAD) Verkar mest intresserat av att Sverige skall komma med i EEC: Socialdemokraterna <Se F.17D för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 254 1. Ja 526 5. Partiet ej nämnt 4020 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 147 V70147 EEC:C FÖR 17D Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 F.17D(3). (SKILLNAD) Verkar mest intresserat av att Sverige skall komma med i EEC: Centerpartiet <Se F.17D för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 227 1. Ja 553 5. Partiet ej nämnt 4020 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 148 V70148 EEC:FP FÖR 17D Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 F.17D(4). (SKILLNAD) Verkar mest intresserat av att Sverige skall komma med i EEC: Folkpartiet <Se F.17D för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 253 1. Ja 527 5. Partiet ej nämnt 4020 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 149 V70149 EEC:M FÖR 17D Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 F.17D(5). (SKILLNAD) Verkar mest intresserat av att Sverige skall komma med i EEC: Moderata samlingspartiet <Se F.17D för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 346 1. Ja 434 5. Partiet ej nämnt 4020 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 150 V70150 EEC:KDS FÖR 17D Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 F.17D(6). (SKILLNAD) Verkar mest intresserat av att Sverige skall komma med i EEC: Kristen demokratisk samling <Se F.17D för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 12 1. Ja 768 5. Partiet ej nämnt 4020 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 151 V70151 EEC:ÖVR FÖR 17D Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 F.17D(7). (SKILLNAD) Verkar mest intresserade av att Sverige skall komma med i EEC: Övriga alternativ <Se F.17D för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 31 1. Ja, de borgerliga partierna 2 2. Ja, mittenpartierna 3. Ja, övriga samlingsbeteckningar 747 5. Inget av alternativen nämnt 4020 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 152 V70152 EEC:ALLA FÖR 17D Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 F.17D(8). (SKILLNAD) Verkar mest intresserade av att Sverige skall komma med i EEC: Alla partier <Se F.17D för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 5 1. Ja 775 5. Alternativet ej nämnt 4020 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 153 V70153 EEC:VPK MOT 17E Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 F.17E. (SKILLNAD) Vilket eller vilka partier tycker Ni verkar minst intresserade av att Sverige skall komma med i EEC? F.17E(1). (SKILLNAD) Verkar minst intresserat av att Sverige skall komma med i EEC: VPK/KFML ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 543 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 1 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 26 3. Ja, både VPK och KFML 210 5. Inget av partierna nämnt 4020 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 154 V70154 EEC:S MOT 17E Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 F.17E(2). (SKILLNAD) Verkar minst intresserat av att Sverige skall komma med i EEC: Socialdemokraterna <Se F.17E för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 62 1. Ja 718 5. Partiet ej nämnt 4020 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 155 V70155 EEC:C MOT 17E Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 F.17E(3). (SKILLNAD) Verkar minst intresserat av att Sverige skall komma med i EEC: Centerpartiet <Se F.17E för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 30 1. Ja 750 5. Partiet ej nämnt 4020 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 156 V70156 EEC:FP MOT 17E Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 F.17E(4). (SKILLNAD) Verkar minst intresserat av att Sverige skall komma med i EEC: Folkpartiet <Se F.17E för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 14 1. Ja 766 5. Partiet ej nämnt 4020 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 157 V70157 EEC:M MOT 17E Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 F.17E(5). (SKILLNAD) Verkar minst intresserat av att Sverige skall komma med i EEC: Moderata samlingspartiet <Se F.17E för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 26 1. Ja 754 5. Partiet ej nämnt 4020 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 158 V70158 EEC:KDS MOT 17E Loc 220 width 1 MD=0 or GE 9 F.17E(6). (SKILLNAD) Verkar minst intresserat av att Sverige skall komma med i EEC: Kristen demokratisk samling <Se F.17E för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 6 1. Ja 774 5. Partiet ej nämnt 4020 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 159 V70159 EEC:ÖVR MOT 17E Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 F.17E(7). (SKILLNAD) Verkar minst intresserat av att Sverige skall komma med i EEC: Övriga alternativ <Se F.17E för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 3 1. Ja, de borgerliga partierna 2. Ja, mittenpartierna 3. Ja, övriga samlingsbeteckningar 777 5. Inget av alternativen nämnt 4020 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 160 V70160 EEC:ALLA MOT 17E Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 F.17E(8). (SKILLNAD) Verkar minst intresserade av att Sverige skall komma med i EEC: Alla partier <Se F.17E för fullständig frågetext> ENDAST BESÖKSINTERVJUURVALET 1 1. Ja 779 5. Alternativet ej nämnt 4020 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 161 V70161 VALDELTAG 1970R Loc 223 width 1 MD=9 Valdeltagande i riksdagsvalet 1970 Anm. Uppgiften inhämtad från röstlängden. 4358 1. Röstade 443 5. Röstade inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 162 V70162 VALDELTAG 1970K Loc 224 width 1 MD=9 Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet 1970 Anm. Uppgiften inhämtad från röstlängden. 4355 1. Röstade 446 5. Röstade inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 163 V70163 VALDELTAG 1970L Loc 225 width 1 MD=0 or GE 9 Valdeltagande i landstingsvalet 1970 Anm. Uppgiften hämtad från röstlängden. 3954 1. Röstade 401 5. Röstade inte 446 0. Frågan ej tillämplig (Bor i Göteborg, Malmö eller på Gotland) 14 9. Uppgift saknas
VAR 164 V70164 VALDELTAG 1968R Loc 226 width 1 Valdeltagande i riksdagsvalet 1968 ENDAST URVALSKATEGORIERNA K70 OCH T70 3226 0. Frågan ej tillämplig 1243 1. Röstade 138 2. Röstade inte, men var röstberättigad 3 3. Uppnått rösträttsålder 1968, men var icke röstberättigad 8 4. Uppnått rösträttsålder 1968, men uppgift om valdeltagande ej inhämtad 197 5. Ej uppnått rösträttsåldern 1968
VAR 165 V70165 VALKRETS REG Loc 227 width 2 Valkretstillhörighet 482 01. Stockholms stad 429 02. Stockholms län 97 03. Uppsala län 160 04. Södermanlands län 196 05. Östergötlands län 133 06. Jönköpings län 181 07. Kronobergs län 137 08. Kalmar län 32 09. Gotlands län 106 10. Blekinge län 166 11. Kristianstads län 253 12. Fyrstadskretsen 145 13. Malmöhus län 130 14. Hallands län 269 15. Göteborgs stad 131 16. Göteborgs och Bohus län 98 17. Älvsborgs läns norra 128 18. Älvsborgs läns södra 134 19. Skaraborgs län 187 20. Värmlands län 141 21. Örebro län 176 22. Västmanlands län 162 23. Kopparbergs län 177 24. Gävleborgs län 190 25. Västernorrlands län 113 26. Jämtlands län 178 27. Västerbottens län 84 28. Norrbottens län
VAR 166 V70166 RÖSTADE 1970 30 Loc 229 width 1 MD=0 or GE 9 F.30. Röstade Ni vid årets val? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 2542 1. Ja 24 3. Ja, men inte i alla valen 193 5. Nej, röstade inte 2 8. Vägrar svara 1633 0. Frågan ej tillämplig 421 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 167 V70167 PARTI 1970R 31 Loc 230 width 2 MD= 0 or GE 98 F.31/BF. (RÖSTADE I RIKSDAGSVALET) Vi hade ju flera val samtidigt i år. Vilket parti röstade Ni på i riksdagsvalet? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN SAMT BREVENKÄT 140 11. Vänsterpartiet kommunisterna 7 12. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 1824 22. Socialdemokraterna 832 33. Centerpartiet 529 44. Folkpartiet 334 55. Moderata samlingspartiet 53 66. Kristen demokratisk samling 4 71. Borgerligt parti utan närmare specificering 1 81. Kommunal valsedelsbeteckning eller kommunal politisk grupp som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista 124 88. Vet inte/vill ej svara; även: röstade blankt 279 00. Frågan ej tillämplig 267 98. Bortfall i brevenkäten 421 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 168 V70168 PARTI 1970R SMFTN Loc 232 width 2 MD=99 Partival vid riksdagsvalet 1970 - sammanfattning Anm. V168 är en sammanfattningsvariabel för röstning 1970 och bygger på fråga 31 och på motsvarande fråga i brevformuläret samt på uppgifter från röstlängderna angående valdeltagande. UP som enligt uppgift i röstlängden inte röstade har oavsett svar vid intervjun eller i brevformuläret förts till kod 97. 134 11. Vänsterpartiet kommunisterna 7 12. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 1797 22. Socialdemokraterna 816 33. Centerpartiet 523 44. Folkpartiet 329 55. Moderata samlingspartiet 53 66. Kristen demokratisk samling 73. Fp+C, "mittenpartierna" 4 74. "De borgerliga" (exkl. Fp+C) 1 75. Annat parti 145 89. Röstade enligt röstlängd, men uppgift om parti saknas 444 97. Röstade ej enligt röstlängd 562 99. Uppgift saknas
VAR 169 V70169 PARTI 1970K 32 Loc 234 width 2 MD= 0 or GE 98 F.32/BF. (RÖSTADE I KOMMUNFULLMÄKTIGEVALET) Vilket parti röstade Ni på i valet till kommunfullmäktige? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN SAMT BREVENKÄT 132 11. Vänsterpartiet kommunisterna 8 12. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 1789 22. Socialdemokraterna 797 33. Centerpartiet 548 44. Folkpartiet 341 55. Moderata samlingspartiet 59 66. Kristen demokratisk samling 4 71. Borgerligt parti utan närmare specificering; undantag: trepartikombinationer som förs till kod 74 2 74. Lokal borgerlig valsedelsbeteckning för obestämd partikombination; även: borgerlig valsedelsbeteckning för M+Fp+C i kommunalval 2 75. Framstegspartiet 11 81. Kommunal valsedelsbeteckning eller kommunal politisk grupp som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista 2 87. Annat parti eller annan politisk grupp 129 88. Vet inte/vill ej svara; även: röstade blankt 303 00. Frågan ej tillämplig 267 98. Bortfall i brevenkäten 421 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 170 V70170 PARTI 1970K SMFTN Loc 236 width 2 MD=99 Partival vid kommunfullmäktigevalet 1970 - sammanfattning Anm. V170 är en sammanfattningsvariabel för röstning 1970 och bygger på fråga 32 och på motsvarande fråga i brevformuläret samt på uppgifter från röstlängderna angående valdeltagande. UP som enligt uppgift i röstlängden inte röstade har oavsett svar vid intervjun eller i brevformuläret förts till kod 97. 128 11. Vänsterpartiet kommunisterna 8 12. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 1764 22. Socialdemokraterna 781 33. Centerpartiet 539 44. Folkpartiet 336 55. Moderata samlingspartiet 59 66. Kristen demokratisk samling 73. Fp+C, "mittenpartierna" 8 74. "De borgerliga" (exkl. Fp+C), framstegspartiet eller lokala borgerliga partikombinationer 13 75. Annat parti eller kommunal valsedelsbeteckning eller kommunalpolitisk grupp som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista 170 89. Röstade enligt röstlängd, men uppgift om parti saknas 447 97. Röstade ej enligt röstlängd 562 99. Uppgift saknas
VAR 171 V70171 PARTI 1970L 33 Loc 238 width 2 MD= 0 or GE 99 F.33/BF. (RÖSTADE I LANDSTINGSVALET) Vilket parti röstade Ni på i landstingsvalet? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN SAMT BREVENKÄT Frågan ej ställd till UP bosatt i Göteborg, Malmö eller på Gotland (har ej landsting) 121 11. Vänsterpartiet kommunisterna 7 12. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 1631 22. Socialdemokraterna 773 33. Centerpartiet 463 44. Folkpartiet 320 55. Moderata samlingspartiet 48 66. Kristen demokratisk samling 4 71. "Borgerligt parti" utan närmare specificering 4 81. Kommunal valsedelsbeteckning eller kommunal politisk grupp som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista 108 88. Vet inte/vill ej svara; även: röstade blankt 291 97. Röstade inte, men var röstberättigad 623 00. Frågan ej tillämplig/Bortfall i brevenkäten 422 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 172 V70172 PARTI 1970L SMFTN Loc 240 width 2 Partival vid landstingsvalet 1970 - sammanfattning Anm. V170 är en sammanfattningsvariabel för röstning 1970 och bygger på fråga 33 och på motsvarande fråga i brevformuläret samt på uppgifter från röstlängderna angående valdeltagande. UP som enligt uppgift i röstlängden inte röstade har oavsett svar vid intervjun eller i brevformuläret förts till kod 97. 116 11. Vänsterpartiet kommunisterna 7 12. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 1608 22. Socialdemokraterna 761 33. Centerpartiet 457 44. Folkpartiet 315 55. Moderata samlingspartiet 48 66. Kristen demokratisk samling 73. Fp+C, "mittenpartierna" 4 74. "De borgerliga" (exkl. Fp+C), framstegspartiet eller lokala borgerliga partikombinationer 4 75. Annat parti eller kommunal valsedelsbeteckning eller kommunalpolitisk grupp som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista 156 86. Röstade enligt röstlängd, men uppgift om parti saknas 491 88. Uppgift om valdeltagande saknas 402 97. Röstade ej enligt röstlängd 446 99. Frågan ej tillämplig
VAR 173 V70173 TID F BESLUT 34 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 F.34/BF. (RÖSTADE) När bestämde Ni Er för hur Ni skulle rösta i år? Var det under sista veckan före valet eller tidigare under hösten och sommaren eller visste Ni sedan länge hur Ni skulle rösta? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN SAMT BREVENKÄT 489 1. Under sista veckan före valet 491 2. Tidigare under hösten och sommaren 2827 3. Visste sedan länge 40 8. Vet inte/vill ej svara 546 0. Frågan ej tillämplig/Bortfall i brevenkäten 422 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 174 V70174 MÖJLIGT PARTI 35 Loc 243 width 2 MD= 0 or GE 99 F.35. (RÖSTADE EJ I NÅGOT AV VALEN) Vilket parti skulle Ni ha röstat på, om Ni hade röstat? (OM TVEKSAM:) Vilket parti är det mest troligt att Ni skulle ha röstat på? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 7 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 12. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 77 22. Socialdemokraterna 36 33. Centerpartiet 14 44. Folkpartiet 6 55. Moderata samlingspartiet 1 81. Kommunal valsedelsbeteckning eller kommunal politisk grupp som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista 45 88. Vet inte/vill ej svara 4189 00. Frågan ej tillämplig 439 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 175 V70175 RÖSTADE 1968 36 Loc 245 width 1 MD=8 F.36. (FÖDD FÖRE 1948) Röstade Ni vid riksdagsvalet 1968? ENDAST URVALSKATEGORI K70 3519 0. Frågan ej tillämplig 1150 1. Ja 5 3. Minns inte säkert, men troligen 80 5. Nej 58 9. Uppgift saknas 3 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 176 V70176 PARTI 1968 37 Loc 246 width 2 MD= 0 or GE 99 F.37. (RÖSTADE 1968) Vilket parti röstade Ni på vid valet 1968? ENDAST URVALSKATEGORIERNA K70 OCH T70 36 11. Vänsterpartiet kommunisterna 611 22. Socialdemokraterna 181 33. Centerpartiet 135 44. Folkpartiet 124 55. Moderata samlingspartiet 6 66. Kristen demokratisk samling 1 71. Borgerligt parti utan närmare specificering 60 88. Vet inte/vill ej svara; även: röstade blankt 3601 00. Frågan ej tillämplig 60 99. Uppgift saknas
