DEMOKRATI OCH BYRÅKRATI
                 I
          UTRIKES- OCH INRIKESPOLITIK:
            MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN
               SSD 0214

              Primärforskare
              Sten Berglund
         Statsvetenskapliga institutionen
             Umeå universitet

             Första SSD-upplagan

         Go to variable list
               Mars 1989

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i DEMOKRATI OCH BYRÅKRATI I UTRIKES- OCH
       INRIKESPOLITIK: MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN
       samlades ursprungligen in av ett forsknings-
       projekt vid Statsvetenskapliga institutionen
       vid Umeå universitet, under ledning av Sten
       Berglund. Varken SSD eller primärforskaren
       bär ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sten Berglund och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får DEMOKRATI OCH BYRÅKRATI
  I UTRIKES- OCH INRIKESPOLITIK: MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser, behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 14  (2) INTRESSE POLITIK   1  (3) MD=0 OR GE 9
    REF 14  (4) LOC 25 WIDTH 1         (5) NUMERIC

   (6) F.1. Vi skulle först och främst vilja veta hur pass
        intresserad Ni är av politik i allmänhet

   (7) ..........................

    (8) (9) (10)
    142  1.  Mycket intresserad
    659  2.  Ganska intresserad
    559  3.  Inte särskilt intresserad
    124  4.  Inte alls intresserad

    10  0.  Uppgift saknas
    793  9.  Bortfall

  ...........................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0214 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Födelseår 7 Riksområde 8 H-region 9 Tillhörighetskod 10 Slumpsiffra 11 Inflödeskod 12 Bortfall 13 Kompletteringskod POLITIK OCH PARTIER 14 Intresse för politik 15 Partierna är bara intresserade av röster 16 Partiernas vallöften 17 Riksdagsmännens hänsyn till vad folk tycker 18 Politiken är ibland för komplicerad att förstå INSTÄLLNING TILL RIKSDAGSPARTIER 19 Inställning till riksdagspartierna 20 Inställning till vänsterpartiet kommunisterna 21 Inställning till socialdemokraterna 22 Inställning till centerpartiet 23 Inställning till folkpartiet 24 Inställning till moderata samlingspartiet VÄNSTER-HÖGERSKALAN 25 Folkpartiets placering 26 Socialdemokraternas placering 27 Moderata samlingspartiets placering 28 Vänsterpartiet kommunisternas placering 29 Centerpartiets placering 30 UP:s egen placering PARTISYMPATI 31 Partipreferens 32 Sämsta parti 33 Valdeltagande i riksdagsvalet 1979 34 Partival vid riksdagsvalet 1979 35 Partival om det vore val idag SYSSELSÄTTNINGSFRÅGOR 36 Bra politik: moderata samlingspartiet 37 Bra politik: folkpartiet 38 Bra politik: centerpartiet 39 Bra politik: socialdemokraterna 40 Bra politik: vänsterpartiet kommunisterna 41 Dålig politik: moderata samlingspartiet 42 Dålig politik: folkpartiet 43 Dålig politik: centerpartiet 44 Dålig politik: socialdemokraterna 45 Dålig politik: vänsterpartiet kommunisterna 46 Ingen uppfattning om partiernas politik JÄMSTÄLLDHET MELLAN MÄN OCH KVINNOR 47 Bra politik: moderata samlingspartiet 48 Bra politik: folkpartiet 49 Bra politik: centerpartiet 50 Bra politik: socialdemokraterna 51 Bra politik: vänsterpartiet kommunisterna 52 Dålig politik: moderata samlingspartiet 53 Dålig politik: folkpartiet 54 Dålig politik: centerpartiet 55 Dålig politik: socialdemokraterna 56 Dålig politik: vänsterpartiet kommunisterna 57 Ingen uppfattning om partiernas politik LÖNTAGARFONDER 58 Bra politik: moderata samlingspartiet 59 Bra politik: folkpartiet 60 Bra politik: centerpartiet 61 Bra politik: socialdemokraterna 62 Bra politik: vänsterpartiet kommunisterna 63 Dålig politik: moderata samlingspartiet 64 Dålig politik: folkpartiet 65 Dålig politik: centerpartiet 66 Dålig politik: socialdemokraterna 67 Dålig politik: vänsterpartiet kommunisterna 68 Ingen uppfattning om partiernas politik ENERGI- OCH KÄRNKRAFTSFRÅGOR 69 Bra politik: moderata samlingspartiet 70 Bra politik: folkpartiet 71 Bra politik: centerpartiet 72 Bra politik: socialdemokraterna 73 Bra politik: vänsterpartiet kommunisterna 74 Dålig politik: moderata samlingspartiet 75 Dålig politik: folkpartiet 76 Dålig politik: centerpartiet 77 Dålig politik: socialdemokraterna 78 Dålig politik: vänsterpartiet kommunisterna 79 Ingen uppfattning om partiernas politik SKOL- OCH UTBILDNINGSFRÅGOR 80 Bra politik: moderata samlingspartiet 81 Bra politik: folkpartiet 82 Bra politik: centerpartiet 83 Bra politik: socialdemokraterna 84 Bra politik: vänsterpartiet kommunisterna 85 Dålig politik: moderata samlingspartiet 86 Dålig politik: folkpartiet 87 Dålig politik: centerpartiet 88 Dålig politik: socialdemokraterna 89 Dålig politik: vänsterpartiet kommunisterna 90 Ingen uppfattning om partiernas politik FÖRSVARSFRÅGOR 91 Bra politik: moderata samlingspartiet 92 Bra politik: folkpartiet 93 Bra politik: centerpartiet 94 Bra politik: socialdemokraterna 95 Bra politik: vänsterpartiet kommunisterna 96 Dålig politik: moderata samlingspartiet 97 Dålig politik: folkpartiet 98 Dålig politik: centerpartiet 99 Dålig politik: socialdemokraterna 100 Dålig politik: vänsterpartiet kommunisterna 101 Ingen uppfattning om partiernas politik SKATTEFRÅGOR 102 Bra politik: moderata samlingspartiet 103 Bra politik: folkpartiet 104 Bra politik: centerpartiet 105 Bra politik: socialdemokraterna 106 Bra politik: vänsterpartiet kommunisterna 107 Dålig politik: moderata samlingspartiet 108 Dålig politik: folkpartiet 109 Dålig politik: centerpartiet 110 Dålig politik: socialdemokraterna 111 Dålig politik: vänsterpartiet kommunisterna 112 Ingen uppfattning om partiernas politik U-HJÄLPSFRÅGOR 113 Bra politik: moderata samlingspartiet 114 Bra politik: folkpartiet 115 Bra politik: centerpartiet 116 Bra politik: socialdemokraterna 117 Bra politik: vänsterpartiet kommunisterna 118 Dålig politik: moderata samlingspartiet 119 Dålig politik: folkpartiet 120 Dålig politik: centerpartiet 121 Dålig politik: socialdemokraterna 122 Dålig politik: vänsterpartiet kommunisterna 123 Ingen uppfattning om partiernas politik BARNOMSORG 124 Bra politik: moderata samlingspartiet 125 Bra politik: folkpartiet 126 Bra politik: centerpartiet 127 Bra politik: socialdemokraterna 128 Bra politik: vänsterpartiet kommunisterna 129 Dålig politik: moderata samlingspartiet 130 Dålig politik: folkpartiet 131 Dålig politik: centerpartiet 132 Dålig politik: socialdemokraterna 133 Dålig politik: vänsterpartiet kommunisterna 134 Ingen uppfattning om partiernas politik STATENS INFLYTANDE ÖVER NÄRINGSLIVET 135 Bra politik: moderata samlingspartiet 136 Bra politik: folkpartiet 137 Bra politik: centerpartiet 138 Bra politik: socialdemokraterna 139 Bra politik: vänsterpartiet kommunisterna 140 Dålig politik: moderata samlingspartiet 141 Dålig politik: folkpartiet 142 Dålig politik: centerpartiet 143 Dålig politik: socialdemokraterna 144 Dålig politik: vänsterpartiet kommunisterna 145 Ingen uppfattning om partiernas politik UTRIKESPOLITISKA FRÅGOR 146 Bra politik: moderata samlingspartiet 147 Bra politik: folkpartiet 148 Bra politik: centerpartiet 149 Bra politik: socialdemokraterna 150 Bra politik: vänsterpartiet kommunisterna 151 Dålig politik: moderata samlingspartiet 152 Dålig politik: folkpartiet 153 Dålig politik: centerpartiet 154 Dålig politik: socialdemokraterna 155 Dålig politik: vänsterpartiet kommunisterna 156 Ingen uppfattning om partiernas politik U-LANDSBISTÅND 157 Fördelning av U-landsbistånd: UP:s inställning 158 Fördelning av U-landsbistånd: moderata samlingspartiet 159 Fördelning av U-landsbistånd: folkpartiet 160 Fördelning av U-landsbistånd: centerpartiet 161 Fördelning av U-landsbistånd: socialdemokraterna 162 Fördelning av U-landsbistånd: vänsterpartiet kommunisterna FRIHANDEL 163 Verka för frihandel: UP:s inställning 164 Verka för frihandel: Moderata samlingspartiet 165 Verka för frihandel: Folkpartiet 166 Verka för frihandel: Centerpartiet 167 Verka för frihandel: Socialdemokraterna 168 Verka för frihandel: Vänsterpartiet kommunisterna NORDEN KÄRNVAPENFRI ZON 169 Norden en kärnvapenfri zon: UP:s inställning 170 Norden en kärnvapenfri zon: Moderata samlingspartiet 171 Norden en kärnvapenfri zon: Folkpartiet 172 Norden en kärnvapenfri zon: Centerpartiet 173 Norden en kärnvapenfri zon: Socialdemokraterna 174 Norden en kärnvapenfri zon: Vänsterpartiet kommunisterna NEDRUSTNINGSFRÅGOR 175 Nedrustningsfrågornas roll: UP:s inställning 176 Nedrustningsfrågornas roll: Moderata samlingspartiet 177 Nedrustningsfrågornas roll: Folkpartiet 178 Nedrustningsfrågornas roll: Centerpartiet 179 Nedrustningsfrågornas roll: Socialdemokraterna 180 Nedrustningsfrågornas roll: Vänsterpartiet kommunisterna MILITÄRT FLYGPLANSSYSTEM 181 Eget militärt flygplanssystem: UP:s inställning 182 Eget militärt flygplanssystem: Moderata samlingspartiet 183 Eget militärt flygplanssystem: Folkpartiet 184 Eget militärt flygplanssystem: Centerpartiet 185 Eget militärt flygplanssystem: Socialdemokraterna 186 Eget militärt flygplanssystem: Vänsterpartiet kommunisterna FÖRSVARETS STORLEK 187 Försvaret bör bantas: UP:s inställning 188 Försvaret bör bantas: Moderata samlingspartiet 189 Försvaret bör bantas: Folkpartiet 190 Försvaret bör bantas: Centerpartiet 191 Försvaret bör bantas: Socialdemokraterna 192 Försvaret bör bantas: Vänsterpartiet kommunisterna SKOLANS MÅL 193 Skolans mål att förmedla kunskap: UP:s inställning 194 Skolans mål att förmedla kunskap: Moderata samlingspartiet 195 Skolans mål att förmedla kunskap: Folkpartiet 196 Skolans mål att förmedla kunskap: Centerpartiet 197 Skolans mål att förmedla kunskap: Socialdemokraterna 198 Skolans mål att förmedla kunskap: Vänsterpartiet kommunisterna BETYG 199 Betygen bör slopas: UP:s inställning 200 Betygen bör slopas: Moderata samlingspartiet 201 Betygen bör slopas: Folkpartiet 202 Betygen bör slopas: Centerpartiet 203 Betygen bör slopas: Socialdemokraterna 204 Betygen bör slopas: Vänsterpartiet kommunisterna PRIVATA SKOLOR 205 Stöd till privata skolor: UP:s inställning 206 Stöd till privata skolor: Moderata samlingspartiet 207 Stöd till privata skolor: Folkpartiet 208 Stöd till privata skolor: Centerpartiet 209 Stöd till privata skolor: Socialdemokraterna 210 Stöd till privata skolor: Vänsterpartiet kommunisterna KRÄNKNINGAR AV SVENSKT OMRÅDE 211 Avvisa kränkningar med kraft: UP:s inställning 212 Avvisa kränkningar med kraft: Moderata samlingspartiet 213 Avvisa kränkningar med kraft: Folkpartiet 214 Avvisa kränkningar med kraft: Centerpartiet 215 Avvisa kränkningar med kraft: Socialdemokraterna 216 Avvisa kränkningar med kraft: Vänsterpartiet kommunisterna BETYDELSEFULLA UTRIKES-, FÖRSVARS- OCH SKOLFRÅGOR 217 Känsliga försvars- och utrikespolitiska frågor 218 Svårare att sätta sig in i utrikes och försvarspolitiska frågor 219 Utrikespolitikens betydelse för politiskt ställningstagande 220 Försvarspolitikens betydelse för politiskt ställningstagande 221 Skolpolitikens betydelse för politiskt ställningstagande POLITISK AKTIVITET OCH INFLYTANDE 222 Effektivt att arbeta i politiska partier 223 Effektivt att arbeta i aktionsgrupper/byalag 224 Effektivt att arbeta i fackliga organisationer 225 Effektivt att rösta i valen 226 Effektivt att ta personlig kontakt med folk som har något att säga till om 227 Effektivt att arbeta för uppmärksamhet i press, radio och TV 228 Effektivt att gå ut och demonstrera METODER ATT PÅVERKA FÖRSVARSPOLITIKEN 229 Försvarspolitik: Arbeta politiskt 230 Försvarspolitik: Aktionsgrupper/byalag 231 Försvarspolitik: Fackligt arbete 232 Försvarspolitik: Rösta i valen 233 Försvarspolitik: Ta personlig kontakt 234 Försvarspolitik: Uppmärksamhet av massmedia 235 Försvarspolitik: Demonstrera METODER ATT PÅVERKA UTRIKESPOLITIKEN 236 Utrikespolitik: Politiska partier 237 Utrikespolitik: Aktionsgrupper/byalag 238 Utrikespolitik: Fackligt arbete 239 Utrikespolitik: Rösta i valen 240 Utrikespolitik: Personlig kontakt 241 Utrikespolitik: Uppmärksamhet i massmedia 242 Utrikespolitik: Demonstrera METODER ATT PÅVERKA SKOLPOLITIKEN 243 Skolpolitik: Politiska partier 244 Skolpolitik: Aktionsgrupper/byalag 245 Skolpolitik: Fackligt arbete 246 Skolpolitik: Rösta i valen 247 Skolpolitik: Personlig kontakt 248 Skolpolitik: Uppmärksammas av massmedia 249 Skolpolitik: Demonstrera EGNA AKTIVITETER 250 Deltagit i demonstration 251 Deltagit i möte med politiskt parti 252 Deltagit i möte med aktionsgrupp eller byalag 253 Skrivit på namninsamling 254 Försökt övertyga vänner m fl. 255 Tagit kontakt med någon som har något att säga till om INFLYTANDE PÅ FÖRSVARSPOLITIKEN 256 Inflytande på försvarspolitiken: Riksdagen 257 Inflytande på försvarspolitiken: Regeringen 258 Inflytande på försvarspolitiken: Kommunerna 259 Inflytande på försvarspolitiken: Massmedia 260 Inflytande på försvarspolitiken: Politiska partierna 261 Inflytande på försvarspolitiken: Fackliga organisationer 262 Inflytande på försvarspolitiken: Näringslivet 263 Inflytande på försvarspolitiken: Allmänna opinionen 264 Inflytande på försvarspolitiken: Militära forskningen 265 Inflytande på försvarspolitiken: Aktionsgrupper 266 Inflytande på försvarspolitiken: Militära staberna INFLYTANDE PÅ UTRIKESPOLITIKEN 267 Inflytande på utrikespolitiken: Riksdagen 268 Inflytande på utrikespolitiken: Regeringen 269 Inflytande på utrikespolitiken: Kommunerna 270 Inflytande på utrikespolitiken: Massmedia 271 Inflytande på utrikespolitiken: Politiska partierna 272 Inflytande på utrikespolitiken: Fackliga organisationer 273 Inflytande på utrikespolitiken: Näringslivet 274 Inflytande på utrikespolitiken: Allmänna opinionen 275 Inflytande på utrikespolitiken: Aktionsgrupper 276 Inflytande på utrikespolitiken: Utrikesdepartementet 277 Inflytande på utrikespolitiken: SIDA 278 Inflytande på utrikespolitiken: Handelsdepartementet INFLYTANDE PÅ SKOLPOLITIKEN 279 Inflytande på skolpolitiken: Riksdagen 280 Inflytande på skolpolitiken: Regeringen 281 Inflytande på skolpolitiken: Kommunerna 282 Inflytande på skolpolitiken: Massmedia 283 Inflytande på skolpolitiken: Politiska partierna 284 Inflytande på skolpolitiken: Fackliga organisationer 285 Inflytande på skolpolitiken: Näringslivet 286 Inflytande på skolpolitiken: Allmänna opinionen 287 Inflytande på skolpolitiken: Aktionsgrupper 288 Inflytande på skolpolitiken: Eleverna 289 Inflytande på skolpolitiken: Lärare 290 Inflytande på skolpolitiken: Föräldrar 291 Inflytande på skolpolitiken: Skolöverstyrelsen INVERKAN PÅ POLITIK 292 Politik berör inte mig 293 Politikerna klarar sig utan mig 294 Min insats saknar betydelse 295 Har inte tid att arbeta politiskt 296 För lite insatt för att arbeta politiskt 297 Politikerna skulle ändå inte bry sig om mina åsikter BAKGRUNDSFRÅGOR 298 Civilstånd 299 Antal hemmavarande barn 300 Ålder barn 1 301 Ålder barn 2 302 Ålder barn 3 303 Ålder barn 4 304 Ålder barn 5 305 Ålder barn 6 306 Faderns yrke 307 Eget huvudsakliga arbete 308 Make/makas arbete 309 Uppväxtort 310 Utbildning

