SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1987
            SOM-undersökningen 1987
               SSD 0228

              Huvudansvariga
              Sören Holmberg
              Lennart Weibull
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Mars 1990

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048
             S-402 21 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i SOM-UNDERSÖKNINGEN 1987 samlades
       ursprungligen in av ett forskningsprojekt
       vid statsvetenskapliga institutionen vid
       Göteborgs universitet, under ledning av Sören
       Holmberg och Lennart Weibull. Varken SSD eller
       primärforskarna bär ansvar för analyser och
       tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Lennart
  Weibull och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst får
  SOM-UNDERSÖKNINGEN 1987 förmedlas till och analyseras av
  forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
  gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
  vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
  kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
  med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
  opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
  de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
  över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
  valforskningsprogrammet respektive
  masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
  intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
  inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
  forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
  och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
  för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
  dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
  med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
  form.

  SOM-undersökningen 1987 var den andra undersökningen i
  serien. Totalt deltog nio forskningsprojekt i SOM87.

  Från statskunskap deltog:
  - Valforskningsprogrammet (Sören Holmberg)
  - Kärnavfallsprojektet (Sören Holmberg)
  - Svensk säkerhetspolitik (Rutger Lindahl)
  - Världsbildsprojektet (Jörgen Westerståhl)
  - Förvaltningsforskningen (Lars Strömberg)

  Från Avdelningen för masskommunikation deltog:
  - Dagspresskollegiet (Lennart Weibull)
  - Publicistisk sed (Lennart Weibull)
  - Internaliserad kultur (Bo Reimer)
  - Medieprojektet (Lennart Weibull)

  Till detta kom ett doktorandprojekt om musikvanor och
  musikintressen i Sverige (Robert Burnett), vilket fick delta
  utan kostnad med hänsyn till SOM:s syfte att även kunna
  fungera som en del av institutionens forskarutbildning.

  

  Huvudansvariga för SOM-undersökningen 1987 är Sören Holmberg
  och Lennart Weibull. Undersökningsledare vid institutionen
  var forskningsassistent Karin Björqvist, Avdelningen för
  masskommunikation. Den stora skillnaden i förhållande till
  1986 års SOM-undersökning var att hela undersökningen
  administrerades av statsvetenskapliga institutionen i
  Göteborg. Arbetet med SOM-undersökningarna följs av en
  referensgrupp bestående av professorerna Bo Särlvik och Lars
  Strömberg samt docent Rutger Lindahl.

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  SOM-undersökningarna avser att belysa svenska folkets
  orientering i samhällsfrågor av olika slag. SOM87 är en
  riksrepresentativ undersökning och omfattar svenska
  medborgare, kyrkobokförda i riket och i åldersintervallet
  15-75 år. Avgränsningarna av de yngsta och äldsta grupperna
  har gjorts på grundval av både teoretiska och metodologiska
  bedömningar. Urvalet på 2 500 personer är ett obundet
  slumpmässigt urval med lika urvalssannolikhet för samtliga i
  populationen. Urvalsprincip och storlek på urvalet är
  densamma som för SOM86, skillnaden i en jämförelse med SOM86
  ligger i att undersökningspopulationen endast omfattar
  svenska medborgare.

  Frågeformuläret utarbetades helt och hållet inom
  statsvetenskapliga institutionen. De olika projekten
  medverkade med olika antal frågor och bakgrundsfrågorna
  utarbetades gemensamt. Formuläret kom att omfatta 61 frågor,
  vilket motsvarar 338 variabler. Formuläret uppdelades i sex
  sammanhållna block av frågor: massmedier, politik och
  samhälle, energi och kärnkraft, Sveriges förhållande till
  omvärlden, boende och intressen, bakgrundsuppgifter och
  musikvanor.

  Frågeblocken placerades efter principen att man inleder med
  ett förhållandevis lätt frågeområde och sedan ökas
  svårighetsgraden med frågeområdena politik, energi och
  kärnkraft samt Sveriges förhållande till omvärlden. Mot
  slutet av formuläret återfanns enklare frågor om boende och
  intressen. Allra sist låg de enklaste frågorna om
  svarspersonernas egna förhållanden. Avslutningsvis fick
  svarspersonerna komma med egna synpunkter på undersökningen.
  I jämförelse med SOM86 innebär detta att frågeformulären är
  uppbyggda efter samma principer beträffande blockindelningen
  och placeringen av frågorna. Skillnaden ligger i att det
  inom blocken tillkommit nya frågor samt att vissa frågor som
  fanns med i SOM86 uteslutits ur SOM87.

  Den 14 oktober 1987 skickades ett frågeformulär ut
  tillsammans med en informationsfolder och ett
  introduktionsbrev. En dag senare skickades ett vykort ut
  till samtliga personer som ingick i urvalet. Två veckor
  efter första utskicket fick de som då inte besvarat enkäten
  ett påminnelsebrev. En vecka senare skickades ännu ett
  påminnelsebrev ut tillsammans med ett frågeformulär. Drygt
  en månad efter första utskicket fick svarspersonerna en
  sista påminnelse där det också talades om att man hade för
  avsikt att ringa till dem som ännu inte hört av sig.

  

  Telefonpåminnelserna utfördes under perioden 20 november
  1987 till 20 januari 1988 då fältarbetet avslutades.

  Svarsfrekvensen uppgick till 70 procent. Av dessa svar
  består nio procentenheter av korta telefonintervjuer, där
  enbart några centrala frågor ingår. Knappt 100 enkäter inkom
  anonymt. Andelen fullständigt besvarade enkäter uppgår
  följaktligen till 64 procent av nettourvalet.

  ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
  SOM-UNDERSÖKNINGEN 1987
                  Antal  Procentuell andel
                      av nettourvalet

  Bruttourval           2500
  Bortdefinierade          121
  Därav:
  - Döda, långvarigt sjuka,
   språksvårigheter         86
  - Flyttat, långvarigt bortrest   29
  - Ej spårade postreturer      6

  Nettourval            2379
  Svar               1672     70
  Inskickade enkäter        1624     68
  Därav:
  - Fullständiga enkäter      1542     64
  - Anonyma svar           82      4
  Kortintervjuer via telefon    221      9
  Bortfall             707     30

  I datamängden ingår även de bortdefinierade i gruppen
  bortfall, vilket innebär att denna grupp uppgår till 828
  individer.

  För ytterligare information om undersökningen se:

   Holmberg, Sören SOM-undersökningen 1987
   Weibull, Lennart Genomförande - Delatagare - Huvudresultat
            Samhälle Opinion Massmedia, Nummer 2
            Statsvetenskapliga institutionen,
            Göteborgs universitet, 1987

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 68  (2) INTRESSE FÖR POLITIK 14 (3) MD=0 OR GE 9
    REF 68  (4) LOC 86 WIDTH 1      (5) NUMERIC

   (6) F.14 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    156  1.  Mycket intresserad
    683  2.  Ganska intresserad
    770  3.  Inte särskilt intresserad
    216  4.  Inte alls intresserad

    20  0.  Uppgift saknas
    630  9.  Bortfall

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0228 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Påminnelse 6 Enkätens ankomstmånad 7 Ålder - 6 grupper 8 Ålder - 3 grupper 9 H-region 10 Riksområde NYHETSPROGRAM I RADIO OCH TV 11 Lokalradionyheter 12 Aktuellt i TV 13 Rapport i TV 14 Dagens Eko i riksradion 15 Regionala TV-nyheter TIDNINGSLÄSNING 16 Läser Aftonbladet 17 Läser Expressen 18 Läser GT/Kvällsposten 19 Läser morgontidning 20 Regelbundenhet i morgontidningsläsning 21 Prenumeration på morgontidning 22 Läser hos bekant 23 Lånar av bekant 24 Läser på arbetet/i skolan 25 Läser på bibliotek 26 Köper lösnummer 27 Läser på annat sätt 28 Lästid före kl 8 29 Lästid 8-12 30 Lästid 12-17 31 Lästid efter klockan 17 32 Läser någon mer morgontidning VIKTIGT INNEHÅLL I MORGONTIDNINGEN 33 Sport 34 Familjenyheter 35 Insändare 36 Inrikesnyheter 37 Ekonomi och handel 38 Riksdag och regering 39 Fackliga frågor 40 Olyckor och brott 41 Ledare och kommentarer 42 Utrikesnyheter 43 Kulturartiklar 44 Debattartiklar 45 Miljöfrågor 46 Lokal arbetsmarknad 47 Organisationer och föreningar 48 Känt folk på orten 49 Kommunalpolitik 50 Lokala arbetsplatser 51 Skolfrågor 52 Nöjen och lokala arrangemang 53 Seriesida 54 Noveller och följetonger 55 Musik och teater 56 Samlevnadsfrågor 57 Radio- och TV-program 58 Heminredning 59 Matlagning 60 Mode 61 Konsumentupplysning 62 Korsord och tävlingar 63 Populärvetenskap 64 Lokala affärsannonser 65 Veckoannonser 66 Veckoannonser från livsmedelsbutiker/varuhus 67 Statliga och kommunala annonser 68 Platsannonser 69 Fastighetsannonser 70 Allmänhetens varumarknad ETISKA REGLER I NYHETSFÖRMEDLING 71 Lokal morgontidning: Korrekta nyheter 72 Lokal morgontidning: Ger plats åt bemötanden 73 Lokal morgontidning: Respekterar personlig integritet 74 Lokal morgontidning: Varsam med bilder 75 Lokal morgontidning: Dömer ingen ohörd 76 Lokal morgontidning: Försiktig med namn 77 Lokal morgontidning: Talar ej i egen sak 78 Kvällstidning: Korrekta nyheter 79 Kvällstidning: Ger plats åt bemötanden 80 Kvällstidning: Respekterar personlig integritet 81 Kvällstidning: Varsam med bilder 82 Kvällstidning: Dömer ingen ohörd 83 Kvällstidning: Försiktig med namn 84 Kvällstidning: Talar ej i egen sak 85 Radio: Korrekta nyheter 86 Radio: Ger plats åt bemötanden 87 Radio: Respekterar personlig integritet 88 Radio: Varsam med bilder 89 Radio: Dömer ingen ohörd 90 Radio: Försiktig med namn 91 Radio: Talar ej i egen sak 92 TV: Korrekta nyheter 93 TV: Ger plats åt bemötanden 94 TV: Respekterar personlig integritet 95 TV: Varsam med bilder 96 TV: Dömer ingen ohörd 97 TV: Försiktig med namn 98 TV: Talar ej i egen sak REKLAM 99 Störst praktisk nytta 100 Mest tid att titta på 101 Läser mest noggrant 102 Innehåller mest tillförlitlig reklam FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER OCH GRUPPER 103 Regeringen 104 Polisen 105 Sjukvården 106 Försvaret 107 Riksdagen 108 Bankerna 109 Dagspressen 110 Journalister i radio/TV 111 Fackliga organisationer 112 Grundskolan 113 Storföretagen POLITIK OCH SAMHÄLLE 114 Intresse för politik 115 Viktigaste samhällsproblem, 1 116 Viktigaste samhällsproblem, 2 117 Viktigaste samhällsproblem, 3 ÅSIKT OM VISSA POLITISKA FÖRSLAG 118 Minska den offentliga sektorn 119 Avskaffa löntagarfonderna 120 Införa HIV/AIDS-test för alla vuxna 121 Behåll kärnkraft efter år 2010 122 Minska inkomstskillnaderna 123 Förbjud pornografi 124 Svenskt medlemskap i EG OMDÖME OM PARTIER OCH PARTILEDARE 125 Omdöme om regeringen 126 Placering på vänster-högerskalan 127 Centerpartiet 128 Moderata samlingspartiet 129 Vänsterpartiet kommunisterna 130 Folkpartiet 131 Socialdemokraterna 132 Miljöpartiet - de gröna 133 Kristen demokratisk samling 134 Olof Johansson 135 Carl Bildt 136 Lars Werner 137 Bengt Westerberg 138 Ingvar Carlsson EGENSKAPER HOS PARTILEDARNA 139 Ingvar Carlsson: Seriös 140 Ingvar Carlsson: Inspirerande 141 Ingvar Carlsson: Kunnig 142 Ingvar Carlsson: Vet hur vanligt folk tycker 143 Ingvar Carlsson: Ledarförmåga 144 Carl Bildt: Seriös 145 Carl Bildt: Inspirerande 146 Carl Bildt: Kunnig 147 Carl Bildt: Vet hur vanligt folk tycker 148 Carl Bildt: Ledarförmåga 149 Bengt Westerberg: Seriös 150 Bengt Westerberg: Inspirerande 151 Bengt Westerberg: Kunnig 152 Bengt Westerberg: Vet hur vanligt folk tycker 153 Bengt Westerberg: Ledarförmåga BÄSTA PARTI 154 Vänsterpartiet kommunisterna 155 Socialdemokraterna 156 Centerpartiet 157 Kristen demokratisk samling 158 Folkpartiet 159 Moderata samlingspartiet 160 Miljöpartiet - de gröna 161 Annat parti 162 Partiidentifikation VIKTIGA SAMHÄLLSMÅL 163 Hög ekonomisk tillväxttakt 164 Starkt militärt försvar 165 Inflytande på arbetsplatsen 166 Bevara svenska landskapsmiljön 167 Lag och ordning 168 Påverka politiska beslut 169 Bekämpa prisstegringarna 170 Skydda yttrandefriheten 171 Garantera stabil ekonomi 172 Mänskligare samhälle 173 Bekämpa brottslighet 174 Ideer och tankar mer än pengar INSTÄLLNING TILL PRIVATISERING AV VERKSAMHETER 175 Privatisera statliga affärsverk 176 Privatisera äldreomsorgen 177 Öka antalet privatskolor 178 Förstatliga banker och försäkringsbolag 179 Mer sjukvård i privat regi 180 Föreningsdrivna fritidsanläggningar STATENS STYRNING AV KOMMUNER, NÄRINGSLIV OCH ENSKILDA 181 Mindre statligt inflytande på näringslivet 182 Staten måste reglera för att skapa trygghet för individerna 183 Öka kommunernas möjligheter att fatta egna beslut 184 Staten måste skärpa regleringen av näringslivet 185 Begränsa lagar och bestämmelser för att garantera frihet 186 Kommunerna måste styras av staten för att servicen skall bli likvärdig ENERGI OCH KÄRNKRAFT 187 Stoppa kärnkraften omedelbart 188 Avveckla kärnkraften före år 2010 189 Avveckla kärnkraften till år 2010 190 Avveckla kärnkraften efter år 2010 191 Avveckla inte kärnkraften 192 Ingen åsikt om kärnkraften 193 Bestämd uppfattning om kärnkraften 194 Risk för radioaktivt utsläpp vid olycka 195 Risk för fler cancerfall och andra sjukdomar 196 Risk för ökade miljöskador 197 Risken för ärftliga skador 198 Svårighet med avfallshantering 199 Risk för fler atomvapenmakter 200 Åsikt om kärnkraftavveckling till år 2010 201 Åsikt om slutförvaring 202 Åsikt om kommunalt veto 203 Förtroende för miljögrupper 204 Förtroende för kärnkraftsindustrin 205 Förtroende för regeringen 206 Förtroende för forskare 207 Förtroende för journalister 208 Förtroende för statliga myndigheter INTRESSE FÖR FRÅGOR SOM RÖR FÖRHÅLLANDET TILL OMVÄRLDEN 209 Intresse för försvarsfrågor 210 Intresse för biståndsfrågor 211 Intresse för handelsfrågor 212 Intresse för nedrustningsfrågor 213 Intresse för utrikespolitik 214 Information om utrikespolitik genom morgontidningar 215 Information om utrikespolitik genom radio/TV 216 Information om utrikespolitik genom kurser/föreningsverksamhet 217 Information om utrikespolitik genom böcker SOVJETS OCH USA:S FÖRHÅLLANDE TILL SVERIGE 218 Krigsrisk för Sverige 219 Hot från Sovjetunionen 220 Hot från USA 221 Omdöme om Sovjets politik 222 Omdöme om USA:s politik SVERIGES FÖRHÅLLANDE TILL OMVÄRLDEN 223 Stärkt militärt försvar 224 Ökat samarbete mellan de nordiska länderna 225 Förbjuda vapenexport 226 Ta emot fler flyktingar 227 Ompröva neutralitetspolitiken 228 Minska u-landsbiståndet 229 Ökat skyddsrumsbyggande 230 Neutralitet i internationella tvistefrågor 231 Söka EG-medlemskap 232 Kärnvapenfri zon i Norden OLIKA GRUPPERS AGERANDE I FRÅGOR SOM RÖR UTRIKESPOLITIK 233 Förtroende för regeringen 234 Förtroende för fredsrörelsen 235 Förtroende för militärledningen 236 Förtroende för näringslivet 237 Förtroende för fackliga organisationer 238 Förtroende för journalister REGERINGENS HÄNSYN TILL OLIKA GRUPPER I UTRIKESPOLITISKA FRÅGOR 239 Fredsrörelsen 240 Militärledningen 241 Näringslivet 242 Fackliga organisationerna 243 Journalister 244 Vänsterpartiet kommunisterna 245 De borgerliga partierna TV:S BEHANDLING AV OMVÄRLDEN 246 Reagan i USA 247 De styrande i Sovjetunionen 248 Mitterand i Frankrike 249 Thatcher i Storbritannien 250 De styrande i Vietnam 251 De styrande i Sydafrika 252 De styrande i Nicaragua 253 De styrande i Israel 254 De styrande i Kina JÄMFÖRELSE MORGONTIDNING OCH TV 255 Aktuella händelser i hemorten 256 Möjligt att umgås med vänner och familjen samtidigt 257 Sällskap när man är ensam 258 Praktiskt användbara råd och upplysningar 259 Aktuella händelser i Sverige 260 Intressanta samtalsämnen 261 Bra tidsfördriv 262 Aktuella händelser utomlands 263 Kunskaper och ideer 264 Bra och trevlig underhållning 265 Skingra tankarna och koppla av 266 Får reda på andras åsikter 267 Kunniga kommentarer 268 Hjälp att välja ståndpunkt 269 Möjligt att syssla med annat samtidig BOENDE 270 Boendeområde 271 Boendetid på orten 272 Funderingar på att flytta 273 Bostad 274 Hyr eller äger bostaden MEDLEMSKAP I ORGANISATION 275 Medlemskap i idrottsförening 276 Medlemskap i fackförening 277 Medlemskap i HSB/bostadsrättsförening 278 Medlemskap i hyresgäst- eller villaägarförening 279 Medlemskap i företagarorganisation 280 Medlemskap i politiskt parti 281 Medlemskap i annan förening AKTIVITETER UNDER SENASTE ÅRET 282 Strövar i skog och mark 283 Idrott eller motion 284 Trädgårdsarbete 285 Utflykter i fritidsbåt 286 Fritidsfiske 287 Gått på bio 288 Gått på teater 289 Gått på konserter 290 Gått på museer eller utställningar 291 Restaurangbesök 292 Varit på diskotek eller danslokal 293 Besökt gudstjänst 294 Gått på idrottsevenemang 295 Läst böcker 296 Läst tidskrifter 297 Läst veckotidningar 298 Sett på video 299 Biblioteksbesök 300 Spela teater eller musikinstrument 301 Hobbyverksamhet hemma 302 Deltagit i studiecirklar eller kurser 303 Övertidsarbete 304 Diskuterat politik ARBETE 305 Arbetsmarknadsgrupp 306 Yrke 307 Heltids- eller deltidsarbete 308 Subjektiv yrkesgrupp 309 Statlig, kommunal eller privat tjänst 310 Medlem i fackförening 311 Subjektiv klasstillhörighet ARBETSPLATSENS BETYDELSE 312 Bryr sig om mig som individ 313 Intressant arbete 314 Arbete med hög lön 315 Arbete utan brådska och stress 316 Tänker ofta på att byta arbete 317 Möjligheter till utveckling av färdigheter och skicklighet EKONOMISK SITUATION 318 Ekonomisk situation 319 Sveriges ekonomiska situation 320 Hushållsinkomst UTRUSTNING I HUSHÅLLET 321 TV 322 Extra TV-apparat 323 Text-TV 324 Video 325 Centralantenn 326 Kabel-TV med satellitsändningar 327 Hem- eller persondator 328 CD-spelare 329 Freestyle/Walkman 330 Bil 331 Bilmärke/modell 332 Bilens prisklass 333 Bilens årsmodell MUSIK 334 Lyssna på skivor/kassetter/CD 335 Countrymusik 336 Klassisk musik 337 Jazzmusik 338 Popmusik 339 Rockmusik 340 Dansbandsmusik 341 Gammeldansmusik 342 Kristen musik 343 Annan musik 344 Annan musik: musiktyp 345 Spela in musik från radion 346 Spela in från skivor/kassetter 347 Köpa skivor 348 Köpa kassetter 349 Födelseår 350 Kön 351 Civilstånd 352 Län