VAR 177 V70177 PARTI 1968 TOTALT Loc 248 width 2 MD= 0 F.37(TOT). Partival vid riksdagsmannavalet 1968 - totalt <Se F.37 för fullständig frågetext> Anm. Koden baserad på svar 1970 för K70 och T70 samt för bortfall 1968/intervjuad 1970, för övriga baseras koden på svar 1968. 74 11. Vänsterpartiet kommunisterna 2001 22. Socialdemokraterna 628 33. Centerpartiet 491 44. Folkpartiet 396 55. Moderata samlingspartiet 44 66. Kristen demokratisk samling 10 72. Medborgerlig samling 4 73. C+Fp, "mittenpartierna" 1 74. Lokal borgerlig valsedelsbeteckning för obestämd partikombination 1 85. Annat parti 561 86. Röstade enligt röstlängd, men uppgift om parti saknas 404 87. Röstade inte, men var röstberättigad 200 00. Ej röstberättigad 1968 (K70 och T70)
VAR 178 V70178 FÖRVÄRVSARB 38A Loc 250 width 1 F.38A. Har Ni förvärvsarbete? ENDAST URVALSKATEGORIERNA K70 OCH T70 SAMT BORTFALL 1968 3344 0. Frågan ej tillämplig 935 1. Ja 6 4. Hustru som är medhjälpande i makes jordbruk 523 5. Nej 7 9. Uppgift saknas
VAR 179 V70179 FD FÖRVÄRVS 38B Loc 251 width 1 F.38B. (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Har Ni tidigare haft förvärvsarbete? ENDAST URVALSKATEGORIERNA K70 OCH T70 SAMT BORTFALL 1968 4290 0. Frågan ej tillämplig 372 1. Ja 8 4. Hustru som är medhjälpande i makes jordbruk 138 5. Nej 7 9. Uppgift saknas
VAR 180 V70180 YRKESGRUPP 38C Loc 252 width 2 MD= 0 or GE 99 F.38C. (FÖRVÄRVSARBETAR ELLER HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket yrke har/hade Ni? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilket slags arbete sysslar/sysslade Ni huvudsakligen med? F.38C(1). Socialgrupp/yrkesgruppskod ENDAST URVALSKATEGORIERNA K70, T70 SAMT BORTFALL 1968 OCH UP I P64-P68 SOM BYTT YRKE SEDAN 1968 (se V2201) Socialgrupp I 01. Godsägare m fl 9 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 15 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 35 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 5 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 1 07. Övriga tillhörande socialgrupp I Socialgrupp II 51 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel jordbrukare, lantbrukare el dyl) 1 11. Arrendatorer 48 13. Hantverkare (företagare) 19 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln köpman) 34 15. Verkmästare och förmän 201 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln tjänsteman) 66 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 56 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 24 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 2 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 1 21. Högre huslig tjänst 19 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 4 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 24. Övriga tillhörande socialgrupp II (exkl kategori 25) 25. Fiskare som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) Socialgrupp III 3 30. Rättare och motsvarande förmän i lantbruk 14 32. Övriga jordbruksarbetare 2 33. Sjömän 1 34. Fiskare (som icke förs till kategori 25) 9 35. Skogs- och flottningsarbetare 464 36. "Andra arbetare" 106 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 66 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III 49 55. Ej yrkesverksam änka som endast kan hänföra till fd makens yrkesgrupp 272 66. Ej yrkesverksam gift kvinna; undantag: studerande som kan hänföras till kod 91, 92 eller 94 12 91. Studerande vid eftergymnasial skola/kurs 17 92. Övriga som är under utbildning (praktikanter förs dock till tillämplig yrkesgrupp 18 94. Ej yrkesverksam, som nyligen avslutat utbildning /sannolikt stud./ (användes bara om UP är född 1948 eller senare) samt helt nyexaminerade personer som ej kan hänföras till avsett yrke 3 97. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 3160 00. Frågan ej tillämplig 28 99. UP varken är eller har varit yrkesverksam och ingen grund finnes att använda annan kod; även: uppgift saknas
VAR 181 V70181 YRKESOMRÅDE 38C Loc 254 width 2 F.38C(2). Yrkesområde och yrkesgrupp - yrkeskodens två första siffror <Se F.38C för fullständig frågetext> ENDAST URVALSKATEGORIERNA K70, T70 SAMT BORTFALL 1968 OCH UP I P64-P68 SOM BYTT YRKE SEDAN 1968 (se V201) NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 86 01. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete 83 02. Hälso- och sjukvårdsarbete (exkl läkare) 45 03. Pedagogiskt arbete 7 04. Litterärt och konstnärligt arbete 2 05. Biologiskt arbete 10 06. Medicinskt och psykologiskt arbete; socialvårdsarbete 3 07. Personalmän m fl 8 08. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete, samt juridiskt arbete som ej hör till yrkesgrupp 09 6 11. Religiöst arbete 3 12. Journalister; programtjänstemän i radio/TV 4 13. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete (son inte ingår i annan yrkesgrupp), biblioteks-, arkiv- och museiarbete samt övrigt arbete inom ADMINISTRATIVT ARBETE 3 15. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom områdena: hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning 8 16. Administrativt arbete i statlig och kommunal förvaltning: övrig förvaltning, affärsdrivande verk 19 17. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv, organisationer mm; även: övrigt arbete inom yrkesområdet KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 12 21. Bokförings- och kassaarbete 99 22. Stenografi- och maskinskrivningsarbete 46 23. Annat kontorsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet KOMMERSIELLT ARBETE 21 31. Parti- och detaljhandelsföretagare 102 32. Affärsbiträden m fl 32 34. Övrigt försäljningsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 61 41. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning och trädgårdsledning 18 42. Jordbruks- och trädgårdsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet som ej hänförs till annan yrkesgrupp 17 44. Skogsarbete 1 45. Fiskeriarbete GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 3 50. Gruv- och stenbrytningsarbete 34 61. Motorfordonsförare, spårvägsförare 4 63. Sjöbefälsarbete. Däck- och maskinmanskapsarbete 40 64. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg 20 65. Övrigt transport- och kommunikationsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet TILLVERKNINGSARBETE 59 71. Textil- och sömnadsarbete 8 72. Sko- och läderarbete 8 73. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 96 74. Verkstads- och byggnadsmetallarbete 24 75. Elektroarbete 45 76. Träarbete 16 77. Målnings- och lackeringsarbete 32 78. Mureri- och betongarbete mm 22 80. Livsmedelsarbete 9 81. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete 35 82. Övrigt tillverkningsarbete (exkl yrkesgrupper med högre nummer) 25 83. Grov- och diversearbete 31 84. Maskin- och motorskötsel 9 85. Finmekaniskt arbete 7 86. Grafiskt arbete 26 87. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete SERVICEARBETE 5 91. Civilt bevaknings- och skyddsarbete (exkl poliser mfl i yrkesgrupp 95) 66 92. Husligt arbete, portierarbete mm; (exkl yrken som förs till yrkesgrupp 96) 48 93. Fastighetsskötsel, städning 25 94. Övrigt servicearbete (övrigt inom yrkesområdet) exkl yrken som förs till grupp med högre nummer 8 95. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar mfl (endast vaktpersonal i allmän tjänst) 39 96. Hemsystrar m fl (endast yrkesutövare i allmän tjänst) 14 97. Serveringsarbete MILITÄRT ARBETE 7 98. Militärt arbete ÖVRIGA 191 99. Alla individer som inte hänförs till yrkesgrupp 3163 00. Frågan ej tillämplig
VAR 182 V70182 YRKESSTATUS 38C Loc 256 width 1 F.38C(3). Yrkesstatus - yrkeskodens tredje siffra <Se F.38C för fullständig frågetext> ENDAST URVALSKATEGORIERNA K70, T70 SAMT BORTFALL 1968 OCH UP I P64-P68 SOM BYTT YRKE SEDAN 1968 (se V201) FÖRETAGARE OCH ANDRA SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE 23 1. Företagare med större företag. Företagsledare vid större enskilda företag. Exempel: direktör, verkställande direktör. Yrkesutövare med kvalificerad utbildning som har egen praktik eller byrå. Exempel: privatpraktiserande läkare, advokat/arkitekt med egen byrå. Företagsledare vid större enskilda företag även om de inte äger företaget. Exempel: verkställande direktör i aktiebolag. 137 2. Företagare med mindre företag. Exempel: affärsinnehavare, köpman, hantverkare med eget företag. 3 3. Övriga yrkesutövare som producerar verk för försäljning eller försäljer varor utan att i vanlig mening driva ett företag. ANSTÄLLDA 39 4. Chefer för större enhet eller avdelning inom enskilda företag och liknande. Exempel: försäljningschef, överingenjör, ekonomidirektör. Chefer för avdelningar eller verk i statlig eller kommunal förvaltning: hit räknas personer med tjänst som byråchef eller motsvarande högre tjänst. 93 5. Yrkesutövare med kvalificerad yrkesutbildning (vanligen akademisk utbildning eller liknande). Exempel: ingenjörer, arkitekter, leg läkare. Vissa fria yrkesutövare. Exempel: skådespelare. Anställda i enskilda företag med självständiga/planerande uppgifter närmast under yrkesutövare med kod 1 eller 4. Exempel: bankkamrer. 186 6. Tekniker med yrkestitel som verkmästare eller förman. Yrkesutövare som tillämpar teoretisk utbildning på "mellannivå" eller liknande i praktiskt vårdarbete (ofta i förening med förmansuppgifter). Exempel: sjuksköterska, socialarbetare. Yrkesutövare som tillämpar teoretisk utbildning på "mellannivå" eller liknande under ledning av t ex yrkesutövare med kod 5. Exempel: ritare på arkitektkontor. Yrkesutövare som utför kvalificerat men rutinmässigt kontorsarbete eller har förmansställning vid kontor eller liknande. Exempel: privatsekreterare, bokförare, kontors-/kansliskrivare. 224 7. Yrkesutövare med allmänt kontorsarbete. Exempel: kontorist, maskinskriverska. Försäljningsarbete som erfordrar viss teoretisk fackkunskap. Exempel: bokhandelsmedhjälpare, maskinförsäljare. Vissa statstjänstemän med rutinmässiga uppgifter. Exempel: polisman. Rutinmässigt biträdesarbete i tekniskt arbete eller liknande. Exempel: laboratoriebiträde. 3163 0. Frågan ej tillämplig 823 8. Manuellt tillverkningsarbete. Försäljnings- och servicearbete, som inte hänförs till annan kategori. Exempel: affärsbiträde. 124 9. Uppgift saknas
VAR 183 V70183 YRKE 38C Loc 257 width 3 F.38C(4). UP:s yrke (kodens två första siffror anger yrkesområde och yrkesgrupp, den sista siffran anger yrkets status) <Se F.38C för fullständig frågetext> ENDAST URVALSKATEGORIERNA K70, T70 SAMT BORTFALL 1968 OCH UP I P64-P68 SOM BYTT YRKE SEDAN 1968 (se v201) 3163 000. Frågan ej tillämplig NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 3 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 1 014. Arkitekt- elller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 47 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 30 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 5 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 21 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 29 027. Biträdespesonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 33 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 1 032. Innehavare av bilskola 1 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 13 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 30 036. Klasslärare och övriga lärare 3 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 1 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 3 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 1 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 1 056. Arbete på "teknikernivå" närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning 2 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 1 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 4 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 3 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 1 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 2 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 1 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 5 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 2 086. Programmerare 4 114. Biskop, prost, kyrkoherde 1 115. Övriga präster i statskyrkan 1 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 3 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 2 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utb. 2 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete ADMINISTRATIVT ARBETE 1 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 2 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 2 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 1 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 5 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 5 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 7 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 7 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 5 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete 7 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 222. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: företagare 98 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 36 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsförman 10 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 20 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 1 318. Parti- och detaljhandelsföretagare: biträdesarbete i affär 1 321. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med större handelsföretag 1 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 100 328. Biträdesarbete i affär 3 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 4 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 1 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköps-, marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 17 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 3 347. Övrigt försäljingsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 4 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 54 412. Företagare/företagsledare inom lantbruk 2 415. Kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 3 416. Arbetsledare/tekniker inom skogsbruk etc. 2 418. Manuellt arbete inom lantbruks-, skogs- eller trädgårdsledning 1 426. Arbetsledare/tekniker inom jordbruk 17 428. Manuellt arbete inom jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 1 446. Arbetsledare/tekniker inom skogsbruk 16 448. Manuellt arbete inom skogsarbete 1 452. Företagare/företagsledare inom fiskeriarbete GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 3 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 7 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 27 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 2 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 2 638. Däckmanskap 7 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 23 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 10 648. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete som inte förs till annan kod 1 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 19 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 5 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 1 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 53 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 3 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 5 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 1 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 7 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 3 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 3 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 90 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 1 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 1 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 22 758. Elektroarbete: manuellt arbete 5 762. Träarbete: företagare med mindre företag 40 768. Träarbete: manuellt arbete 3 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 13 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 1 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 31 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 1 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 21 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 9 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 34 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 25 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 1 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 30 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 9 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 7 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 1 872. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: företagare med mindre företag 1 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 24 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 1 916. Förman/arbetsledare inom bevaknings/skyddsarbete 4 918. Övrig bevakningspersonal 2 922. Företagare med mindre företag inom husligt arbete (tex pensionats- och kafeinnehavare) 6 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 1 927. Portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 57 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 48 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 4 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även: sportledare som ej är gymnastikdirektör 2 947. Fotograf 18 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 6 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 2 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 13 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 26 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 14 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 1 985. Övriga officerare (befattning under överste) 4 986. Underofficerare (kompaniofficerare) 2 987. Underbefäl (plutonofficerare) STUDERANDE SOM EJ ÄR YRKESVERKSAMMA 12 991. Studerande vid eftergymnasial skola/kurs 18 992. Övriga som är under utbildning (praktikanter förs dock till tillämplig yrkesgrupp) 17 994. Ej yrkesverksam som nyligen avslutat utbildning (endast om UP är född 1948 eller senare) samt helt nyexaminerade personer, som ej kan hänföras till avsett yrke 20 997. Oklassificerbart yrke 124 999. Uppgift saknas