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0214              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0214


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Mars 1989
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer Ett femsiffrigt identifikationsnummer
VAR 5 KÖN Loc 14 width 1 Kön 1149 1. Man 1138 2. Kvinna
VAR 6 FÖDELSEÅR Loc 15 width 2 De två sista siffrorna i födelseåret 02. 1902 . . 64. 1964 Kod: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Frek: 5 16 25 25 35 18 31 38 27 24 32 41 33 24 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Frek: 31 35 36 34 43 44 23 37 27 43 36 41 33 28 Kod: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 28 29 30 29 34 31 32 42 40 39 32 39 42 46 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 57 51 49 56 47 55 38 34 47 49 36 44 29 33 Kod: 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 47 42 45 44 45 37 44
VAR 7 RIKSOMRÅDE Loc 17 width 1 Riksområde 427 1. Stockholm: Stockholms län 379 2. Östra mellansverige: Uppsala, Södermanlands, Ö stergötlands, Örebro och Västmanlands län 212 3. Småland med öarna: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län 326 4. Sydsverige: Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län 447 5. Västsverige: Hallands, Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs och Skaraborgs län 244 6. Norra mellansverige: Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län 111 7. Mellersta Norrland: Västernorrlands och Jämtlands län 141 8. Övre Norrland: Västerbottens och Norrbottens län
VAR 8 H-REGION Loc 18 width 1 H-region 416 1. Stockholm/Södertälje A-region 718 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 501 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 178 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 148 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 201 8. Göteborgs A-region 125 9. Malmö/Lund/Trelleborgs A-region
VAR 9 TILLHÖRIGHETSKOD Loc 19 width 2 Tillhörighetskod Kod: 1 2 3 4 5 7 8 9 Frek: 648 657 14 161 153 606 47 1
VAR 10 SLUMPSIFFRA Loc 21 width 1 Slumpsiffra 1236 1. Ej utvald till telefonintervju 1051 2. Utvald till telefonintervju
VAR 11 INFLÖDESKOD Loc 22 width 1 MD=9 Inflödeskod 1223 1. Enkätsvar 16 5. Enkätsvar fr o m 20 april med slumpsiffra 1 70 6. Enkätsvar fr o m 20 april med slupmsiffra 2 186 7. Telefonintervju 792 9. Bortfall
VAR 12 SVARSKOD Loc 23 width 1 Svarskod (bortfallskod) 1496 0. Ej bortfall 578 1. Bortfall med slumpsiffra 1 4 3. Bortfall med slumpsiffra 2 35 5. Svårt sjuka etc 46 6. Vägrar vid intervju 64 7. Ej anträffade vid intervju 50 8. Övrigt bortfall vid intervju 14 9. Överteckning (avlidna, utomlandsboende)
VAR 13 KOMPLETTERINGSKOD Loc 24 width 1 Kompletteringskod 2286 0. Ej komplettering 1 1. Kompletterad
VAR 14 INTRESSE POLITIK 1 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 F.1. Vi skulle först och främst vilja veta hur pass intresserad Ni är av politik i allmänhet 142 1. Mycket intresserad 659 2. Ganska intresserad 559 3. Inte särskilt intresserad 124 4. Inte alls intresserad 10 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 15 ENDAST RÖSTER 2 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 F.2. Vi fortsätter med att be Er reagera på några av de åsikter om politik i allmänhet, som folk ibland ger uttryck för. F.2(1). Jag anser att partierna bara är intresserade av folks röster men inte av deras åsikter 252 1. Instämmer helt 735 2. Instämmer i stort sett 260 3. I stort sett motsatt åsikt 53 4. Helt motsatt åsikt 115 8. Vet ej/Har ingen åsikt 79 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 16 PARTIERNAS VALLÖFTEN 2 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 F.2(2). Jag anser att man aldrig kan lita på att partierna tänker hålla sina löften <Se F.2 för fullständig frågetext> 396 1. Instämmer helt 662 2. Instämmer i stort sett 245 3. I stort sett motsatt åsikt 43 4. Helt motsatt åsikt 78 8. Vet ej/Har ingen åsikt 70 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 17 RIKSDAGSMÄNS HÄNSYN 2 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 F.2(3). Jag anser att de som sitter i riksdagen och beslutar inte tar så mycket hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker <Se F.2 för fullständig frågetext> 352 1. Instämmer helt 637 2. Instämmer i stort sett 271 3. I stort sett motsatt åsikt 69 4. Helt motsatt åsikt 97 8. Vet ej/Har ingen åsikt 68 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 18 POLITIK KOMPLICERAT 2 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 F.2(4). Jag anser att politik ibland är alltför komplicerat för att man skall kunna förstå vad som händer <Se F.2 för fullständig frågetext> 416 1. Instämmer helt 534 2. Instämmer i stort sett 261 3. I stort sett motsatt åsikt 143 4. Helt motsatt åsikt 70 8. Vet ej/Har ingen åsikt 70 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 19 INSTÄLLNING: PARTIER 3 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 8 F.3. Hur mycket gillar eller ogillar Ni de olika riksdagspartierna? GÄLLER ENDAST ENKÄTER 30 1. Gillar helt 481 2. Gillar delvis 387 3. Varken gillar eller ogillar 240 4. Ogillar delvis 45 5. Ogillar helt 86 6. Vet ej/Har ingen åsikt 38 0. Uppgift saknas 187 8. Frågan ej tillämplig 793 9. Bortfall
VAR 20 INSTÄLLNING: VPK 3 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 F.3(1). Hur mycket gillar/ogillar Ni vänsterpartiet kommunisterna? GÄLLER ENDAST TELEFONINTERVJUER 1 1. Gillar helt 41 2. Gillar delvis 21 3. Varken gillar eller ogillar 23 4. Ogillar delvis 75 5. Ogillar helt 17 8. Vet ej/har ingen åsikt 1316 0. Frågan ej tillämplig 793 9. Bortfall
VAR 21 INSTÄLLNING: S 3 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 F.3(2). Hur mycket gillar/ogillar Ni socialdemokraterna? GÄLLER ENDAST TELEFONINTERVJUER 44 1. Gillar helt 56 2. Gillar delvis 11 3. Varken gillar eller ogillar 19 4. Ogillar delvis 36 5. Ogillar helt 12 8. Vet ej/har ingen åsikt 1316 0. Frågan ej tillämplig 793 9. Bortfall
VAR 22 INSTÄLLNING: C 3 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 F.3(3). Hur mycket gillar/ogillar Ni centerpartiet? GÄLLER ENDAST TELEFONINTERVJUER 14 1. Gillar helt 45 2. Gillar delvis 32 3. Varken gillar eller ogillar 29 4. Ogillar delvis 46 5. Ogillar helt 12 8. Vet ej/har ingen åsikt 1316 0. Frågan ej tillämplig 793 9. Bortfall
VAR 23 INSTÄLLNING: FP 3 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 9 F.3(4). Hur mycket gillar/ogillar Ni folkpartiet? GÄLLER ENDAST TELEFONINTERVJUER 3 1. Gillar helt 45 2. Gillar delvis 31 3. Varken gillar eller ogillar 32 4. Ogillar delvis 50 5. Ogillar helt 17 8. Vet ej/har ingen åsikt 1316 0. Frågan ej tillämplig 793 9. Bortfall
VAR 24 INSTÄLLNING: M 3 Loc 35 width 1 MD=0 or GE 9 F.3(5). Hur mycket gillar/ogillar Ni moderata samlingspartiet? GÄLLER ENDAST TELEFONINTERVJUER 22 1. Gillar helt 46 2. Gillar delvis 18 3. Varken gillar eller ogillar 12 4. Ogillar delvis 65 5. Ogillar helt 15 8. Vet ej/har ingen åsikt 1316 0. Frågan ej tillämplig 793 9. Bortfall
VAR 25 VH-SKALA: PLACERING FP 4 Loc 36 width 2 MD=96 or GE 99 F.4. Vi skulle också vilja veta hur Ni placerar partierna på en vänster/höger-skala. F.4(1). Var vill Ni placera folkpartiet? 60 00. Långt till vänster 5 01. 18 02. 54 03. 135 04. 423 05. Varken vänster eller höger 241 06. 243 07. 127 08. 37 09. 18 10. Långt till höger 133 96. Uppgift saknas 793 99. Bortfall
VAR 26 VH-SKALA: PLACERING S 4 Loc 38 width 2 MD=96 or GE 99 F.4(2). Var vill Ni placera socialdemokraterna? <Se F.4 för fullständig frågetext> 109 00. Långt till vänster 140 01. 303 02. 401 03. 215 04. 156 05. Varken vänster eller höger 25 06. 7 07. 7 08. 5 09. 7 10. Långt till höger 119 96. Uppgift saknas 793 99. Bortfall
VAR 27 VH-SKALA: PLACERING M 4 Loc 40 width 2 MD=96 or GE 99 F.4(3). Var vill Ni placera moderata samlingspartiet? <Se F.4 för fullständig frågetext> 57 00. Långt till vänster 5 01. 1 02. 7 03. 7 04. 60 05. Varken vänster eller höger 45 06. 89 07. 252 08. 323 09. 517 10. Långt till höger 131 96. Uppgift saknas 793 99. Bortfall
VAR 28 VH-SKALA: PLACERING VPK4 Loc 42 width 2 MD=96 or GE 99 F.4(4). Var vill Ni placera vänsterpartiet kommunisterna? <Se F.4 för fullständig frågetext> 497 00. Långt till vänster 507 01. 215 02. 69 03. 16 04. 37 05. Varken vänster eller höger 3 06. 2 07. 2 08. 4 09. 1 10. Långt till höger 141 96. Uppgift saknas 793 99. Bortfall
VAR 29 VH-SKALA: PLACERING C 4 Loc 44 width 2 MD=96 or GE 99 F.4(5). Var vill Ni placera centerpartiet? <Se F.4 för fullständig frågetext> 65 00. Långt till vänster 6 01. 4 02. 27 03. 82 04. 469 05. Varken vänster eller höger 289 06. 210 07. 134 08. 44 09. 25 10. Långt till höger 139 96. Uppgift saknas 793 99. Bortfall
VAR 30 VH-SKALA: PLACERING UP 5 Loc 46 width 2 MD=96 or GE 99 F.5. Var skulle Ni vilja placera Er själv på vänster/högerskalan 69 00. Långt till vänster 46 01. 96 02. 161 03. 169 04. 409 05. Varken vänster eller höger 113 06. 138 07. 109 08. 35 09. 27 10. Långt till höger 122 96. Uppgift saknas 793 99. Bortfall
VAR 31 PARTIPREFERENS 6 Loc 48 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6. Vilket parti tycker Ni bäst om? 41 01. Vänsterpartiet kommunisterna 617 02. Socialdemokraterna 156 03. Centerpartiet 87 04. Folkpartiet 309 05. Moderata samlingspartiet 14 06. Kristen demokratisk samling 156 07. Inget parti alls 70 08. Vet ej/Har ingen åsikt 2 09. Arbetarpartiet kommunisterna 10. Sveriges kommunistiska parti 11. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 12. Kommunistiska arbetarförbundet 13. Nordiska rikspartiet 22 14. Miljöpartiet 15. Stockholmspartiet 2 16. Övriga 15 00. Uppgift saknas 796 99. Bortfall
VAR 32 SÄMSTA PARTI 7 Loc 50 width 2 MD= 0 or GE 99 F.7. Vilket parti tycker Ni sämst om? 420 01. Vänsterpartiet kommunisterna 154 02. Socialdemokraterna 124 03. Centerpartiet 56 04. Folkpartiet 405 05. Moderata samlingspartiet 60 06. Kristen demokratisk samling 117 07. Inget parti alls 116 08. Vet ej/Har ingen åsikt 1 09. Arbetarpartiet kommunisterna 3 10. Svenska kommunistiska partiet 3 11. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 12. Kommunistiska arbetarförbundet 3 13. Nordiska rikspartiet 2 14. Miljöpartiet 15. Stockholmspartiet 1 16. Övriga 25 00. Uppgift saknas 797 99. Bortfall
VAR 33 RÖSTADE 1979R 8 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 8 F.8. (FÖDD FÖRE 1961-09-17) Röstade Ni i det senaste riksdagsvalet? 1291 1. Ja 90 5. Nej 22 0. Uppgift saknas 91 8. Frågan ej tillämplig 793 9. Bortfall
VAR 34 PARTI 1979R 9 Loc 53 width 2 MD= 0 or GE 98 F.9. Vilket parti röstade Ni på i 1979 års riksdagsval? 58 01. Vänsterpartiet kommunisterna 578 02. Socialdemokraterna 240 03. Centerpartiet 111 04. Folkpartiet 264 05. Moderata samlingspartiet 8 06. Kristen demokratisk samling 1 09. Arbetarpartiet kommunisterna 1 10. Sveriges kommunistiska parti 11. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 12. Kommunistiska arbetarförbundet 13. Nordiska rikspartiet 1 14. Miljöpartiet 15. Stockholmspartiet 16. Övriga 222 00. Frågan ej tillämplig 10 98. Uppgift saknas 793 99. Bortfall
VAR 35 PARTIVAL IDAG 10 Loc 55 width 2 MD= 0 or GE 99 F.10. Vilket parti skulle Ni rösta på om det var val idag? 42 01. Västerpartiet kommunisterna 652 02. Socialdemokraterna 149 03. Centerpartiet 83 04. Folkpartiet 336 05. Moderata samlingspartiet 14 06. Kristen demokratisk samling 116 07. Vet ej, inget parti, röstar ej, blankröst 2 09. Arbetarpartiet kommunisterna 10. Sveriges kommunistiska parti 11. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 12. Kommunistiska arbetarförbundet 13. Nordiska rikspartiet 36 14. Miljöpartiet 1 15. Stockholmspartiet 4 16. Övriga 59 00. Uppgift saknas 793 99. Bortfall