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0228              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0228


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Mars 1990
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Ett fyrsiffrigt identikationsnummer
VAR 5 PÅMINNELSE Loc 13 width 1 MD=9 Påminnelse 1424 1. Svar inom tidsintervallet 248 2. Svar efter telefonpåminnelse 829 9. Bortfall
VAR 6 INKOMMEN MÅNAD Loc 14 width 2 MD=99 Enkätens ankomstmånad 900 10. Oktober 1986 596 11. November 1986 153 12. December 1986 22 01. Januari 1987 1 02. Februari 1987 829 99. Bortfall
VAR 7 ÅLDER - 6 GRUPPER Loc 16 width 1 Ålder - 6 grupper 177 1. 15-19 år 462 2. 20-29 år 446 3. 30-39 år 477 4. 40-49 år 345 5. 50-59 år 594 6. 60-75 år
VAR 8 ÅLDER - 3 GRUPPER Loc 17 width 1 Ålder - 3 grupper 639 1. 15-29 år 923 2. 30-49 år 939 3. 50-75 år
VAR 9 H-REGION Loc 18 width 1 H-region 450 1. Stockholms/Södertälje A-region 813 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 551 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 174 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 158 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 217 8. Göteborgs A-region 138 9. Malmö/Lund/Trelleborgs A-region
VAR 10 RIKSOMRÅDE Loc 19 width 1 Omfattning av riksområden 460 1. Stockholm: Stockholms län 418 2. Östra mellansverige: Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län 239 3. Småland med öarna: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län 360 4. Sydsverige: Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län 478 5. Västsverige: Hallands, Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs och Skaraborgs län 286 6. Norra mellansverige: Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län 100 7. Mellersta Norrland: Västernorrlands och Jämtlands län 160 8. Övre Norrland: Västerbottens och Norrbottens län
VAR 11 LOKALRADIONYHETER 1 Loc 20 width 1 MD=0 or GE 8 F.1. Hur ofta brukar Du titta på eller lyssna till följande typer av nyhetsprogram i radio och TV? F.1(1). Nyheter i lokalradion 686 1. Dagligen 222 2. 5-6 gånger/vecka 248 3. 3-4 gånger/vecka 155 4. 1-2 gånger/vecka 190 5. Mer sällan 57 6. Aldrig 99 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 12 AKTUELLT 1 Loc 21 width 1 MD=0 or GE 8 F.1(2). Aktuellt i TV <Se F.1 för fullständig frågetext> 358 1. Dagligen 296 2. 5-6 gånger per vecka 415 3. 3-4 gånger per vecka 320 4. 1-2 gånger per vecka 163 5. Mer sällan 17 6. Aldrig 88 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 13 RAPPORT 1 Loc 22 width 1 MD=0 or GE 8 F.1(3). Rapport i TV <Se F.1 för fullständig frågetext> 488 1. Dagligen 335 2. 5-6 gånger per vecka 413 3. 3-4 gånger per vecka 245 4. 1-2 gånger per vecka 112 5. Mer sällan 9 6. Aldrig 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 14 DAGENS EKO 1 Loc 23 width 1 MD=0 or GE 8 F.1(4). Dagens Eko i riksradion <Se F.1 för fullständig frågetext> 289 1. Dagligen 150 2. 5-6 gånger per vecka 214 3. 3-4 gånger per vecka 195 4. 1-2 gånger per vecka 406 5. Mer sällan 223 6. Aldrig 180 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 15 REGIONALA TV-NYHETER 1 Loc 24 width 1 MD=0 or GE 8 F.1(5). Regionala nyheter i TV <Se F.1 för fullständig frågetext> 338 1. Dagligen 181 2. 5-6 gånger per vecka 312 3. 3-4 gånger per vecka 316 4. 1-2 gånger per vecka 351 5. Mer sällan 70 6. Aldrig 89 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 16 AFTONBLADET 2 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 8 F.2. Hur ofta brukar Du läsa följande kvällstidningar? F.2(1). Aftonbladet 134 1. 6-7 dagar per vecka 141 2. 3-5 dagar per vecka 190 3. 1-2 dagar per vecka 434 4. Mer sällan 516 5. Aldrig 237 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 17 EXPRESSEN 2 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 8 F.2(2). Expressen <Se F.2 för fullständig frågetext> 178 1. 6-7 dagar per vecka 176 2. 3-5 dagar per vecka 253 3. 1-2 dagar per vecka 505 4. Mer sällan 338 5. Aldrig 202 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 18 GT/KVÄLLSPOSTEN 2 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 8 F.2(3). GT/Kvällsposten <Se F.2 för fullständig frågetext> 67 1. 6-7 dagar per vecka 54 2. 3-5 dagar per vecka 135 3. 1-2 dagar per vecka 276 4. Mer sällan 808 5. Aldrig 312 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 19 LÄSER MORGONTIDNING 3 Loc 28 width 3 MD= 0 or GE 997 F.3. Vilken morgontidning brukar Du läsa regelbundet? (Med regelbundet menas här minst ett nummer per vecka. Om Du läser mer än en morgontidning - ange vilken Du betraktar som Din lokala morgontidning). 1 106. Nya Wärmland 22 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 44 203. Arbetet 3 204. Dagbladet Nya Samhället 10 205. Dala-Demokraten 7 206. Folkbladet Östgöten 9 207. Folket 3 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 2 209. Karlskoga-Kuriren 4 211. Länstidningen (Östersund) 26 212. Norrländska Socialdemokraten 10 213. Nya Norrland 13 215. Piteå-Tidningen 5 216. Smålands Folkblad/Höglandet 4 217. Sydöstra Sveriges Dagblad 2 218. Söderhamns-Hälsinge Kuriren 20 219. Värmlands Folkblad 4 220. Västerbottens Folkblad 8 224. Örebro-Kuriren 5 225. Östra Småland 4 233. Östgöten 12 305. Hallands Nyheter 10 307. Hudiksvalls-Tidningen 1 308. Helsinglands Tidning 10 313. Länstidningen Södertälje 2 314. Länstidningen Östergötland 8 318. Norra Skåne 6 319. Norrtelje Tidning 1 320. Nynäshamns-Posten 16 323. Skånska Dagbladet 10 325. Södermanlands Nyheter 4 327. Vimmerby Tidning 10 333. Östersunds-Posten 1 401. Alingsås Tidning 2 402. Arboga Tidning 7 403. Bergslagsposten 18 404. Blekinge Läns Tidning 19 405. Bohuslänningen 5 406. Bergslagsbladet med Arboga Tidning 13 408. Eskilstuna-Kuriren 15 410. Falu-Kuriren 23 411. Gefle Dagblad 147 414. Göteborgs-Posten 17 415. Hallands-Posten 7 417. Katrineholms-Kuriren 15 418. Kristianstadsbladet 8 421. Ljusnan 7 423. Motala Tidning 28 424. Nerikes Allehanda 19 425. Norra Västerbotten 6 426. Nya Länstidningen - Nya Lidköpingstidningen 5 427. Provinstidningen Dalsland 7 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 5 430. Smålands-Tidningen 3 432. Strengnes Tidning 19 433. Sundsvalls Tidning 73 434. Sydsvenska Dagbladet 2 435. Sydöstra Götalands tidningar 2 437. Sölvesborgstidningen 1 438. Tranås Tidning 1 439. Trelleborgs Allehanda 19 440. Uppsala Nya Tidning 1 441. Vadstena Skänninge Tidning 26 442. Västmanlands Läns Tidning 7 443. Vetlanda Posten 22 444. Västerbottens-Kuriren 5 445. Ystads Allehanda 9 446. Örnsköldsviks Allehanda 2 448. Svenska Morgonbladet 27 501. Barometern 36 502. Borås Tidning 6 503. Enköpings-Posten 4 504. Falköpings Tidning 2 505. Filipstads Tidning 5 506. Gotlands Allehanda 1 509. Hjo Tidning 3 510. Mariestads-Tidningen 16 512. Norrköpings Tidningar 1 513. Nya Kristinehamns-Posten 48 514. Nya Wermlands-Tidningen 9 515. Oskarshamns-Tidningen 22 516. Smålandsposten 58 517. Svenska Dagbladet 2 518. Tranås-Posten 1 519. Ulricehamns Tidning 7 520. Västerviks-Tidningen 41 522. Östgöta Correspondenten 3 534. Nordsvenska Dagbladet 4 601. Arvika Nyheter 1 606. Karlhamns Allehanda 1 607. Klippans Tidning 1 609. Ljungbytidningen - Älmhults Tidning Smålänningen 22 610. Nordvästra Skånes Tidningar 9 611. Norbottens-Kuriren 6 612. Skaraborgs Läns Annonsblad 8 613. Skaraborgs Läns Tidning 4 614. Västernorrlands Allehanda 1 616. Ölandsbladet 1 705. Norrskensflamman 2 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 1 802. Bengtsfors-Tidningen Dalslänningen 5 803. Borlänge Tidning 4 804. Dagen 181 805. Dagens Nyheter 4 808. Elfsborgs Läns Annonsblad 1 809. Fagersta-Posten 30 812. Helsingborgs Dagblad 24 817. Jönköpings-Posten 7 818. Karlskrona Tidning 2 824. Ludvika Tidning 6 826. Mora Tidning 4 831. Sala Allehanda 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 3 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 5 838. Södra Dalarnas Tidning 10 839. Trollhättans Tidning 17 842. Värnamo Nyheter 10 850. Stockholms Läns Södertälje Tidning 120 000. Frågan ej tillämplig 2 997. Ej kodningsbara svar 22 998. Uppgift saknas 829 999. Bortfall
VAR 20 MORGONTIDNINGSLÄSNING 4 Loc 31 width 1 MD=8 or GE 9 F.4. Om Du läser någon morgontidning regelbundet - Ungefär hur många gånger per vecka brukar Du läsa denna tidning? 545 1. 7 dagar 656 2. 6 dagar 137 3. 5 dagar 68 4. 4 dagar 69 5. 3 dagar 40 6. 2 dagar 21 7. 1 dag 136 8. Uppgift saknas 829 9. Bortfall
VAR 21 PREN MORGONTIDNING 5 Loc 32 width 1 MD=8 or GE 9 F.5. Prenumererar Du eller någon annan i Ditt hushåll på denna tidning? Om nej, på vilket sätt har Du då tillgång till tidningen? 1341 1. Ja 252 5. Nej 79 8. Uppgift saknas 829 9. Bortfall
VAR 22 LÄSER HOS BEKANT 5 Loc 33 width 1 MD=8 or GE 9 F.5(1). Läser hos bekant <Se F.5 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 1287 5. Ej markerat 356 8. Uppgift saknas 829 9. Bortfall
VAR 23 LÅNAR AV BEKANT 5 Loc 34 width 1 MD=8 or GE 9 F.5(2). Lånar av bekant <Se F.5 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 1307 5. Ej markerat 356 8. Uppgift saknas 829 9. Bortfall
VAR 24 LÄSER ARBETET/SKOLAN 5 Loc 35 width 1 MD=8 or GE 9 F.5(3). Läser på arbetet/i skolan <Se F.5 för fullständig frågetext> 129 1. Markerat 1187 5. Ej markerat 356 8. Uppgift saknas 829 9. Bortfall
VAR 25 LÄSER PÅ BIBLIOTEK 5 Loc 36 width 1 MD=8 or GE 9 F.5(4). Läser på bibliotek <Se F.5 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 1312 5. Ej markerat 356 8. Uppgift saknas 829 9. Bortfall
VAR 26 KÖPER LÖSNUMMER 5 Loc 37 width 1 MD=8 or GE 9 F.5(5). Köper lösnummer <Se F.5 för fullständig frågetext> 107 1. Markerat 1208 5. Ej markerat 357 8. Uppgift saknas 829 9. Bortfall
VAR 27 LÄSER PÅ ANNAT SÄTT 5 Loc 38 width 1 MD=8 or GE 9 F.5(6). Annat sätt (ange vilket) <Se F.5 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 1297 5. Ej markerat 356 8. Uppgift saknas 829 9. Bortfall
VAR 28 LÄSNING FÖRE KL 08.00 6 Loc 39 width 2 MD= 0 or GE 98 F.6. Ungefär hur lång tid brukar Du ägna åt Din lokala morgontidning en genomsnittlig vardag? F.6(1). Före kl 08.00 113 01. 0 minuter 107 02. Ca 5 minuter 222 03. Ca 10 minuter 232 04. Ca 15 minuter 163 05. Ca 20 minuter 58 06. Ca 25 minuter 109 07. Ca 30 minuter 19 08. Ca 35 minuter 16 09. Ca 40 minuter 14 10. Ca 45 minuter 13 11. Ca 50 minuter 3 12. Ca 55 minuter 14 13. Ca 60 minuter 12 14. Över 60 minuter 477 00. Uppgift saknas på delfrågan 100 98. Uppgift saknas på hela frågan 829 99. Bortfall
VAR 29 LÄSNING 08.00-12.00 6 Loc 41 width 2 MD= 0 or GE 98 F.6(2). Kl 08.00 - 12.00 <Se F.6 för fullständig frågetext> 212 01. 0 minuter 36 02. Ca 5 minuter 79 03. Ca 10 minuter 92 04. Ca 15 minuter 65 05. Ca 20 minuter 21 06. Ca 25 minuter 77 07. Ca 30 minuter 15 08. Ca 35 minuter 18 09. Ca 40 minuter 19 10. Ca 45 minuter 10 11. Ca 50 minuter 12. Ca 55 minuter 15 13. Ca 60 minuter 17 14. Över 60 minuter 897 00. Uppgift saknas på delfrågan 99 98. Uppgift saknas på hela frågan 829 99. Bortfall
VAR 30 LÄSNING 12.00-17.00 6 Loc 43 width 2 MD= 0 or GE 98 F.6(3). Kl 12.00 - 17.00 <Se F.6 för fullständig frågetext> 231 01. 0 minuter 35 02. Ca 5 minuter 43 03. Ca 10 minuter 53 04. Ca 15 minuter 30 05. Ca 20 minuter 13 06. Ca 25 minuter 38 07. Ca 30 minuter 7 08. Ca 35 minuter 7 09. Ca 40 minuter 9 10. Ca 45 minuter 5 11. Ca 50 minuter 12. Ca 55 minuter 1 13. Ca 60 minuter 5 14. Över 60 minuter 1095 00. Uppgift saknas på delfrågan 100 98. Uppgift saknas på hela frågan 829 99. Bortfall
VAR 31 LÄSNING EFTER KL 17.00 6 Loc 45 width 2 MD= 0 or GE 98 F.6(4). Efter kl 17.00 <Se F.6 för fullständig frågetext> 96 01. 0 minuter 111 02. Ca 5 minuter 142 03. Ca 10 minuter 166 04. Ca 15 minuter 116 05. Ca 20 minuter 22 06. Ca 25 minuter 108 07. Ca 30 minuter 12 08. Ca 35 minuter 12 09. Ca 40 minuter 11 10. Ca 45 minuter 2 11. Ca 50 minuter 12. Ca 55 minuter 13 13. Ca 60 minuter 8 14. Över 60 minuter 753 00. Uppgift saknas på delfrågan 100 98. Uppgift saknas på hela frågan 829 99. Bortfall
VAR 32 LÄSER FLER MORGONTIDN 7 Loc 47 width 1 MD=8 or GE 9 F.7. Läser Du ytterligare någon morgontidning - åtminstone tre dagar i veckan? 388 1. Ja 1181 5. Nej 103 8. Uppgift saknas 829 9. Bortfall
VAR 33 M-TIDN: SPORT 8 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 8 F.8. En tidning innehåller ju mycket olika sorters innehåll. Hur viktigt anser Du personligen att nedanstående typer av innehåll är. Markera för varje innehållstyp hur viktigt Du anser det vara att Din lokala morgontidning innehåller just detta. F.8(1). Allmänt: Sport 123 1. Mycket oviktigt 153 2. Ganska oviktigt 141 3. Något oviktigt 89 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 320 5. Något viktigt 398 6. Ganska viktigt 337 7. Mycket viktigt 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 34 M-TIDN: FAMILJENYHETER 8 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(2). Allmänt: Familjenyheter <Se F.8 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket oviktigt 128 2. Ganska oviktigt 119 3. Något oviktigt 149 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 404 5. Något viktigt 434 6. Ganska viktigt 281 7. Mycket viktigt 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 35 M-TIDN: INSÄNDARE 8 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(3). Allmänt: Insändare <Se F.8 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket oviktigt 77 2. Ganska oviktigt 92 3. Något oviktigt 188 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 443 5. Något viktigt 459 6. Ganska viktigt 253 7. Mycket viktigt 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 36 M-TIDN: INRIKESNYHETER 8 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(4). Allmänt: Inrikesnyheter <Se F.8 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket oviktigt 21 2. Ganska oviktigt 22 3. Något oviktigt 46 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 153 5. Något viktigt 423 6. Ganska viktigt 866 7. Mycket viktigt 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 37 M-TIDN: EKONOMI/HANDEL 8 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(5). Allmänt: Ekonomi och handel <Se F.8 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket oviktigt 75 2. Ganska oviktigt 129 3. Något oviktigt 177 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 414 5. Något viktigt 422 6. Ganska viktigt 279 7. Mycket viktigt 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 38 M-TIDN: RIKSDAG/REG 8 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(6). Allmänt: Riksdag och regering <Se F.8 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket oviktigt 56 2. Ganska oviktigt 105 3. Något oviktigt 139 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 369 5. Något viktigt 470 6. Ganska viktigt 388 7. Mycket viktigt 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 39 M-TIDN: FACKL FRÅGOR 8 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(7). Allmänt: Fackliga frågor <Se F.8 för fullständig frågetext> 104 1. Mycket oviktigt 126 2. Ganska oviktigt 154 3. Något oviktigt 249 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 420 5. Något viktigt 318 6. Ganska viktigt 178 7. Mycket viktigt 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 40 M-TIDN: OLYCKOR/BROTT 8 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(8). Allmänt: Olyckor och brott <Se F.8 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket oviktigt 56 2. Ganska oviktigt 89 3. Något oviktigt 104 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 467 5. Något viktigt 550 6. Ganska viktigt 266 7. Mycket viktigt 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 41 M-TIDN: LEDARE 8 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(9). Allmänt: Ledare och kommentarer <Se F.8 för fullständig frågetext> 96 1. Mycket oviktigt 91 2. Ganska oviktigt 124 3. Något oviktigt 207 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 377 5. Något viktigt 376 6. Ganska viktigt 280 7. Mycket viktigt 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 42 M-TIDN: UTRIKESNYHETER 8 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(10). Allmänt: Utrikesnyheter <Se F.8 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket oviktigt 35 2. Ganska oviktigt 62 3. Något oviktigt 64 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 328 5. Något viktigt 505 6. Ganska viktigt 550 7. Mycket viktigt 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 43 M-TIDN: KULTURARTIKLAR 8 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(11). Allmänt: Kulturartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 110 1. Mycket oviktigt 138 2. Ganska oviktigt 179 3. Något oviktigt 230 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 386 5. Något viktigt 328 6. Ganska viktigt 183 7. Mycket viktigt 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 44 M-TIDN: DEBATTARTIKLAR 8 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(12). Allmänt: Debattartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket oviktigt 107 2. Ganska oviktigt 134 3. Något oviktigt 228 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 386 5. Något viktigt 390 6. Ganska viktigt 226 7. Mycket viktigt 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 45 M-TIDN: MILJÖFRÅGOR 8 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(13). Allmänt: Miljöfrågor <Se F.8 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket oviktigt 39 2. Ganska oviktigt 31 3. Något oviktigt 79 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 315 5. Något viktigt 460 6. Ganska viktigt 622 7. Mycket viktigt 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 46 M-TIDN: ARBETSMARKNAD 8 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(14). Lokala nyheter: Lokal arbetsmarknad <Se F.8 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket oviktigt 54 2. Ganska oviktigt 88 3. Något oviktigt 172 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 305 5. Något viktigt 408 6. Ganska viktigt 496 7. Mycket viktigt 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 47 M-TIDN: FÖRENINGAR 8 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(15). Lokala nyheter: Organisationer och föreningar <Se F.8 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket oviktigt 101 2. Ganska oviktigt 181 3. Något oviktigt 255 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 494 5. Något viktigt 345 6. Ganska viktigt 127 7. Mycket viktigt 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 48 M-TIDN: KÄNT FOLK 8 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(16). Lolala nyheter: Känt folk på orten <Se F.8 för fullständig frågetext> 189 1. Mycket oviktigt 172 2. Ganska oviktigt 197 3. Något oviktigt 207 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 392 5. Något viktigt 277 6. Ganska viktigt 133 7. Mycket viktigt 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 49 M-TIDN: KOMMUNALPOL 8 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(17). Lokala nyheter: Kommunalpolitik <Se F.8 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket oviktigt 61 2. Ganska oviktigt 93 3. Något oviktigt 146 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 360 5. Något viktigt 461 6. Ganska viktigt 412 7. Mycket viktigt 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 50 M-TIDN: ARBETSPLATSER 8 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(18). Lokala nyheter: Lokala arbetsplatser <Se F.8 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket oviktigt 71 2. Ganska oviktigt 102 3. Något oviktigt 213 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 398 5. Något viktigt 404 6. Ganska viktigt 308 7. Mycket viktigt 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 51 M-TIDN: SKOLFRÅGOR 8 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(19). Lokala nyheter: Skolfrågor <Se F.8 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket oviktigt 52 2. Ganska oviktigt 89 3. Något oviktigt 159 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 347 5. Något viktigt 412 6. Ganska viktigt 457 7. Mycket viktigt 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 52 M-TIDN: NÖJEN 8 Loc 67 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(20). Lokala nyheter: Nöjen och lokala arrangemang <Se F.8 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket oviktigt 51 2. Ganska oviktigt 92 3. Något oviktigt 105 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 460 5. Något viktigt 476 6. Ganska viktigt 331 7. Mycket viktigt 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 53 M-TIDN: SERIESIDA 8 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(21). Särskilda ämnen: Seriesida <Se F.8 för fullständig frågetext> 300 1. Mycket oviktigt 190 2. Ganska oviktigt 196 3. Något oviktigt 245 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 318 5. Något viktigt 158 6. Ganska viktigt 142 7. Mycket viktigt 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 54 M-TIDN: NOVELLER 8 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(22). Särskilda ämnen: Noveller/följetonger <Se F.8 för fullständig frågetext> 