VAR 184 V70184 SJÄLVUPP STAT 39A Loc 260 width 1 MD=8 F.39A/46B. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Skulle Ni också vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna, som Ni hör/hörde till? ENDAST URVALSKATEGORIERNA K70, T70 SAMT BORTFALL 1968 OCH UP I P64-P68 SOM BYTT YRKE SEDAN 1968 (se v201) 3345 0. Frågan ej tillämplig 459 1. Tjänsteman 798 2. Arbetare 64 3. Jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 90 4. Egen företagare utanför jordbruket 1 5. Fri yrkesutövare 23 7. Speciell kategori som ej kan hänföras till annan kod 23 9. Uppgift saknas 12 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 185 V70185 FACKLIG ORG 39B Loc 261 width 3 F.39B/46C. Är Ni medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan yrkesorganisation? (OM JA:) Vilken organisation är Ni medlem av? ENDAST URVALSKATEGORIERNA K70, T70 SAMT BORTFALL 1968 OCH UP I P64-P68 SOM BYTT YRKE SEDAN 1968 (se V201) 3305 000. Frågan ej tillämplig LO-ANSLUTNA FÖRBUND 11 100. Landsorganisationen (LO) utan uppgift om förbund; även "FCO" utan ytterligare uppgift 11 101. Beklädnadsarbetareförbundet 2 102. Bleck- och plåtslagareförbundet 4 103. Bokbindareförbundet 51 104. Byggnadsarbetareförbundet 9 106. Elektrikerförbundet 19 107. Fabriksarbetareförbundet 8 108. Fastighetsarbetareförbundet 3 109. Frisörarbetareförbundet 5 110. Försvarsverkens civ. personals förbund 2 111. Försäkringsfunktionärernas förbund 36 113. Handelsanställdas förbund 6 114. Hotell- och restauranganställdas förbund 17 115. Järnvägsmannaförbundet, även Statsanställdas förbund 56 116. Kommunalarbetareförbundet 1 117. Kraftverkens personalförbund 2 118. Lantarbetareförbundet 1 119. Litografförbundet 15 120. Livsmedelsarbetareförbundet 76 121. Metallindustriarbetareförbundet 2 122. Musikerförbundet 7 123. Målareförbundet 9 124. Pappersindustriarbetareförbundet 2 125. Postförbundet 3 126. Sjöfolksförbundet 3 127. Sko- och läderarbetarnas förbund 6 128. Skogsarbetareförbundet 11 132. Teleförbundet 6 133. Textilarbetareförbundet 16 134. Transportarbetareförbundet 18 135. Träindustriarbetareförbundet 2 136. Typografförbundet 7 138. Vägarbetareförbundet 5 199. Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC); även syndikalisterna, lokal samorganisation eller federation inom SAC TCO-ANSLUTNA ORGANISATIONER 11 200. Tjänstemännens centralorganisation (TCO) utan uppgift om förbund 23 201. Arbetsledareförbundet 2 202. Apoteksteknikerförbundet 8 203. Bankmannaförbundet 2 204. Facklärareförbundet 10 205. Försvarets civila tjänstemannaförbund 2 206. Försäkringstjänstemannaförbundet 1 208. Folkhögskolans lärareförening 16 210. Handelstjänstemannaförbundet 12 211. Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund 57 212. Industritjänstemannaförbundet 23 214. Kommunaltjänstemannaförbundet 19 217. Lärarförbundet 1 219. Maskinbefälsförbundet 5 220. Polisförbundet 7 222. Statstjänstemannaförbundet 2 228. Underbefälsförbundet 2 229. Underofficersförbundet 2 299. Tjänstemannaorganisation utan anslutning till huvudorganisation SACO-ANSLUTNA ORGANISATIONER 7 300. Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) utan uppgift om förbund 1 302. Föreningen civilekonomer i allmän tjänst 1 304. Föreningen sveriges fögderichefer 4 307. Lärarnas riksförbund 1 308. SACO:s allmänna tjänstemannaförbund 1 310. Svenska arkitekters riksförbund 3 314. Svenska prästförbundet 1 315. Svenska sjukhusförvaltningens tjänstemannaförbunds SACO-sektion 3 318. Sveriges civilingenjörsförbund 1 319. Sveriges farmacevtförbund 2 321. Sveriges juristförbund, även Jurist- och samhällsvetareförbundet 3 323. Sveriges läkarförbund (inkl Sveriges yngre läkares förening) 3 328. Sveriges tandläkareförbund SR-ANSLUTNA ORGANISATIONER 2 350. Statstjänstemännens riksförbund (SR) utan uppgift om förbund 2 371. Svenska officersförbundet 1 375. Trafiktjänstemännens riksförbund (inkl Posttjänstemännens förening, Statens järnvägars befälsförbund och Svenska teletjänstemännens förening 21 400. Företagare- eller arbetsgivareorganisation (med eller utan specificering av organisationsnamn) exkl organisation som kan hänföras till kod 500 eller 600 3 500. Icke-facklig organisation för fria yrkesutövare och/eller personer med viss kvalificerad yrkesutbildning 29 610. Riksförbundet landsbygdens folk (RLF); även Jordbrukareungdomens förbund (JUF) 2 620. Organisation inom jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse; även hushållningssällskap 2 777. Annan organisation 750 888. Nej, ingen organisation; även: vet inte/vill ej svara 30 999. Uppgift saknas
VAR 186 V70186 ALLM GRUNDUTB 40 Loc 264 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40A/47. Har Ni någon praktisk eller teoretisk utbildning utöver sex- eller sjuårig folkskola? F.40B. Vilken utbildning? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Har Ni någon annan praktisk eller teoretisk utbildning? Kan Ni säga ungefär hur lång tid den utbildningen tog? ENDAST URVALSKATEGORIERNA K70, T70 SAMT BORTFALL 1968 OCH UP I P64-P68 SOM GENOMGÅTT YTTERLIGARE UTBILDNING SEDAN 1968 (se V216). I den tresiffriga utbildningskoden anger första siffran HUVUDGRUPP, andra siffran UTBILDNINGSNIVÅ och den tredje siffran UTBILDNINGSTYP. En särskild kodgrupp för akademisk utbildning har också 100-talssiffran 0, trots att sådan utbildning definitionsmässigt inte räknas som allmän grundutbildning. FÖRGYMNASIAL UTBILDNING 995 011. Folkskola: 6-7 år 50 012. Folkskola: 6-7 år samt kortare kurser som inte är direkt yrkesutbildande 69 013. Folkskola: 8 år 5 014. Folkskola: 8 år samt kortare kurser som inte är direkt yrkesutbildande 95 021. Grundskoleutbildning, folkskoleutbildning 9-10 år, enhetsskoleutbildning 160 023. Realexamen, avslutad kommunal mellanskola 51 024. Folkhögskola: 2 år eller kortare tid 5 025. Ej avslutade studier på realskola, flickskola eller kommunal mellanskola 1 028. Annan allmän grundutbildning: 9-10 år inkl folkskola eller motsvarande 5 029. Gymnasial utbildning inom huvudgrupp 1-8 av typ som normalt förutsätter någon allmän grundutbildning på nivå 2-3 men uppgift saknas om allmän grundutb. GYMNASIAL UTBIDNING - HÖGST 2-ÅRIG 4 030. Fackskoleutbildning, allmän (ej ekonomisk eller teknisk) 32 031. Normalskolekompetens (avslutad flickskoleutbildning) 5 034. Folkhögskola: längre än 2 år 13 035. Ej avslutade studier på allmänt gymnasium eller fackskola (allmän) 1 038. Annan allmän grundutbildning: högst 2-årig på gymnasial nivå 2 039. Eftergymnasial utbildning (ej akademisk) som normalt förutsätter någon allmän grundutbildning på nivå 2-4 men uppgift saknas om allmän grundutbildning GYMNASIAL UTBILDNING - LÄNGRE ÄN 2 ÅR 102 040. Avslutad utbildning vid allmänt gymnasium (ej handels- eller tekniskt gymnasium); även svaret: "studentexamen" 31 059. Studerande vid universitet eller högskola (oavsett studieinriktning) som inte avlagt examen; även avbrutna studier vid universitet eller högskola 14 069. Fil mag eller fil kand utbildning utan uppgift om ämnesinriktning 1 079. Forskarutbildning utan uppgift om ämnesutbildning, fil lic, fil dr 3155 000. Frågan ej tillämplig 19 999. Uppgift saknas
VAR 187 V70187 ANNAN UTB A 40B Loc 267 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40B(1). Annan utbildning A <Se F.40B för fullständig frågetext> ENDAST URVALSKATEGORIERNA K70, T70 SAMT BORTFALL 1968 OCH UP I P64-P68 SOM BYTT YRKE SEDAN 1968 (se V216). I den tresiffriga utbildningskoden anger första siffran HUVUDGRUPP, andra siffran UTBILDNINGSNIVÅ och den tredje siffran UTBILDNINGSTYP. UTBILDNING FÖR ESTETIK, HUMANISTISK OCH RELIGIÖS VERKSAMHET: Gymnasial utbildning i högst 2 år 131. Scenisk utbildning (grundläggande skådespelar- och dansutb.) 1 132. Bild- och formkonstnärlig utbildning (grundläggande bild- och formkonstnärlig utb., utb. med textilkonstnärlig inriktning, utb. för reklam och bokhantverk, utb. till stillbildsfotograf och TV-fotograf etc) 1 133. Musikutbildning (grundläggande musikutb., lägre organist- och kantorsexamen) 1 134. Religiös utbildning (lekmanna- och predikantutb.) Gymnasial utbildning längre än 2 år 6 142. Bild- och formkonstnärlig utbildning 1 144. Religiös utbildning (pastors-, predikant- och missionärsutb.) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 1 152. Bild- och formkonstnärlig utbildning (exkl 2-årig utb. vid konstfackskolan eller motsv.) Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 4 162. Bild- och formkonstnärlig utbildning (utb. vid högre konstindustriella skolor, konsthögskola, Valands konstskola etc.) 3 163. Musikutbildning (allmän musikteoretisk utb., instrumental utb., organist- och kantorsexamen) 6 165. Teol kand utbildning PEDAGOGISK UTBILDNING: Gymnasial utbildning i högst 2 år 1 231. Trafikskoleinstruktörs- och trafiklärarutbildning 1 233. Gymnastik- och idrottsinstruktörsutbildning (Lillsved, Bosön, Mil. GIS od) 1 238. Annan högst 2-årig hithörande utbildning Gymnasial utbildning längre än 2 år 1 240. Förskollärarutbildning Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 1 250. Teckningslärarutbildning vid teckningslärarinstitut (Konstfackskolan) 1 251. Slöjd-, textil- och vävlärarutbildning 1 252. Musikpedagogutbildning 2 253. Gymnastik- och idrottslärarutbildning 1 254. Barnavårdslärarutbildning 258. Utbildning för undervisning i yrkesämnen Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 9 260. Lågstadielärarutbildning (småskollärarutb.) 9 261. Mellanstadielärarutbildning (folkskollärarutb.) 2 262. Musikpedagogisk utbildning (musikdirektör, högre organist- och kantorsexamen) 3 263. Speciallärarutbildning (inkl adjunkter/ämneslärare för undervisning av tal-, syn- och hörselskadade). Övningslärare 1 265. Utbildning för lärare i läroämnen. Vidareutb. av folkskollärare till ämneslärare vid grundskolans högstadium. Ämneslärarinneutb. vid Högre lärarinneseminariet. 4 267. Utbildning av lärare i läroämnen/adjunktskompetens UTBILDNING FÖR FÖRVALTNING: HANDEL OCH KONTOR SAMT EKONOMISK SAMHÄLLSVETENSKAPLIG OCH BETEENDEVETENSKAPLIG UTBILDNING: Gymnasial utbildning i högst 2 år 52 330. Tvärutbildning inom handel och kontor (orienterande, förberedande och grundläggande kurser i handelslära etc.) 26 331. Språk- och skrivinriktad utbildning (stenografi, maskinskrivning, lägre journalistutb., kontorssekreterarutb.) 4 332. Kommersiell kontorsutbildning (utb. för inköps- och försäljningsarbete) 1 333. Utbildning i informationsbehandling (utb. för stansningsarb., ADB-operatörsutb.) 5 334. Utbildning i bokförings-, redovisning- och kassaarbete (utb. för butiks- och kontorskassörer, kameralkurs A) 1 335. Utbildning för detaljhandelsarbete 2 336. Förvaltningsutbildning (utb. för expeditions- och förvaltningsuppg. inom näringslivet, intresseorganisationer samt inom offentlig förvaltning) 10 337. Företagsekonomisk utbildning (2-årig handelsgymnasieutb. enl äldre stadga, 2-årig handelsinstitututb., allmän företagsek. utb. inom yrkesskola eller motsv fackskola, ekonomisk linje) 1 338. Annan högst 2-årig hithörande utbildning Gymnasial utbildning längre än 2 år 2 341. Språk- och skrivinriktad utbildning (korrespondent-, sekreterar- och stenografutb.) 1 342. Kommersiell kontorsutbildning (utb. i inköp, reklam, marknadsföring och försäljning) 343. Utbildning i informationsbehandling 1 344. Utbildning för bokförings- och redovisningsarbete samt för kassaarbete 2 345. Utbildning för detaljhandelsarbete (utb. för arbetsledning och ansvarspersonal) 6 347. Företagsekonomisk utbildning (3-årigt handelsgymnasium enl äldre stadgan och ettårig eller 3-terminerskurs för studenter på gymnasium eller Bar-Lock, Holmqvist mfl) 1 348. Annan hithörande utbildning längre än 2 år Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 2 351. Språk- och skrivinriktad utbildning (journalistutb./studentlinje/, sekreterarutb. med akademiska betyg) 5 352. Kommersiellt inriktad utbildning (utb. i inköpsarbete för tekniker, utb. för marknadsföringsarbete och reklam, utb. i försäljning mm) 1 353. Utbildning i informationsbehandling (tvärutb. i ADB, programmeringsarbete, systemarbete, adm. rationalisering) 1 355. Förvaltningsutbildning (utb. i förvaltning för näringsliv, organisationer, producent- och konsumentkooperationen, offentlig förvaltning exkl utb. inom affärsdrivande verk samt samfärdsel och kommunikation) 2 357. Företagsekonomiskt inriktad utbildning (högre företagsek kurs, företagsek utb. för ingenjörer och tekniker) 1 358. Annan högst 2-årig hithörande utbildning Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 4 362. Civilekonomutbildning 4 363. Socionomutbildning 2 364. Jur kand utbildning Forskarutbildning 1 374. Fil doktorsgrad i samhällsvetenskapliga ämnen UTBILDNING FÖR INDUSTRI OCH HANTVERK SAMT TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING: Gymnasial utbildning i högst 2 år 6 431. Industriell civil verksutbildning (utb. inom Luftfartsverket, SJ, Vägverket, Televerket etc) 72 434. Yrkesskoleutbildning för industri och hantverk (utb. för metall-, elektro-, trä-, byggnads- och anläggningsarb., processarb., grafiskt arb. inkl bokbinderi, textil- och konfektionsarb., sko- och läderarb., livsmedelsarb. mm) 14 435. Praktisk/teknisk utbildning (arbetsledarutb., textilteknisk utb., teknisk biträdesutb., laboratorieutb.) 13 436. Teknikerkurs vid teknisk skola, tekniskt institut eller motsvarande 9 437. Fackskoleutbildning, teknisk linje 438. Annan högst 2-årig hithörande utbildning 3 439. Ospecificerad högst 2-årig hithörande utbildning Gymnasial utbildning längre än 2 år 22 444. Yrkesutbildning för industri och hantverk (utb. för metall-, elektro-, trä-, byggnads- och anläggningsarb., processarb., grafiskt arb. med bokbinderi, textil- och konfektionsarb., sko- och läderarb., livsmedelsarb. mm) 3 445. Praktisk/teknisk utbildning (arbetsledarutb., verkmästarutb., branschspecifik utb., textilteknisk utb., hushållsteknisk utb., laboratorieutb.) 