SVENSK VALUNDERSÖKNING 2002
                SSD 0812

              Primärforskare
          Sören Holmberg, Henrik Oscarsson
          Statsvetenskapliga institutionen
             Göteborgs universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SVENSK VALUNDERSÖKNING 2002 samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet under
  ledning av Sören Holmberg och Henrik Oscarsson. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskarna och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med 1954 års kommunalval genomförde Jörgen
  Westerståhl och Bo Särlvik en lokal väljarundersökning i
  Göteborg och runt Borås. Detta var den första vetenskapliga
  intervjuundersökningen om svenskt väljarbeteende. Två år
  senare genomfördes Svensk valundersökning 1956, den första
  riksomfattande undersökningen kring partival, valdeltagande
  och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren
  och detta var den egentliga starten på det svenska
  valforskningsprogrammet. Liknande undersökningar har därefter
  genomförts vid samtliga riksdagsval och val till
  EU-parlamentet. Därutöver har undersökningar genomförts vid
  1957 års folkomröstning i pensionsfrågan, 1980 års
  folkomröstning i kärnkraftsfrågan samt 1994 års folkomröstning
  om ett svenskt EU-medlemskap.

  Valundersökningen 2002 var således den femtonde riksomfattande
  studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande
  och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i
  samband med ett riksdagsval. Den genomfördes i samarbete
  mellan Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs
  universitet och Statistiska centralbyrån. Statistiska
  centralbyråns utredningsinstitut svarade för framtagning av
  urvalet av intervjupersoner, utförde fältarbetet med
  intervjuer samt verkställde insamling av vissa registerdata.
  Intervjuerna med de slumpvis utvalda väljarna genomfördes av
  Statistiska centralbyråns intervjuare. Ansvariga för
  fältarbetet inom SCB har varit Ingrid Flekkes och Richard
  Öhrvall.

  Valundersökningarna ingår som en del i ett större
  valforskningsprogram vid Statsvetenskapliga institutionen i
  Göteborg. Arbetet med 2002 års valundersökning leddes av Sören
  Holmberg och Henrik Oscarsson. Per Hedberg var
  forskningsassistent med ansvar för kodning, filbyggande och
  databearbetningar. Malin Forsberg och Karin Mossberg utförde
  allt kodningsarbete med 2002 års valundersökning. Karin
  Gidsäter hjälpte till med utskrifter och redigering av
  tabeller och texter.

  Undersökningarna har sedan valet 1960 finansierats av
  riksdagen via anslaget till valstatistiken.

  
        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Populationen omfattar den del av den svenska befolkningen som
  var röstberättigad i riksdagsvalet 2002. Med denna avgränsning
  utesluts personer som ej fyllt 18 år valdagen 2002, utländska
  medborgare samt personer som på grund av omyndigförklaring
  eller annat hinder ej äger rösträtt. I målpopulationen ingår
  även röstberättigade utlandssvenskar, men dessa ingår
  emellertid ej i urvalsramen.

  Liksom varit fallet vid de tidigare valundersökningarna sattes
  vid fältarbetet en övre åldersgräns, som innebär att personer
  över 80 år ej kontaktades för intervju. Det egentliga
  intervjuurvalet omfattar sålunda födelseårsklasserna 1922-1984

  I samband med 1973 års valundersökning startade man en ny form
  av panelundersökning, en "rullande" tvåstegspanel. Hälften av
  de som var med i undersökningen 1973 återintervjuades 1976,
  medan den andra urvalshälften ersattes med nya
  intervjupersoner. Denna "nya" hälft återintervjuades sedan vid
  valundersökningen 1979. Sett över en serie undersökningar
  kommer varje person att intervjuas två gånger.
  Valundersökningen 2002 kan alltså ses som steg två i panelen
  1998-2002 och som första steget i panelen 2002-2006. Den
  rullande paneluppläggningen gör det möjligt att studera
  individuella förändringar samtidigt som ett alltför stort
  bortfall, vanligt vid flerstegs panelundersökningar, undviks.

  Nettourvalet vid 2002 års undersökning omfattar totalt 3 788
  personer och består av tre delurval, benämnda P98, T02 och P02

  DELURVAL P98, panelurvalet, utgörs av de personer som också
  kontaktades för intervju vid 1998 års val. Delurvalet omfattar
  sammanlagt 1 241 personer.
  DELURVAL T02, tilläggsurvalet, utgörs av förstagångsväljare
  2002, dvs personer som blev röstberättigade först vid valet
  2002. Delurvalet T02 omfattar 111 personer.
  DELURVAL P02, är ett representativt urval för hela
  valmanskåren och omfattar 2 436 personer.

  Fältarbetet genomfördes i två etapper. Halva antalet personer
  kontaktades före valet, medan den andra halvan intervjuades
  efter valet. Intervjuarbetet pågick under perioden
  augusti-november 2002. Majoriteten av intervjuer genomfördes
  vid hembesök. Vissa upptagna och svårkontaktade personer
  ställde dock endast upp för nedbantade intervjuer per telefon.

  De personer som intervjuades före valet fick besvara en kort
  brevenkät kort efter valdagen. Enkäten innehöll frågor om hur
  intervjupersonerna röstat i de olika valen, om huruvida de
  följt partiledardebatten i TV, samt hur de upplevde
  valrörelsen och den politiska informationen.

  Det sammanlagda bortfallet av intervjupersoner blev 30.7
  procent. Det är ett sämre resultat än i de närmast föregående
  undersökningarna 1998 och 1994 då bortfallet var 18.6
  respektive 20.4 procent. Den helt dominerande
  bortfallsanledningen är vägran att medge intervju.

  Nettourval          3 788

  Intervjuer          2 624
  - Fullständigt formulär   2 091
  - Förkortat formulär      226
  - Extremt förkortat formulär  307

  Bortfall           1 164

  Det totala bortfallet 2002 blev drygt 30 procent. För att
  minska bortfallet har man sedan valundersökningen 1979
  tillåtit intervjuarna i eftervalsetappen att genomföra
  förkortade eller extremt förkortade intervjuer med personer
  som var ovilliga att ställa upp eller som hade ont om tid.

  Från de offentliga röstlängderna har insamlats uppgifter om
  valdeltagande vid riksdags-, kommunfullmäktige- och
  landstingsvalen 2002. I samband med urvalsdragningen
  överfördes vissa folkbokföringsuppgifter från registret över
  totalbefolkningen (RTB). Uppgifterna avser födelseår, kön,
  kommuntillhörighet och sammanräknad inkomst. Från
  kommunstatistiska publikationer överfördes information om den
  intervjuades kommun: kommunens storlek och tätortsgrad.

  
               PUBLIKATIONER

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Sören Holmberg och Henrik Oscarsson (2004): Väljare. Svenskt
  valbeteende under 50 år. Norstedts juridik AB

  Väljare utgör rapport nr 21 i Statistiska centralbyråns
  skriftserie Valundersökningar

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 22  (2)INTRESSE FÖR POLITIK 4  (3)LOC 35 WIDTH 1
                       (4)MD=0 or GE 9

   (6) 4 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?
     Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in
     på Dig själv? (VISA SVARSKORT) Är Du mycket
     intresserad,ganska intresserad, inte särskilt
     intresserad eller inte alls intresserad av politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      269 1.  Mycket intresserad
     1192 2.  Ganska intresserad
      900 3.  Inte särskilt intresserad
      173 4.  Inte alls intresserad

      123 0.  Uppgift saknas
      684 9.  Bortfall
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.
  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0812 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Delurval 6 Urvalsetapp 7 Intervjuetapp 8 Intervjutyp 9 SCB:s resultatkod 10 Intervjuvecka 11 Födelseår 12 Kön 13 Läser nyheter och artiklar om politik i tidningen 14 Läsmängd rikspolitik 15 Läsmängd lokalpolitik 16 Läsmängd utrikespolitik 17 Läsmängd EU-frågor 18 Ser på Rapport i SVT 19 Ser på Aktuellt i SVT 20 Lyssnar på Ekots långa nyhetssändningar 21 Ser på Nyheterna i TV 4 22 Ser på nyhetsprogrammet Direkt i TV3 23 Intresse för politik 24 Politiska diskussioner i familjen och bland bekanta 25 Intresse för politiska diskussioner 26 Intresse för valutgången 27 Skillnad mellan riksdagspartier 28 Viktig fråga för partival i riksdagsvalet 29 Viktig fråga för partival - Flera viktiga frågor 30 Viktig fråga för partival - Antal viktiga frågor 31 Viktig fråga i valet 1 32 Viktig fråga i valet 2 33 Viktig fråga i valet 3 34 Viktig fråga i valet 4 35 Viktig fråga i valet 5 36 Partier med i regering - traditionella riksdagspartier 37 Partier med i regering - nya och mindre partier 38 Regering - Statsminister i regeringen efter valet 39 Socialdemokraterna som regeringsparti 1998-2002 40 Borgerliga partierna som oppositionspartier 1998-2002 41 Socialdemokraterna som regeringsparti 2002-2006 42 Borgerliga partierna som regeringspartier 2002-2006 43 Sysselsättning: Bra politik - traditionella riksdagspartier 44 Sysselsättning: Bra politik - nya och mindre partier 45 Sysselsättning: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 46 Sysselsättning: Dålig politik - nya och mindre partier 47 Sveriges ekonomi: Bra politik - traditionella riksdagspartier 48 Sveriges ekonomi: Bra politik - nya och mindre partier 49 Sveriges ekonomi: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 50 Sveriges ekonomi: Dålig politik - nya och mindre partier 51 Skatter: Bra politik - traditionella riksdagspartier 52 Skatter: Bra politik - nya och mindre partier 53 Skatter: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 54 Skatter: Dålig politik - nya och mindre partier 55 Företagens villkor: Bra politik - traditionella riksdagspartier 56 Företagens villkor: Bra politik - nya och mindre partier 57 Företagens villkor: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 58 Företagens villkor: Dålig politik - nya och mindre partier 59 Miljö: Bra politik - traditionella riksdagspartier 60 Miljö: Bra politik - nya och mindre partier 61 Miljö: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 62 Miljö: Dålig politik - nya och mindre partier 63 Energi och kärnkraft: Bra politik - traditionella riksdagspartier 64 Energi och kärnkraft: Bra politik - nya och mindre partier 65 Energi och kärnkraft: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 66 Energi och kärnkraft: Dålig politik - nya och mindre partier 67 Social trygghet: Bra politik - traditionella riksdagspartier 68 Social trygghet: Bra politik - nya och mindre partier 69 Social trygghet: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 70 Social trygghet: Dålig politik - nya och mindre partier 71 Äldreomsorg: Bra politik - traditionella riksdagspartier 72 Äldreomsorg: Bra politik - nya och mindre partier 73 Äldreomsorg: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 74 Äldreomsorg: Dålig politik - nya och mindre partier 75 Hälso- och sjukvård: Bra politik - traditionella riksdagspartier 76 Hälso- och sjukvård: Bra politik - nya och mindre partier 77 Hälso- och sjukvård: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 78 Hälso- och sjukvård: Dålig politik - nya och mindre partier 79 Barnomsorg: Bra politik - traditionella riksdagspartier 80 Barnomsorg: Bra politik - nya och mindre partier 81 Barnomsorg: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 82 Barnomsorg: Dålig politik - nya och mindre partier 83 Skol- och utbildningsfrågor: Bra politik - traditionella riksdagspartier 84 Skol- och utbildningsfrågor: Bra politik - nya och mindre partier 85 Skol- och utbildningsfrågor: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 86 Skol- och utbildningsfrågor: Dålig politik - nya och mindre partier 87 Etik och moral: Bra politik - traditionella riksdagspartier 88 Etik och moral: Bra politik - nya och mindre partier 89 Etik och moral: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 90 Etik och moral: Dålig politik - nya och mindre partier 91 Lag och ordning: Bra politik - traditionella riksdagspartier 92 Lag och ordning: Bra politik - nya och mindre partier 93 Lag och ordning: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 94 Lag och ordning: Dålig politik - nya och mindre partier 95 Jämställdhet: Bra politik - traditionella riksdagspartier 96 Jämställdhet: Bra politik - nya och mindre partier 97 Jämställdhet: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 98 Jämställdhet: Dålig politik - nya och mindre partier 99 Glesbygden: Bra politik - traditionella riksdagspartier 100 Glesbygden: Bra politik - nya och mindre partier 101 Glesbygden: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 102 Glesbygden: Dålig politik - nya och mindre partier 103 Inställning till Centerpartiet 104 Inställning till Moderata samlingspartiet 105 Inställning till Vänsterpartiet 106 Inställning till Folkpartiet 107 Inställning till Socialdemokraterna 108 Inställning till Miljöpartiet 109 Inställning till Kristdemokraterna 110 Inställning till Maud Olofsson 111 Inställning till Bo Lundgren 112 Inställning till Gudrun Schyman 113 Inställning till Lars Leijonborg 114 Inställning till Göran Persson 115 Inställning till Peter Eriksson 116 Inställning till Maria Wetterstrand 117 Inställning till Alf Svensson 118 Göran Persson: Pålitlig 119 Göran Persson: Inspirerande 120 Göran Persson: Kunnig 121 Göran Persson: Sympatisk 122 Göran Persson: Vet hur vanligt folk tycker och tänker 123 Göran Persson: Talar så folk förstår 124 Göran Persson: Stark ledare 125 Bo Lundgren: Pålitlig 126 Bo Lundgren: Inspirerande 127 Bo Lundgren: Kunnig 128 Bo Lundgren: Sympatisk 129 Bo Lundgren: Vet hur vanligt folk tycker och tänker 130 Bo Lundgren: Talar så folk förstår 131 Bo Lundgren: Stark ledare 132 Socialdemokraterna: Pålitligt 133 Socialdemokraterna: Inspirerande 134 Socialdemokraterna: Sympatiskt 135 Socialdemokraterna: Vet hur vanligt folk tycker och tänker 136 Socialdemokraterna: Kompetenta personer 137 Socialdemokraterna: Tydlig politik 138 Socialdemokraterna: Håller oftast vallöften 139 Moderaterna: Pålitligt 140 Moderaterna: Inspirerande 141 Moderaterna: Sympatiskt 142 Moderaterna: Vet hur vanligt folk tycker och tänker 143 Moderaterna: Kompetenta personer 144 Moderaterna: Tydlig politik 145 Moderaterna: Håller oftast vallöften 146 Förtroende för svenska politiker 147 Bra-dåligt: Minska den offentliga sektorn 148 Bra-dåligt: Minska försvarsutgifterna 149 Bra-dåligt: Minska de sociala bidragen 150 Bra-dåligt: Sänka skatterna 151 Bra-dåligt: Behålla fastighetsskatten 152 Bra-dåligt: Privatisera statliga företag och affärsverk 153 Bra-dåligt: Minska inkomstskillnaderna i samhället 154 Bra-dåligt: Bedriva mer av sjukvården i privat regi 155 Bra-dåligt: Minska finansmarknadens inflytande på politiken 156 Bra-dåligt: Behålla maxtaxan i barnomsorgen 157 Bra-dåligt: Ökad satsning på friskolor 158 Bra-dåligt: Betyg i skolan tidigare än i dag 159 Bra-dåligt: Ökat ekonomiskt glesbygdsstöd 160 Bra-dåligt: Sextimmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande 161 Bra-dåligt: Förbjuda alla former av pornografi 162 Bra-dåligt: Begränsa rätten till fri abort 163 Bra-dåligt: Adoptionsrätt för homosexuella par 164 Bra-dåligt: Hårdare fängelsestraff för brottslingar 165 Bra-dåligt: Stärka djurens rätt 166 Bra-dåligt: Avveckla kärnkraften på lång sikt 167 Bra-dåligt: Stoppa privatbilismen i innerstäderna 168 Bra-dåligt: Öka arbetskraftsinvandringen till Sverige 169 Bra-dåligt: Införa språktest för att bli svensk medborgare 170 Inställning till kärnkraften 171 Inställning till svenskt EU-medlemskap 172 Inställning till att EU utvecklas till förbundsstat 173 Utrikes- och säkerhetspolitik: Bra politik - traditionella riksdagspartier 174 Utrikes- och säkerhetspolitik: Bra politik - nya och mindre partier 175 Utrikes- och säkerhetspolitik: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 176 Utrikes- och säkerhetspolitik: Dålig politik - nya och mindre partier 177 Svenskt bistånd: Bra politik - traditionella riksdagspartier 178 Svenskt bistånd: Bra politik - nya och mindre partier 179 Svenskt bistånd: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 180 Svenskt bistånd: Dålig politik - nya och mindre partier 181 EU: Bra politik - traditionella riksdagspartier 182 EU: Bra politik - nya och mindre partier 183 EU: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 184 EU: Dålig politik - nya och mindre partier 185 EMU: Bra politik - traditionella riksdagspartier 186 EMU: Bra politik - nya och mindre partier 187 EMU: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 188 EMU: Dålig politik - nya och mindre partier 189 Flyktingfrågor/invandringsfrågor: Bra politik - traditionella riksdagspartier 190 Flyktingfrågor/invandringsfrågor: Bra politik - nya och mindre partier 191 Flyktingfrågor/invandringsfrågor: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 192 Flyktingfrågor/invandringsfrågor: Dålig politik - nya och mindre partier 193 USA:s terrorismkrig: Bra politik - traditionella riksdagspartier 194 USA:s terrorismkrig: Bra politik - nya och mindre partier 195 USA:s terrorismkrig: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 196 USA:s terrorismkrig: Dålig politik - nya och mindre partier 197 Israel-Palestinakonflikten: Bra politik - traditionella riksdagspartier 198 Israel-Palestinakonflikten: Bra politik - nya och mindre partier 199 Israel-Palestinakonflikten: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 200 Israel-Palestinakonflikten: Dålig politik - nya och mindre partier 201 NATO: Bra politik - traditionella riksdagspartier 202 NATO: Bra politik - nya och mindre partier 203 NATO: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 204 NATO: Dålig politik - nya och mindre partier 205 Bra-dåligt: Minska u-hjälpen 206 Bra-dåligt: Ta emot färre flyktingar i Sverige 207 Bra-dåligt: Öka det ekonomiska stödet till invandrarkultur 208 Bra-dåligt: Efterskänka tredje världens skulder 209 Bra-dåligt: Svenskt utträde ur EU 210 Bra-dåligt: Sverige medlem i EMU 211 Bra-dåligt: Svenskt medlemskap i NATO 212 Bra-dåligt: Arbeta för frihandel i världen 213 Bra-dåligt: Svenskt politiskt stöd för USA:s krig mot terrorism 214 Statlig kontroll över näringslivet 215 Sociala reformer 216 Partierna bara intresserade av folks röster 217 Riksdagsledamöternas hänsyn till vad folk tycker 218 Partiernas vallöften 219 Viktigaste målsättningen för samhällsutvecklingen 220 Näst viktigaste målsättningen för samhällsutvecklingen 221 Minst viktiga målsättningen för samhällsutvecklingen 222 Samhällsform: Privat företagsamhet och marknadsekonomi 223 Samhällsform: Socialistiskt 224 Samhällsform: Hög ekonomisk tillväxt och produktivitet 225 Samhällsform: Miljövänligt 226 Samhällsform: Avancerad teknik 227 Samhällsform: Kristna värden 228 Samhällsform: Lag och ordning 229 Samhällsform: Jämställdhet mellan män och kvinnor 230 Samhällsform: Svenska värden 231 Samhällsform: Familjens ställning 232 Samhällsform: Mångkulturell 233 Samhällsform: Mer internationellt och mindre gränser 234 Tilltro: Människor i allmänhet 235 Partianhängare 236 Partipreferens 237 Partiidentifikation 238 Partipreferens och valdeltagande - Närmaste parti 239 Partipreferens och valdeltagande - Näst bästa parti 240 Vänster-högerskalan: Folkpartiet 241 Vänster-högerskalan: Socialdemokraterna 242 Vänster-högerskalan: Moderata samlingspartiet 243 Vänster-högerskalan: Vänsterpartiet 244 Vänster-högerskalan: Centerpartiet 245 Vänster-högerskalan: Miljöpartiet 246 Vänster-högerskalan: Kristdemokraterna 247 Vänster-högerskalan: UP:s egen placering 248 Vänster-högerskalan: Lars Leijonborg 249 Vänster-högerskalan: Göran Persson 250 Vänster-högerskalan: Bo Lundgren 251 Vänster-högerskalan: Gudrun Schyman 252 Vänster-högerskalan: Maud Olofsson 253 Vänster-högerskalan: Peter Eriksson 254 Vänster-högerskalan: Maria Wetterstrand 255 Vänster-högerskalan: Alf Svensson 256 Inställning till EMU: Moderata samlingspartiet 257 Inställning till EMU: Miljöpartiet 258 Inställning till EMU: Socialdemokraterna 259 Inställning till EMU: Folkpartiet 260 Inställning till EMU: Vänsterpartiet 261 Inställning till EMU: Centerpartiet 262 Inställning till EMU: Kristdemokraterna 263 Inställning till EMU: UP 264 Röstavsikt i folkomröstningen om svenskt EMU-medlemskap 265 Alternativ UP tänker rösta på i folkomröstningen 266 Troligt alternativ i folkomröstningen 267 Alternativ om UP skulle rösta i folkomröstningen 268 Bra-dåligt: Snabbt uppta nya medlemsländer i EU 269 Bra-dåligt: Delta i EU:s försvarssamarbete 270 Bra-dåligt: Minska vetomöjligheter mot ministerrådsbeslut 271 Bra-dåligt: Strängare gränskontroller inom EU 272 Bra-dåligt: Minska jordbruksstödet inom EU 273 Bra-dåligt: Avkriminalisera bruket av hasch 274 För EMU-medlemskap - traditionella riksdagspartier 275 För EMU-medlemskap - nya och mindre partier 276 Emot EMU-medlemskap - traditionella riksdagspartier 277 Emot EMU-medlemskap - nya och mindre partier 278 Åsikt om Sveriges ekonomiska läge 279 Det senaste årets förändring i den svenska ekonomin 280 Det kommande årets förändring i den svenska ekonomin 281 Det senaste årets förändring i privatekonomin 282 Det kommande årets förändring i privatekonomin 283 Partitillhörighet Karin Pilsäter 284 Partitillhörighet Bo Ringholm 285 Partitillhörighet Lena Ek 286 Partitillhörighet Gunilla Carlsson 287 Partitillhörighet Åsa Domeij 288 Partitillhörighet Johan Lönnroth 289 Partitillhörighet Inger Davidsson 290 Partitillhörighet Anna Lindh 291 Kunskap: Sjukersättningens andel av lönen 292 Kunskap: Antal riksdagsledamöter 293 Kunskap: Arbetslöshetens storlek 294 Kunskap: Eurons värde 295 Kunskap: Spanien medlem i EU 296 Kunskap: Biståndets andel av BNI 297 Kunskap: Antal asylsökande 2001 298 Kunskap: Regering mandatperioden 1998-2002 299 Avsikt att rösta 2002 300 Parti UP tänker rösta på 301 Röstar i vallokal eller poströstar 302 Röstade i valet 2002 303 Partival i riksdagsvalet 2002 304 Partival i kommunfullmäktigevalet 2002 305 Partival i landstingsvalet 2002 306 Tidpunkt för röstbeslut 307 Poströstade 2002 308 Tidpunkt poströstade 2002 309 Parti om UP röstat 310 Viktigt skäl rösta i riksdagsvalet 1 311 Viktigt skäl rösta i riksdagsvalet 2 312 Viktigt skäl rösta i riksdagsvalet 3 313 Skäl ej rösta/rösta blankt: Inte intresserad av politik 314 Skäl ej rösta/rösta blankt: Inte tillräckligt insatt 315 Skäl ej rösta/rösta blankt: Saknar förtroende för politikerna 316 Skäl ej rösta/rösta blankt: Små skillnader mellan partierna 317 Skäl ej rösta/rösta blankt: Inget parti representerar UP:s åsikter 318 Skäl ej rösta/rösta blankt: Inte överens med sitt parti i viktiga frågor 319 Skäl ej rösta/rösta blankt: UP:s röst har ingen betydelse 320 Skäl ej rösta/rösta blankt: Regeringsfrågan redan avgjord 321 Skäl ej rösta/rösta blankt: Upptagen 322 Viktigt skäl för partival: Politik till fördel för egna yrkesgruppen 323 Viktigt skäl för partival: Bra partiledare 324 Viktigt skäl för partival: Anhängare av partiet 325 Viktigt skäl för partival: Bra politik i många aktuella frågor 326 Viktigt skäl för partival: Partiet har kompetenta personer 327 Viktigt skäl för partival: Partiet har en bra ideologi 328 Viktigt skäl för partival: Röstar alltid på partiet 329 Viktigt skäl för partival: Bra riksdagskandidater 330 Viktigt skäl för partival: Bra politik viktiga frågor 331 Viktigt skäl för partival: Skött sig bra politiskt 332 Viktigt skäl för partival: Bra framtidsprogram 333 Viktigt skäl för partival: Stort parti har bättre möjlighet genomföra sin politik 334 Viktigt skäl för partival: Risk partiet hamnar under 4-procentsspärren 335 Socialdemokraternas procentandel i årets riksdagsval 336 Moderaternas procentandel i årets riksdagsval 337 Miljöpartiet minst 4 procent i valet 338 Centerpartiet minst 4 procent i valet 339 Folkpartiet minst 4 procent i valet 340 Kännedom om namn på partiernas valsedlar 341 Riksdagskandidat 1: Namn 342 Riksdagskandidat 1: Parti 343 Riksdagskandidat 1: Kön 344 Riksdagskandidat 1: Rätt/fel namn 345 Riksdagskandidat 2: Namn 346 Riksdagskandidat 2: Parti 347 Riksdagskandidat 2: Kön 348 Riksdagskandidat 2: Rätt/fel namn 349 Riksdagskandidat 3: Namn 350 Riksdagskandidat 3: Parti 351 Riksdagskandidat 3: Kön 352 Riksdagskandidat 3: Rätt/fel namn 353 Riksdagskandidat 4: Namn 354 Riksdagskandidat 4: Parti 355 Riksdagskandidat 4: Kön 356 Riksdagskandidat 4: Rätt/fel namn 357 Personrösta riksdagsvalet 358 Personrösta på riksdagskandidat: Namn 359 Personrösta på riksdagskandidat: Parti 360 Personrösta på riksdagskandidat: Kön 361 Personrösta på riksdagskandidat: Rätt/fel namn 362 Åsikt om personval 363 Skäl personrösta, 1 364 Skäl personrösta, 2 365 Skäl personrösta, 3 366 Skäl ej personrösta, 1 367 Skäl ej personrösta, 2 368 Läst artikel eller intervju med riksdagsledamot 369 Varit på möte eller sammankomst med riksdagsledamot 370 Skrivit brev eller annan kontakt med riksdagsledamot 371 Besökt riksdagsledamots hemsida på Internet 372 Valdeltagande i riksdagsvalet 1998 373 Partival vid riksdagsvalet 1998 374 Läst valbroschyr 375 Läst valbroschyr - traditionella riksdagspartier 376 Läst valbroschyr - nya och mindre partier 377 Besökt partis hemsida 378 Besökt partis hemsida - traditionella riksdagspartier 379 Besökt partis hemsida - nya och mindre partier 380 Besökt valmöte 381 Besökt valmöte - traditionella riksdagspartier 382 Besökt valmöte - nya och mindre partier 383 Besök/uppringd av valarbetare 384 Besök/uppringd av valarbetare - traditionella riksdagspartier 385 Besök/uppringd av valarbetare - nya och mindre partier 386 Kontakt med valarbetare på arbetsplatsen 387 Kontakt med valarbetare på arbetsplatsen - traditionella riksdagspartier 388 Kontakt med valarbetare på arbetsplatsen - nya och mindre partier 389 Övertyga omgivningen att rösta på ett visst parti 390 Såg partiledardebatten i TV 391 Valfråga: Socialdemokraterna 1 392 Valfråga: Socialdemokraterna 2 393 Valfråga: Socialdemokraterna 3 394 Valfråga: Socialdemokraterna 4 395 Valfråga: Socialdemokraterna 5 396 Valfråga: Folkpartiet 1 397 Valfråga: Folkpartiet 2 398 Valfråga: Folkpartiet 3 399 Valfråga: Folkpartiet 4 400 Valfråga: Folkpartiet 5 401 Valfråga: Moderata samlingspartiet 1 402 Valfråga: Moderata samlingspartiet 2 403 Valfråga: Moderata samlingspartiet 3 404 Valfråga: Moderata samlingspartiet 4 405 Valfråga: Moderata samlingspartiet 5 406 Valfråga: Centerpartiet 1 407 Valfråga: Centerpartiet 2 408 Valfråga: Centerpartiet 3 409 Valfråga: Centerpartiet 4 410 Valfråga: Centerpartiet 5 411 Valfråga: Vänsterpartiet 1 412 Valfråga: Vänsterpartiet 2 413 Valfråga: Vänsterpartiet 3 414 Valfråga: Vänsterpartiet 4 415 Valfråga: Vänsterpartiet 5 416 Valfråga: Miljöpartiet 1 417 Valfråga: Miljöpartiet 2 418 Valfråga: Miljöpartiet 3 419 Valfråga: Miljöpartiet 4 420 Valfråga: Miljöpartiet 5 421 Valfråga: Kristdemokraterna 1 422 Valfråga: Kristdemokraterna 2 423 Valfråga: Kristdemokraterna 3 424 Valfråga: Kristdemokraterna 4 425 Valfråga: Kristdemokraterna 5 426 CSES - Övertyga andra rösta på bestämt parti 427 CSES - Övertyga andra rösta på bestämt parti, frekvens 428 CSES - Stöd till bestämt parti 429 CSES - Stöd till bestämt parti, frekvens 430 CSES - Kontaktad av politiskt parti 431 CSES - Viktigaste valfrågan senaste fyra åren 432 CSES - Regeringen skött viktigaste frågan 433 CSES - Påverka utvecklingen viktigaste frågan: Regeringen 434 CSES - Påverka utvecklingen viktigaste frågan: Kommunerna 435 CSES - Påverka utvecklingen viktigaste frågan: Landstingen 436 CSES - Påverka utvecklingen viktigaste frågan: EU 437 CSES - Inställning till hur regeringen skött sig 438 CSES - Inställning till demokratin i Sverige 439 CSES - Viktigt vem som har makten 440 CSES - Röstens betydelse 441 CSES - Åsikt om demokratin som styrelsesätt 442 CSES - UP:s parti skött sig senaste fyra åren 443 CSES - Åsiktsrepresentativitet 444 CSES - Förekomst av parti som representerar UP:s åsikter 445 CSES - Parti som bäst representerar UP:s åsikter 446 CSES - Förekomst av partiledare representerar UP:s åsikter 447 CSES - Partiledare som bäst representerar UP:s åsikter 448 CSES - Partianhängare 449 CSES - Partipreferens 1 450 CSES - Partipreferens 2 451 CSES - Partipreferens 3 452 CSES - Högst partipreferens 453 CSES - Nära parti för ej partianhängare 454 CSES - Närmaste parti 455 CSES - Partiidentifikation 456 CSES - Inställning till Centerpartiet 457 CSES - Inställning till Moderata samlingspartiet 458 CSES - Inställning till Vänsterpartiet 459 CSES - Inställning till Folkpartiet 460 CSES - Inställning till Socialdemokraterna 461 CSES - Inställning till Miljöpartiet 462 CSES - Inställning till Kristdemokraterna 463 CSES - Inställning till Maud Olofsson 464 CSES - Inställning till Bo Lundgren 465 CSES - Inställning till Gudrun Schyman 466 CSES - Inställning till Lars Leijonborg 467 CSES - Inställning till Göran Persson 468 CSES - Inställning till Peter Eriksson 469 CSES - Inställning till Maria Wetterstrand 470 CSES - Inställning till Alf Svensson 471 CSES - Vänster-högerskalan: UP:s egen placering 472 CSES - Vänster-högerskalan: Folkpartiet 473 CSES - Vänster-högerskalan: Socialdemokraterna 474 CSES - Vänster-högerskalan: Moderata samlingspartiet 475 CSES - Vänster-högerskalan: Vänsterpartiet 476 CSES - Vänster-högerskalan: Centerpartiet 477 CSES - Vänster-högerskalan: Miljöpartiet 478 CSES - Vänster-högerskalan: Kristdemokraterna 479 CSES - Uttryckt politisk åsikt: Kontaktat politiker 480 CSES - Uttryckt politisk åsikt: Demonstrerat 481 CSES - Uttryckt politisk åsikt: Samarbetat med likasinnade 482 CSES - Respekt för individens frihet och mänskliga rättigheter 483 CSES - Korruption bland svenska politiker 484 CSES - Accepterar att svaren förmedlas via Internet 485 Arbetsmarknadsgrupp 486 Tidigare förvärvsarbetande 487 Yrke 488 Heltids- eller deltidsarbete 489 Näringsgren 490 Yrkesgrupp 491 Fast anställning 492 Eget företag vid sidan om anställning 493 Flera arbeten 494 Statlig, kommunal eller privat tjänst 495 Eget hälsotillstånd 496 Sjukskriven senaste 12 månaderna 497 Total sjukskrivningstid senaste 12 månaderna 498 Studerande 499 Heltids- eller deltidsstudier 500 Utbildning 501 Medlem i facklig organisation 502 Facklig organisationstillhörighet 503 Medlem i facklig organisation - annan hushållsmedlem 504 Medlem i politiskt parti eller organisation 505 Partimedlemskap 506 Aktiv medlem i politiskt parti eller organisation 507 Kyrkobesök 508 Kyrka eller samfund 509 Religiös tro 510 Civilstånd 511 Make/maka: Yrkesgrupp 512 Subjektiv klasstillhörighet 513 Uppväxtort 514 Faderns uppväxtort 515 Moderns uppväxtort 516 Bostadstyp 517 Hyr eller äger bostaden 518 Språk som vanligtvis talas i hushållet 519 Språkkunskaper: Engelska 520 Språkkunskaper: Tyska 521 Språkkunskaper: Franska 522 Språkkunskaper: Spanska 523 Hemmavarande barn under 18 år 524 Antal barn i hushållet 525 Hemmavarande barn 1: Kön 526 Hemmavarande barn 1: Ålder 527 Hemmavarande barn 2: Kön 528 Hemmavarande barn 2: Ålder 529 Hemmavarande barn 3: Kön 530 Hemmavarande barn 3: Ålder 531 Hemmavarande barn 4: Kön 532 Hemmavarande barn 4: Ålder 533 Hemmavarande barn 5: Kön 534 Hemmavarande barn 5: Ålder 535 Hemmavarande barn 6: Kön 536 Hemmavarande barn 6: Ålder 537 Bostadsort 538 Intervjuns längd i minuter 539 Önskar få "REDOGÖRELSE 98" 540 Önskar få "REDOGÖRELSE 02" 541 Personröstade i riksdagsvalet 2002 542 Personröstat på riksdagskandidat: Namn 543 Personröstat på riksdagskandidat: Kön 544 Personröstat på riksdagskandidat: Rätt/fel 545 Tidpunkt för poströstning 2002 546 Politisk information - Ej tillgång till Internet 547 Politisk information - Besökt morgontidnings hemsida 548 Politisk information - Besökt kvällstidnings hemsida 549 Politisk information - Besökt TV-kanals hemsida 550 Politisk information - Besökt riksdagens hemsida 551 Politisk information - Besökt valmyndighets hemsida 552 Politisk information - Besökt vänsterpartiets hemsida 553 Politisk information - Besökt socialdemokraternas hemsida 554 Politisk information - Besökt centerpartiets hemsida 555 Politisk information - Besökt folkpartiets hemsida 556 Politisk information - Besökt moderaternas hemsida 557 Politisk information - Besökt kristdemokraternas hemsida 558 Politisk information - Besökt miljöpartiets hemsida 559 Politisk information - Besökt riksdagskandidats hemsida 560 Valrörelsen 2002: Intressant och spännande 561 Valrörelsen 2002: För mycket partikäbbel 562 Valrörelsen 2002: Konfliktfylld och aggressiv 563 Valrörelsen 2002: Klara partiskillnader 564 Valrörelsen 2002: Koncentrerad på partiledarna 565 Valrörelsen 2002: Saklig och informativ 566 Valrörelsen 2002: Svårbegriplig debatt i massmedia 567 Valrörelsen 2002: Inställning till Vänsterpartiet 568 Valrörelsen 2002: Inställning till Socialdemokraterna 569 Valrörelsen 2002: Inställning till Centerpartiet 570 Valrörelsen 2002: Inställning till Folkpartiet 571 Valrörelsen 2002: Inställning till Moderata samlingspartiet 572 Valrörelsen 2002: Inställning till Kristdemokraterna 573 Valrörelsen 2002: Inställning till Miljöparitet 574 Valrörelsen 2002: Inställning till Gudrun Schyman 575 Valrörelsen 2002: Inställning till Göran Persson 576 Valrörelsen 2002: Inställning till Maud Olofsson 577 Valrörelsen 2002: Inställning till Lars Leijonborg 578 Valrörelsen 2002: Inställning till Bo Lundgren 579 Valrörelsen 2002: Inställning till Alf Svensson 580 Valrörelsen 2002: Inställning till Peter Eriksson 581 Valrörelsen 2002: Inställning till Maria Wetterstrand 582 Enkätens ankomstdatum 583 Intervjuad 1998 584 Åldersindelning - tre kategorier 585 Åldersindelning - sju kategorier 586 Inrikes eller utrikes född 587 Civilstånd (SCB) 588 Bostadsort, 4 kategorier 589 H-region 590 Län 591 Riksdagsvalkrets 592 Utbildning - tre kategorier 593 Yrkessektor 594 Yrkessektor, maximerad från 1998 595 Yrkesgruppstillhörighet 596 Yrkesgrupp, maximerad från 1998 597 Offentlig/privat anställning 598 Taxerad inkomst 599 Disponibel inkomst 600 Kunskapsindex 1: Antal rätt 601 Kunskapsindex 2: Antal rätt 602 Kunskapsindex 1+2: Antal rätt 603 Kunskapsindex 5-ställigt 604 Skäl rösta 1, kontrollerad 605 Skäl rösta 2, kontrollerad 606 Skäl rösta 3, kontrollerad 607 Partiidentifikationens riktning - sammanfattning 608 Partiidentifikationens styrka - sammanfattning 609 Tidpunkt för röstningsbeslut - kontrollerad 610 Valdeltagande i riksdagsvalet 2002 - kontrollerad 611 Valdeltagande i landstingsvalet 2002 - kontrollerad 612 Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet 2002 - kontrollerad 613 Valdeltagande i EU-parlamentsvalet 1999 - kontrollerad 614 Valdeltagande riksdagsvalet 1998 - kontrollerad 615 Valdeltagande landstingsvalet 1998 - kontrollerad 616 Valdeltagande kommunfullmäktigevalet 1998 - kontrollerad 617 Poströstning 2002 - kontrollerad 618 Poströstning i EU-parlamentsvalet 1999 - kontrollerad 619 Poströstning 1998 - kontrollerad 620 Partival i riksdagsvalet 2002 - sammanfattning 621 Partival i kommunfullmäktigevalet 2002 - sammanfattning 622 Partival i landstingsvalet 2002- sammanfattning 623 Partival i riksdagsvalet 1998 - sammanfattning 624 Partibyte sedan riksdagsvalet 1998