VAR 36 BRA SYSSELSÄTTN: M 11 Loc 57 width 1 MD=9 F.11. Vi är också intresserade av vad Ni tycker om partiernas politik i olika sakfrågor. Ange vilket eller vilka partier som har fört en bra respektive dålig politik när det gäller ...... F.11A(1). Parti som har fört en bra politik när det gäller sysselsättningsfrågor: moderata samlingspartiet 220 1. Ja 1274 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 37 BRA SYSSELSÄTTN: FP 11 Loc 58 width 1 MD=9 F.11A(2). Parti som fört en bra politik när det gäller sysselsättningsfrågor: folkpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 112 1. Ja 1382 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 38 BRA SYSSELSÄTTN: C 11 Loc 59 width 1 MD=9 F.11A(3). Parti som fört en bra politik när det gäller syselsättningsfrågor: centerpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 181 1. Ja 1313 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 39 BRA SYSSELSÄTTN: S 11 Loc 60 width 1 MD=9 F.11A(4). Parti som fört en bra politik när det gäller sysselsättningsfrågor: socialdemokraterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 597 1. Ja 897 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 40 BRA SYSSELSÄTTN: VPK 11 Loc 61 width 1 MD=9 F.11A(5). Parti som fört en bra politik när det gäller sysselsättningsfrågor: vänsterpartiet kommunisterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 107 1. Ja 1387 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 41 DÅLIG SYSSELSÄTTN: M 11 Loc 62 width 1 MD=9 F.11A(6). Parti som fört en dålig politik när det gäller sysselsättningsfrågor: moderata samlingspartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 400 1. Ja 1094 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 42 DÅLIG SYSSELSÄTTN: FP 11 Loc 63 width 1 MD=9 F.11A(7). Parti som fört en dålig politik när det gäller sysselsättningsfrågor: folkpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 276 1. Ja 1218 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 43 DÅLIG SYSSELSÄTTN: C 11 Loc 64 width 1 MD=9 F.11A(8). Parti som fört en dålig politik när det gäller sysselsättningsfrågor: centerpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 409 1. Ja 1085 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 44 DÅLIG SYSSELSÄTTN: S 11 Loc 65 width 1 MD=9 F.11A(9). Parti som fört en dålig politik när det gäller sysselsättningsfrågor: socialdemokraterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 177 1. Ja 1317 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 45 DÅLIG SYSSELSÄTTN:VPK 11 Loc 66 width 1 MD=9 F.11A(10). Parti som fört en dålig politik när det gäller sysselsättningsfrågor: vänsterpartiet kommunisterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 192 1. Ja 1302 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 46 SYSSELSÄTTN: VET EJ 11 Loc 67 width 1 MD=9 F.11A(11). Vet ej vilket parti som fört en bra/dålig politik när det gäller sysselsättningsfrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> Om V36 till V40 ej markerat = Vet ej, parti med bra politik. Om V41 till V45 ej markerat = Vet ej, parti med dålig politik. 426 1. Ja 1068 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 47 BRA JÄMSTÄLLDHET: M 11 Loc 68 width 1 MD=9 F.11B(1). Parti som fört en bra politik när det gäller frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor: moderata samlingspartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 110 1. Ja 1384 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 48 BRA JÄMSTÄLLDHET: FP 11 Loc 69 width 1 MD=9 F.11B(2). Parti som fört en bra politik när det gäller frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor: folkpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 362 1. Ja 1132 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 49 BRA JÄMSTÄLLDHET: C 11 Loc 70 width 1 MD=9 F.11B(3). Parti som fört en bra politik när det gäller frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor: centerpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 140 1. Ja 1354 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 50 BRA JÄMSTÄLLDHET: S 11 Loc 71 width 1 MD=9 F.11B(4). Parti som fört en bra politik när det gäller frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor: socialdemokraterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 406 1. Ja 1088 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 51 BRA JÄMSTÄLLDHET: VPK 11 Loc 72 width 1 MD=9 F.11B(5). Parti som fört en bra politik när det gäller frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor: vänsterpartiet kommunisterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 145 1. Ja 1349 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 52 DÅLIG JÄMSTÄLLDHET: M 11 Loc 73 width 1 MD=9 F.11B(6). Parti som fört en dålig politik när det gäller frågor som gäller jämställdhet mellan män och kvinnor: moderaterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 373 1. Ja 1121 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 53 DÅLIG JÄMSTÄLLDHET:FP 11 Loc 74 width 1 MD=9 F.11B(7). Parti som fört en dålig politik när det gäller frågor som gäller jämställdhet mellan män och kvinnor: folkpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 112 1. Ja 1382 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 54 DÅLIG JÄMSTÄLLDHET: C 11 Loc 75 width 1 MD=9 F.11B(8). Parti som fört en dålig politik när det gäller frågor som gäller jämställdhet mellan män och kvinnor: centerpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 134 1. Ja 1360 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 55 DÅLIG JÄMSTÄLLDHET: S 11 Loc 76 width 1 MD=9 F.11B(9). Parti som fört en dålig politik när det gäller frågor som gäller jämställdhet mellan män och kvinnor: socialdemokraterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 101 1. Ja 1393 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 56 DÅLIG JÄMSTÄLLDHET:VPK11 Loc 77 width 1 MD=9 F.11B(10). Parti som fört en dålig politik när det gäller frågor som gäller jämställdhet mellan män och kvinnor: vänsterpartiet kommunisterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 100 1. Ja 1394 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 57 JÄMSTÄLLDHET: VET EJ 11 Loc 78 width 1 MD=9 F.11B(11). Vet ej vilket parti som fört en bra/dålig politik när det gäller frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor <Se F.11 för fullständig frågetext> Om V47 till V51 ej markerat = Vet ej, parti med bra politik. Om V52 till V56 ej markerat = Vet ej, parti med dålig politik. 563 1. Ja 931 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 58 BRA LÖNTAGARFOND: M 11 Loc 79 width 1 MD=9 F.11C(1). Parti som fört en bra politik när det gäller frågor som rör löntagarfonder: moderata samlingspartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 378 1. Ja 1116 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 59 BRA LÖNTAGARFOND: FP 11 Loc 80 width 1 MD=9 F.11C(2). Parti som fört en bra politik när det gäller frågor som rör löntagarfonder: folkpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 146 1. Ja 1348 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 60 BRA LÖNTAGARFOND: C 11 Loc 81 width 1 MD=9 F.11C(3). Parti som fört en bra politik när det gäller frågor som rör löntagarfonder: centerpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 152 1. Ja 1342 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 61 BRA LÖNTAGARFOND: S 11 Loc 82 width 1 MD=9 F.11C(4). Parti som fört en bra politik när det gäller frågor som rör löntagarfonder: socialdemokraterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 450 1. Ja 1044 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 62 BRA LÖNTAGARFOND: VPK 11 Loc 83 width 1 MD=9 F.11C(5). Parti som fört en bra politik när det gäller frågor som rör löntagarfonder: vänsterpartiet kommunisterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 62 1. Ja 1432 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 63 DÅLIG LÖNTAGARFOND: M 11 Loc 84 width 1 MD=9 F.11C(6). Parti som fört en dålig politik när det gäller frågor som rör löntagarfonder: moderata samlingspartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 355 1. Ja 1139 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 64 DÅLIG LÖNTAGARFOND: FP11 Loc 85 width 1 MD=9 F.11C(7). Parti som fört en dålig politik när det gäller frågor som rör löntagarfonder: folkpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 178 1. Ja 1316 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 65 DÅLIG LÖNTAGARFOND: C 11 Loc 86 width 1 MD=9 F.11C(8). Parti som fört en dålig politik när det gäller frågor som rör löntagarfonder: centerpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 189 1. Ja 1305 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 66 DÅLIG LÖNTAGARFOND: S 11 Loc 87 width 1 MD=9 F.11C(9). Parti som fört en dålig politik när det gäller frågor som rör löntagarfonder: socialdemokraterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 481 1. Ja 1013 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 67 DÅLIG LÖNTAGARFOND:VPK11 Loc 88 width 1 MD=9 F.11C(10). Parti som fört en dålig politik när det gäller frågor som rör löntagarfonder: vänsterpartiet kommunisterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 228 1. Ja 1266 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 68 LÖNTAGARFOND: VET EJ 11 Loc 89 width 1 MD=9 F.11C(11). Vet ej vilket parti som fört en bra/dålig politik när det gäller frågor som rör löntagarfonder <Se F.11 för fullständig frågetext> Om V58 till V62 ej markerat = Vet ej, parti med bra politik. Om V63 till V67 ej markerat = Vet ej, parti med dålig politik. 382 1. Ja 1112 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 69 BRA ENERGI: M 11 Loc 90 width 1 MD=9 F.11D(1). Parti som fört en bra politik när det gäller energi- och kärnkraftsfrågor: moderata samlingspartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 306 1. Ja 1188 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 70 BRA ENERGI: FP 11 Loc 91 width 1 MD=9 F.11D(2). Parti som fört en bra politik när det gäller energi- och kärnkraftsfrågor: folkpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 92 1. Ja 1402 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 71 BRA ENERGI: C 11 Loc 92 width 1 MD=9 F.11D(3). Parti som fört en bra politik när det gäller energi- och kärnkraftsfrågor: centerpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 366 1. Ja 1128 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 72 BRA ENERGI: S 11 Loc 93 width 1 MD=9 F.11D(4). Parti som fört en bra politik när det gäller energi- och kärnkraftsfrågor: socialdemokraterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 412 1. Ja 1082 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 73 BRA ENERGI: VPK 11 Loc 94 width 1 MD=9 F.11D(5). Parti som fört en bra politik när det gäller energi- och kärnkraftsfrågor: vänsterpartiet kommunisterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 144 1. Ja 1350 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 74 DÅLIG ENERGI: M 11 Loc 95 width 1 MD=9 F.11D(6). Parti som fört en dålig politik när det gäller energi- och kärnkraftsfrågor: moderata samlingspartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 271 1. Ja 1223 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 75 DÅLIG ENERGI: FP 11 Loc 96 width 1 MD=9 F.11D(7). Parti som fört en dålig politik när det gäller energi- och kärnkraftsfrågor: folkpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 179 1. Ja 1315 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 76 DÅLIG ENERGI: C 11 Loc 97 width 1 MD=9 F.11D(8). Parti som fört en dålig politik när det gäller energi- och kärnkraftsfrågor: centerpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 483 1. Ja 1011 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 77 DÅLIG ENERGI: S 11 Loc 98 width 1 MD=9 F.11D(9). Parti som fört en dålig politik när det gäller energi- och kärnkraftsfrågor: socialdemokraterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 242 1. Ja 1252 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 78 DÅLIG ENERGI: VPK 11 Loc 99 width 1 MD=9 F.11D(10). Parti som fört en dålig politik när det gäller energi- och kärnkraftsfrågor: vänsterpartiet kommunisterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 193 1. Ja 1301 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 79 ENERGI: VET EJ 11 Loc 100 width 1 MD=9 F.11D(11). Vet ej vilket parti som fört en bra/dålig politik när det gäller energi- och kärnkraftsfrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> Om V69 till V73 ej markerat = Vet ej, parti med bra politik. Om V74 till V78 ej markerat = Vet ej, parti med dålig politik. 319 1. Vet ej 1175 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 80 BRA UTBILDN: M 11 Loc 101 width 1 MD=9 F.11E(1). Parti som fört en bra politik när det gäller skol- och utbildningsfrågor: moderata samlingspartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 336 1. Ja 1158 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 81 BRA UTBILDN: FP 11 Loc 102 width 1 MD=9 F.11E(2). Parti som fört en bra politik när det gäller skol- och utbildningsfrågor: folkpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 130 1. Ja 1364 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 82 BRA UTBILDN: C 11 Loc 103 width 1 MD=9 F.11E(3). Parti som fört en bra politik när det gäller skol- och utbildningsfrågor: centerpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 119 1. Ja 1375 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 83 BRA UTBILDN: S 11 Loc 104 width 1 MD=9 F.11E(4). Parti som fört en bra politik när det gäller skol- och utbildningsfrågor: socialdemokraterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 346 1. Ja 1148 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 84 BRA UTBILDN: VPK 11 Loc 105 width 1 MD=9 F.11E(5). Parti som fört en bra politik när det gäller skol- och utbildningsfrågor: vänsterpartiet kommunisterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 65 1. Ja 1429 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 85 DÅLIG UTBILDN: M 11 Loc 106 width 1 MD=9 F.11E(6). Parti som fört en dålig politik när det gäller skol- och utbildningsfrågor: moderata samlingspartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 241 1. Ja 1253 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 86 DÅLIG UTBILDN: FP 11 Loc 107 width 1 MD=9 F.11E(7). Parti som fört en dålig politik när det gäller skol- och utbildningsfrågor: folkpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 142 1. Ja 1352 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 87 DÅLIG UTBILDN: C 11 Loc 108 width 1 MD=9 F.11E(8). Parti som fört en dålig politik när det gäller skol- och utbildningsfrågor: centerpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 164 1. Ja 1330 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 88 DÅLIG UTBILDN: S 11 Loc 109 width 1 MD=9 F.11E(9). Parti som fört en dålig politik när det gäller skol- och utbildningsfrågor: socialdemokraterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 274 1. Ja 1220 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 89 DÅLIG UTBILDN: VPK 11 Loc 110 width 1 MD=9 F.11E(10). Parti som fört en dålig politik när det gäller skol- och utbildningsfrågor: vänsterpartiet kommunisterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 146 1. Ja 1348 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 90 UTBILDN: VET EJ 11 Loc 111 width 1 MD=9 F.11E(11). Vet ej vilket parti som fört en bra/dålig politik när det gäller skol- och utbildningsfrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> Om V80 till V84 ej markerat = Vet ej, parti med bra politik. Om V85 till V89 ej markerat = Vet ej, parti med dålig politik. 