14 446. Ingenjörsutbildning (högre fackkurs vid teknisk skola, utb. vid tekniskt institut och motsvarande) 26 447. Gymnasium, teknisk linje och teknisk gymnasieutb. enl äldre stadga (inkl specialkurs, fd teknisk fackskola vid tekniskt gymnasium och särskild tekn. kurs för studenter samt utb. vid Bergsskolan i Filipstad) 1 449. Ospecificerad hithörande utbildning längre än 2 år Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 7 464. Civilingenjörsutbildning inkl arkitekt-, bergs-, mejeri- och lantbruksingenjörsexamen 1 466. Fil kand examen i naturvetenskapliga ämnen 1 469. Ospecificerad hithörande utbildning längre än 2 år Forskarutbildning 1 474. Fil doktorsgrad i naturvetenskapliga ämnen UTBILDNING FÖR TRANSPORT OCH KOMMUNIKATION: Gymnasial utbildning i högst två år 533. Utbildning för järnvägstrafik inkl lokalbanetrafik (J.exp.kurs, Tkl.exp.kurs, Stm/fjex.kurs, servicepersonalutb., fjärrskriftsexpeditörsutb., telefonistkurs, trafikförmanskurs, lokförarutb., konduktörsutb.) 534. Utbildning för vägtrafik (motorfordonsförar-, trafikbefäls-, transportutb.) 2 535. Utbildning för postbefordran (stationsmästarutb., utb. till postiljon och överpostiljon, postexpeditörsutb., utb. till postkassör) 2 536. Utbildning för telekommunikation (telefonist-, telegraf- och radiotelegrafistutb.) 1 538. Annan hithörande utbildning 539. Ospecificerad hithörande utbildning Gymnasial utbildning längre än 2 år 1 541. Utbildning för sjöfart (sjöbefälsutb., styrmanskurs, sjöingenjörsutb.) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 2 551. Sjökaptensutbildning UTBILDNING FÖR VÅRDYRKEN: Gymnasial utbildning i högst 2 år 11 630. Biträdesutbildning inom vårdyrken (utb. till sjukvårdsbiträde, vårdbiträde, förberedande och grundkurser för vårdyrken. Biträdesutb. inom vårdyrken. Utb. av sjukvårdare i hemsjukvård) 10 631. Undersköterskeutbildning 1 632. Medicinsk - teknisk assistentutbildning (utb. till operations-, hörselvårds- och dialysassistent) 2 633. Utbildning av skötare i psykiatrisk vård 12 634. Barnsköterskeutbildning 5 635. Tandsköterskeutbildning 1 636. Fotvårdsspecialist Gymnasial utbildning längre än 2 år 12 640. Grundutbildning av sjuksköterskor (5 terminer) 2 641. Laboratorie- och cytologassistentutbildning, laboratorietekniker inom läkemedelstillverkningen 1 643. Anstaltpedagogisk utbildning (utb. för vård av barn och ungdom på barnhem, psykiskt efterblivna, fysiskt handikappade samt sjuka och nyfödda barn) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 4 650. Sjuksköterskeutbildning med specialutb./vidareutb., barnmorskeutbildning 1 654. Med kand utbildning, odont kand utbildning 3 655. Receptarieutbildning, tidigare farm kand utbildning Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 2 660. Med lic utbildning 1 661. Med lic med vidareutbildning 3 662. Tandläkarutbildning UTBILDNING FÖR LANTBRUK, TRÄDGÅRD, SKOGSBRUK, FISKE: Gymnasial utbildning i högst 2 år 17 731. Grundläggande och specialinriktad utbildning för lantbruk (utb. för växtodling, husdjursskötsel, seminbiträde, maskinskötsel, företagsekonomi) 2 732. Grundläggande- och specialutbildning för trädgård 4 733. Grundläggande- och specialutbildning för skogsbruk (företagar-, maskinförar- och förmansutbildning) Gymnasial utbildning längre än 2 år 2 741. Lantbruksförmansutbildning (arbets- och driftsledarutb., ladugårdsförmansutb., kontrollassistentkurs, seminassistentutb.) 742. Trädgårdsförmansutbildning Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 1 751. Lantmästarutbildning Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 1 761. Agronomutbildning 1 763. Civiljägmästarutbildning UTBILDNING FÖR SERVICEYRKEN SAMT UTBILDNING FÖR CIVIL BEVAKNING OCH MILITÄR TJÄNST: Gymnasial utbildning i högst 2 år 1 830. Brandförsvarsutbildning (brandmanna- och brandförmanklass) 1 831. Skorstensfejarutbildning (gesäll- och mästarklass) 3 832. Vaktkonstapel-, väktar-, tulltjänstemannautb., polisiär yrkesskoleutbildning 42 833. Utbildning för privathushåll (genomgågna hemtekniska kurser, husmodersskola, lanthushållsutb., kurs för blivande hushållslärare, hemvårdarinne-, hemsyster-, hemsamarit- och barnsamaritutb.) 2 834. Utbildning för storhushåll inkl restaurangkök (kurser för kokerskor, kockar, kallskänkor, utb. av kökspersonal vid restaurangskola, utb. av ekonomi- och hushållspersonal inom sjöfarten) 8 836. Utbildning för hygien och skönhetsvård (badmästarutb., dam- och herrfrisörutb., kosmetologutb.) 2 838. Annan hithörande högst 2-årig utbildning Gymnasial utbildning längre än 2 år 1 841. Poliskonstapelutbildning 8 843. Underbefäls- och militärmusikerutbildning 4 844. Underbefälsutbildning - teknisk (arme- och flygteknikerutb.) 3 845. Utbildning av föreståndare inom storhushåll inkl restaurangkök (kökschef-, ekonomiföreståndare-, internatföreståndare-, hovmästare- och purserutb.) 1 849. Ospecificerad hithörande högst 2-årig utbildning Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 2 851. Polis- och kriminalassistentutbildning, polis- och kriminalkommissarieutbildning 5 853. Underofficersutbildning (exkl teknisk), militärmusikerutbildning 854. Underofficersutbildning - teknisk Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 3 861. Officersutbildning, obligatorisk militärhögskoleutbildning 4210 000. Frågan ej tillämplig 19 999. Uppgift saknas
VAR 188 V70188 ANNAN UTB B 40B Loc 270 width 3 F.40B(2). Annan utbildning B <Se F.40B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 187 4731 000. Frågan ej tillämplig 131. Scenisk utbildning (grundläggande skådespelar- och dansutb.) . . 861. Officersutbildning, obligatorisk militärhögskoleutbildning 19 999. Uppgift saknas Kod: 0 131 132 258 261 330 331 332 334 Frek: 4731 1 2 3 1 4 2 1 1 Kod: 335 337 351 353 357 431 434 435 436 Frek: 1 1 1 1 1 1 5 3 4 Kod: 438 444 445 446 533 534 539 541 630 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 731 742 833 834 838 841 843 844 853 Frek: 4 1 6 1 1 2 1 1 1 Kod: 854 861 999 Frek: 1 1 19
VAR 189 V70189 ANNAN UTB C 40B Loc 273 width 3 F.40B(3). Annan utbildning C <Se F.40B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 187 4791 000. Frågan ej tillämplig 131. Scenisk utbildning (grundläggande skådespelar- och dansutb.) . . 861. Officersutbildning, obligatorisk militärhögskoleutbildning 19 999. Uppgift saknas Kod: 0 238 343 833 843 999 Frek: 4791 1 1 2 1 19
VAR 190 V70190 MEDL POL PART 41A Loc 276 width 1 F.41A. Är Ni medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk sammanslutning? ENDAST URVALSKATEGORIERNA K70 OCH T70 3332 0. Frågan ej tillämplig 178 1. Ja 1253 5. Nej 52 9. Uppgift saknas
VAR 191 V70191 PARTIMEDLEM 41B Loc 277 width 2 F.41B. (PARTIMEDLEM) Vilket parti eller politisk sammanslutning är Ni medlem i? ENDAST URVALSKATEGORIERNA K70 OCH T70 SAMT BORTFALL 1968 4584 00. Frågan ej tillämplig 6 11. Vänsterpartiet kommunisterna 86 22. Socialdemokraterna 39 33. Centerpartiet 11 44. Folkpartiet 32 55. Moderata samlingspartiet 2 66. Kristen demokratisk samling 1 87. Annat parti eller annan politisk grupp 54 99. Uppgift saknas
VAR 192 V192 KOLLEKTIVANSL 41B Loc 279 width 1 MD=8 F.41B(1). (MEDLEM I SOCIALDEMOKRATISKA PARTIET) Är Ni kollektivansluten eller individuellt ansluten till partiet? <Se F.41B för fullständig frågetext> ENDAST URVALSKATEGORIERNA K70 OCH T70 SAMT BORTFALL 1968 4678 0. Frågan ej tillämplig 27 1. Kollektivansluten 45 2. Individuellt ansluten 7 3. Ansluten på båda sätten 56 9. Uppgift saknas 2 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 193 V70193 MA:FÖRVÄRVSARB 42 Loc 280 width 1 F.42A. (GIFT) Har Er make/maka förvärvsarbete? ENDAST URVALSKATEGORIERNA K70 OCH T70 SAMT BORTFALL 1968 3857 0. Frågan ej tillämplig 612 1. Ja 2 4. Hustru som är medhjälpande i makes jordbruk 337 5. Nej 7 9. Uppgift saknas
VAR 194 V70194 MA:FD FÖRVÄRVS 42 Loc 281 width 1 F.42B. (GIFT) Har han/hon tidigare haft förvärvsarbete? ENDAST URVALSKATEGORIERNA K70 OCH T70 SAMT BORTFALL 1968 4472 0. Frågan ej tillämplig 223 1. Ja 3 4. Hustru som är medhjälpande i makes jordbruk 109 5. Nej 8 9. Uppgift saknas
VAR 195 V70195 MAKES YRKESGR 42C Loc 282 width 2 MD= 0 or GE 99 F.42C. (GIFT/ÄNKA) Vilket yrke har/hade Er make/maka? F.42C(1). Makes/makas socialgrupp/yrkesgruppskod ENDAST URVALSKATEGORIERNA K70 OCH T70 SAMT BORTFALL 1968 Socialgrupp I 01. Godsägare m fl 7 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 15 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 24 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 3 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 07. Övriga tillhörande socialgrupp I Socialgrupp II 55 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel jordbrukare, lantbrukare el dyl) 11. Arrendatorer 43 13. Hantverkare (företagare) 10 14. Detaljhandlare (bla yrkestiteln köpman) 27 15. Verkmästare och förmän 112 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln tjänsteman) 35 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 53 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 24 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 2 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 1 21. Högre huslig tjänst 16 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 4 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 1 24. Övriga tillhörande socialgrupp II (exkl kategori 25) 25. Fiskare som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) Socialgrupp III 3 30. Rättare och motsv. förmän i lantbruk 9 32. Övriga jordbruksarbetare 1 33. Sjömän 34. Fiskare (som icke förs till kategori 25) 11 35. Skogs- och flottningsarbetare 306 36. "Andra arbetare" 54 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 20 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III 277 77. Makan = ej yrkesverksam gift kvinna; undantag: studerande som kan hänföras till kod 91, 92 eller 94 2 91. Studerande vid eftergymnasial skola/kurs 3 92. Övriga som är under utbildning (praktikanter förs dock till tillämplig yrkesgrupp 3670 00. Frågan ej tillämplig 27 99. Make/maka varken är eller har varit yrkesverksam och ingen grund finnes att använda annan kod; även: uppgift saknas
VAR 196 V70196 MA:YRKESOMR 42C Loc 284 width 2 F.42C(2). Makes/makas yrkesområde och yrkesgrupp - yrkeskodens två första siffror <Se F.42C för fullständig frågetext> ENDAST URVALSKATEGORIERNA K70 OCH T70 SAMT BORTFALL 1968 3648 00. Frågan ej tillämplig NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 72 01. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete 57 02. Hälso- och sjukvårdsarbete (exkl läkare) 40 03. Pedagogiskt arbete 7 04. Litterärt och konstnärligt arbete 1 05. Biologiskt arbete 6 06. Medicinskt och psykologiskt arbete; socialvårdsarbete 1 07. Personalmän m fl 6 08. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete, samt juridiskt arbete som ej hör till yrkesgrupp 09 1 09. Domstoljurister, åklagare, högre polistjänstemän, advokater 2 12. Journalister; programtjänstemän i radio/TV 3 13. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och och museiarbete samt övrigt arbete inom yrkesområdet ADMINISTRATIVT ARBETE 3 15. Administrativt arbete i statlig och kommunal förvaltning inom områdena: hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning 6 16. Administrativt arbete i statlig och kommunal förvaltning: övrig förvaltning, affärsdrivande verk 19 17. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv, organisationer mm; även: övrigt arbete inom yrkesområdet KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 6 21. Bokförings- och kassaarbete 75 22. Stenografi- och maskinskrivningsarbete 16 23. Annat kontorsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet KOMMERSIELLT ARBETE 13 31. Parti- och detaljhandelsföretagare 60 32. Affärsbiträden m fl 1 33. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete 17 34. Övrigt försäljningsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 62 41. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning 11 42. Jordbruks- och trädgårdsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet som ej hänförs till annan yrkesgrupp 12 44. Skogsarbete 1 45. Fiskeriarbete GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 1 50. Gruv- och stenbrytningsarbete TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 26 61. Motorfordonsförare, spårvägsförare 5 63. Sjöbefälsarbete. Däck- och maskinmanskapsarbete 34 64. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg 13 65. Övrigt transport- och kommunikationsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet TILLVERKNINGSARBETE 36 71. Textil- och sömnadsarbete 10 72. Sko- och läderarbete 11 73. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 79 74. Verkstads- och byggnadsmetallarbete 18 75. Elektroarbete 35 76. Träarbete 15 77. Målnings- och lackeringsarbete 17 78. Mureri- och betongarbete mm 12 80. Livsmedelsarbete 11 81. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete 33 82. Övrigt tillverkningsarbete (exkl yrkesgrupper med högre nummer) 16 83. Grov- och diversearbete 15 84. Maskin- och motorskötsel 3 85. Finmekaniskt arbete 8 86. Grafiskt arbete 21 87. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete SERVICEARBETE 3 91. Civilt bevaknings- och skyddsarbete (exkl poliser mfl i yrkesgrupp 95) 25 92. Husligt arbete, portierarbete mm; (exkl yrken som förs till yrkesgrupp 96) 23 93. Fastighetsskötsel, städning 15 94. Övrigt servicearbete (övrigt inom yrkesområdet) exkl yrken som förs till grupp med högre nummer 7 95. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar mfl (endast vaktpersonal i allmän tjänst) 19 96. Hemsystrar mfl (endast yrkesutövare i allmän tjänst) 7 97. Serveringsarbete MILITÄRT ARBETE 5 98. Militärt arbete ÖVRIGA 146 99. Alla individer som inte hänförs till yrkesgrupp
VAR 197 V70197 MA:YRKESSTAT 42C Loc 286 width 1 F.42C(3). Makes/makas yrkesstatus - yrkeskodens tredje siffra <Se F.42C för fullständig frågetext> ENDAST URVALSKATEGORIERNA K70 OCH T70 SAMT BORTFALL 1968 FÖRETAGARE OCH ANDRA SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE 15 1. Företagare med större företag. Företagsledare vid större enskilda företag. Exempel: direktör, verkställande direktör. Yrkesutövare med kvalificerad utbildning som har egen praktik eller byrå. Exempel: privatpraktiserande läkare, advokat/arkitekt med egen byrå. Företagsledare vid större enskilda företag även om de inte äger företaget. Exempel: verkställande direktör i aktiebolag. 112 2. Företagare med mindre företag. Exempel: affärsinnehavare, köpman, hantverkare med eget företag. 1 3. Övriga yrkesutövare som producerar verk för försäljning eller försäljer varor utan att i vanlig mening driva ett företag. ANSTÄLLDA 14 4. Chefer för större enhet eller avdelning inom enskilda företag och liknande. Exempel: försäljningschef, överingenjör, ekonomidirektör. Chefer för avdelningar eller verk i statlig eller kommunal förvaltning: hit räknas personer med tjänst som byråchef eller motsvarande högre tjänst. 79 5. Yrkesutövare med kvalificerad yrkesutbildning (vanligen akademisk utbildning eller liknande). Exempel: ingenjörer, arkitekter, leg läkare. Vissa fria yrkesutövare. Exempel: skådespelare. Anställda i enskilda företag med självständiga/planerande uppgifter närmast under yrkesutövare med kod 1 eller 4. Exempel: bankkamrer. 133 6. Tekniker med yrkestitel som verkmästare eller förman. yrkesutövare som tillämpar teoretisk utbildning på "mellannivå" eller liknande i praktiskt vårdarbete (ofta i förening med förmansuppgifter). Exempel: sjuksköterska, socialarbetare. Yrkesutövare som tillämpar teoretisk utbildning på "mellannivå" eller liknande under ledning av t.ex. yrkesutövare med kod 5. Exempel: ritare på arkitektkontor. Yrkesutövare som utför kvalificerat men rutinmässigt kontorsarbete eller har förmansställning vid kontor eller liknande. Exempel: privatsekreterare, bokförare, kontors-/kansliskrivare. 175 7. Yrkesutövare med allmänt kontorsarbete. Exempel: kontorist, maskinskriverska. Försäljningsarbete som erfordrar viss teoretisk fackkunskap. Exempel: bokhandelsmedhjälpare, maskinförsäljare. Vissa statstjänstemän med rutinmässiga uppgifter. Exempel: polisman. Rutinmässigt biträdesarbete i tekniskt arbete eller liknande. Exempel: laboratoriebiträde. 520 8. Manuellt tillverkningsarbete. Försäljnings- och servicearbete, som inte hänförs till annan kategori. Exempel: affärsbiträde. 3648 0. Frågan ej tillämplig 118 9. Uppgift saknas