536 1. Mycket oviktigt 286 2. Ganska oviktigt 191 3. Något oviktigt 249 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 174 5. Något viktigt 68 6. Ganska viktigt 41 7. Mycket viktigt 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 55 M-TIDN: MUSIK/TEATER 8 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(23). Särskilda ämnen: Musik och teater <Se F.8 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket oviktigt 113 2. Ganska oviktigt 157 3. Något oviktigt 208 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 435 5. Något viktigt 348 6. Ganska viktigt 196 7. Mycket viktigt 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 56 M-TIDN: SAMLEVNAD 8 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(24). Särskilda ämnen: Samlevnadsfrågor <Se F.8 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket oviktigt 99 2. Ganska oviktigt 168 3. Något oviktigt 315 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 425 5. Något viktigt 311 6. Ganska viktigt 142 7. Mycket viktigt 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 57 M-TIDN: RADIO OCH TV 8 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(25). Särskilda ämnen: Om radio- och TV-program <Se F.8 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket oviktigt 28 2. Ganska oviktigt 48 3. Något oviktigt 54 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 285 5. Något viktigt 488 6. Ganska viktigt 632 7. Mycket viktigt 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 58 M-TIDN: HEMINREDNING 8 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(26). Särskilda ämnen: Heminredning <Se F.8 för fullständig frågetext> 212 1. Mycket oviktigt 199 2. Ganska oviktigt 198 3. Något oviktigt 284 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 346 5. Något viktigt 216 6. Ganska viktigt 97 7. Mycket viktigt 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 59 M-TIDN: MATLAGNING 8 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(27). Särskilda ämnen: Matlagning <Se F.8 för fullständig frågetext> 181 1. Mycket oviktigt 176 2. Ganska oviktigt 193 3. Något oviktigt 212 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 376 5. Något viktigt 262 6. Ganska viktigt 166 7. Mycket viktigt 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 60 M-TIDN: MODE 8 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(28). Särskilda ämnen: Mode <Se F.8 för fullständig frågetext> 269 1. Mycket oviktigt 174 2. Ganska oviktigt 170 3. Något oviktigt 239 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 324 5. Något viktigt 256 6. Ganska viktigt 124 7. Mycket viktigt 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 61 M-TIDN: KONSUMENTUPPL 8 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(29). Särskilda ämnen: Konsumentupplysning <Se F.8 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket oviktigt 59 2. Ganska oviktigt 62 3. Något oviktigt 137 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 358 5. Något viktigt 525 6. Ganska viktigt 364 7. Mycket viktigt 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 62 M-TIDN: TÄVLINGAR 8 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(30). Särskilda ämnen: Korsord och tävlingar <Se F.8 för fullständig frågetext> 200 1. Mycket oviktigt 167 2. Ganska oviktigt 176 3. Något oviktigt 269 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 346 5. Något viktigt 237 6. Ganska viktigt 160 7. Mycket viktigt 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 63 M-TIDN: POPULÄRVET. 8 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(31). Särskilda ämnen: Populärvetenskap <Se F.8 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket oviktigt 87 2. Ganska oviktigt 122 3. Något oviktigt 327 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 432 5. Något viktigt 351 6. Ganska viktigt 142 7. Mycket viktigt 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 64 M-TIDN: LOKAL ANNONS 8 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(32). Annonser: Lokala affärsannonser <Se F.8 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket oviktigt 59 2. Ganska oviktigt 95 3. Något oviktigt 153 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 373 5. Något viktigt 415 6. Ganska viktigt 412 7. Mycket viktigt 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 54 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 65 M-TIDN: VECKOANNONSER 8 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(33). Annonser: Veckoannonser <Se F.8 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket oviktigt 74 2. Ganska oviktigt 114 3. Något oviktigt 304 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 386 5. Något viktigt 347 6. Ganska viktigt 243 7. Mycket viktigt 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 54 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 66 M-TIDN: MATANNONSER 8 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(34). Annonser: Veckoannonser från livsmedelsbutiker/varuhus <Se F.8 för fullständig frågetext> 101 1. Mycket oviktigt 92 2. Ganska oviktigt 99 3. Något oviktigt 189 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 372 5. Något viktigt 357 6. Ganska viktigt 370 7. Mycket viktigt 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 54 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 67 M-TIDN: OFF. ANNONS 8 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(35). Annonser: Statliga och kommunala annonser <Se F.8 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket oviktigt 78 2. Ganska oviktigt 142 3. Något oviktigt 341 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 423 5. Något viktigt 289 6. Ganska viktigt 203 7. Mycket viktigt 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 54 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 68 M-TIDN: PLATSANNONSER 8 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(36). Annonser: Platsannonser <Se F.8 för fullständig frågetext> 108 1. Mycket oviktigt 61 2. Ganska oviktigt 95 3. Något oviktigt 160 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 356 5. Något viktigt 342 6. Ganska viktigt 416 7. Mycket viktigt 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 54 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 69 M-TIDN: FASTIGHETSANN 8 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(37). Annonser: Fastighetsannonser <Se F.8 för fullständig frågetext> 109 1. Mycket oviktigt 72 2. Ganska oviktigt 107 3. Något oviktigt 217 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 402 5. Något viktigt 355 6. Ganska viktigt 285 7. Mycket viktigt 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 54 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 70 M-TIDN: PRYLTORGANNONS 8 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(38). Annonser: Allmänhetens varumarknad/pryltorg etc <Se F.8 för fullständig frågetext> 97 1. Mycket oviktigt 91 2. Ganska oviktigt 121 3. Något oviktigt 225 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 459 5. Något viktigt 357 6. Ganska viktigt 199 7. Mycket viktigt 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 54 8. Uppgift saknas på hela frågan 829 9. Bortfall
VAR 71 M-TIDN: KORREKT NYHET 9 Loc 86 width 1 MD=8 or GE 9 F.9. Massmedierna i Sverige har kommit överens om att följa vissa regler i sin nyhetsbevakning. Nedan finns några av dessa regler uppräknade. Vi vill att Du för var och en anger om Du tycker att den stämmer för den morgontidning och kvällstidning Du brukar läsa samt för radio- och TV-nyheterna. F.9(1). Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Ger korrekta nyheter 849 1. Markerat 635 5. Ej markerat 188 8. Uppgift saknas 829 9. Bortfall
VAR 72 M-TIDN: BEMÖTANDEN 9 Loc 87 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(2). Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Ger plats åt bemötanden <Se F.9 för fullständig frågetext> 799 1. Markerat 685 5. Ej markerat 188 8. Uppgift saknas 829 9. Bortfall
VAR 73 M-TIDN: PERSONRESPEKT 9 Loc 88 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(3). Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Respekterar den personliga integriteten <Se F.9 för fullständig frågetext> 638 1. Markerat 845 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 829 9. Bortfall
VAR 74 M-TIDN: VARSAM BILDER 9 Loc 89 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(4). Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Är varsam med bilder <Se F.9 för fullständig frågetext> 638 1. Markerat 846 5. Ej markerat 188 8. Uppgift saknas 829 9. Bortfall
VAR 75 M-TIDN: DÖMER EJ OHÖRD 9 Loc 90 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(5). Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Dömer ingen ohörd <Se F.9 för fullständig frågetext> 448 1. Markerat 1035 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 829 9. Bortfall
VAR 76 M-TIDN: FÖRSIKTIG NAMN 9 Loc 91 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(6). Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Är försiktig med namn <Se F.9 för fullständig frågetext> 706 1. Markerat 778 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 77 M-TIDN: EJ I EGEN SAK 9 Loc 92 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(7). Stämmer för den lokala morgontidning jag brukar läsa: Talar inte i egen sak <Se F.9 för fullständig frågetext> 393 1. Markerat 1091 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 78 K-TIDN: KORREKT NYHET 9 Loc 93 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(8). Stämmer för de kvällstidningar jag brukar läsa: Ger korrekta nyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 262 1. Markerat 1222 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 79 K-TIDN: BEMÖTANDEN 9 Loc 94 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(9). Stämmer för de kvällstidningar jag brukar läsa: Ger plats åt bemötanden <Se F.9 för fullständig frågetext> 305 1. Markerat 1179 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 80 K-TIDN: PERSONRESPEKT 9 Loc 95 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(10). Stämmer för de kvällstidningar jag brukar läsa: Respekterar den personliga integriteten <Se F.9 för fullständig frågetext> 136 1. Markerat 1348 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 81 K-TIDN: VARSAM BILDER 9 Loc 96 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(11). Stämmer för de kvällstidningar jag brukar läsa: Är varsam med bilder <Se F.9 för fullständig frågetext> 114 1. Markerat 1370 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 82 K-TIDN: DÖMER EJ OHÖRD 9 Loc 97 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(12). Stämmer för de kvällstidningar jag brukar läsa: Dömer ingen ohörd <Se F.9 för fullständig frågetext> 90 1. Markerat 1394 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 83 K-TIDN: FÖRSIKTIG NAMN 9 Loc 98 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(13). Stämmer för de kvällstidningar jag brukar läsa: Är försiktig med namn <Se F.9 för fullständig frågetext> 200 1. Markerat 1284 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 84 K-TIDN: EJ I EGEN SAK 9 Loc 99 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(14). Stämmer för de kvällstidningar jag brukar läsa: Talar inte i egen sak <Se F.9 för fullständig frågetext> 137 1. Markerat 1347 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 85 RADIO: KORREKT NYHET 9 Loc 100 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(15). Stämmer för nyheterna y radio: Ger korrekta nyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 935 1. Markerat 549 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 86 RADIO: BEMÖTANDEN 9 Loc 101 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(16). Stämmer för nyheterna i radio: Ger plats åt bemötanden <Se F.9 för fullständig frågetext> 385 1. Markerat 1099 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 87 RADIO: PERSONRESPEKT 9 Loc 102 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(17). Stämmer för nyheterna i radio: Respekterar den personliga integriteten <Se F.9 för fullständig frågetext> 552 1. Markerat 932 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 88 RADIO: VARSAM BILDER 9 Loc 103 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(18). Stämmer för nyheterna i radio: Är varsam med bilder <Se F.9 för fullständig frågetext> 406 1. Markerat 1078 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 89 RADIO: DÖMER EJ OHÖRD 9 Loc 104 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(19). Stämmer för nyheterna i radio: Dömer ingen ohörd <Se F.9 för fullständig frågetext> 397 1. Markerat 1087 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 90 RADIO: FÖRSIKTIG NAMN 9 Loc 105 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(20). Stämmer för nyheterna i radio: Är försiktig med namn <Se F.9 för fullständig frågetext> 595 1. Markerat 889 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 91 RADIO: EJ I EGEN SAK 9 Loc 106 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(21). Stämmer för nyheterna i radio: Talar inte i egen sak <Se F.9 för fullständig frågetext> 527 1. Markerat 957 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 92 TV: KORR NYHETER 9 Loc 107 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(22). Stämmer för nyheterna i TV: Ger korrekta nyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 977 1. Markerat 507 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 93 TV: BEMÖTANDEN 9 Loc 108 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(23). Stämmer nyheterna i TV: Ger plats åt bemötanden <Se F.9 för fullständig frågetext> 458 1. Markerat 1026 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 94 TV: PERSONRESPEKT 9 Loc 109 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(24). Stämmer för nyheterna i TV: Respekterar den personliga integriteten <Se F.9 för fullständig frågetext> 544 1. Markerat 940 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 95 TV: VARSAM BILDER 9 Loc 110 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(25). Stämmer för nyheterna i TV: Är varsam med bilder <Se F.9 för fullständig frågetext> 363 1. Markerat 1121 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 96 TV: DÖMER EJ OHÖRD 9 Loc 111 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(26). Stämmer för nyheterna i TV: Dömer ingen ohörd <Se F.9 för fullständig frågetext> 427 1. Markerat 1057 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 97 TV: FÖRSIKTIG NAMN 9 Loc 112 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(27). Stämmer för nyheterna i TV: Är försiktig med namn <Se F.9 för fullständig frågetext> 624 1. Markerat 860 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 98 TV: EJ I EGEN SAK 9 Loc 113 width 1 MD=8 or GE 9 F.9(28). Stämmer för nyheterna i TV: Talar inte i egen sak <Se F.9 för fullständig frågetext> 504 1. Markerat 980 5. Ej markerat 189 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 99 REKLAM STÖRST NYTTA 10 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 7 F.10. I den här frågan ber vi Dig kryssa för vilken av de olika informations- eller reklamformerna (dagspressannonser, kvällspressannonser, veckopressannonser etc) som Du har mest praktisk nytta av, som Du har mest tid att titta på osv. Kryssa bara för ett alternativ på varje rad. F.10(1). Vilken av de olika typerna av reklam har Du störst praktisk nytta av? 1080 1. Dagspressannonser 44 2. Kvällspressannonser 74 3. Veckopressannonser 310 4. Direktreklam i brevlådan 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 7. Ej kodningsbara svar 64 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 100 REKLAM MEST TID TILL 10 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 7 F.10(2). Vilken av de olika reklamformerna har Du normalt mest tid att titta på? <Se F.10 för fullständig frågetext> 957 1. Dagspressannonser 116 2. Kvällspressannonser 107 3. Veckopressannonser 309 4. Direktreklam i brevlådan 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 55 7. Ej kodningsbara svar 64 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 101 REKLAM MEST NOGGRANT 10 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 7 F.10(3). Vilken av de olika reklamformerna läser Du normalt mest noggrant? <Se F.10 för fullständig frågetext> 952 1. Dagspressannonser 83 2. Kvällspressannonser 115 3. Veckopressannonser 342 4. Direktreklam i brevlådan 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 7. Ej kodningsbara svar 64 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 102 REKLAM TILLFÖRLITLIG 10 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 7 F.10(4). Vilken av de olika reklamformerna tycker Du generellt sett innehåller mest tillförlitlig reklam? <Se F.10 för fullständig frågetext> 979 1. Dagspressannonser 31 2. Kvällspressannonser 90 3. Veckopressannonser 327 4. Direktreklam i brevlådan 155 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 7. Ej kodningsbara svar 64 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 103 FÖRTROENDE REGERINGEN 11 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 7 F.11. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete? F.11(1). Regeringen 225 1. Mycket stort förtroende 772 2. Ganska stort förtroende 470 3. Ganska litet förtroende 160 4. Mycket litet förtroende 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 7. Ej kodningsbara svar 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 104 FÖRTROENDE POLISEN 11 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 7 F.11(2). Polisen <Se F.11 för fullständig frågetext> 176 1. Mycket stort förtroende 856 2. Ganska stort förtroende 446 3. Ganska litet förtroende 146 4. Mycket litet förtroende 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 7. Ej kodningsbara svar 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 105 FÖRTROENDE SJUKVÅRDEN 11 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 7 F.11(3). Sjukvården <Se F.11 för fullständig frågetext> 488 1. Mycket stort förtroende 859 2. Ganska stort förtroende 218 3. Ganska litet förtroende 69 4. Mycket litet förtroende 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 7. Ej kodningsbara svar 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 106 FÖRTROENDE FÖRSVARET 11 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 7 F.11(4). Försvaret <Se F.11 för fullständig frågetext> 160 1. Mycket stort förtroende 622 2. Ganska stort förtroende 590 3. Ganska litet förtroende 240 4. Mycket litet förtroende 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 7. Ej kodningsbara svar 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 107 FÖRTROENDE RIKSDAGEN 11 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 7 F.11(5). Riksdagen <Se F.11 för fullständig frågetext> 193 1. Mycket stort förtroende 823 2. Ganska stort förtroende 472 3. Ganska litet förtroende 118 4. Mycket litet förtroende 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 7. Ej kodningsbara svar 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 108 FÖRTROENDE BANKERNA 11 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 7 F.11(6). Bankerna <Se F.11 för fullständig frågetext> 398 1. Mycket stort förtroende 984 2. Ganska stort förtroende 182 3. Ganska litet förtroende 49 4. Mycket litet förtroende 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 7. Ej kodningsbara svar 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 109 FÖRTROENDE DAGSPRESS 11 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 7 F.11(7). Dagspressens journalister <Se F.11 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket stort förtroende 674 2. Ganska stort förtroende 674 3. Ganska litet förtroende 215 4. Mycket litet förtroende 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 7. Ej kodningsbara svar 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 110 FÖRTROENDE RADIO/TV 11 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 7 F.11(8). Journalister i radio/TV <Se F.11 för fullständig frågetext> 100 1. Mycket stort förtroende 864 2. Ganska stort förtroende 512 3. Ganska litet förtroende 125 4. Mycket litet förtroende 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 7. Ej kodningsbara svar 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 111 FÖRTROENDE FACKET 11 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 7 F.11(9). De fackliga organisationerna <Se F.11 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket stort förtroende 586 2. Ganska stort förtroende 590 3. Ganska litet förtroende 305 4. Mycket litet förtroende 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 7. Ej kodningsbara svar 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 112 FÖRTROENDE GRUNDSKOLA 11 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 7 F.11(10). Grundskolan <Se F.11 för fullständig frågetext> 154 1. Mycket stort förtroende 777 2. Ganska stort förtroende 504 3. Ganska litet förtroende 146 4. Mycket litet förtroende 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 7. Ej kodningsbara svar 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 113 FÖRTROENDE STORFÖRET. 