VAR 1 SSD STUDY NR 0812              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0812


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Maj 2006
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Svensk valundersökning 2002
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 8 ID-nummer
VAR 5 DELURVAL Loc 17 width 1 Anm. Delurval P98 utgörs av personer som ingår i panelen 1998-2002, dvs personer som även kontaktades vid 1998 års valundersökning. Delurval T02, tilläggsurvalet, utgörs av förstagångsväljare 2002. Delurval P02 utgörs av personer i panelen 2002-2006, dvs personer som även kommer att kontaktas 2006. 1241 1. Delurval P98 111 2. Delurval T02 2436 3. Delurval P02
VAR 6 URVALSETAPP Loc 18 width 1 Urvalsetapp 1894 1. Etapp A: Avsedd att intervjuas före valet 1894 2. Etapp B: Avsedd att intervjuas efter valet
VAR 7 INTERVJUETAPP Loc 19 width 1 MD=9 Intervjuetapp 1048 1. A-formulär: Intervjuad före valet 1576 2. B-formulär: Intervjuad efter valet 1164 9. Bortfall
VAR 8 INTERVJUTYP Loc 20 width 1 MD=9 Intervjutyp 1048 1. Intervjuad före valet 1043 2. Intervjuad efter valet: Besöksintervju 226 4. Intervjuad efter valet: Förkortad intervju 307 5. Intervjuad efter valet: Extremt förkortad intervju 1164 9. Bortfall
VAR 9 SCB:S RESULTATKOD Loc 21 width 1 SCB:s resultatkod 1758 1. Besöksintervju 329 2. Telefonintervju 537 3. Brevenkät 139 4. Bortfall: Förhindrad medverkan 384 5. Bortfall: Oanträffad 641 6. Bortfall: Avböjt medverkan
VAR 10 INTERVJUVECKA Loc 22 width 2 MD=99 Intervjuvecka 2 32. Vecka 32: 5-11 augusti 50 33. Vecka 33: 12-18 augusti 317 34. Vecka 34: 19-25 augusti 337 35. Vecka 35: 26 augusti-1 september 326 36. Vecka 36: 2- 8 september 378 37. Vecka 37: 9-15 september 212 38. Vecka 38: 16-22 september 203 39. Vecka 39: 23-29 september 321 40. Vecka 40: 30 september-6 oktober 292 41. Vecka 41: 7-13 oktober 280 42. Vecka 42: 14-20 oktober 49 43. Vecka 43: 21-27 oktober 209 44. Vecka 44: 28 oktober-3 november 281 45. Vecka 45: 4-10 november 169 46. Vecka 46: 11-17 november 193 47. Vecka 47: 18-24 november 149 48. Vecka 48: 25 november-1 december 20 99. Uppgift saknas
VAR 11 FÖDELSEÅR Loc 24 width 4 Födelseår 1918. 1918 . . 1984. 1984 Kod: 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 Frek: 3 9 11 12 23 31 30 44 43 43 45 Kod: 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 Frek: 48 35 39 35 59 37 47 51 48 51 53 Kod: 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Frek: 38 43 55 80 67 72 71 69 79 76 73 Kod: 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 Frek: 70 59 51 83 65 58 80 72 62 62 68 Kod: 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Frek: 73 77 78 88 78 79 68 71 52 64 79 Kod: 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 Frek: 86 68 60 57 64 57 55 62 47 65 60 Kod: 1984 Frek: 50
VAR 12 KÖN Loc 28 width 1 Kön 1898 1. Man 1890 2. Kvinna
VAR 13 LÄSER OM POL I TIDNING 1 Loc 29 width 1 MD=6 or GE 9 Vi har fått i uppdrag att utföra en opartisk intervjuundersökning i samband med valet i år. Innan jag börjar med frågorna vill jag tala om att svaren bara kommer att användas för statistisk bearbetning. Ingen utomstående kommer att få veta vad någon enskild person svarat på våra frågor. Själv har jag naturligtvis tystnadsplikt. 1 Hur mycket brukar Du läsa av nyheter och artiklar om politik i dagstidningarna? (VISA SVARSKORT 1) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 357 1. Läser det som finns i tidningen av nyheter och artiklar om politik varje dag 574 2. Läser ofta nyheter och artiklar om politik 1004 3. Läser nyheter och artiklar om politik någon gång 153 4. Läser aldrig nyheter och artiklar om politik 3 8. Vet ej/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 14 LÄSMÄNGD RIKSPOLITIK 2 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 8 2 (LÄSER NYHETER OCH ARTIKLAR OM POLITIK) När Du läser om politik i dagstidningarna: Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om: (VISA SVARSKORT 2) 2A Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om rikspolitik? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 163 1. Läser i stort sett allt 849 2. Läser ganska mycket 812 3. Läser inte särskilt mycket 108 4. Läser ingenting/nästan ingenting 8 6. Vet ej/vill ej svara 151 0. Frågan ej tillämplig 533 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 15 LÄSMÄNGD LOKALPOLITIK 2 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 8 2B Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om lokalpolitik/kommunala frågor? <Se F.2 för fullständig frågetext> 337 1. Läser i stort sett allt 835 2. Läser ganska mycket 627 3. Läser inte särskilt mycket 136 4. Läser ingenting/nästan ingenting 5 6. Vet ej/vill ej svara 151 0. Frågan ej tillämplig 533 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 16 LÄSMÄNGD UTRIKESPOL 2 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 8 2C Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om politik i andra länder/utlandssidorna? <Se F.2 för fullständig frågetext> 113 1. Läser i stort sett allt 566 2. Läser ganska mycket 903 3. Läser inte särskilt mycket 354 4. Läser ingenting/nästan ingenting 4 6. Vet ej/vill ej svara 151 0. Frågan ej tillämplig 533 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 17 LÄSMÄNGD EU-FRÅGOR 2 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 8 2D Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om EU-frågor? <Se F.2 för fullständig frågetext> 79 1. Läser i stort sett allt 569 2. Läser ganska mycket 994 3. Läser inte särskilt mycket 292 4. Läser ingenting/nästan ingenting 6 6. Vet ej/vill ej svara 151 0. Frågan ej tillämplig 533 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 18 SER PÅ RAPPORT 3 Loc 34 width 1 MD=6 or GE 9 3 När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur ofta brukar Du se på/lyssna på (NYHETSPROGRAM)? (VISA SVARSKORT 3) 3A Hur ofta brukar Du se på Rapport i SVT? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 681 1. 6-7 dagar i veckan 608 2. 3-5 dagar i veckan 405 3. 1-2 dagar i veckan 291 4. Mera sällan 100 5. Aldrig 6 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 19 SER PÅ AKTUELLT 3 Loc 35 width 1 MD=6 or GE 9 3B Hur ofta brukar Du se på Aktuellt i SVT? <Se F.3 för fullständig frågetext> 550 1. 6-7 dagar i veckan 713 2. 3-5 dagar i veckan 458 3. 1-2 dagar i veckan 274 4. Mera sällan 89 5. Aldrig 7 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 20 LYSSNAR PÅ LÅNGA EKOT 3 Loc 36 width 1 MD=6 or GE 9 3C Hur ofta brukar Du lyssna på Ekots långa nyhetssändningar i Sveriges Radio? <Se F.3 för fullständig frågetext> 189 1. 6-7 dagar i veckan 236 2. 3-5 dagar i veckan 217 3. 1-2 dagar i veckan 637 4. Mera sällan 805 5. Aldrig 7 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 21 SER PÅ NYHETERNA TV 4 3 Loc 37 width 1 MD=6 or GE 9 3D Hur ofta brukar Du se på Nyheterna i TV 4? <Se F.3 för fullständig frågetext> 464 1. 6-7 dagar i veckan 721 2. 3-5 dagar i veckan 505 3. 1-2 dagar i veckan 319 4. Mera sällan 72 5. Aldrig 10 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 22 SER PÅ DIREKT TV3 3 Loc 38 width 1 MD=6 or GE 9 3E Hur ofta brukar Du se på nyhetsprogrammet Direkt i TV3? <Se F.3 för fullständig frågetext> 92 1. 6-7 dagar i veckan 161 2. 3-5 dagar i veckan 223 3. 1-2 dagar i veckan 435 4. Mera sällan 1169 5. Aldrig 11 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 23 INTRESSE FÖR POLITIK 4 Loc 39 width 1 MD=9 4 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in på Dig själv? Är Du mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik? (VISA SVARSKORT 4) 255 1. Mycket intresserad 1166 2. Ganska intresserad 969 3. Inte särskilt intresserad 230 4. Inte alls intresserad 4 8. Vet inte/vill ej svara 1164 9. Bortfall
VAR 24 DISKUTERAR POLITIK 5 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 9 5A Hur ofta brukar det förekomma diskussioner om politik i Din närmaste omgivning - i Din familj, bland Dina vänner och arbetskamrater? Brukar det förekomma: mycket ofta, ganska ofta, inte särskilt ofta eller inte alls? (VISA SVARSKORT 5A) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 113 1. Mycket ofta 368 2. Ganska ofta 492 3. Inte särskilt ofta 75 4. Inte alls 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 25 INTRESSE DISKUSSION 5 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 5B Hur brukar Du själv göra om Du är med i ett sällskap där samtalet kommer in på politik? Vilken av de här beskrivningarna tycker Du passar bäst in på Dig själv? (VISA SVARSKORT 5B) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 49 1. Jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata politik 174 2. Jag brukar nog lyssna, men jag lägger mig aldrig i diskussionen 385 3. Det händer ibland, men inte så ofta, att jag säger ifrån vad jag själv tycker 438 4. Jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min åsikt 2 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämlig 1164 9. Bortfall
VAR 26 INTRESSE FÖR VALET 5 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 5C Hur viktigt tycker Du årets val är? Bryr Du Dig mycket om vilka partier som vinner eller förlorar eller tycker Du att det inte spelar så stor roll? (VISA SVARSKORT 5C) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 710 1. Bryr mig mycket om vilka partier som vinner eller förlorar 321 2. Spelar inte så stor roll 17 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 27 SKILLNAD RD-PARTIER 5 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 5D Hur stora skillnader tycker Du rent allmänt det är mellan partierna i riksdagen när det gäller deras sätt att ta ställning i politiken? (VISA SVARSKORT 5D) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 61 1. Mycket stora skillnader 335 2. Ganska stora skillnader 573 3. Inte särskilt stora skillnader 32 4. Inga skillnader alls 47 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 28 VIKTIG FRÅGA FÖR P-VAL 6 Loc 44 width 1 MD=6 or GE 9 6 Om Du tänker på valet i år. Är/var det någon eller några frågor som är/var viktiga för Dig när det gäller vilket parti Du tänker rösta/röstade på i riksdagsvalet den 15 september? (OM JA:) Vilken eller vilka frågor? FRÅGANS FORMULERING BEROENDE PÅ OM DEN STÄLLDES I FÖR- ELLER EFTERVALSETAPPEN. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1457 1. Ja 527 2. Nej, ingen fråga viktig 70 3. Tänker inte rösta/röstade inte vid riksdagsvalet 37 8. Vet inte, vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 29 FLERA FRÅGOR PARTIVAL 6 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 8 6A1 (VIKTIG FRÅGA I VALET) Är/var det ytterligare någon fråga som är/var viktig för Dig när Du väljer/valde parti i riksdagsvalet? <Se F.6 för fullständig frågetext> 592 1. Ja 857 5. Nej 8 6. Vet ej/vill ej svara 634 0. Frågan ej tillämplig 533 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 30 ANTAL SAKFRÅGOR P-VAL 6 Loc 46 width 2 MD=90 or GE 96 6A2 Antal nämnda sakfrågor <Se F.6 för fullständig frågetext> 9 00. Inga sakfrågor 262 01. En sakfråga 469 02. Två sakfrågor 393 03. Tre sakfrågor 196 04. Fyra sakfrågor 131 05. Fem sakfrågor 631 90. Frågan ej tillämplig 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 31 VIKTIG FRÅGA I VALET 1 6 Loc 48 width 4 MD= 0 or GE 9996 6(1) Viktig fråga i valet 1 <Se F.6 för fullständig frågetext> 99 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 6 0002. Lägre skatter 1 0012. Värnskatt 29 0015. Fastighetsskatt 47 0020. Sveriges ekonomi 6 0022. Lönenivå, lönepolitik 2 0026. Privatekonomi, den egna ekonomin 1 0029. Budgetunderskottet, statsskulden 3 0030. Offentlig sektor 3 0035. Privatiseringar 24 0040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 11 0044. Välfärdssamhället, social trygghet 6 0047. Fördelningspolitik 50 0050. Pensioner - pensionärsfrågor 93 0060. Äldrevård 260 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 3 0073. Sjukersättningen/karensdagar (ej karensdag för vård av barn, se kod 078) 3 0074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 3 0080. Alkohol/narkotika bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och/eller registrering 136 0085. Familjepolitik/barnomsorg 1 0086. Vårdnadsbidrag (även kd:s förslag 1998) 1 0088. Taxa-tak för daghemsavgifter 2 0095. Barnfamiljernas ekonomi 3 0096. Sextimmars arbetsdag - kortade arbetstid 187 0100. Utbildningspolitik, forskning 5 0111. Ungdomens och barns framtid och problem 2 0115. Kulturfrågor 19 0120. Bostadspolitik allmänt 1 0122. Bostadsrätters ekonomi 16 0130. Decentralisering - lokaliseringspolitik - regionalpolitik. Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 4 0140. Jordbrukspolitik 3 0141. Djurhållning (OBS! Vid EU-relaterat använd kod 816) 70 0160. Miljö/miljövård/naturvård 5 0170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, kollektivtrafik 2 0176. Bensinpriset 9 0180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 6 0183. Lag och ordning 5 0190. Religion, moral och etik, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 3 0220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 2 0222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 1 0224. U-hjälp, bistånd, u-landsfrågor 1 0227. NATO 1 0230. Internationella frågor, allmänt 1 0236. USA 55 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 1 0241. Ungdomsarbetslösheten 2 0244. Arbetsmiljö 1 0247. A-kassa 10 0248. Övriga arbetsmarknadsfrågor 4 0250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 24 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 3 0260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 3 0261. Kärnkraft, allmänt 1 0280. Medbestämmande, företagsdemokrati 4 0281. Arbetsrätten 24 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 1 0296. Jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet 8 0299. Homofrågor/adoptionsfrågor 1 0300. Rättssamhället/rättssäkerhet 75 0310. Invandrarpolitik 2 0311. Flyktingfrågor 2 0312. Rasism, främlingsfientlighet, segregering/integration 1 0313. Språktest 4 0320. Övriga sakfrågor 1 0325. Framtidsfrågor 7 0330. Ideologibegrepp (allmänt, övrigt) 5 0335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 6 0344. Rättvisa 3 0346. Valfrihet, frihet 2 0347. Demokratiska fri- och rättigheter; yttrandefrihet, mötesfrihet ... (äganderätt) 7 0350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 3 0360. Förtroende för partier och politik 1 0371. Personvalskandidater (eventuellt endast i SOM 2002) 5 0390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 1 0500. Lokala och kommunala frågor 21 0800. EU, allmänt 1 0801. EU - skattefrågor 16 0803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 2 0839. Utträde ur EU/ bibehålla medlemskap i EU 6 0992. Övrigt/mobbing 1 2391. USA:s krig mot terrorismen 1 8031. EU - nej till EMU 6 8888. Vet inte/vill ej svara 631 0000. Frågan ej tillämplig 536 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 32 VIKTIG FRÅGA I VALET 2 6 Loc 52 width 4 MD= 0 or GE 9996 6(2) Viktig fråga i valet 2 <Se F.6 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 31 59 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 4 0002. Lägre skatter 1 0014. Förmögenhetsskatt 16 0015. Fastighetsskatt 38 0020. Sveriges ekonomi 1 0021. Finans- och valutapolitik, räntenivåer, utlandslån 6 0022. Lönenivå, lönepolitik 1 0026. Privatekonomi, den egna ekonomin 3 0030. Offentlig sektor 2 0031. Nedskärningar i offentlig service 2 0035. Privatiseringar 56 0040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 1 0041. Sociala reformer 12 0044. Välfärdssamhället, social trygghet 5 0047. Fördelningspolitik 23 0050. Pensioner - pensionärsfrågor 130 0060. Äldrevård 206 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 2 0071. Handikappfrågor 1 0073. Sjukersättningen/karensdagar (ej karensdag för vård av barn, se kod 078) 1 0074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 3 0076. Köer inom sjukvården 1 0080. Alkohol/narkotika bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och/eller registrering 84 0085. Familjepolitik/barnomsorg 1 0086. Vårdnadsbidrag (även kd:s förslag 1998) 1 0088. Taxa-tak för daghemsavgifter 5 0096. Sextimmars arbetsdag - kortade arbetstid 203 0100. Utbildningspolitik, forskning 1 0101. Mer disciplin och ordning i skolan 1 0102. Betygen i skolan 2 0107. Högskola/forskning 8 0111. Ungdomens och barns framtid och problem 1 0112. Bidrag till föreningar 1 0115. Kulturfrågor 9 0120. Bostadspolitik allmänt 6 0130. Decentralisering - lokaliseringspolitik - regionalpolitik. Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 1 0141. Djurhållning (OBS! Vid EU-relaterat använd kod 816) 41 0160. Miljö/miljövård/naturvård 4 0170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, kollektivtrafik 2 0176. Bensinpriset 7 0180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 3 0182. Våld på gator och torg 7 0183. Lag och ordning 4 0190. Religion, moral och etik, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 1 0192. Abort 1 0210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 4 0220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 2 0222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 2 0224. U-hjälp, bistånd, u-landsfrågor 2 0227. NATO 31 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 1 0244. Arbetsmiljö 1 0247. A-kassa 5 0248. Övriga arbetsmarknadsfrågor 4 0250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 14 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 4 0260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 1 0261. Kärnkraft, allmänt 1 0262. Kärnkraftens avvecklingsstart 4 0281. Arbetsrätten 16 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 1 0296. Jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet 5 0299. Homofrågor/adoptionsfrågor 2 0300. Rättssamhället/rättssäkerhet 1 0302. Fallskärmsavtal 47 0310. Invandrarpolitik 9 0312. Rasism, främlingsfientlighet, segregering/integration 3 0313. Språktest 1 0320. Övriga sakfrågor 1 0325. Framtidsfrågor 3 0330. Ideologibegrepp (allmänt, övrigt) 1 0333. Liberalism 4 0335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 2 0336. Individualism vs kollektivism 5 0344. Rättvisa 4 0346. Valfrihet, frihet 2 0347. Demokratiska fri- och rättigheter; yttrandefrihet, mötesfrihet ... (äganderätt) 1 0350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 1 0351. Partipolitiskt samarbete (avser fråga 43) 2 0360. Förtroende för partier och politik 1 0370. Partiledare 2 0390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 1 0395. 1 0500. Lokala och kommunala frågor 14 0800. EU, allmänt 9 0803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 1 0839. Utträde ur EU/ bibehålla medlemskap i EU 4 0992. Övrigt/mobbing 6 8888. Vet inte/vill ej svara 891 0000. Frågan ej tillämplig 539 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 33 VIKTIG FRÅGA I VALET 3 6 Loc 56 width 4 MD= 0 or GE 9996 6(3) Viktig fråga i valet 3 <Se F.6 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 31 34 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 1 0002. Lägre skatter 1 0011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag se kod 121) 8 0015. Fastighetsskatt 10 0020. Sveriges ekonomi 2 0022. Lönenivå, lönepolitik 2 0029. Budgetunderskottet, statsskulden 2 0030. Offentlig sektor 3 0035. Privatiseringar 33 0040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 2 0042. Sociala bidrag 5 0044. Välfärdssamhället, social trygghet 11 0050. Pensioner - pensionärsfrågor 72 0060. Äldrevård 90 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 2 0073. Sjukersättningen/karensdagar (ej karensdag för vård av barn, se kod 078) 2 0080. Alkohol/narkotika bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och/eller registrering 46 0085. Familjepolitik/barnomsorg 1 0086. Vårdnadsbidrag (även kd:s förslag 1998) 1 0088. Taxa-tak för daghemsavgifter 1 0089. Föräldraförsäkring 3 0096. Sextimmars arbetsdag - kortade arbetstid 137 0100. Utbildningspolitik, forskning 1 0102. Betygen i skolan 1 0107. Högskola/forskning 1 0108. Studenters ekonomi 1 0110. Fritid/idrott 1 0111. Ungdomens och barns framtid och problem 9 0120. Bostadspolitik allmänt 6 0130. Decentralisering - lokaliseringspolitik - regionalpolitik. Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 3 0141. Djurhållning (OBS! Vid EU-relaterat använd kod 816) 31 0160. Miljö/miljövård/naturvård 8 0170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, kollektivtrafik 1 0176. Bensinpriset 18 0180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 2 0181. Ungdomsbrottslighet 11 0183. Lag och ordning 3 0190. Religion, moral och etik, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 1 0210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 9 0220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 3 0222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 1 0224. U-hjälp, bistånd, u-landsfrågor 27 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 1 0244. Arbetsmiljö 6 0248. Övriga arbetsmarknadsfrågor 1 0250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 11 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 2 0260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 2 0270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 2 0281. Arbetsrätten 6 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 3 0296. Jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet 1 0299. Homofrågor/adoptionsfrågor 5 0300. Rättssamhället/rättssäkerhet 31 0310. Invandrarpolitik 2 0311. Flyktingfrågor 3 0312. Rasism, främlingsfientlighet, segregering/integration 1 0313. Språktest 1 0325. Framtidsfrågor 2 0330. Ideologibegrepp (allmänt, övrigt) 2 0335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 1 0336. Individualism vs kollektivism 1 0338. Mer demokrati, mot diktatur 4 0344. Rättvisa 2 0346. Valfrihet, frihet 2 0350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 3 0370. Partiledare 1 0380. Klassamhället (gruppreferenser) 5 0800. EU, allmänt 9 0803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 1 0841. Öppna gränser/gränskontroll/tull 1 0992. Övrigt/mobbing 6 8888. Vet inte/vill ej svara 1358 0000. Frågan ej tillämplig 541 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 34 VIKTIG FRÅGA I VALET 4 6 Loc 60 width 4 MD= 0 or GE 9996 6(4) Viktig fråga i valet 4 <Se F.6 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 31 16 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 1 0003. Högre skatter för de rika/höginkomsttagare 6 0015. Fastighetsskatt 9 0020. Sveriges ekonomi 1 0022. Lönenivå, lönepolitik 1 0029. Budgetunderskottet, statsskulden 1 0035. Privatiseringar 17 0040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 2 0044. Välfärdssamhället, social trygghet 4 0050. Pensioner - pensionärsfrågor 21 0060. Äldrevård 47 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 1 0071. Handikappfrågor 2 0073. Sjukersättningen/karensdagar (ej karensdag för vård av barn, se kod 078) 2 0080. Alkohol/narkotika bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och/eller registrering 17 0085. Familjepolitik/barnomsorg 2 0086. Vårdnadsbidrag (även kd:s förslag 1998) 1 0088. Taxa-tak för daghemsavgifter 3 0096. Sextimmars arbetsdag - kortade arbetstid 35 0100. Utbildningspolitik, forskning 1 0103. Grundskolan 1 0105. Privata/fristående skolor 1 0110. Fritid/idrott 1 0111. Ungdomens och barns framtid och problem 3 0115. Kulturfrågor 5 0120. Bostadspolitik allmänt 2 0130. Decentralisering - lokaliseringspolitik - regionalpolitik. Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 2 0140. Jordbrukspolitik 1 0141. Djurhållning (OBS! Vid EU-relaterat använd kod 816) 12 0160. Miljö/miljövård/naturvård 4 0170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, kollektivtrafik 6 0180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 7 0183. Lag och ordning 2 0190. Religion, moral och etik, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 6 0220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 1 0224. U-hjälp, bistånd, u-landsfrågor 1 0227. NATO 2 0230. Internationella frågor, allmänt 1 0235. Mellanöstern 12 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 1 0244. Arbetsmiljö 1 0248. Övriga arbetsmarknadsfrågor 3 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 3 0260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 10 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 1 0299. Homofrågor/adoptionsfrågor 13 0310. Invandrarpolitik 1 0311. Flyktingfrågor 5 0312. Rasism, främlingsfientlighet, segregering/integration 2 0320. Övriga sakfrågor 1 0330. Ideologibegrepp (allmänt, övrigt) 1 0333. Liberalism 1 0335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 1 0336. Individualism vs kollektivism 2 0344. Rättvisa 1 0346. Valfrihet, frihet 1 0347. Demokratiska fri- och rättigheter; yttrandefrihet, mötesfrihet ... (äganderätt) 1 0360. Förtroende för partier och politik 1 0370. Partiledare 1 0500. Lokala och kommunala frågor 8 0800. EU, allmänt 2 0803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 1 0841. Öppna gränser/gränskontroll/tull 4 0992. Övrigt/mobbing 6 8888. Vet inte/vill ej svara 1748 0000. Frågan ej tillämplig 544 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 35 VIKTIG FRÅGA I VALET 5 6 Loc 64 width 4 MD= 0 or GE 9996 6(5) Viktig fråga i valet 5 <Se F.6 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 31 4 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 5 0020. Sveriges ekonomi 3 0022. Lönenivå, lönepolitik 1 0030. Offentlig sektor 7 0040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 1 0047. Fördelningspolitik 1 0050. Pensioner - pensionärsfrågor 10 0060. Äldrevård 8 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 2 0080. Alkohol/narkotika bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och/eller registrering 3 0085. Familjepolitik/barnomsorg 1 0089. Föräldraförsäkring 1 0096. Sextimmars arbetsdag - kortade arbetstid 19 0100. Utbildningspolitik, forskning 2 0120. Bostadspolitik allmänt 1 0123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 1 0124. Bostadsbrist 7 0160. Miljö/miljövård/naturvård 1 0165. Havs- och vattenföroreningar 2 0170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, kollektivtrafik 3 0180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 7 0183. Lag och ordning 1 0190. Religion, moral och etik, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 2 0220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 6 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 4 0248. Övriga arbetsmarknadsfrågor 3 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 2 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 1 0296. Jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet 1 0299. Homofrågor/adoptionsfrågor 5 0310. Invandrarpolitik 1 0311. Flyktingfrågor 2 0312. Rasism, främlingsfientlighet, segregering/integration 1 0320. Övriga sakfrågor 2 0330. Ideologibegrepp (allmänt, övrigt) 1 0350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 1 0371. Personvalskandidater (eventuellt endast i SOM 2002) 3 0800. EU, allmänt 4 0803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 1 0841. Öppna gränser/gränskontroll/tull 6 8888. Vet inte/vill ej svara 1942 0000. Frågan ej tillämplig 545 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 36 REGERINGSPARTIER 1 7 Loc 68 width 2 MD=90 or GE 99 7A Vilket eller vilka partier skulle Du helst vilja ha med i regeringen efter valet i år? (TILLÄGGSFRÅGA) Skulle Du vilja ha med något annat parti i regeringen? 7A(1) Regeringspartier - traditionella riksdagspartier FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 43 00. Endast nya och mindre partier nämnda 40 11. Vänsterpartiet 233 12. Socialdemokraterna 22 13. Centerpartiet 33 14. Folkpartiet 56 15. Moderata samlingspartiet 113 20. V-S 4 21. V-C 3 22. V-FP 2 23. V-M 22 24. S-C 29 25. S-FP 14 26. S-M 13 27. C-FP 8 28. C-M 59 29. FP-M 10 30. V-S-C 7 31. V-S-FP 2 32. V-S-M 18 36. S-C-FP 2 37. S-C-M 8 38. S-FP-M 87 39. C-FP-M 1 40. V-S-C-FP 3 43. S-C-FP-M 2 44. V-S-FP-M 8 50. Alla fem partierna 1 65. Liberal 14 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 12 80. Samlingsregering 177 88. Vet inte, vill ej svara 2 95. Inga partier 1576 90. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 37 REGERINGSPARTIER 2 7 Loc 70 width 2 MD=90 or GE 96 7A(2) Regeringspartier - små och nya partier <Se F.7A för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 526 00. Inga nya och mindre partier nämnda 103 61. MP 197 62. KD 1 63. Övriga kommunistiska partier (ÖK) 15 64. Övriga rikspartier 19 70. KD-MP 3 73. KD-ÖP 1 76. MP-ÖP 3 83. KD-MP-ÖK 177 88. Vet inte, vill ej svara 2 93. KD-MP-ÖK-ÖP 1576 90. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 38 STATSMINISTER 7 Loc 72 width 3 MD= 0 or GE 996 7B Vem skulle Du helst vilja ha som statsminister i regeringen? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 45 101. Gudrun Schyman 400 201. Göran Persson 1 202. Erik Åsbrink 11 203. Mona Sahlin 1 205. Ingela Thalen 1 213. Ingvar Carlsson 15 215. Anna Lindh 1 216. Thomas Bodström 38 303. Maud Olofsson 2 304. Torbjörn Fälldin 20 401. Lars Leijonborg 19 501. Carl Bildt 63 502. Bo Lundgren 2 503. Kristina Axen Olin 2 504. Ulf Adelsohn 128 601. Alf Svensson 2 702. Peter Eriksson 5 703. Maria Wetterstrand 1 905. Claes Malmberg 1 906. Sven Augustsson 1 907. Hasse Alfredsson 1 908. Peter Örn 283 988. Vet inte, spelar ingen roll 3 995. Ingen viktig fråga (svarat "ingen viktig fråga för val av parti") 1576 000. Frågan ej tillämplig 2 996. Uppgift saknas 1164 999. Bortfall