VAR 198 V70198 MAKES YRKE 42C Loc 287 width 3 F.42C(4). Makes/makas yrke - sammanfattning <Se F.42C för fullständig frågetext> ENDAST URVALSKATEGORIERNA K70 OCH T70 SAMT BORTFALL 1968 3648 000. Frågan ej tillämplig NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 2 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 1 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 34 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 27 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 8 017. Biträdespersonal (rutinmäsigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 1 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare (sjukgymnast och liknande med egen praktik, innehavare av privat vårdhem, homeopat) 19 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 12 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 25 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 032. Innehavare av bilskola 1 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 11 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 28 036. Klasslärare och övriga lärare 1 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 3 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 3 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes) arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 1 051. Företagare med kvalificerad biologisk utbildning 1 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 1 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 4 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 1 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 1 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 3 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 2 086. Programmerare 1 092. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga företagare 1 124. Journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 1 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 1 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdedlning 2 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utb. ADMINISTRATIVT ARBETE 2 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 1 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 1 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 3 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 2 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 7 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 1 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 11 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 1 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsförman 5 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsförman 74 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 12 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsförman 4 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 13 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 1 321. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 1 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 2 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 56 328. Biträdesarbete i affär 1 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 1 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 5 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 1 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköps-, marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 9 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 56 412. Företagare/företagsledare inom lantbruk 6 416. Arbetsledare/tekniker inom skogsbruk etc 1 425. Kvalificerat jordbruksarbete 2 426. Arbetsledare/tekniker inom jordbruk 8 428. Manuellt arbete inom jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 12 448. Manuellt arbete inom skogsarbete 1 452. Företagare/företagsledare inom fiskeriarbete GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 1 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 7 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 19 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: Övriga inom yrkesgruppen 1 632. Företagare med mindre fartyg 2 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 1 638. Däcksmanskap 6 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 26 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 2 648. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete som inte förs till annan kod 1 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 1 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 11 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 2 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 34 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 4 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 6 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 11 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 5 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 1 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 73 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 2 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 16 758. Elektroarbete: manuellt arbete 1 762. Träarbete: företagare med mindre företag 34 768. Träarbete: manuellt arbete 4 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 11 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 17 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 2 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 10 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 11 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 33 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 16 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 1 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 14 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 3 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 8 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 2 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 19 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 1 917. Brandman 2 918. Övrig bevakningspersonal 1 922. Företagare med mindre företag inom husligt arbete (t ex pensionats- och kafeinnehavare) 2 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 22 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 1 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 21 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 5 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 947. Fotograf 9 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 1 955. Kvalificerat polisbefälsarbete 2 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid fångvårdsanstalt 4 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 11 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 8 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 7 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 3 985. Övriga officerare (befattning under överste) 2 986. Underofficerare (kompaniofficerare) STUDERANDE SOM EJ ÄR YRKESVERKSAMMA 2 991. Studerande vid eftergymnasial skola/kurs 2 992. Övriga som är under utbildning (praktikanter förs dock till tillämplig yrkesgrupp) 24 997. Oklassificerbart yrke 118 999. Uppgift saknas
VAR 199 V70199 MAKES YRKESST 43 Loc 290 width 1 MD=8 F.43/48B. (GIFT/ÄNKA) Skulle Ni också vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna, som Er make/maka hör/hörde till? ENDAST URVALSKATEGORIERNA K70, T70 SAMT BORTFALL 1968 OCH UP I P64-P68 VARS MAKE BYTT YRKE SEDAN 1968 3810 0. Frågan ej tillämplig 329 1. Tjänsteman 498 2. Arbetare 57 3. Jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 66 4. Egen företagare utanför jordbruket 5. Fri yrkesutövare 17 7. Speciell kategori som ej kan hänföras till annan kod 26 9. Uppgift saknas 12 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 200 V70200 MA:FACKL ORG 44 Loc 291 width 3 F.44/48C. (GIFT) Vet Ni om Er make/maka är medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan yrkesorganisation? (OM JA:) Vilken organisation är han/hon medlem av? ENDAST URVALSKATEGORIERNA K70, T70 SAMT BORTFALL 1968 OCH UP I P64-P68 VARS MAKE BYTT YRKE SEDAN 1968 LO-ANSLUTNA FÖRBUND 5 100. Landsorganisationen (LO) utan uppgift om förbund; även "FCO" utan ytterligare uppgift 9 101. Beklädnadsarbetareförbundet 2 102. Bleck- och plåtslagareförbundet 3 103. Bokbindareförbundet 20 104. Byggnadsarbetareförbundet 4 106. Elektrikerförbundet 4 107. Fabriksarbetareförbundet 3 109. Frisörarbetareförbundet 1 110. Försvarsverkens civ. personals förbund 2 112. Gruvindustriarbetareförbundet 13 113. Handelsanställdas förbund 3 114. Hotell- och restauranganställdas förbund 9 115. Järnvägsmannaförbundet, även Statsanställdas förbund 30 116. Kommunalarbetareförbundet 4 118. Lantarbetareförbundet 1 119. Litografförbundet 4 120. Livsmedelsarbetareförbundet 49 121. Metallindustriarbetareförbundet 3 123. Målareförbundet 6 124. Pappersindustriarbetareförbundet 3 125. Postförbundet 1 127. Sko- och läderarbetarnas förbund 6 128. Skogsarbetareförbundet 1 132. Teleförbundet 5 133. Textilarbetareförbundet 8 134. Transportarbetareförbundet 6 135. Träindustriarbetareförbundet 3 136. Typografförbundet 4 199. Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC); även syndikalisterna, lokal samorganisation eller federation inom SAC TCO-ANSLUTNA ORGANISATIONER 14 200. Tjänstemännens centralorganisation (TCO) utan uppgift om förbund 8 201. Arbetsledareförbundet 2 203. Bankmannaförbundet 5 204. Facklärareförbundet 5 205. Försvarets civila tjänstemannaförbund 2 206. Försäkringstjänstemannaförbundet 1 207. Fartygsbefälsföreningen 1 208. Folkhögskolans lärareförening 8 210. Handelstjänstemannaförbundet 7 211. Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund 32 212. Industritjänstemannaförbundet 1 213. Journalistförbundet 13 214. Kommunaltjänstemannaförbundet 14 217. Lärarförbundet 1 219. Maskinbefälsförbundet 4 220. Polisförbundet 2 221. Postverkets tjänstemannaförbund 7 222. Statstjänstemannaförbundet 2 225. Televerkets tjänstemannaförbund SACO-ANSLUTNA ORGANISATIONER 6 300. Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) utan uppgift om förbund 2 306. Legitimerade sjukgymnasters riksförbund 1 307. Lärarnas riksförbund 1 327. Sveriges socionomers riksförbund 1 328. Sveriges tandläkareförbund 1 330. Sveriges veterinärförbund SR-ANSLUTNA ORGANISATIONER 1 350. Statstjänstemännens riksförbund (SR) utan uppgift om förbund 1 375. Trafiktjänstemännens riksförbund (inkl Posttjänstemännens förening, Statens järnvägars befälsförbund och Svenska teletjänstemännens förening 14 400. Företagare- eller arbetsgivareorganisation (med eller utan specificering av organisationsnamn) exkl org som kan hänföras till 500 eller 600 17 610. Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF); även Jordbrukareungdomens Förbund (JUF) 560 888. Nej ingen organisation 26 999. Uppgift saknas 3843 000. Frågan ej tillämplig
VAR 201 V70201 BYTT YRKE 46A Loc 294 width 1 F.46A. Har Ni bytt yrke eller sysselsättning sedan hösten 1968? (OM UP INTE SVARAR NEJ:) Vilket yrke eller sysselsättning har Ni för närvarande? ENDAST URVALSKATEGORIERNA P64 OCH P68 EXKL BORTFALL 1968 3524 0. Frågan ej tillämplig 94 1. Ja, bytt från ett yrke till ett annat 25 2. Ja, var inte yrkesverksam 1968, men är yrkesverksam nu 12 3. Ja, gift kvinna som var yrkesverksam 1968, men inte nu 11 4. Ja, var yrkesverksam 1968, men har nu blivit pensionerad 15 5. Ja, var yrkesverksam 1968, men inte nu (där kod 3 eller 4 ej kan användas) 16 7. Ja, enligt intervjusvar 1970, men ingen förändring enligt jämförelse med intervjusvar 1968 1106 8. Nej 12 9. Uppgift saknas
VAR 202 V70202 UTBILD SEN 1968 Loc 295 width 1 F.47. Har Ni genomgått eller avslutat någon skola eller kurs eller någon annan utbildning sedan hösten 1968? (OM JA:) Vilken utbildning? ENDAST URVALSKATEGORIERNA P64 OCH P68 EXKL BORTFALL 1968 3524 0. Frågan ej tillämplig 77 1. Ja, någon ytterligare utbildning 88 2. Ja, enligt intervjusvar 1970, men endast kort kurs som inte påverkar utbildningskoden enligt 1970 års kodschema 13 3. Ja, enligt intervjusvar 1970, men ingen förändring alls enligt jämförelse med intervjusvar 1968 1101 5. Nej, ingen ytterligare utbildning 12 9. Uppgift saknas
VAR 203 V70203 MA:YRKESBYTE 48A Loc 296 width 1 F.48A. (GIFT) Har Er make/maka bytt yrke eller sysselsättning sedan hösten 1968? ENDAST URVALSKATEGORIERNA P64 OCH P68 EXKLUSIVE BORTFALL 1968 3902 0. Frågan ej tillämplig 59 1. Ja, bytt från ett yrke till ett annat 11 2. Ja, var inte yrkesverksam 1968, men är yrkesverksam nu 13 3. Ja, gift kvinna som var yrkesverksam 1968, men inte nu 7 4. Ja, var yrkesverksam 1968, men har nu blivit pensionerad 5 5. Ja, var yrkesverksam 1968, men inte nu (annan orsak än kod 3 och 4) 1 6. UP var ej gift 1968, maken/makan har ej ändrat yrke/sysselsättning 21 7. Ja, enligt intervjusvar 1970, men ingen förändring enligt jämförelse med intervjusvar 1968 784 8. Nej 12 9. Uppgift saknas
VAR 204 V70204 VAL NÄSTA GÅNG 49 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 9 F.45/49. Kommer Ni möjligen ihåg vilket år det skall bli riksdagsval nästa gång? BESÖKS- OCH TELEFONINTERVJUURVALEN 1645 1. Rätt svar (1973) 1095 5. Felaktig svar, även: vet inte/vill ej svara 2053 0. Frågan ej tillämplig 22 9. Uppgift saknas
VAR 205 V70205 PI - STYRKA SMFTN Loc 298 width 2 MD= 0 or GE 98 Partiidentifikationens styrka - sammanfattning Anm. Variabel 205 är en sammanfattning av variablerna 97-100. STARK PARTIIDENTIFIKATION 33 11. Vänsterpartiet kommunisterna/Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 539 12. Socialdemokraterna 181 13. Centerpartiet 86 14. Folkpartiet 72 15. Moderata samlingspartiet 14 16. Kristen demokratisk samling SVAG PARTIIDENTIFIKATION 22 31. Vänsterpartiet kommunisterna/Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 426 32. Socialdemokraterna 170 33. Centerpartiet 93 34. Folkpartiet 70 35. Moderata samlingspartiet 7 36. Kristen demokratisk samling 39 38. Ingen uppgift ENDAST PREFERENS 47 51. Vänsterpartiet kommunisterna/Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 275 52. Socialdemokraterna 231 53. Centerpartiet 142 54. Folkpartiet 45 55. Moderata samlingspartiet 13 56. Kristen demokratisk samling 16 57. Kombination av borgerliga partier 222 88. Ingen partipreferens/partiidentifikation 1633 00. Frågan ej tillämplig 19 98. Uppgift saknas 420 99. Bortfall
VAR 206 V70206 NEGATIV PI SMFTNG Loc 300 width 1 MD=0 or GE 9 Negativ partiidentifikation - sammanfattning Anm. Variabel 206 är en sammanfattning av variablerna 101 och 102. BORGERLIG PARTIPREFERENS 331 1. Starkt negativ till socialdemokratiska partiet 809 2. Ej starkt negativ till socialdemokratiska partiet 280 3. Ingen preferens/partiidentifikation SOCIALDEMOKRATISK PARTIPREFERENS 976 4. Ej starkt negativ till de borgerliga partierna 366 5. Starkt negativ till de borgerliga partierna 1633 0. Frågan ej tillämplig 420 9. Bortfall