11 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 7 F.11(11). Storföretagen <Se F.11 för fullständig frågetext> 96 1. Mycket stort förtroende 705 2. Ganska stort förtroende 565 3. Ganska litet förtroende 211 4. Mycket litet förtroende 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 7. Ej kodningsbara svar 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 114 INTRESSE FÖR POLITIK 12 Loc 129 width 1 MD=7 or GE 8 F.12. Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politk? 193 1. Mycket intresserad 689 2. Ganska intresserad 666 3. Inte särskilt intresserad 111 4. Inte alls intresserad 2 7. Ej kodningsbara svar 12 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 115 SAMHÄLLSPROBLEM 1 13 Loc 130 width 3 MD=997 or GE 998 F.13. Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige idag? Ange högst tre frågor/samhällsproblem. F.13(1). Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 1 31 001. Skatter, arbetsgivaravgifter 2 002. Lägre skatter 003. Högre skatter för de rika 2 004. För marginalskattesänkningar 005. Mot marginalskattesänkningar 006. Bort med momsen på livsmedel 007. Sänk momsen på livsmedel 008. Bevara momsen på livsmedel 1 009. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 010. Man skall kunna leva på sin lön 011. För ökning av indirekta skatter/punktskatter 012. Emot ökning av indirekta skatter/punktskatter 41 020. Sveriges ekonomi 3 021. Valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån, prisstegringar, inflation 5 022. Lönenivå 023. För en expansiv ekonomisk politik 2 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskottet 1 025. Prisstegringar, inflation 1 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 027. Studentekonomi 030. Offentlig sektor 031. Bevara/minska ej den offentliga sektorn 2 032. Minska/privatisera den offentliga sektorn 5 040. Socialpolitik 041. För sociala reformer, mera reformer 2 042. Mot sociala reformer, minska bidragen 043. Inför behovsprövning, bekämpa slöseri och "bidrags-Sverige", mot välfärdssamhället 044. Välfärdssamhället, bevara världfärdssamhället, bevara tryggheten 3 045. Socialt ansvar 046. "Socialt ansvar utan socialism" 047. Fördelningspolitik 9 050. Pensioner - pensionärsfrågor 1 051. För högre pensioner, stöd till pensionärer 052. Mot höjda pensioner, gynna ej pensionärer på andra gruppers bekostnad 33 060. Äldrevård 2 061. För mer och bättre äldrevård 062. Mot en satsning/ökad satsning på åldringsvård 063. Eget rum för långtidssjuka 064. Färdtjänst 79 070. Sjukvård, sjukförsäkring 2 071. För mer resurser till sjukvård 072. Mot mer resurser till sjukvård 073. Sjukersättningen/karensdagar 074. För privat sjukvård/privatisera sjukvården 075. Mot privat sjukvård 076. Fritidspraktiserande läkare, Dagmar, fler läkare i Norrland 55 077. Aids 45 080. Alkohol, narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och/eller registrering 1 081. Tobak, rökning 6 090. Familjepolitik 091. Införa vårdnadsbidrag 092. Mot vårdnadsbidrag 093. Bygg fler barndaghem 094. Mindre satsning på barndaghem 27 095. Barnomsorg 2 096. Barnfamiljernas ekonomi 3 097. Sextimmars arbetsdag 098. Föräldraförsäkring 62 100. Utbildningspolitik, forskning och kultur 1 101. Mer diciplin och ordning i skolan, behåll betygen 102. Avskaffa betygen i skolan 103. Kulturfrågor 110. Fritid, idrott 23 111. Ungdomens framtid och problem 8 120. Bostadspolitik, allmänt 121. Begränsa avdragen för villaägare, höj reavinstbeskattningen vid försäljning av småhus, låt taxeringen slå igenom 122. Låt villaägarna behålla sina ränteavdrag, reavinstbeskattningen skall inte höjas, taxeringen blir för hög 2 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 10 124. Bostadsbrist 5 130. Decentralisering, lokaliseringspolitik, regionalpolitik 131. Småskalighet, lokalsamhälle 5 140. Jordbrukspolitik 2 141. Mer stöd till jordbruket, bönderna 142. Mindre stöd till jordbruket, bönderna 143. Livsmedelssubventioner 144. Bättre kvalitet på maten 9 150. Byråkrati, för mycket byråkrati, korporativism 1 151. Mot pampvälde, etablissemanget, makteliten 152. Mot kollektivanslutning av LO-medlemmar till SAP 153. Personlig integritet, personnummer 563 160. Miljövård 6 161. För ökad satsning på miljövård, mot handelsgödsel, kontrollera kemiska tillsatser hårdare 162. Mot ökad satsning på miljövård, för kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk 163. Bly i bensinen/bilism/avgaser 5 164. Skogsdöd, försurningen 3 165. Arbetsmiljö 1 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegräsning, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 171. Scan-link 64 180. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet, säkerhet på gator och torg 35 181. Ungdomsvåldet, våld 6 182. Palmemordet 183. Bergelin, spion 184. Ebbe Carlsson-affären 185. Rättssäkerhet 10 190. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden 191. Bekämpa porr 192. Abort 200. Massmedia, radio- och TV-monopolet, programpolitik, presstöd 201. För reklam-TV, för att bryta TV-monopolet 202. Mot reklam-TV 203. Reklam-TV 204. Pressetik. Journalisters sätt att arbeta 205. Barn och TV, video 14 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 1 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 1 221. Utrikespolitik 26 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 1 223. Vapenexport 224. U-hjälp 1 225. U-båtar 226. EG-frågor 3 230. Internationella frågor, allmänt 1 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 64 240. Sysselsättning, arbetslöshet, satsa mer, rädda jobben. 9 241. Bekämpa ungdomsarbetslösheten 1 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 245. Semester 4 250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 19 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 18 261. Kärnkraft 1 263. För kärnkraft 3 264. Mot kärnkraft 1 265. Kärnavfallshantering 3 270. Statligt inflytande över privata företag 2 271. Mer statligt inflytande över näringslivet, mer statliga industrier, socialisera, mot kapitalism och marknadsekonomi 4 272. Mindre statligt inflytande över näringslivet, mer stöd till företagen, för marknadsekonomi och fritt näringsliv 280. Medbestämmande, företagsdemokrati. Mer inflytande för löntagare, mer demokrati i jobbet 282. Mindre inflytande för löntagare, begränsa fackets makt 6 290. Löntagarfonder 291. För (kollektiva) löntagarfonder 292. Mot (kollektiva) löntagarfonder 293. Aktiesparfonder 3 300. Jämställdhet mellan kvinnor och män, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 41 310. Invandrarpolitik/flyktingar 8 311. För mycket stöd till invandrare, vi släpper in för många 1 312. För lite stöd till invandrare, släpp in fler 8 320. Övriga sakfrågor 2 321. EG-anslutning 3 330. Ideologibegrepp 331. Mer socialism 332. Mindre socialism 333. Mer kommunism, klasskamp 334. Mindre kommunism, klasskamp, revolution 335. Mer liberalism 336. Mindre liberalism 337. Mer konservatism, traditioner, det gamla 338. Mindre konservatism, reaktionära ideer, traditioner 3 339. Mer jämlikhet, utjämning, solidaritet 340. Mindre jämlikhet, utjämning 4 341. Mer utrymme för individen mot kollektivism 342. För kollektivism, begränsa individens egoism 343. Mer demokrati, mot diktatur 344. Mer vänsterpolitik 345. Mer högerpolitik, mindre vänsterpolitik 346. Mer radikalism 347. Mindre radikalism 348. Rättvisa 349. Gröna ideer 350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 351. Samarbetet C/Kds 2 360. Förtroende för partier och politiker 361. Partier/politiker hederliga, håller löften, kompetenta, att lita på 362. Partier/politiker ljuger, valtaktiska, ej att lita på 370. Partiledare 371. Övriga personfrågor 1 380. Klassamhället (gruppreferenser) 381. "Åt den som har skall varda givet", införa klassamhället, fördelar åt de rika 1 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 600. Lokala och kommunala frågor 5 700. Övrigt 2 997. Ej kodningsbara svar 219 998. Uppgift saknas 828 999. Bortfall
VAR 116 SAMHÄLLSPROBLEM 2 13 Loc 133 width 3 MD= 0 or GE 997 F.13(2). Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 2 <Se F.13 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 115 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 700. Övrigt 148 000. Frågan ej tillämplig 1 997. Ej kodningsbara svar 222 998. Uppgift saknas 828 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 7 9 10 20 21 22 23 Frek: 148 33 5 1 1 3 1 40 6 1 1 Kod: 25 27 30 31 32 40 42 43 44 45 50 Frek: 2 2 6 1 2 14 4 4 2 3 8 Kod: 51 60 61 70 71 75 77 80 90 91 95 Frek: 2 50 4 97 7 2 60 65 9 3 22 Kod: 96 100 101 111 120 123 124 130 140 150 151 Frek: 1 70 4 12 15 1 22 6 5 6 3 Kod: 160 161 162 164 170 171 180 181 182 183 190 Frek: 198 3 1 6 3 1 86 57 5 3 3 Kod: 195 203 210 220 221 222 223 225 230 231 240 Frek: 1 2 16 6 1 30 2 9 2 4 94 Kod: 241 250 260 261 263 264 270 272 280 282 290 Frek: 11 1 14 22 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 292 300 310 311 312 320 321 330 332 337 339 Frek: 5 3 30 10 2 9 5 4 1 3 1 Kod: 341 342 350 360 362 380 390 700 997 998 999 Frek: 6 3 2 4 3 2 1 13 1 222 828
VAR 117 SAMHÄLLSPROBLEM 3 13 Loc 136 width 3 MD= 0 or GE 997 F.13(3). Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 3 <Se F.13 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 115 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 700. Övrigt 429 000. Frågan ej tillämplig 7 997. Ej kodningsbara svar 227 998. Uppgift saknas 828 999. Bortfall Kod: 0 1 2 3 9 10 12 20 21 22 24 Frek: 429 17 10 1 2 1 1 25 6 2 1 Kod: 25 30 32 40 41 43 44 45 50 51 60 Frek: 2 2 2 10 1 3 2 2 4 1 47 Kod: 61 70 71 74 77 80 90 95 96 97 100 Frek: 1 58 2 2 33 60 9 23 2 2 67 Kod: 101 110 111 120 124 130 131 140 141 144 150 Frek: 1 1 16 20 20 9 2 4 1 2 10 Kod: 151 153 160 164 170 171 180 181 182 183 190 Frek: 5 1 112 4 6 1 56 52 1 3 2 Kod: 200 210 220 221 222 224 230 240 241 250 260 Frek: 1 15 3 5 26 1 4 70 11 3 15 Kod: 261 264 270 280 282 290 292 300 310 311 320 Frek: 15 3 1 1 2 1 1 4 22 3 19 Kod: 321 330 332 333 339 341 342 343 350 360 362 Frek: 1 2 4 1 7 2 1 1 3 8 2 Kod: 380 700 997 998 999 Frek: 5 17 7 227 828
VAR 118 MINSKA OFFENTL SEKTOR 14 Loc 139 width 1 MD=0 or GE 8 F.14. Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? F.14(1). Minska den offentliga sektorn 321 1. Mycket bra förslag 293 2. Ganska bra förslag 364 3. Varken bra eller dåligt förslag 253 4. Ganska dåligt förslag 311 5. Mycket dåligt förslag 111 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 119 AVSKAFFA LÖNTAGARFOND 14 Loc 140 width 1 MD=0 or GE 7 F.14(2). Avskaffa löntagarfonderna <Se F.14 för fullständig frågetext> 564 1. Mycket bra förslag 220 2. Ganska bra förslag 367 3. Varken bra eller dåligt förslag 186 4. Ganska dåligt förslag 238 5. Mycket dåligt förslag 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 7. Ej kodningsbara svar 20 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 120 INFÖRA HIV/AIDSTEST 14 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 7 F.14(3). Införa obligatoriskt HIV/AIDS-test för alla vuxna i Sverige <Se F.14 för fullständig frågetext> 640 1. Mycket bra förslag 416 2. Ganska bra förslag 323 3. Varken bra eller dåligt förslag 152 4. Ganska dåligt förslag 98 5. Mycket dåligt förslag 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 7. Ej kodningsbara svar 20 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 121 KÄRNKRAFTEFTER 2010 14 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 7 F.14(4). Behålla kärnkraften även efter år 2010 <Se F.14 för fullständig frågetext> 271 1. Mycket bra förslag 257 2. Ganska bra förslag 321 3. Varken bra eller dåligt förslag 275 4. Ganska dåligt förslag 489 5. Mycket dåligt förslag 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 7. Ej kodningsbara svar 20 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 122 MINSKA INKOMSTSKILLN 14 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 7 F.14(5). Minska inkomstskillnaderna i samhället <Se F.14 för fullständig frågetext> 599 1. Mycket bra förslag 415 2. Ganska bra förslag 329 3. Varken bra eller dåligt förslag 175 4. Ganska dåligt förslag 102 5. Mycket dåligt förslag 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 7. Ej kodningsbara svar 20 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 123 FÖRBJUD PORNOGRAFI 14 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 7 F.14(6). Förbjuda alla former av pornografi <Se F.14 för fullständig frågetext> 638 1. Mycket bra förslag 226 2. Ganska bra förslag 452 3. Varken bra eller dåligt förslag 187 4. Ganska dåligt förslag 124 5. Mycket dåligt förslag 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 7. Ej kodningsbara svar 20 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 124 SÖKA EG-MEDLEMSKAP 15 Loc 145 width 1 MD=8 or GE 9 F.15. Sverige är inte med i Europeiska Gemenskapen (EG). Tycker Du att Sverige skall försöka komma med i EG, eller tycker Du att det vore bättre om vi stod utanför EG även i fortsättningen eller har Du inte någon bestämd åsikt i frågan? 396 1. Sverige skall försöka komma med i EG 447 2. Bättre om Sverige står utanför EG 804 3. Har ingen bestämd åsikt 26 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 125 ÅSIKT OM REGERINGEN 16 Loc 146 width 1 MD=7 or GE 8 F.16. Hur tycker Du regeringen sköter sin uppgift? 154 1. Mycket bra 726 2. Ganska bra 474 3. Varken bra eller dåligt 228 4. Ganska dåligt 62 5. Mycket dåligt 1 7. Ej kodningsbara svar 28 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 126 VÄNSTER-HÖGERSKALAN 17 Loc 147 width 1 MD=7 or GE 8 F.17. Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera Dig själv på en sådan vänster-högerskala? 184 1. Klart till vänster 358 2. Något till vänster 540 3. Varken till vänster eller till höger 393 4. Något till höger 135 5. Klart till höger 5 7. Ej kodningsbara svar 58 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 127 OMDÖME CENTERPARTIET 18 Loc 148 width 2 MD= 0 or GE 97 F.18. Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar respektive ogillar de politiska partierna. Var skulle Du personligen vilja placera de olika partierna på nedanstående skala? F.18(1). Centerpartiet 77 01. Ogillar starkt 59 02. 79 03. 79 04. 104 05. 593 06. Varken gillar eller ogillar 196 07. 143 08. 118 09. 51 10. 43 11. Gillar starkt 60 00. Uppgift saknas på delfrågan 3 97. Ej kodningsbara svar 68 98. Uppgift saknas på hela frågan 828 99. Bortfall
VAR 128 OMDÖME MODERATERNA 18 Loc 150 width 2 MD= 0 or GE 97 F.18(2). Moderata samlingspartiet <Se F.18 för fullständig frågetext> 370 01. Ogillar starkt 77 02. 114 03. 65 04. 98 05. 249 06. Varken gillar eller ogillar 119 07. 130 08. 160 09. 84 10. 84 11. Gillar starkt 51 00. Uppgift saknas på delfrågan 4 97. Ej kodningsbara svar 68 98. Uppgift saknas på hela frågan 828 99. Bortfall
VAR 129 OMDÖME VPK 18 Loc 152 width 2 MD= 0 or GE 97 F.18(3). Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.18 för fullständig frågetext> 448 01. Ogillar starkt 116 02. 117 03. 89 04. 104 05. 359 06. Varken gillar eller ogillar 92 07. 85 08. 83 09. 26 10. 13 11. Gillar starkt 66 00. Uppgift saknas på delfrågan 7 97. Ej kodningsbara svar 68 98. Uppgift saknas på hela frågan 828 99. Bortfall
VAR 130 OMDÖME FOLKPARTIET 18 Loc 154 width 2 MD= 0 or GE 97 F.18(4). Folkpartiet <Se F.18 för fullständig frågetext> 68 01. Ogillar starkt 50 02. 48 03. 53 04. 94 05. 403 06. Varken gillar eller ogillar 228 07. 213 08. 211 09. 99 10. 78 11. Gillar starkt 56 00. Uppgift saknas på delfrågan 4 97. Ej kodningsbara svar 68 98. Uppgift saknas på hela frågan 828 99. Bortfall
VAR 131 OMDÖME SOCIALDEMOKRAT 18 Loc 156 width 2 MD= 0 or GE 97 F.18(5). Socialdemokraterna <Se F.18 för fullständig frågetext> 104 01. Ogillar starkt 63 02. 73 03. 68 04. 93 05. 253 06. Varken gillar eller ogillar 160 07. 147 08. 195 09. 177 10. 236 11. Gillar starkt 31 00. Uppgift saknas på delfrågan 5 97. Ej kodningsbara svar 68 98. Uppgift saknas på hela frågan 828 99. Bortfall
VAR 132 OMDÖME MILJÖPARTIET 18 Loc 158 width 2 MD= 0 or GE 97 F.18(6). Miljöpartiet - de gröna <Se F.18 för fullständig frågetext> 108 01. Ogillar starkt 32 02. 56 03. 41 04. 35 05. 531 06. Varken gillar eller ogillar 219 07. 175 08. 163 09. 87 10. 97 11. Gillar starkt 57 00. Uppgift saknas på delfrågan 4 97. Ej kodningsbara svar 68 98. Uppgift saknas på hela frågan 828 99. Bortfall
VAR 133 OMDÖME KDS 18 Loc 160 width 2 MD= 0 or GE 97 F.18(7). KDS - Kristen demokratisk samling <Se F.18 för fullständig frågetext> 361 01. Ogillar starkt 115 02. 117 03. 65 04. 84 05. 599 06. Varken gillar eller ogillar 78 07. 42 08. 41 09. 18 10. 30 11. Gillar starkt 54 00. Uppgift saknas på delfrågan 1 97. Ej kodningsbara svar 68 98. Uppgift saknas på hela frågan 828 99. Bortfall
VAR 134 OMDÖME OLOF JOHANSSON 18 Loc 162 width 2 MD= 0 or GE 97 F.18(8). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Olof Johansson <Se F.18 för fullständig frågetext> 90 01. Ogillar starkt 65 02. 103 03. 86 04. 105 05. 565 06. Varken gillar eller ogillar 205 07. 141 08. 111 09. 47 10. 31 11. Gillar starkt 57 00. Uppgift saknas på delfrågan 1 97. Ej kodningsbara svar 66 98. Uppgift saknas på hela frågan 828 99. Bortfall
VAR 135 OMDÖME CARL BILDT 18 Loc 164 width 2 MD= 0 or GE 97 F.18(9). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Carl Bildt <Se F.18 för fullständig frågetext> 413 01. Ogillar starkt 79 02. 113 03. 83 04. 88 05. 249 06. Varken gillar eller ogillar 155 07. 127 08. 116 09. 71 10. 56 11. Gillar starkt 54 00. Uppgift saknas på delfrågan 3 97. Ej kodningsbara svar 66 98. Uppgift saknas på hela frågan 828 99. Bortfall
VAR 136 OMDÖME LARS WERNER 18 Loc 166 width 2 MD= 0 or GE 97 F.18(10). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Lars Werner <Se F.18 för fullständig frågetext> 212 01. Ogillar starkt 68 02. 92 03. 81 04. 137 05. 376 06. Varken gillar eller ogillar 200 07. 159 08. 115 09. 65 10. 35 11. Gillar starkt 56 00. Uppgift saknas på delfrågan 11 97. Ej kodningsbara svar 66 98. Uppgift saknas på hela frågan 828 99. Bortfall
VAR 137 OMDÖME B WESTERBERG 18 Loc 168 width 2 MD= 0 or GE 97 F.18(11). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Bengt Westerberg <Se F.18 för fullständig frågetext> 71 01. Ogillar starkt 29 02. 54 03. 51 04. 51 05. 296 06. Varken gillar eller ogillar 217 07. 227 08. 230 09. 187 10. 138 11. Gillar starkt 55 00. Uppgift saknas på delfrågan 1 97. Ej kodningsbara svar 66 98. Uppgift saknas på hela frågan 828 99. Bortfall
VAR 138 OMDÖME INGV. CARLSSON 18 Loc 170 width 2 MD= 0 or GE 97 F.18(12). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Ingvar Carlsson <Se F.18 för fullständig frågetext> 56 01. Ogillar starkt 30 02. 43 03. 29 04. 44 05. 234 06. Varken gillar eller ogillar 176 07. 172 08. 230 09. 233 10. 325 11. Gillar starkt 31 00. Uppgift saknas på delfrågan 4 97. Ej kodningsbara svar 66 98. Uppgift saknas på hela frågan 828 99. Bortfall