VAR 39 SOCIALDEM REG 98- 8 Loc 75 width 2 MD=90 or GE 99 8A Här kommer en fråga om hur regeringspartiet och de borgerliga oppositionspartierna har skött sig sedan valet 1998. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. 8AA Hur tycker Du socialdemokraterna har skött sig som regeringsparti sedan valet 1998? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 23 00. Dåligt 26 01. -4 57 02. -3 62 03. -2 23 04. -1 229 05. 0 Varken bra eller dåligt 74 06. +1 157 07. +2 240 08. +3 94 09. +4 31 10. +5 Bra 26 88. Vet inte/vill ej svara 1582 90. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 40 BORG OPPOSITION 98- 8 Loc 77 width 2 MD=90 or GE 99 8AB Hur tycker Du de borgerliga partierna har skött sig som oppositionspartier sedan valet 1998? <Se F.8A för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 28 00. -5 Dåligt 38 01. -4 88 02. -3 94 03. -2 57 04. -1 355 05. 0 Varken bra eller dåligt 82 06. +1 113 07. +2 63 08. +3 10 09. +4 6 10. +5 Bra 111 88. Vet inte/vill ej svara 1579 90. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 41 SOCIALDEM REG 02- 8 Loc 79 width 2 MD=90 or GE 99 8B Om Du ser framåt och använder samma skala: 8BA Hur tror Du socialdemokraterna kommer att sköta sig som regeringsparti under de närmaste fyra åren om de får bilda regering efter valet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 15 00. -5 Dåligt 31 01. -4 51 02. -3 63 03. -2 23 04. -1 187 05. 0 Varken bra eller dåligt 92 06. +1 148 07. +2 223 08. +3 110 09. +4 48 10. +5 Bra 53 88. Vet inte/vill ej svara 1580 90. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 42 BORGERLIG REG 02- 8 Loc 81 width 2 MD=90 or GE 99 8BB Hur tror Du de borgerliga partierna kommer att sköta sig som regeringspartier under de närmaste fyra åren om de får bilda regering efter valet? <Se F.8B för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 46 00. -5 Dåligt 38 01. -4 64 02. -3 75 03. -2 45 04. -1 206 05. 0 Varken bra eller dåligt 131 06. +1 159 07. +2 139 08. +3 39 09. +4 18 10. +5 Bra 83 88. Vet inte/vill ej svara 1581 90. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 43 SYSSELSÄTTN: BRA-1 9 Loc 83 width 2 MD=96 or GE 99 9 Jag skulle vilja ställa några frågor om vad Du tycker om partiernas politik i olika sakfrågor. På det här svarskortet har vi ställt samman några frågeområden som har varit aktuella i svensk politik under senare år. Jag börjar med sysselsättningsfrågorna. (VISA SVARSKORT) Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i (FRÅGEOMRÅDE)? Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i (FRÅGEOMRÅDE)? 9(1.1) Sysselsättningsfrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 26 00. Endast nya och mindre partier nämnda 65 11. Vänsterpartiet 381 12. Socialdemokraterna 27 13. Centerpartiet 83 14. Folkpartiet 106 15. Moderata samlingspartiet 79 20. V-S 1 21. V-C 3 22. V-FP 11 24. S-C 25 25. S-FP 36 26. S-M 10 27. C-FP 4 28. C-M 57 29. FP-M 3 30. V-S-C 6 31. V-S-FP 1 32. V-S-M 1 33. V-C-FP 10 36. S-C-FP 4 37. S-C-M 9 38. S-FP-M 35 39. C-FP-M 1 40. V-S-C-FP 2 43. S-C-FP-M 77 50. Alla fem partierna 2 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 296 95. Inga partier 725 98. Vet inte/vill ej svara 538 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 44 SYSSELSÄTTN: BRA-2 9 Loc 85 width 2 MD=96 or GE 99 9(1.2) Sysselsättningsfrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 866 00. Inga nya och mindre partier nämnda 29 61. Miljöpartiet 92 62. Kristdemokraterna 1 63. Övriga kommunistiska partier (ÖK) 77 90. Alla partier 296 95. Inga partier 725 98. Vet inte/vill ej svara 538 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 45 SYSSELSÄTTN: DÅLIG-1 9 Loc 87 width 2 MD=96 or GE 99 9(1.3) Sysselsättningsfrågor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 152 00. Endast nya och mindre partier nämnda 1 10. 125 11. Vänsterpartiet 114 12. Socialdemokraterna 10 13. Centerpartiet 22 14. Folkpartiet 190 15. Moderata samlingspartiet 50 20. V-S 1 21. V-C 6 23. V-M 6 26. S-M 1 27. C-FP 2 28. C-M 15 29. FP-M 1 30. V-S-C 1 35. V-FP-M 10 39. C-FP-M 1 42. V-C-FP-M 77 50. Alla fem partierna 313 95. Inga partier 988 98. Vet inte/vill ej svara 538 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 46 SYSSELSÄTTN: DÅLIG-2 9 Loc 89 width 2 MD=96 or GE 99 9(1.4) Sysselsättningsfrågor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 437 00. Inga nya och mindre partier nämnda 198 61. Miljöpartiet 60 62. Kristdemokraterna 4 64. Övriga rikspartier 7 70. KD-MP 1 76. MP-ÖP 77 90. Alla partier 314 95. Inga partier 988 98. Vet inte/vill ej svara 538 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 47 SVERIGES EKONOMI:BRA-1 9 Loc 91 width 2 MD=96 or GE 99 9(2.1) Frågor som rör Sveriges ekonomi: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 23 00. Endast nya och mindre partier nämnda 44 11. Vänsterpartiet 583 12. Socialdemokraterna 19 13. Centerpartiet 61 14. Folkpartiet 210 15. Moderata samlingspartiet 49 20. V-S 2 22. V-FP 19 24. S-C 31 25. S-FP 48 26. S-M 11 27. C-FP 9 28. C-M 61 29. FP-M 1 30. V-S-C 2 31. V-S-FP 18 36. S-C-FP 3 37. S-C-M 17 38. S-FP-M 40 39. C-FP-M 1 41. V-S-C-M 11 43. S-C-FP-M 37 50. Alla fem partierna 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 150 95. Inga partier 635 98. Vet inte/vill ej svara 538 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 48 SVERIGES EKONOMI:BRA-2 9 Loc 93 width 2 MD=96 or GE 99 9(2.2) Frågor som rör Sveriges ekonomi: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 1120 00. Inga nya och mindre partier nämnda 29 61. Miljöpartiet 111 62. Kristdemokraterna 1 63. Övriga kommunistiska partier (ÖK) 1 64. Övriga rikspartier 3 70. KD-MP 36 90. Alla partier 150 95. Inga partier 635 98. Vet inte/vill ej svara 538 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 49 SV:S EKONOMI: DÅLIG-1 9 Loc 95 width 2 MD=96 or GE 99 9(2.3) Frågor som rör Sveriges ekonomi: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 145 00. Endast nya och mindre partier nämnda 298 11. Vänsterpartiet 97 12. Socialdemokraterna 11 13. Centerpartiet 6 14. Folkpartiet 366 15. Moderata samlingspartiet 49 20. V-S 5 21. V-C 1 22. V-FP 21 23. V-M 6 26. S-M 6 27. C-FP 3 28. C-M 11 29. FP-M 1 32. V-S-M 1 34. V-C-M 16 39. C-FP-M 1 40. V-S-C-FP 1 41. V-S-C-M 4 42. V-C-FP-M 1 44. V-S-FP-M 38 50. Alla fem partierna 189 95. Inga partier 808 98. Vet inte/vill ej svara 539 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 50 SV:S EKONOMI: DÅLIG-2 9 Loc 97 width 2 MD=96 or GE 99 9(2.4) Frågor som rör Sveriges ekonomi: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 708 00. Inga nya och mindre partier nämnda 277 61. Miljöpartiet 48 62. Kristdemokraterna 3 64. Övriga rikspartier 13 70. KD-MP 1 76. MP-ÖP 38 90. Alla partier 189 95. Inga partier 808 98. Vet inte/vill ej svara 539 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 51 SKATTEFRÅGOR: BRA-1 9 Loc 99 width 2 MD=96 or GE 99 9(3.1) Skattefrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 42 00. Endast nya och mindre partier nämnda 76 11. Vänsterpartiet 436 12. Socialdemokraterna 23 13. Centerpartiet 108 14. Folkpartiet 361 15. Moderata samlingspartiet 78 20. V-S 2 22. V-FP 2 23. V-M 9 24. S-C 17 25. S-FP 16 26. S-M 26 27. C-FP 2 28. C-M 66 29. FP-M 2 30. V-S-C 3 31. V-S-FP 12 36. S-C-FP 1 38. S-FP-M 41 39. C-FP-M 3 40. V-S-C-FP 4 43. S-C-FP-M 16 50. Alla fem partierna 175 95. Inga partier 566 98. Vet inte/vill ej svara 537 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 52 SKATTEFRÅGOR: BRA-2 9 Loc 101 width 2 MD=96 or GE 99 9(3.2) Skattefrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 1150 00. Inga nya och mindre partier nämnda 45 61. Miljöpartiet 131 62. Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 4 70. KD-MP 15 90. Alla partier 174 95. Inga partier 567 98. Vet inte/vill ej svara 537 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 53 SKATTEFRÅGOR: DÅLIG-1 9 Loc 103 width 2 MD=96 or GE 99 9(3.3) Skattefrågor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 81 00. Endast nya och mindre partier nämnda 195 11. Vänsterpartiet 158 12. Socialdemokraterna 6 13. Centerpartiet 10 14. Folkpartiet 535 15. Moderata samlingspartiet 132 20. V-S 19 23. V-M 11 26. S-M 1 27. C-FP 2 28. C-M 23 29. FP-M 4 32. V-S-M 1 34. V-C-M 19 39. C-FP-M 4 40. V-S-C-FP 1 41. V-S-C-M 2 42. V-C-FP-M 3 43. S-C-FP-M 48 50. Alla fem partierna 138 95. Inga partier 694 98. Vet inte/vill ej svara 537 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 54 SKATTEFRÅGOR: DÅLIG-2 9 Loc 105 width 2 MD=96 or GE 99 9(3.4) Skattefrågor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 951 00. Inga nya och mindre partier nämnda 188 61. Miljöpartiet 54 62. Kristdemokraterna 2 64. Övriga rikspartier 14 70. KD-MP 46 90. Alla partier 138 95. Inga partier 694 98. Vet inte/vill ej svara 537 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 55 FÖRETAG VILLKOR: BRA-1 9 Loc 107 width 2 MD=96 or GE 99 9(4.1) Frågor som rör företagens villkor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 18 00. Endast nya och mindre partier nämnda 25 11. Vänsterpartiet 123 12. Socialdemokraterna 92 13. Centerpartiet 104 14. Folkpartiet 421 15. Moderata samlingspartiet 8 20. V-S 3 21. V-C 1 22. V-FP 11 24. S-C 10 25. S-FP 35 26. S-M 48 27. C-FP 31 28. C-M 117 29. FP-M 2 31. V-S-FP 1 33. V-C-FP 1 35. V-FP-M 8 36. S-C-FP 1 37. S-C-M 8 38. S-FP-M 103 39. C-FP-M 1 40. V-S-C-FP 6 43. S-C-FP-M 1 44. V-S-FP-M 18 50. Alla fem partierna 1 67. Höger, högervriden, högervinklad, högerpartierna 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 87 95. Inga partier 801 98. Vet inte/vill ej svara 537 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 56 FÖRETAG VILLKOR: BRA-2 9 Loc 109 width 2 MD=96 or GE 99 9(4.2) Frågor som rör företagens villkor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 996 00. Inga nya och mindre partier nämnda 17 61. Miljöpartiet 162 62. Kristdemokraterna 6 70. KD-MP 18 90. Alla partier 87 95. Inga partier 801 98. Vet inte/vill ej svara 537 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 57 FÖRET VILLK: DÅLIG-1 9 Loc 111 width 2 MD=96 or GE 99 9(4.3) Frågor som rör företagens villkor: Partier som har en dålig politik - Dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 81 00. Endast nya och mindre partier nämnda 330 11. Vänsterpartiet 194 12. Socialdemokraterna 7 13. Centerpartiet 6 14. Folkpartiet 49 15. Moderata samlingspartiet 132 20. V-S 1 21. V-C 2 26. S-M 2 28. C-M 2 29. FP-M 1 31. V-S-FP 2 32. V-S-M 1 34. V-C-M 7 39. C-FP-M 2 40. V-S-C-FP 21 50. Alla fem partierna 173 95. Inga partier 1068 98. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 58 FÖRET VILLK: DÅLIG-2 9 Loc 113 width 2 MD=96 or GE 99 9(4.4) Frågor som rör företagens villkor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 617 00. Inga nya och mindre partier nämnda 180 61. Miljöpartiet 14 62. Kristdemokraterna 1 63. Övriga kommunistiska partier (ÖK) 1 64. Övriga rikspartier 7 70. KD-MP 21 90. Alla partier 173 95. Inga partier 1067 98. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 59 MILJÖFRÅGOR: BRA-1 9 Loc 115 width 2 MD=96 or GE 99 9(5.1) Miljöfrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 835 00. Endast nya och mindre partier nämnda 75 11. Vänsterpartiet 119 12. Socialdemokraterna 255 13. Centerpartiet 22 14. Folkpartiet 32 15. Moderata samlingspartiet 24 20. V-S 8 21. V-C 1 22. V-FP 20 24. S-C 3 25. S-FP 4 26. S-M 11 27. C-FP 5 28. C-M 5 29. FP-M 7 30. V-S-C 5 36. S-C-FP 1 37. S-C-M 3 38. S-FP-M 4 39. C-FP-M 2 40. V-S-C-FP 2 43. S-C-FP-M 89 50. Alla fem partierna 134 95. Inga partier 420 98. Vet inte/vill ej svara 538 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 60 MILJÖFRÅGOR: BRA-2 9 Loc 117 width 2 MD=96 or GE 99 9(5.2) Miljöfrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 278 00. Inga nya och mindre partier nämnda 1114 61. Miljöpartiet 33 62. Kristdemokraterna 1 65. Övriga partier, ej riks 17 70. KD-MP 1 76. MP-ÖP 88 90. Alla partier 134 95. Inga partier 420 98. Vet inte/vill ej svara 538 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 61 MILJÖFRÅGOR: DÅLIG-1 9 Loc 119 width 2 MD=96 or GE 99 9(4.3) Miljöfrågor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 78 00. Endast nya och mindre partier nämnda 24 11. Vänsterpartiet 38 12. Socialdemokraterna 16 13. Centerpartiet 10 14. Folkpartiet 307 15. Moderata samlingspartiet 14 20. V-S 5 23. V-M 2 24. S-C 26 26. S-M 1 27. C-FP 4 28. C-M 20 29. FP-M 1 30. V-S-C 1 31. V-S-FP 2 32. V-S-M 1 34. V-C-M 1 35. V-FP-M 7 38. S-FP-M 9 39. C-FP-M 1 40. V-S-C-FP 1 41. V-S-C-M 6 43. S-C-FP-M 6 44. V-S-FP-M 71 50. Alla fem partierna 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 455 95. Inga partier 974 98. Vet inte/vill ej svara 542 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 62 MILJÖFRÅGOR: DÅLIG-2 9 Loc 121 width 2 MD=96 or GE 99 9(5.4) Miljöfrågor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 427 00. Inga nya och mindre partier nämnda 85 61. Miljöpartiet 77 62. Kristdemokraterna 4 64. Övriga rikspartier 1 65. Övriga partier, ej riks 5 70. KD-MP 54 90. Alla partier 455 95. Inga partier 974 98. Vet inte/vill ej svara 542 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 63 ENERGI: BRA-1 9 Loc 123 width 2 MD=96 or GE 99 9(6.1) Energi och kärnkraftsfrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 169 00. Endast nya och mindre partier nämnda 54 11. Vänsterpartiet 232 12. Socialdemokraterna 174 13. Centerpartiet 44 14. Folkpartiet 219 15. Moderata samlingspartiet 10 20. V-S 18 21. V-C 28 24. S-C 7 25. S-FP 32 26. S-M 7 27. C-FP 4 28. C-M 84 29. FP-M 3 30. V-S-C 1 31. V-S-FP 4 36. S-C-FP 23 38. S-FP-M 17 39. C-FP-M 1 40. V-S-C-FP 4 43. S-C-FP-M 1 44. V-S-FP-M 19 50. Alla fem partierna 1 61. Kommunistisk 1 67. Höger, högervriden, högervinklad, högerpartierna 2 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 1 91. Kärnkraftsmotståndare 157 95. Inga partier 768 98. Vet inte/vill ej svara 539 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 64 ENERGI: BRA-2 9 Loc 125 width 2 MD=96 or GE 99 9(6.2) Energi och kärnkraftsfrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 767 00. Inga nya och mindre partier nämnda 270 61. Miljöpartiet 100 62. Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 1 65. Övriga partier, ej riks 3 70. KD-MP 18 90. Alla partier 157 95. Inga partier 768 98. Vet inte/vill ej svara 539 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 65 ENERGI: DÅLIG-1 9 Loc 127 width 2 MD=96 or GE 99 9(6.3) Energi och kärnkraftsfrågor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 199 00. Endast nya och mindre partier nämnda 100 11. Vänsterpartiet 86 12. Socialdemokraterna 107 13. Centerpartiet 10 14. Folkpartiet 176 15. Moderata samlingspartiet 20 20. V-S 42 21. V-C 1 23. V-M 9 24. S-C 13 26. S-M 24 29. FP-M 21 30. V-S-C 1 31. V-S-FP 2 32. V-S-M 1 33. V-C-FP 1 34. V-C-M 14 38. S-FP-M 7 39. C-FP-M 5 40. V-S-C-FP 4 43. S-C-FP-M 3 44. V-S-FP-M 57 50. Alla fem partierna 2 61. Kommunistisk 1 63. Vänster, vänstervridet, vänstervinklat, vänsterpartierna 176 95. Inga partier 1005 98. Vet inte/vill ej svara 537 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 66 ENERGI DÅLIG-2 9 Loc 129 width 2 MD=96 or GE 99 9(6.4) Energi och kärnkraftsfrågor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 412 00. Inga nya och mindre partier nämnda 380 61. Miljöpartiet 53 62. Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 10 70. KD-MP 50 90. Alla partier 176 95. Inga partier 1005 98. Vet inte/vill ej svara 537 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 67 SOC TRYGGHET: BRA-1 9 Loc 131 width 2 MD=96 or GE 99 9(7.1) Frågor som rör social trygghet: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 117 00. Endast nya och mindre partier nämnda 98 11. Vänsterpartiet 666 12. Socialdemokraterna 19 13. Centerpartiet 119 14. Folkpartiet 33 15. Moderata samlingspartiet 193 20. V-S 4 21. V-C 6 22. V-FP 14 24. S-C 70 25. S-FP 9 26. S-M 17 27. C-FP 1 28. C-M 28 29. FP-M 4 30. V-S-C 28 31. V-S-FP 1 32. V-S-M 1 33. V-C-FP 14 36. S-C-FP 6 38. S-FP-M 10 39. C-FP-M 7 40. V-S-C-FP 5 43. S-C-FP-M 1 44. V-S-FP-M 83 50. Alla fem partierna 1 64. Radikal 112 95. Inga partier 422 98. Vet inte/vill ej svara 535 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 68 SOC TRYGGHET: BRA-2 9 Loc 133 width 2 MD=96 or GE 99 9(7.2) Frågor som rör social trygghet: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 1162 00. Inga nya och mindre partier nämnda 1 14. 37 61. Miljöpartiet 267 62. Kristdemokraterna 2 64. Övriga rikspartier 3 70. KD-MP 1 75. MP-ÖK 82 90. Alla partier 112 95. Inga partier 422 98. Vet inte/vill ej svara 535 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 69 SOC TRYGGHET: DÅLIG-1 9 Loc 135 width 2 MD=96 or GE 99 9(7.3) Frågor som rör social trygghet: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 47 00. Endast nya och mindre partier nämnda 42 11. Vänsterpartiet 81 12. Socialdemokraterna 4 13. Centerpartiet 11 14. Folkpartiet 585 15. Moderata samlingspartiet 15 20. V-S 3 23. V-M 1 24. S-C 5 26. S-M 4 28. C-M 29 29. FP-M 2 30. V-S-C 2 32. V-S-M 1 34. V-C-M 3 38. S-FP-M 27 39. C-FP-M 5 43. S-C-FP-M 1 44. V-S-FP-M 54 50. Alla fem partierna 1 67. Höger, högervriden, högervinklad, högerpartierna 1 73. Borgerlig, de borgerliga, De icke-socialistiska partierna 347 95. Inga partier 815 98. Vet inte/vill ej svara 538 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 70 SOC TRYGGHET: DÅLIG-2 9 Loc 137 width 2 MD=96 or GE 99 9(7.4) Frågor som rör social trygghet: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 738 00. Inga nya och mindre partier nämnda 39 61. Miljöpartiet 83 62. Kristdemokraterna 6 64. Övriga rikspartier 5 70. KD-MP 53 90. Alla partier 347 95. Inga partier 815 98. Vet inte/vill ej svara 538 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 71 ÄLDREOMSORG: BRA-1 9 Loc 139 width 2 MD=96 or GE 99 9(8.1) Frågor som rör äldreomsorg: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 191 00. Endast nya och mindre partier nämnda 69 11. Vänsterpartiet 364 12. Socialdemokraterna 33 13. Centerpartiet 159 14. Folkpartiet 40 15. Moderata samlingspartiet 90 20. V-S 1 21. V-C 7 22. V-FP 9 24. S-C 41 25. S-FP 8 26. S-M 22 27. C-FP 1 28. C-M 28 29. FP-M 4 30. V-S-C 15 31. V-S-FP 9 36. S-C-FP 4 38. S-FP-M 15 39. C-FP-M 7 40. V-S-C-FP 2 43. S-C-FP-M 104 50. Alla fem partierna 260 95. Inga partier 603 98. Vet inte/vill ej svara 538 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 72 ÄLDREOMSORG: BRA-2 9 Loc 141 width 2 MD=96 or GE 99 9(8.2) Frågor som rör äldreomsorg: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 748 00. Inga nya och mindre partier nämnda 18 61. Miljöpartiet 338 62. Kristdemokraterna 11 64. Övriga rikspartier 3 70. KD-MP 1 73. KD-ÖP 1 75. MP-ÖK 103 90. Alla partier 260 95. Inga partier 603 98. Vet inte/vill ej svara 538 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 73 ÄLDREOMSORG: DÅLIG-1 9 Loc 143 width 2 MD=96 or GE 99 9(8.3) Frågor som rör äldreomsorg: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 25 00. Endast nya och mindre partier nämnda 26 11. Vänsterpartiet 140 12. Socialdemokraterna 5 13. Centerpartiet 11 14. Folkpartiet 287 15. Moderata samlingspartiet 26 20. V-S 9 26. S-M 3 28. C-M 7 29. FP-M 2 30. V-S-C 2 32. V-S-M 1 34. V-C-M 1 35. V-FP-M 16 39. C-FP-M 1 41. V-S-C-M 4 43. S-C-FP-M 141 50. Alla fem partierna 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, De icke-socialistiska partierna 381 95. Inga partier 998 98. Vet inte/vill ej svara 537 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 74 ÄLDREOMSORG: DÅLIG-2 9 Loc 145 width 2 MD=96 or GE 99 9(8.4) Frågor som rör äldreomsorg: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 499 00. Inga nya och mindre partier nämnda 35 61. Miljöpartiet 25 62. Kristdemokraterna 2 64. Övriga rikspartier 7 70. KD-MP 140 90. Alla partier 381 95. Inga partier 998 98. Vet inte/vill ej svara 537 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 75 SJUKVÅRD: BRA-1 9 Loc 147 width 2 MD=96 or GE 99 9(9.1) Hälso- och sjukvårdsfrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 100 00. Endast nya och mindre partier nämnda 67 11. Vänsterpartiet 394 12. Socialdemokraterna 27 13. Centerpartiet 160 14. Folkpartiet 87 15. Moderata samlingspartiet 102 20. V-S 2 22. V-FP 1 23. V-M 9 24. S-C 42 25. S-FP 8 26. S-M 21 27. C-FP 4 28. C-M 51 29. FP-M 6 30. V-S-C 14 31. V-S-FP 1 32. V-S-M 1 35. V-FP-M 10 36. S-C-FP 1 38. S-FP-M 43 39. C-FP-M 7 40. V-S-C-FP 1 41. V-S-C-M 4 43. S-C-FP-M 95 50. Alla fem partierna 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 238 95. Inga partier 589 98. Vet inte/vill ej svara 538 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 76 SJUKVÅRD: BRA-2 9 Loc 149 width 2 MD=96 or GE 99 9(9.2) Hälso- och sjukvårdsfrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 894 00. Inga nya och mindre partier nämnda 23 61. Miljöpartiet 229 62. Kristdemokraterna 1 63. Övriga kommunistiska partier (ÖK) 3 64. Övriga rikspartier 8 65. Övriga partier, ej riks 5 70. KD-MP 1 73. KD-ÖP 95 90. Alla partier 238 95. Inga partier 589 98. Vet inte/vill ej svara 538 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 77 SJUKVÅRD: DÅLIG-1 9 Loc 151 width 2 MD=96 or GE 99 9(9.3) Hälso- och sjukvårdsfrågor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 17 00. Endast nya och mindre partier nämnda 35 11. Vänsterpartiet 161 12. Socialdemokraterna 7 13. Centerpartiet 7 14. Folkpartiet 350 15. Moderata samlingspartiet 61 20. V-S 1 24. S-C 1 25. S-FP 13 26. S-M 1 27. C-FP 4 28. C-M 31 29. FP-M 2 30. V-S-C 2 32. V-S-M 1 34. V-C-M 31 39. C-FP-M 1 42. V-C-FP-M 4 43. S-C-FP-M 132 50. Alla fem partierna 332 95. Inga partier 893 98. Vet inte/vill ej svara 537 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 78 SJUKVÅRD: DÅLIG-2 9 Loc 153 width 2 MD=96 or GE 99 9(9.4) Hälso- och sjukvårdsfrågor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 634 00. Inga nya och mindre partier nämnda 36 61. Miljöpartiet 56 62. Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 1 65. Övriga partier, ej riks 5 70. KD-MP 129 90. Alla partier 332 95. Inga partier 893 98. Vet inte/vill ej svara 537 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 79 BARNOMSORG: BRA-1 9 Loc 155 width 2 MD=96 or GE 99 9(10.1) Frågor som rör barnomsorg: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 211 00. Endast nya och mindre partier nämnda 82 11. Vänsterpartiet 387 12. Socialdemokraterna 34 13. Centerpartiet 118 14. Folkpartiet 55 15. Moderata samlingspartiet 91 20. V-S 5 22. V-FP 5 24. S-C 36 25. S-FP 10 26. S-M 21 27. C-FP 2 28. C-M 37 29. FP-M 3 30. V-S-C 10 31. V-S-FP 2 34. V-C-M 7 36. S-C-FP 2 38. S-FP-M 31 39. C-FP-M 4 40. V-S-C-FP 4 43. S-C-FP-M 82 50. Alla fem partierna 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 132 95. Inga partier 716 98. Vet inte/vill ej svara 536 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 80 BARNOMSORG: BRA-2 9 Loc 157 width 2 MD=96 or GE 99 9(10.2) Frågor som rör barnomsorg: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 755 00. Inga nya och mindre partier nämnda 34 61. Miljöpartiet 366 62. Kristdemokraterna 2 70. KD-MP 1 73. KD-ÖP 82 90. Alla partier 132 95. Inga partier 716 98. Vet inte/vill ej svara 536 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 81 BARNOMSORG: DÅLIG-1 9 Loc 159 width 2 MD=96 or GE 99 9(10.3) Frågor som rör barnomsorg: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 59 00. Endast nya och mindre partier nämnda 51 11. Vänsterpartiet 148 12. Socialdemokraterna 7 13. Centerpartiet 8 14. Folkpartiet 184 15. Moderata samlingspartiet 57 20. V-S 1 22. V-FP 1 23. V-M 1 25. S-FP 10 26. S-M 1 27. C-FP 1 28. C-M 15 29. FP-M 2 30. V-S-C 2 31. V-S-FP 2 32. V-S-M 1 33. V-C-FP 1 34. V-C-M 1 36. S-C-FP 1 37. S-C-M 1 38. S-FP-M 17 39. C-FP-M 1 41. V-S-C-M 1 42. V-C-FP-M 2 43. S-C-FP-M 1 44. V-S-FP-M 67 50. Alla fem partierna 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, De icke-socialistiska partierna 338 95. Inga partier 1102 98. Vet inte/vill ej svara 539 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 82 BARNOMSORG: DÅLIG-2 9 Loc 161 width 2 MD=96 or GE 99 9(10.4) Frågor som rör barnomsorg: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 453 00. Inga nya och mindre partier nämnda 25 61. Miljöpartiet 91 62. Kristdemokraterna 2 64. Övriga rikspartier 9 70. KD-MP 65 90. Alla partier 338 95. Inga partier 1102 98. Vet inte/vill ej svara 539 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 83 SKOLFRÅGOR: BRA-1 9 Loc 163 width 2 MD=96 or GE 99 9(11.1) Skol- och utbildningsfrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 54 00. Endast nya och mindre partier nämnda 44 11. Vänsterpartiet 272 12. Socialdemokraterna 22 13. Centerpartiet 323 14. Folkpartiet 139 15. Moderata samlingspartiet 65 20. V-S 5 22. V-FP 9 24. S-C 45 25. S-FP 21 26. S-M 9 27. C-FP 3 28. C-M 87 29. FP-M 2 30. V-S-C 7 31. V-S-FP 10 36. S-C-FP 6 38. S-FP-M 42 39. C-FP-M 2 40. V-S-C-FP 2 41. V-S-C-M 1 43. S-C-FP-M 70 50. Alla fem partierna 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 178 95. Inga partier 668 98. Vet inte/vill ej svara 537 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 84 SKOLFRÅGOR: BRA-2 9 Loc 165 width 2 MD=96 or GE 99 9(11.2) Skol- och utbildningsfrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 973 00. Inga nya och mindre partier nämnda 30 61. Miljöpartiet 165 62. Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 4 70. KD-MP 68 90. Alla partier 178 95. Inga partier 668 98. Vet inte/vill ej svara 537 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 85 SKOLFRÅGOR: DÅLIG-1 9 Loc 167 width 2 MD=96 or GE 99 9(11.3) Skol- och utbildningsfrågor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 47 00. Endast nya och mindre partier nämnda 87 11. Vänsterpartiet 225 12. Socialdemokraterna 7 13. Centerpartiet 26 14. Folkpartiet 175 15. Moderata samlingspartiet 99 20. V-S 5 23. V-M 1 25. S-FP 7 26. S-M 1 27. C-FP 3 28. C-M 15 29. FP-M 6 30. V-S-C 1 31. V-S-FP 1 32. V-S-M 2 34. V-C-M 1 38. S-FP-M 10 39. C-FP-M 1 41. V-S-C-M 1 42. V-C-FP-M 3 43. S-C-FP-M 1 44. V-S-FP-M 91 50. Alla fem partierna 1 62. Socialistisk 287 95. Inga partier 985 98. Vet inte/vill ej svara 535 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 86 SKOLFRÅGOR: DÅLIG-2 9 Loc 169 width 2 MD=96 or GE 99 9(11.4) Skol- och utbildningsfrågor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 601 00. Inga nya och mindre partier nämnda 58 61. Miljöpartiet 55 62. Kristdemokraterna 3 64. Övriga rikspartier 10 70. KD-MP 1 89. NYD-ÖK-ÖP 90 90. Alla partier 287 95. Inga partier 984 98. Vet inte/vill ej svara 535 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 87 ETIK O MORAL: BRA-1 9 Loc 171 width 2 MD=96 or GE 99 9(12.1) Etik och moralfrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 495 00. Endast nya och mindre partier nämnda 77 11. Vänsterpartiet 106 12. Socialdemokraterna 25 13. Centerpartiet 92 14. Folkpartiet 63 15. Moderata samlingspartiet 25 20. V-S 6 22. V-FP 5 24. S-C 10 25. S-FP 3 26. S-M 9 27. C-FP 2 28. C-M 29 29. FP-M 1 30. V-S-C 3 31. V-S-FP 1 32. V-S-M 2 36. S-C-FP 1 38. S-FP-M 14 39. C-FP-M 1 40. V-S-C-FP 3 43. S-C-FP-M 73 50. Alla fem partierna 172 95. Inga partier 868 98. Vet inte/vill ej svara 538 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 88 ETIK O MORAL: BRA-2 9 Loc 173 width 2 MD=96 or GE 99 9(12.2) Etik och moralfrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 314 00. Inga nya och mindre partier nämnda 72 61. Miljöpartiet 578 62. Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 11 70. KD-MP 1 73. KD-ÖP 1 79. ÖK-ÖP 68 90. Alla partier 172 95. Inga partier 868 98. Vet inte/vill ej svara 538 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 89 ETIK O MORAL: DÅLIG-1 9 Loc 175 width 2 MD=96 or GE 99 9(12.3) Etik och moralfrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 144 00. Endast nya och mindre partier nämnda 128 11. Vänsterpartiet 79 12. Socialdemokraterna 6 13. Centerpartiet 5 14. Folkpartiet 128 15. Moderata samlingspartiet 29 20. V-S 1 22. V-FP 2 23. V-M 6 26. S-M 6 29. FP-M 1 30. V-S-C 2 31. V-S-FP 5 32. V-S-M 2 34. V-C-M 1 37. S-C-M 3 38. S-FP-M 8 39. C-FP-M 2 40. V-S-C-FP 3 41. V-S-C-M 2 42. V-C-FP-M 2 43. S-C-FP-M 1 44. V-S-FP-M 85 50. Alla fem partierna 332 95. Inga partier 1104 98. Vet inte/vill ej svara 537 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 90 ETIK O MORAL: DÅLIG-2 9 Loc 177 width 2 MD=96 or GE 99 9(12.4) Etik och moralfrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 359 00. Inga nya och mindre partier nämnda 53 61. Miljöpartiet 138 62. Kristdemokraterna 23 64. Övriga rikspartier 6 70. KD-MP 1 76. MP-ÖP 74 90. Alla partier 330 95. Inga partier 1103 98. Vet inte/vill ej svara 537 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 91 LAG O ORDN: BRA-1 9 Loc 179 width 2 MD=96 or GE 99 9(13.1) Frågor som rör lag och ordning: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 43 00. Endast nya och mindre partier nämnda 30 11. Vänsterpartiet 230 12. Socialdemokraterna 11 13. Centerpartiet 76 14. Folkpartiet 473 15. Moderata samlingspartiet 24 20. V-S 2 23. V-M 11 25. S-FP 39 26. S-M 4 27. C-FP 6 28. C-M 83 29. FP-M 1 30. V-S-C 3 31. V-S-FP 1 32. V-S-M 1 33. V-C-FP 4 36. S-C-FP 10 38. S-FP-M 32 39. C-FP-M 1 40. V-S-C-FP 5 43. S-C-FP-M 96 50. Alla fem partierna 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 153 95. Inga partier 748 98. Vet inte/vill ej svara 536 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 92 LAG O ORDN: BRA-2 9 Loc 181 width 2 MD=96 or GE 99 9(13.2) Frågor som rör lag och ordning: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 917 00. Inga nya och mindre partier nämnda 17 61. Miljöpartiet 152 62. Kristdemokraterna 3 64. Övriga rikspartier 2 70. KD-MP 96 90. Alla partier 153 95. Inga partier 748 98. Vet inte/vill ej svara 536 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 93 LAG O ORDN: DÅLIG-1 9 Loc 183 width 2 MD=96 or GE 99 9(13.3) Frågor som rör lag och ordning: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 55 00. Endast nya och mindre partier nämnda 153 11. Vänsterpartiet 167 12. Socialdemokraterna 7 13. Centerpartiet 9 14. Folkpartiet 101 15. Moderata samlingspartiet 75 20. V-S 2 23. V-M 1 25. S-FP 8 26. S-M 1 27. C-FP 3 28. C-M 5 29. FP-M 4 30. V-S-C 2 32. V-S-M 1 34. V-C-M 1 38. S-FP-M 11 39. C-FP-M 8 40. V-S-C-FP 2 41. V-S-C-M 1 43. S-C-FP-M 54 50. Alla fem partierna 365 95. Inga partier 1048 98. Vet inte/vill ej svara 540 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 94 LAG O ORDN: DÅLIG-2 9 Loc 185 width 2 MD=96 or GE 99 9(13.4) Frågor som rör lag och ordning: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 474 00. Inga nya och mindre partier nämnda 87 61. Miljöpartiet 38 62. Kristdemokraterna 5 64. Övriga rikspartier 1 65. Övriga partier, ej riks 12 70. KD-MP 54 90. Alla partier 365 95. Inga partier 1048 98. Vet inte/vill ej svara 540 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 95 JÄMSTÄLLDHET: BRA-1 9 Loc 187 width 2 MD=96 or GE 99 9(14.1) Frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 56 00. Endast nya och mindre partier nämnda 490 11. Vänsterpartiet 235 12. Socialdemokraterna 35 13. Centerpartiet 110 14. Folkpartiet 22 15. Moderata samlingspartiet 112 20. V-S 9 21. V-C 27 22. V-FP 2 23. V-M 2 24. S-C 25 25. S-FP 2 26. S-M 14 27. C-FP 1 28. C-M 5 29. FP-M 7 30. V-S-C 13 31. V-S-FP 1 32. V-S-M 4 33. V-C-FP 1 35. V-FP-M 10 36. S-C-FP 3 38. S-FP-M 8 39. C-FP-M 7 40. V-S-C-FP 1 41. V-S-C-M 7 43. S-C-FP-M 134 50. Alla fem partierna 165 95. Inga partier 576 98. Vet inte/vill ej svara 540 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 96 JÄMSTÄLLDHET: BRA-2 9 Loc 189 width 2 MD=96 or GE 99 9(14.2) Frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 1022 00. Inga nya och mindre partier nämnda 87 61. Miljöpartiet 97 62. Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 4 70. KD-MP 1 75. MP-ÖK 131 90. Alla partier 165 95. Inga partier 576 98. Vet inte/vill ej svara 540 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 97 JÄMSTÄLLDHET: DÅLIG-1 9 Loc 191 width 2 MD=96 or GE 99 9(14.3) Frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 152 00. Endast nya och mindre partier nämnda 70 11. Vänsterpartiet 64 12. Socialdemokraterna 15 13. Centerpartiet 9 14. Folkpartiet 269 15. Moderata samlingspartiet 12 20. V-S 5 23. V-M 14 26. S-M 1 27. C-FP 3 28. C-M 11 29. FP-M 1 31. V-S-FP 2 32. V-S-M 2 34. V-C-M 3 37. S-C-M 2 38. S-FP-M 10 39. C-FP-M 1 40. V-S-C-FP 1 41. V-S-C-M 9 43. S-C-FP-M 69 50. Alla fem partierna 399 95. Inga partier 960 98. Vet inte/vill ej svara 540 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 98 JÄMSTÄLLDHET: DÅLIG-2 9 Loc 193 width 2 MD=96 or GE 99 9(14.4) Frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 411 00. Inga nya och mindre partier nämnda 11 61. Miljöpartiet 221 62. Kristdemokraterna 4 64. Övriga rikspartier 10 70. KD - MP 68 90. Alla partier 399 95. Inga partier 960 98. Vet inte/vill ej svara 540 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 99 GLESBYGDEN: BRA-1 9 Loc 195 width 2 MD=96 or GE 99 9(15.1) Frågor som rör glesbygden: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 57 00. Endast nya och mindre partier nämnda 31 11. Vänsterpartiet 73 12. Socialdemokraterna 788 13. Centerpartiet 22 14. Folkpartiet 15 15. Moderata samlingspartiet 9 20. V-S 15 21. V-C 37 24. S-C 4 25. S-FP 1 26. S-M 16 27. C-FP 5 28. C-M 4 29. FP-M 4 30. V-S-C 1 34. V-C-M 2 36. S-C-FP 1 37. S-C-M 1 38. S-FP-M 4 39. C-FP-M 8 50. Alla fem partierna 156 95. Inga partier 833 98. Vet inte/vill ej svara 537 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 100 GLESBYGDEN: BRA-2 9 Loc 197 width 2 MD=96 or GE 99 9(15.2) Frågor som rör glesbygden: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 923 00. Inga nya och mindre partier nämnda 132 61. Miljöpartiet 28 62. Kristdemokraterna 4 65. Övriga partier, ej riks 2 70. KD-MP 1 76. MP-ÖP 8 90. Alla partier 156 95. Inga partier 833 98. Vet inte/vill ej svara 537 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 101 GLESBYGDEN: DÅLIG-1 9 Loc 199 width 2 MD=96 or GE 99 9(15.3) Frågor som rör glesbygden: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.9 för fullständig frågetext> 20 00. Endast nya och mindre partier nämnda 32 11. Vänsterpartiet 151 12. Socialdemokraterna 8 13. Centerpartiet 6 14. Folkpartiet 263 15. Moderata samlingspartiet 19 20. V-S 1 21. V-C 4 23. V-M 1 24. S-C 1 25. S-FP 43 26. S-M 10 29. FP-M 2 31. V-S-FP 3 32. V-S-M 1 34. V-C-M 1 36. S-C-FP 15 38. S-FP-M 5 39. C-FP-M 2 43. S-C-FP-M 17 44. V-S-FP-M 76 50. Alla fem partierna 237 95. Inga partier 1168 98. Vet inte/vill ej svara 538 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 102 GLESBYGDEN: DÅLIG-2 9 Loc 201 width 2 MD=96 or GE 99 9(15.4) Frågor som rör glesbygden: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.9 för fullständig frågetext> 532 00. Inga nya och mindre partier nämnda 29 61. Miljöpartiet 28 62. Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 16 70. KD-MP 75 90. Alla partier 237 95. Inga partier 1168 98. Vet inte/vill ej svara 538 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 103 INSTÄLLN CENTERN 10 Loc 203 width 2 MD=90 or GE 96 10A På det här kortet finns ett slags skala. (VISA SVARSKORT 10) Jag skulle vilja att Du använde den för att ange hur mycket Du gillar eller ogillar de olika partierna. Du använder plussiffrorna för partier Du gillar och minussiffror för partier Du ogillar. Om jag kommer till ett parti Du inte känner till, eller inte vet tillräckligt mycket om för att bedöma, säg bara till. 10AA Var skulle Du vilja placera centerpartiet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A, JÄMFÖR FRÅGA 60A FÖR ETAPP B 15 00. -5 Ogillar starkt 11 01. -4 33 02. -3 59 03. -2 56 04. -1 360 05. 0 Varken gillar eller ogillar 172 06. +1 156 07. +2 89 08. +3 38 09. +4 15 10. +5 Gillar starkt 40 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 4 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 104 INSTÄLLN MODERATERNA 10 Loc 205 width 2 MD=90 or GE 96 10AB Var skulle Du vilja placera moderata samlingspartiet? <Se F.10A för fullständig frågetext> 101 00. -5 Ogillar starkt 59 01. -4 93 02. -3 88 03. -2 68 04. -1 143 05. 0 Varken gillar eller ogillar 97 06. +1 130 07. +2 126 08. +3 90 09. +4 30 10. +5 Gillar starkt 21 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 105 INSTÄLLN VÄNSTERPARTI 10 Loc 207 width 2 MD=90 or GE 99 10AC Var skulle Du vilja placera vänsterpartiet? <Se F.10A för fullständig frågetext> 117 00. -5 Ogillar starkt 77 01. -4 86 02. -3 92 03. -2 72 04. -1 160 05. 0 Varken gillar eller ogillar 103 06. +1 115 07. +2 107 08. +3 69 09. +4 27 10. +5 Gillar starkt 23 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 106 INSTÄLLN FOLKPARTIET 10 Loc 209 width 2 MD=90 or GE 96 10AD Var skulle Du vilja placera folkpartiet? <Se F.10A för fullständig frågetext> 12 00. -5 Ogillar starkt 12 01. -4 40 02. -3 64 03. -2 72 04. -1 262 05. 