560 1. Vet ej 934 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 91 BRA FÖRSVAR: M 11 Loc 112 width 1 MD=9 F.11F(1). Parti som fört en bra politik när det gäller försvarsfågor: moderata samlingspartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 370 1. Ja 1124 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 92 BRA FÖRSVAR: FP 11 Loc 113 width 1 MD=9 F.11F(2). Parti som fört en bra politik när det gäller försvarsfågor: folkpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 124 1. Ja 1370 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 93 BRA FÖRSVAR: C 11 Loc 114 width 1 MD=9 F.11F(3). Parti som fört en bra politik när det gäller försvarsfågor: centerpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 126 1. Ja 1368 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 94 BRA FÖRSVAR: S 11 Loc 115 width 1 MD=9 F.11F(4). Parti som fört en bra politik när det gäller försvarsfågor: socialdemokraterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 355 1. Ja 1139 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 95 BRA FÖRSVAR: VPK 11 Loc 116 width 1 MD=9 F.11F(5). Parti som fört en bra politik när det gäller försvarsfågor: vänsterpartiet kommunisterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 93 1. Ja 1401 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 96 DÅLIG FÖRSVAR: M 11 Loc 117 width 1 MD=9 F.11F(6). Parti som fört en dålig politik när det gäller försvarsfågor: moderata samlingspartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 271 1. Ja 1223 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 97 DÅLIG FÖRSVAR: FP 11 Loc 118 width 1 MD=9 F.11F(7). Parti som fört en dålig politik när det gäller försvarsfågor: folkpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 129 1. Ja 1365 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 98 DÅLIG FÖRSVAR: C 11 Loc 119 width 1 MD=9 F.11F(8). Parti som fört en dålig politik när det gäller försvarsfågor: centerpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 150 1. Ja 1344 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 99 DÅLIG FÖRSVAR: S 11 Loc 120 width 1 MD=9 F.11F(9). Parti som fört en dålig politik när det gäller försvarsfågor: socialdemokraterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 168 1. Ja 1326 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 100 DÅLIG FÖRSVAR: VPK 11 Loc 121 width 1 MD=9 F.11F(10). Parti som fört en dålig politik när det gäller försvarsfågor: vänsterpartiet kommunisterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 346 1. Ja 1148 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 101 FÖRSVAR: VET EJ 11 Loc 122 width 1 MD=9 F.11F(11). Vet ej vilket parti som fört en bra/dålig politik när det gäller försvarsfågor <Se F.11 för fullständig frågetext> Om V91 till V95 ej markerat = Vet ej, parti med bra politik. Om V96 till V100 ej markerat = Vet ej, parti med dålig politik. 511 1. Vet ej 983 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 102 BRA SKATTEFRÅGOR: M 11 Loc 123 width 1 MD=9 F.11G(1). Parti som fört en bra politik när det gäller skattefrågor: moderata samlingspartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 331 1. Ja 1163 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 103 BRA SKATTEFRÅGOR: FP 11 Loc 124 width 1 MD=9 F.11G(2). Parti som fört en bra politik när det gäller skattefrågor: folkpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 125 1. Ja 1369 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 104 BRA SKATTEFRÅGOR: C 11 Loc 125 width 1 MD=9 F.11G(3). Parti som fört en bra politik när det gäller skattefrågor: centerpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 167 1. Ja 1327 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 105 BRA SKATTEFRÅGOR: S 11 Loc 126 width 1 MD=9 F.11G(4). Parti som fört en bra politik när det gäller skattefrågor: socialdemokraterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 462 1. Ja 1032 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 106 BRA SKATTEFRÅGOR: VPK 11 Loc 127 width 1 MD=9 F.11G(5). Parti som fört en bra politik när det gäller skattefrågor: vänsterpartiet kommunisterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 110 1. Ja 1384 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 107 DÅLIG SKATTEFRÅGOR: M 11 Loc 128 width 1 MD=9 F.11G(6). Parti som fört en dålig politik när det gäller skattefrågor: moderata samlingspartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 432 1. Ja 1062 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 108 DÅLIG SKATTEFRÅGOR:FP 11 Loc 129 width 1 MD=9 F.11G(7). Parti som fört en dålig politik när det gäller skattefrågor: folkpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 215 1. Ja 1279 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 109 DÅLIG SKATTEFRÅGOR: C 11 Loc 130 width 1 MD=9 F.11G(8). Parti som fört en dålig politik när det gäller skattefrågor: centerpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 233 1. Ja 1261 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 110 DÅLIG SKATTEFRÅGOR: S 11 Loc 131 width 1 MD=9 F.11G(9). Parti som fört en dålig politik när det gäller skattefrågor: socialdemokraterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 291 1. Ja 1203 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 111 DÅLIG SKATTEFRÅGOR:VPK11 Loc 132 width 1 MD=9 F.11G(10). Parti som fört en dålig politik när det gäller skattefrågor: vänsterpartiet kommunisterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 250 1. Ja 1244 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 112 SKATTEFRÅGOR: VET EJ 11 Loc 133 width 1 MD=9 F.11G(11). Vet ej vilket parti som fört en bra/dålig politik när det gäller skattefrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> Om V102 till V106 ej markerat = Vet ej, parti med bra politik. Om V107 till V111 ej markerat = Vet ej, parti med dålig politik. 389 1. Vet ej 1105 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 113 BRA U-HJÄLP: M 11 Loc 134 width 1 MD=9 F.11H(1). Parti som fört en bra politik när det gäller U-hjälpsfrågor: moderata samlingspartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 211 1. Ja 1283 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 114 BRA U-HJÄLP: FP 11 Loc 135 width 1 MD=9 F.11H(2). Parti som fört en bra politik när det gäller U-hjälpsfrågor: folkpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 246 1. Ja 1248 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 115 BRA U-HJÄLP: C 11 Loc 136 width 1 MD=9 F.11H(3). Parti som fört en bra politik när det gäller U-hjälpsfrågor: centerpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 108 1. Ja 1386 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 116 BRA U-HJÄLP: S 11 Loc 137 width 1 MD=9 F.11H(4). Parti som fört en bra politik när det gäller U-hjälpsfrågor: socialdemokraterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 356 1. Ja 1138 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 117 BRA U-HJÄLP: VPK 11 Loc 138 width 1 MD=9 F.11H(5). Parti som fört en bra politik när det gäller U-hjälpsfrågor: vänsterpartiet kommunisterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 78 1. Ja 1416 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 118 DÅLIG U-HJÄLP: M 11 Loc 139 width 1 MD=9 F.11H(6). Parti som fört en dålig politik när det gäller U-hjälpsfrågor: moderata samlingspartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 296 1. Ja 1198 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 119 DÅLIG U-HJÄLP: FP 11 Loc 140 width 1 MD=9 F.11H(7). Parti som fört en dålig politik när det gäller U-hjälpsfrågor: folkpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 212 1. Ja 1282 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 120 DÅLIG U-HJÄLP: C 11 Loc 141 width 1 MD=9 F.11H(8). Parti som fört en dålig politik när det gäller U-hjälpsfrågor: centerpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 124 1. Ja 1370 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 121 DÅLIG U-HJÄLP: S 11 Loc 142 width 1 MD=9 F.11H(9). Parti som fört en dålig politik när det gäller U-hjälpsfrågor: socialdemokratern <Se F.11 för fullständig frågetext> 141 1. Ja 1353 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 122 DÅLIG U-HJÄLP: VPK 11 Loc 143 width 1 MD=9 F.11H(10). Parti som fört en dålig politik när det gäller U-hjälpsfrågor: vänsterpartiet kommunisterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 137 1. Ja 1357 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 123 U-HJÄLP: VET EJ 11 Loc 144 width 1 MD=9 F.11H(11). Vet ej vilket parti som fört en bra/dålig politik när det gäller U-hjälpsfrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> Om V113 till V117 ej markerat = Vet ej, parti med bra politik. Om V118 till V122 ej markerat = Vet ej, parti med dålig politik. 599 1. Vet ej 895 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 124 BRA BARNOMSORG: M 11 Loc 145 width 1 MD=9 F.11J(1). Parti som fört en bra politik när det gäller frågor som rör barnomsorg: moderata samlingspartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 158 1. Ja 1336 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 125 BRA BARNOMSORG: FP 11 Loc 146 width 1 MD=9 F.11J(2). Parti som fört en bra politik när det gäller frågor som rör barnomsorg: folkpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 141 1. Ja 1353 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 126 BRA BARNOMSORG: C 11 Loc 147 width 1 MD=9 F.11J(3). Parti som fört en bra politik när det gäller frågor som rör barnomsorg: centerpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 175 1. Ja 1319 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 127 BRA BARNOMSORG: S 11 Loc 148 width 1 MD=9 F.11J(4). Parti som fört en bra politik när det gäller frågor som rör barnomsorg: socialdemokraterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 480 1. Ja 1014 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 128 BRA BARNOMSORG: VPK 11 Loc 149 width 1 MD=9 F.11J(5). Parti som fört en bra politik när det gäller frågor som rör barnomsorg: vänsterpartiet kommunisterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 126 1. Ja 1368 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 129 DÅLIG BARNOMSORG: H 11 Loc 150 width 1 MD=9 F.11J(6). Parti som fört en dålig politik när det gäller frågor som rör barnomsorg: moderata samlingspartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 332 1. Ja 1162 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 130 DÅLIG BARNOMSORG: FP 11 Loc 151 width 1 MD=9 F.11J(7). Parti som fört en dålig politik när det gäller frågor som rör barnomsorg: folkpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 130 1. Ja 1364 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 131 DÅLIG BARNOMSORG: C 11 Loc 152 width 1 MD=9 F.11J(8). Parti som fört en dålig politik när det gäller frågor som rör barnomsorg: centerpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 167 1. Ja 1327 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 132 DÅLIG BARNOMSORG: S 11 Loc 153 width 1 MD=9 F.11J(9). Parti som fört en dålig politik när det gäller frågor som rör barnomsorg: socialdemokraterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 167 1. Ja 1327 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 133 DÅLIG BARNOMSORG: VPK 11 Loc 154 width 1 MD=9 F.11J(10). Parti som fört en dålig politik när det gäller frågor som rör barnomsorg: vänsterpartiet kommunisterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 132 1. Ja 1362 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 134 BARNOMSORG: VET EJ 11 Loc 155 width 1 MD=9 F.11J(11). Vet ej vilket parti som fört en bra/dålig politik när det gäller frågor som rör barnomsorg <Se F.11 för fullständig frågetext> Om V124 till V128 ej markerat = Vet ej, parti med bra politik. Om V129 till V133 ej markerat = Vet ej, parti med dålig politik. 561 1. Vet ej 933 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 135 BRA NÄRINGSLIV: M 11 Loc 156 width 1 MD=9 F.11K(1). Parti som fört en bra politik när det gäller frågor som rör statens inflytande över näringslivet: moderata samlingspartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 311 1. Ja 1183 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 136 BRA NÄRINGSLIV: FP 11 Loc 157 width 1 MD=9 F.11K(2). Parti som fört en bra politik när det gäller frågor som rör statens inflytande över näringslivet: folkpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 103 1. Ja 1391 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 137 BRA NÄRINGSLIV: C 11 Loc 158 width 1 MD=9 F.11K(3). Parti som fört en bra politik när det gäller frågor som rör statens inflytande över näringslivet: centerpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 138 1. Ja 1356 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 138 BRA NÄRINGSLIV: S 11 Loc 159 width 1 MD=9 F.11K(4). Parti som fört en bra politik när det gäller frågor som rör statens inflytande över näringslivet: socialdemokraterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 368 1. Ja 1126 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 139 BRA NÄRINGSLIV: VPK 11 Loc 160 width 1 MD=9 F.11K(5). Parti som fört en bra politik när det gäller frågor som rör statens inflytande över näringslivet: vänsterpartiet kommunisterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 99 1. Ja 1395 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 140 DÅLIG NÄRINGSLIV: M 11 Loc 161 width 1 MD=9 F.11K(6). Parti som fört en dålig politik när det gäller frågor som rör statens inflytande över näringslivet: moderata samlingspartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 268 1. Ja 1226 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 141 DÅLIG NÄRINGSLIV: FP 11 Loc 162 width 1 MD=9 F.11K(7). Parti som fört en dålig politik när det gäller frågor som rör statens inflytande över näringslivet: folkpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 151 1. Ja 1343 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 142 DÅLIG NÄRINGSLIV: C 11 Loc 163 width 1 MD=9 F.11K(8). Parti som fört en dålig politik när det gäller frågor som rör statens inflytande över näringslivet: centerpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 211 1. Ja 1283 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 143 DÅLIG NÄRINGSLIV: S 11 Loc 164 width 1 MD=9 F.11K(9). Parti som fört en dålig politik när det gäller frågor som rör statens inflytande över näringslivet: socialdemokraterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 277 1. Ja 1217 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 144 DÅLIG NÄRINGSLIV: VPK 11 Loc 165 width 1 MD=9 F.11K(10). Parti som fört en dålig politik när det gäller frågor som rör statens inflytande över näringslivet: vänsterpartiet kommunisterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 282 1. Ja 1212 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 145 NÄRINGSLIV: VET EJ 11 Loc 166 width 1 MD=9 F.11K(11). Vet ej vilket parti som fört en bra/dålig politik när det gäller frågor som rör statens inflytande över näringslivet <Se F.11 för fullständig frågetext> Om V135 till V139 ej markerat = Vet ej, parti med bra politik. Om V140 till V144 ej markerat = Vet ej, parti med dålig politik. 