VAR 139 CARLSSON: SERIÖS 19 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 8 F.19. På nedanstående lista finns ett antal ord och uttryck som kan användas för att beskriva olika egenskaper hos partiledarna. Hur bra tycker Du att de stämmer in på Ingvar Carlsson, Carl Bildt och Bengt Westerberg? (Vi tar bara upp ledarna för de tre största partierna.) F.19(1). Ingvar Carlsson: Seriös 581 1. Stämmer mycket bra 752 2. Stämmer ganska bra 141 3. Stämmer ganska dåligt 23 4. Stämmer mycket dåligt 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 110 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 140 CARLSSON: INSPIRERAR 19 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(2). Ingvar Carlsson: Inspirerande <Se F.19 för fullständig frågetext> 196 1. Stämmer mycket bra 575 2. Stämmer ganska bra 528 3. Stämmer ganska dåligt 177 4. Stämmer mycket dåligt 87 0. Uppgift saknas på delfrågan 110 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 141 CARLSSON: KUNNIG 19 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(3). Ingvar Carlsson: Kunnig <Se F.19 för fullständig frågetext> 633 1. Stämmer mycket bra 766 2. Stämmer ganska bra 91 3. Stämmer ganska dåligt 24 4. Stämmer mycket dåligt 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 110 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 142 CARLSSON: INTUITIV 19 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(4). Ingvar Carlsson: Vet hur vanligt folk tycker och tänker <Se F.19 för fullständig frågetext> 345 1. Stämmer mycket bra 768 2. Stämmer ganska bra 298 3. Stämmer ganska dåligt 67 4. Stämmer mycket dåligt 85 0. Uppgift saknas på delfrågan 110 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 143 CARLSSON: LEDARE 19 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(5). Ingvar Carlsson: Bra ledarförmåga <Se F.19 för fullständig frågetext> 382 1. Stämmer mycket bra 747 2. Stämmer ganska bra 310 3. Stämmer ganska dåligt 52 4. Stämmer mycket dåligt 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 110 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 144 BILDT: SERIÖS 19 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(6). Carl Bildt: Seriös <Se F.19 för fullständig frågetext> 303 1. Stämmer mycket bra 541 2. Stämmer ganska bra 403 3. Stämmer ganska dåligt 214 4. Stämmer mycket dåligt 99 0. Uppgift saknas på delfrågan 113 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 145 BILDT: INSPIRERAR 19 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(7). Carl Bildt: Inspirerande <Se F.19 för fullständig frågetext> 74 1. Stämmer mycket bra 363 2. Stämmer ganska bra 601 3. Stämmer ganska dåligt 429 4. Stämmer mycket dåligt 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 112 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 146 BILDT: KUNNIG 19 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(8). Carl Bildt: Kunnig <Se F.19 för fullständig frågetext> 352 1. Stämmer mycket bra 709 2. Stämmer ganska bra 283 3. Stämmer ganska dåligt 129 4. Stämmer mycket dåligt 88 0. Uppgift saknas på delfrågan 112 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 147 BILDT: INTUITIV 19 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(9). Carl Bildt: Vet hur vanligt folk tycker och tänker <Se F.19 för fullständig frågetext> 34 1. Stämmer mycket bra 295 2. Stämmer ganska bra 638 3. Stämmer ganska dåligt 492 4. Stämmer mycket dåligt 102 0. Uppgift saknas på delfrågan 112 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 148 BILDT: LEDARE 19 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(10). Carl Bildt: Bra ledarförmåga <Se F.19 för fullständig frågetext> 132 1. Stämmer mycket bra 495 2. Stämmer ganska bra 582 3. Stämmer ganska dåligt 253 4. Stämmer mycket dåligt 99 0. Uppgift saknas på delfrågan 112 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 149 WESTERBERG: SERIÖS 19 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(11). Bengt Westerberg: Seriös <Se F.19 för fullständig frågetext> 451 1. Stämmer mycket bra 774 2. Stämmer ganska bra 193 3. Stämmer ganska dåligt 48 4. Stämmer mycket dåligt 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 113 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 150 WESTERBERG: INSPIRERA 19 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(12). Bengt Westerberg: Inspirerande <Se F.19 för fullständig frågetext> 324 1. Stämmer mycket bra 737 2. Stämmer ganska bra 316 3. Stämmer ganska dåligt 90 4. Stämmer mycket dåligt 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 112 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 151 WESTERBERG: KUNNIG 19 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(13). Bengt Westerberg: Kunnig <Se F.19 för fullständig frågetext> 434 1. Stämmer mycket bra 807 2. Stämmer ganska bra 188 3. Stämmer ganska dåligt 38 4. Stämmer mycket dåligt 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 112 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 152 WESTERBERG: INTUITIV 19 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(14). Bengt Westerberg: Vet hur vanligt folk tycker och tänker <Se F.19 för fullständig frågetext> 222 1. Stämmer mycket bra 736 2. Stämmer ganska bra 405 3. Stämmer ganska dåligt 101 4. Stämmer mycket dåligt 97 0. Uppgift saknas på delfrågan 112 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 153 WESTERBERG: LEDARE 19 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(15). Bengt Westerberg: Bra ledarförmåga <Se F.19 för fullständig frågetext> 405 1. Stämmer mycket bra 771 2. Stämmer ganska bra 238 3. Stämmer ganska dåligt 58 4. Stämmer mycket dåligt 89 0. Uppgift saknas på delfrågan 112 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 154 BÄSTA PARTI: VPK 20 Loc 187 width 1 MD=8 or GE 9 F.20(I). Vilket parti tycker Du bäst om idag? F.20(1). Vänsterpartiet kommunisterna 57 1. Markerat 1500 5. Ej markerat 116 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 155 BÄSTA PARTI: SOC.DEM 20 Loc 188 width 1 MD=8 or GE 9 F.20(2). Socialdemokraterna <Se F.20(I) för fullständig frågetext> 670 1. Markerat 887 5. Ej markerat 116 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 156 BÄSTA PARTI: CENTERN 20 Loc 189 width 1 MD=8 or GE 9 F.20(3). Centerpartiet <Se F.20(I) för fullständig frågetext> 101 1. Markerat 1456 5. Ej markerat 116 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 157 BÄSTA PARTI: KDS 20 Loc 190 width 1 MD=8 or GE 9 F.20(4). Kristen demokratisk samling <Se F.20(I) för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 1520 5. Ej markerat 116 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 158 BÄSTA PARTI: FOLKP. 20 Loc 191 width 1 MD=8 or GE 9 F.20(5). Folkpartiet <Se F.20(I) för fullständig frågetext> 340 1. Markerat 1217 5. Ej markerat 116 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 159 BÄSTA PARTI: MODERAT 20 Loc 192 width 1 MD=8 or GE 9 F.20(6). Moderata samlingspartiet <Se F.20(I) för fullständig frågetext> 265 1. Markerat 1292 5. Ej markerat 116 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 160 BÄSTA PARTI: MILJÖP. 20 Loc 193 width 1 MD=8 or GE 9 F.20(7). Miljöpartiet - de gröna <Se F.20(I) för fullständig frågetext> 151 1. Markerat 1406 5. Ej markerat 116 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 161 BÄSTA PARTI: ANNAT 20 Loc 194 width 1 MD=8 or GE 9 F.20(8). Annat parti <Se F.20(I) för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 1547 5. Ej markerat 116 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 162 PARTIIDENTIFIKATION 20 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 8 F.20(II). Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti? 404 1. Ja, mycket övertygad 653 3. Ja, något övertygad 472 5. Nej 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 129 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 163 HÖG EKONOM TILLVÄXT 21 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 8 F.21. Hur viktiga anser Du följande samhällsmål vara för de kommande tio åren? F.21(1). Sträva efter en hög ekonomisk tillväxttakt 60 1. Inte alls viktigt 23 2. 69 3. 255 4. Varken viktigt eller oviktigt 463 5. 292 6. 416 7. Mycket viktigt 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 164 STARKT FÖRSVAR 21 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 8 F.21(2). Satsa på ett starkt militärt försvar <Se F.21 för fullständig frågetext> 212 1. Inte alls viktigt 78 2. 113 3. 343 4. Varken viktigt eller oviktigt 385 5. 219 6. 250 7. Mycket viktigt 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 165 ARBETSPLATSINFLYTANDE 21 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 8 F.21(3). Öka den enskildes inflytande på arbetsplatsen och i den lokala omgivningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 18 1. Inte alls viktigt 14 2. 54 3. 205 4. Varken viktigt eller oviktigt 405 5. 395 6. 494 7. Mycket viktigt 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 166 BEVARA LANDSKAPSMILJÖ 21 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 8 F.21(4). Satsa mer resurser på att bevara den svenska landskapsmiljön <Se F.21 för fullständig frågetext> 6 1. Inte alls viktigt 7 2. 12 3. 78 4. Varken viktigt eller oviktigt 252 5. 374 6. 884 7. Mycket viktigt 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 167 LAG OCH ORDNING 21 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 8 F.21(5). Upprätthålla lag och ordning <Se F.21 för fullständig frågetext> 3 1. Inte alls viktigt 2 2. 9 3. 74 4. Varken viktigt eller oviktigt 215 5. 280 6. 1033 7. Mycket viktigt 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 168 PÅVERKA POL BESLUT 21 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 8 F.21(6). Ge enskilda människor större möjligheter att påverka politiska beslut <Se F.21 för fullständig frågetext> 9 1. Inte alls viktigt 6 2. 28 3. 145 4. Varken viktigt eller oviktigt 349 5. 410 6. 649 7. Mycket viktigt 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 169 BEKÄMPA PRISSTEGRING 21 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 8 F.21(7). Bekämpa prisstegringarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 4 1. Inte alls viktigt 4 2. 11 3. 69 4. Varken viktigt eller oviktigt 232 5. 356 6. 939 7. Mycket viktigt 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 170 SKYDDA YTTRANDEFRIHET 21 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 8 F.21(8). Skydda yttrandefriheten <Se F.21 för fullständig frågetext> 8 1. Inte alls viktigt 5 2. 5 3. 64 4. Varken viktigt eller oviktigt 167 5. 292 6. 1065 7. Mycket viktigt 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 171 STABIL EKONOMI 21 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 8 F.21(9). Garantera en stabil ekonomi <Se F.21 för fullständig frågetext> 3 1. Inte alls viktigt 2 2. 5 3. 55 4. Varken viktigt eller oviktigt 236 5. 335 6. 964 7. Mycket viktigt 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 172 MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE 21 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 8 F.21(10). Utveckla ett samhälle som är mindre opersonligt och mer mänskligt <Se F.21 för fullständig frågetext> 5 1. Inte alls viktigt 3 2. 2 3. 64 4. Varken viktigt eller oviktigt 173 5. 306 6. 1047 7. Mycket viktigt 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 173 BEKÄMPA BROTTSLIGHET 21 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 8 F.21(11). Bekämpa brottslighet <Se F.21 för fullständig frågetext> 7 1. Inte alls viktigt 1 2. 5 3. 25 4. Varken viktigt eller oviktigt 122 5. 218 6. 1249 7. Mycket viktigt 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 174 IDEER OCH TANKAR 21 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 8 F.21(12). Utveckla ett samhälle där våra ideer och tankar betyder mer än pengar <Se F.21 för fullständig frågetext> 14 1. Inte alls viktigt 4 2. 22 3. 179 4. Varken viktigt eller oviktigt 235 5. 349 6. 802 7. Mycket viktigt 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 175 PRIVATISERA STAT VERK 22 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 8 F.22. På senare år har förts en debatt om i vilken utsträckning olika verksamheter bör skötas av stat och kommun eller av privata företag, föreningar eller enskilda. Hur ställer Du dig till följande förslag? Sätt ett kryss i den ruta som bäst överensstämmer med Din uppfattning. F.22(1). Överföra statliga affärsverk, t ex Televerket i privata händer 223 1. Mycket bra förslag 359 2. Ganska bra förslag 355 3. Varken bra eller dåligt förslag 304 4. Ganska dåligt förslag 348 5. Mycket dåligt förslag 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 176 PRIVAT ÄLDREOMSORG 22 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(2). Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.22 för fullständig frågetext> 128 1. Mycket bra förslag 322 2. Ganska bra förslag 346 3. Varken bra eller dåligt förslag 337 4. Ganska dåligt förslag 459 5. Mycket dåligt förslag 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 177 FLERA PRIVATSKOLOR 22 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(3). Öka antalet privatskolor <Se F.22 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket bra förslag 301 2. Ganska bra förslag 432 3. Varken bra eller dåligt förslag 338 4. Ganska dåligt förslag 380 5. Mycket dåligt förslag 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 178 SAMHÄLLSÄGDA BANKER 22 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(4). Överföra banker och försäkringsbolag i samhällets ägo <Se F.22 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket bra förslag 209 2. Ganska bra förslag 435 3. Varken bra eller dåligt förslag 398 4. Ganska dåligt förslag 441 5. Mycket dåligt förslag 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 179 MER PRIVAT SJUKVÅRD 22 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(5). Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.22 för fullständig frågetext> 255 1. Mycket bra förslag 476 2. Ganska bra förslag 285 3. Varken bra eller dåligt förslag 281 4. Ganska dåligt förslag 301 5. Mycket dåligt förslag 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 180 FÖRENING FRITIDSANL 22 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(6). Låta föreningar svara för driften av kommunala fritidsanläggningar <Se F.22 för fullständig frågetext> 325 1. Mycket bra förslag 623 2. Ganska bra förslag 375 3. Varken bra eller dåligt förslag 153 4. Ganska dåligt förslag 120 5. Mycket dåligt förslag 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 181 STAT OCH NÄRINGSLIV 23 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 8 F.23. I samhällsdebatten diskuteras idag ofta hur statens lagar och bestämmelser styr kommunerna, näringslivet och enskilda. Nedan finns några förslag om hur statens styrning bör vara. Vad anser Du om vart och ett av följande förslag? F.23(1). Det statliga inflytandet över det privata näringslivet måste minska för att öka företagens effektivitet 342 1. Mycket bra förslag 494 2. Ganska bra förslag 423 3. Varken bra eller dåligt förslag 196 4. Ganska dåligt förslag 96 5. Mycket dåligt förslag 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 182 STATEN SKAPA TRYGGHET 23 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 8 F.23(2). I dagens samhälle måste staten ingripa och reglera för att skapa trygghet för individerna <Se F.23 för fullständig frågetext> 199 1. Mycket bra förslag 500 2. Ganska bra förslag 479 3. Varken bra eller dåligt förslag 253 4. Ganska dåligt förslag 109 5. Mycket dåligt förslag 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 183 KOMMUNER EGNA BESLUT 23 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 8 F.23(3). Kommunerna bör få ökade möjligheter att fatta egna beslut utan att i detalj styras av staten <Se F.23 för fullständig frågetext> 469 1. Mycket bra förslag 814 2. Ganska bra förslag 205 3. Varken bra eller dåligt förslag 60 4. Ganska dåligt förslag 17 5. Mycket dåligt förslag 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 184 STAT VS NÄRINGSLIV 23 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 8 F.23(4). Staten måste skärpa regleringen av det privata näringslivet för att skydda hälsa och miljö <Se F.23 för fullständig frågetext> 560 1. Mycket bra förslag 524 2. Ganska bra förslag 286 3. Varken bra eller dåligt förslag 111 4. Ganska dåligt förslag 61 5. Mycket dåligt förslag 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 185 BEGRÄNSNING AV LAGAR 23 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 8 F.23(5). Lagar och bestämmelser måste begränsas för att garantera människorna ökad frihet <Se F.23 för fullständig frågetext> 321 1. Mycket bra förslag 565 2. Ganska bra förslag 417 3. Varken bra eller dåligt förslag 175 4. Ganska dåligt förslag 62 5. Mycket dåligt förslag 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 90 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 186 STATEN STYR KOMMUNER 23 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 8 F.23(6). Det är nödvändigt att kommunerna styrs av statliga regler för att servicen ska bli likvärdig i hela landet <Se F.23 för fullständig frågetext> 243 1. Mycket bra förslag 456 2. Ganska bra förslag 474 3. Varken bra eller dåligt förslag 281 4. Ganska dåligt förslag 90 5. Mycket dåligt förslag 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 90 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 187 STOPPA KÄRNKRAFTEN NU 24 Loc 220 width 1 MD=8 or GE 9 F.24. År 1980 hade vi en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Efter folkomröstningen beslöt riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas till år 2010. Vad är Din åsikt om kärnkraftens användning i Sverige? F.24(1). Stoppa kärnkraften omedelbart 141 1. Markerat 1496 5. Ej markerat 36 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 188 AVVECKLA FÖRE ÅR 2010 24 Loc 221 width 1 MD=8 or GE 9 F.24(2). Avveckla kärnkraften snabbare än till år 2010 <Se F.24 för fullständig frågetext> 294 1. Markerat 1343 5. Ej markerat 36 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 189 AVVECKLA TILL ÅR 2010 24 Loc 222 width 1 MD=8 or GE 9 F.24(3). Avveckla kärnkraften till år 2010 <Se F.24 för fullständig frågetext> 447 1. Markerat 1189 5. Ej markerat 37 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 190 AVVECKLA EFTER 2010 24 Loc 223 width 1 MD=8 or GE 9 F.24(4). Avveckla kärnkraften men inte så snabbt som till år 2010 <Se F.24 för fullständig frågetext> 320 1. Markerat 1315 5. Ej markerat 38 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 191 AVVECKLA EJ KÄRNKRAFT 24 Loc 224 width 1 MD=8 or GE 9 F.24(5). Använd kärnkraften, avveckla den inte <Se F.24 för fullständig frågetext> 273 1. Markerat 1363 5. Ej markerat 37 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 192 INGEN ÅSIKT KÄRNKRAFT 24 Loc 225 width 1 MD=8 or GE 9 F.24(6). Har ingen bestämd åsikt i frågan <Se F.24 för fullständig frågetext> 165 1. Markerat 1471 5. Ej markerat 37 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 193 STYRKA ÅSIKT KKRAFT 24 Loc 226 width 1 MD=8 or GE 9 F.24(7). Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? <Se F.24 för fullständig frågetext> 948 1. Bestämd uppfattning 544 2. Mera tveksam 181 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 194 RISK RADIOAKT UTSLÄPP 25 Loc 227 width 2 MD= 0 or GE 98 F.25. Vad anser Du om följande risker som har diskuterats i samband med kärnkraften? F.25(1). Hur stor är risken för en större olycka med radioaktivt utsläpp i ett kärnkraftverk i Sverige 336 01. Mycket liten risk 176 02. 237 03. 120 04. 255 05. 79 06. 76 07. 95 08. 40 09. 165 10. Mycket stor risk 21 00. Uppgift saknas på delfrågan 73 98. Uppgift saknas på hela frågan 828 99. Bortfall
VAR 195 RISK CANCERFALL 25 Loc 229 width 2 MD= 0 or GE 98 F.25(2). Hur stor är risken för fler cancerfall och andra sjukdomar om vi använder kärnkraften <Se F.25 för fullständig frågetext> 292 01. Mycket liten risk 207 02. 207 03. 85 04. 216 05. 91 06. 95 07. 130 08. 62 09. 186 10. Mycket stor risk 30 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 98. Uppgift saknas på hela frågan 828 99. Bortfall
VAR 196 RISK MILJÖSKADOR 25 Loc 231 width 2 MD= 0 or GE 98 F.25(3). Hur stor är risken för att kärnkraften ger ökade miljöskador på mark, luft och vatten <Se F.25 för fullständig frågetext> 408 01. Mycket liten risk 185 02. 161 03. 94 04. 158 05. 71 06. 97 07. 93 08. 62 09. 245 10. Mycket stor risk 27 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 98. Uppgift saknas på hela frågan 828 99. Bortfall
VAR 197 RISK ÄRFTLIGA SKADOR 25 Loc 233 width 2 MD= 0 or GE 98 F.25(4). Hur stor är risken för att kärnkraften ger upphov till ärftliga skador på kommande generationer <Se F.25 för fullständig frågetext> 288 01. Mycket liten risk 203 02. 174 03. 99 04. 169 05. 80 06. 108 07. 98 08. 90 09. 250 10. Mycket stor risk 42 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 98. Uppgift saknas på hela frågan 828 99. Bortfall
VAR 198 RISK AVFALLSHANTERING 25 Loc 235 width 2 MD= 0 or GE 98 F.25(5). Hur stor är risken för att vi i Sverige inte kan hantera och slutförvara kärnkraftens avfall på ett säkert sätt <Se F.25 för fullständig frågetext> 177 01. Mycket liten risk 136 02. 116 03. 101 04. 189 05. 85 06. 101 07. 130 08. 104 09. 431 10. Mycket stor risk 31 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 98. Uppgift saknas på hela frågan 828 99. Bortfall
VAR 199 RISK FLER ATOMVAPEN 25 Loc 237 width 2 MD= 0 or GE 98 F.25(6). Hur stor är risken för att kärnkraften leder till att alltfler länder skaffar sig atomvapen <Se F.25 för fullständig frågetext> 153 01. Mycket liten risk 118 02. 88 03. 106 04. 183 05. 90 06. 118 07. 128 08. 93 09. 494 10. Mycket stor risk 30 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 98. Uppgift saknas på hela frågan 828 99. Bortfall