0 Varken gillar eller ogillar 177 06. +1 174 07. +2 136 08. +3 61 09. +4 12 10. +5 Gillar starkt 23 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 107 INSTÄLLN SOCIALDEM 10 Loc 211 width 2 MD=90 or GE 96 10AE Var skulle Du vilja placera socialdemokraterna? <Se F.10A för fullständig frågetext> 18 00. -5 Ogillar starkt 26 01. -4 50 02. -3 55 03. -2 62 04. -1 141 05. 0 Varken gillar eller ogillar 127 06. +1 143 07. +2 191 08. +3 137 09. +4 84 10. +5 Gillar starkt 12 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 108 INSTÄLLN MILJÖPARTIET 10 Loc 213 width 2 MD=90 or GE 96 10AF Var skulle Du vilja placera miljöpartiet - de gröna? <Se F.10A för fullständig frågetext> 59 00. -5 Ogillar starkt 54 01. -4 61 02. -3 78 03. -2 88 04. -1 253 05. 0 Varken gillar eller ogillar 171 06. +1 116 07. +2 84 08. +3 41 09. +4 14 10. +5 Gillar starkt 28 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 109 INSTÄLLN KRISTDEM 10 Loc 215 width 2 MD=90 or GE 96 10AG Var skulle Du vilja placera kristdemokraterna? <Se F.10A för fullständig frågetext> 63 00. -5 Ogillar starkt 51 01. -4 52 02. -3 65 03. -2 74 04. -1 184 05. 0 Varken gillar eller ogillar 152 06. +1 136 07. +2 137 08. +3 68 09. +4 35 10. +5 Gillar starkt 29 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 110 INSTÄLLN M OLOFSSON 10 Loc 217 width 2 MD=90 or GE 96 10B Vi använder samma skala för partiledarna. Om jag nämner en partiledare Du inte känner till eller inte vet tillräckligt om säg bara till. Var skulle Du vilja placera: 10BA Var skulle Du vilja placera Maud Olofsson? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A, JÄMFÖR FRÅGA 60B FÖR ETAPP B 20 00. -5 Ogillar starkt 13 01. -4 32 02. -3 43 03. -2 45 04. -1 256 05. 0 Varken gillar eller ogillar 145 06. +1 172 07. +2 134 08. +3 58 09. +4 25 10. +5 Gillar starkt 100 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 5 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 111 INSTÄLLN BO LUNDGREN 10 Loc 219 width 2 MD=90 or GE 96 10BB Var skulle Du vilja placera Bo Lundgren? <Se F.10B för fullständig frågetext> 84 00. -5 Ogillar starkt 61 01. -4 88 02. -3 78 03. -2 76 04. -1 183 05. 0 Varken gillar eller ogillar 137 06. +1 122 07. +2 102 08. +3 40 09. +4 15 10. +5 Gillar starkt 60 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 112 INSTÄLLN G SCHYMAN 10 Loc 221 width 2 MD=90 or GE 96 10BC Var skulle Du vilja placera Gudrun Schyman? <Se F.10B för fullständig frågetext> 77 00. -5 Ogillar starkt 46 01. -4 66 02. -3 77 03. -2 61 04. -1 129 05. 0 Varken gillar eller ogillar 137 06. +1 150 07. +2 147 08. +3 92 09. +4 45 10. +5 Gillar starkt 20 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 113 INSTÄLLN L LEIJONBORG 10 Loc 223 width 2 MD=90 or GE 96 10BD Var skulle Du vilja placera Lars Leijonborg? <Se F.10B för fullständig frågetext> 25 00. -5 Ogillar starkt 31 01. -4 49 02. -3 71 03. -2 83 04. -1 250 05. 0 Varken gillar eller ogillar 161 06. +1 175 07. +2 107 08. +3 49 09. +4 5 10. +5 Gillar starkt 40 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 114 INSTÄLLN G PERSSON 10 Loc 225 width 2 MD=90 or GE 96 10BE Var skulle Du vilja placera Göran Persson? <Se F.10B för fullständig frågetext> 28 00. -5 Ogillar starkt 17 01. -4 42 02. -3 47 03. -2 62 04. -1 119 05. 0 Varken gillar eller ogillar 123 06. +1 176 07. +2 177 08. +3 149 09. +4 93 10. +5 Gillar starkt 14 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 115 INSTÄLLN P ERIKSSON 10 Loc 227 width 2 MD=90 or GE 99 10BF Var skulle Du vilja placera Peter Eriksson? <Se F.10B för fullständig frågetext> 16 00. -5 Ogillar starkt 15 01. -4 23 02. -3 32 03. -2 28 04. -1 356 05. 0 Varken gillar eller ogillar 73 06. +1 52 07. +2 16 08. +3 8 09. +4 8 10. +5 Gillar starkt 421 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 116 INSTÄLLN WETTERSTRAND 10 Loc 229 width 2 MD=90 or GE 96 10BG Var skulle Du vilja placera Maria Wetterstrand? <Se F.10B för fullständig frågetext> 16 00. -5 Ogillar starkt 12 01. -4 22 02. -3 33 03. -2 33 04. -1 347 05. 0 Varken gillar eller ogillar 89 06. +1 56 07. +2 29 08. +3 14 09. +4 8 10. +5 Gillar starkt 385 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 4 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 117 INSTÄLLN ALF SVENSSON 10 Loc 231 width 2 MD=90 or GE 96 10BH Var skulle Du vilja placera Alf Svensson? <Se F.10B för fullständig frågetext> 41 00. -5 Ogillar starkt 34 01. -4 48 02. -3 38 03. -2 60 04. -1 129 05. 0 Varken gillar eller ogillar 142 06. +1 163 07. +2 171 08. +3 119 09. +4 77 10. +5 Gillar starkt 23 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 118 PERSSON: PÅLITLIG 10 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 11 På det här kortet finns ett antal ord och uttryck som kan användas för att beskriva olika egenskaper hos partiledare och partier. Jag skulle vilja att Du talar om hur bra Du tycker att vart och ett av dem stämmer in på Göran Persson, Bo Lundgren, socialdemokraterna och moderaterna. Vi tar bara upp de två största partierna och deras ledare. 11A(1) Om Du tänker på GÖRAN PERSSON, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Pålitlig FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 133 1. Stämmer mycket bra 581 2. Stämmer ganska bra 247 3. Stämmer ganska dåligt 60 4. Stämmer mycket dåligt 27 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 119 PERSSON: INSPIRERANDE 11 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 9 11A(2) Om Du tänker på GÖRAN PERSSON, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Inspirerande <Se F.11 för fullständig frågetext> 63 1. Stämmer mycket bra 323 2. Stämmer ganska bra 457 3. Stämmer ganska dåligt 167 4. Stämmer mycket dåligt 38 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 120 PERSSON: KUNNIG 11 Loc 235 width 1 MD=0 or GE 9 11A(3) Om Du tänker på GÖRAN PERSSON, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Kunnig <Se F.11 för fullständig frågetext> 401 1. Stämmer mycket bra 549 2. Stämmer ganska bra 58 3. Stämmer ganska dåligt 12 4. Stämmer mycket dåligt 28 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 121 PERSSON: SYMPATISK 11 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 9 11A(4) Om Du tänker på GÖRAN PERSSON, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Sympatisk <Se F.11 för fullständig frågetext> 118 1. Stämmer mycket bra 479 2. Stämmer ganska bra 301 3. Stämmer ganska dåligt 112 4. Stämmer mycket dåligt 38 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 122 PERSSON: FOLKLIG 11 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 11A(5) Om Du tänker på GÖRAN PERSSON, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Vet hur vanligt folk tycker och tänker <Se F.11 för fullständig frågetext> 75 1. Stämmer mycket bra 450 2. Stämmer ganska bra 335 3. Stämmer ganska dåligt 110 4. Stämmer mycket dåligt 78 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 123 PERSSON: TALAR ENKELT 11 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 11A(6) Om Du tänker på GÖRAN PERSSON, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Talar så vanligt folk förstår <Se F.11 för fullständig frågetext> 237 1. Stämmer mycket bra 641 2. Stämmer ganska bra 119 3. Stämmer ganska dåligt 30 4. Stämmer mycket dåligt 21 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 124 PERSSON: STARK LEDARE 11 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 11A(7) Om Du tänker på GÖRAN PERSSON, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Stark ledare <Se F.11 för fullständig frågetext> 498 1. Stämmer mycket bra 398 2. Stämmer ganska bra 100 3. Stämmer ganska dåligt 22 4. Stämmer mycket dåligt 30 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 125 LUNDGREN: PÅLITLIG 11 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 11A(8) Om Du tänker på BO LUNDGREN, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Pålitlig <Se F.11 för fullständig frågetext> 73 1. Stämmer mycket bra 433 2. Stämmer ganska bra 301 3. Stämmer ganska dåligt 78 4. Stämmer mycket dåligt 163 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 126 LUNDGREN:INSPIRERANDE 11 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 11A(9) Om Du tänker på BO LUNDGREN, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Inspirerande <Se F.11 för fullständig frågetext> 17 1. Stämmer mycket bra 197 2. Stämmer ganska bra 464 3. Stämmer ganska dåligt 254 4. Stämmer mycket dåligt 116 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 127 LUNDGREN: KUNNIG 11 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 11A(10) Om Du tänker på BO LUNDGREN, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Kunnig <Se F.11 för fullständig frågetext> 184 1. Stämmer mycket bra 612 2. Stämmer ganska bra 88 3. Stämmer ganska dåligt 21 4. Stämmer mycket dåligt 143 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 128 LUNDGREN: SYMPATISK 11 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 11A(11) Om Du tänker på BO LUNDGREN, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Sympatisk <Se F.11 för fullständig frågetext> 37 1. Stämmer mycket bra 382 2. Stämmer ganska bra 381 3. Stämmer ganska dåligt 131 4. Stämmer mycket dåligt 117 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 129 LUNDGREN: FOLKLIG 11 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 11A(12) Om Du tänker på BO LUNDGREN, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Vet hur vanligt folk tycker och tänker <Se F.11 för fullständig frågetext> 16 1. Stämmer mycket bra 233 2. Stämmer ganska bra 441 3. Stämmer ganska dåligt 193 4. Stämmer mycket dåligt 165 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 130 LUNDGREN:TALAR ENKELT 11 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 11A(13) Om Du tänker på BO LUNDGREN, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Talar så vanligt folk förstår <Se F.11 för fullständig frågetext> 56 1. Stämmer mycket bra 450 2. Stämmer ganska bra 337 3. Stämmer ganska dåligt 83 4. Stämmer mycket dåligt 122 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 131 LUNDGREN:STARK LEDARE 11 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 11A(14) Om Du tänker på BO LUNDGREN, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Stark ledare <Se F.11 för fullständig frågetext> 58 1. Stämmer mycket bra 275 2. Stämmer ganska bra 436 3. Stämmer ganska dåligt 141 4. Stämmer mycket dåligt 138 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 132 SOCIALDEM: PÅLITLIGT 11 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 11B(1) Om Du tänker på Socialdemokraterna, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Pålitligt <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 100 1. Stämmer mycket bra 533 2. Stämmer ganska bra 301 3. Stämmer ganska dåligt 70 4. Stämmer mycket dåligt 44 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 133 SOCIALDEM: INSPIRERAN 11 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 11B(2) Om Du tänker på Socialdemokraterna, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Inspirerande <Se F.11 för fullständig frågetext> 42 1. Stämmer mycket bra 282 2. Stämmer ganska bra 525 3. Stämmer ganska dåligt 136 4. Stämmer mycket dåligt 63 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 134 SOCIALDEM: SYMPATISKT 11 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 11B(3) Om Du tänker på Socialdemokraterna, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Sympatiskt <Se F.11 för fullständig frågetext> 71 1. Stämmer mycket bra 474 2. Stämmer ganska bra 365 3. Stämmer ganska dåligt 66 4. Stämmer mycket dåligt 72 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 135 SOCIALDEM: FOLKLIG 11 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 11B(4) Om Du tänker på Socialdemokraterna, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Vet hur vanligt folk tycker och tänker <Se F.11 för fullständig frågetext> 114 1. Stämmer mycket bra 555 2. Stämmer ganska bra 262 3. Stämmer ganska dåligt 49 4. Stämmer mycket dåligt 68 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 136 SOCIALDEM: KOMPETENTA 11 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 11B(5) Om Du tänker på Socialdemokraterna, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Har kompetenta personer som kan sköta landets politik <Se F.11 för fullständig frågetext> 143 1. Stämmer mycket bra 525 2. Stämmer ganska bra 225 3. Stämmer ganska dåligt 94 4. Stämmer mycket dåligt 61 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 137 SOCIALDEM: TYDLIG POL 11 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 11B(6) Om Du tänker på Socialdemokraterna, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Har en tydlig politik <Se F.11 för fullständig frågetext> 101 1. Stämmer mycket bra 486 2. Stämmer ganska bra 326 3. Stämmer ganska dåligt 81 4. Stämmer mycket dåligt 54 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 138 SOCIALDEM: VALLÖFTEN 11 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 11B(7) Om Du tänker på Socialdemokraterna, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Håller oftast sina vallöften <Se F.11 för fullständig frågetext> 19 1. Stämmer mycket bra 329 2. Stämmer ganska bra 414 3. Stämmer ganska dåligt 193 4. Stämmer mycket dåligt 93 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 139 MODERATER: PÅLITLIGT 11 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 11B(8) Om Du tänker på Moderaterna, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Pålitligt <Se F.11 för fullständig frågetext> 61 1. Stämmer mycket bra 464 2. Stämmer ganska bra 312 3. Stämmer ganska dåligt 72 4. Stämmer mycket dåligt 139 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 140 MODERATER: INSPIRERAR 11 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 11B(9) Om Du tänker på Moderaterna, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Inspirerande <Se F.11 för fullständig frågetext> 37 1. Stämmer mycket bra 287 2. Stämmer ganska bra 463 3. Stämmer ganska dåligt 149 4. Stämmer mycket dåligt 112 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 141 MODERATER: SYMPATISKT 11 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 11B(10) Om Du tänker på Moderaterna, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Sympatiskt <Se F.11 för fullständig frågetext> 27 1. Stämmer mycket bra 286 2. Stämmer ganska bra 445 3. Stämmer ganska dåligt 171 4. Stämmer mycket dåligt 119 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 142 MODERATER: FOLKLIGT 11 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 11B(11) Om Du tänker på Moderaterna, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Vet hur vanligt folk tycker och tänker <Se F.11 för fullständig frågetext> 13 1. Stämmer mycket bra 225 2. Stämmer ganska bra 483 3. Stämmer ganska dåligt 205 4. Stämmer mycket dåligt 122 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 143 MODERATER: KOMPETENTA 11 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 11B(12) Om Du tänker på Moderaterna, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Har kompetenta personer som kan sköta landets politik <Se F.11 för fullständig frågetext> 95 1. Stämmer mycket bra 479 2. Stämmer ganska bra 238 3. Stämmer ganska dåligt 67 4. Stämmer mycket dåligt 169 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 144 MODERATER: TYDLIG POL 11 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 11B(13) Om Du tänker på Moderaterna, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Har en tydlig politik <Se F.11 för fullständig frågetext> 194 1. Stämmer mycket bra 520 2. Stämmer ganska bra 188 3. Stämmer ganska dåligt 39 4. Stämmer mycket dåligt 107 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 145 MODERATER: VALLÖFTEN 11 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 11B(14) Om Du tänker på Moderaterna, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Håller oftast sina vallöften <Se F.11 för fullständig frågetext> 18 1. Stämmer mycket bra 234 2. Stämmer ganska bra 343 3. Stämmer ganska dåligt 124 4. Stämmer mycket dåligt 329 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 146 FÖRTROENDE POLITIKER 12 Loc 261 width 1 MD=9 12 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? Har Du mycket stort förtroende, ganska stort förtroende, ganska litet förtroende eller mycket litet förtroende? (VISA SVARSKORT 12) 59 1. Mycket stort förtroende 1011 2. Ganska stort förtroende 1191 3. Ganska litet förtroende 321 4. Mycket litet förtroende 42 8. Vet inte/vill ej svara 1164 9. Bortfall
VAR 147 MINSKA OFF SEKTOR 13 Loc 262 width 1 MD=6 or GE 9 13 Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. För vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: (VISA SVARSKORT 13) 13A Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att minska den offentliga sektorn? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 157 1. Mycket bra förslag 354 2. Ganska bra förslag 337 3. Varken bra eller dåligt förslag 632 4. Ganska dåligt förslag 512 5. Mycket dåligt förslag 99 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 148 MINSKA FÖRSVARSUTG. 13 Loc 263 width 1 MD=6 or GE 9 13B Vilken är Din åsikt om förslaget att minska försvarsutgifterna? <Se F.13 för fullständig frågetext> 300 1. Mycket bra förslag 624 2. Ganska bra förslag 458 3. Varken bra eller dåligt förslag 489 4. Ganska dåligt förslag 141 5. Mycket dåligt förslag 79 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 149 MINSKA SOCIALA BIDRAG 13 Loc 264 width 1 MD=6 or GE 9 13C Vilken är Din åsikt om förslaget att minska de sociala bidragen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket bra förslag 490 2. Ganska bra förslag 489 3. Varken bra eller dåligt förslag 595 4. Ganska dåligt förslag 268 5. Mycket dåligt förslag 66 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 150 SÄNKA SKATTERNA 13 Loc 265 width 1 MD=6 or GE 9 13D Vilken är Din åsikt om förslaget att sänka skatterna? <Se F.13 för fullständig frågetext> 459 1. Mycket bra förslag 571 2. Ganska bra förslag 386 3. Varken bra eller dåligt förslag 431 4. Ganska dåligt förslag 213 5. Mycket dåligt förslag 31 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 151 BEHÅLLA FASTIGHSKATT 13 Loc 266 width 1 MD=6 or GE 9 13E Vilken är Din åsikt om förslaget att behålla fastighetsskatten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket bra förslag 305 2. Ganska bra förslag 408 3. Varken bra eller dåligt förslag 523 4. Ganska dåligt förslag 631 5. Mycket dåligt förslag 157 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 152 SÄLJA STATL FÖRETAG 13 Loc 267 width 1 MD=6 or GE 9 13F Vilken är Din åsikt om förslaget att sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare? <Se F.13 för fullständig frågetext> 99 1. Mycket bra förslag 394 2. Ganska bra förslag 443 3. Varken bra eller dåligt förslag 575 4. Ganska dåligt förslag 449 5. Mycket dåligt förslag 131 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 153 MINSKA INKOMSTSKILLN. 13 Loc 268 width 1 MD=6 or GE 9 13G Vilken är Din åsikt om förslaget att minska inkomstskillnaderna i samhället? <Se F.13 för fullständig frågetext> 710 1. Mycket bra förslag 751 2. Ganska bra förslag 326 3. Varken bra eller dåligt förslag 194 4. Ganska dåligt förslag 58 5. Mycket dåligt förslag 52 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 154 MERA PRIVAT SJUKVÅRD 13 Loc 269 width 1 MD=6 or GE 9 13H Vilken är Din åsikt om förslaget att bedriva mer av sjukvården i privat regi? <Se F.13 för fullständig frågetext> 175 1. Mycket bra förslag 464 2. Ganska bra förslag 375 3. Varken bra eller dåligt förslag 596 4. Ganska dåligt förslag 418 5. Mycket dåligt förslag 63 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 155 MINSKA FINANSM PÅV I POL Loc 270 width 1 MD=6 or GE 9 13I Vilken är Din åsikt om förslaget att minska finansmarknadens inflytande i politiken? <Se F.13 för fullständig frågetext> 310 1. Mycket bra förslag 582 2. Ganska bra förslag 565 3. Varken bra eller dåligt förslag 246 4. Ganska dåligt förslag 70 5. Mycket dåligt förslag 318 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 156 MAXTAXAN KVAR BARNOMS 13 Loc 271 width 1 MD=6 or GE 9 13J Vilken är Din åsikt om förslaget att behålla maxtaxan i barnomsorgen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 448 1. Mycket bra förslag 569 2. Ganska bra förslag 372 3. Varken bra eller dåligt förslag 215 4. Ganska dåligt förslag 157 5. Mycket dåligt förslag 330 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 157 ÖKAD SATSN FRISKOLOR 13 Loc 272 width 1 MD=6 or GE 9 13K Vilken är Din åsikt om förslaget att satsa mer på friskolor? <Se F.13 för fullständig frågetext> 200 1. Mycket bra förslag 518 2. Ganska bra förslag 460 3. Varken bra eller dåligt förslag 501 4. Ganska dåligt förslag 255 5. Mycket dåligt förslag 157 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 158 BETYG I SKOLAN TIDIGARE Loc 273 width 1 MD=6 or GE 9 13L Vilken är Din åsikt om förslaget att införa betyg i skolan tidigare än i dag? <Se F.13 för fullständig frågetext> 609 1. Mycket bra förslag 645 2. Ganska bra förslag 179 3. Varken bra eller dåligt förslag 275 4. Ganska dåligt förslag 313 5. Mycket dåligt förslag 70 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 159 ÖKAT EK GLESBYGDSSTÖD 13 Loc 274 width 1 MD=6 or GE 9 13M Vilken är Din åsikt om förslaget att öka det ekonomiska stödet till glesbygden? <Se F.13 för fullständig frågetext> 532 1. Mycket bra förslag 907 2. Ganska bra förslag 357 3. Varken bra eller dåligt förslag 131 4. Ganska dåligt förslag 38 5. Mycket dåligt förslag 126 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 160 6-TIMMARS ARBETSDAG 13 Loc 275 width 1 MD=6 or GE 9 13N Vilken är Din åsikt om förslaget att införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande? <Se F.13 för fullständig frågetext> 575 1. Mycket bra förslag 533 2. Ganska bra förslag 337 3. Varken bra eller dåligt förslag 350 4. Ganska dåligt förslag 217 5. Mycket dåligt förslag 79 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 161 FÖRBJUDA PORNOGRAFI 13 Loc 276 width 1 MD=6 or GE 9 13O Vilken är Din åsikt om förslaget att förbjuda alla former av pornografi? <Se F.13 för fullständig frågetext> 910 1. Mycket bra förslag 348 2. Ganska bra förslag 353 3. Varken bra eller dåligt förslag 285 4. Ganska dåligt förslag 135 5. Mycket dåligt förslag 60 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 162 BEGRÄNSA FRI ABORT 13 Loc 277 width 1 MD=6 or GE 9 13P Vilken är Din åsikt om förslaget att begränsa rätten till fri abort? <Se F.13 för fullständig frågetext> 92 1. Mycket bra förslag 187 2. Ganska bra förslag 227 3. Varken bra eller dåligt förslag 495 4. Ganska dåligt förslag 1002 5. Mycket dåligt förslag 88 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 163 HOMOPAR ADOPTIONSRÄTT 13 Loc 278 width 1 MD=6 or GE 9 13Q Vilken är Din åsikt om förslaget att tillåta homosexuella par att adoptera barn? <Se F.13 för fullständig frågetext> 196 1. Mycket bra förslag 344 2. Ganska bra förslag 349 3. Varken bra eller dåligt förslag 398 4. Ganska dåligt förslag 680 5. Mycket dåligt förslag 124 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 164 HÅRDARE STRAFF 13 Loc 279 width 1 MD=6 or GE 9 13R Vilken är Din åsikt om förslaget att införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar? <Se F.13 för fullständig frågetext> 704 1. Mycket bra förslag 604 2. Ganska bra förslag 353 3. Varken bra eller dåligt förslag 244 4. Ganska dåligt förslag 124 5. Mycket dåligt förslag 62 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 165 STÄRKA DJURENS RÄTT 13 Loc 280 width 1 MD=6 or GE 9 13S Vilken är Din åsikt om förslaget att stärka djurens rätt? <Se F.13 för fullständig frågetext> 727 1. Mycket bra förslag 700 2. Ganska bra förslag 450 3. Varken bra eller dåligt förslag 92 4. Ganska dåligt förslag 40 5. Mycket dåligt förslag 82 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 166 AVVECKLA KÄRNKRAFTEN 13 Loc 281 width 1 MD=6 or GE 9 13T Vilken är Din åsikt om förslaget att Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften? <Se F.13 för fullständig frågetext> 471 1. Mycket bra förslag 561 2. Ganska bra förslag 337 3. Varken bra eller dåligt förslag 340 4. Ganska dåligt förslag 267 5. Mycket dåligt förslag 115 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 167 STOPPA PRIVATBILISM 13 Loc 282 width 1 MD=6 or GE 9 13U Vilken är Din åsikt om förslaget att stoppa privatbilismen i innerstäderna? <Se F.13 för fullständig frågetext> 185 1. Mycket bra förslag 634 2. Ganska bra förslag 392 3. Varken bra eller dåligt förslag 491 4. Ganska dåligt förslag 290 5. Mycket dåligt förslag 99 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 168 ÖKAD ARBETSKRAFTSINV 13 Loc 283 width 1 MD=6 or GE 9 13V Vilken är Din åsikt om förslaget att öka arbetskraftsinvandringen till Sverige? <Se F.13 för fullständig frågetext> 105 1. Mycket bra förslag 429 2. Ganska bra förslag 546 3. Varken bra eller dåligt förslag 525 4. Ganska dåligt förslag 360 5. Mycket dåligt förslag 126 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 169 INFÖRA SPRÅKTEST 13 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 8 13W Vilken är Din åsikt om förslaget att införa språktest för att kunna bli svensk medborgare? <Se F.13 för fullständig frågetext> Frågan om språktest aktualiserades under valrörelsen. Under vecka 36 beslöt man därför att lägga till fråga 13W i frågeformuläret. 390 1. Mycket bra förslag 416 2. Ganska bra förslag 159 3. Varken bra eller dåligt förslag 198 4. Ganska dåligt förslag 136 5. Mycket dåligt förslag 50 6. Vet inte/vill ej svara 742 0. Frågan ej tillämplig 533 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 170 ÅSIKT KÄRNKRAFT 14 Loc 285 width 1 MD=6 or GE 9 14 Det finns olika uppfattningar om kärnkraften som energikälla. Vilken är Din inställning? Är Du i huvudsak för eller emot kärnkraften eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 943 1. I huvudsak för kärnkraften 457 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 665 5. I huvudsak emot kärnkraften 26 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 171 SVENSKT EU-MEDLEMSKAP 15 Loc 286 width 1 MD=6 or GE 9 15 Är Du i huvudsak för eller emot det svenska medlemskapet i EU eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? (VISA SVARSKORT 15) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1099 1. I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU 373 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 812 5. I huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU 33 8. Vet inte/vill ej svara 307 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 172 EU FÖRBUNDSTAT 16 Loc 287 width 2 MD=96 or GE 99 16 Tycker Du att det är positivt eller negativt att EU utvecklas till en förbundsstat, ett slags Europas Förenta Stater? Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. (VISA SVARSKORT 16) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 364 00. Mycket negativt 111 01. 216 02. 269 03. 143 04. 334 05. 118 06. 151 07. 145 08. 27 09. 51 10. Mycket positivt 162 88. Vet inte/vill ej svara 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 173 UTRIKESPOLITIK: BRA-1 17 Loc 289 width 2 MD=96 or GE 99 17 Vad tycker Du om partiernas politik i ett antal frågor som rör Sveriges förhållande till andra länder. Jag börjar med frågor som rör svensk utrikes- och säkerhetspolitik. (VISA SVARSKORT 17) Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i (FRÅGEOMRÅDE)? Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i (FRÅGEOMRÅDE)? 17(1.1) Frågor som rör svensk utrikes- och säkerhetspolitik: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 13 00. Endast nya och mindre partier nämnda 43 11. Vänsterpartiet 513 12. Socialdemokraterna 6 13. Centerpartiet 27 14. Folkpartiet 134 15. Moderata samlingspartiet 26 20. V-S 1 21. V-C 10 24. S-C 16 25. S-FP 56 26. S-M 1 27. C-FP 31 29. FP-M 1 31. V-S-FP 1 32. V-S-M 14 36. S-C-FP 21 38. S-FP-M 8 39. C-FP-M 1 41. V-S-C-M 34 43. S-C-FP-M 62 50. Alla fem partierna 118 95. Inga partier 948 98. Vet inte/vill ej svara 539 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 174 UTRIKESPOLITIK: BRA-2 17 Loc 291 width 2 MD=96 or GE 99 17(1.2) Frågor som rör svensk utrikes- och säkerhetspolitik: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.17 för fullständig frågetext> 859 00. Inga nya och mindre partier nämnda 26 61. Miljöpartiet 69 62. Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 3 70. KD-MP 61 90. Alla partier 118 95. Inga partier 948 98. Vet inte/vill ej svara 539 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 175 UTRIKESPOL: DÅLIG-1 17 Loc 293 width 2 MD=96 or GE 99 17(1.3) Frågor som rör svensk utrikes- och säkerhetspolitik: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.17 för fullständig frågetext> 77 00. Endast nya och mindre partier nämnda 323 11. Vänsterpartiet 22 12. Socialdemokraterna 4 13. Centerpartiet 8 14. Folkpartiet 89 15. Moderata samlingspartiet 9 20. V-S 11 21. V-C 1 22. V-FP 12 23. V-M 1 25. S-FP 5 26. S-M 1 28. C-M 19 29. FP-M 1 30. V-S-C 2 33. V-C-FP 1 35. V-FP-M 3 38. S-FP-M 6 39. C-FP-M 4 43. S-C-FP-M 29 50. Alla fem partierna 234 95. Inga partier 1224 98. Vet inte/vill ej svara 538 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 176 UTRIKESPOL: DÅLIG-2 17 Loc 295 width 2 MD=96 or GE 99 17(1.4) Frågor som rör svensk utrikes- och säkerhetspolitik: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.17 för fullständig frågetext> 374 00. Inga nya och mindre partier nämnda 182 61. Miljöpartiet 32 62. Kristdemokraterna 5 64. Övriga rikspartier 6 70. KD-MP 28 90. Alla partier 234 95. Inga partier 1225 98. Vet inte/vill ej svara 538 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 177 BISTÅND: BRA-1 17 Loc 297 width 2 MD=96 or GE 99 17(2.1) Frågor som rör svenskt bistånd till utvecklingsländer: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.17 för fullständig frågetext> 92 00. Endast nya och mindre partier nämnda 68 11. Vänsterpartiet 301 12. Socialdemokraterna 13 13. Centerpartiet 133 14. Folkpartiet 42 15. Moderata samlingspartiet 50 20. V-S 12 22. V-FP 2 24. S-C 30 25. S-FP 7 26. S-M 12 27. C-FP 1 28. C-M 7 29. FP-M 2 30. V-S-C 11 31. V-S-FP 1 33. V-C-FP 2 36. S-C-FP 4 38. S-FP-M 7 39. C-FP-M 6 40. V-S-C-FP 4 43. S-C-FP-M 34 50. Alla fem partierna 160 95. Inga partier 1088 98. Vet inte/vill ej svara 535 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 178 BISTÅND: BRA-2 17 Loc 299 width 2 MD=96 or GE 99 17(2.2) Frågor som rör svenskt bistånd till utvecklingsländer: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.17 för fullständig frågetext> 588 00. Inga nya och mindre partier nämnda 60 61. Miljöpartiet 147 62. Kristdemokraterna 13 70. KD-MP 33 90. Alla partier 160 95. Inga partier 1088 98. Vet inte/vill ej svara 535 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 179 BISTÅND: DÅLIG-1 17 Loc 301 width 2 MD=96 or GE 99 17(2.3) Frågor som rör svenskt bistånd till utvecklingsländer: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.17 för fullständig frågetext> 34 00. Endast nya och mindre partier nämnda 46 11. Vänsterpartiet 64 12. Socialdemokraterna 3 13. Centerpartiet 13 14. Folkpartiet 209 15. Moderata samlingspartiet 14 20. V-S 2 22. V-FP 1 23. V-M 1 25. S-FP 8 26. S-M 1 28. C-M 6 29. FP-M 2 32. V-S-M 10 39. C-FP-M 2 40. V-S-C-FP 1 41. V-S-C-M 1 42. V-C-FP-M 2 43. S-C-FP-M 63 50. Alla fem partierna 195 95. Inga partier 1409 98. Vet inte/vill ej svara 537 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 180 BISTÅND: DÅLIG-2 17 Loc 303 width 2 MD=96 or GE 99 17(2.4) Frågor som rör svenskt bistånd till utvecklingsländer: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.17 för fullständig frågetext> 348 00. Inga nya och mindre partier nämnda 34 61. Miljöpartiet 29 62. Kristdemokraterna 4 64. Övriga rikspartier 6 70. KD-MP 62 90. Alla partier 195 95. Inga partier 1409 98. Vet inte/vill ej svara 537 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 181 EU-FRÅGOR: BRA-1 17 Loc 305 width 2 MD=96 or GE 99 17(3.1) Frågor som rör den Europeiska unionen EU: Partier som har en bra politik- traditionella riksdagspartier <Se F.17 för fullständig frågetext> 54 00. Endast nya och mindre partier nämnda 125 11. Vänsterpartiet 315 12. Socialdemokraterna 32 13. Centerpartiet 45 14. Folkpartiet 114 15. Moderata samlingspartiet 6 20. V-S 8 21. V-C 2 22. V-FP 2 23. V-M 3 24. S-C 23 25. S-FP 58 26. S-M 2 27. C-FP 2 28. C-M 55 29. FP-M 6 36. S-C-FP 2 37. S-C-M 60 38. S-FP-M 11 39. C-FP-M 1 42. V-C-FP-M 37 43. S-C-FP-M 30 50. Alla fem partierna 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, De icke-socialistiska partierna 133 95. Inga partier 963 98. Vet inte/vill ej svara 534 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 182 EU-FRÅGOR: BRA-2 17 Loc 307 width 2 MD=96 or GE 99 17(3.2) Frågor som rör den Europeiska unionen EU: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.17 för fullständig frågetext> 737 00. Inga nya och mindre partier nämnda 113 61. Miljöpartiet 114 62. Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 30 90. Alla partier 132 95. Inga partier 963 98. Vet inte/vill ej svara 534 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 183 EU-FRÅGOR: DÅLIG-1 17 Loc 309 width 2 MD=96 or GE 99 17(3.3) Frågor som rör den Europeiska unionen EU: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.17 för fullständig frågetext> 112 00. Endast nya och mindre partier nämnda 333 11. Vänsterpartiet 40 12. Socialdemokraterna 20 13. Centerpartiet 6 14. Folkpartiet 86 15. Moderata samlingspartiet 11 20. V-S 38 21. V-C 1 22. V-FP 5 23. V-M 1 25. S-FP 16 26. S-M 2 28. C-M 13 29. FP-M 1 30. V-S-C 1 31. V-S-FP 2 32. V-S-M 1 35. V-FP-M 1 36. S-C-FP 12 38. S-FP-M 7 39. C-FP-M 1 41. V-S-C-M 23 43. S-C-FP-M 48 50. Alla fem partierna 137 95. Inga partier 1170 98. Vet inte/vill ej svara 536 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 184 EU-FRÅGOR: DÅLIG-2 17 Loc 311 width 2 MD=96 or GE 99 17(3.4) Frågor som rör den Europeiska unionen EU: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.17 för fullständig frågetext> 337 00. Inga nya och mindre partier nämnda 349 61. Miljöpartiet 47 62. Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 3 70. KD-MP 44 90. Alla partier 137 95. Inga partier 1170 98. Vet inte/vill ej svara 536 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 185 EMU-FRÅGOR: BRA-1 17 Loc 313 width 2 MD=96 or GE 99 17(4.1) Frågor som rör EMU: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.17 för fullständig frågetext> 27 00. Endast nya och mindre partier nämnda 123 11. Vänsterpartiet 215 12. Socialdemokraterna 24 13. Centerpartiet 30 14. Folkpartiet 129 15. Moderata samlingspartiet 7 20. V-S 8 21. V-C 2 24. S-C 8 25. S-FP 53 26. S-M 3 27. C-FP 62 29. FP-M 1 31. V-S-FP 1 33. V-C-FP 2 36. S-C-FP 1 37. S-C-M 45 38. S-FP-M 16 39. C-FP-M 26 43. S-C-FP-M 16 50. Alla fem partierna 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, De icke-socialistiska partierna 1 92. Kärnkraftsanhängare 139 95. Inga partier 1148 98. Vet inte/vill ej svara 536 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 186 EMU-FRÅGOR: BRA-2 17 Loc 315 width 2 MD=96 or GE 99 17(4.2) Frågor som rör EMU: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.17 för fullständig frågetext> 604 00. Inga nya och mindre partier nämnda 84 61. Miljöpartiet 96 62. Kristdemokraterna 1 70. KD-MP 16 90. Alla partier 140 95. Inga partier 1147 98. Vet inte/vill ej svara 536 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 187 EMU-FRÅGOR: DÅLIG-1 17 Loc 317 width 2 MD=96 or GE 99 17(4.3) Frågor som rör EMU: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.17 för fullständig frågetext> 75 00. Endast nya och mindre partier nämnda 268 11. Vänsterpartiet 67 12. Socialdemokraterna 13 13. Centerpartiet 2 14. Folkpartiet 74 15. Moderata samlingspartiet 26 20. V-S 26 21. V-C 1 22. V-FP 2 23. V-M 1 25. S-FP 19 26. S-M 13 29. FP-M 1 33. V-C-FP 2 34. V-C-M 1 37. S-C-M 17 38. S-FP-M 6 39. C-FP-M 1 41. V-S-C-M 23 43. S-C-FP-M 1 44. V-S-FP-M 44 50. Alla fem partierna 3 91. Kärnkraftsmotståndare 119 95. Inga partier 1279 98. Vet inte/vill ej svara 540 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 188 EMU-FRÅGOR: DÅLIG-2 17 Loc 319 width 2 MD=96 or GE 99 17(4.4) Frågor som rör EMU: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.17 för fullständig frågetext> 322 00. Inga nya och mindre partier nämnda 266 61. Miljöpartiet 48 62. Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 5 70. KD-MP 44 90. Alla partier 119 95. Inga partier 1279 98. Vet inte/vill ej svara 540 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 189 INVANDRING: BRA-1 17 Loc 321 width 2 MD=96 or GE 99 17(5.1) Flyktingfrågor/invandringsfrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.17 för fullständig frågetext> 56 00. Endast nya och mindre partier nämnda 83 11. Vänsterpartiet 264 12. Socialdemokraterna 11 13. Centerpartiet 345 14. Folkpartiet 82 15. Moderata samlingspartiet 62 20. V-S 11 22. V-FP 3 24. S-C 28 25. S-FP 6 26. S-M 11 27. C-FP 1 28. C-M 49 29. FP-M 3 30. V-S-C 10 31. V-S-FP 3 36. S-C-FP 1 37. S-C-M 6 38. S-FP-M 15 39. C-FP-M 2 40. V-S-C-FP 1 41. V-S-C-M 1 43. S-C-FP-M 40 50. Alla fem partierna 221 95. Inga partier 771 98. Vet inte/vill ej svara 538 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 190 INVANDRING: BRA-2 17 Loc 323 width 2 MD=96 or GE 99 17(5.2) Flyktingfrågor/invandringsfrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.17 för fullständig frågetext> 898 00. Inga nya och mindre partier nämnda 29 61. Miljöpartiet 105 62. Kristdemokraterna 14 64. Övriga rikspartier 3 65. Övriga partier, ej riks 5 70. KD-MP 1 79. ÖK-ÖP 39 90. Alla partier 221 95. Inga partier 771 98. Vet inte/vill ej svara 538 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 191 INVANDRING: DÅLIG-1 17 Loc 325 width 2 MD=96 or GE 99 17(5.3) Flyktingfrågor/invandringsfrågor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.17 för fullständig frågetext> 81 00. Endast nya och mindre partier nämnda 66 11. Vänsterpartiet 180 12. Socialdemokraterna 8 13. Centerpartiet 59 14. Folkpartiet 182 15. Moderata samlingspartiet 57 20. V-S 1 21. V-C 1 22. V-FP 6 23. V-M 1 25. S-FP 10 26. S-M 1 27. C-FP 2 28. C-M 32 29. FP-M 2 31. V-S-FP 1 32. V-S-M 1 34. V-C-M 1 35. V-FP-M 1 36. S-C-FP 1 37. S-C-M 4 38. S-FP-M 10 39. C-FP-M 1 40. V-S-C-FP 6 41. V-S-C-M 1 42. V-C-FP-M 7 43. S-C-FP-M 1 44. V-S-FP-M 96 50. Alla fem partierna 218 95. Inga partier 1050 98. Vet inte/vill ej svara 536 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 192 INVANDRING: DÅLIG-2 17 Loc 327 width 2 MD=96 or GE 99 17(5.4) Flyktingfrågor/invandringsfrågor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.17 för fullständig frågetext> 551 00. Inga nya och mindre partier nämnda 41 61. Miljöpartiet 56 62. Kristdemokraterna 64 64. Övriga rikspartier 13 70. KD-MP 95 90. Alla partier 218 95. Inga partier 1050 98. Vet inte/vill ej svara 536 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 193 TERRORISMKRIG: BRA-1 17 Loc 329 width 2 MD=96 or GE 99 17(6.1) Frågor som rör USA:s krig mot terrorismen: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.17 för fullständig frågetext> 7 00. Endast nya och mindre partier nämnda 142 11. Vänsterpartiet 387 12. Socialdemokraterna 2 13. Centerpartiet 8 14. Folkpartiet 46 15. Moderata samlingspartiet 20 20. V-S 3 22. V-FP 1 24. S-C 6 25. S-FP 43 26. S-M 6 29. FP-M 2 30. V-S-C 1 33. V-C-FP 1 36. S-C-FP 1 37. S-C-M 22 38. S-FP-M 7 39. C-FP-M 65 43. S-C-FP-M 2 44. V-S-FP-M 121 50. Alla fem partierna 171 95. Inga partier 1024 98. Vet inte/vill ej svara 536 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 194 TERRORISMKRIG: BRA-2 17 Loc 331 width 2 MD=96 or GE 99 17(6.2) Frågor som rör USA:s krig mot terrorismen: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.17 för fullständig frågetext> 642 00. Inga nya och mindre partier nämnda 39 61. Miljöpartiet 84 62. Kristdemokraterna 7 70. KD-MP 121 90. Alla partier 171 95. Inga partier 1024 98. Vet inte/vill ej svara 536 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 195 TERRORISMKRIG: DÅL-1 17 Loc 333 width 2 MD=96 or GE 99 17(6.3) Frågor som rör USA:s krig mot terrorismen: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.17 för fullständig frågetext> 24 00. Endast nya och mindre partier nämnda 274 11. Vänsterpartiet 48 12. Socialdemokraterna 5 13. Centerpartiet 3 14. Folkpartiet 65 15. Moderata samlingspartiet 7 20. V-S 5 21. V-C 2 22. V-FP 2 23. V-M 17 26. S-M 1 27. C-FP 6 29. FP-M 1 33. V-C-FP 1 34. V-C-M 7 38. S-FP-M 5 39. C-FP-M 1 41. V-S-C-M 1 42. V-C-FP-M 32 43. S-C-FP-M 60 50. Alla fem partierna 251 95. Inga partier 1271 98. Vet inte/vill ej svara 535 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 196 TERRORISMKRIG: DÅL-2 17 Loc 335 width 2 MD=96 or GE 99 17(6.4) Frågor som rör USA:s krig mot terrorismen: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.17 för fullständig frågetext> 349 00. Inga nya och mindre partier nämnda 92 61. Miljöpartiet 49 62. Kristdemokraterna 1 63. Övriga kommunistiska partier (ÖK) 2 64. Övriga rikspartier 14 70. KD-MP 60 90. Alla partier 251 95. Inga partier 1271 98. Vet inte/vill ej svara 535 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 197 ISRAEL-PALEST: BRA-1 17 Loc 337 width 2 MD=96 or GE 99 17(7.1) Frågor som rör konflikten mellan Israel och palestinierna: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.17 för fullständig frågetext> 31 00. Endast nya och mindre partier nämnda 85 11. Vänsterpartiet 335 12. Socialdemokraterna 1 13. Centerpartiet 28 14. Folkpartiet 24 15. Moderata samlingspartiet 36 20. V-S 1 24. S-C 10 25. S-FP 14 26. S-M 3 29. FP-M 1 32. V-S-M 3 36. S-C-FP 8 38. S-FP-M 4 39. C-FP-M 1 42. V-C-FP-M 10 43. S-C-FP-M 1 44. V-S-FP-M 40 50. Alla fem partierna 222 95. Inga partier 1229 98. Vet inte/vill ej svara 537 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 198 ISRAEL-PALEST: BRA-2 17 Loc 339 width 2 MD=96 or GE 99 17(7.2) Frågor som rör konflikten mellan Israel och palestinierna: Partier som har en bra politik- nya och mindre partier <Se F.17 för fullständig frågetext> 507 00. Inga nya och mindre partier nämnda 26 61. Miljöpartiet 60 62. Kristdemokraterna 3 70. KD-MP 40 90. Alla partier 222 95. Inga partier 1229 98. Vet inte/vill ej svara 537 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 199 ISRAEL-PALEST:DÅL-1 17 Loc 341 width 2 MD=96 or GE 99 17(7.3) Frågor som rör konflikten mellan Israel och palestinierna: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.17 för fullständig frågetext> 14 00. Endast nya och mindre partier nämnda 122 11. Vänsterpartiet 57 12. Socialdemokraterna 3 13. Centerpartiet 12 14. Folkpartiet 55 15. Moderata samlingspartiet 9 20. V-S 1 21. V-C 1 22. V-FP 4 23. V-M 1 25. S-FP 4 26. S-M 1 27. C-FP 8 29. FP-M 4 38. S-FP-M 12 39. C-FP-M 2 41. V-S-C-M 2 42. V-C-FP-M 13 43. S-C-FP-M 79 50. Alla fem partierna 223 95. Inga partier 1462 98. Vet inte/vill ej svara 535 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 200 ISRAEL-PALEST:DÅL-2 17 Loc 343 width 2 MD=96 or GE 99 17(7.4) Frågor som rör konflikten mellan Israel och palestinierna: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.17 för fullständig frågetext> 240 00. Inga nya och mindre partier nämnda 35 61. Miljöpartiet 36 62. Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 12 70. KD-MP 79 90. Alla partier 222 95. Inga partier 1463 98. Vet inte/vill ej svara 536 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 201 NATO: BRA-1 17 Loc 345 width 2 MD=96 or GE 99 17(8.1) Frågor som rör NATO: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.17 för fullständig frågetext> 11 00. Endast nya och mindre partier nämnda 61 11. Vänsterpartiet 237 12. Socialdemokraterna 7 13. Centerpartiet 32 14. Folkpartiet 154 15. Moderata samlingspartiet 28 20. V-S 2 21. V-C 7 24. S-C 7 25. S-FP 16 26. S-M 2 27. C-FP 44 29. FP-M 5 30. V-S-C 6 36. S-C-FP 1 37. S-C-M 8 38. S-FP-M 14 39. C-FP-M 3 40. V-S-C-FP 1 41. V-S-C-M 12 43. S-C-FP-M 17 50. Alla fem partierna 106 95. Inga partier 1309 98. Vet inte/vill ej svara 534 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 202 NATO: BRA-2 17 Loc 347 width 2 MD=96 or GE 99 17(8.2) Frågor som rör NATO: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.17 för fullständig frågetext> 572 00. Inga nya och mindre partier nämnda 33 61. Miljöpartiet 48 62. Kristdemokraterna 4 70. KD-MP 17 90. Alla partier 105 95. Inga partier 1311 98. Vet inte/vill ej svara 534 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 203 NATO: DÅLIG-1 17 Loc 349 width 2 MD=96 or GE 99 17(8.3) Frågor som rör NATO: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.17 för fullständig frågetext> 20 00. Endast nya och mindre partier nämnda 196 11. Vänsterpartiet 27 12. Socialdemokraterna 6 13. Centerpartiet 29 14. Folkpartiet 147 15. Moderata samlingspartiet 33 20. V-S 3 21. V-C 1 22. V-FP 2 23. V-M 3 26. S-M 35 29. FP-M 5 30. V-S-C 1 35. V-FP-M 1 38. S-FP-M 4 39. C-FP-M 3 42. V-C-FP-M 8 43. S-C-FP-M 23 50. Alla fem partierna 114 95. Inga partier 1428 98. Vet inte/vill ej svara 535 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 204 NATO: DÅLIG-2 17 Loc 351 width 2 MD=96 or GE 99 17(8.4) Frågor som rör NATO: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.17 för fullständig frågetext> 391 00. Inga nya och mindre partier nämnda 97 61. Miljöpartiet 26 62. Kristdemokraterna 1 63. Övriga kommunistiska partier (ÖK) 1 64. Övriga rikspartier 8 70. KD-MP 23 90. Alla partier 114 95. Inga partier 1428 98. Vet inte/vill ej svara 535 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 205 MINSKA U-HJÄLPEN 18 Loc 353 width 1 MD=6 or GE 9 18 Jag skall nu läsa upp en lista på ett antal förslag som gäller Sveriges förhållande till andra länder. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? För vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: (VISA SVARSKORT 18 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN) 18(1) Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att minska u-hjälpen? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 88 1. Mycket bra förslag 283 2. Ganska bra förslag 481 3. Varken bra eller dåligt förslag 734 4. Ganska dåligt förslag 451 5. Mycket dåligt förslag 54 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 206 FÄRRE FLYKTINGAR 18 Loc 354 width 1 MD=6 or GE 9 18(2) Vilken är Din åsikt om förslaget att ta emot färre flyktingar i Sverige? <Se F.18 för fullständig frågetext> 295 1. Mycket bra förslag 599 2. Ganska bra förslag 472 3. Varken bra eller dåligt förslag 449 4. Ganska dåligt förslag 224 5. Mycket dåligt förslag 52 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 207 STÖD INVANDRARKULTUR 18 Loc 355 width 1 MD=6 or GE 9 18(3) Vilken är Din åsikt om förslaget att öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara sin egen kultur? <Se F.18 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket bra förslag 219 2. Ganska bra förslag 554 3. Varken bra eller dåligt förslag 718 4. Ganska dåligt förslag 459 5. Mycket dåligt förslag 81 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 208 3:E VÄRLDEN SKULDFRIA 18 Loc 356 width 1 MD=6 or GE 9 18(4) Vilken är Din åsikt om förslaget att efterskänka tredje världens skulder? <Se F.18 för fullständig frågetext> 282 1. Mycket bra förslag 661 2. Ganska bra förslag 522 3. Varken bra eller dåligt förslag 270 4. Ganska dåligt förslag 129 5. Mycket dåligt förslag 227 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 209 SVERIGE LÄMNA EU 18 Loc 357 width 1 MD=6 or GE 9 18(5) Vilken är Din åsikt om förslaget att Sverige bör utträda ur EU? <Se F.18 för fullständig frågetext> 345 1. Mycket bra förslag 247 2. Ganska bra förslag 294 3. Varken bra eller dåligt förslag 411 4. Ganska dåligt förslag 660 5. Mycket dåligt förslag 134 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 210 SVERIGE MEDLEM I EMU 18 Loc 358 width 1 MD=6 or GE 9 18(6) Vilken är Din åsikt om förslaget att Sverige bör bli medlem i EMU? <Se F.18 för fullständig frågetext> 423 1. Mycket bra förslag 428 2. Ganska bra förslag 365 3. Varken bra eller dåligt förslag 274 4. Ganska dåligt förslag 377 5. Mycket dåligt förslag 224 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 211 MEDLEMSKAP I NATO 18 Loc 359 width 1 MD=6 or GE 9 18(7) Vilken är Din åsikt om förslaget att Sverige bör söka medlemskap i NATO? <Se F.18 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket bra förslag 295 2. Ganska bra förslag 434 3. Varken bra eller dåligt förslag 430 4. Ganska dåligt förslag 522 5. Mycket dåligt förslag 273 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 212 ÖKAD FRIHANDEL 18 Loc 360 width 1 MD=6 or GE 9 18(8) Vilken är Din åsikt om förslaget att Sverige bör arbeta för ökad frihandeln i hela världen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 482 1. Mycket bra förslag 743 2. Ganska bra förslag 428 3. Varken bra eller dåligt förslag 126 4. Ganska dåligt förslag 52 5. Mycket dåligt förslag 260 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 213 KRIG MOT TERRORISM 18 Loc 361 width 1 MD=6 or GE 9 18(9) Vilken är Din åsikt om förslaget att Sverige bör politiskt stödja USA:s krig mot terrorismen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 299 1. Mycket bra förslag 536 2. Ganska bra förslag 434 3. Varken bra eller dåligt förslag 344 4. Ganska dåligt förslag 337 5. Mycket dåligt förslag 141 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 214 STATLIG KONTROLL 19 Loc 362 width 1 MD=6 or GE 9 19 Vi har ställt samman några olika åsikter som brukar förekomma i den politiska diskussionen. (VISA SVARSKORT 19) Jag läser upp en sådan åsikt i sänder och ber Dig välja ett av svaren på kortet. Instämmer Du med åsikten eller tycker Du att den är felaktig? 19A De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande om inte samhället har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 395 1. Instämmer helt 1005 2. Instämmer i stort sett 284 3. I stort sett motsatt åsikt 102 4. Helt motsatt åsikt 305 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 215 SOCIALA REFORMER 19 Loc 363 width 1 MD=6 or GE 9 19B Det har gått så långt med sociala reformer i det här landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd till medborgarna <Se F.19 för fullständig frågetext> 288 1. Instämmer helt 782 2. Instämmer i stort sett 596 3. I stort sett motsatt åsikt 223 4. Helt motsatt åsikt 202 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 216 RÖSTER INTE ÅSIKTER 20 Loc 364 width 1 MD=6 or GE 9 20 Vi har också ställt samman några olika åsikter om partier och politik som man ibland hör att folk har. Några är rätt kritiska. (VISA SVARSKORT 20) Jag läser upp en sådan åsikt i sänder och ber Dig välja ett av svaren på kortet. Instämmer Du med åsikten eller tycker Du att den är felaktig? 20A Partierna är bara intresserade av folks röster men inte av deras åsikter FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 466 1. Instämmer helt 933 2. Instämmer i stort sett 493 3. I stort sett motsatt åsikt 123 4. Helt motsatt åsikt 76 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 217 RD-LED HÄNSYN FOLK 20 Loc 365 width 1 MD=6 or GE 9 20B De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker <Se F.20 för fullständig frågetext> 394 1. Instämmer helt 971 2. Instämmer i stort sett 552 3. I stort sett motsatt åsikt 96 4. Helt motsatt åsikt 78 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 218 PARTIERNAS VALLÖFTEN 20 Loc 366 width 1 MD=6 or GE 9 20C Man kan aldrig lita på att något av partierna håller sina vallöften. <Se F.20 för fullständig frågetext> 745 1. Instämmer helt 855 2. Instämmer i stort sett 386 3. I stort sett motsatt åsikt 60 4. Helt motsatt åsikt 45 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 219 VIKT MÅL SAMHUTVECKL 21 Loc 367 width 1 MD=0 or GE 9 21 Nu kommer en fråga om hur Du anser att vårt samhälle bör utvecklas under de närmaste åren. På det här kortet har jag en lista med olika målsättningar som många anser att vi i vårt samhälle bör arbeta för. (VISA SVARSKORT 21) OBS! SAMMA SVARSALTERNATIV (1-4) FÅR ENDAST FÖREKOMMA EN GÅNG VARDERA I FRÅGORNA 21A TILL 21C 21A Jag skulle vilja höra vilken av målsättningarna Du anser är viktigast? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 449 1. Upprätta lag och ordning 312 2. Ge människor större möjlighet att påverka politiska beslut 55 3. Bekämpa prisstegringarna 212 4. Skydda yttrandefriheten 20 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 220 NÄST VIKT MÅL SAMHUTV 21 Loc 368 width 1 MD=0 or GE 9 21B Vilken målsättning är enligt Din mening den näst viktigaste? <Se F.21 för fullständig frågetext> 280 1. Upprätta lag och ordning 283 2. Ge människor större möjlighet att påverka politiska beslut 145 3. Bekämpa prisstegringarna 310 4. Skydda yttrandefriheten 10 8. Vet inte/vill ej svara 1596 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 221 MINST VIKT MÅL SAMUTV 21 Loc 369 width 1 MD=0 or GE 9 21C Vilken målsättning är enligt Din mening den minst viktiga? <Se F.21 för fullständig frågetext> 59 1. Upprätta lag och ordning 145 2. Ge människor större möjlighet att påverka politiska beslut 561 3. Bekämpa prisstegringarna 194 4. Skydda yttrandefriheten 59 8. Vet inte/vill ej svara 1606 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 222 SAMH: MARKNADSEKONOMI 22 Loc 370 width 2 MD=96 or GE 99 22 På det här kortet har jag en lista med förslag på olika slags samhällen som en del människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra vad Du anser om förslagen. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. En hög siffra betyder att Du tycker att ett förslag är bra. En låg siffra betyder att Du tycker att ett förslag är dåligt. (VISA SVARSKORT 22) 22A Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 88 00. 0 Mycket dåligt förslag 48 01. 1 104 02. 2 119 03. 3 93 04. 4 457 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 180 06. 6 311 07. 7 307 08. 8 71 09. 9 212 10. 10 Mycket bra förslag 101 88. Vet inte/vill ej svara 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 223 SAMH: SOCIALISTISKT 22 Loc 372 width 2 MD=96 or GE 99 22B Vad anser Du om förslaget att satsa på ett socialistiskt samhälle? <Se F.22 för fullständig frågetext> 418 00. 0 Mycket dåligt förslag 100 01. 1 194 02. 2 191 03. 3 119 04. 4 431 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 131 06. 6 135 07. 7 114 08. 8 41 09. 9 69 10. 10 Mycket bra förslag 148 88. Vet inte/vill ej svara 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 224 SAMH: HÖG TILLVÄXT 22 Loc 374 width 2 MD=96 or GE 99 22C Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med hög ekonomisk tillväxt och hög produktivitet? <Se F.22 för fullständig frågetext> 13 00. 0 Mycket dåligt förslag 6 01. 1 22 02. 2 52 03. 3 55 04. 4 263 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 236 06. 6 344 07. 7 418 08. 8 152 09. 9 425 10. 10 Mycket bra förslag 105 88. Vet inte/vill ej svara 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 225 SAMH: MILJÖVÄNLIGT 22 Loc 376 width 2 MD=96 or GE 99 22D Vad anser Du om förslaget att satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt? <Se F.22 för fullständig frågetext> 76 00. 0 Mycket dåligt förslag 54 01. 1 141 02. 2 193 03. 3 177 04. 4 517 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 221 06. 6 240 07. 7 194 08. 8 61 09. 9 121 10. 10 Mycket bra förslag 96 88. Vet inte/vill ej svara 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 226 SAMH: AVANCERAD TEKN 22 Loc 378 width 2 MD=96 or GE 99 22E Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle som utnyttjar avancerad teknik som datorer och industrirobotar så att produktionen blir effektiv? <Se F.22 för fullständig frågetext> 84 00. 0 Mycket dåligt förslag 38 01. 1 92 02. 2 143 03. 3 136 04. 4 453 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 192 06. 6 289 07. 7 311 08. 8 98 09. 9 175 10. 10 Mycket bra förslag 80 88. Vet inte/vill ej svara 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 227 SAMH: KRISTNA VÄRDEN 22 Loc 380 width 2 MD=96 or GE 99 22F Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll? <Se F.22 för fullständig frågetext> 279 00. 0 Mycket dåligt förslag 141 01. 1 229 02. 2 184 03. 3 93 04. 4 494 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 147 06. 6 144 07. 7 127 08. 8 45 09. 9 115 10. 10 Mycket bra förslag 93 88. Vet inte/vill ej svara 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 228 SAMH: LAG OCH ORDNING 22 Loc 382 width 2 MD=96 or GE 99 22G Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer lag och ordning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 14 00. 0 Mycket dåligt förslag 18 01. 1 37 02. 2 56 03. 3 51 04. 4 266 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 218 06. 6 321 07. 7 425 08. 8 191 09. 9 448 10. 10 Mycket bra förslag 46 88. Vet inte/vill ej svara 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 229 SAMH: JÄMSTÄLLDHET 22 Loc 384 width 2 MD=96 or GE 99 22H Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer jämställdhet mellan män och kvinnor? <Se F.22 för fullständig frågetext> 5 00. 0 Mycket dåligt förslag 1 01. 1 7 02. 2 4 03. 3 11 04. 4 154 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 107 06. 6 208 07. 7 389 08. 8 211 09. 9 960 10. 10 Mycket bra förslag 34 88. Vet inte/vill ej svara 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 230 SAMH: SVENSKA VÄRDEN 22 Loc 386 width 2 MD=96 or GE 99 22I Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden? <Se F.22 för fullständig frågetext> 54 00. 0 Mycket dåligt förslag 33 01. 1 62 02. 2 85 03. 3 73 04. 4 421 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 200 06. 6 309 07. 7 315 08. 8 124 09. 9 323 10. 10 Mycket bra förslag 92 88. Vet inte/vill ej svara 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 231 SAMH: FAM STÄLLNING 22 Loc 388 width 2 MD=96 or GE 99 22J Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle som stärker familjens ställning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 16 00. 0 Mycket dåligt förslag 17 01. 1 25 02. 2 30 03. 3 32 04. 4 278 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 165 06. 6 317 07. 7 432 08. 8 175 09. 9 530 10. 10 Mycket bra förslag 74 88. Vet inte/vill ej svara 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 232 SAMH: MÅNGKULTURELLT 22 Loc 390 width 2 MD=96 or GE 99 22K Vad anser Du om förslaget att satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor från andra länder med andra religioner och levnadssätt? <Se F.22 för fullständig frågetext> 64 00. 0 Mycket dåligt förslag 37 01. 1 85 02. 2 126 03. 3 116 04. 4 416 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 228 06. 6 253 07. 7 303 08. 8 111 09. 9 280 10. 10 Mycket bra förslag 72 88. Vet inte/vill ej svara 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 233 SAMH: INTERNATIONELLT 22 Loc 392 width 2 MD=96 or GE 99 22L Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer internationell inriktning och mindre av gränser mellan folk och länder? <Se F.22 för fullständig frågetext> 38 00. 0 Mycket dåligt förslag 22 01. 1 66 02. 2 101 03. 3 92 04. 4 485 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 204 06. 6 308 07. 7 343 08. 8 95 09. 9 221 10. 10 Mycket bra förslag 116 88. Vet inte/vill ej svara 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 234 TILLTROSKALA: ALLMÄN 23 Loc 394 width 2 MD=90 or GE 99 23 Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. (VISA SVARSKORT 23) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 18 00. 0 Det går inte att lita på människor i allmänhet 13 01. 1 23 02. 2 61 03. 3 54 04. 4 151 05. 5 77 06. 6 250 07. 7 244 08. 8 64 09. 9 79 10. 10 Det går att lita på människor i allmänhet 14 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 235 PARTIANHÄNGARE 24 Loc 396 width 1 MD=6 or GE 9 24A Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar Du själv betrakta Dig som t ex folkpartist, socialdemokrat, moderat, centerpartist, vänsterpartist, miljöpartist eller kristdemokrat. Eller har Du inte någon sådan inställning till något av partierna? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 931 1. Ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 94 3. Vet inte/tveksam 1273 5. Nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti 19 8. Vill inte svara 307 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 236 PARTIPREFERENS 24 Loc 397 width 2 MD= 0 or GE 96 24B (PARTIANHÄNGARE) Vilket parti tycker Du bäst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 90 01. Vänsterpartiet 466 02. Socialdemokraterna 56 03. Centerpartiet 71 04. Folkpartiet 154 05. Moderata samlingspartiet 59 06. Kristdemokraterna 15 07. Miljöpartiet - de gröna 6 09. Annat parti 14 88. Vet ej/vill ej svara 1386 00. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 237 PARTIIDENTIFIKATION 24 Loc 399 width 1 MD=0 or GE 8 24C (ANGETT BÄSTA PARTI) En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Du till de starkt övertygade anhängarna av Ditt parti? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 419 1. Ja, starkt övertygad 479 5. Nej, inte starkt övertygad 13 6. Annat svar 6 7. Vill ej svara 1400 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 238 NÄRMASTE PARTI 24 Loc 400 width 2 MD= 0 or GE 96 24D (EJ PARTIANHÄNGARE) Är det något parti som Du ändå tycker Dig stå närmare än de andra partierna? (Vilket parti?) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 113 01. Vänsterpartiet 356 02. Socialdemokraterna 66 03. Centerpartiet 153 04. Folkpartiet 123 05. Moderata samlingspartiet 100 06. Kristdemokraterna 62 07. Miljöpartiet - de gröna 9 09. Annat parti 349 55. Inget parti 55 88. Vet ej/vill ej svara 931 00. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 239 NÄST BÄSTA PARTI 25 Loc 402 width 2 MD= 0 or GE 96 25 (ANGETT BÄSTA/NÄRMASTE PARTI) Vilket parti tycker Du näst bäst om? 293 01. Vänsterpartiet 217 02. Socialdemokraterna 139 03. Centerpartiet 338 04. Folkpartiet 168 05. Moderata samlingspartiet 178 06. Kristdemokraterna 134 07. Miljöpartiet - de gröna 7 09. Annat parti 142 55. Inget parti 114 88. Vet ej/vill ej svara 361 00. Frågan ej tillämplig 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 240 VH-SKALA: FOLKPARTIET 26 Loc 404 width 2 MD=90 or GE 99 26A Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger efter politisk ställning. (VISA SVARSKORT 26) På det här kortet finns en slags skala. Jag skulle vilja att Du placerade de politiska partierna på skalan. 26AA Vi börjar med folkpartiet. Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera folkpartiet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. FRÅGA 26 STÄLLS SOM FRÅGA 61 I ETAPP B 2 00. 0 Långt till vänster 1 01. 1 6 02. 2 21 03. 3 38 04. 4 207 05. 5 Varken vänster eller höger 226 06. 6 284 07. 7 143 08. 8 19 09. 9 8 10. 10 Långt till höger 93 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 241 VH-SKALA: SOCIALDEM 26 Loc 406 width 2 MD=90 or GE 99 26AB Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera socialdemokraterna? <Se F.26A för fullständig frågetext> 35 00. 0 Långt till vänster 37 01. 1 135 02. 2 235 03. 3 231 04. 4 172 05. 5 Varken vänster eller höger 64 06. 6 32 07. 7 18 08. 8 6 09. 9 4 10. 10 Långt till höger 79 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 242 VH-SKALA: MODERATERNA 26 Loc 408 width 2 MD=90 or GE 99 26AC Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera moderata samlingspartiet? <Se F.26A för fullständig frågetext> 1 00. 0 Långt till vänster 3 01. 1 8 02. 2 5 03. 3 7 04. 4 25 05. 5 Varken vänster eller höger 32 06. 6 56 07. 7 219 08. 8 228 09. 9 379 10. 10 Långt till höger 85 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 243 VH-SKALA: VÄNSTERP 26 Loc 410 width 2 MD=90 or GE 99 26AD Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera vänsterpartiet? <Se F.26A för fullständig frågetext> 325 00. 0 Långt till vänster 257 01. 1 204 02. 2 109 03. 3 27 04. 4 32 05. 5 Varken vänster eller höger 5 06. 6 5 07. 7 2 08. 8 3 09. 9 3 10. 10 Långt till höger 76 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 244 VH-SKALA: CENTPARTIET 26 Loc 412 width 2 MD=90 or GE 99 26AE Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera centerpartiet? <Se F.26A för fullständig frågetext> 2 00. 0 Långt till vänster 1 01. 1 6 02. 2 27 03. 3 60 04. 4 340 05. 5 Varken vänster eller höger 310 06. 6 142 07. 7 51 08. 8 9 09. 9 2 10. 10 Långt till höger 98 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 245 VH-SKALA: MILJÖPARTI 26 Loc 414 width 2 MD=90 or GE 99 26AF Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera miljöpartiet - de gröna? <Se F.26A för fullständig frågetext> 21 00. 0 Långt till vänster 53 01. 1 111 02. 2 163 03. 3 182 04. 4 304 05. 5 Varken vänster eller höger 55 06. 6 17 07. 7 6 08. 8 0 09. 9 3 10. 10 Långt till höger 133 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 246 VH-SKALA: KRISTDEM 26 Loc 416 width 2 MD=90 or GE 99 26AG Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera kristdemokraterna? <Se F.26A för fullständig frågetext> 2 00. 0 Långt till vänster 3 01. 1 6 02. 2 13 03. 3 32 04. 4 106 05. 5 Varken vänster eller höger 145 06. 6 238 07. 7 210 08. 8 109 09. 9 71 10. 10 Långt till höger 113 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 247 VH-SKALA: UP 26 Loc 418 width 2 MD=90 or GE 99 26B Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? FÖRKLARA - OM SÅ BEHÖVS - ATT DENNA FRÅGA GÄLLER UPS EGEN POLITISKA INSTÄLLNING <Se F.26A för fullständig frågetext> 30 00. 0 Långt till vänster 27 01. 1 66 02. 2 125 03. 3 115 04. 4 255 05. 5 Varken vänster eller höger 109 06. 6 132 07. 7 77 08. 8 23 09. 9 22 10. 10 Långt till höger 67 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 248 VH-SKALA: LEIJONBORG 26 Loc 420 width 2 MD=90 or GE 99 26C Vi använder samma skala för partiledarna. Om jag nämner en partiledare Du inte känner till eller inte vet tillräckligt om, säg bara till. Var skulle Du vilja placera: 26C(1) Var skulle Du vilja placera Lars Leijonborg? 0 00. 0 Långt till vänster 0 01. 1 6 02. 2 13 03. 3 35 04. 4 177 05. 5 Varken vänster eller höger 217 06. 6 300 07. 7 113 08. 8 21 09. 9 18 10. 10 Långt till höger 148 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 249 VH-SKALA: G PERSSON 26 Loc 422 width 2 MD=90 or GE 99 26C(2) Var skulle Du vilja placera Göran Persson? <Se F.26C för fullständig frågetext> 35 00. 0 Långt till vänster 37 01. 1 105 02. 2 215 03. 3 208 04. 4 191 05. 5 Varken vänster eller höger 85 06. 6 38 07. 7 27 08. 8 5 09. 9 10 10. 10 Långt till höger 92 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 250 VH-SKALA: BO LUNDGREN 26 Loc 424 width 2 MD=90 or GE 99 26C(3) Var skulle Du vilja placera Bo Lundgren? <Se F.26C för fullständig frågetext> 2 00. 0 Långt till vänster 2 01. 1 5 02. 2 6 03. 3 12 04. 