536 1. Vet ej 958 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 146 BRA UTRIKESPOL: M 11 Loc 167 width 1 MD=9 F.11L(1). Parti som fört en bra politik när det gäller utrikespolitiska frågor: moderata samlingspartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 212 1. Ja 1282 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 147 BRA UTRIKESPOL: FP 11 Loc 168 width 1 MD=9 F.11L(2). Parti som fört en bra politik när det gäller utrikespolitiska frågor: folkpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 251 1. Ja 1243 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 148 BRA UTRIKESPOL: C 11 Loc 169 width 1 MD=9 F.11L(3). Parti som fört en bra politik när det gäller utrikespolitiska frågor: centerpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 178 1. Ja 1316 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 149 BRA UTRIKESPOL: S 11 Loc 170 width 1 MD=9 F.11L(4). Parti som fört en bra politik när det gäller utrikespolitiska frågor: socialdemokraterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 495 1. Ja 999 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 150 BRA UTRIKESPOL: VPK 11 Loc 171 width 1 MD=9 F.11L(5). Parti som fört en bra politik när det gäller utrikespolitiska frågor: vänsterpartiet kommunisterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 48 1. Ja 1446 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 151 DÅLIG UTRIKESPOL: M 11 Loc 172 width 1 MD=9 F.11L(6). Parti som fört en dålig politik när det gäller utrikespolitiska frågor: moderata samlingspartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 225 1. Ja 1269 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 152 DÅLIG UTRIKESPOL: FP 11 Loc 173 width 1 MD=9 F.11L(7). Parti som fört en dålig politik när det gäller utrikespolitiska frågor: folkpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 142 1. Ja 1352 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 153 DÅLIG UTRIKESPOL: C 11 Loc 174 width 1 MD=9 F.11L(8). Parti som fört en dålig politik när det gäller utrikespolitiska frågor: centerpartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> 149 1. Ja 1345 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 154 DÅLIG UTRIKESPOL: S 11 Loc 175 width 1 MD=9 F.11L(9). Parti som fört en dålig politik när det gäller utrikespolitiska frågor: socialdemokraterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 111 1. Ja 1383 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 155 DÅLIG UTRIKESPOL: VPK 11 Loc 176 width 1 MD=9 F.11L(10). Parti som fört en dålig politik när det gäller utrikespolitiska frågor: vänsterpartiet kommunisterna <Se F.11 för fullständig frågetext> 299 1. Ja 1195 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 156 UTRIKESPOL: VET EJ 11 Loc 177 width 1 MD=9 F.11L(11). Vet ej vilket parti som fört en bra/dålig politik när det gäller utrikespolitiska frågor <Se F.11 för fullständig frågetext> Om V146 till V150 ej markerat = Vet ej, parti med bra politik. Om V151 till V155 ej markerat = Vet ej, parti med dålig politik. 566 1. Ja 928 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 157 U-LANDSBISTÅND: UP 12 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 F.12. Vi fortsätter med att se närmare på de tre sektorer, som står i centrum för denna undersökning, dvs de utrikes-, försvars- och skolpolitiska områdena. Vi återger mer eller mindre ordagrant ett antal argument från den dagspolitiska debatten. Vi frågar först vad Ni tycker och därefter vad Ni tror att riksdagspartierna tycker. "Huvuddelen av det svenska U-landsbiståndet bör ges till de allra fattigaste länderna oavsett deras inrikespolitiska förhållanden" F.12(1). Er egen ståndpunkt 355 1. Instämmer helt 415 2. Instämmer i stort 217 3. I stort sett motsatt åsikt 220 4. Helt motsatt åsikt 193 8. Vet ej 94 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 158 U-LANDSBISTÅND: M 12 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(2). Moderata samlingspartiet <Se F.12 för fullständig frågetext> 80 1. Instämmer helt 155 2. Instämmer i stort 209 3. I stort sett motsatt åsikt 233 4. Helt motsatt åsikt 618 8. Vet ej 197 0. Uppgift saknas 795 9. Bortfall
VAR 159 U-LANDSBISTÅND: FP 12 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(3). Folkpartiet <Se F.12 för fullständig frågetext> 141 1. Instämmer helt 351 2. Instämmer i stort 138 3. I stort sett motsatt åsikt 33 4. Helt motsatt åsikt 609 8. Vet ej 222 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 160 U-LANDSBISTÅND: C 12 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(4). Centerpartiet <Se F.12 för fullständig frågetext> 76 1. Instämmer helt 343 2. Instämmer i stort 141 3. I stort sett motsatt åsikt 41 4. Helt motsatt åsikt 674 8. Vet ej 219 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 161 U-LANDSBISTÅND: 12 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(5). Socialdemokraterna <Se F.12 för fullständig frågetext> 220 1. Instämmer helt 336 2. Instämmer i stort 130 3. I stort sett motsatt åsikt 84 4. Helt motsatt åsikt 548 8. Vet ej 176 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 162 U-LANDSBISTÅND: VPK 12 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(6). Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.12 för fullständig frågetext> 130 1. Instämmer helt 158 2. Instämmer i stort 115 3. I stort sett motsatt åsikt 180 4. Helt motsatt åsikt 685 8. Vet ej 226 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 163 FRIHANDEL: UP 13 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 F.13. Sverige bör fortsätta verka för frihandel, (dvs för tullfrihet mellan länderna) även till priset av ökad arbetslöshet i krisbranscher såsom textil F.13(1). Er egen ståndpunkt 202 1. Instämmer helt 324 2. Instämmer i stort 320 3. I stort sett motsatt åsikt 304 4. Helt motsatt åsikt 257 8. Vet ej 87 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 164 FRIHANDEL: M 13 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(2). Moderata samlingspartiet <Se F.13 för fullständig frågetext> 301 1. Instämmer helt 194 2. Instämmer i stort 59 3. I stort sett motsatt åsikt 41 4. Helt motsatt åsikt 686 8. Vet ej 213 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 165 FRIHANDEL: FP 13 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(3). Folkpartiet <Se F.13 för fullständig frågetext> 128 1. Instämmer helt 315 2. Instämmer i stort 84 3. I stort sett motsatt åsikt 12 4. Helt motsatt åsikt 721 8. Vet ej 234 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 166 FRIHANDEL: C 13 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(4). Centerpartiet <Se F.13 för fullständig frågetext> 88 1. Instämmer helt 304 2. Instämmer i stort 116 3. I stort sett motsatt åsikt 21 4. Helt motsatt åsikt 739 8. Vet ej 226 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 167 FRIHANDEL: S 13 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(5). Socialdemokraterna <Se F.13 för fullständig frågetext> 82 1. Instämmer helt 237 2. Instämmer i stort 214 3. I stort sett motsatt åsikt 96 4. Helt motsatt åsikt 669 8. Vet ej 196 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 168 FRIHANDEL: VPK 13 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(6). Västerpartiet kommunisterna <Se F.13 för fullständig frågetext> 36 1. Instämmer helt 87 2. Instämmer i stort 117 3. I stort sett motsatt åsikt 239 4. Helt motsatt åsikt 784 8. Vet ej 231 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 169 KÄRNVAPENFRI ZON: UP 14 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 F.14. Sverige bör verka för att Norden blir en av stormakterna erkänd kärnvapenfri zon endast om stormakterna nedrustar. F.14(1). Er egen ståndpunkt 621 1. Instämmer helt 300 2. Instämmer i stort 128 3. I stort sett motsatt åsikt 166 4. Helt motsatt åsikt 188 8. Vet ej 91 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 170 KÄRNVAPENFRI ZON: M 14 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 F.14(2). Moderata samlingspartiet <Se F.14 för fullständig frågetext> 241 1. Instämmer helt 176 2. Instämmer i stort 99 3. I stort sett motsatt åsikt 78 4. Helt motsatt åsikt 655 8. Vet ej 245 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 171 KÄRNVAPENFRI ZON: FP 14 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 F.14(3). Folkpartiet <Se F.14 för fullständig frågetext> 168 1. Instämmer helt 266 2. Instämmer i stort 106 3. I stort sett motsatt åsikt 33 4. Helt motsatt åsikt 667 8. Vet ej 254 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 172 KÄRNVAPENFRI ZON: C 14 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 F.14(4). Centerpartiet <Se F.14 för fullständig frågetext> 179 1. Instämmer helt 263 2. Instämmer i stort 98 3. I stort sett motsatt åsikt 47 4. Helt motsatt åsikt 659 8. Vet ej 248 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 173 KÄRNVAPENFRI ZON: S 14 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 9 F.14(5). Socialdemokraterna <Se F.14 för fullständig frågetext> 248 1. Instämmer helt 215 2. Instämmer i stort 122 3. I stort sett motsatt åsikt 90 4. Helt motsatt åsikt 600 8. Vet ej 219 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 174 KÄRNVAPENFRI ZON: VPK 14 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 9 F.14(6). Västerpartiet kommunisterna <Se F.14 för fullständig frågetext> 184 1. Instämmer helt 125 2. Instämmer i stort 74 3. I stort sett motsatt åsikt 171 4. Helt motsatt åsikt 681 8. Vet ej 259 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 175 NEDRUSTNING: UP 15 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 F.15. Nedrustningsfrågor spelar en alltför liten roll i svensk utrikespolitik F.15(1). Er egen ståndpunkt 304 1. Instämmer helt 391 2. Instämmer i stort 246 3. I stort sett motsatt åsikt 157 4. Helt motsatt åsikt 298 8. Vet ej 98 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 176 NEDRUSTNING: M 15 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(2). Moderata samlingspartiet <Se F.15 för fullständig frågetext> 68 1. Instämmer helt 138 2. Instämmer i stort 184 3. I stort sett motsatt åsikt 182 4. Helt motsatt åsikt 678 8. Vet ej 244 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 177 NEDRUSTNING: FP 15 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(3). Folkpartiet <Se F.15 för fullständig frågetext> 51 1. Instämmer helt 233 2. Instämmer i stort 180 3. I stort sett motsatt åsikt 66 4. Helt motsatt åsikt 703 8. Vet ej 261 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 178 NEDRUSTNING: C 15 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(4). Centerpartiet <Se F.15 för fullständig frågetext> 39 1. Instämmer helt 240 2. Instämmer i stort 170 3. I stort sett motsatt åsikt 60 4. Helt motsatt åsikt 726 8. Vet ej 259 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 179 NEDRUSTNING: S 15 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(5). Socialdemokraterna <Se F.15 för fullständig frågetext> 169 1. Instämmer helt 271 2. Instämmer i stort 102 3. I stort sett motsatt åsikt 81 4. Helt motsatt åsikt 644 8. Vet ej 227 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 180 NEDRUSTNING: VPK 15 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(6). Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.15 för fullständig frågetext> 214 1. Instämmer helt 148 2. Instämmer i stort 59 3. I stort sett motsatt åsikt 85 4. Helt motsatt åsikt 720 8. Vet ej 268 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 181 FLYGPLANSSYSTEM: UP 16 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 F.16. Sverige måste även fortsättningsvis satsa på eget militärt flygplanssystem i stället för att helt lita till inköp utifrån. F.16(1). Er egen ståndpunkt 811 1. Instämmer helt 275 2. Instämmer i stort 45 3. I stort sett motsatt åsikt 52 4. Helt motsatt åsikt 217 8. Vet ej 94 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 182 FLYGPLANSSYSTEM: M 16 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(2). Moderata samlingspartiet <Se F.16 för fullständig frågetext> 496 1. Instämmer helt 144 2. Instämmer i stort 47 3. I stort sett motsatt åsikt 25 4. Helt motsatt åsikt 552 8. Vet ej 230 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 183 FLYGPLANSSYSTEM: FP 16 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(3). Folkpartiet <Se F.16 för fullständig frågetext> 250 1. Instämmer helt 300 2. Instämmer i stort 54 3. I stort sett motsatt åsikt 14 4. Helt motsatt åsikt 622 8. Vet ej 254 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 184 FLYGPLANSSYSTEM: C 16 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(4). Centerpartiet <Se F.16 för fullständig frågetext> 238 1. Instämmer helt 300 2. Instämmer i stort 66 3. I stort sett motsatt åsikt 19 4. Helt motsatt åsikt 629 8. Vet ej 242 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 185 FLYGPLANSSYSTEM: S 16 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(5). Socialdemokraterna <Se F.16 för fullständig frågetext> 177 1. Instämmer helt 277 2. Instämmer i stort 156 3. I stort sett motsatt åsikt 62 4. Helt motsatt åsikt 604 8. Vet ej 218 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 186 FLYGPLANSSYSTEM: VPK 16 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(6). Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.16 för fullständig frågetext> 89 1. Instämmer helt 97 2. Instämmer i stort 85 3. I stort sett motsatt åsikt 192 4. Helt motsatt åsikt 775 8. Vet ej 256 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 187 BANTAT FÖRSVAR: UP 17 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 F.17. Det svenska försvaret är alltför stort och kostsamt och måste bantas ned kraftigt F.17(1). Er egen ståndpunkt 299 1. Instämmer helt 301 2. Instämmer i stort 371 3. I stort sett motsatt åsikt 290 4. Helt motsatt åsikt 149 8. Vet ej 84 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 188 BANTAT FÖRSVAR: M 17 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(2). Moderata samlingspartiet <Se F.17 för fullständig frågetext> 38 1. Instämmer helt 36 2. Instämmer i stort 139 3. I stort sett motsatt åsikt 634 4. Helt motsatt åsikt 427 8. Vet ej 220 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 189 BANTAT FÖRSVAR: FP 17 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(3). Folkpartiet <Se F.17 för fullständig frågetext> 19 1. Instämmer helt 146 2. Instämmer i stort 418 3. I stort sett motsatt åsikt 125 4. Helt motsatt åsikt 539 8. Vet ej 247 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 190 BANTAT FÖRSVAR: C 17 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(4). Centerpartiet <Se F.17 för fullständig frågetext> 19 1. Instämmer helt 165 2. Instämmer i stort 424 3. I stort sett motsatt åsikt 110 4. Helt motsatt åsikt 535 8. Vet ej 241 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 191 BANTAT FÖRSVAR: S 17 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(5). Socialdemokraterna <Se F.17 för fullständig frågetext> 164 1. Instämmer helt 378 2. Instämmer i stort 194 3. I stort sett motsatt åsikt 59 4. Helt motsatt åsikt 483 8. Vet ej 216 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 192 BANTAT FÖRSVAR: VPK 17 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(6). Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.17 för fullständig frågetext> 488 1. Instämmer helt 157 2. Instämmer i stort 48 3. I stort sett motsatt åsikt 43 4. Helt motsatt åsikt 511 8. Vet ej 247 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 193 SKOLANS MÅL: UP 18 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 F.18. Skolans viktigaste mål är att förmedla kunskap. De sociala målen såsom gemenskap, samarbetsförmåga m m måste komma i andra hand. F.18(1). Er egen ståndpunkt 324 1. Instämmer helt 378 2. Instämmer i stort 329 3. I stort sett motsatt åsikt 278 4. Helt motsatt åsikt 102 8. Vet ej 83 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 194 SKOLANS MÅL: M 18 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(2). Moderata samlingspartiet <Se F.18 för fullständig frågetext> 432 1. Instämmer helt 192 2. Instämmer i stort 64 3. I stort sett motsatt åsikt 35 4. Helt motsatt åsikt 540 8. Vet ej 231 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 195 SKOLANS MÅL: FP 18 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(3). Folkpartiet <Se F.18 för fullständig frågetext> 94 1. Instämmer helt 316 2. Instämmer i stort 183 3. I stort sett motsatt åsikt 37 4. Helt motsatt åsikt 609 8. Vet ej 255 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 196 SKOLANS MÅL: C 18 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(4). Centerpartiet <Se F.18 för fullständig frågetext> 98 1. Instämmer helt 314 2. Instämmer i stort 188 3. I stort sett motsatt åsikt 32 4. Helt motsatt åsikt 620 8. Vet ej 242 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 197 SKOLANS MÅL: S 18 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(5). Socialdemokraterna <Se F.18 för fullständig frågetext> 82 1. Instämmer helt 118 2. Instämmer i stort 307 3. I stort sett motsatt åsikt 230 4. Helt motsatt åsikt 538 8. Vet ej 219 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 198 SKOLANS MÅL: VPK 18 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(6). Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.18 för fullständig frågetext> 51 1. Instämmer helt 70 2. Instämmer i stort 176 3. I stort sett motsatt åsikt 295 4. Helt motsatt åsikt 640 8. Vet ej 262 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 199 SLOPADE BETYG: UP 18 Loc 220 width 1 MD=0 or GE 9 F.19. Betygen bör slopas i både grund- och gymnasieskolorna F.19(1). Er egen ståndpunkt 114 1. Instämmer helt 112 2. Instämmer i stort 280 3. I stort sett motsatt åsikt 816 4. Helt motsatt åsikt 100 8. Vet ej 72 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 200 SLOPADE BETYG: M 19 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 F.19(2). Moderata samlingspartiet <Se F.19 för fullständig frågetext> 43 1. Instämmer helt 33 2. Instämmer i stort 81 3. I stort sett motsatt åsikt 621 4. Helt motsatt åsikt 486 8. Vet ej 230 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 201 SLOPADE BETYG: FP 19 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 F.19(3). Folkpartiet <Se F.19 för fullständig frågetext> 26 1. Instämmer helt 120 2. Instämmer i stort 314 3. I stort sett motsatt åsikt 147 4. Helt motsatt åsikt 631 8. Vet ej 256 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 202 SLOPADE BETYG: C 19 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 F.19(4). Centerpartiet <Se F.19 för fullständig frågetext> 24 1. Instämmer helt 109 2. Instämmer i stort 318 3. I stort sett motsatt åsikt 159 4. Helt motsatt åsikt 640 8. Vet ej 244 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 203 SLOPADE BETYG: S 19 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 F.19(5). Socialdemokraterna <Se F.19 för fullständig frågetext> 237 1. Instämmer helt 306 2. Instämmer i stort 109 3. I stort sett motsatt åsikt 60 4. Helt motsatt åsikt 550 8. Vet ej 232 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 204 SLOPADE BETYG: VPK 19 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 9 F.19(6). Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.19 för fullständig frågetext> 360 1. Instämmer helt 166 2. Instämmer i stort 45 3. I stort sett motsatt åsikt 41 4. Helt motsatt åsikt 627 8. Vet ej 255 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 205 PRIVATA SKOLOR: UP 20 Loc 226 width 1 MD=0 or GE 9 F.20. Samhället bör aktivt stödja de privata skolorna, som ett komplement till det allmänna skolväsendet F.20(1). Er egen ståndpunkt 282 1. Instämmer helt 269 2. Instämmer i stort 220 3. I stort sett motsatt åsikt 444 4. Helt motsatt åsikt 209 8. Vet ej 70 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 206 PRIVATA SKOLOR: M 20 Loc 227 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(2). Moderata samlingspartiet <Se F.20 för fullständig frågetext> 566 1. Instämmer helt 142 2. Instämmer i stort 30 3. I stort sett motsatt åsikt 12 4. Helt motsatt åsikt 518 8. Vet ej 226 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 207 PRIVATA SKOLOR: FP 20 Loc 228 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(3). Folkpartiet <Se F.20 för fullständig frågetext> 112 1. Instämmer helt 317 2. Instämmer i stort 164 3. I stort sett motsatt åsikt 33 4. Helt motsatt åsikt 624 8. Vet ej 244 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 208 PRIVATA SKOLOR: C 20 Loc 229 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(4). Centerpartiet <Se F.20 för fullständig frågetext> 81 1. Instämmer helt 286 2. Instämmer i stort 191 3. I stort sett motsatt åsikt 41 4. Helt motsatt åsikt 658 8. Vet ej 237 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 209 PRIVATA SKOLOR: S 20 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(5). Socialdemokraterna <Se F.20 för fullständig frågetext> 38 1. Instämmer helt 40 2. Instämmer i stort 195 3. I stort sett motsatt åsikt 457 4. Helt motsatt åsikt 550 8. Vet ej 214 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 210 PRIVATA SKOLOR: VPK 20 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(6). Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.20 för fullständig frågetext> 19 1. Instämmer helt 20 2. Instämmer i stort 55 3. I stort sett motsatt åsikt 565 4. Helt motsatt åsikt 588 8. Vet ej 247 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 211 AVVISA KRÄNKNING: UP 21 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 9 F.21. Sverige bör med större kraft än nu avvisa alla kränkningar av svenskt område till lands, till sjöss och i luften även till priset av försämrade relationer till stormakterna F.21(1). Er egen ståndpunkt 661 1. Instämmer helt 403 2. Instämmer i stort 158 3. I stort sett motsatt åsikt 46 4. Helt motsatt åsikt 151 8. Vet ej 75 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 212 AVVISA KRÄNKNING: M 21 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(2). Moderata samlingspartiet <Se F.21 för fullständig frågetext> 508 1. Instämmer helt 223 2. Instämmer i stort 40 3. I stort sett motsatt åsikt 18 4. Helt motsatt åsikt 480 8. Vet ej 225 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 213 AVVISA KRÄNKNING: FP 21 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(3). Folkpartiet <Se F.21 för fullständig frågetext> 202 1. Instämmer helt 368 2. Instämmer i stort 119 3. I stort sett motsatt åsikt 21 4. Helt motsatt åsikt 538 8. Vet ej 246 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 214 AVVISA KRÄNKNING: C 21 Loc 235 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(4). Centerpartiet <Se F.21 för fullständig frågetext> 195 1. Instämmer helt 368 2. Instämmer i stort 131 3. I stort sett motsatt åsikt 25 4. Helt motsatt åsikt 538 8. Vet ej 237 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 215 AVVISA KRÄNKNING: S 21 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(5). Socialdemokraterna <Se F.21 för fullständig frågetext> 203 1. Instämmer helt 307 2. Instämmer i stort 175 3. I stort sett motsatt åsikt 53 4. Helt motsatt åsikt 538 8. Vet ej 218 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 216 AVVISA KRÄNKNING: VPK 21 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(6). Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.21 för fullständig frågetext> 118 1. Instämmer helt 177 2. Instämmer i stort 134 3. I stort sett motsatt åsikt 155 4. Helt motsatt åsikt 660 8. Vet ej 250 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 217 KÄNSLIGA FRÅGOR 22 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 F.22. En del politiska spörsmål såsom de försvars- och utrikespolitiska frågorna är så känsliga att politikerna inte kan lägga alla kort på bordet 564 1. Instämmer helt 494 2. Instämmer i stort 98 3. I stort sett motsatt åsikt 64 4. Helt motsatt åsikt 226 8. Vet ej 48 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 218 UTRIKES/FÖRSVAR SVÅRT 23 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 F.23. De utrikes- och försvarspolitiska frågorna är svårare att sätta sig in i än frågorna om exempelvis skolpolitiken 564 1. Instämmer helt 462 2. Instämmer i stort 138 3. I stort sett motsatt åsikt 89 4. Helt motsatt åsikt 189 8. Vet ej 52 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 219 BETYDELSE UTRIKESPOL 24 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 F.24. Hur stor betydelse har utrikes-, försvars- och skolpolitiken för Era partipolitiska ställningstaganden? F.24(1). Utrikespolitiken 280 1. Mycket stor betydelse 584 2. Stor betydelse 425 3. Rätt liten betydelse 133 4. Ingen betydelse alls 72 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 220 BETYDELSE FÖRSVARSPOL 24 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 F.24(2). Försvarspolitiken <Se F.24 för fullständig frågetext> 358 1. Mycket stor betydelse 580 2. Stor betydelse 328 3. Rätt liten betydelse 127 4. Ingen betydelse alls 101 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 221 BETYDELSE SKOLPOL 24 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 F.24(3). Skolpolitiken <Se F.24 för fullständig frågetext> 358 1. Mycket stor betydelse 580 2. Stor betydelse 328 3. Rätt liten betydelse 127 4. Ingen betydelse alls 101 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 222 ARBETA POLITISKT 25 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 F.25. Det finns olika uppfattningar om hur man på ett effektivt sätt kan påverka beslut i samhället. Vi har sammanställt några olika sätt, som brukar användas och vi skulle vilja veta hur effektiva Ni tycker att de är. Svara genom att betygsätta de olika metoderna. F.25(1). Hur effektivt tror Ni att det är att arbeta i politiska partier? 43 1. Inte alls effektivt 191 2. Inte särskilt effektivt 228 3. Varken eller 698 4. Ganska effektivt 231 5. Mycket effektivt 103 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 223 ARBETA AKTIONSGRUPPER 25 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 F.25(2). Hur effektivt tror Ni att det är att arbeta i aktionsgrupper eller byalag? <Se F.25 för fullständig frågetext> 69 1. Inte alls effektivt 308 2. Inte särskilt effektivt 349 3. Varken eller 548 4. Ganska effektivt 98 5. Mycket effektivt 122 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 224 ARBETA FACKLIGT 25 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 F.25(3). Hur effektivt tror Ni att det är att arbeta i fackliga organisationer? <Se F.25 för fullständig frågetext> 72 1. Inte alls effektivt 196 2. Inte särskilt effektivt 260 3. Varken eller 611 4. Ganska effektivt 227 5. Mycket effektivt 128 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 225 RÖSTA I VALEN 25 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 F.25(4). Hur effektivt tror Ni att det är att rösta i valen? <Se F.25 för fullständig frågetext> 28 1. Inte alls effektivt 99 2. Inte särskilt effektivt 145 3. Varken eller 413 4. Ganska effektivt 709 5. Mycket effektivt 100 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 226 TA PERSONLIG KONTAKT 25 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 F.25(5). Hur effektivt tror Ni att det är att ta kontakt med folk som har något att säga till om? <Se F.25 för fullständig frågetext> 81 1. Inte alls effektivt 213 2. Inte särskilt effektivt 311 3. Varken eller 533 4. Ganska effektivt 244 5. Mycket effektivt 112 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 227 UPPMÄRKSAMHET I TV 25 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 F.25(6). Hur effektivt tror Ni att det är att arbeta för att få uppmärksamhet i press, radio och TV? <Se F.25 för fullständig frågetext> 37 1. Inte alls effektivt 93 2. Inte särskilt effektivt 150 3. Varken eller 631 4. Ganska effektivt 477 5. Mycket effektivt 106 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 228 DEMONSTRERA 25 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 F.25(7). Hur effektivt tror Ni att det är att gå ut och demonstrera? <Se F.25 för fullständig frågetext> 204 1. Inte alls effektivt 351 2. Inte särskilt effektivt 348 3. Varken eller 378 4. Ganska effektivt 103 5. Mycket effektivt 110 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 229 FÖRSVAR: PARTIARBETE 26 Loc 250 width 1 MD=9 F.26A. Om Ni t ex skulle vilja påverka politiken inom någon av de försvars-, utrikes-, eller skolpolitiska sektorerna, vilken eller vilka metoder skulle Ni då använda Er av?....... Vilken/vilka metoder skulle Ni använda Er av för att kunna påverka försvarspolitiken? F.26A(1). Att arbeta i politiska partier? 