VAR 207 V70207 YRKESGRUPP TOT Loc 301 width 2 MD= 0 or GE 99 F.38C(TOT1). (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Socialgrupp/yrkesgruppskod - totalt Anm. Koden baserad på svar 1970 för K70 och T70 samt för bortfall 1968/intervjuad 1970, för övriga baseras koden på svar 1968. Socialgrupp I 01. Godsägare m fl 27 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 70 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 84 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 9 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 6 07. Övriga tillhörande socialgrupp I Socialgrupp II 190 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel jordbrukare, lantbrukare el dyl) 2 11. Arrendatorer 105 13. Hantverkare (företagare) 54 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln köpman) 89 15. Verkmästare och förmän 509 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln tjänsteman) 173 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 146 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 69 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 2 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 4 21. Högre huslig tjänst 41 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 69 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 8 24. Övriga tillhörande socialgrupp II (exkl kategori 25) 1 25. Fiskare som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) Socialgrupp III 8 30. Rättare och motsvarande förmän i lantbruk 53 32. Övriga jordbruksarbetare 4 33. Sjömän 1 34. Fiskare (som icke förs till kategori 25) 52 35. Skogs- och flottningsarbetare 1145 36. "Andra arbetare" 232 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 140 38. Lägre huslig tjänst 4 39. Övriga tillhörande socialgrupp III 128 55. Ej yrkesverksam änka som endast kan hänföra till fd makens yrkesgrupp 788 66. Ej yrkesverksam gift kvinna; undantag: studerande som kan hänföras till kod 91, 92 eller 94 46 91. Studerande vid eftergymnasial skola/kurs 25 92. Övriga som är under utbildning (praktikanter förs dock till tillämplig yrkesgrupp 19 94. Ej yrkesverksam, som nyligen avslutat utbildning /sannolikt stud./ (användes bara om UP är född 1948 eller senare) samt helt nyexaminerade personer som ej kan hänföras till avsett yrke 3 97. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 495 00. Frågan ej tillämplig 14 99. UP varken är eller har varit yrkeverksam och ingen grund finnes att använda annan kod; även: uppgift saknas
VAR 208 V70208 YRKESOMRÅDE TOT Loc 303 width 2 F.38C(TOT2). Yrkesområde och yrkesgrupp - totalt Anm. Koden baserad på svar 1970 för K70 och T70 samt för bortfall 1968/intervjuad 1970, för övriga baseras koden på svar 1968. NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 226 01. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete 187 02. Hälso- och sjukvårdsarbete (exkl läkare) 124 03. Pedagogiskt arbete 19 04. Litterärt och konstnärligt arbete 6 05. Biologiskt arbete 24 06. Medicinskt och psykologiskt arbete; socialvårdsarbete 9 07. Personalmän m fl 19 08. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete, samt juridiskt arbete som ej hör till yrkesgrupp 09 1 09. Domstoljurister, åklagare, högre polistjänstemän, advokater 14 11. Religiöst arbete 10 12. Journalister; programtjänstemän i radio/TV 11 13. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete (ej ingående i annan yrkesgrupp), biblioteks-, arkiv- och museiarbete samt övrigt arbete inom yrkesområdet ADMINISTRATIVT ARBETE 6 15. Administrativt arbete i statlig och kommunal förvaltning inom områdena: hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning 23 16. Administrativt arbete i statlig och kommunal förvaltning: övrig förvaltning, affärsdrivande verk 68 17. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv, organisationer mm; även: övrigt arbete inom yrkesområdet KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 55 21. Bokförings- och kassaarbete 241 22. Stenografi- och maskinskrivningsarbete 99 23. Annat kontorsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet KOMMERSIELLT ARBETE 59 31. Parti- och detaljhandelsföretagare 259 32. Affärsbiträden m fl 5 33. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete 95 34. Övrigt försäljningsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 218 41. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning 72 42. Jordbruks- och trädgårdsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet som ej hänförs till annan yrkesgrupp 57 44. Skogsarbete 3 45. Fiskeriarbete GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 11 50. Gruv- och stenbrytningsarbete TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 91 61. Motorfordonsförare, spårvägsförare 8 63. Sjöbefälsarbete. Däck- och maskinmanskapsarbete 90 64. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg 41 65. Övrigt transport- och kommunikationsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet TILLVERKNINGSARBETE 141 71. Textil- och sömnadsarbete 18 72. Sko- och läderarbete 29 73. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 292 74. Verkstads- och byggnadsmetallarbete 58 75. Elektroarbete 136 76. Träarbete 40 77. Målnings- och lackeringsarbete 88 78. Mureri- och betongarbete mm 73 80. Livsmedelsarbete 16 81. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete 76 82. Övrigt tillverkningsarbete (exkl yrkesgrupper med högre nummer) 59 83. Grov- och diversearbete 63 84. Maskin- och motorskötsel 18 85. Finmekaniskt arbete 21 86. Grafiskt arbete 70 87. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete SERVICEARBETE 11 91. Civilt bevaknings- och skyddsarbete (exkl poliser mfl i yrkesgrupp 95) 180 92. Husligt arbete, portierarbete mm; (exkl yrken som förs till yrkesgrupp 96) 115 93. Fastighetsskötsel, städning 62 94. Övrigt servicearbete (övrigt inom yrkesområdet) exkl yrken som förs till grupp med högre nummer 20 95. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar mfl (endast vaktpersonal i allmän tjänst) 84 96. Hemsystrar mfl (endast yrkesutövare i allmän tjänst) 46 97. Serveringsarbete MILITÄRT ARBETE 12 98. Militärt arbete ÖVRIGA 441 99. Alla individer som inte hänförs till yrkesgrupp 495 00. Frågan ej tillämplig
VAR 209 V70209 YRKESSTATUS TOT Loc 305 width 1 F.38C(TOT3). Yrkesstatus - totalt Anm. Koden baserad på svar 1970 för K70 och T70 samt för bortfall 1968/intervjuad 1970, för övriga baseras koden på svar 1968. FÖRETAGARE OCH ANDRA SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE 86 1. Företagare med större företag. Företagsledare vid större enskilda företag. Exempel: direktör, verkställande direktör. Yrkesutövare med kvalificerad utbildning som har egen praktik eller byrå. Exempel: privatpraktiserande läkare, advokat/arkitekt med egen byrå. Företagsledare vid större enskilda företag även om de inte äger företaget. Exempel: verkställande direktör i aktiebolag. 439 2. Företagare med mindre företag. Exempel: affärsinnehavare, köpman, hantverkare med eget företag. 5 3. Övriga yrkesutövare som producerar verk för försäljning eller försäljer varor utan att i vanlig mening driva ett företag. ANSTÄLLDA 78 4. Chefer för större enhet eller avdelning inom enskilda företag och liknande. Exempel: försäljningschef, överingenjör, ekonomidirektör. Chefer för avdelningar eller verk i statlig eller kommunal förvaltning: hit räknas personer med tjänst som byråchef eller motsvarande högre tjänst. 229 5. Yrkesutövare med kvalificerad yrkesutbildning (vanligen akademisk utbildning eller liknande). Exempel: ingenjörer, arkitekter, leg läkare. Vissa fria yrkesutövare. Exempel: skådespelare. Anställda i enskilda företag med självständiga/planerande uppgifter närmast under yrkesutövare med kod 1 eller 4. Exempel: bankkamrer. 520 6. Tekniker med yrkestitel som verkmästare eller förman. yrkesutövare som tillämpar teoretisk utbildning på "mellannivå" eller liknande i praktiskt vårdarbete (ofta i förening med förmansuppgifter). Exempel: sjuksköterska, socialarbetare. Yrkesutövare som tillämpar teoretisk utbildning på "mellannivå" eller liknande under ledning av t ex yrkesutövare med kod 5. Exempel: ritare på arkitektkontor. Yrkesutövare som utför kvalificerat men rutinmässigt kontorsarbete eller har förmansställning vid kontor eller liknande. Exempel: privatsekreterare, bokförare, kontors-/kansliskrivare. 511 7. Yrkesutövare med allmänt kontorsarbete. Exempel: kontorist, maskinskriverska. Försäljningsarbete som erfordrar viss teoretisk fackkunskap. Exempel: bokhandelsmedhjälpare, maskinförsäljare. Vissa statstjänstemän med rutinmässiga uppgifter. Exempel: polisman. Rutinmässigt biträdesarbete i tekniskt arbete eller liknande. Exempel: laboratoriebiträde. 495 0. Frågan ej tillämplig 2107 8. Manuellt tillverkningsarbete. Försäljnings- och servicearbete, som inte hänförs till annan kategori. Exempel: affärsbiträde. 345 9. Uppgift saknas
VAR 210 V70210 YRKE TOT Loc 306 width 3 MD= 0 or GE 999 F.38C(TOT4). UP:s yrke - totalt Anm. Koden baserad på svar 1970 för K70 och T70 samt för bortfall 1968/intervjuad 1970, för övriga baseras koden på svar 1968. NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 13 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 7 014. Arkitekt- elller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 100 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 81 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 25 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 3 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare (sjukgymnast och liknande med egen praktik, innehavare av privat vårdhem, homeopat) 2 025. Kvalificerat farmakologist, hälsovårdsinspekterande arbete 52 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 47 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 83 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 1 032. Innehavare av bilskola 2 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 32 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 89 036. Klasslärare och övriga lärare 3 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärligt versamhet) 3 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 1 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 6 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 6 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete inom litterärt och konstnärligt arbet 3 055. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 3 056. Arbete på "teknikernivå" närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning 3 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 2 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 10 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 9 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 1 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 8 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 2 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 1 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 12 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 4 086. Programmerare 1 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 9 114. Biskop, prost, kyrkoherde 3 115. Övriga präster i statskyrkan 2 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 10 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 7 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utb. 4 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete ADMINISTRATIVT ARBETE 2 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 4 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 7 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 6 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 10 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 24 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 20 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 24 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 17 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsförman 38 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 222. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: företagare 18 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsförman 222 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 77 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsförman 22 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 58 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 1 318. Biträdesarbete i affär 1 321. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 4 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 7 327. Bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 247 328. Biträdesarbete i affär 1 333. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: Näringsidkare med ambulerande försäljning 4 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: Arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 6 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 8 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 2 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 60 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 10 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare för kapitalvaror (t ex symaskiner), bilförsäljare, demonstratör 9 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 202 412. Företagare/företagsledare inom lantbruk 2 415. Kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 12 416. Arbetsledare/tekniker inom skogsbruk etc. 2 418. Manuellt arbete inom lantbruk 1 422. Företagare/företagsledare inom djuruppfödning 2 426. Arbetsledare/tekniker inom jordbruk 69 428. Manuellt arbete inom jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 2 446. Arbetsledare/tekniker inom skogsbruk 55 448. Manuellt arbete inom skogsarbete 2 452. Företagare/företagsledare inom fiskeriarbete 1 456. Arbetsledare/tekniker inom jordbruk och skogsbruk etc. GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 1 502. Företagare med mindre företag 10 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 24 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 1 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman inom yrkesgruppen 66 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 2 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 5 638. Däckmanskap 14 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 61 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 15 648. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete som inte förs till annan kod 1 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 3 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: arbete som förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 37 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 14 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 3 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 124 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 5 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 1 726. Sko- och läderarbete: förman/arbetsledare 12 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 5 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 24 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 13 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 5 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 274 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 5 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 2 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 51 758. Elektroarbete: manuellt arbete 12 762. Träarbete: företagare med mindre företag 3 766. Träarbete: förman/arbetsledare 121 768. Träarbete: manuellt arbete 7 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 33 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 2 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 86 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 16 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 2 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 55 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 16 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 1 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 74 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 1 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 58 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 1 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 1 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 61 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 3 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 15 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 21 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 2 872. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: företagare med mindre företag 1 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 67 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 1 916. Servicearbete: förman/arbetsledare inom bevaknings/skyddsarbete 2 917. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: brandman 8 918. Övrig bevakningspersonal 6 922. Företagare med mindre företag inom husligt arbete (tex pensionats- och kafeinnehavare) 14 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 3 927. Portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 157 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 114 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 18 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 3 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även: sportledare som ej är gymnastikdirektör 4 947. Fotograf 37 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 2 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid fångvårdsanstalt 16 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 2 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 31 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 53 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 2 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 44 978. Annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 1 984. Officerare med befattning som överste eller högre befattning 2 985. Övriga officerare (befattning under överste) 5 986. Underofficerare (kompaniofficerare) 4 987. Underbefäl (plutonofficerare) STUDERANDE SOM EJ ÄR YRKESVERKSAMMA 43 991. Studerande vid eftergymnasial skola/kurs 26 992. Övriga som är under utbildning (praktikanter förs dock till tillämplig yrkesgrupp) 18 994. Ej yrkesverksam, som nyligen avslutat utbildning (användes bara om UP är född 1948 eller senare) samt helt nyexaminerade personer som ej kan hänföras till avsett yrke 9 997. Oklassificerbart yrke; även: uppgift saknas 495 000. Frågan ej tillämplig 345 999. Uppgift saknas
VAR 211 V70211 FACKLIG ORG TOT Loc 309 width 3 F.39B(TOT). Facklig organisation - totalt Anm. Koden baserad på svar 1970 för K70 och T70 samt för bortfall 1968/intervjuad 1970, för övriga baseras koden på svar 1968. 885 000. Frågan ej tillämplig LO-ANSLUTNA FÖRBUND 51 100. Landsorganisationen (LO) utan uppgift om förbund; även "FCO" utan ytterligare uppgift 23 101. Beklädnadsarbetareförbundet 5 102. Bleck- och plåtslagareförbundet 6 103. Bokbindareförbundet 121 104. Byggnadsarbetareförbundet 2 105. Civilförvaltningens personalförbund 20 106. Elektrikerförbundet 51 107. Fabriksarbetareförbundet 16 108. Fastighetsarbetareförbundet 5 109. Frisörarbetareförbundet 9 110. Försvarsverkens civ. personals förbund 5 111. Försäkringsfunktionärernas förbund 4 112. Gruvindustriarbetareförbundet 83 113. Handelsanställdas förbund 26 114. Hotell- och restauranganställdas förbund 34 115. Järnvägsmannaförbundet, även Statsanställdas förbund 130 116. Kommunalarbetareförbundet 2 117. Kraftverkens personalförbund 9 118. Lantarbetareförbundet 4 119. Litografförbundet 35 120. Livsmedelsarbetareförbundet 227 121. Metallindustriarbetareförbundet 4 122. Musikerförbundet 16 123. Målareförbundet 27 124. Pappersindustriarbetareförbundet 9 125. Postförbundet 4 126. Sjöfolksförbundet 7 127. Sko- och läderarbetarnas förbund 25 128. Skogsarbetareförbundet 2 130. Statens sjukhuspersonals förbund 15 132. Teleförbundet 14 133. Textilarbetareförbundet 33 134. Transportarbetareförbundet 47 135. Träindustriarbetareförbundet 10 136. Typografförbundet 1 137. Vårdpersonalförbundet 13 138. Vägarbetareförbundet 24 199. Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC); även syndikalisterna, lokal samorganisation eller federation inom SAC TCO-ANSLUTNA ORGANISATIONER 48 200. Tjänstemännens centralorganisation (TCO) utan uppgift om förbund 61 201. Arbetsledareförbundet 8 202. Apoteksteknikerförbundet 21 203. Bankmannaförbundet 9 204. Facklärareförbundet 16 205. Försvarets civila tjänstemannaförbund 9 206. Försäkringstjänstemannaförbundet 2 208. Folkhögskolans lärareförening 44 210. Handelstjänstemannaförbundet 29 211. Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund 164 212. Industritjänstemannaförbundet 2 213. Journalistförbundet 47 214. Kommunaltjänstemannaförbundet 1 215. Kyrkomusikernas riksförbund 33 217. Lärarförbundet 1 218. Lantbrukstjänstemannaförbundet 2 219. Maskinbefälsförbundet 13 220. Polisförbundet 3 221. Postverkets tjänstemannaförbund 21 222. Statstjänstemannaförbundet 1 223. Småskollärarförbundet 5 225. Televerkets tjänstemannaförbund 2 226. Tullmannaförbundet 1 227. Teaterförbundet 3 228. Underbefälsförbundet 3 229. Underofficersförbundet 3 230. Vattenfallsverkets tjänstemannaförbund 2 299. Tjänstemannaorganisation utan anslutning till huvudorganisation SACO-ANSLUTNA ORGANISATIONER 24 300. Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) utan uppgift om förbund 1 302. Föreningen civilekonomer i allmän tjänst 1 303. Föreningen statens fiskeritjänstemän 1 304. Föreningen sveriges fögderichefer 9 307. Lärarnas riksförbund 1 308. SACO:s allmänna tjänstemannaförbund 1 309. Skolledarförbundet 1 310. Svenska arkitekters riksförbund 1 312. Svenska folkbibliotekarieföreningen 7 314. Svenska prästförbundet 1 315. Svenska sjukhusförvaltningens tjänstemannaförbunds SACO-sektion 1 317. Sveriges arkivtjänstemäns förening 4 318. Sveriges civilingenjörsförbund 5 319. Sveriges farmacevtförbund 2 321. Sveriges juristförbund, även Jurist- och samhällsvetareförbundet 1 322. Sveriges jägmästares och forstmästares riksförbund 6 323. Sveriges läkarförbund (inkl Sveriges yngre läkares förening) 2 327. Sveriges socionomers riksförbund 5 328. Sveriges tandläkareförbund 1 330. Sveriges veterinärförbund SR-ANSLUTNA ORGANISATIONER 3 350. Statstjänstemännens riksförbund (SR) utan uppgift om förbund 3 371. Svenska officersförbundet 3 375. Trafiktjänstemännens riksförbund (inkl Posttjänstemännens förening, Statens järnvägars befälsförbund och Svenska teletjänstemännens förening 90 400. Företagare- eller arbetsgivareorganisation (med eller utan specificering av organisationsnamn) exkl organisationer som kan hänföras till kod 500 eller 600 17 500. Icke-facklig organisation för fria yrkesutövare och/eller personer med viss kvalificerad yrkesutbildning 121 610. Riksförbundet landsbygdens folk (RLF); även Jordbrukareungdomens förbund (JUF) 4 620. Organisation inom jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse; även hushållningssällskap 10 777. Annan organisation 1838 888. Nej, ingen organisation; även: vet inte/vill ej svara 93 999. Uppgift saknas
VAR 212 V70212 UTBILDNING TOT Loc 312 width 1 F.40AB(TOT). Utbildning - totalt Anm. Koden baserad på svar 1970 för K70 och T70 samt för bortfall 1968/intervjuad 1970, för övriga baseras koden på svar 1968. 502 0. Frågan ej tillämplig FÖRGYMNASIAL UTBILDNING I FOLKSKOLA (HÖGST 8 ÅR) 2450 1. Ingen ytterligare skolutbildning 201 2. Yrkesskoleutbildning för industri och hantverk 415 3. Annan gymnasial utbildning (men ej i skolformen gymnasium) FÖRGYMNASIAL UTBILDNING UTÖVER FOLKSKOLA OCH/ELLER GYMNASIAL ALLMÄN GRUNDUTBILDNING UNDER HÖGST TVÅ ÅR 629 4. Ingen ytterligarer utbildning eller annan gymnasial utbildning under högst två år 203 5. Gymnasial utbildning under mer än två år i annan skolform än gymnasium och/eller eftergymnasial utbildning (under högst två år) AVSLUTAD GYMNASIAL UTBILDNING I GYMNASIUM 225 6. Ingen ytterligare utbildning eller eftergymnasial utbildning under högst två år 190 7. Utbildning vid universitet, högskola mm
VAR 213 V70213 MEDL POL PART TOT Loc 313 width 1 MD=8 F.41A(TOT). Medlem i politiskt parti eller annan politisk sammanslutning - totalt Anm. Koden baseras på svar 1970 för K70 och T70 samt för bortfall 1968/intervjuad 1970, för övriga baseras koden på svar 1968. 496 0. Frågan ej tillämplig 624 1. Ja 3570 5. Nej 115 9. Uppgift saknas 10 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 214 V70214 PARTIMEDLEM TOT Loc 314 width 1 MD=8 F.41B(TOT1). Parti eller politisk sammanslutning - totalt Anm. Koden baserad på svar 1970 för K70 och T70 samt för bortfall 1968/intervjuad 1970, för övriga baseras koden på svar 1968. 4075 0. Frågan ej tillämplig 12 1. Vänsterpartiet kommunisterna 318 2. Socialdemokraterna 134 3. Centerpartiet 55 4. Folkpartiet 93 5. Högerpartiet/Moderata samlingspartiet 8 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Annat parti 117 9. Uppgift saknas 2 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 215 V70215 KOLLEKTIVANSL TOT Loc 315 width 1 MD=8 F.41B(TOT2). (MEDLEM I SOCIALDEMOKRATISKA PARTIET) Kollektivansluten eller individuellt ansluten till partiet - totalt Anm. Koden baserad på svar 1970 för K70 och T70 samt för bortfall 1968/intervjuad 1970, för övriga baseras koden på svar 1968. 4383 0. Frågan ej tillämplig 162 1. Kollektivansluten 127 2. Individuellt ansluten 20 3. Ansluten på båda sätten 119 9. Uppgift saknas 4 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 216 V70216 MAKES YRKESGR TOT Loc 316 width 2 MD= 0 or GE 99 F.42C(TOT1). Makes/makas yrkesgrupp - totalt Anm. Koden baserad på svar 1970 för K70 och T70 samt för bortfall 1968/intervjuad 1970, för övriga baseras koden på svar 1968. Socialgrupp I 01. Godsägare m fl 17 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 39 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 67 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 13 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 1 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 07. Övriga tillhörande socialgrupp I Socialgrupp II 153 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel jordbrukare, lantbrukare el dyl) 1 11. Arrendatorer 81 13. Hantverkare (företagare) 32 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln köpman) 83 15. Verkmästare och förmän 283 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln tjänsteman) 100 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 118 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 53 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 6 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 3 21. Högre huslig tjänst 25 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 47 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 4 24. Övriga tillhörande socialgrupp II (exkl kategori 25) 3 25. Fiskare som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) Socialgrupp III 10 30. Rättare och motsvarande förmän i lantbruk 23 32. Övriga jordbruksarbetare 3 33. Sjömän 34. Fiskare (som icke förs till kategori 25) 33 35. Skogs- och flottningsarbetare 449 36. "Andra arbetare" exkl kategorier som förs till kategori 40 137 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 60 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III (exkl kategori 40) 293 40. Industri-, gruv-, byggnads-, anläggnings- och grovarbetare 893 77. Makan = ej yrkesverksam gift kvinna; undantag: studerande som kan hänföras till kod 91 eller 92 2 91. Studerande vid eftergymnasial skola/kurs 3 92. övriga som är under utbildning (praktikanter förs dock till tillämplig yrkesgrupp 1764 00. Frågan ej tillämplig 16 99. Make/maka varken är eller har varit yrkesverksam och ingen grund finnes att använda annan kod; även: uppgift saknas
VAR 217 V70217 MA:YRKESOMR TOT Loc 318 width 2 F.42C(TOT2). Makes/makas yrkesområde - totalt Anm. Koden baserad på svar 1970 för K70 och T70 samt för bortfall 1968/intervjuad 1970, för övriga baseras koden på svar 1968. NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 195 01. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete 142 02. Hälso- och sjukvårdsarbete (exkl läkare) 89 03. Pedagogiskt arbete 12 04. Litterärt och konstnärligt arbete 2 05. Biologiskt arbete 16 06. Medicinskt och psykologiskt arbete; socialvårdsarbete 4 07. Personalmän m fl 10 08. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete, samt juridiskt arbete som ej hör till yrkesgrupp 09 4 09. Domstoljurister, åklagare, högre polistjänstemän, advokater 2 11. Religiöst arbete 6 12. Journalister; programtjänstemän i radio/TV 6 13. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete (ej ingående i annan yrkesgrupp), biblioteks-, arkiv- och museiarbete samt övrigt arbete inom yrkesområdet ADMINISTRATIVT ARBETE 5 15. Administrativt arbete i statlig och kommunal förvaltning inom områdena: hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning 17 16. Administrativt arbete i statlig och kommunal förvaltning: övrig förvaltning, affärsdrivande verk 42 17. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv, organisationer mm; även: övrigt arbete inom yrkesområdet KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 24 21. Bokförings- och kassaarbete 204 22. Stenografi- och maskinskrivningsarbete 59 23. Annat kontorsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet KOMMERSIELLT ARBETE 46 31. Parti- och detaljhandelsföretagare 178 32. Affärsbiträden m fl 2 33. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete 55 34. Övrigt försäljningsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 155 41. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning 36 42. Jordbruks- och trädgårdsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet som ej hänförs till annan yrkesgrupp 34 44. Skogsarbete 3 45. Fiskeriarbete GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 8 50. Gruv- och stenbrytningsarbete TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 63 61. Motorfordonsförare, spårvägsförare 8 63. Sjöbefälsarbete. Däck- och maskinmanskapsarbete 77 64. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg 28 65. Övrigt transport- och kommunikationsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet TILLVERKNINGSARBETE 95 71. Textil- och sömnadsarbete 20 72. Sko- och läderarbete 23 73. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 197 74. Verkstads- och byggnadsmetallarbete 40 75. Elektroarbete 89 76. Träarbete 28 77. Målnings- och lackeringsarbete 53 78. Mureri- och betongarbete mm 31 80. Livsmedelsarbete 17 81. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete 72 82. Övrigt tillverkningsarbete (exkl yrkesgrupper med högre nummer) 46 83. Grov- och diversearbete 30 84. Maskin- och motorskötsel 5 85. Finmekaniskt arbete 16 86. Grafiskt arbete 38 87. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete SERVICEARBETE 9 91. Civilt bevaknings- och skyddsarbete (exkl poliser mfl i yrkesgrupp 95) 106 92. Husligt arbete, portierarbete mm; (exkl yrken som förs till yrkesgrupp 96) 77 93. Fastighetsskötsel, städning 38 94. Övrigt servicearbete (övrigt inom yrkesområdet) exkl yrken som förs till grupp med högre nummer 15 95. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar mfl (endast vaktpersonal i allmän tjänst) 43 96. Hemsystrar mfl (endast yrkesutövare i allmän tjänst) 21 97. Serveringsarbete MILITÄRT ARBETE 11 98. Militärt arbete ÖVRIGA 338 99. Alla individer som inte hänförs till yrkesgrupp 1825 00. Frågan ej tillämplig