4 32 05. 5 Varken vänster eller höger 32 06. 6 81 07. 7 202 08. 8 222 09. 9 326 10. 10 Långt till höger 126 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 251 VH-SKALA: G SCHYMAN 26 Loc 426 width 2 MD=90 or GE 99 26C(4) Var skulle Du vilja placera Gudrun Schyman? <Se F.26C för fullständig frågetext> 284 00. 0 Långt till vänster 218 01. 1 203 02. 2 132 03. 3 61 04. 4 32 05. 5 Varken vänster eller höger 11 06. 6 6 07. 7 3 08. 8 1 09. 9 2 10. 10 Långt till höger 95 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 252 VH-SKALA: M OLOFSSON 26 Loc 428 width 2 MD=90 or GE 99 26C(5) Var skulle Du vilja placera Maud Olofsson? <Se F.26C för fullständig frågetext> 6 00. 0 Långt till vänster 2 01. 1 13 02. 2 21 03. 3 56 04. 4 289 05. 5 Varken vänster eller höger 272 06. 6 164 07. 7 53 08. 8 11 09. 9 2 10. 10 Långt till höger 159 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 253 VH-SKALA: P ERIKSSON 26 Loc 430 width 2 MD=90 or GE 99 26C(6) Var skulle Du vilja placera Peter Eriksson? <Se F.26C för fullständig frågetext> 14 00. 0 Långt till vänster 30 01. 1 68 02. 2 107 03. 3 110 04. 4 218 05. 5 Varken vänster eller höger 41 06. 6 9 07. 7 5 08. 8 0 09. 9 0 10. 10 Långt till höger 446 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 254 VH-SKALA:WETTERSTRAND 26 Loc 432 width 2 MD=90 or GE 99 26C(7) Var skulle Du vilja placera Maria Wetterstrand? <Se F.26C för fullständig frågetext> 16 00. 0 Långt till vänster 25 01. 1 65 02. 2 111 03. 3 116 04. 4 215 05. 5 Varken vänster eller höger 41 06. 6 9 07. 7 4 08. 8 1 09. 9 1 10. 10 Långt till höger 444 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 255 VH-SKALA: A SVENSSON 26 Loc 434 width 2 MD=90 or GE 99 26C(8) Var skulle Du vilja placera Alf Svensson? <Se F.26C för fullständig frågetext> 1 00. 0 Långt till vänster 4 01. 1 6 02. 2 19 03. 3 26 04. 4 97 05. 5 Varken vänster eller höger 141 06. 6 239 07. 7 238 08. 8 112 09. 9 60 10. 10 Långt till höger 105 88. Vet inte/vill ej svara 1576 90. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 256 EMU-SKALA: MODERATER 26 Loc 436 width 2 MD=96 or GE 99 27A På nästa skala vill vi att Du placerar ut de olika partierna efter deras inställning i frågan om ett svenskt medlemskap i EMU. Om Du inte känner till något eller några av partiernas inställning, säg bara till. (VISA SVARSKORT 27) 27AA Vi börjar med moderata samlingspartiet. Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera moderata samlingspartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 5 00. 0 Negativt till ett svenskt EMU-medlemskap 4 01. 1 9 02. 2 9 03. 3 18 04. 4 41 05. 5 31 06. 6 64 07. 7 182 08. 8 178 09. 9 896 10. 10 Positivt till ett svenskt EMU-medlemskap 583 88. Vet inte/vill ej svara 604 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 257 EMU-SKALA: MILJÖPARTI 27 Loc 438 width 2 MD=96 or GE 99 27AB <Inställning i EMU-frågan> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera miljöpartiet - de gröna? <Se F.27A för fullständig frågetext> 588 00. 0 Negativt till ett svenskt EMU-medlemskap 159 01. 1 194 02. 2 129 03. 3 67 04. 4 85 05. 5 21 06. 6 12 07. 7 5 08. 8 0 09. 9 5 10. 10 Positivt till ett svenskt EMU-medlemskap 746 88. Vet inte/vill ej svara 613 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 258 EMU-SKALA: SOCIALDEM 27 Loc 440 width 2 MD=96 or GE 99 27AC <Inställning i EMU-frågan> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera socialdemokraterna? <Se F.27A för fullständig frågetext> 6 00. 0 Negativt till ett svenskt EMU-medlemskap 4 01. 1 15 02. 2 27 03. 3 38 04. 4 241 05. 5 160 06. 6 270 07. 7 346 08. 8 119 09. 9 297 10. 10 Positivt till ett svenskt EMU-medlemskap 504 88. Vet inte/vill ej svara 597 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 259 EMU-SKALA:FOLKPARTIET 27 Loc 442 width 2 MD=96 or GE 99 27AD <Inställning i EMU-frågan> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera folkpartiet? <Se F.27A för fullständig frågetext> 2 00. 0 Negativt till ett svenskt EMU-medlemskap 2 01. 1 10 02. 2 14 03. 3 21 04. 4 104 05. 5 128 06. 6 243 07. 7 338 08. 8 174 09. 9 258 10. 10 Positivt till ett svenskt EMU-medlemskap 720 88. Vet inte/vill ej svara 610 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 260 EMU-SKALA: VÄNSTERP 27 Loc 444 width 2 MD=96 or GE 99 27AE <Inställning i EMU-frågan> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera vänsterpartiet? <Se F.27A för fullständig frågetext> 565 00. 0 Negativt till ett svenskt EMU-medlemskap 229 01. 1 202 02. 2 128 03. 3 74 04. 4 66 05. 5 33 06. 6 21 07. 7 19 08. 8 12 09. 9 7 10. 10 Positivt till ett svenskt EMU-medlemskap 659 88. Vet inte/vill ej svara 609 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 261 EMU-SKALA: CENTERN 27 Loc 446 width 2 MD=96 or GE 99 27AF <Inställning i EMU-frågan> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera centerpartiet? <Se F.27A för fullständig frågetext> 52 00. 0 Negativt till ett svenskt EMU-medlemskap 25 01. 1 55 02. 2 95 03. 3 98 04. 4 332 05. 5 198 06. 6 174 07. 7 100 08. 8 27 09. 9 52 10. 10 Positivt till ett svenskt EMU-medlemskap 797 88. Vet inte/vill ej svara 619 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 262 EMU-SKALA: KRISTDEM 27 Loc 448 width 2 MD=96 or GE 99 27AG <Inställning i EMU-frågan> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera kristdemokraterna? <Se F.27A för fullständig frågetext> 14 00. 0 Negativt till ett svenskt EMU-medlemskap 16 01. 1 16 02. 2 28 03. 3 41 04. 4 153 05. 5 148 06. 6 237 07. 7 250 08. 8 113 09. 9 159 10. 10 Positivt till ett svenskt EMU-medlemskap 834 88. Vet inte/vill ej svara 615 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 263 EMU-SKALA: UP 27 Loc 450 width 2 MD=96 or GE 99 27B <Inställning i EMU-frågan> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? FÖRKLARA - OM SÅ BEHÖVS - ATT DENNA FRÅGA GÄLLER UPS EGEN INSTÄLLNING TILL EMU <Se F.27A för fullständig frågetext> 288 00. 0 Negativt till ett svenskt EMU-medlemskap 96 01. 1 123 02. 2 111 03. 3 66 04. 4 311 05. 5 117 06. 6 165 07. 7 239 08. 8 97 09. 9 250 10. 10 Positivt till ett svenskt EMU-medlemskap 228 88. Vet inte/vill ej svara 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 264 RÖSTAVSIKT EMU-FOMR 28 Loc 452 width 1 MD=9 28A Tänker Du rösta om det blir en folkomröstning om svenskt EMU-medlemskap nästa år? 2260 1. Ja, tänker rösta 234 3. Kanske, vet inte säkert 101 5. Nej, tänker inte rösta 29 8. Vill ej svara 1164 9. Bortfall
VAR 265 ALTERNATIV EMU-FOMR 28 Loc 453 width 1 MD=0 or GE 9 28B (TÄNKER RÖSTA) Tänker Du rösta ja till ett svenskt medlemskap i EMU, nej till ett svenskt medlemskap i EMU eller tänker Du rösta blankt? (VISA SVARSKORT 28B) 969 1. Tänker rösta ja till ett svenskt medlemskap i EMU 667 2. Tänker rösta nej till ett svenskt medlemskap i EMU 30 3. Tänker rösta blankt 590 4. Har inte bestämt sig/vet ej 4 8. Vill ej svara 364 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 266 TROLIGT ALT EMU-FOMR 28 Loc 454 width 1 MD=0 or GE 9 28C (HAR INTE BESTÄMT SIG) Vilket alternativ lutar Du närmast åt att rösta på, lutar Du åt att rösta ja, lutar Du åt att rösta nej eller lutar Du åt att rösta blankt? (VISA SVARSKORT 28C) 257 1. Lutar åt att rösta ja till ett svenskt medlemskap i EMU 112 2. Lutar åt att rösta nej till ett svenskt medlemskap i EMU 37 3. Lutar åt att rösta blankt 214 8. Vet ej/vill ej svara 2004 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 267 ALT OM RÖSTA EMU-FOMR 28 Loc 455 width 1 MD=0 or GE 9 28D (TÄNKER KANSKE/INTE RÖSTA) Om Du skulle rösta, vilket alternativ skulle Du då rösta på? (VISA SVARSKORT 28D) 45 1. Skulle rösta ja till ett svenskt medlemskap i EMU 58 2. Skulle rösta nej till ett svenskt medlemskap i EMU 49 3. Skulle rösta blankt 166 4. Har inte bestämt sig/vet ej 31 5. Tänker inte rösta i folkomröstningen 15 8. Vill ej svara 2260 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 268 NYA EU-MEDLEMMAR 29 Loc 456 width 1 MD=6 or GE 9 29 Jag skall nu läsa upp en lista på ett antal förslag som förekommit i debatten om EU. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? (VISA SVARSKORT 29) 29A Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att fortast möjligt uppta länder som Polen, Tjeckien och Ungern som medlemmar i EU? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 187 1. Mycket bra förslag 563 2. Ganska bra förslag 574 3. Varken bra eller dåligt förslag 352 4. Ganska dåligt förslag 138 5. Mycket dåligt förslag 277 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 269 EU:S FÖRSVARSSAMARB 29 Loc 457 width 1 MD=6 or GE 9 29B Vilken är Din åsikt om förslaget att Sverige skall delta fullt ut i EU:s försvarssamarbete? <Se F.29 för fullständig frågetext> 243 1. Mycket bra förslag 580 2. Ganska bra förslag 398 3. Varken bra eller dåligt förslag 397 4. Ganska dåligt förslag 253 5. Mycket dåligt förslag 220 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 270 VETO EU:S MINISTERRÅD 29 Loc 458 width 1 MD=6 or GE 9 29C Vilken är Din åsikt om förslaget att minska medlemsländernas möjlighet att lägga in veto mot beslut i ministerrådet? <Se F.29 för fullständig frågetext> 140 1. Mycket bra förslag 332 2. Ganska bra förslag 381 3. Varken bra eller dåligt förslag 488 4. Ganska dåligt förslag 334 5. Mycket dåligt förslag 416 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 271 GRÄNSKONTROLL I EU 29 Loc 459 width 1 MD=6 or GE 9 29D Vilken är Din åsikt om förslaget att återinföra strängare gränskontroller mellan EU-länder? <Se F.29 för fullständig frågetext> 347 1. Mycket bra förslag 630 2. Ganska bra förslag 316 3. Varken bra eller dåligt förslag 473 4. Ganska dåligt förslag 199 5. Mycket dåligt förslag 126 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 272 JORDBRUKSSTÖD I EU 29 Loc 460 width 1 MD=6 or GE 9 29E Vilken är Din åsikt om förslaget att minska jordbruksstödet inom EU? <Se F.29 för fullständig frågetext> 321 1. Mycket bra förslag 503 2. Ganska bra förslag 412 3. Varken bra eller dåligt förslag 417 4. Ganska dåligt förslag 168 5. Mycket dåligt förslag 270 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 273 LEGALISERA HASCHBRUK 29 Loc 461 width 1 MD=6 or GE 9 29F Vilken är Din åsikt om förslaget att avkriminalisera bruket av hasch? <Se F.29 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 87 1. Mycket bra förslag 56 2. Ganska bra förslag 87 3. Varken bra eller dåligt förslag 234 4. Ganska dåligt förslag 1579 5. Mycket dåligt förslag 48 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 274 EMU-MEDLEMSKAP: FÖR-1 30 Loc 462 width 2 MD=96 or GE 99 30A Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för ett svenskt medlemskap i EMU 30A(1) Partier för svenskt EMU-medlemskap - traditionella riksdagspartier 1 00. Endast nya och mindre partier nämnda 2 11. Vänsterpartiet 145 12. Socialdemokraterna 2 13. Centerpartiet 3 14. Folkpartiet 124 15. Moderata samlingspartiet 1 19. 10 20. V-S 3 24. S-C 10 25. S-FP 197 26. S-M 2 28. C-M 151 29. FP-M 2 30. V-S-C 2 31. V-S-FP 4 32. V-S-M 1 35. V-FP-M 3 36. S-C-FP 18 37. S-C-M 389 38. S-FP-M 53 39. C-FP-M 3 40. V-S-C-FP 3 41. V-S-C-M 331 43. S-C-FP-M 4 44. V-S-FP-M 23 50. Alla fem partierna 600 88. Vet inte/vill ej svara 537 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 275 EMU-MEDLEMSKAP: FÖR-2 30 Loc 464 width 2 MD=96 or GE 99 30A(2) Partier för svenskt EMU-medlemskap - nya och mindre partier <Se F.30A för fullständig frågetext> 747 00. Inga nya och mindre partier nämnda 5 61. Miljöpartiet 712 62. Kristdemokraterna 23 70. KD-MP 600 88. Vet inte/vill ej svara 537 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 276 EMU-MEDLEMSKAP: MOT-1 30 Loc 466 width 2 MD=96 or GE 99 30B Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning emot ett svenskt medlemskap i EMU 30B(1) Partier emot svenskt EMU-medlemskap - traditionella riksdagspartier 107 00. Endast nya och mindre partier nämnda 898 11. Vänsterpartiet 10 12. Socialdemokraterna 31 13. Centerpartiet 4 14. Folkpartiet 7 15. Moderata samlingspartiet 19 20. V-S 185 21. V-C 4 22. V-FP 2 23. V-M 1 25. S-FP 2 27. C-FP 1 29. FP-M 5 30. V-S-C 2 33. V-C-FP 2 34. V-C-M 1 38. S-FP-M 3 39. C-FP-M 775 88. Vet inte/vill ej svara 16 95. Inget parti 549 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 277 EMU-MEDLEMSKAP: MOT-2 30 Loc 468 width 2 MD=96 or GE 99 30B(2) Partier emot svenskt EMU-medlemskap - nya och mindre partier <Se F.30B för fullständig frågetext> 266 00. Inga nya och mindre partier nämnda 965 61. Miljöpartiet 21 62. Kristdemokraterna 2 64. Övriga rikspartier 29 70. KD-MP 1 76. MP-ÖP 775 88. Vet inte/vill ej svara 16 95. Inget parti 549 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 278 SVERIGES EKONOMI 31 Loc 470 width 1 MD=0 or GE 9 31A Hur ser Du på det ekonomiska läget i dagens Sverige? Skulle Du säga att det ekonomiska läget är mycket bra, bra, varken bra eller dåligt, dåligt eller mycket dåligt? (VISA SVARSKORT 31A) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 22 1. Mycket bra 398 2. Bra 362 3. Varken bra eller dåligt 214 4. Dåligt 26 5. Mycket dåligt 26 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 279 SV EKON SENASTE ÅRET 31 Loc 471 width 1 MD=0 or GE 9 31B Skulle Du vilja säga att det ekonomiska läget i Sverige har förbättrats, förblivit detsamma eller försämrats under de senaste 12 månaderna? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 221 1. Förbättrats 373 3. Förblivit detsamma 341 5. Försämrats 113 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 280 SV EKON NÄRMASTE ÅRET 31 Loc 472 width 1 MD=0 or GE 9 31C Hur tror Du att det ekonomiska läget i Sverige kommer att förändras under de närmaste 12 månaderna? Kommer det att förbättras, förbli detsamma eller kommer det att försämras? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 332 1. Förbättras 472 3. Förbli detsamma 131 5. Försämras 113 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 281 PRIV EK SENASTE ÅRET 31 Loc 473 width 1 MD=0 or GE 9 31D Om Du jämför Din ekonomiska situation med vad den var för 12 månaderna sedan, har den förbättrats, förblivit densamma eller har den försämrats? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 318 1. Förbättrats 490 3. Förblivit densamma 232 5. Försämrats 8 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 282 PRIV EK NÄRMASTE ÅRET 31 Loc 474 width 1 MD=0 or GE 9 31E Om Du nu ser framåt, hur tror Du att Din ekonomiska situation kommer att förändras under de närmaste 12 månaderna? Kommer den att förbättras, förbli densamma eller kommer den att försämras? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 359 1. Förbättras 535 3. Förbli densamma 118 5. Försämras 36 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 283 PARTI KARIN PILSÄTER 32 Loc 475 width 2 MD=96 or GE 99 32 Här är en lista med namn på olika personer. Kan Du tala om vilket parti som var och en av dem tillhör? (VISA SVARSKORT 32) 32A Jag börjar med Karin Pilsäter. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 16 01. Vänsterpartiet 19 02. Socialdemokraterna 42 03. Centerpartiet 438 04. Folkpartiet (rätt svar) 34 05. Moderaterna 3 06. Kristdemokraterna 79 07. Miljöpartiet 2 09. Övrigt parti 1458 88. Vet inte/vill ej svara 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 284 PARTI B RINGHOLM 32 Loc 477 width 2 MD=96 or GE 99 32B <Partitillhörighet> Bo Ringholm <Se F.32 för fullständig frågetext> 3 01. Vänsterpartiet 1638 02. Socialdemokraterna (rätt svar) 9 03. Centerpartiet 20 04. Folkpartiet 74 05. Moderaterna 1 06. Kristdemokraterna 4 07. Miljöpartiet 1 09. Övrigt parti 341 88. Vet inte/vill ej svara 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 285 PARTI LENA EK 32 Loc 479 width 2 MD=96 or GE 99 32C <Partitillhörighet> Lena Ek <Se F.32 för fullständig frågetext> 12 01. Vänsterpartiet 25 02. Socialdemokraterna 338 03. Centerpartiet (rätt svar) 19 04. Folkpartiet 25 05. Moderaterna 13 06. Kristdemokraterna 33 07. Miljöpartiet 4 09. Övrigt parti 1622 88. Vet inte/vill ej svara 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 286 PARTI G CARLSSON 32 Loc 481 width 2 MD=96 or GE 99 32D <Partitillhörighet> Gunilla Carlsson <Se F.32 för fullständig frågetext> 9 01. Vänsterpartiet 25 02. Socialdemokraterna 25 03. Centerpartiet 16 04. Folkpartiet 298 05. Moderaterna (rätt svar) 10 06. Kristdemokraterna 5 07. Miljöpartiet 6 09. Övrigt parti 1697 88. Vet inte/vill ej svara 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 287 PARTI ÅSA DOMEIJ 32 Loc 483 width 2 MD=96 or GE 99 32E <Partitillhörighet> Åsa Domeij <Se F.32 för fullständig frågetext> 6 01. Vänsterpartiet 20 02. Socialdemokraterna 8 03. Centerpartiet 3 04. Folkpartiet 8 05. Moderaterna 1 06. Kristdemokraterna 1592 07. Miljöpartiet (rätt svar) 2 09. Övrigt parti 451 88. Vet inte/vill ej svara 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 288 PARTI JOHAN LÖNNROTH 32 Loc 485 width 2 MD=96 or GE 99 32F <Partitillhörighet> Johan Lönnroth <Se F.32 för fullständig frågetext> 730 01. Vänsterpartiet (rätt svar) 54 02. Socialdemokraterna 12 03. Centerpartiet 36 04. Folkpartiet 30 05. Moderaterna 5 06. Kristdemokraterna 47 07. Miljöpartiet 4 09. Övrigt parti 1172 88. Vet inte/vill ej svara 534 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 289 PARTI INGER DAVIDSSON 32 Loc 487 width 2 MD=96 or GE 99 32G <Partitillhörighet> Inger Davidsson <Se F.32 för fullständig frågetext> 5 01. Vänsterpartiet 53 02. Socialdemokraterna 65 03. Centerpartiet 53 04. Folkpartiet 46 05. Moderaterna 617 06. Kristdemokraterna (rätt svar) 11 07. Miljöpartiet 3 09. Övrigt parti 1238 88. Vet inte/vill ej svara 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 290 PARTI ANNA LINDH 32 Loc 489 width 2 MD=96 or GE 99 32H <Partitillhörighet> Anna Lindh <Se F.32 för fullständig frågetext> 6 01. Vänsterpartiet 1726 02. Socialdemokraterna (rätt svar) 11 03. Centerpartiet 5 04. Folkpartiet 6 05. Moderaterna 1 06. Kristdemokraterna 13 07. Miljöpartiet 2 09. Övrigt parti 321 88. Vet inte/vill ej svara 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 291 KUNSK: SJUKERSÄTTNING 33 Loc 491 width 1 MD=6 or GE 9 33 På det här kortet finns några påståenden. Kan Du för vart och ett av dem säga om det är riktigt eller felaktigt. Är Du osäker på svaret kan Du säga att Du inte känner till om påståendet är riktigt eller felaktigt. (VISA SVARSKORT 33) 33A Sjukersättningen från försäkringskassan är idag 90 procent av lönen från den första sjukdagen. 164 1. Riktigt påstående 1689 5. Felaktigt påstående (rätt svar) 238 8. Känner inte till/vet inte 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 292 KUNSK: ANTAL RD-LEDAM 33 Loc 492 width 1 MD=6 or GE 9 33B Sveriges riksdag har 349 ledamöter. <Se F.33 för fullständig frågetext> 1498 1. Riktigt påstående (rätt svar) 203 5. Felaktigt påstående 390 8. Känner inte till/vet inte 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 293 KUNSK: ARBETSLÖSHET 33 Loc 493 width 1 MD=6 or GE 9 33C Den öppna arbetslösheten i Sverige är mindre än 5 procent. <Se F.33 för fullständig frågetext> 950 1. Riktigt påstående (rätt svar) 928 5. Felaktigt påstående 213 8. Känner inte till/vet inte 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 294 KUNSK: EURONS VÄRDE 33 Loc 494 width 1 MD=6 or GE 9 33D En Euro är idag värd mer än tio svenska kronor. <Se F.33 för fullständig frågetext> 303 1. Riktigt påstående 1616 5. Felaktigt påstående (rätt svar) 172 8. Känner inte till/vet inte 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 295 KUNSK: SPANIEN I EU 33 Loc 495 width 1 MD=6 or GE 9 33E Spanien är medlem i EU. <Se F.33 för fullständig frågetext> 1676 1. Riktigt påstående (rätt svar) 171 5. Felaktigt påstående 244 8. Känner inte till/vet inte 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 296 KUNSK: BISTÅND 1% BNI 33 Loc 496 width 1 MD=6 or GE 9 33F Det svenska statliga biståndet till utvecklingsländerna uppgår idag till en procent av bruttonationalinkomsten (BNI) <Se F.33 för fullständig frågetext> 637 1. Riktigt påstående 711 5. Felaktigt påstående (rätt svar) 743 8. Känner inte till/vet inte 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 297 KUNSK: 20 000 ASYLSÖK 33 Loc 497 width 1 MD=6 or GE 9 33G Förra året sökte drygt 20 000 personer asyl i Sverige. <Se F.33 för fullständig frågetext> 871 1. Riktigt påstående (rätt svar) 437 5. Felaktigt påstående 783 8. Känner inte till/vet inte 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 298 KUNSK:VALPER SOC 1P.R 33 Loc 498 width 1 MD=6 or GE 9 33H Under valperioden 1998-2002 hade Sverige en socialdemokratisk enpartiregering. <Se F.33 för fullständig frågetext> 993 1. Riktigt påstående (rätt svar) 923 5. Felaktigt påstående 175 8. Känner inte till/vet inte 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 299 RÖSTAVSIKT 2002 34 Loc 499 width 1 MD=0 or GE 9 I:34A Tänker Du rösta vid valet i år? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 959 1. Ja 54 3. Kanske/vet ej 33 5. Nej 2 8. Vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 300 RÖSTAVSIKT PARTI 34 Loc 500 width 2 MD= 0 or GE 99 I:34B (TÄNKER RÖSTA) Vilket parti tänker Du rösta på i riksdagsvalet? (TVEKSAM ELLER TÄNKER INTE RÖSTA) Om Du skulle rösta, vilket parti skulle Du i så fall rösta på i riksdagsvalet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 59 01. Vänsterpartiet 303 02. Socialdemokraterna 56 03. Centerpartiet 50 04. Folkpartiet 101 05. Moderata samlingspartiet 73 06. Kristdemokraterna 26 07. Miljöpartiet - de gröna 11 09. Annat parti 23 10. Blankt 346 88. Har inte bestämt sig/vet ej 1576 00. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 301 RÖSTSÄTT ÅRETS VAL 34 Loc 502 width 1 MD=0 or GE 9 34FA På vilket sätt tänker Du rösta i årets val? Tänker Du gå och rösta i vallokal den 15 september eller tänker Du utnyttja möjligheten att poströsta eller har Du redan poströstat? (VISA SVARSKORT 34FA) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 683 1. Tänker rösta i vallokal på valdagen 241 2. Tänker poströsta 28 3. Har redan poströstat 1 4. Har redan röstat på vårdinrättning/institution 33 5. Tänker inte rösta 62 8. Vet inte/har inte bestämt mig 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 302 RÖSTADE 2002 34 Loc 503 width 1 MD=0 or GE 9 II:34A Röstade Du vid valet i år? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 1400 1. Ja 2 2. Ja, men inte i alla valen 171 5. Nej, röstade inte i något av valen 3 8. Vägrar svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 303 PARTI RD-VALET 2002 34 Loc 504 width 2 MD=98 or GE 99 II:34B/E:1A Vi hade ju flera val samtidigt i år. Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN. 191 01. Vänsterpartiet 871 02. Socialdemokraterna 128 03. Centerpartiet 355 04. Folkpartiet 304 05. Moderata samlingspartiet 200 06. Kristdemokraterna 142 07. Miljöpartiet - de gröna 32 08. Annat parti 51 10. Blankt 241 55. Röstade inte i riksdagsvalet 75 88. Vill ej svara 34 98. Bortfall i enkäten 1164 99. Bortfall
VAR 304 PARTI KOM-VALET 2002 34 Loc 506 width 2 MD=98 or GE 99 II:34C/E:2A Vilket parti röstade Du på i valet till kommunfullmäktige? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 179 01. Vänsterpartiet 810 02. Socialdemokraterna 191 03. Centerpartiet 286 04. Folkpartiet 354 05. Moderata samlingspartiet 138 06. Kristdemokraterna 108 07. Miljöpartiet - de gröna 91 08. Annat parti 64 10. Blankt 290 55. Röstade inte i kommunfullmäktigevalet 79 88. Vill ej svara 34 98. Bortfall i enkäten 1164 99. Bortfall
VAR 305 PARTI LST-VALET 2002 34 Loc 508 width 2 MD= 0 or GE 98 II:34D/E:3A Vilket parti röstade Du på i landstingsvalet? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP PÅ GOTLAND (HAR EJ LANDSTING). 181 01. Vänsterpartiet 798 02. Socialdemokraterna 153 03. Centerpartiet 291 04. Folkpartiet 328 05. Moderata samlingspartiet 164 06. Kristdemokraterna 100 07. Miljöpartiet - de gröna 88 08. Annat parti 73 10. Blankt 319 55. Röstade inte i landstingsvalet 83 88. Vill ej svara 12 00. Frågan ej tillämplig 34 98. Bortfall i enkäten 1164 99. Bortfall
VAR 306 TID FÖR RÖSTBESLUT 34 Loc 510 width 1 MD=0 or GE 8 II:34E/E:5 (RÖSTADE) När bestämde Du Dig för vilket parti Du skulle rösta på i årets riksdagsval? Var det under sista veckan före valet eller tidigare under hösten och sommaren eller visste Du sedan länge hur Du skulle rösta? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 802 1. Under sista veckan före valet 522 2. Tidigare under hösten och sommaren 1006 3. UP visste sedan länge på vilket parti UP skulle rösta 17 5. Vet inte/vill ej svara 243 0. Frågan ej tillämplig 34 8. Bortfall i enkäten 1164 9. Bortfall
VAR 307 POSTRÖSTADE 2002 34 Loc 511 width 1 MD=0 or GE 9 II:34F (RÖSTADE) Poströstade Du i årets val? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN SE VARIABEL 545 368 1. Ja 1034 5. Nej 3 8. Vet inte/vill ej svara 1219 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 308 TIDP POSTRÖSTN 2002 34 Loc 512 width 1 MD=0 or GE 9 II:34G (POSTRÖSTADE) Poströstade Du under sista veckan före valet eller poströstade Du tidigare under valrörelsen? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN SE VARIABEL 545 206 1. Poströstade sista veckan före valet 161 2. Poströstade tidigare under valrörelsen 4 8. Vet inte/vill ej svara 2253 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 309 MÖJLIGT PARTI 34 Loc 513 width 2 MD= 0 or GE 99 II:34H (RÖSTADE INTE I RIKSDAGSVALET) Vilket parti skulle Du ha röstat på, om Du hade röstat i riksdagsvalet? (OM TVEKSAM) Vilket parti är det mest troligt att Du skulle röstat på i riksdagsvalet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. 10 01. Vänsterpartiet 54 02. Socialdemokraterna 7 03. Centerpartiet 13 04. Folkpartiet 18 05. Moderata samlingspartiet 6 06. Kristdemokraterna 4 07. Miljöpartiet - de gröna 3 09. Annat parti 15 10. Blankt 42 88. Vill ej svara 2452 00. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 310 VIKTIGT SKÄL RÖSTA 1 34 Loc 515 width 3 MD= 0 or GE 996 34I (RÖSTADE RIKSDAGSVALET) Vilka var de viktigaste skälen till att Du deltog och röstade i riksdagsvalet? 34I(1) Viktigt skäl rösta i riksdagsvalet 1 FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 561 001. Skyldighet, plikt, samhällsmedborgare i en demokrati bör rösta, det är viktigt att ge uttryck för sin uppfattning som medborgare 19 002. Stolt att få rösta, glad att leva i ett land där man får rösta 146 010. Rättighet 1 011. 41 020. Vana, tradition 2 030. Valet är en högtid 139 040. Inflytande, vara med och påverka, allmänt 105 041. Delaktig i demokratin, får deltaga och säga sin mening 22 042. Bidra till förändring 3 043. Valets utgång betydelsefull, vari ups röst betydelsefull 80 044. Påverka regeringsbildningen, regeringsfrågan 31 045. Påverka politiken, allmänt 6 046. Påverka vem som blir vald 64 047. Sakfrågegenererat röstande, allmänt 1 048. Sakfrågegenererat röstande, nämner EU/EMU 17 050. Taktik, allmänt 1 051. Minska risken att små riksdagspartier faller ur riksdagen 5 052. Minska risken att extrempartier blir representerade i riksdagen 2 060. Intresse, politiskt intresserad allmänt 21 080. Partireferenser: Politik, allmänt 4 081. Partireferenser: Ideologi 1 082. Partireferenser: Politik i enskilda sakfrågor 5 090. Personreferenser: Partiledarreferenser 1 100. Gruppreferenser: Sociala gruppreferenser, allmänt 4 101. Gruppreferenser: Klass, yrke 5 102. Gruppreferenser: Ålder 1 104. Gruppreferenser: Region/glesbygd 3 110. Påverkan av omgivningen, allmänt 1 111. Påverkan av vänner och bekanta 5 112. Påverkan av familjen 23 449. Up säger att han/hon röstar men anger inga tydliga skäl för röstning 14 500. Övriga skäl 23 777. Felkod, anger skäl till att ej röstat 45 888. Vet inte/vill ej svara 1218 000. Frågan ej tillämplig 4 996. Uppgift saknas 1164 999. Bortfall
VAR 311 VIKTIGT SKÄL RÖSTA 2 34 Loc 518 width 3 MD= 0 or GE 996 34I(2) Viktigt skäl rösta i riksdagsvalet 2 <Se F.34I för fullständig frågetext> 83 001. Skyldighet, plikt, samhällsmedborgare i en demokrati bör rösta, det är viktigt att ge uttryck för sin uppfattning som medborgare 26 002. Stolt att få rösta, glad att leva i ett land där man får rösta 74 010. Rättighet 3 020. Vana, tradition 1 030. Valet är en högtid 58 040. Inflytande, vara med och påverka, allmänt 49 041. Delaktig i demokratin, får deltaga och säga sin mening 6 042. Bidra till förändring 1 043. Valets utgång betydelsefull, vari ups röst betydelsefull 7 044. Påverka regeringsbildningen, regeringsfrågan 19 045. Påverka politiken, allmänt 33 047. Sakfrågegenererat röstande, allmänt 1 048. Sakfrågegenererat röstande, nämner EU/EMU 2 050. Taktik, allmänt 2 051. Minska risken att små riksdagspartier faller ur riksdagen 3 052. Minska risken att extrempartier blir representerade i riksdagen 9 080. Partireferenser: Politik, allmänt 1 082. Partireferenser: Politik i enskilda sakfrågor 1 090. Personreferenser: Partiledarreferenser 1 101. Gruppreferenser: Klass, yrke 2 102. Gruppreferenser: Ålder 3 103. Gruppreferenser: Kön 1 110. Påverkan av omgivningen, allmänt 1 112. Påverkan av familjen 3 449. Up säger att han/hon röstar men anger inga tydliga skäl för röstning 23 777. Felkod, anger skäl till att ej röstat 45 888. Vet inte/vill ej svara 2162 000. Frågan ej tillämplig 4 996. Uppgift saknas 1164 999. Bortfall
VAR 312 VIKTIGT SKÄL RÖSTA 3 34 Loc 521 width 3 MD= 0 or GE 996 34I(3) Viktigt skäl rösta i riksdagsvalet 3 <Se F.34I för fullständig frågetext> 6 001. Skyldighet, plikt, samhällsmedborgare i en demokrati bör rösta, det är viktigt att ge uttryck för sin uppfattning som medborgare 6 002. Stolt att få rösta, glad att leva i ett land där man får rösta 3 040. Inflytande, vara med och påverka, allmänt 3 041. Delaktig i demokratin, får deltaga och säga sin mening 1 042. Bidra till förändring 4 044. Påverka regeringsbildningen, regeringsfrågan 18 047. Sakfrågegenererat röstande, allmänt 1 048. Sakfrågegenererat röstande, nämner EU/EMU 1 060. Intresse, politiskt intresserad allmänt 2 080. Partireferenser: Politik, allmänt 1 102. Gruppreferenser: Ålder 1 103. Gruppreferenser: Kön 1 500. Övriga skäl 23 777. Felkod, anger skäl till att ej röstat 45 888. Vet inte/vill ej svara 2504 000. Frågan ej tillämplig 4 996. Uppgift saknas 1164 999. Bortfall