VAR 200 KÄRNKRAFT BORTA 2010 26 Loc 239 width 1 MD=7 or GE 8 F.26. Tror Du personligen att kärnkraften kommer att vara avvecklad i Sverige år 2010? 84 1. Ja, absolut 431 2. Ja, troligen 1007 3. Nej, troligen inte 120 4. Nej, absolut inte 4 7. Ej kodningsbara svar 27 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 201 ÅSIKT SLUTFÖRVARING 27 Loc 240 width 1 MD=7 or GE 8 F.27. Det finns olika åsikter om hur vi i Sverige skall slutförvara det högaktiva avfallet från kärnkraften, dvs det mest farliga avfallet. En del anser att det högaktiva avfallet en gång för alla skall slutförvaras så att det inte går att komma åt i framtiden, medan andra tycker att det skall slutförvaras så att framtidens människor kan övervaka och komma åt det. Vad anser Du? 670 1. Vi skall en gång för alla slutförvara det högaktiva avfallet så att det inte går att komma åt i framtiden 450 2. Vi skall slutförvara det högaktiva avfallet så att framtidens människor kan övervaka och komma åt det 508 3. Har ingen bestämd åsikt i frågan 2 7. Ej kodningsbara svar 43 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 202 ÅSIKT KOMMUNALT VETO 28 Loc 241 width 1 MD=8 or GE 9 F.28. Riksdagen har bestämt att kärnkraftverkens avfall skall slutförvaras på en plats i Sverige som bedöms vara säker och lämplig. Tycker Du att den kommun som väljs som slutförvaringsplats skall ha rätt att säga nej, s k kommunalt veto, eller skall kommunalt veto inte finnas i avfallsfrågan. 901 1. Ja, kommunalt veto skall finnas i avfallsfrågan 294 2. Nej, kommunalt veto skall inte finnas i avfallsfrågan 440 3. Har ingen bestämd åsikt i frågan 38 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 203 ENERGIINF: MILJÖGRUPP 29 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 8 F.29. Hur stort förtroende har Du för följande grupper när det gäller information om energi och kärnkraft? F.29(1). Miljögrupper 335 1. Mycket stort 683 2. Ganska stort 406 3. Ganska litet 137 4. Mycket litet 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 204 ENERGIINF: KKRAFTIND. 29 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 7 F.29(2). Kärnkraftsindustrin <Se F.29 för fullständig frågetext> 131 1. Mycket stort 582 2. Ganska stort 570 3. Ganska litet 268 4. Mycket litet 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 7. Ej kodningsbara svar 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 205 ENERGIINF: REGERINGEN 29 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 8 F.29(3). Regeringen <Se F.29 för fullständig frågetext> 138 1. Mycket stort 675 2. Ganska stort 604 3. Ganska litet 154 4. Mycket litet 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 206 ENERGIINF: FORSKARE 29 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 7 F.29(4). Forskare <Se F.29 för fullständig frågetext> 517 1. Mycket stort 835 2. Ganska stort 181 3. Ganska litet 24 4. Mycket litet 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 7. Ej kodningsbara svar 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 207 ENERGIINF: JOURNALIST 29 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 7 F.29(5). Journalister <Se F.29 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket stort 284 2. Ganska stort 778 3. Ganska litet 425 4. Mycket litet 97 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 7. Ej kodningsbara svar 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 208 ENERGIINF: STATL MYND 29 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 7 F.29(6). Statliga myndigheter <Se F.29 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket stort 564 2. Ganska stort 720 3. Ganska litet 201 4. Mycket litet 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 7. Ej kodningsbara svar 52 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 209 INTRESSE FÖRSVARSPOL 30 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 7 F.30(1). Hur intresserad är Du av försvarsfrågor? 203 1. Mycket intresserad 631 2. Ganska intresserad 670 3. Inte särskilt intresserad 122 4. Inte alls intresserad 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 7. Ej kodningsbara svar 32 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 210 INTRESSE BISTÅNDSPOL 30 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 8 F.30(2). Hur intresserad är Du av biståndsfrågor? 140 1. Mycket intresserad 585 2. Ganska intresserad 737 3. Inte särskilt intresserad 151 4. Inte alls intresserad 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 211 INTRESSE HANDELSPOL 30 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 8 F.30(3). Hur intresserad är Du av handelsfrågor? 144 1. Mycket intresserad 653 2. Ganska intresserad 711 3. Inte särskilt intresserad 106 4. Inte alls intresserad 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 212 INTRESSE NEDRUSTNING 30 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 8 F.30(4). Hur intresserad är Du av nedrustningsfrågor? 344 1. Mycket intresserad 748 2. Ganska intresserad 441 3. Inte särskilt intresserad 86 4. Inte alls intresserad 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 213 INTRESSE UTRIKESPOL 30 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 8 F.30(5). Hur intresserad är Du av utrikespolitik? 265 1. Mycket intresserad 775 2. Ganska intresserad 496 3. Inte särskilt intresserad 87 4. Inte alls intresserad 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 214 UTRIKESINFO: M-TIDN 31 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 8 F.31. När det gäller utrikespolitik och internationella frågor, i vilken utsträckning hämtar Du din kunskap från följande informationskällor? F.31(1). Morgontidningar 550 1. I mycket stor utsträckning 577 2. I ganska stor utsträckning 382 3. I ganska liten utsträckning 75 4. Inte alls 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 215 UTRIKESINFO: RADIO/TV 31 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 8 F.31(2). Radio/TV <Se F.31 för fullständig frågetext> 862 1. I mycket stor utsträckning 664 2. I ganska stor utsträckning 94 3. I ganska liten utsträckning 15 4. Inte alls 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 216 UTRIKESINFO: KURSER 31 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 8 F.31(3). Kurser/föreningsverksamhet <Se F.31 för fullständig frågetext> 27 1. I mycket stor utsträckning 57 2. I ganska stor utsträckning 295 3. I ganska liten utsträckning 1111 4. Inte alls 158 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 217 UTRIKESINFO: BÖCKER 31 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 8 F.31(4). Böcker <Se F.31 för fullständig frågetext> 77 1. I mycket stor utsträckning 191 2. I ganska stor utsträckning 578 3. I ganska liten utsträckning 674 4. Inte alls 128 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 218 KRIGSRISK FÖRE 2000 32 Loc 257 width 1 MD=8 or GE 9 F.32. Enligt Din åsikt, hur stor är risken att Sverige kommer att bli indraget i ett krig före år 2000? 36 1. Mycket stor risk 239 2. Ganska stor risk 1109 3. Ganska liten risk 255 4. Ingen risk alls 34 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 219 HOT FRÅN SOVJET 33 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 7 F.33. När det gäller Sovjets och USAs förhållande till Sverige, i vilken utsträckning anser Du att Sverige för närvarande är utsatt för ett hot från dessa länder? F.33(1). Sovjetunionen 422 1. Utgör ett hot mot Sverige 584 2. Ovänligt men inget direkt hot 512 3. Ingen ovänskap 91 4. Vänskapligt 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 7. Ej kodningsbara svar 54 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 220 HOT FRÅN USA 33 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 7 F.33(2). USA <Se F.33 för fullständig frågetext> 75 1. Utgör ett hot mot Sverige 258 2. Ovänligt men inget direkt hot 898 3. Ingen ovänskap 378 4. Vänskapligt 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 7. Ej kodningsbara svar 55 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 221 OMDÖME SOVJETPOLITIK 34 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 7 F.34. När det gäller Sovjet och USA, vilket av följande omdömen tycker Du bäst beskriver deras politik? Ange för varje land det omdöme som bäst stämmer in på dess politik. F.34(1). Sovjet 288 1. Hotar ständigt freden i världen 567 2. Löser ofta konflikter med militär makt 554 3. Löser ibland konflikter med militär makt 67 4. Försöker bevara freden i världen - om det blir krig beror det på andra stater 57 5. Svarsalternativ 1+2 8 6. Svarsalternativ 3+4 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 7. Ej kodningsbara svar 90 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 222 OMDÖME USAPOLITIK 34 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 7 F.34(2). USA <Se F.34 för fullständig frågetext> 223 1. Hotar ständigt freden i världen 450 2. Löser ofta konflikter med militär makt 678 3. Löser ibland konflikter med militär makt 124 4. Försöker bevara freden i världen - om det blir krig beror det på andra stater 39 5. Svarsalternativ 1+2 23 6. Svarsalternativ 3+4 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 7. Ej kodningsbara svar 90 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 223 STÄRKT FÖRSVAR 35 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 8 F.35. Hur ställer Du Dig till följande förslag? F.35(1). Sverige bör satsa ökade resurser på att stärka det militära försvaret 298 1. Mycket bra förslag 376 2. Ganska bra förslag 496 3. Varken bra eller dåligt förslag 251 4. Ganska dåligt förslag 185 5. Mycket dåligt förslag 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 224 ÖKAT NORDISKT SAMARB 35 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 8 F.35(2). Sverige bör satsa på en kraftig utbyggnad av det ekonomiska och politiska samarbetet mellan de nordiska länderna <Se F.35 för fullständig frågetext> 372 1. Mycket bra förslag 820 2. Ganska bra förslag 360 3. Varken bra eller dåligt förslag 45 4. Ganska dåligt förslag 4 5. Mycket dåligt förslag 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 44 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 225 FÖRBJUDA VAPENEXPORT 35 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 8 F.35(3). Sverige bör införa totalförbud mot export av vapen <Se F.35 för fullständig frågetext> 366 1. Mycket bra förslag 217 2. Ganska bra förslag 395 3. Varken bra eller dåligt förslag 370 4. Ganska dåligt förslag 265 5. Mycket dåligt förslag 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 226 FLER FLYKTINGAR 35 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 8 F.35(4). Sverige bör ta emot fler flyktingar från andra länder <Se F.35 för fullständig frågetext> 119 1. Mycket bra förslag 306 2. Ganska bra förslag 504 3. Varken bra eller dåligt förslag 351 4. Ganska dåligt förslag 328 5. Mycket dåligt förslag 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 227 OMPRÖVA NEUTRALITETEN 35 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 8 F.35(5). Om det militära läget i vår närhet blir mer hotfullt bör Sverige ompröva den nuvarande neutralitetspolitiken <Se F.35 för fullständig frågetext> 122 1. Mycket bra förslag 231 2. Ganska bra förslag 371 3. Varken bra eller dåligt förslag 365 4. Ganska dåligt förslag 499 5. Mycket dåligt förslag 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 44 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 228 MINSKA U-LANDSBISTÅND 35 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 8 F.35(6). Sverige bör minska biståndet till U-länderna <Se F.35 för fullständig frågetext> 126 1. Mycket bra förslag 211 2. Ganska bra förslag 471 3. Varken bra eller dåligt förslag 438 4. Ganska dåligt förslag 363 5. Mycket dåligt förslag 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 229 ÖKAT SKYDDSRUMSBYGGE 35 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 8 F.35(7). Sverige bör satsa på ett ökat skyddsrumsbyggande <Se F.35 för fullständig frågetext> 362 1. Mycket bra förslag 644 2. Ganska bra förslag 436 3. Varken bra eller dåligt förslag 122 4. Ganska dåligt förslag 45 5. Mycket dåligt förslag 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 230 NEUTRALITET INT TVIST 35 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 8 F.35(8). Sverige bör undvika att ta ställning i internationella tvistefrågor där svenska intressen inte är direkt berörda <Se F.35 för fullständig frågetext> 288 1. Mycket bra förslag 407 2. Ganska bra förslag 379 3. Varken bra eller dåligt förslag 337 4. Ganska dåligt förslag 181 5. Mycket dåligt förslag 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 231 SÖKA EG-MEDLEMSKAP 35 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 8 F.35(9). Sverige bör ansöka om medlemskap i De Europeiska Gemenskaperna (EG), även om det betyder minskad politisk självständighet <Se F.35 för fullständig frågetext> 120 1. Mycket bra förslag 214 2. Ganska bra förslag 525 3. Varken bra eller dåligt förslag 370 4. Ganska dåligt förslag 351 5. Mycket dåligt förslag 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 44 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 232 KÄRNVAPENFRITT NORDEN 35 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 8 F.35(10). Sverige bör satsa på att skapa en kärnvapenfri zon i Norden i såväl krig som fred <Se F.35 för fullständig frågetext> 1049 1. Mycket bra förslag 349 2. Ganska bra förslag 158 3. Varken bra eller dåligt förslag 27 4. Ganska dåligt förslag 26 5. Mycket dåligt förslag 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 233 UTRIKESPOL: REGERING 36 Loc 272 width 1 MD=0 or GE 8 F.36. Hur stort är Ditt förtroende för nedanstående grupper i frågor som rör Sveriges utrikespolitik? F.36(1). Regeringen 311 1. Mycket stort förtroende 705 2. Ganska stort förtroende 382 3. Varken stort eller litet förtroende 137 4. Ganska litet förtroende 49 5. Mycket litet förtroende 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 83 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 234 UTRIKESPOL: FREDSRÖR. 36 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 8 F.36(2). Fredsrörelsen <Se F.36 för fullständig frågetext> 207 1. Mycket stort förtroende 499 2. Ganska stort förtroende 538 3. Varken stort eller litet förtroende 197 4. Ganska litet förtroende 121 5. Mycket litet förtroende 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 235 UTRIKESPOL: MILITÄREN 36 Loc 274 width 1 MD=0 or GE 8 F.36(3). Militärledningen <Se F.36 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket stort förtroende 485 2. Ganska stort förtroende 610 3. Varken stort eller litet förtroende 277 4. Ganska litet förtroende 103 5. Mycket litet förtroende 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 83 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 236 UTRIKESPOL: NÄRINGSL. 36 Loc 275 width 1 MD=0 or GE 8 F.36(4). Näringslivet <Se F.36 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket stort förtroende 484 2. Ganska stort förtroende 660 3. Varken stort eller litet förtroende 235 4. Ganska litet förtroende 76 5. Mycket litet förtroende 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 83 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 237 UTRIKESPOL: FACKET 36 Loc 276 width 1 MD=0 or GE 7 F.36(5). De fackliga organisationerna <Se F.36 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket stort förtroende 271 2. Ganska stort förtroende 716 3. Varken stort eller litet förtroende 323 4. Ganska litet förtroende 177 5. Mycket litet förtroende 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 7. Ej kodningsbara svar 81 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 238 UTRIKESPOL: JOURN. 36 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 7 F.36(6). Journalister <Se F.36 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket stort förtroende 283 2. Ganska stort förtroende 665 3. Varken stort eller litet förtroende 352 4. Ganska litet förtroende 239 5. Mycket litet förtroende 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 7. Ej kodningsbara svar 83 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 239 HÄNSYN FREDSRÖRELSEN 37 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 7 F.37. Hur stor hänsyn tror Du att regeringen tar till nedanstående grupper i frågor som rör SVERIGES UTRIKESPOLITIK? F.37(1). Fredsrörelsen 112 1. Mycket stor hänsyn 545 2. Ganska stor hänsyn 735 3. Ganska liten hänsyn 153 4. Mycket liten hänsyn 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 7. Ej kodningsbara svar 109 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 240 HÄNSYN MILITÄRLEDN 37 Loc 279 width 1 MD=0 or GE 7 F.37(2). Militärledningen <Se F.37 för fullständig frågetext> 248 1. Mycket stor hänsyn 978 2. Ganska stor hänsyn 273 3. Ganska liten hänsyn 43 4. Mycket liten hänsyn 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 7. Ej kodningsbara svar 109 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 241 HÄNSYN NÄRINGSLIVET 37 Loc 280 width 1 MD=0 or GE 7 F.37(3). Näringslivet <Se F.37 för fullständig frågetext> 207 1. Mycket stor hänsyn 873 2. Ganska stor hänsyn 384 3. Ganska liten hänsyn 52 4. Mycket liten hänsyn 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 7. Ej kodningsbara svar 109 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 242 HÄNSYN FACKLIGA ORG 37 Loc 281 width 1 MD=0 or GE 7 F.37(4). De fackliga organisationerna <Se F.37 för fullständig frågetext> 191 1. Mycket stor hänsyn 716 2. Ganska stor hänsyn 549 3. Ganska liten hänsyn 79 4. Mycket liten hänsyn 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 7. Ej kodningsbara svar 109 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 243 HÄNSYN JOURNALISTER 37 Loc 282 width 1 MD=0 or GE 7 F.37(5). Journalister <Se F.37 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket stor hänsyn 307 2. Ganska stor hänsyn 867 3. Ganska liten hänsyn 311 4. Mycket liten hänsyn 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 7. Ej kodningsbara svar 109 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 244 HÄNSYN VPK 37 Loc 283 width 1 MD=0 or GE 7 F.37(6). VPK <Se F.37 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket stor hänsyn 333 2. Ganska stor hänsyn 729 3. Ganska liten hänsyn 423 4. Mycket liten hänsyn 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 7. Ej kodningsbara svar 109 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 245 HÄNSYN BORG PARTIER 37 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 7 F.37(7). De borgerliga partierna <Se F.37 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket stor hänsyn 673 2. Ganska stor hänsyn 675 3. Ganska liten hänsyn 141 4. Mycket liten hänsyn 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 7. Ej kodningsbara svar 109 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 246 TV BEHANDL: REAGAN 38 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 8 F.38. TV rapporterar mycket om vad som händer i olika delar av världen. Hur tycker Du att TV behandlar de styrande i följande länder. Är de alltför välvilligt, alltför kritiskt eller någorlunda rättvist behandlade? F.38(1). Reagan i USA 306 1. Alltför välvilligt 1055 3. Någorlunda rättvist 152 5. Alltför kritiskt 0. Uppgift saknas på delfrågan 160 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 247 TV BEHANDL: SOVJET 38 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 8 F.38(2). De styrande i Sovjetunionen <Se F.38 för fullständig frågetext> 260 1. Alltför välvilligt 1070 3. Någorlunda rättvist 170 5. Alltför kritiskt 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 160 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 248 TV BEHANDL: MITTERAND 38 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 7 F.38(3). Mitterand i Frankrike <Se F.38 för fullständig frågetext> 140 1. Alltför välvilligt 1231 3. Någorlunda rättvist 94 5. Alltför kritiskt 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 7. Ej kodningsbara svar 160 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 249 TV BEHANDL: THATCHER 38 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 7 F.38(4). Thatcher i Storbritannien <Se F.38 för fullständig frågetext> 277 1. Alltför välvilligt 957 3. Någorlunda rättvist 236 5. Alltför kritiskt 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 7. Ej kodningsbara svar 160 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 250 TV BEHANDL: VIETNAM 38 Loc 289 width 1 MD=0 or GE 8 F.38(5). De styrande i Vietnam <Se F.38 för fullständig frågetext> 324 1. Alltför välvilligt 980 3. Någorlunda rättvist 124 5. Alltför kritiskt 85 0. Uppgift saknas på delfrågan 160 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 251 TV BEHANDL: SYDAFRIKA 38 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 7 F.38(6). De styrande i Sydafrika <Se F.38 för fullständig frågetext> 330 1. Alltför välvilligt 968 3. Någorlunda rättvist 149 5. Alltför kritiskt 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 7. Ej kodningsbara svar 160 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 252 TV BEHANDL: NICARAGUA 38 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 8 F.38(7). De styrande i Nicaragua <Se F.38 för fullständig frågetext> 293 1. Alltför välvilligt 1013 3. Någorlunda rättvist 119 5. Alltför kritiskt 88 0. Uppgift saknas på delfrågan 160 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 253 TV BEHANDL: ISRAEL 38 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 7 F.38(8). De styrande i Israel <Se F.38 för fullständig frågetext> 214 1. Alltför välvilligt 1056 3. Någorlunda rättvist 168 5. Alltför kritiskt 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 7. Ej kodningsbara svar 160 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 254 TV BEHANDL: KINA 38 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 8 F.38(9). De styrande i Kina <Se F.38 för fullständig frågetext> 129 1. Alltför välvilligt 1240 3. Någorlunda rättvist 71 5. Alltför kritiskt 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 160 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 255 AKTUELLT I HEMORTEN 39 Loc 294 width 1 MD=0 or GE 8 F.39. Det finns olika anledningar till varför man läser morgontidningen eller ser på TV. Här nedan har vi räknat upp några påståenden som anger tänkbara anledningar till varför man använder olika