VAR 218 V70218 MA:YRKESSTAT TOT Loc 320 width 1 F.42C(TOT3). Makes/makas yrkesstatus - totalt Anm. Koden baserad på svar 1970 för K70 och T70 samt för bortfall 1968/intervjuad 1970, för övriga baseras koden på svar 1968. FÖRETAGARE OCH ANDRA SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE 37 1. Företagare med större företag. Företagsledare vid större enskilda företag. Exempel: direktör, verkställande direktör. Yrkesutövare med kvalificerad utbildning som har egen praktik eller byrå. Exempel: privatpraktiserande läkare, advokat/arkitekt med egen byrå. Företagsledare vid större enskilda företag även om de inte äger företaget. Exempel: verkställande direktör i aktiebolag. 294 2. Företagare med mindre företag. Exempel: affärsinnehavare, köpman, hantverkare med eget företag. 3 3. Övriga yrkesutövare som producerar verk för försäljning eller försäljer varor utan att i vanlig mening driva ett företag. ANSTÄLLDA 31 4. Chefer för större enhet eller avdelning inom enskilda företag och liknande. Exempel: försäljningschef, överingenjör, ekonomidirektör. Chefer för avdelningar eller verk i statlig eller kommunal förvaltning: hit räknas personer med tjänst som byråchef eller motsvarande högre tjänst. 171 5. Yrkesutövare med kvalificerad yrkesutbildning (vanligen akademisk utbildning eller liknande). Exempel: ingenjörer, arkitekter, leg läkare. Vissa fria yrkesutövare. Exempel: skådespelare. Anställda i enskilda företag med självständiga/planerande uppgifter närmast under yrkesutövare med kod 1 eller 4. Exempel: bankkamrer. 364 6. Tekniker med yrkestitel som verkmästare eller förman. Yrkesutövare som tillämpar teoretisk utbildning på "mellannivå" eller liknande i praktiskt vårdarbete (ofta i förening med förmansuppgifter). Exempel: sjuksköterska, socialarbetare. Yrkesutövare som tillämpar teoretisk utbildning på "mellannivå" eller liknande under ledning av tex yrkesutövare med kod 5. Exempel: ritare på arkitektkontor. Yrkesutövare som utför kvalificerat men rutinmässigt kontorsarbete eller har förmansställning vid kontor eller liknande. Exempel: privatsekreterare, bokförare, kontors-/kansliskrivare. 410 7. Yrkesutövare med allmänt kontorsarbete. Exempel: kontorist, maskinskriverska. Försäljningsarbete som erfordrar viss teoretisk fackkunskap. Exempel: bokhandelsmedhjälpare, maskinförsäljare. Vissa statstjänstemän med rutinmässiga uppgifter. Exempel: polisman. Rutinmässigt biträdesarbete i tekniskt arbete eller liknande. Exempel: laboratoriebiträde. 1825 0. Frågan ej tillämplig 1363 8. Manuellt tillverkningsarbete. Försäljnings- och servicearbete, som inte hänförs till annan kategori. Exempel: affärsbiträde. 317 9. Uppgift saknas
VAR 219 V70219 MAKES YRKE TOT Loc 321 width 3 MD= 0 or GE 999 F.42C(TOT4). Makes/makas yrke - totalt Anm. Koden baserad på svar 1970 för K70 och T70 samt för bortfall 1968/intervjuad 1970, för övriga baseras koden på svar 1968. NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 8 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 2 014. Arkitekt- elller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 79 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 78 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 28 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 2 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare (sjukgymnast och liknande med egen praktik, innehavare av privat vårdhem, homeopat) 3 025. Kvalificerat farmakologist, hälsovårdsinspekterande arbete 45 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 25 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 67 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 4 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 20 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 65 036. Klasslärare och övriga lärare 3 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 4 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 5 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 1 051. Biologiskt arbete: företagare med kvalificerad biologisk utbildning 1 056. Arbete på "teknikernivå" närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning 3 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 6 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 7 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 2 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 2 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 2 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 5 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 3 086. Programmerare 2 091. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: företagare med kvalificerad kompetens 1 092. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga företagare 1 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 2 114. Biskop, prost, kyrkoherde 1 124. Journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 5 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 2 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning 3 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utb. 1 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete ADMINISTRATIVT ARBETE 3 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 2 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 2 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 6 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 9 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 19 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 4 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 19 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 3 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsförman 21 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 4 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsförman 200 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 46 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsförman 13 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 44 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 1 315. Parti- och detaljhandelsföretagare: försäljnings-, inköps-, marknadsföringsarbete på nivån närmast under 134 1 318. Biträdesarbete i affär 1 321. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 1 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 4 327. Bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 172 328. Biträdesarbete i affär 2 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: Arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 2 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 2 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 8 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 4 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköps-, marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 34 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 3 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare för kapitalvaror (t ex symaskiner), bilförsäljare, demonstratör 2 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 142 412. Företagare/företagsledare inom lantbruk 3 415. Kvalificerat skogsbefälsarbete 10 416. Arbetsledare/tekniker inom skogsbruk etc. 2 422. Företagare/företagsledare inom djuruppfödning 1 425. Kvalificerat jordbruksbefälsarbete 6 426. Arbetsledare/tekniker inom jordbruk 27 428. Manuellt arbete inom jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 34 448. Manuellt arbete inom skogsarbete 3 452. Företagare/företagsledare inom fiskeriarbete GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 1 502. Företagare med mindre företag 7 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 21 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 42 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 1 632. Företagare med mindre fartyg 3 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 2 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 2 638. Däckmanskap 11 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 58 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 8 648. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete som inte förs till annan kod 1 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 4 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: arbete som förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 23 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 3 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 2 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 90 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 5 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 1 726. Sko- och läderarbete: förman/arbetsledare 14 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 23 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 12 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 2 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 183 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 2 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 1 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 37 758. Elektroarbete: manuellt arbete 6 762. Träarbete: företagare med mindre företag 1 766. Träarbete: förman/arbetsledare 82 768. Träarbete: manuellt arbete 5 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 23 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 1 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 52 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 9 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 2 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 20 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 17 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 71 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 1 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 45 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 4 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 26 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 2 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 3 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 16 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 1 872. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: företagare med mindre företag 2 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 35 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 1 916. Servicearbete: förman/arbetsledare inom bevaknings/skyddsarbete 2 917. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: brandman 6 918. Övrig bevakningspersonal 5 922. Företagare med mindre företag inom husligt arbete (tex pensionats- och kafeinnehavare) 5 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 1 927. Portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 95 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 2 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 2 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 73 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 10 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 2 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även: sportledare som ej är gymnastikdirektör 1 947. Fotograf 25 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 1 955. Kvalificerat polisbefälsarbete 4 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid fångvårdsanstalt 9 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 1 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 21 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 22 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 1 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 20 978. Annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 4 985. Övriga officerare (befattning under överste) 6 986. Underofficerare (kompaniofficerare) 1 987. Underbefäl (plutonofficerare) STUDERANDE SOM EJ ÄR YRKESVERKSAMMA 1 991. Studerande vid eftergymnasial skola/kurs 5 992. Övriga som är under utbildning (praktikanter förs dock till tillämplig yrkesgrupp) 16 997. Oklassificerbart yrke; även: uppgift saknas 1825 000. Frågan ej tillämplig 316 999. Uppgift saknas
VAR 220 V70220 MA:FACKL ORG TOT Loc 324 width 3 MD= 0 or GE 999 F.44(TOT). Makes/makas fackliga organisationstillhörighet - totalt Anm. Koden baserad på svar 1970 för K70 och T70 samt för bortfall 1968/intervjuad 1970, för övriga baseras koden på svar 1968. LO-ANSLUTNA FÖRBUND 60 100. Landsorganisationen (LO) utan uppgift om förbund; även "FCO" utan ytterligare uppgift 19 101. Beklädnadsarbetareförbundet 4 102. Bleck- och plåtslagareförbundet 3 103. Bokbindareförbundet 58 104. Byggnadsarbetareförbundet 1 105. Civilförvaltningens personalförbund 9 106. Elektrikerförbundet 24 107. Fabriksarbetareförbundet 7 108. Fastighetsarbetareförbundet 8 109. Frisörarbetareförbundet 3 110. Försvarsverkens civ. personals förbund 2 111. Försäkringsfunktionärernas förbund 3 112. Gruvindustriarbetareförbundet 41 113. Handelsanställdas förbund 6 114. Hotell- och restauranganställdas förbund 21 115. Järnvägsmannaförbundet, även Statsanställdas förbund 70 116. Kommunalarbetareförbundet 8 118. Lantarbetareförbundet 2 119. Litografförbundet 11 120. Livsmedelsarbetareförbundet 127 121. Metallindustriarbetareförbundet 11 123. Målareförbundet 17 124. Pappersindustriarbetareförbundet 9 125. Postförbundet 4 127. Sko- och läderarbetarnas förbund 17 128. Skogsarbetareförbundet 1 130. Statens sjukhuspersonals förbund 6 132. Teleförbundet 9 133. Textilarbetareförbundet 15 134. Transportarbetareförbundet 24 135. Träindustriarbetareförbundet 7 136. Typografförbundet 1 137. Vårdpersonalförbundet 7 138. Vägarbetareförbundet 8 199. Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC); även syndikalisterna, lokal samorganisation eller federation inom SAC TCO-ANSLUTNA ORGANISATIONER 62 200. Tjänstemännens centralorganisation (TCO) utan uppgift om förbund 28 201. Arbetsledareförbundet 7 203. Bankmannaförbundet 8 204. Facklärareförbundet 10 205. Försvarets civila tjänstemannaförbund 6 206. Försäkringstjänstemannaförbundet 2 207. Fartygsbefälsföreningen 1 209. Grafiska faktors- och tjänstemannaförbundet 21 210. Handelstjänstemannaförbundet 22 211. Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund 95 212. Industritjänstemannaförbundet 4 213. Journalistförbundet 24 214. Kommunaltjänstemannaförbundet 24 217. Lärarförbundet 8 220. Polisförbundet 4 221. Postverkets tjänstemannaförbund 20 222. Statstjänstemannaförbundet 1 223. Småskollärarförbundet 6 225. Televerkets tjänstemannaförbund 1 229. Underofficersförbundet SACO-ANSLUTNA ORGANISATIONER 17 300. Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) utan uppgift om förbund 3 306. Legitimerade sjukgymnasters riksförbund 7 307. Lärarnas riksförbund 2 309. Skoledarförbundet 1 310. Svenska arkitekters riksförbund 1 316. Sveriges agronom och lantbrukslärarförbund 1 318. Sveriges civilingenjörsförbund 1 319. Sveriges farmacevtförbund 1 321. Sveriges juristförbund, även Jurist- och samhällsvetareförbundet 1 323. Sveriges läkarförbund (inkl Sveriges yngre läkares förening) 1 327. Sveriges socionomers riksförbund 4 328. Sveriges tandläkareförbund 1 330. Sveriges veterinärförbund SR-ANSLUTNA ORGANISATIONER 3 350. Statstjänstemännens riksförbund (SR) utan uppgift om förbund 2 375. Trafiktjänstemännens riksförbund (inkl Posttjänstemännens förening, Statens järnvägars befälsförbund och Svenska teletjänstemännens förening 62 400. Företagare- eller arbetsgivareorganisation (med eller utan specificering av organisationsnamn) exkl organisation som kan hänföras till kod 500 eller 600 9 500. Icke-facklig organisation för fria yrkesutövare och/eller personer med viss kvalificerad yrkesutbildning 74 610. Riksförbundet landsbygdens folk (RLF); även Jordbrukareungdomens förbund (JUF) 1 620. Organisation inom jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse; även hushållningssällskap 4 777. Annan organisation 1324 888. Nej, ingen organisation; även: vet inte/vill ej svara 2244 000. Frågan ej tillämplig 74 999. Uppgift saknas
VAR 221 SSDSTUDIE NR 0047 Loc 327 width 4 Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0047
VAR 222 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 331 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Mars 1986
VAR 223 DELSTUDIE NR 001 Loc 332 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.