379 1. Ja 1115 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 230 FÖRSVAR: AKTIONSGR 26 Loc 251 width 1 MD=9 F.26A(2). Att arbeta i aktionsgrupper eller byalag <Se F.26A för fullständig frågetext> 119 1. Ja 1375 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 231 FÖRSVAR: FACKL ARB 26 Loc 252 width 1 MD=9 F.26A(3). Att arbeta i fackliga organisationer <Se F.26A för fullständig frågetext> 86 1. Ja 1408 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 232 FÖRSVAR: RÖSTNING 26 Loc 253 width 1 MD=9 F.26A(4). Att rösta i valen. <Se F.26A för fullständig frågetext> 825 1. Ja 669 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 233 FÖRSVAR: PERS KONT 26 Loc 254 width 1 MD=9 F.26A(5). Att ta personlig kontakt med folk som har något att säga till om <Se F.26A för fullständig frågetext> 199 1. Ja 1295 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 234 FÖRSVAR: MASSMEDIA 26 Loc 255 width 1 MD=9 F.26A(6). Att arbeta för att få uppmärksamhet i press, radio, TV <Se F.26A för fullständig frågetext> 395 1. Ja 1099 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 235 FÖRSVAR: DEMONSTRERA 26 Loc 256 width 1 MD=9 F.26A(7). Att gå ut och demonstrera? <Se F.26A för fullständig frågetext> 138 1. Ja 1356 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 236 UTRIKES: PARTIARBETE 26 Loc 257 width 1 MD=9 F.26B. Vilken/vilka metoder skulle Ni använda Er av för att kunna påverka utrikespolitiken? F.26B(1). Att arbeta i politiska partier? 383 1. Ja 1111 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 237 UTRIKES: AKTIONSGRUPP 26 Loc 258 width 1 MD=9 F.26B(2). Att arbeta i aktionsgrupper eller byalag <Se F.26B för fullständig frågetext> 89 1. Ja 1405 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 238 UTRIKES: FACKL ARBETE 26 Loc 259 width 1 MD=9 F.26B(3). Att arbeta i fackliga organisationer <Se F.26B för fullständig frågetext> 80 1. Ja 1414 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 239 UTRIKES: RÖSTNING 26 Loc 260 width 1 MD=9 F.26B(4). Att rösta i valen? <Se F.26B för fullständig frågetext> 800 1. Ja 694 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 240 UTRIKES: PERS KONTAKT 26 Loc 261 width 1 MD=9 F.26B(5). Att ta personlig kontakt med folk som har något att säga till om <Se F.26B för fullständig frågetext> 165 1. Ja 1329 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 241 UTRIKES: MASSMEDIA 26 Loc 262 width 1 MD=9 F.22B(6). Att arbeta för att få uppmärksamhet i press, radio, TV. <Se F.26B för fullständig frågetext> 393 1. Ja 1101 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 242 UTRIKES: DEMONSTRERA 26 Loc 263 width 1 MD=9 F.26B(7). Att gå ut och demonstrera. <Se F.26B för fullständig frågetext> 129 1. Ja 1365 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 243 SKOLPOL: PARTIARBETE 26 Loc 264 width 1 MD=9 F.26C. Vilken/vilka metoder skulle Ni använda Er av för att kunna påverka skolpolitiken? F.26C(1). Att arbeta i politiska partier. 364 1. Ja 1130 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 244 SKOLPOL: AKTIONSGRUPP 26 Loc 265 width 1 MD=9 F.26C(2). Att arbeta i aktionsgrupper eller byalag. <Se F.26C för fullständig frågetext> 221 1. Ja 1273 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 245 SKOLPOL: FACKL ARB 26 Loc 266 width 1 MD=9 F.26C(3). Att arbeta i fackliga organisationer <Se F.26C för fullständig frågetext> 130 1. Ja 1364 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 246 SKOLPOL: RÖSTNING 26 Loc 267 width 1 MD=9 F.26C(4). Att rösta i valen <Se F.26C för fullständig frågetext> 706 1. Ja 788 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 247 SKOLPOL: PERS KONTAKT 26 Loc 268 width 1 MD=9 F.26C(5). Att ta personlig kontakt med folk som har något att säga till om <Se F.26C för fullständig frågetext> 304 1. Ja 1190 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 248 SKOPLPOL: MASSMEDIA 26 Loc 269 width 1 MD=9 F.26C(6). Att arbeta för att uppmärksammas i press, radio, TV <Se F.26C för fullständig frågetext> 384 1. Ja 1110 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 249 SKOLPOL: DEMONSTRERA 26 Loc 270 width 1 MD=9 F.26C(7). Att gå ut och demonstrera <Se F.26C för fullständig frågetext> 117 1. Ja 1377 5. Ej markerat 793 9. Bortfall
VAR 250 DEMONSTRATION 27 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 9 F.27(1). Hur många gånger har Ni deltagit i någon demonstration? 167 1. Flera gånger 273 2. Någon gång 1006 3. Aldrig 48 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 251 MÖTE POLITISKT PARTI 27 Loc 272 width 1 MD=0 or GE 9 F.27(2). Hur många gånger har Ni deltagit i möte med politiskt parti? 263 1. Flera gånger 391 2. Någon gång 773 3. Aldrig 67 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 252 MÖTE MED AKTIONSGRUPP 27 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 9 F.27(3). Hur många gånger har Ni deltagit i möte med aktionsgrupp, byalag? 75 1. Flera gånger 222 2. Någon gång 1118 3. Aldrig 79 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 253 NAMNINSAMLING 27 Loc 274 width 1 MD=0 or GE 9 F.27(4). Hur många gånger har Ni skrivit på namninsamling? 316 1. Flera gånger 727 2. Någon gång 394 3. Aldrig 57 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 254 ÖVERTYGAT VÄNNER 27 Loc 275 width 1 MD=0 or GE 9 F.27(5). Hur många gånger har Ni försökt övertyga familjemedlemmar, vänner och bekanta att rösta på visst parti? 222 1. Flera gånger 305 2. Någon gång 910 3. Aldrig 57 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 255 PERSONLIG KONTAKT 27 Loc 276 width 1 MD=0 or GE 9 F.27(6). Hur många gånger har Ni tagit personlig kontakt med någon som har något att säga till om? 126 1. Flera gånger 369 2. Någon gång 929 3. Aldrig 70 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 256 FÖRSVAR: RIKSDAG 28 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 9 F.28. Hur stort inflytande anser Ni att följande grupper, organisationer, m m har på nedanstående områden? Kryssa för tillämpligt alternativ. F.28A(1). Riksdagen 676 1. Mycket stort inflytande 485 2. Stort inflytande 80 3. Inte särskilt stort inflytande 9 4. Inget inflytande alls 155 8. Vet ej 89 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 257 FÖRSVAR: REGERING 28 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 9 F.28A(2). Regeringen <Se F.28 för fullständig frågetext> 737 1. Mycket stort inflytande 448 2. Stort inflytande 73 3. Inte särskilt stort inflytande 14 4. Inget inflytande alls 131 8. Vet ej 91 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 258 FÖRSVAR: KOMMUNER 28 Loc 279 width 1 MD=0 or GE 9 F.28A(3). Kommunerna <Se F.28 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket stort inflytande 149 2. Stort inflytande 721 3. Inte särskilt stort inflytande 320 4. Inget inflytande alls 169 8. Vet ej 110 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 259 FÖRSVAR: MASSMEDIA 28 Loc 280 width 1 MD=0 or GE 9 F.28A(4). Press, radio och TV <Se F.28 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket stort inflytande 506 2. Stort inflytande 440 3. Inte särskilt stort inflytande 116 4. Inget inflytande alls 148 8. Vet ej 104 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 260 FÖRSVAR: POL PARTIER 28 Loc 281 width 1 MD=0 or GE 9 F.22A(5). De politiska partierna <Se F.28 för fullständig frågetext> 269 1. Mycket stort inflytande 710 2. Stort inflytande 219 3. Inte särskilt stort inflytande 25 4. Inget inflytande alls 168 8. Vet ej 103 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 261 FÖRSVAR: FACKL ORG 28 Loc 282 width 1 MD=0 or GE 9 F.28A(6). De fackliga organisationerna <Se F.28 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket stort inflytande 223 2. Stort inflytande 637 3. Inte särskilt stort inflytande 264 4. Inget inflytande alls 203 8. Vet ej 115 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 262 FÖRSVAR: NÄRINGSLIVET 28 Loc 283 width 1 MD=0 or GE 9 F.28A(7). Hur stort inflytande har industrin/företagen på försvarspolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket stort inflytande 373 2. Stort inflytande 497 3. Inte särskilt stort inflytande 195 4. Inget inflytande alls 230 8. Vet ej 117 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 263 FÖRSVAR: ALLMÄN OP 28 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 9 F.28A(8). Hur stort inflytande har den allmänna opinionen på försvarspolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket stort inflytande 367 2. Stort inflytande 606 3. Inte särskilt stort inflytande 158 4. Inget inflytande alls 194 8. Vet ej 111 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 264 FÖRSVAR: MILITÄRFORSK 28 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 9 F.28A(9). Hur stort inflytande har den militära forskningen på försvarspolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 192 1. Mycket stort inflytande 576 2. Stort inflytande 311 3. Inte särskilt stort inflytande 71 4. Inget inflytande alls 234 8. Vet ej 110 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 265 FÖRSVAR: AKTIONSGRUPP 28 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 9 F.28A(10). Hur stort inflytande har aktionsgrupper på försvarspolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket stort inflytande 87 2. Stort inflytande 600 3. Inte särskilt stort inflytande 425 4. Inget inflytande alls 249 8. Vet ej 115 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 266 FÖRSVAR: MILITÄR STAB 28 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 9 F.28A(11). Hur stort inflytande har de militära staberna på försvarspolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 218 1. Mycket stort inflytande 550 2. Stort inflytande 311 3. Inte särskilt stort inflytande 68 4. Inget inflytande alls 239 8. Vet ej 108 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 267 UTRIKES: RIKSDAG 28 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 9 F.28B(1). Hur stort inflytande har riksdagen på utrikespolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 679 1. Mycket stort inflytande 493 2. Stort inflytande 77 3. Inte särskilt stort inflytande 11 4. Inget inflytande alls 140 8. Vet ej 94 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 268 UTRIKES: REGERING 28 Loc 289 width 1 MD=0 or GE 9 F.28B(2). Hur stort inflytande har regeringen på utrikespolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 825 1. Mycket stort inflytande 394 2. Stort inflytande 50 3. Inte särskilt stort inflytande 10 4. Inget inflytande alls 125 8. Vet ej 90 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 269 UTRIKES: KOMMUNER 28 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 F.28B(3). Hur stort inflytande har kommunerna på utrikespolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket stort inflytande 93 2. Stort inflytande 631 3. Inte särskilt stort inflytande 460 4. Inget inflytande alls 175 8. Vet ej 121 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 270 UTRIKES: MASSMEDIA 28 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 F.28B(4). Hur stort inflytande har press, radio och TV på utrikespolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 157 1. Mycket stort inflytande 554 2. Stort inflytande 409 3. Inte särskilt stort inflytande 106 4. Inget inflytande alls 155 8. Vet ej 113 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 271 UTRIKES: POL PARTIER 28 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 9 F.28B(5). Hur stort inflytande har de politiska partierna på utrikespolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 222 1. Mycket stort inflytande 742 2. Stort inflytande 230 3. Inte särskilt stort inflytande 20 4. Inget inflytande alls 166 8. Vet ej 114 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 272 UTRIKES: FACKL ORG 28 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 9 F.28B(6). Hur stort inflytande har de fackliga organisationerna på utrikespolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket stort inflytande 190 2. Stort inflytande 659 3. Inte särskilt stort inflytande 288 4. Inget inflytande alls 207 8. Vet ej 115 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 273 UTRIKES: NÄRINGSLIV 28 Loc 294 width 1 MD=0 or GE 9 F.28B(7). Hur stort inflytande har industrin/företagen på utrikespolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 95 1. Mycket stort inflytande 406 2. Stort inflytande 505 3. Inte särskilt stort inflytande 155 4. Inget inflytande alls 216 8. Vet ej 117 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 274 UTRIKES: ALLM OPINION 28 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 F.28B(8). Hur stort inflytande har den allmänna opinionen på utrikespolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket stort inflytande 288 2. Stort inflytande 618 3. Inte särskilt stort inflytande 232 4. Inget inflytande alls 196 8. Vet ej 121 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 275 UTRIKES: AKTIONSGRUPP 28 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 9 F.28B(9). Hur stort inflytande har aktionsgrupper på utrikespolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket stort inflytande 88 2. Stort inflytande 584 3. Inte särskilt stort inflytande 450 4. Inget inflytande alls 236 8. Vet ej 123 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 276 UTRIKES: UTRIKESDEP 28 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 9 F.28B(10). Hur stort inflytande har utrikesdepartementet på utrikespolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 369 1. Mycket stort inflytande 609 2. Stort inflytande 182 3. Inte särskilt stort inflytande 25 4. Inget inflytande alls 195 8. Vet ej 114 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 277 UTRIKES: SIDA 28 Loc 298 width 1 MD=0 or GE 9 F.28B(11). Hur stort inflytande har SIDA på utrikespolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket stort inflytande 379 2. Stort inflytande 469 3. Inte särskilt stort inflytande 116 4. Inget inflytande alls 329 8. Vet ej 120 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 278 UTRIKES: HANDELSDEP 28 Loc 299 width 1 MD=0 or GE 9 F.28B(12). Hur stort inflytande har handelsdepartementet på utrikespolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 156 1. Mycket stort inflytande 535 2. Stort inflytande 334 3. Inte särskilt stort inflytande 69 4. Inget inflytande alls 282 8. Vet ej 118 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 279 SKOLPOL: RIKSDAG 28 Loc 300 width 1 MD=0 or GE 9 F.28C(1). Hur stort inflytande har riksdagen på skolpolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 686 1. Mycket stort inflytande 497 2. Stort inflytande 67 3. Inte särskilt stort inflytande 12 4. Inget inflytande alls 132 8. Vet ej 100 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 280 SKOLPOL: REGERING 28 Loc 301 width 1 MD=0 or GE 9 F.28C(2). Hur stort inflytande har regeringen på skolpolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 737 1. Mycket stort inflytande 481 2. Stort inflytande 51 3. Inte särskilt stort inflytande 11 4. Inget inflytande alls 121 8. Vet ej 93 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 281 SKOLPOL: KOMMUNER 28 Loc 302 width 1 MD=0 or GE 9 F.28C(3). Hur stort inflytande har kommunerna på skolpolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 244 1. Mycket stort inflytande 690 2. Stort inflytande 299 3. Inte särskilt stort inflytande 22 4. Inget inflytande alls 125 8. Vet ej 114 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 282 SKOLPOL: MASSMEDIA 28 Loc 303 width 1 MD=0 or GE 9 F.28C(4). Hur stort inflytande har press, radio och TV på skolpolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 110 1. Mycket stort inflytande 498 2. Stort inflytande 508 3. Inte särskilt stort inflytande 117 4. Inget inflytande alls 144 8. Vet ej 117 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 283 SKOLPOL: POL PARTIER 28 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 9 F.28C(5). Hur stort inflytande har de politiska partierna på skolpolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 199 1. Mycket stort inflytande 741 2. Stort inflytande 253 3. Inte särskilt stort inflytande 28 4. Inget inflytande alls 161 8. Vet ej 112 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 284 SKOLPOL: FACKL ORGAN 28 Loc 305 width 1 MD=0 or GE 9 F.28C(6). Hur stort inflytande har de fackliga organisatioonerna på skolpolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket stort inflytande 257 2. Stort inflytande 621 3. Inte särskilt stort inflytande 253 4. Inget inflytande alls 203 8. Vet ej 118 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 285 SKOLPOL: NÄRINGSLIV 28 Loc 306 width 1 MD=0 or GE 9 F.28C(7). Hur stort inflytande har industrin/företagen på skolpolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket stort inflytande 163 2. Stort inflytande 596 3. Inte särskilt stort inflytande 374 4. Inget inflytande alls 217 8. Vet ej 120 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 286 SKOLPOL: ALLM OPINON 28 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 9 F.28C(8). Hur stort inflytande har den allmänna opinionen på skolpolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket stort inflytande 355 2. Stort inflytande 641 3. Inte särskilt stort inflytande 155 4. Inget inflytande alls 174 8. Vet ej 116 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 287 SKOLPOL: AKTIONSGRUPP 28 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 9 F.28C(9). Hur stort inflytande har aktionsgrupper på skolpolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket stort inflytande 186 2. Stort inflytande 587 3. Inte särskilt stort inflytande 343 4. Inget inflytande alls 233 8. Vet ej 123 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 288 SKOLPOL: ELEVER 28 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 9 F.28C(10). Hur stort inflytande har elever på skolpolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket stort inflytande 190 2. Stort inflytande 742 3. Inte särskilt stort inflytande 274 4. Inget inflytande alls 138 8. Vet ej 109 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 289 SKOLPOL: LÄRARE 28 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 F.28C(11). Hur stort inflytande har lärare på skolpolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket stort inflytande 347 2. Stort inflytande 714 3. Inte särskilt stort inflytande 133 4. Inget inflytande alls 135 8. Vet ej 107 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 290 SKOLPOL: FÖRÄLDRAR 28 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 9 F.28C(12). Hur stort inflytande har föräldrar på skolpolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket stort inflytande 185 2. Stort inflytande 731 3. Inte särskilt stort inflytande 288 4. Inget inflytande alls 136 8. Vet ej 106 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 291 SKOLPOL: SKOLÖVERSTYR 28 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 9 F.28C(13). Hur stort inflytande har skolöverstyrelsen på skolpolitiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> 473 1. Mycket stort inflytande 661 2. Stort inflytande 114 3. Inte särskilt stort inflytande 14 4. Inget inflytande alls 127 8. Vet ej 105 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 292 POLITIK EJ VIKTIGT 29 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 9 F.29. Vad anser Ni om följande påståenden? F.29(1). Politiken berör inte mig så mycket. Jag har viktigare saker att tänka på. 152 1. Instämmer helt 487 2. Instämmer i stort sett 524 3. I stort sett motsatt åsikt 245 4. Helt motsatt åsikt 86 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 293 ENGAGEMANG BEHÖVS EJ 29 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 F.29(2). Politikerna klarar problemen utan min medverkan. <Se F.29 för fullständig frågetext> 287 1. Instämmer helt 520 2. Instämmer i stort sett 402 3. I stort sett motsatt åsikt 190 4. Helt motsatt åsikt 95 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 294 KAN GÖRA SÅ LITE 29 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 9 F.29(3). Jag kan göra så lite. Mina insatser saknar betydelse. <Se F.29 för fullständig frågetext> 336 1. Instämmer helt 542 2. Instämmer i stort sett 367 3. I stort sett motsatt åsikt 160 4. Helt motsatt åsikt 89 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 295 EJ TID ARBETA POL 29 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 9 F.29(4). Jag skulle vilja arbeta politiskt, men har för litet tid. <Se F.29 för fullständig frågetext> 160 1. Instämmer helt 450 2. Instämmer i stort sett 339 3. I stort sett motsatt åsikt 408 4. Helt motsatt åsikt 137 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 296 FÖR LITE INSATT I POL 29 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 F.29(5). Jag skulle vilja arbeta politiskt, men är för litet insatt. <Se F.29 för fullständig frågetext> 196 1. Instämmer helt 436 2. Instämmer i stort sett 373 3. I stort sett motsatt åsikt 365 4. Helt motsatt åsikt 124 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 297 POLITIKER BRYR SIG EJ 29 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 9 F.29(6). Politikerna skulle ändå inte bry sig om mina åsikter. <Se F.29 för fullständig frågetext> 396 1. Instämmer helt 438 2. Instämmer i stort sett 405 3. I stort sett motsatt åsikt 151 4. Helt motsatt åsikt 104 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 298 CIVILSTÅND 30 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 9 F.30. Ert civilstånd? 1028 1. Gift eller sammanboende 344 2. Ogift eller frånskild 86 3. Änka/änkling 36 0. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 299 HEMMAVARANDE BARN 31 Loc 320 width 1 MD GE 8 F.31. Antal hemmavarande barn 893 0. 0 barn 214 1. 1 barn 260 2. 2 barn 101 3. 3 barn 18 4. 4 barn 5 5. 5 barn 2 6. 6 barn 1 8. Uppgift saknas 793 9. Bortfall
VAR 300 ÅLDER BARN 1 31 Loc 321 width 2 F.31(1). (MINST ETT BARN). Ålder barn 1. <Se F.31 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 904 33 26 25 23 15 35 32 24 21 32 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 32 18 31 40 23 28 36 38 11 22 13 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 36 38 Frek: 10 1 4 2 5 1 1 1 4 1 1 Kod: 73 74 Frek: 1 793
VAR 301 ÅLDER BARN 2 31 Loc 323 width 2 F.31(2). (MINST TVÅ BARN). Ålder barn 2. <Se F.31 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1303 16 4 10 12 8 8 10 10 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 7 11 4 15 10 12 14 11 4 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 30 33 Frek: 7 2 2 2 3 2 1 1 1 Kod: 40 66 78 79 Frek: 2 1 1 793
VAR 302 ÅLDER BARN 3 31 Loc 325 width 2 F.31(3). (MINST TRE BARN). Ålder barn 3. <Se F.31 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1237 10 12 18 5 25 12 14 21 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 13 22 16 17 12 14 16 6 7 Kod: 18 19 20 21 22 28 44 66 67 Frek: 5 3 1 1 4 1 1 1 793
VAR 303 ÅLDER BARN 4 31 Loc 327 width 2 F.31(4). (MINST FYRA BARN). Ålder barn 4. <Se F.31 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 3 4 8 10 11 12 14 Frek: 1476 2 3 2 1 1 3 3 2 Kod: 66 67 Frek: 1 793
VAR 304 ÅLDER BARN 5 31 Loc 329 width 3 F.31(5). (MINST FEM BARN). Ålder barn 5. <Se F.31 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1406 7 6 3 1 10 4 3 8 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 5 7 9 3 4 3 5 3 3 Kod: 18 30 66 99 100 Frek: 1 1 1 1 793
VAR 305 ÅLDER BARN 6 31 Loc 332 width 3 F.31(6). (MINST SEX BARN). Ålder barn 6. <Se F.31 för fullständig frågetext> Kod: 0 3 7 14 16 20 40 66 99 Frek: 1484 1 1 1 1 2 2 1 1 Kod: 100 Frek: 793
VAR 306 FADERNS YRKE 32 Loc 335 width 3 MD= 0 F.32. Vilket yrke hade Er far huvudsakligen under Er uppväxttid, dvs under Era 20 första levnadsår? Anm. Se SCB:s yrkeskod Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 2 2 2 9 4 25 7 6 10 12 6 Kod: 11 12 13 14 15 20 21 29 30 33 40 Frek: 17 1 1 1 2 7 78 27 42 33 302 Kod: 41 43 44 50 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 33 6 45 10 10 5 1 91 5 2 3 Kod: 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 7 71 4 11 5 32 4 90 22 83 18 Kod: 79 80 81 82 83 85 86 87 88 90 91 Frek: 46 11 4 22 3 10 33 9 12 11 4 Kod: 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Frek: 2 6 7 2 2 2 16 138 793
VAR 307 UP:S YRKE 33 Loc 338 width 5 F.33. Följande uppgift avser Ert och Er makes/makas/sambos huvudsakliga arbete 8-14 mars 1982. F.33(1). Eget huvudsakliga arbete. Yrke. Företagets huvudsakliga verksamhet vid Er arbetsplats. Anm. Se SCB:s yrkeskod Kod: 46 96 99 112 133 136 146 160 Frek: 1 1 1 1 3 3 2 1 Kod: 246 260 360 412 422 433 436 446 Frek: 1 1 5 44 15 1 4 10 Kod: 456 460 491 536 546 556 557 656 Frek: 1 1 1 2 47 19 1 1 Kod: 760 821 836 846 857 930 936 946 Frek: 2 1 2 7 1 1 3 15 Kod: 956 957 960 1036 1046 1056 1057 1146 Frek: 10 2 4 1 1 3 1 3 Kod: 1156 1157 2012 2033 2036 2046 2121 2136 Frek: 1 15 5 9 2 4 1 9 Kod: 2146 2156 2160 2933 2936 2946 3012 3036 Frek: 62 4 4 49 32 8 1 13 Kod: 3079 3133 3136 3146 3156 3312 3333 3336 Frek: 2 1 3 5 3 25 5 19 Kod: 3346 4036 4046 4089 4111 4311 4411 4421 Frek: 7 4 1 34 2 2 7 2 Kod: 5011 6312 6322 6436 6446 6512 6533 6546 Frek: 3 32 1 1 1 5 6 1 Kod: 6612 6633 6811 6821 7011 7111 7112 7121 Frek: 8 6 3 1 2 4 1 1 Kod: 7123 7157 7211 7221 7311 7321 7421 7511 Frek: 1 1 2 1 3 3 2 16 Kod: 7521 7611 7621 7646 7711 7721 7821 7911 Frek: 54 8 17 1 6 17 7 9 Kod: 7921 8011 8021 8111 8211 8221 8311 8321 Frek: 1 1 7 1 4 4 6 2 Kod: 8511 8521 8611 8612 8621 8711 8712 8721 Frek: 4 2 2 2 1 12 1 7 Kod: 8736 8746 8811 8812 8944 8989 9012 9036 Frek: 1 1 4 11 1 22 6 5 Kod: 9046 9112 9122 9133 9136 9146 9212 9222 Frek: 1 27 16 2 2 3 1 4 Kod: 9312 9333 9412 9422 9436 9446 9595 9696 Frek: 31 8 3 3 1 1 73 198 Kod: 9711 9797 9846 9999 10000 Frek: 2 101 6 114 793
VAR 308 MAKE/MAKAS YRKE 33 Loc 343 width 5 F.33(2). Make/makas/sambos huvudsakliga arbete. Yrke. Företagets huvudsakliga verksamhet vid makens/makans/sambons arbetsplats. <Se F.33 för fullständig frågetext> Anm. Se SCB:s yrkeskod Kod: 46 133 136 146 260 356 360 412 Frek: 5 2 3 2 2 1 4 29 Kod: 422 436 446 536 546 556 646 656 Frek: 9 8 15 1 43 10 2 1 Kod: 756 821 836 846 860 936 946 956 Frek: 1 3 3 2 1 2 11 5 Kod: 957 960 1036 1046 1056 1057 1146 1156 Frek: 2 4 4 2 5 2 3 4 Kod: 1157 2012 2033 2036 2046 2133 2136 2141 Frek: 6 2 2 4 4 1 4 1 Kod: 2146 2156 2160 2933 2936 2946 3012 3036 Frek: 48 1 2 43 26 7 1 10 Kod: 3136 3156 3312 3336 3346 3356 4036 4046 Frek: 1 2 27 7 6 2 1 1 Kod: 4056 4089 4111 4411 5011 5021 6046 6312 Frek: 2 22 2 4 1 1 1 20 Kod: 6322 6433 6436 6446 6512 6533 6612 6821 Frek: 1 2 1 2 3 7 4 2 Kod: 7011 7111 7121 7211 7221 7311 7321 7421 Frek: 2 1 3 1 1 5 1 1 Kod: 7446 7511 7521 7579 7611 7621 7646 7711 Frek: 1 12 29 3 1 16 1 3 Kod: 7721 7811 7821 7911 7921 8011 8021 8111 Frek: 11 1 4 6 6 1 1 1 Kod: 8211 8221 8311 8321 8511 8521 8611 8612 Frek: 5 4 2 2 3 1 1 1 Kod: 8711 8721 8746 8811 8812 8989 9012 9036 Frek: 2 1 1 2 5 10 3 4 Kod: 9046 9112 9122 9146 9179 9212 9222 9312 Frek: 2 36 5 3 1 1 2 29 Kod: 9333 9412 9422 9433 9436 9595 9696 9797 Frek: 3 1 1 1 1 21 123 100 Kod: 9846 9999 10000 Frek: 4 526 793
VAR 309 BOENDE UPPVÄXTEN 34 Loc 348 width 1 MD=0 or GE 9 F.34. Var bodde Ni under större delen av Er uppväxttid? 247 1. Stockholm, Göteborg eller Malmö med omnejd 354 2. Andra städer 257 3. Andra samhällen än städer 543 4. Ren landsbygd 39 5. Annat 40 0. Uppgift saknas 807 9. Bortfall
VAR 310 HÖGSTA UTBILDNING 35 Loc 349 width 1 MD=0 or GE 9 F.35. Vilken är Er högsta utbildning? 812 1. Folkskola, grundskola (högst 9 år) 445 2. Real- och gymnasieskola eller motsvarande (10-12 år) 183 3. Universitet och högskola (mer än 12 år) 45 0. Uppgift saknas 802 9. Bortfall