medier. För varje påstående vill vi att Du anger om det stämmer in på Ditt TV-tittande och Din tidningsläsning. Du kan sätta inget eller flera kryss för varje påstående. F.39(1). Jag får reda på aktuella händelser i hemorten 72 1. Stämmer på svensk TV 1154 2. Stämmer på morgontidningen 256 3. Stämmer för både TV och morgontidningen 142 0. Uppgift saknas på delfrågan 49 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 256 UMGÅS MED VÄNNER 39 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 8 F.39(2). Jag kan umgås med vänner och familjen samtidigt <Se F.39 för fullständig frågetext> 698 1. Stämmer på svensk TV 144 2. Stämmer på morgontidningen 102 3. Stämmer för både TV och morgontidningen 680 0. Uppgift saknas på delfrågan 49 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 257 BRA SÄLLSKAP ENSAMHET 39 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 8 F.39(3). Det är ett bra sällskap när man är ensam <Se F.39 för fullständig frågetext> 773 1. Stämmer på svensk TV 99 2. Stämmer på morgontidningen 502 3. Stämmer för både TV och morgontidningen 250 0. Uppgift saknas på delfrågan 49 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 258 RÅD OCH UPPLYSNINGAR 39 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 8 F.39(4). Jag får praktiskt användbara råd och upplysningar <Se F.39 för fullständig frågetext> 313 1. Stämmer på svensk TV 362 2. Stämmer på morgontidningen 466 3. Stämmer för både TV och morgontidningen 482 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 259 AKTUELLT I SVERIGE 39 Loc 298 width 1 MD=0 or GE 8 F.39(5). Jag får reda på aktuella händelser i Sverige <Se F.39 för fullständig frågetext> 530 1. Stämmer på svensk TV 66 2. Stämmer på morgontidningen 994 3. Stämmer för både TV och morgontidningen 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 49 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 260 INTR. SAMTALSÄMNEN 39 Loc 299 width 1 MD=0 or GE 8 F.39(6). Jag får intressanta samtalsämnen <Se F.39 för fullständig frågetext> 319 1. Stämmer på svensk TV 187 2. Stämmer på morgontidningen 635 3. Stämmer för både TV och morgontidningen 482 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 261 BRA TIDSFÖRDRIV 39 Loc 300 width 1 MD=0 or GE 8 F.39(7). Det är ett bra tidsfördriv <Se F.39 för fullständig frågetext> 681 1. Stämmer på svensk TV 94 2. Stämmer på morgontidningen 379 3. Stämmer för både TV och morgontidningen 470 0. Uppgift saknas på delfrågan 49 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 262 AKTUELLT I UTLANDET 39 Loc 301 width 1 MD=0 or GE 8 F.39(8). Jag får reda på aktuella händelser i utlandet <Se F.39 för fullständig frågetext> 735 1. Stämmer på svensk TV 57 2. Stämmer på morgontidningen 779 3. Stämmer för både TV och morgontidningen 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 49 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 263 KUNSKAPER OCH IDEER 39 Loc 302 width 1 MD=0 or GE 8 F.39(9). Jag får nya kunskaper och ideer <Se F.39 för fullständig frågetext> 371 1. Stämmer på svensk TV 182 2. Stämmer på morgontidningen 589 3. Stämmer för både TV och morgontidningen 481 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 264 TREVLIG UNDERHÅLLNING 39 Loc 303 width 1 MD=0 or GE 8 F.39(10). Jag får bra och trevlig underhållning <Se F.39 för fullständig frågetext> 816 1. Stämmer på svensk TV 59 2. Stämmer på morgontidningen 243 3. Stämmer för både TV och morgontidningen 506 0. Uppgift saknas på delfrågan 49 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 265 AVKOPPLING 39 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 8 F.39(11). Jag får möjlighet att skingra tankarna och koppla av <Se F.39 för fullständig frågetext> 732 1. Stämmer på svensk TV 111 2. Stämmer på morgontidningen 307 3. Stämmer för både TV och morgontidningen 474 0. Uppgift saknas på delfrågan 49 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 266 VETA ANDRAS ÅSIKTER 39 Loc 305 width 1 MD=0 or GE 8 F.39(12). Jag får reda på vad andra har för åsikter <Se F.39 för fullständig frågetext> 313 1. Stämmer på svensk TV 252 2. Stämmer på morgontidningen 650 3. Stämmer för både TV och morgontidningen 408 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 267 KUNNIGA KOMMENTARER 39 Loc 306 width 1 MD=0 or GE 8 F.39(13). Jag får kunniga kommentarer till viktiga händelser <Se F.39 för fullständig frågetext> 609 1. Stämmer på svensk TV 108 2. Stämmer på morgontidningen 503 3. Stämmer för både TV och morgontidningen 403 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 268 KUNSKAP TA STÅNDPUNKT 39 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 8 F.39(14). Jag får kunskap som hjälper mig att välja ståndpunkt i viktiga frågor <Se F.39 för fullständig frågetext> 377 1. Stämmer på svensk TV 135 2. Stämmer på morgontidningen 539 3. Stämmer för både TV och morgontidningen 572 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 269 SYSSLA MED ANNAT 39 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 8 F.39(15). Jag kan syssla med annat samtidigt <Se F.39 för fullständig frågetext> 832 1. Stämmer på svensk TV 31 2. Stämmer på morgontidningen 49 3. Stämmer för både TV och morgontidningen 712 0. Uppgift saknas på delfrågan 49 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 270 BOENDEOMRÅDE 40 Loc 309 width 1 MD=8 or GE 9 F.40. Hur vill Du karaktärisera det område Du bor i? 275 1. Ren landsbygd 593 2. Mindre tätort 781 3. Stad eller större tätort 24 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 271 BOENDETID PÅ ORTEN 41 Loc 310 width 1 MD=8 or GE 9 F.41. Hur länge har Du bott på orten? 1199 1. Har bott här mer än 10 år 173 2. Har bott här 6-10 år 217 3. Har bott här 1-5 år 60 4. Har bott här mindre än 1 år 24 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 272 FLYTTNINGSFUNDERINGAR 42 Loc 311 width 1 MD=8 or GE 9 F.42. Har Du under de senaste åren haft funderingar på att flytta från orten? 149 1. Ja, ofta 548 2. Ja, någon gång 947 5. Nej, aldrig 29 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 273 BOSTAD 43 Loc 312 width 1 MD=8 or GE 9 F.43. Hur bor Du för närvarande? 268 1. På lantgård eller i ensamliggande villa på landsbygden 764 2. I villa eller radhus i småhusområde 615 3. I lägenhet i flerfamiljshus 26 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 274 HYR ELLER ÄGER BOSTAD 44 Loc 313 width 1 MD=8 or GE 9 F.44. Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? 476 1. Hyr bostaden 1109 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 88 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 275 MEDLEM IDROTTSFÖREN 45 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 8 F.45. Ange nedan i vilken/vilka föreningar Du är medlem samt hur aktiv Du är i dessa föreningar F.45(1). Idrotts- eller friluftsförening 375 1. Medlem 88 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 169 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 859 0. Uppgift saknas på delfrågan 182 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 276 MEDLEM FACKFÖRENING 45 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 7 F.45(2). Fackförening <Se F.45 för fullständig frågetext> 637 1. Medlem 150 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 130 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 573 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 7. Ej kodningsbara svar 182 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 277 MEDLEM BOSTRÄTTSFÖR 45 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 8 F.45(3). HSB eller annan bostadsrättsförening <Se F.45 för fullständig frågetext> 168 1. Medlem 55 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 22 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1246 0. Uppgift saknas på delfrågan 182 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 278 MEDLEM HYRESGÄSTFÖR 45 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 8 F.45(4). Hyresgäst- eller villaägarförening <Se F.45 för fullständig frågetext> 204 1. Medlem 38 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 18 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1231 0. Uppgift saknas på delfrågan 182 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 279 MEDLEM FÖRETAGARFÖR 45 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 8 F.45(5). Företagar- eller lantbruksorganisation <Se F.45 för fullständig frågetext> 64 1. Medlem 10 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 8 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1409 0. Uppgift saknas på delfrågan 182 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 280 MEDLEM POLITISK PARTI 45 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 8 F.45(6). Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.45 för fullständig frågetext> 121 1. Medlem 42 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 56 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1272 0. Uppgift saknas på delfrågan 182 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 281 MEDLEM ANNAN FÖRENING 45 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 8 F.45(7). Medlem i annan förening <Se F.45 för fullständig frågetext> 332 1. Medlem 143 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 171 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 845 0. Uppgift saknas på delfrågan 182 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 282 STRÖVAT I SKOG/MARK 46 Loc 321 width 1 MD=0 or GE 8 F.46. Hur ofta har Du under de senaste 12 månader utövat följande aktiviteter? F.46(1). Strövat i skog och mark 78 1. Ingen gång 318 2. Någon gång under året 196 3. Någon gång i kvartalet 421 4. Någon gång i månaden 370 5. Någon gång i veckan 237 6. Flera gånger i veckan 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 283 IDROTT ELLER MOTION 46 Loc 322 width 1 MD=0 or GE 8 F.46(2). Sysslat med idrott eller motion <Se F.46 för fullständig frågetext> 258 1. Ingen gång 187 2. Någon gång under året 100 3. Någon gång i kvartalet 190 4. Någon gång i månaden 398 5. Någon gång i veckan 429 6. Flera gånger i veckan 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 284 TRÄDGÅRDSARBETE 46 Loc 323 width 1 MD=0 or GE 8 F.46(3). Sysslat med trädgårdsarbete <Se F.46 för fullständig frågetext> 252 1. Ingen gång 250 2. Någon gång under året 154 3. Någon gång i kvartalet 303 4. Någon gång i månaden 389 5. Någon gång i veckan 257 6. Flera gånger i veckan 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 285 UTFLYKTER FRITIDSBÅT 46 Loc 324 width 1 MD=0 or GE 8 F.46(4). Gjort utflykter i fritidsbåt <Se F.46 för fullständig frågetext> 835 1. Ingen gång 380 2. Någon gång under året 95 3. Någon gång i kvartalet 128 4. Någon gång i månaden 86 5. Någon gång i veckan 22 6. Flera gånger i veckan 106 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 286 FRITIDSFISKE 46 Loc 325 width 1 MD=0 or GE 8 F.46(5). Sysslat med fritidsfiske <Se F.46 för fullständig frågetext> 910 1. Ingen gång 318 2. Någon gång under året 110 3. Någon gång i kvartalet 141 4. Någon gång i månaden 57 5. Någon gång i veckan 13 6. Flera gånger i veckan 103 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 287 GÅTT PÅ BIO 46 Loc 326 width 1 MD=0 or GE 8 F.46(6). Gått på bio <Se F.46 för fullständig frågetext> 629 1. Ingen gång 405 2. Någon gång under året 247 3. Någon gång i kvartalet 227 4. Någon gång i månaden 41 5. Någon gång i veckan 4 6. Flera gånger i veckan 99 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 288 GÅTT PÅ TEATER 46 Loc 327 width 1 MD=0 or GE 8 F.46(7). Gått på teater <Se F.46 för fullständig frågetext> 850 1. Ingen gång 505 2. Någon gång under året 161 3. Någon gång i kvartalet 39 4. Någon gång i månaden 7 5. Någon gång i veckan 2 6. Flera gånger i veckan 88 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 289 GÅTT PÅ KONSERT 46 Loc 328 width 1 MD=0 or GE 8 F.46(8). Gått på konserter <Se F.46 för fullständig frågetext> 944 1. Ingen gång 412 2. Någon gång under året 114 3. Någon gång i kvartalet 61 4. Någon gång i månaden 9 5. Någon gång i veckan 2 6. Flera gånger i veckan 110 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 290 GÅTT PÅ MUSEUM 46 Loc 329 width 1 MD=0 or GE 8 F.46(9). Gått på museer eller utställningar <Se F.46 för fullständig frågetext> 490 1. Ingen gång 743 2. Någon gång under året 231 3. Någon gång i kvartalet 97 4. Någon gång i månaden 13 5. Någon gång i veckan 1 6. Flera gånger i veckan 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 291 GÅTT PÅ RESTAURANG 46 Loc 330 width 1 MD=0 or GE 8 F.46(10). Gått på restaurang <Se F.46 för fullständig frågetext> 203 1. Ingen gång 557 2. Någon gång under året 428 3. Någon gång i kvartalet 289 4. Någon gång i månaden 81 5. Någon gång i veckan 35 6. Flera gånger i veckan 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 292 DISKOTEK ELLER DANS 46 Loc 331 width 1 MD=0 or GE 8 F.46(11). Gått på diskotek eller annan danslokal <Se F.46 för fullständig frågetext> 655 1. Ingen gång 370 2. Någon gång under året 205 3. Någon gång i kvartalet 209 4. Någon gång i månaden 77 5. Någon gång i veckan 23 6. Flera gånger i veckan 113 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 293 BESÖKT GUDSTJÄNST 46 Loc 332 width 1 MD=0 or GE 8 F.46(12). Besökt gudstjänst <Se F.46 för fullständig frågetext> 782 1. Ingen gång 535 2. Någon gång under året 109 3. Någon gång i kvartalet 89 4. Någon gång i månaden 60 5. Någon gång i veckan 18 6. Flera gånger i veckan 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 294 IDROTTSEVENEMANG 46 Loc 333 width 1 MD=0 or GE 8 F.46(13). Gått på idrottsevenemang <Se F.46 för fullständig frågetext> 655 1. Ingen gång 342 2. Någon gång under året 243 3. Någon gång i kvartalet 185 4. Någon gång i månaden 100 5. Någon gång i veckan 28 6. Flera gånger i veckan 99 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 295 LÄST BÖCKER 46 Loc 334 width 1 MD=0 or GE 8 F.46(14). Läst böcker <Se F.46 för fullständig frågetext> 168 1. Ingen gång 288 2. Någon gång under året 205 3. Någon gång i kvartalet 283 4. Någon gång i månaden 209 5. Någon gång i veckan 451 6. Flera gånger i veckan 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 296 LÄST TIDSKRIFTER 46 Loc 335 width 1 MD=0 or GE 8 F.46(15). Läst tidskrifter <Se F.46 för fullständig frågetext> 105 1. Ingen gång 148 2. Någon gång under året 87 3. Någon gång i kvartalet 231 4. Någon gång i månaden 427 5. Någon gång i veckan 588 6. Flera gånger i veckan 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 297 LÄSA VECKOTIDNINGAR 46 Loc 336 width 1 MD=0 or GE 8 F.46(16). Läst veckotidningar <Se F.46 för fullständig frågetext> 116 1. Ingen gång 164 2. Någon gång under året 138 3. Någon gång i kvartalet 322 4. Någon gång i månaden 544 5. Någon gång i veckan 315 6. Flera gånger i veckan 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 298 SE PÅ VIDEO 46 Loc 337 width 1 MD=0 or GE 8 F.46(17). Sett på video <Se F.46 för fullständig frågetext> 508 1. Ingen gång 251 2. Någon gång under året 160 3. Någon gång i kvartalet 336 4. Någon gång i månaden 210 5. Någon gång i veckan 95 6. Flera gånger i veckan 92 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 299 BIBLIOTEKSBESÖK 46 Loc 338 width 1 MD=0 or GE 8 F.46(18). Gått på bibliotek <Se F.46 för fullständig frågetext> 590 1. Ingen gång 309 2. Någon gång under året 259 3. Någon gång i kvartalet 286 4. Någon gång i månaden 84 5. Någon gång i veckan 36 6. Flera gånger i veckan 88 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 300 SPELAT TEATER/MUSIK 46 Loc 339 width 1 MD=0 or GE 8 F.46(19). Spelat teater eller musikinstrument <Se F.46 för fullständig frågetext> 1179 1. Ingen gång 114 2. Någon gång under året 45 3. Någon gång i kvartalet 59 4. Någon gång i månaden 71 5. Någon gång i veckan 83 6. Flera gånger i veckan 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 301 HOBBYVERKSAMHET HEMMA 46 Loc 340 width 1 MD=0 or GE 8 F.46(20). Sysslat med hobbyverksamhet i hemmet <Se F.46 för fullständig frågetext> 381 1. Ingen gång 216 2. Någon gång under året 159 3. Någon gång i kvartalet 251 4. Någon gång i månaden 249 5. Någon gång i veckan 316 6. Flera gånger i veckan 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 302 STUDIECIRKLAR, KURSER 46 Loc 341 width 1 MD=0 or GE 8 F.46(21). Deltagit i studiecirklar eller kurser <Se F.46 för fullständig frågetext> 834 1. Ingen gång 272 2. Någon gång under året 80 3. Någon gång i kvartalet 99 4. Någon gång i månaden 208 5. Någon gång i veckan 67 6. Flera gånger i veckan 92 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 303 ÖVERTIDSARBETE 46 Loc 342 width 1 MD=0 or GE 8 F.46(22). Arbetat övertid <Se F.46 för fullständig frågetext> 513 1. Ingen gång 219 2. Någon gång under året 140 3. Någon gång i kvartalet 283 4. Någon gång i månaden 185 5. Någon gång i veckan 192 6. Flera gånger i veckan 120 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 304 DISKUTERAT POLITIK 46 Loc 343 width 1 MD=0 or GE 8 F.46(23). Diskuterat politik <Se F.46 för fullständig frågetext> 333 1. Ingen gång 357 2. Någon gång under året 155 3. Någon gång i kvartalet 319 4. Någon gång i månaden 248 5. Någon gång i veckan 163 6. Flera gånger i veckan 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 305 ARBETSMARKNADSGRUPP 47 Loc 344 width 1 MD=0 or GE 9 F.47. Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? 1024 1. Förvärvsarbetande 10 2. Har beredskapsarbete 12 3. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 27 4. Arbetslös 250 5. Ålderspensionär 70 6. Förtidspensionär 61 7. Hemarbetande 174 8. Studerande 45 0. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 306 YRKE 48 Loc 345 width 3 MD=996 or GE 997 F.48. Vilket yrke har/hade Du? NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 1 010. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: ospecificerat 7 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 10 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 45 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 52 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 17 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 2 022. Hälso- och sjukvårdsarbete (exkl läkare): övriga företagare 1 025. Kvalificerat farmakologist, hälsovårdsinspekterande arbete 38 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 35 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 79 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 9 032. Pedagogiskt arbete: innehavare av bilskola 9 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 23 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 40 036. Klasslärare och övriga lärare 2 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 3 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 11 045. Övrig med litterär/konstnärlig yrkesutövning 2 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 2 048. Ospecificerat inom litterärt och konstnärligt arbete 4 064. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: chef för enhet eller avdelning 6 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 13 066. Socialvårdtjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 4 071. Personalmän m.fl: ospecificerat 4 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 5 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 2 081. Revisionsarbete. ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 4 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 12 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 6 086. Programmerare 3 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 2 115. Övriga präster i statskyrkan 1 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 1 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: företagare 5 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 1 128. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: ospecificerat 1 133. Översättare, ej anställd 1 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete som chef för enhet/avdelning 4 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 10 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete, som erfordrar t ex viss teknisk utbildning (på teknikernivå") eller motsvarande 1 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete ADMINISTRATIVT ARBETE 2 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning 4 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 4 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 2 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 13 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 23 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 18 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 9 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 9 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 8 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 10 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 222. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: företagare 4 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 78 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete: 23 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 10 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 1 311. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 16 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 1 313. Parti- och detaljhandelsföretagare: näringsidkare med ambulerande försäljning 1 315. Parti- och detaljhandelsföretagare: försäljnings-, inköps-, marknadsföringsarbete 1 316. Parti- och detaljhandelsföretagare: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag 1 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning 7 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 4 327. Affärbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 56 328. Biträdesarbete i affär 1 335. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: försäljnings-, inköps-, marknadsföringsarbete 1 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 337. Bokhandelmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 2 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större företag 3 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 6 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 8 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköps-, marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 8 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 1 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 2 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 1 411. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: godsägare 30 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 3 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 1 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: manuellt arbete 1 421. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: godsägare 3 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 1 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 10 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 5 448. Skogsarbete: manuellt arbete 3 468. Ospecificerat GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 2 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 9 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 21 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 4 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 2 638. Däcksmanskap 2 644. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 2 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 30 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 2 648. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 5 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 6 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 2 713. Textil- och sömnadsarbete: ospecificerat 6 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 4 717. Textil- och sömnadsarbete: ospecificerat 21 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 1 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 1 726. Sko- och läderarbete: förman/arbetsledare 5 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 2 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 5 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 6 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 2 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 103 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 3 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 12 758. Elektroarbete: manuellt arbete 5 762. Träarbete: företagare med mindre företag 16 768. Träarbete: manuellt arbete 1 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 4 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 19 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 2 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 1 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 8 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 1 817. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: ospecificerat 8 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 5 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 1 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 2 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 2 847. Maskin- och motorskötsel: ospecificerat 13 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 2 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 1 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 3 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 9 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 18 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 1 915. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrigt kvalificerat bevaknings/skyddsarbete 2 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 2 917. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: brandman 2 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 1 919. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: ospecificerat 1 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 7 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 4 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 31 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 2 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 1 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 33 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 4 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 947. Fotograf 16 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 3 955. Kvalificerat polisbefälsarbete 2 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid vårdanstalt 4 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 1 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 6 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 31 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 4 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 6 985. Övriga officerare (befattning under överste) 1 988. Övrig militär personal TILLVERKNINGSARBETE 21 995. Hemarbetande 9 996. Oklassificerbar uppgift 8 997. Ej kodningsbara svar 211 998. Uppgift saknas 828 999. Bortfall
VAR 307 HELTIDS-/DELTIDSARB 49 Loc 348 width 1 MD=8 or GE 9 F.49. Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 1091 1. Heltid 389 2. Deltid 193 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 308 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 50 Loc 349 width 2 MD=97 or GE 98 F.50. Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 410 01. Tjänsteman 172 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 40 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 620 04. Arbetare 73 05. Arbetare med arbetsledande funktion 12 06. Egenanställd arbetare 44 07. Jordbrukare: ingen anställd 1 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 39 09. Företagare: ingen anställd 41 10. Företagare: 1-9 anställda 15 11. Företagare: 10 eller fler anställda 10 97. Ej kodningsbara svar 828 98. Bortfall 196 99. Uppgift saknas
VAR 309 STATLIG/PRIVAT TJÄNST 51 Loc 351 width 1 MD=7 or GE 8 F.51. Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 243 1. Statlig 399 2. Kommunal (även landstingskommunal) 806 3. Privat 22 7. Ej kodningsbara svar 203 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 310 MEDLEM FACKFÖRENING 52 Loc 352 width 1 MD=8 or GE 9 F.52. Är/var Du medlem i någon fackförening? 657 1. Ja, LO-förbund 374 2. Ja, TCO-förbund 98 3. Ja, SACO/SR-förbund 410 5. Nej 134 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 311 KLASSTILLHÖRIGHET 53 Loc 353 width 1 MD=7 or GE 8 F.53. Om Du skulle beskriva Din familj (den familj/det hushåll Du för närvarande tillhör) vilken av nedanstående kategorier anser Du då att den tillhör? 720 1. Arbetarfamilj 67 2. Jordbrukarfamilj 457 3. Tjänstemannafamilj 165 4. Högre tjänstemannafamilj/akademiker 151 5. Egen företagare 31 7. Ej kodningsbara svar 82 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 312 ARBETSPLATS BRYR SIG 54 Loc 354 width 1 MD=0 or GE 8 F.54. (ENDAST FÖRVÄRVSARBETANDE) Hur väl stämmer följande påståenden in på Dig och Ditt arbete? F.54(1). På min arbetsplats känner jag att man verkligen bryr sig om mig som individ 359 1. Stämmer helt 461 2. Stämmer delvis 186 3. Stämmer inte särskilt väl 62 4. Stämmer inte alls 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 579 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 313 INTRESSANT ARBETE 54 Loc 355 width 1 MD=0 or GE 8 F.54(2). Jag har ett intressant arbete <Se F.54 för fullständig frågetext> 545 1. Stämmer helt 398 2. Stämmer delvis 101 3. Stämmer inte särskilt väl 40 4. Stämmer inte alls 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 579 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 314 ARBETE MED HÖG LÖN 54 Loc 356 width 1 MD=0 or GE 8 F.54(3). Jag har ett arbete med hög lön <Se F.54 för fullständig frågetext> 70 1. Stämmer helt 258 2. Stämmer delvis 433 3. Stämmer inte särskilt väl 311 4. Stämmer inte alls 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 579 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 315 ARBETE UTAN STRESS 54 Loc 357 width 1 MD=0 or GE 8 F.54(4). Jag har ett arbete utan för mycket brådska och stress <Se F.54 för fullständig frågetext> 59 1. Stämmer helt 335 2. Stämmer delvis 336 3. Stämmer inte särskilt väl 348 4. Stämmer inte alls 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 579 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 316 TÄNKER BYTA ARBETE 54 Loc 358 width 1 MD=0 or GE 8 F.54(5). Jag tänker ofta på att byta arbete <Se F.54 för fullständig frågetext> 96 1. Stämmer helt 287 2. Stämmer delvis 267 3. Stämmer inte särskilt väl 421 4. Stämmer inte alls 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 579 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 317 UTVECKLANDE ARBETE 54 Loc 359 width 1 MD=0 or GE 8 F.54(6). Jag har ett arbete där jag har möjligheter att utveckla mina färdigheter och min skicklighet <Se F.54 för fullständig frågetext> 294 1. Stämmer helt 460 2. Stämmer delvis 209 3. Stämmer inte särskilt väl 116 4. Stämmer inte alls 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 579 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 318 EKONOMISK SITUATION 55 Loc 360 width 1 MD=8 or GE 9 F.55. Om Du jämför Din ekonomiska situation med vad den var för ett år sedan, har den: 408 1. Förbättrats 917 3. Förblivit ungefär densamma 295 5. Försämrats 53 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 319 SVERIGES EK SITUATION 56 Loc 361 width 1 MD=8 or GE 9 F.56. Hur har enligt Din mening den svenska ekonomin förändrats under det senaste året? Har den: 541 1. Förbättrats 785 3. Förblivit ungefär densamma 272 5. Försämrats 75 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 320 HUSHÅLLSINKOMST 57 Loc 362 width 2 MD=98 or GE 99 F.57. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i Ditt hushåll före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten.) 154 01. 60 000 eller mindre 162 02. 61 000 - 90 000 229 03. 91 000 - 120 000 209 04. 121 000 - 150 000 165 05. 151 000 - 180 000 223 06. 181 000 - 210 000 143 07. 211 000 - 240 000 116 08. 241 000 - 270 000 166 09. Över 270 000 106 98. Uppgift saknas 828 99. Bortfall
VAR 321 TILLGÅNG TV-APPARAT 58 Loc 364 width 1 MD=8 or GE 9 F.58. Vilken av följande utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? F.58(1). TV-apparat 1601 1. Markerat 41 5. Ej markerat 31 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 322 TILLGÅNG EXTRA TV 58 Loc 365 width 1 MD=8 or GE 9 F.58(2). Extra TV-apparat <Se F.58 för fullständig frågetext> 629 1. Markerat 1013 5. Ej markerat 31 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 323 TILLGÅNG TEXT-TV 58 Loc 366 width 1 MD=8 or GE 9 F.58(3). Text-TV <Se F.58 för fullständig frågetext> 386 1. Markerat 1256 5. Ej markerat 31 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 324 TILLGÅNG VIDEO 58 Loc 367 width 1 MD=8 or GE 9 F.58(4). Video <Se F.58 för fullständig frågetext> 557 1. Markerat 1085 5. Ej markerat 31 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 325 TILLGÅNG CENTR ANTENN 58 Loc 368 width 1 MD=8 or GE 9 F.58(5). Centralantenn <Se F.58 för fullständig frågetext> 613 1. Markerat 1029 5. Ej markerat 31 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 326 TILLGÅNG KABEL-TV 58 Loc 369 width 1 MD=8 or GE 9 F.58(6). Kabel-TV med satellitsändningar <Se F.58 för fullständig frågetext> 109 1. Markerat 1533 5. Ej markerat 31 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 327 TILLGÅNG PERSONDATOR 58 Loc 370 width 1 MD=8 or GE 9 F.58(7). Hem- eller persondator <Se F.58 för fullständig frågetext> 149 1. Markerat 1493 5. Ej markerat 31 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 328 TILLGÅNG CD-SPELARE 58 Loc 371 width 1 MD=8 or GE 9 F.58(8). Compact Disc (CD-skivspelare) <Se F.58 för fullständig frågetext> 105 1. Markerat 1537 5. Ej markerat 31 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 329 TILLGÅNG FREESTYLE 58 Loc 372 width 1 MD=8 or GE 9 F.58(9). Freestyle/Walkman <Se F.58 för fullständig frågetext> 558 1. Markerat 1084 5. Ej markerat 31 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 330 TILLGÅNG BIL 58 Loc 373 width 1 MD=8 or GE 9 F.58(10). Bil <Se F.58 för fullständig frågetext> 1342 1. Markerat 297 5. Ej markerat 34 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 331 BILMÄRKE/MODELL 58 Loc 374 width 2 MD= 0 or GE 97 F.58(11). Bilmärke/modell <Se F.58 för fullständig frågetext> 436 01. Volvo 232 02. Saab 116 03. Ford 58 04. Volkswagen 134 05. Opel 44 06. Toyota 39 07. Mazda 38 08. Mercedes 23 09. BMW 29 10. Fiat 1 11. Corsa 17 12. Peugot 26 13. Nissan 41 14. Audi 10 15. Mitsubishi 7 16. Datsun 7 17. Vaz 14 18. Citroen 10 19. Renault 11 20. Honda 6 21. Hatzu 3 22. Simca 1 23. Skoda 1 24. Chevrolet 3 25. DAF 1 26. Lada 2 27. Alfa Romeo 1 28. Vauxhall 3 29. Lancia 2 30. Porsche 31. Suzuki 320 00. Frågan ej tillämplig 3 97. Ej kodningsbara svar 33 98. Uppgift saknas 829 99. Bortfall
VAR 332 BILENS PRISKLASS 58 Loc 376 width 1 MD=0 or GE 7 F.58(12). Klass (prisklasserna är indelade efter taxeringsmyndighetens klassindelning för tjänstebilar) <Se F.58 för fullständig frågetext> 69 1. Prisklass 1 (lägsta klass) 82 2. Prisklass 2 82 3. Prisklass 3 41 4. Prisklass 4 10 5. Prisklass 5 4 6. Prisklass 6 (högsta klass) 332 0. Frågan ej tillämplig 911 7. Ej klassificerbara 141 8. Uppgift saknas 829 9. Bortfall
VAR 333 BILENS ÅRSMODELL 58 Loc 377 width 2 MD= 0 or GE 97 F.58(13). Årsmodell <Se F.58 för fullständig frågetext> 58. 1958 . . 87. 1987 331 00. Frågan ej tillämplig 24 97. Ej kodningsbara svar 37 98. Uppgift saknas 828 99. Bortfall Kod: 0 58 59 61 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 331 1 1 1 3 8 10 4 8 14 17 Kod: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Frek: 20 20 26 31 62 49 72 59 77 73 67 Kod: 82 83 84 85 86 87 97 98 99 Frek: 82 100 114 134 104 124 24 37 828
VAR 334 LYSSNA SKIVOR/BAND 59 Loc 379 width 1 MD=8 or GE 9 F.59. Hur ofta brukar Du lyssna på skivor/kassetter/CD? 444 1. 6-7 dagar i veckan 294 2. 3-5 dagar i veckan 349 3. 1-2 dagar i veckan 468 4. Mer sällan 82 5. Aldrig 36 8. Uppgift saknas 828 9. Bortfall
VAR 335 COUNTRYMUSIK 60 Loc 380 width 1 MD=0 or GE 8 F.60. Hur mycket brukar Du lyssna till följande typer av musik? F.60(1). Country 234 1. Minst en gång i veckan 359 2. Några gånger i månaden 254 3. Några gånger per år 355 4. Mera sällan 273 5. Aldrig 164 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 336 KLASSISK MUSIK 60 Loc 381 width 1 MD=0 or GE 8 F.60(2). Klassisk <Se F.60 för fullständig frågetext> 231 1. Minst en gång i veckan 276 2. Några gånger i månaden 255 3. Några gånger per år 388 4. Mera sällan 344 5. Aldrig 144 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 337 JAZZMUSIK 60 Loc 382 width 1 MD=0 or GE 8 F.60(3). Jazz <Se F.60 för fullständig frågetext> 137 1. Minst en gång i veckan 194 2. Några gånger i månaden 201 3. Några gånger per år 396 4. Mera sällan 499 5. Aldrig 211 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 338 POPMUSIK 60 Loc 383 width 1 MD=0 or GE 8 F.60(4). Pop <Se F.60 för fullständig frågetext> 677 1. Minst en gång i veckan 192 2. Några gånger i månaden 85 3. Några gånger per år 253 4. Mera sällan 235 5. Aldrig 196 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 339 ROCKMUSIK 60 Loc 384 width 1 MD=0 or GE 8 F.60(5). Rock <Se F.60 för fullständig frågetext> 619 1. Minst en gång i veckan 210 2. Några gånger i månaden 126 3. Några gånger per år 227 4. Mera sällan 242 5. Aldrig 214 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 340 DANSBANDSMUSIK 60 Loc 385 width 1 MD=0 or GE 8 F.60(6). Dansbandsmusik <Se F.60 för fullständig frågetext> 526 1. Minst en gång i veckan 354 2. Några gånger i månaden 198 3. Några gånger per år 204 4. Mera sällan 231 5. Aldrig 126 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 341 GAMMELDANSMUSIK 60 Loc 386 width 1 MD=0 or GE 8 F.60(7). Gammaldansmusik <Se F.60 för fullständig frågetext> 281 1. Minst en gång i veckan 330 2. Några gånger i månaden 226 3. Några gånger per år 313 4. Mera sällan 333 5. Aldrig 156 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 342 KRISTEN MUSIK 60 Loc 387 width 1 MD=0 or GE 8 F.60(8). Kristen musik <Se F.60 för fullständig frågetext> 200 1. Minst en gång i veckan 232 2. Några gånger i månaden 220 3. Några gånger per år 327 4. Mera sällan 491 5. Aldrig 169 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 343 ANNAN MUSIK 60 Loc 388 width 1 MD=0 or GE 8 F.60(9). Annan typ av musik <Se F.60 för fullständig frågetext> 247 1. Minst en gång i veckan 114 2. Några gånger i månaden 67 3. Några gånger per år 117 4. Mera sällan 172 5. Aldrig 919 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 344 ANNAN MUSIK: TYP 60 Loc 389 width 2 MD= 0 or GE 98 F.60(10). Annan typ av musik: musiktyp <Se F.60 för fullständig frågetext> 7 01. Operett 9 02. Folkmusik 5 03. Modern musik 24 04. Visor och ballader 3 05. Dragspelsmusik 17 06. Blues/Soul 22 07. Disco 14 08. Synt-musik 1 09. Hawaii-musik 2 10. Körsång 2 11. Sextiotalsmusik 15 12. Hårdrock 1 13. Orgel/Kyrkomusik 1 14. Fusion/Jazz 2 15. Punk 2 16. Blåsorkester 2 17. Funk 1 18. Progressiv musik 7 19. Reggae 1 20. Global folkmusik 1 21. Storbandsjazz 6 22. Barnmusik 2 23. Koreansk musik 1 24. Franska visor 1 25. Arabisk musik 1 26. Svensktoppen 1 27. Heavy Metal 3 28. Schlager 1 29. Datormusik 2 30. Militär musik 1 31. Musikaler 1 32. Cajun 1 33. Melodisk hårdrock 1399 00. Frågan ej tillämplig 114 98. Uppgift saknas 828 99. Bortfall
VAR 345 SPELA AV RADIOPROGRAM 61 Loc 391 width 1 MD=0 or GE 8 F.61. Hur ofta brukar Du göra följande saker? F.61(1). Spela in musik från radion 106 1. Minst en gång i veckan 286 2. Några gånger i månaden 328 3. Några gånger per år 341 4. Mera sällan 518 5. Aldrig 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 346 SPELA AV SKIVOR 61 Loc 392 width 1 MD=0 or GE 8 F.61(2). Spela in från skivor/kassetter <Se F.61 för fullständig frågetext> 37 1. Minst en gång i veckan 307 2. Några gånger i månaden 412 3. Några gånger per år 320 4. Mera sällan 480 5. Aldrig 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 347 KÖPA SKIVOR 61 Loc 393 width 1 MD=0 or GE 8 F.61(3). Köpa skivor <Se F.61 för fullständig frågetext> 15 1. Minst en gång i veckan 162 2. Några gånger i månaden 573 3. Några gånger per år 485 4. Mera sällan 357 5. Aldrig 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 348 KÖPA KASSETTER 61 Loc 394 width 1 MD=0 or GE 8 F.61(4). Köpa kassetter <Se F.61 för fullständig frågetext> 6 1. Minst en gång i veckan 99 2. Några gånger i månaden 559 3. Några gånger per år 552 4. Mera sällan 376 5. Aldrig 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 8. Uppgift saknas på hela frågan 828 9. Bortfall
VAR 349 FÖDELSEÅR Loc 395 width 2 Födelseår 12. 1912 . . 72. 1972 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 29 31 31 31 33 33 34 34 42 39 39 37 37 37 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 36 34 37 33 35 35 34 33 33 33 36 35 38 39 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 38 40 45 50 54 54 54 52 51 49 46 45 44 45 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 44 43 44 44 42 44 41 43 43 46 51 50 50 49 Kod: 68 69 70 71 72 Frek: 45 43 44 46 44
VAR 350 KÖN Loc 397 width 1 Kön 1238 1. Man 1263 2. Kvinna
VAR 351 CIVILSTÅND Loc 398 width 1 Civilstånd 753 1. Ogift person 587 2. Gift man 13 3. Gift kvinna (ej sammanboende med maken) 237 4. Skild 118 5. Änka/Änkling 611 7. Gift kvinna 178 8. Barn under 18 år 4 9. Fosterbarn
VAR 352 LÄN Loc 399 width 2 Län 460 01. Stockholms län 72 03. Uppsala län 71 04. Södermanlands län 115 05. Östergötlands län 93 06. Jönköpings län 52 07. Kronobergs län 75 08. Kalmar län 19 09. Gotlands län 50 10. Blekinge län 74 11. Kristianstads län 236 12. Malmöhus län 75 13. Hallands län 210 14. Göteborgs och Bohus län 129 15. Älvsborgs län 64 16. Skaraborgs län 106 17. Värmlands län 91 18. Örebro län 69 19. Västmanlands län 88 20. Kopparbergs län 92 21. Gävleborgs län 74 22. Västernorrlands län 26 23. Jämtlands län 72 24. Västerbottens län 88 25. Norrbottens län