VAR 313 ICKE RÖSTN: OINTR POL 34 Loc 524 width 1 MD=0 or GE 9 34J (RÖSTADE INTE I RIKSDAGSVALET) Hur viktiga var följande skäl till att Du inte röstade i riksdagsvalet? (RÖSTADE BLANKT I RIKSDAGSVALET) Hur viktiga var följande skäl till att Du röstade blankt i riksdagsvalet? 34JA Inte intresserad av politik? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 34 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 41 2. Ganska viktigt skäl 36 3. Inte särskilt viktigt skäl 80 4. Inte alls viktigt skäl 8 8. Vet inte/vill ej svara 2425 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 314 ICKE RÖSTN: EJ INSATT 34 Loc 525 width 1 MD=0 or GE 9 34JB <Skäl ej röstade/röstade blankt> Inte tillräckligt insatt i vad riksdagsvalet handlar om? <Se F.34J för fullständig frågetext> 27 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 41 2. Ganska viktigt skäl 33 3. Inte särskilt viktigt skäl 91 4. Inte alls viktigt skäl 7 8. Vet inte/vill ej svara 2425 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 315 ICKE RÖSTN: EJ FÖRTR 34 Loc 526 width 1 MD=0 or GE 9 34JC <Skäl ej röstade/röstade blankt> Saknar förtroende för politikerna? <Se F.34J för fullständig frågetext> 49 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 60 2. Ganska viktigt skäl 31 3. Inte särskilt viktigt skäl 52 4. Inte alls viktigt skäl 7 8. Vet inte/vill ej svara 2425 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 316 ICKE RÖSTN: EJ SKILLN 34 Loc 527 width 1 MD=0 or GE 9 34JD <Skäl ej röstade/röstade blankt> Små skillnader mellan partierna? <Se F.34J för fullständig frågetext> 23 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 50 2. Ganska viktigt skäl 38 3. Inte särskilt viktigt skäl 77 4. Inte alls viktigt skäl 11 8. Vet inte/vill ej svara 2425 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 317 ICKE RÖSTN: EJ REPR 34 Loc 528 width 1 MD=0 or GE 9 34JE <Skäl ej röstade/röstade blankt> Inget parti representerar mina åsikter? <Se F.34J för fullständig frågetext> 29 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 41 2. Ganska viktigt skäl 36 3. Inte särskilt viktigt skäl 77 4. Inte alls viktigt skäl 16 8. Vet inte/vill ej svara 2425 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 318 ICKE RÖSTN: PARTIKONF 34 Loc 529 width 1 MD=0 or GE 9 34JF <Skäl ej röstade/röstade blankt> Inte överens i viktiga sakfrågor med det parti jag annars tycker bäst om? <Se F.34J för fullständig frågetext> 13 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 32 2. Ganska viktigt skäl 36 3. Inte särskilt viktigt skäl 100 4. Inte alls viktigt skäl 18 8. Vet inte/vill ej svara 2425 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 319 ICKE RÖSTN: OBETYDLIG 34 Loc 530 width 1 MD=0 or GE 9 34JG <Skäl ej röstade/röstade blankt> Min röst har ingen betydelse? <Se F.34J för fullständig frågetext> 15 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 24 2. Ganska viktigt skäl 32 3. Inte särskilt viktigt skäl 118 4. Inte alls viktigt skäl 10 8. Vet inte/vill ej svara 2425 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 320 ICKE RÖSTN: OBETYDLIG 34 Loc 531 width 1 MD=0 or GE 9 34JH <Skäl ej röstade/röstade blankt> Regeringsfrågan redan avgjord? <Se F.34J för fullständig frågetext> 10 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 20 2. Ganska viktigt skäl 23 3. Inte särskilt viktigt skäl 124 4. Inte alls viktigt skäl 22 8. Vet inte/vill ej svara 2425 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 321 ICKE RÖSTN: UPPTAGEN 34J Loc 532 width 1 MD=0 or GE 9 34JI <Skäl ej röstade/röstade blankt> Upptagen/bortrest/sjuk/olyckshändelse? <Se F.34J för fullständig frågetext> 61 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 13 2. Ganska viktigt skäl 4 3. Inte särskilt viktigt skäl 116 4. Inte alls viktigt skäl 5 8. Vet inte/vill ej svara 2425 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 322 RÖSTSKÄL: EGET YRKE 35 Loc 533 width 1 MD=0 or GE 6 35 Du säger att Du tänker rösta/röstade på (...PARTI) vid årets riksdagsval. Hur viktiga är/var följande skäl för Ditt val av parti? (VISA SVARSKORT 35) 35A Om Du använder ett av svaren på kortet, hur viktigt skäl är det att partiets politik brukar vara till fördel för den yrkesgrupp jag tillhör? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 220 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 498 2. Ganska viktigt skäl 432 3. Inte särskilt viktigt skäl 391 4. Inte alls viktigt skäl 37 5. Vet inte/vill ej svara 510 0. Frågan ej tillämplig 536 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 323 RÖSTSKÄL: PARTILEDARE 35 Loc 534 width 1 MD=0 or GE 6 35B <Viktigt skäl partival> Partiet har en bra partiledare <Se F.35 för fullständig frågetext> 375 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 727 2. Ganska viktigt skäl 317 3. Inte särskilt viktigt skäl 136 4. Inte alls viktigt skäl 23 5. Vet inte/vill ej svara 510 0. Frågan ej tillämplig 536 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 324 RÖSTSKÄL: ANHÄNGARE 35 Loc 535 width 1 MD=0 or GE 6 35C <Viktigt skäl partival> Jag känner mig som anhängare av partiet <Se F.35 för fullständig frågetext> 215 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 415 2. Ganska viktigt skäl 563 3. Inte särskilt viktigt skäl 360 4. Inte alls viktigt skäl 25 5. Vet inte/vill ej svara 510 0. Frågan ej tillämplig 536 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 325 RÖSTSKÄL: BRA POLITIK 35 Loc 536 width 1 MD=0 or GE 6 35D <Viktigt skäl partival> Partiet har en bra politik i många av de frågor som debatterats under den senaste tiden? <Se F.35 för fullständig frågetext> 521 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 865 2. Ganska viktigt skäl 118 3. Inte särskilt viktigt skäl 31 4. Inte alls viktigt skäl 43 5. Vet inte/vill ej svara 510 0. Frågan ej tillämplig 536 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 326 RÖSTSKÄL: KOMPETENS 35 Loc 537 width 1 MD=0 or GE 6 35E <Viktigt skäl partival> Partiet har kompetenta personer som kan sköta landets politik? <Se F.35 för fullständig frågetext> 452 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 783 2. Ganska viktigt skäl 179 3. Inte särskilt viktigt skäl 52 4. Inte alls viktigt skäl 112 5. Vet inte/vill ej svara 510 0. Frågan ej tillämplig 536 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 327 RÖSTSKÄL:BRA IDEOLOGI 35 Loc 538 width 1 MD=0 or GE 6 35F <Viktigt skäl partival> Partiet har en bra politisk ideologi? <Se F.35 för fullständig frågetext> 676 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 729 2. Ganska viktigt skäl 85 3. Inte särskilt viktigt skäl 27 4. Inte alls viktigt skäl 61 5. Vet inte/vill ej svara 510 0. Frågan ej tillämplig 536 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 328 RÖSTSKÄL: VANA 35 Loc 539 width 1 MD=0 or GE 6 35G <Viktigt skäl partival> Jag brukar alltid rösta på partiet? <Se F.35 för fullständig frågetext> 252 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 273 2. Ganska viktigt skäl 381 3. Inte särskilt viktigt skäl 642 4. Inte alls viktigt skäl 30 5. Vet inte/vill ej svara 510 0. Frågan ej tillämplig 536 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 329 RÖSTSKÄL: BRA RD-KAND 35 Loc 540 width 1 MD=0 or GE 6 35H <Viktigt skäl partival> Partiet har bra riksdagskandidater på valsedeln i min valkrets? <Se F.35 för fullständig frågetext> 132 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 416 2. Ganska viktigt skäl 408 3. Inte särskilt viktigt skäl 360 4. Inte alls viktigt skäl 262 5. Vet inte/vill ej svara 510 0. Frågan ej tillämplig 536 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 330 RÖSTSKÄL: SAKFRÅGOR 35 Loc 541 width 1 MD=0 or GE 6 35I <Viktigt skäl partival> Partiet har en bra politik i de frågor som jag tycker är viktiga? <Se F.35 för fullständig frågetext> 787 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 687 2. Ganska viktigt skäl 47 3. Inte särskilt viktigt skäl 26 4. Inte alls viktigt skäl 31 5. Vet inte/vill ej svara 510 0. Frågan ej tillämplig 536 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 331 RÖSTSKÄL: SKÖTT SIG 35 Loc 542 width 1 MD=0 or GE 6 35J <Viktigt skäl partival> Partiet har skött sig bra i politiken under senare år? <Se F.35 för fullständig frågetext> 372 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 857 2. Ganska viktigt skäl 212 3. Inte särskilt viktigt skäl 76 4. Inte alls viktigt skäl 61 5. Vet inte/vill ej svara 510 0. Frågan ej tillämplig 536 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 332 RÖSTSKÄL: BRA PROGRAM 35 Loc 543 width 1 MD=0 or GE 6 35K <Viktigt skäl partival> Partiet har ett bra program inför framtiden? <Se F.35 för fullständig frågetext> 503 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 883 2. Ganska viktigt skäl 78 3. Inte särskilt viktigt skäl 33 4. Inte alls viktigt skäl 81 5. Vet inte/vill ej svara 510 0. Frågan ej tillämplig 536 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 333 RÖSTSKÄL: STORT PARTI 35 Loc 544 width 1 MD=0 or GE 6 35L <Viktigt skäl partival> Partiet är ett stort parti och har därför bättre möjligheter än ett mindre parti att genomföra sin politik? <Se F.35 för fullständig frågetext> 212 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 498 2. Ganska viktigt skäl 383 3. Inte särskilt viktigt skäl 439 4. Inte alls viktigt skäl 46 5. Vet inte/vill ej svara 510 0. Frågan ej tillämplig 536 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 334 RÖSTSKÄL: LITET PARTI 35 Loc 545 width 1 MD=0 or GE 6 35M <Viktigt skäl partival> Partiet är ett litet parti som kan riskera att hamna under 4-procents spärren till riksdagen? <Se F.35 för fullständig frågetext> 92 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 125 2. Ganska viktigt skäl 215 3. Inte särskilt viktigt skäl 1067 4. Inte alls viktigt skäl 79 5. Vet inte/vill ej svara 510 0. Frågan ej tillämplig 536 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 335 PROC SOCIALDEM RÖSTER 36 Loc 546 width 2 MD= 0 or GE 99 36A Hur många procent av rösterna tror Du att socialdemokraterna kommer att få i årets riksdagsval? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 02. 2 procent av rösterna . . 85. 85 procent av rösterna 145 88. Vet inte/vill ej svara 1576 00. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall Kod: 2 3 5 13 20 21 25 26 27 28 30 Frek: 1 2 1 1 4 1 3 1 3 3 34 Kod: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Frek: 5 16 6 18 75 18 48 91 43 151 28 Kod: 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 65 45 17 55 7 17 29 10 30 10 19 Kod: 53 54 55 56 57 58 60 65 70 72 73 Frek: 5 5 6 1 4 2 10 2 2 1 1 Kod: 75 80 85 88 0 99 Frek: 4 2 1 145 1576 1164
VAR 336 PROC MODERATA RÖSTER 36 Loc 548 width 2 MD= 0 or GE 99 36B Hur många procent av rösterna tror Du att moderaterna kommer att få i årets riksdagsval? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 01. 1 procent av rösterna . . 70. 70 procent av rösterna 179 88. Vet inte/vill ej svara 1576 00. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall Kod: 1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 1 1 2 3 1 6 1 16 3 8 2 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 5 29 8 22 55 49 179 55 65 41 18 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 68 11 26 26 7 59 4 12 1 4 21 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 48 Frek: 3 4 11 3 13 1 5 1 3 1 1 Kod: 50 51 60 64 65 70 88 0 99 Frek: 3 2 3 1 3 2 179 1576 1164
VAR 337 MILJÖPARIET ÖVER 4% 36 Loc 550 width 1 MD=0 or GE 9 36C Och hur tror Du det kommer att gå för miljöpartiet, centerpartiet och folkpartiet? 36C(1) Tror Du att miljöpartiet kommer att få minst 4 procent i valet och därmed komma in i riksdagen? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 583 1. Ja 399 5. Nej 66 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 338 CENTERPARIET ÖVER 4% 36 Loc 551 width 1 MD=0 or GE 9 36C(2) Tror Du att centerpartiet kommer att få minst 4 procent i valet och därmed komma in i riksdagen? <Se F.36C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 879 1. Ja 92 5. Nej 77 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 339 FOLKPARIET ÖVER 4% 36 Loc 552 width 1 MD=0 or GE 9 36C(3) Tror Du att folkpartiet kommer att få minst 4 procent i valet och därmed komma in i riksdagen? <Se F.36C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 932 1. Ja 48 5. Nej 68 8. Vet inte/vill ej svara 1576 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 340 KÄNNEDOM RDKAND ANTAL 37 Loc 553 width 1 MD=6 or GE 9 37 Känner Du till namnet på någon eller några av de personer som står/stod på partiernas valsedlar i Din valkrets inför riksdagsvalet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 735 1. Ja 1172 5. Nej 184 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 341 RIKSDAGSKAND 1: NAMN 37 Loc 554 width 5 MD= 0 or GE 99996 37B (KÄNNER TILL NAMN PÅ KANDIDAT) Vilket parti tillhör han/hon? (FÖLJDFRÅGA:) Kommer Du ihåg namnet på någon mer person? Vilket parti tillhör han/hon? (NOTERA DE TRE FÖLJANDE NAMNEN SOM UP NÄMNER OCH STÄLL FÖLJDFRÅGAN). Vilket parti tillhör han/hon? Namnuppgifter se separat kodlista 37B(1.1) Riksdagskandidat 1: Namn 1nnnn - Vänsterpartister, 2nnnn - Socialdemokrater, 3nnnn - Centerpartister, 4nnnn - Folkpartister, 5nnnn - Moderater, 6nnnn - Kristdemokrater, 7nnnn - Miljöpartister 1356 00000. Frågan ej tillämplig 533 99996. Uppgift saknas 1164 99999. Bortfall Valid-n=735 Min=10056 Max=99984 Mean=51878.3 St.Dev=30015.9
VAR 342 RIKSDAGSKAND 1: PARTI 37 Loc 559 width 2 MD= 0 or GE 96 37B(1.2) Riksdagskandidat 1: Parti <Se F.37B för fullständig frågetext> 53 01. Vänsterpartiet 286 02. Socialdemokraterna 71 03. Centerpartiet 85 04. Folkpartiet 144 05. Moderata samlingspartiet 56 06. Kristdemokraterna 24 07. Miljöpartiet - de gröna 9 09. Annat parti 7 88. Vet inte 1356 00. Frågan ej tillämplig 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 343 RIKSDAGSKAND 1: KÖN 37 Loc 561 width 1 MD=0 or GE 8 37B(1.3) Riksdagskandidat 1: Kön <Se F.37B för fullständig frågetext> 483 1. Man 245 2. Kvinna 1356 0. Frågan ej tillämplig 540 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 344 RD-KAND 1: RÄTT/FEL 37 Loc 562 width 1 MD=0 or GE 8 37B(1.4) Riksdagskandidat 1: Rätt/fel namn <Se F.37B för fullständig frågetext> 444 1. Rätt 69 3. Fel, ej med på lista i up:s egna valkrets, men med på riksdagslista i annan valkrets 184 5. Fel, ej med på någon lista 37 6. Vet inte 1356 0. Frågan ej tillämplig 534 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 345 RIKSDAGSKAND 2: NAMN 37 Loc 563 width 5 MD= 0 or GE 99996 37B(2.1) Riksdagskandidat 2: Namn <Se F.37B för fullständig frågetext> 1nnnn - Vänsterpartister, 2nnnn - Socialdemokrater, 3nnnn - Centerpartister, 4nnnn - Folkpartister, 5nnnn - Moderater, 6nnnn - Kristdemokrater, 7nnnn - Miljöpartister 1356 00000. Frågan ej tillämplig 533 99996. Uppgift saknas 1164 99999. Bortfall Valid-n=735 Min=9001 Max=99984 Mean=31119.2 St.Dev=30673.8
VAR 346 RIKSDAGSKAND 2: PARTI 37 Loc 568 width 2 MD= 0 or GE 96 37B(2.2) Riksdagskandidat 2: Parti <Se F.37B för fullständig frågetext> 29 01. Vänsterpartiet 141 02. Socialdemokraterna 41 03. Centerpartiet 37 04. Folkpartiet 69 05. Moderata samlingspartiet 23 06. Kristdemokraterna 12 07. Miljöpartiet - de gröna 2 09. Annat parti 5 88. Vet inte 1732 00. Frågan ej tillämplig 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 347 RIKSDAGSKAND 2: KÖN 37 Loc 570 width 1 MD=0 or GE 8 37B(2.3) Riksdagskandidat 2: Kön <Se F.37B för fullständig frågetext> 212 1. Man 154 2. Kvinna 1722 0. Frågan ej tillämplig 536 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 348 RD-KAND 2: RÄTT/FEL 37 Loc 571 width 1 MD=0 or GE 8 37B(2.4) Riksdagskandidat 2: Rätt/fel namn <Se F.37B för fullständig frågetext> 219 1. Rätt 34 3. Fel, ej med på lista i up:s egna valkrets, men med på riksdagslista i annan valkrets 96 5. Fel, ej med på någon lista 20 6. Vet inte 1722 0. Frågan ej tillämplig 533 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 349 RIKSDAGSKAND 3: NAMN 37 Loc 572 width 5 MD= 0 or GE 99996 37B(3.1) Riksdagskandidat 3: Namn <Se F.37B för fullständig frågetext> 1nnnn - Vänsterpartister, 2nnnn - Socialdemokrater, 3nnnn - Centerpartister, 4nnnn - Folkpartister, 5nnnn - Moderater, 6nnnn - Kristdemokrater, 7nnnn - Miljöpartister 1356 00000. Frågan ej tillämplig 533 99996. Uppgift saknas 1164 99999. Bortfall Valid-n=735 Min=9001 Max=99984 Mean=19402.1 St.Dev=24492.7
VAR 350 RIKSDAGSKAND 3: PARTI 37 Loc 577 width 2 MD= 0 or GE 96 37B(3.2) Riksdagskandidat 3: Parti <Se F.37B för fullständig frågetext> 14 01. Vänsterpartiet 65 02. Socialdemokraterna 14 03. Centerpartiet 20 04. Folkpartiet 26 05. Moderata samlingspartiet 9 06. Kristdemokraterna 6 07. Miljöpartiet - de gröna 1 09. Annat parti 1 88. Vet inte 1935 00. Frågan ej tillämplig 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 351 RIKSDAGSKAND 3: KÖN 37 Loc 579 width 1 MD=0 or GE 8 37B(3.3) Riksdagskandidat 3: Kön <Se F.37B för fullständig frågetext> 102 1. Man 59 2. Kvinna 1929 0. Frågan ej tillämplig 534 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 352 RD-KAND 3: RÄTT/FEL 37 Loc 580 width 1 MD=0 or GE 8 37B(3.4) Riksdagskandidat 3: Rätt/fel namn <Se F.37B för fullständig frågetext> 87 1. Rätt 10 3. Fel, ej med på lista i up:s egna valkrets, men med på riksdagslista i annan valkrets 53 5. Fel, ej med på någon lista 10 6. Vet inte 1929 0. Frågan ej tillämplig 535 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 353 RIKSDAGSKAND 4: NAMN 37 Loc 581 width 5 MD= 0 or GE 99996 37B(4.1) Riksdagskandidat 4: Namn <Se F.37B för fullständig frågetext> 1nnnn - Vänsterpartister, 2nnnn - Socialdemokrater, 3nnnn - Centerpartister, 4nnnn - Folkpartister, 5nnnn - Moderater, 6nnnn - Kristdemokrater, 7nnnn - Miljöpartister 1356 00000. Frågan ej tillämplig 533 99996. Uppgift saknas 1164 99999. Bortfall Valid-n=735 Min=9001 Max=99984 Mean=13543.9 St.Dev=16685.0
VAR 354 RIKSDAGSKAND 4: PARTI 37 Loc 586 width 2 MD= 0 or GE 96 37B(4.2) Riksdagskandidat 4: Parti <Se F.37B för fullständig frågetext> 6 01. Vänsterpartiet 26 02. Socialdemokraterna 9 03. Centerpartiet 7 04. Folkpartiet 15 05. Moderata samlingspartiet 7 06. Kristdemokraterna 2 07. Miljöpartiet - de gröna 1 09. Annat parti 2018 00. Frågan ej tillämplig 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 355 RIKSDAGSKAND 4: KÖN 37 Loc 588 width 1 MD=0 or GE 8 37B(4.3) Riksdagskandidat 4: Kön <Se F.37B för fullständig frågetext> 44 1. Man 28 2. Kvinna 2019 0. Frågan ej tillämplig 533 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 356 RD-KAND 4: RÄTT/FEL 37 Loc 589 width 1 MD=0 or GE 8 37B(4.4) Riksdagskandidat 4: Rätt/fel namn <Se F.37B för fullständig frågetext> 40 1. Rätt 9 3. Fel, ej med på lista i up:s egna valkrets, men med på riksdagslista i annan valkrets 23 5. Fel, ej med på någon lista 1 6. Vet inte 2018 0. Frågan ej tillämplig 533 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 357 PERSONRÖSTA RVAL 38 Loc 590 width 1 MD=9 38 I årets val är/var det möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av kandidaterna på valsedeln. Tror Du att Du kommer personrösta/personröstade Du i riksdagsvalet? (OM JA) Vilken kandidat tror Du att Du i så fall kommer att kryssa för i riksdagsvalet?/Kommer Du ihåg namnet på den kandidat Du personröstade på i riksdagsvalet? NOTERA HELA NAMNET, BÅDE FÖR- OCH EFTERNAMN. NOTERA ÄVEN KANDIDATENS PARTITILLHÖRIGHET (ANVÄND PARTIFÖRKORTNINGARNA) OCH KÖN (M/K) 521 1. Ja 115 3. Ja, kanske 1699 5. Nej 199 7. Röstade inte, intervjuad efter valet 90 8. Vet inte/vill ej svara 1164 9. Bortfall
VAR 358 RIKSDAGSKAND NAMN 38 Loc 591 width 5 MD= 0 or GE 99996 38(1) Personrösta - Riksdagskandidat: Namn <Se F.38 för fullständig frågetext> 1nnnn - V-kandidater, 2nnnn - S-kandidater, 3nnnn - C-kandidater, 4nnnn - Fp-kandidater, 5nnnn - M-kandidater, 6nnnn - Kd-kandidater, 7nnnn - Mp kandidater Namnuppgifter se separat kodlista 1789 00000. Frågan ej tillämplig 203 99996. Uppgift saknas 1164 99999. Bortfall Valid-n=632 Min=10030 Max=99984 Mean=76219.5 St.Dev=32395.0
VAR 359 RIKSDAGSKAND PARTI 38 Loc 596 width 2 MD= 0 or GE 99 38(2) Personrösta - Riksdagskandidat: Parti <Se F.38 för fullständig frågetext> 51 01. Vänsterpartiet 176 02. Socialdemokraterna 50 03. Centerpartiet 48 04. Folkpartiet 90 05. Moderata samlingspartiet 62 06. Kristdemokraterna 21 07. Miljöpartiet - de gröna 9 09. Annat parti 129 88. Vet inte 1988 00. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 360 RIKSDAGSKAND KÖN 38 Loc 598 width 1 MD=0 or GE 8 38(3) Personrösta - Riksdagskandidat: Kön <Se F.38 för fullständig frågetext> 266 1. Man 182 2. Kvinna 184 6. Vet inte/vill ej svara 1789 0. Frågan ej tillämplig 203 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 361 RIKSDAGSKAND:RÄTT/FEL 38 Loc 599 width 1 MD=0 or GE 8 38(4) Personrösta - Riksdagskandidat: Rätt/fel namn <Se F.38 för fullständig frågetext> 38 1. Rätt 39 5. Fel 367 6. Vet inte/vill ej svara 1976 0. Frågan ej tillämplig 204 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 362 ÅSIKT PERSONVAL 39 Loc 600 width 1 MD=6 or GE 9 39 Allmänt sett, vad är Din åsikt om personval i samband med svenska riksdagsval? Du kan välja ett bland följande svarsalternativ. (VISA SVARSKORT 39) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 354 1. Inget personvalsinslag bör finnas, endast val av partier 265 2. Ett personvalsinslag bör finnas, men vara mindre än i årets riksdagsval 961 3. Ett personvalsinslag bör finnas, och det är lagom som det är i årets riksdagsval 268 4. Personvalsinslagen bör ökas ytterligare i kommande riksdagsval 243 8. Vet inte/vill ej svara 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 363 SKÄL PERSONRÖSTA 1 38 Loc 601 width 3 MD= 0 or GE 999 38B(1) (PERSONRÖSTADE) Vilka var de viktigaste skälen till att Du personröstade i riksdagsvalet? 38B(1) Skäl personröstade 1 2 101. Ärlig/hederlig 2 102. Pålitlig 13 104. Kunnig/kompetent 1 106. Stark ledare/handlingskraftig 11 107. Förtroendegivande 2 108. Erfaren 6 110. Gjort ett gott intryck i massmedierna, ospecificerat 2 111. Engagerad, energisk, kreativ, ambitiös 1 119. Övriga personliga egenskaper 13 122. Kön 3 123. Ålder 15 124. Region 5 125. Yrke/kompetensområde 1 126. Övriga sociala egenskaper 8 133. Kandidaten representerar en bra politik i enskilda sakfrågor t ex frågor om ekonomi, arbetslöshet, miljö, fred, demokrati, EU-organisationen m m. 10 134. Kandidaten har bra åsikter, ospecificerat 31 141. Ospecifiserat; kandidaten är bra, kandidaten är den bäste och liknande. 16 142. Känner kandidaten personligen 2 143. Demokratisk rättighet att rösta. Viktigt, en plikt att rösta 13 145. Personval är bra. ökar möjlighet till påverkan 12 146. Kände till personen (känner personligen) 4 147. Personval är bra, ökar representativet 4 148. "En ny möjlighet, som jag tar tillvara" 16 149. Övriga skäl till personröstning 2 150. Kan ej ange sina skäl till val av kandidat 23 888. Vet inte/vill ej svara 2406 000. Frågan ej tillämplig 1164 999. Bortfall
VAR 364 SKÄL PERSONRÖSTA 2 38 Loc 604 width 3 MD= 0 or GE 999 38B(2) Skäl personröstade, 2 <Se F.38B(1) för fullständig frågetext> 1 101. Ärlig/hederlig 7 104. Kunnig/kompetent 2 107. Förtroendegivande 3 110. Gjort ett gott intryck i massmedia, ospecificerat 1 119. Övriga personliga egenskaper 3 122. Kön 2 123. Ålder 2 124. Region 2 126. Övriga sociala egenskaper 4 133. Kandidaten representerar en bra politik i enskilda sakfrågor t ex frågor om ekonomi, arbetslöshet, miljö, fred, demokrati, EU-organisationen m m. 3 134. Kandidaten har bra åsikter, ospecificerat 8 141. Ospecifiserat; kandidaten är bra, kandidaten är den bäste och liknande. 2 142. Känner kandidaten personligen 2 146. Kände till personen (känner personligen) 1 149. Övriga skäl till personröstning 3 888. Vet inte 2578 000. Frågan ej tillämplig 1164 999. Bortfall
VAR 365 SKÄL PERSONRÖSTA 3 38 Loc 607 width 3 MD= 0 or GE 999 38B(3) Skäl personröstade, 3 <Se F.38B(1) för fullständig frågetext> 1 104. Kunnig/kompetent 2 111. Engagerad, energisk, kreativ, ambitiös 1 124. Region 2 133. Kandidaten representerar en bra politik i enskilda sakfrågor t ex frågor om ekonomi, arbetslöshet, miljö, fred, demokrati, EU-organisationen m m. 2 141. Ospecifiserat; kandidaten är bra, kandidaten är den bäste och liknande. 3 888. Vet inte 2613 000. Frågan ej tillämplig 1164 999. Bortfall
VAR 366 SKÄL EJ PERSONRÖSTA 1 38 Loc 610 width 3 MD=996 or GE 999 38B(2) (PERSONRÖSTADE INTE) Vilka var de viktigaste skälen till att Du inte personröstade i riksdagsvalet? (TILLÄGGSFRÅGA) Är det ytterligare något skäl Du vill nämna? 38B(2.1) Skäl ej personröstat, 1 14 301. Inte intresserad av personval/personröstning 40 302. Orkade inte engagera sig i personvalet, kände inte till/glömde att det var personval 222 311. Saknade kunskap om kandidaterna, osäker 82 312. Dåligt informerad/dålig information om kandidaterna, kandidaternas budskap har inte gått ut. 42 315. Ingen kandidat passade. Kan inte avgöra vilken kandidat som är bäst. (Skillnaden mellan denna kod och kod 311 är att vi här förutsätter att up har kunskap om kandidaterna men ändå svårt att bedöma någon som är starkare än andra.) 1 327. Fanns inga förtroendegivande kandidater att väljamellan, (allmänt misstroende) 1 343. Referenser till ålder (t ex inga unga på listorna) 20 351. Är emot personval, allmänt 41 352. Är emot personval - partiet viktigare än person, spelar ingen roll vem som blir vald, partiernas politik det viktigaste 51 354. Nöjd med partiets val av kandidater och/eller rangordningen på listorna 2 355. Är emot personval - orättvist (ekonomi - somliga har råd att driva kampanjer, andra inte) 5 371. Personvalet var krångligt/svårt 9 372. Inga namn på postens valsedlar och andra typer av hinder 21 373. Personvalet saknar betydelse. Måste till alltför många röster 12 390. Övriga skäl 129 888. Vet inte 9 995. Inget skäl 1923 996. Uppgift saknas 1164 999. Bortfall
VAR 367 SKÄL EJ PERSONRÖSTA 2 38 Loc 613 width 3 MD=996 or GE 999 38B(2.2) Skäl ej personröstat, 2 <Se F.38B(2) för fullständig frågetext> 2 301. Inte intresserad av personval/personröstning 1 302. Orkade inte engagera sig i personvalet, kände inte till/glömde att det var personval 8 311. Saknade kunskap om kandidaterna, osäker 7 312. Dåligt informerad/dålig information om kandidaterna, kandidaternas budskap har inte gått ut. 1 346. Övrigt 5 351. Är emot personval, allmänt 8 352. Är emot personval - partiet viktigare än person, spelar ingen roll vem som blir vald, partiernas politik det viktigaste 3 354. Nöjd med partiets val av kandidater och/eller rangordningen på listorna 1 371. Personvalet var krångligt/svårt 8 373. Personvalet saknar betydelse. Måste till alltför många röster 2 390. Övriga skäl 1 654. 2 888. Vet inte 2575 996. Uppgift saknas 1164 999. Bortfall
VAR 368 LÄST ART/INT RD-LED 40 Loc 616 width 1 MD=0 or GE 8 40 Nu skulle jag vilja ställa några frågor om riksdagen och riksdagsledamöterna. (VISA SVARSKORT 40) 40A Har Du under de senaste åren läst artikel eller intervju med någon riksdagsledamot? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 734 1. Ja 279 5. Nej 30 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 533 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 369 MÖTE MED RD-LEDAMOT 40 Loc 617 width 1 MD=0 or GE 8 40B Har Du under de senaste åren varit på möte eller sammankomst där någon riksdagsledamot framträtt? <Se F.40 för fullständig frågetext> 169 1. Ja 863 5. Nej 11 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 533 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 370 KONTAKT RD-LEDAMOT 40 Loc 618 width 1 MD=0 or GE 8 40C Har Du under senaste åren skrivit brev eller e-post eller på annat sätt haft kontakt med någon riksdagsledamot? <Se F.40 för fullständig frågetext> 75 1. Ja 960 5. Nej 8 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 533 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 371 BESÖKT RD-LED HEMSIDA 40 Loc 619 width 1 MD=0 or GE 8 40D Har Du under senaste åren besökt någon riksdagsledamots hemsida på Internet? <Se F.40 för fullständig frågetext> 74 1. Ja 960 5. Nej 9 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 533 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 372 RÖSTADE 1998 41 Loc 620 width 1 MD=0 or GE 9 41A (FÖDD FÖRE 21 SEPTEMBER 1980) Röstade Du i riksdagsvalet 1998? 2210 1. Ja 15 3. Minns inte säkert, men troligen 215 5. Nej, röstade inte/Up tror inte up röstade 16 6. Vet inte/vill ej svara 168 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 373 PARTI UP RÖSTADE 1998 36 Loc 621 width 2 MD= 0 or GE 99 41B (RÖSTADE 1998) Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 1998? 230 01. Vänsterpartiet 835 02. Socialdemokraterna 113 03. Centerpartiet 136 04. Folkpartiet 414 05. Moderata samlingspartiet 198 06. Kristdemokraterna 84 07. Miljöpartiet - de gröna 8 09. Annat parti 34 10. Röstade blankt 173 88. Vet ej/vill ej svara 399 00. Frågan ej tillämplig 1164 99. Bortfall
VAR 374 LÄST VALBROSCHYR 43 Loc 623 width 1 MD=0 or GE 8 43A(1) Inför årets val, läste Du någon valbroschyr eller liknande trycksak från något parti? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 610 1. Ja 422 5. Nej 11 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 533 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 375 LÄST VALBROSCHYR-1 43 Loc 624 width 2 MD=90 or GE 96 43A(2) (OM JA:) Från vilket eller vilka partier? 43A(2.1) Läst valbroschyr - traditionella riksdagspartier FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 33 00. Endast nya och mindre partier nämnda 15 11. Vänsterpartiet 38 12. Socialdemokraterna 14 13. Centerpartiet 21 14. Folkpartiet 19 15. Moderata samlingspartiet 18 20. V-S 3 21. V-C 2 22. V-FP 3 23. V-M 5 24. S-C 19 25. S-FP 17 26. S-M 5 27. C-FP 5 28. C-M 14 29. FP-M 1 30. V-S-C 6 31. V-S-FP 12 32. V-S-M 1 33. V-C-FP 2 35. V-FP-M 5 36. S-C-FP 6 37. S-C-M 24 38. S-FP-M 9 39. C-FP-M 5 40. V-S-C-FP 2 41. V-S-C-M 1 42. V-C-FP-M 14 43. S-C-FP-M 4 44. V-S-FP-M 237 50. Alla fem partierna 47 88. Vet inte/vill ej svara/minns ej 2 95. Inga partier 1481 90. Frågan ej tillämplig 534 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 376 LÄST VALBROSCHYR-2 43 Loc 626 width 3 MD=900 or GE 996 43A(2.2) Läst valbroschyr - nya och mindre partier <Se F.43A(2) för fullständig frågetext> 159 000. Inga nya och mindre partier nämnda 49 061. Miljöpartiet - de gröna 73 062. Kristdemokraterna 21 064. Övriga rikspartier 6 065. Övriga partier - ej riks 244 070. KD-MP 4 073. KD-ÖP 1 075. MP-ÖK 1 081. KD-MP-ÖK 2 082. KD-MP-ÖP 47 088. Vet inte/vill ej svara 2 093. KD-MP-ÖK-ÖP 1481 900. Frågan ej tillämplig 534 996. Uppgift saknas 1164 999. Bortfall
VAR 377 BESÖKT PARTIS HEMSIDA 43 Loc 629 width 1 MD=0 or GE 8 43B(1) Inför årets val, besökte Du något av partiernas hemsidor på Internet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 88 1. Ja 947 5. Nej 8 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 533 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 378 BESÖKT PARTI HEMSID-1 43 Loc 630 width 2 MD=90 or GE 96 43B(2) (OM JA:) Vilket eller vilka partiers hemsidor? 43B(2.1) Besökt partis hemsida på Internet - traditionella riksdagspartier FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 10 00. Endast nya och mindre partier nämnda 6 11. Vänsterpartiet 6 12. Socialdemokraterna 4 13. Centerpartiet 2 14. Folkpartiet 9 15. Moderata samlingspartiet 2 20. V-S 1 22. V-FP 1 23. V-M 1 24. S-C 2 25. S-FP 8 26. S-M 3 29. FP-M 2 31. V-S-FP 1 32. V-S-M 1 33. V-C-FP 2 38. S-FP-M 1 39. C-FP-M 1 40. V-S-C-FP 1 41. V-S-C-M 2 43. S-C-FP-M 18 50. Alla fem partierna 4 88. Vet inte/vill ej svara 2003 90. Frågan ej tillämplig 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 379 BESÖKT PARTI HEMSID-2 43 Loc 632 width 2 MD=90 or GE 96 43B(2.2) Besökt partis hemsida på Internet - nya och mindre partier <Se F.43B(2) för fullständig frågetext> 34 00. Endast nya och mindre partier nämnda 13 61. Miljöpartiet - de gröna 12 62. Kristdemokraterna 1 63. Övriga kommunistiska partier 2 64. Övriga rikspartier 20 70. KD-MP 1 73. KD-ÖP 1 76. MP-ÖP 4 88. Vet inte/vill ej svara 2003 90. Frågan ej tillämplig 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 380 BESÖKT VALMÖTE 43 Loc 634 width 1 MD=0 or GE 8 43C(1) Inför årets val, var Du på något valmöte eller annat arrangemang som anordnats av något parti? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 102 1. Ja 932 5. Nej 9 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 533 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 381 BESÖKT VALMÖTE-1 43 Loc 635 width 2 MD=90 or GE 96 43C(2) (OM JA:) Vilket eller vilka partier? 43C(2.1) Besökt valmöte - traditionella riksdagspartier FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 10 00. Endast nya och mindre partier nämnda 13 11. Vänsterpartiet 20 12. Socialdemokraterna 2 13. Centerpartiet 3 14. Folkpartiet 14 15. Moderata samlingspartiet 4 20. V-S 1 21. V-C 1 23. V-M 4 24. S-C 1 25. S-FP 11 26. S-M 1 30. V-S-C 1 31. V-S-FP 1 32. V-S-M 1 35. V-FP-M 1 36. S-C-FP 1 37. S-C-M 1 38. S-FP-M 3 43. S-C-FP-M 1 44. V-S-FP-M 6 50. Alla fem partierna 1 88. Vet inte/vill ej svara 1989 90. Frågan ej tillämplig 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 382 BESÖKT VALMÖTE-2 43 Loc 637 width 2 MD=90 or GE 96 43C(2.2) Besökt valmöte - nya och mindre partier <Se F.43C(2) för fullständig frågetext> 71 00. Inga nya och mindre partier nämnda 7 61. Miljöpartiet - de gröna 13 62. Kristdemokraterna 1 63. Övriga kommunistiska partier 1 64. Övriga rikspartier 3 65. Övriga partier, ej riks 6 70. KD-MP 1 88. Vet inte/vill ej svara 1988 90. Frågan ej tillämplig 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 383 BESÖK AV VALARBETARE 43 Loc 639 width 1 MD=0 or GE 8 43D(1) Inför årets val, hade Du personligt besök i hemmet eller blev Du uppringd från något parti? (VISA SVARSKORT 43D) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 12 1. Ja, personligt besök i hemmet 25 2. Ja, blev uppringd 995 5. Nej 11 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 533 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 384 BESÖK VALARBETARE-1 43 Loc 640 width 2 MD=90 or GE 96 43D(2) (OM JA:) Från vilket eller vilka partier? 43D(2.1) Besök av valarbetare - traditionella riksdagspartier FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 4 00. Endast nya och mindre partier nämnda 13 12. Socialdemokraterna 11 15. Moderata samlingspartiet 1 20. V-S 1 29. FP-M 1 50. Alla fem partierna 6 88. Vet inte/vill ej svara/minns ej 2054 90. Frågan ej tillämplig 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 385 BESÖK VALARBETARE-2 43 Loc 642 width 2 MD=90 or GE 96 43D(2.2) Besök av valarbetare - nya och mindre partier <Se F.43D(2) för fullständig frågetext> 26 00. Inga nya och mindre partier nämnda 2 62. Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 1 65. Övriga partier, ej riks 1 70. KD-MP 6 88. Vet inte/vill ej svara 2054 90. Frågan ej tillämplig 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 386 KONT VALARB ARBPLATS 43 Loc 644 width 1 MD=0 or GE 8 43E(1) Inför årets val, var Du i personlig kontakt med någon valarbetare på Din arbetsplats? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 64 1. Ja 964 5. Nej 15 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 533 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 387 KONT VALARB ARBPL-1 43 Loc 645 width 2 MD=90 or GE 96 43E(2) (OM JA:) Från vilket eller vilka partier? 43E(2.1) Kontakt med valarbetare på arbetsplatsen - traditionella riksdagspartier FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2 00. Endast nya och mindre partier nämnda 7 11. Vänsterpartiet 26 12. Socialdemokraterna 3 13. Centerpartiet 4 14. Folkpartiet 4 15. Moderata samlingspartiet 1 20. V-S 1 21. V-C 1 22. V-FP 1 23. V-FP 1 24. S-C 2 27. C-FP 1 29. FP-M 1 32. V-S-M 2 38. S-FP-M 4 50. Alla fem partierna 2 88. Vet inte/vill ej svara/minns ej 2027 90. Frågan ej tillämplig 534 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 388 KONT VALARB ARBPL-2 43 Loc 647 width 2 MD=90 or GE 96 43E(2.2) Kontakt med valarbetare på arbetsplatsen - nya och mindre partier <Se F.43E(2) för fullständig frågetext> 51 00. Inga nya och mindre partier nämnda 3 61. Miljöpartiet - de gröna 3 62. Kristdemokraterna 3 70. KD-MP 1 76. MP-ÖP 2 88. Vet inte, vill ej svara 2027 90. Frågan ej tillämplig 534 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 389 FÖRSÖKT ÖVERTYGA 43 Loc 649 width 1 MD=0 or GE 8 43F Inför årets val, försökte Du övertyga någon familjemedlem, bekant eller andra personer att rösta på något visst parti? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 158 1. Ja 875 5. Nej 10 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 533 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 390 SÅG PARTILEDARDEBATT 44 Loc 650 width 1 MD=0 or GE 8 44/E:6 Såg Du den avslutande partiledardebatten i Sveriges Television (SVT) fredagen före valet den 15 september? (VISA SVARSKORT 44) UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 556 1. Ja, såg hela partiledardebatten 679 2. Ja, såg en del av partiledardebatten 803 5. Nej, såg inte partiledardebatten 19 6. Vet inte/vill ej svara 34 0. Bortfall i enkäten 533 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 391 VALFRÅGA SOCIALDEM 1 45 Loc 651 width 4 MD= 0 or GE 9996 45 Inför årets val tog partierna upp olika saker som de tyckte var viktiga. (STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGA FÖR VARJE PARTI OCH ANTECKNA DE FRÅGOR OCH PROBLEM SOM UP UPPGER FÖR RESPEKTIVE PARTI. ANGE 8 FÖR NEJ OCH VET INTE/VILL EJ SVARA) Kan Du säga vilka saker som (... PARTI) lade särskild tonvikt vid inför årets val? (TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR) Kan Du nämna något ytterligare som (... PARTI) lade tonvikt vid? 45(1.1) Socialdemokraterna - Valfråga 1 FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 70 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 1 0002. Lägre skatter 2 0015. Fastighetsskatt 23 0020. Sveriges ekonomi 3 0022. Lönenivå, lönepolitik 4 0029. Budgetunderskottet, statsskulden 5 0030. Offentlig sektor 1 0035. Privatiseringar 6 0040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 38 0044. Välfärdssamhället, social trygghet 1 0047. Fördelningspolitik 2 0050. Pensioner - pensionärsfrågor 53 0060. Äldrevård 87 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 4 0074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 30 0085. Familjepolitik/barnomsorg 3 0097. Barnbidraget 110 0100. Utbildningspolitik, forskning 1 0109. Lärarbrist 1 0111. Ungdomens och barns framtid och problem 7 0120. Bostadspolitik, allmänt 1 0169. Miljöavgifter, miljöskatt 1 0180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 1 0220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 85 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 1 0244. Arbetsmiljö 21 0248. Sjukskrivningar, förtidspension, företagshälsovård 1 0249. Övriga arbetsmarknadsfrågor 1 0262. Kärnkraftens avvecklingsstart 1 0270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 1 0281. Arbetsrätten 3 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 26 0310. Invandrarpolitik 2 0311. Flyktingfrågor 2 0314. Arbetskraftsinvandring 2 0335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 2 0344. Rättvisa 1 0350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 10 0360. Förtroende för partier och politik 1 0370. Partiledare 6 0390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 4 0800. EU, allmänt 2 0803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 1 0805. EU - sysselsättningsfrågor 1 0836. EU - utvidgning 9 0992. Övrigt/mobbing 14 8888. Vet inte/vill ej svara 1048 0000. Frågan ej tillämplig 924 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 392 VALFRÅGA SOCIALDEM 2 45 Loc 655 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(1.2) Socialdemokraterna - Valfråga 2 <Se F.45 för fullständig frågetext> 17 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 2 0002. Lägre skatter 11 0020. Sveriges ekonomi 1 0021. Finans- och valutapolitik, räntenivåer, utlandslån 1 0024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskottet 5 0030. Offentlig sektor 2 0035. Privatiseringar 19 0044. Välfärdssamhället, social trygghet 1 0050. Pensioner - pensionärsfrågor 68 0060. Äldrevård 91 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 1 0074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 1 0076. Köer inom sjukvården 29 0085. Familjepolitik/barnomsorg 1 0096. Sextimmars arbetsdag - kortare arbetstid 1 0097. Barnbidraget 68 0100. Utbildningspolitik, forskning 1 0111. Ungdomens och barns framtid och problem 2 0120. Bostadspolitik, allmänt 1 0160. Miljö/miljövård, naturvård 1 0170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris 3 0180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 14 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 1 0244. Arbetsmiljö 9 0248. Sjukskrivningar, förtidspension, företagshälsovård 1 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 1 0261. Kärnkraft, allmänt 1 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 17 0310. Invandrarpolitik 1 0314. Arbetskraftsinvandring 4 0335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 1 0336. Individualism vs kollektivism 2 0390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 1 0800. EU, allmänt 5 0803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 1 0830. EU - invandrarfrågor 8 0992. Övrigt/mobbing 15 8888. Vet inte/vill ej svara 1291 0000. Frågan ej tillämplig 924 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 393 VALFRÅGA SOCIALDEM 3 45 Loc 659 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(1.3) Socialdemokraterna - Valfråga 3 <Se F.45 för fullständig frågetext> 11 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 2 0020. Sveriges ekonomi 1 0022. Lönenivå, lönepolitik 1 0029. Budgetunderskottet, statsskulden 1 0030. Offentlig sektor 2 0040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 7 0044. Välfärdssamhället, social trygghet 2 0050. Pensioner - pensionärsfrågor 67 0060. Äldrevård 35 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 1 0076. Köer inom sjukvården 12 0085. Familjepolitik/barnomsorg 43 0100. Utbildningspolitik, forskning 1 0160. Miljö/miljövård, naturvård 1 0180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 1 0220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 9 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 1 0244. Arbetsmiljö 1 0247. A-kassa 3 0248. Sjukskrivningar, förtidspension, företagshälsovård 1 0249. Övriga arbetsmarknadsfrågor 1 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 3 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 9 0310. Invandrarpolitik 2 0800. EU, allmänt 3 0992. Övrigt/mobbing 14 8888. Vet inte/vill ej svara 1465 0000. Frågan ej tillämplig 924 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 394 VALFRÅGA SOCIALDEM 4 45 Loc 663 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(1.4) Socialdemokraterna - Valfråga 4 <Se F.45 för fullständig frågetext> 8 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 1 0002. Lägre skatter 1 0020. Sveriges ekonomi 1 0035. Privatiseringar 1 0044. Välfärdssamhället, social trygghet 16 0060. Äldrevård 12 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 2 0085. Familjepolitik/barnomsorg 1 0088. Taxa-tak för daghemsavgifter 7 0100. Utbildningspolitik, forskning 4 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 2 0248. Sjukskrivningar, förtidspension, företagshälsovård 1 0260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 1 0311. Flyktingfrågor 1 0800. EU, allmänt 3 0803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 2 0992. Övrigt/mobbing 14 8888. Vet inte/vill ej svara 1622 0000. Frågan ej tillämplig 924 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 395 VALFRÅGA SOCIALDEM 5 45 Loc 667 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(1.5) Socialdemokraterna - Valfråga 5 <Se F.45 för fullständig frågetext> 1 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 1 0030. Offentlig sektor 1 0044. Välfärdssamhället, social trygghet 2 0060. Äldrevård 1 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 3 0085. Familjepolitik/barnomsorg 1 0100. Utbildningspolitik, forskning 1 0220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 1 0248. Sjukskrivningar, förtidspension, företagshälsovård 1 0261. Kärnkraft, allmänt 1 0271. Marknadsekonomi 14 8888. Vet inte/vill ej svara 1672 0000. Frågan ej tillämplig 924 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 396 VALFRÅGA FOLKPARTI 1 45 Loc 671 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(2.1) Folkpartiet - Valfråga 1 <Se F.45 för fullständig frågetext> 6 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 5 0002. Lägre skatter 1 0020. Sveriges ekonomi 1 0030. Offentlig sektor 1 0040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 6 0060. Äldrevård 15 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 1 0071. Handikappfrågor 14 0085. Familjepolitik/barnomsorg 1 0088. Taxa-tak för daghemsavgifter 121 0100. Utbildningspolitik, forskning 1 0102. Betygen i skolan 1 0120. Bostadspolitik, allmänt 5 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 2 0248. Sjukskrivningar, förtidspension, företagshälsovård 1 0250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 7 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 3 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 282 0310. Invandrarpolitik 10 0311. Flyktingfrågor 216 0313. Språktest 2 0314. Arbetskraftsinvandring 1 0316. Vi släpper in för många flyktingar 1 0335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 1 0342. Systemskifte 2 0346. Valfrihet, frihet 4 0992. Övrigt/mobbing 15 8888. Vet inte/vill ej svara 1048 0000. Frågan ej tillämplig 850 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 397 VALFRÅGA FOLKPARTI 2 45 Loc 675 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(2.2) Folkpartiet - Valfråga 2 <Se F.45 för fullständig frågetext> 5 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 2 0002. Lägre skatter 6 0015. Fastighetsskatt 3 0020. Sveriges ekonomi 1 0029. Budgetunderskottet, statsskulden 1 0040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 3 0044. Välfärdssamhället, social trygghet 16 0060. Äldrevård 28 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 6 0085. Familjepolitik/barnomsorg 1 0095. Barnfamiljernas ekonomi 59 0100. Utbildningspolitik, forskning 2 0102. Betygen i skolan 1 0120. Bostadspolitik, allmänt 1 0170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris 3 0183. Lag och ordning 1 0227. NATO 1 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 1 0248. Sjukskrivningar, förtidspension, företagshälsovård 1 0250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 3 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 1 0271. Marknadsekonomi 1 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 54 0310. Invandrarpolitik 5 0311. Flyktingfrågor 45 0313. Språktest 4 0314. Arbetskraftsinvandring 1 0333. Liberalism 1 0335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 2 0346. Valfrihet, frihet 1 0360. Förtroende för partier och politik 1 0390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 2 0803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 3 0992. Övrigt/mobbing 15 8888. Vet inte/vill ej svara 1493 0000. Frågan ej tillämplig 850 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 398 VALFRÅGA FOLKPARTI 3 45 Loc 679 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(2.3) Folkpartiet - Valfråga 3 <Se F.45 för fullständig frågetext> 2 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 3 0002. Lägre skatter 1 0015. Fastighetsskatt 2 0020. Sveriges ekonomi 19 0060. Äldrevård 1 0062. Mot en satsning/ökad satsning på åldringsvård 10 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 6 0085. Familjepolitik/barnomsorg 1 0086. Vårdnadsbidrag (även kd:s förslag 1998) 19 0100. Utbildningspolitik, forskning 2 0102. Betygen i skolan 1 0180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 1 0183. Lag och ordning 1 0190. Religion, moral och etik, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 2 0227. NATO 2 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 10 0310. Invandrarpolitik 5 0313. Språktest 1 0346. Valfrihet, frihet 1 0800. EU, allmänt 3 0992. Övrigt/mobbing 15 8888. Vet inte/vill ej svara 1666 0000. Frågan ej tillämplig 850 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 399 VALFRÅGA FOLKPARTI 4 45 Loc 683 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(2.4) Folkpartiet - Valfråga 4 <Se F.45 för fullständig frågetext> 3 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 1 0015. Fastighetsskatt 4 0060. Äldrevård 1 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 4 0100. Utbildningspolitik, forskning 1 0102. Betygen i skolan 1 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 1 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 6 0310. Invandrarpolitik 1 0313. Språktest 1 0314. Arbetskraftsinvandring 1 0334. Konservatism, traditioner, det gamla 2 0992. Övrigt/mobbing 15 8888. Vet inte/vill ej svara 1732 0000. Frågan ej tillämplig 850 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 400 VALFRÅGA FOLKPARTI 5 45 Loc 687 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(2.5) Folkpartiet - Valfråga 5 <Se F.45 för fullständig frågetext> 1 0020. Sveriges ekonomi 2 0060. Äldrevård 1 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 1 0085. Familjepolitik/barnomsorg 1 0310. Invandrarpolitik 1 0314. Arbetskraftsinvandring 1 0335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 1 0338. Mer demokrati, mot diktatur 1 0992. Övrigt/mobbing 15 8888. Vet inte/vill ej svara 1749 0000. Frågan ej tillämplig 850 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 401 VALFRÅGA MODERATER 1 45 Loc 691 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(3.1) Moderata samlingspartiet - Valfråga 1 <Se F.45 för fullständig frågetext> 237 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 347 0002. Lägre skatter 1 0003. Högre skatter för de rika/höginkomsttagare 16 0015. Fastighetsskatt 7 0020. Sveriges ekonomi 1 0022. Lönenivå, lönepolitik 1 0026. Privatekonomi, den egna ekonomin 1 0030. Offentlig sektor 5 0035. Privatiseringar 1 0042. Sociala bidrag 1 0044. Välfärdssamhället, social trygghet 2 0060. Äldrevård 12 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 2 0074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 4 0085. Familjepolitik/barnomsorg 1 0086. Vårdnadsbidrag (även kd:s förslag 1998) 1 0087. Privat barnomsorg 1 0088. Taxa-tak för daghemsavgifter 15 0100. Utbildningspolitik, forskning 1 0105. Privata/fristående skolor 9 0180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 11 0183. Lag och ordning 2 0227. NATO 5 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 1 0246. Arbetsmoral, ansvar 1 0250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 12 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 1 0261. Kärnkraft, allmänt 11 0310. Invandrarpolitik 1 0313. Språktest 1 0336. Individualism vs kollektivism 6 0346. Valfrihet, frihet 1 0360. Förtroende för partier och politik 4 0390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 2 0803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 6 0992. Övrigt/mobbing 13 8888. Vet inte/vill ej svara 1048 0000. Frågan ej tillämplig 832 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 402 VALFRÅGA MODERATER 2 45 Loc 695 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(3.2) Moderata samlingspartiet - Valfråga 2 <Se F.45 för fullständig frågetext> 6 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 18 0002. Lägre skatter 16 0015. Fastighetsskatt 5 0020. Sveriges ekonomi 1 0026. Privatekonomi, den egna ekonomin 12 0035. Privatiseringar 5 0042. Sociala bidrag 4 0060. Äldrevård 16 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 5 0074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 1 0076. Köer inom sjukvården 3 0085. Familjepolitik/barnomsorg 2 0086. Vårdnadsbidrag (även kd:s förslag 1998) 17 0100. Utbildningspolitik, forskning 1 0102. Betygen i skolan 3 0105. Privata/fristående skolor 1 0120. Bostadspolitik, allmänt 9 0180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 7 0183. Lag och ordning 1 0190. Religion, moral och etik, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 3 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 3 0248. Sjukskrivningar, förtidspension, företagshälsovård 15 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 1 0271. Marknadsekonomi 5 0300. Rättssamhället/rättssäkerhet 3 0310. Invandrarpolitik 1 0313. Språktest 1 0346. Valfrihet, frihet 1 0390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 1 0800. EU, allmänt 1 0803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 6 0992. Övrigt/mobbing 13 8888. Vet inte/vill ej svara 1604 0000. Frågan ej tillämplig 833 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 403 VALFRÅGA MODERATER 3 45 Loc 699 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(3.3) Moderata samlingspartiet - Valfråga 3 <Se F.45 för fullständig frågetext> 2 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 6 0002. Lägre skatter 1 0014. Förmögenhetsskatt 1 0035. Privatiseringar 5 0060. Äldrevård 4 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 2 0074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 3 0085. Familjepolitik/barnomsorg 7 0100. Utbildningspolitik, forskning 1 0102. Betygen i skolan 5 0180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 8 0183. Lag och ordning 1 0227. NATO 1 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 1 0249. Övriga arbetsmarknadsfrågor 2 0250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 2 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 1 0271. Marknadsekonomi 1 0310. Invandrarpolitik 2 0314. Arbetskraftsinvandring 1 0336. Individualism vs kollektivism 1 0830. EU - invandrarfrågor 13 8888. Vet inte/vill ej svara 1721 0000. Frågan ej tillämplig 832 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 404 VALFRÅGA MODERATER 4 45 Loc 703 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(3.4) Moderata samlingspartiet - Valfråga 4 <Se F.45 för fullständig frågetext> 1 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 2 0002. Lägre skatter 1 0015. Fastighetsskatt 1 0035. Privatiseringar 1 0042. Sociala bidrag 1 0060. Äldrevård 1 0074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 1 0085. Familjepolitik/barnomsorg 1 0102. Betygen i skolan 1 0183. Lag och ordning 1 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 2 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 1 0803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 13 8888. Vet inte/vill ej svara 1764 0000. Frågan ej tillämplig 832 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 405 VALFRÅGA MODERATER 5 45 Loc 707 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(3.5) Moderata samlingspartiet - Valfråga 5 <Se F.45 för fullständig frågetext> 2 0002. Lägre skatter 1 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 13 8888. Vet inte/vill ej svara 1776 0000. Frågan ej tillämplig 832 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 406 VALFRÅGA CENTERN 1 45 Loc 711 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(4.1) Centerpartiet - Valfråga 1 <Se F.45 för fullständig frågetext> 3 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 3 0002. Lägre skatter 1 0015. Fastighetsskatt 1 0020. Sveriges ekonomi 1 0026. Privatekonomi, den egna ekonomin 1 0030. Offentlig sektor 1 0044. Välfärdssamhället, social trygghet 1 0051. ATP-fonderna 5 0060. Äldrevård 20 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 18 0085. Familjepolitik/barnomsorg 1 0086. Vårdnadsbidrag (även kd:s förslag 1998) 1 0088. Taxa-tak för daghemsavgifter 1 0091. Pappaledighet 1 0096. Sextimmars arbetsdag - kortare arbetstid 1 0097. Barnbidraget 21 0100. Utbildningspolitik, forskning 1 0120. Bostadspolitik, allmänt 116 0130. Decentralisering /lokaliseringspolitik /regionalpolitik 28 0140. Jordbrukspolitik 1 0141. Djurhållning (Obs! Vid EU-relaterat använd kod 816) 14 0160. Miljö/miljövård, naturvård 1 0180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 7 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 1 0248. Sjukskrivningar, förtidspension, företagshälsovård 1 0249. Övriga arbetsmarknadsfrågor 48 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 1 0260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 6 0261. Kärnkraft, allmänt 2 0262. Kärnkraftens avvecklingsstart 9 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 2 0310. Invandrarpolitik 1 0313. Språktest 1 0330. Ideologibegrepp (allmänt, övrigt) 3 0335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 3 0346. Valfrihet, frihet 23 0390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 1 0800. EU, allmänt 1 0803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 7 0992. Övrigt/mobbing 1 8031. EU - nej till EMU 22 8888. Vet inte/vill ej svara 1048 0000. Frågan ej tillämplig 1194 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 407 VALFRÅGA CENTERN 2 45 Loc 715 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(4.2) Centerpartiet - Valfråga 2 <Se F.45 för fullständig frågetext> 3 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 1 0002. Lägre skatter 3 0020. Sveriges ekonomi 2 0022. Lönenivå, lönepolitik 1 0040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 1 0044. Välfärdssamhället, social trygghet 10 0060. Äldrevård 16 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 5 0085. Familjepolitik/barnomsorg 15 0100. Utbildningspolitik, forskning 22 0130. Decentralisering /lokaliseringspolitik /regionalpolitik 6 0140. Jordbrukspolitik 5 0160. Miljö/miljövård, naturvård 1 0165. Havs- och vattenföroreningar 2 0170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris 1 0176. Bensinpriset 3 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 15 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 3 0260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 1 0261. Kärnkraft, allmänt 2 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 2 0310. Invandrarpolitik 1 0335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 1 0342. Systemskifte 1 0344. Rättvisa 1 0346. Valfrihet, frihet 1 0390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 1 0800. EU, allmänt 1 0803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 1 0839. Utträde ur EU/ bibehålla medlemskap i EU 2 8031. EU - nej till EMU 22 8888. Vet inte/vill ej svara 1278 0000. Frågan ej tillämplig 1194 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 408 VALFRÅGA CENTERN 3 45 Loc 719 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(4.3) Centerpartiet - Valfråga 3 <Se F.45 för fullständig frågetext> 2 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 1 0002. Lägre skatter 1 0042. Sociala bidrag 1 0044. Välfärdssamhället, social trygghet 14 0060. Äldrevård 5 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 3 0085. Familjepolitik/barnomsorg 5 0100. Utbildningspolitik, forskning 1 0130. Decentralisering /lokaliseringspolitik /regionalpolitik 1 0160. Miljö/miljövård, naturvård 1 0224. U-hjälp, bistånd, u-landsfrågor 3 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 4 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 2 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 1 0314. Arbetskraftsinvandring 1 0800. EU, allmänt 1 0839. Utträde ur EU/ bibehålla medlemskap i EU 1 0992. Övrigt/mobbing 22 8888. Vet inte/vill ej svara 1360 0000. Frågan ej tillämplig 1194 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 409 VALFRÅGA CENTERN 4 45 Loc 723 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(4.4) Centerpartiet - Valfråga 4 <Se F.45 för fullständig frågetext> 1 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 1 0042. Sociala bidrag 4 0060. Äldrevård 2 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 1 0085. Familjepolitik/barnomsorg 2 0100. Utbildningspolitik, forskning 1 0130. Decentralisering /lokaliseringspolitik /regionalpolitik 2 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 1 0346. Valfrihet, frihet 1 0390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 22 8888. Vet inte/vill ej svara 1392 0000. Frågan ej tillämplig 1194 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 410 VALFRÅGA CENTERN 5 45 Loc 727 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(4.5) Centerpartiet - Valfråga 5 <Se F.45 för fullständig frågetext> 1 0060. Äldrevård 1 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 1 0085. Familjepolitik/barnomsorg 1 0261. Kärnkraft, allmänt 22 8888. Vet inte/vill ej svara 1404 0000. Frågan ej tillämplig 1194 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 411 VALFRÅGA VÄNSTERP 1 45 Loc 731 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(5.1) Vänsterpartiet - Valfråga 1 <Se F.45 för fullständig frågetext> 9 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 2 0002. Lägre skatter 6 0003. Högre skatter för de rika/höginkomsttagare 12 0022. Lönenivå, lönepolitik 7 0030. Offentlig sektor 1 0035. Privatiseringar 4 0040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 1 0042. Sociala bidrag 6 0044. Välfärdssamhället, social trygghet 1 0047. Fördelningspolitik 2 0050. Pensioner - pensionärsfrågor 6 0060. Äldrevård 33 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 6 0085. Familjepolitik/barnomsorg 1 0088. Taxa-tak för daghemsavgifter 2 0091. Pappaledighet 24 0096. Sextimmars arbetsdag - kortare arbetstid 15 0100. Utbildningspolitik, forskning 2 0102. Betygen i skolan 1 0111. Ungdomens och barns framtid och problem 2 0120. Bostadspolitik, allmänt 3 0160. Miljö/miljövård, naturvård 1 0180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 16 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 1 0244. Arbetsmiljö 1 0247. A-kassa 2 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 1 0261. Kärnkraft, allmänt 2 0270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 2 0281. Arbetsrätten 219 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 18 0296. Jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet 3 0299. Homofrågor/adoptionsfrågor 11 0310. Invandrarpolitik 1 0314. Arbetskraftsinvandring 3 0331. Socialism 1 0332. Kommunism, klasskamp, revolution 2 0334. Konservatism, traditioner, det gamla 47 0335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 7 0344. Rättvisa 6 0390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 1 0800. EU, allmänt 2 0803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 5 0839. Utträde ur EU/ bibehålla medlemskap i EU 6 0992. Övrigt/mobbing 1 2391. USA:s krig mot terrorismen 5 8031. EU - nej till EMU 20 8888. Vet inte/vill ej svara 1048 0000. Frågan ej tillämplig 1046 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 412 VALFRÅGA VÄNSTERP 2 45 Loc 735 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(5.2) Vänsterpartiet - Valfråga 2 <Se F.45 för fullständig frågetext> 11 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 1 0002. Lägre skatter 1 0015. Fastighetsskatt 10 0022. Lönenivå, lönepolitik 6 0030. Offentlig sektor 1 0035. Privatiseringar 3 0040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 15 0060. Äldrevård 25 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 1 0076. Köer inom sjukvården 10 0085. Familjepolitik/barnomsorg 13 0096. Sextimmars arbetsdag - kortare arbetstid 13 0100. Utbildningspolitik, forskning 1 0102. Betygen i skolan 3 0160. Miljö/miljövård, naturvård 1 0180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 1 0191. Pornografi och prostitution 1 0227. NATO 6 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 1 0244. Arbetsmiljö 1 0248. Sjukskrivningar, förtidspension, företagshälsovård 1 0249. Övriga arbetsmarknadsfrågor 1 0261. Kärnkraft, allmänt 1 0270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 27 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 7 0296. Jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet 9 0310. Invandrarpolitik 1 0313. Språktest 1 0330. Ideologibegrepp (allmänt, övrigt) 14 0335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 1 0344. Rättvisa 1 0390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 3 0800. EU, allmänt 3 0803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 3 0839. Utträde ur EU/ bibehålla medlemskap i EU 4 0992. Övrigt/mobbing 2 2391. USA:s krig mot terrorismen 2 8031. EU - nej till EMU 20 8888. Vet inte/vill ej svara 1352 0000. Frågan ej tillämplig 1046 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 413 VALFRÅGA VÄNSTERP 3 45 Loc 739 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(5.3) Vänsterpartiet - Valfråga 3 <Se F.45 för fullständig frågetext> 1 0003. Högre skatter för de rika/höginkomsttagare 3 0022. Lönenivå, lönepolitik 1 0035. Privatiseringar 1 0040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 1 0044. Välfärdssamhället, social trygghet 1 0047. Fördelningspolitik 1 0050. Pensioner - pensionärsfrågor 16 0060. Äldrevård 4 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 2 0085. Familjepolitik/barnomsorg 1 0091. Pappaledighet 1 0096. Sextimmars arbetsdag - kortare arbetstid 10 0100. Utbildningspolitik, forskning 2 0102. Betygen i skolan 1 0120. Bostadspolitik, allmänt 2 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 11 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 1 0296. Jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet 1 0298. Jämställdhet mellan män och kvinnor i hemmet 3 0310. Invandrarpolitik 1 0311. Flyktingfrågor 4 0335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 1 0344. Rättvisa 1 0346. Valfrihet, frihet 2 0800. EU, allmänt 2 0803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 1 0839. Utträde ur EU/ bibehålla medlemskap i EU 2 0992. Övrigt/mobbing 1 2391. USA:s krig mot terrorismen 1 8031. EU - nej till EMU 20 8888. Vet inte/vill ej svara 1478 0000. Frågan ej tillämplig 1046 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 414 VALFRÅGA VÄNSTERP 4 45 Loc 743 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(5.4) Vänsterpartiet - Valfråga 4 <Se F.45 för fullständig frågetext> 1 0022. Lönenivå, lönepolitik 4 0060. Äldrevård 1 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 1 0085. Familjepolitik/barnomsorg 1 0100. Utbildningspolitik, forskning 1 0170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris 1 0230. Internationella frågor, allmänt 6 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 1 0310. Invandrarpolitik 3 0335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 1 0803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 1 0992. Övrigt/mobbing 1 8031. EU - nej till EMU 20 8888. Vet inte/vill ej svara 1535 0000. Frågan ej tillämplig 1046 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 415 VALFRÅGA VÄNSTERP 5 45 Loc 747 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(5.5) Vänsterpartiet - Valfråga 5 <Se F.45 för fullständig frågetext> 1 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 1 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 1 0100. Utbildningspolitik, forskning 1 0160. Miljö/miljövård, naturvård 1 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 1 0310. Invandrarpolitik 1 0839. Utträde ur EU/ bibehålla medlemskap i EU 20 8888. Vet inte/vill ej svara 1551 0000. Frågan ej tillämplig 1046 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 416 VALFRÅGA MILJÖPARTI 1 45 Loc 751 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(6.1) Miljöpartiet - de gröna - Valfråga 1 <Se F.45 för fullständig frågetext> 1 0012. Värnskatt 12 0013. Skatteväxling 3 0020. Sveriges ekonomi 1 0080. Alkohol/narkotika. Bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjuda bruk av narkotika, inför motbok och/eller registrering 2 0085. Familjepolitik/barnomsorg 4 0089. Föräldraförsäkring 2 0091. Pappaledighet 10 0096. Sextimmars arbetsdag - kortare arbetstid 6 0100. Utbildningspolitik, forskning 7 0141. Djurhållning (Obs! Vid EU-relaterat använd kod 816) 36 0145. Fiskenäring (OBS! Ej miljörelaterat) 284 0160. Miljö/miljövård, naturvård 1 0162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 3 0165. Havs- och vattenföroreningar 1 0169. Miljöavgifter, miljöskatt 4 0170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris 1 0174. Vägtullar 5 0176. Bensinpriset 10 0177. Trängselavgift 1 0220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 1 0222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 1 0230. Internationella frågor, allmänt 2 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 1 0244. Arbetsmiljö 1 0248. Sjukskrivningar, förtidspension, företagshälsovård 8 0249. Övriga arbetsmarknadsfrågor 13 0260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 19 0261. Kärnkraft, allmänt 13 0262. Kärnkraftens avvecklingsstart 2 0310. Invandrarpolitik 1 0334. Konservatism, traditioner, det gamla 8 0343. Gröna ideer, grön ideologi, icke-tillväxt, ekologisk balans 1 0351. Partipolitiskt samarbete (avser fråga 43) 1 0370. Partiledare 10 0390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 8 0391. Röd - grönt regeringsalternativ 1 0600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 8 0800. EU, allmänt 5 0803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 14 0839. Utträde ur EU/ bibehålla medlemskap i EU 11 0992. Övrigt/mobbing 9 8031. EU - nej till EMU 21 8888. Vet inte/vill ej svara 1048 0000. Frågan ej tillämplig 1023 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 417 VALFRÅGA MILJÖPARTI 2 45 Loc 755 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(6.2) Miljöpartiet - de gröna - Valfråga 2 <Se F.45 för fullständig frågetext> 3 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 6 0013. Skatteväxling 2 0020. Sveriges ekonomi 1 0030. Offentlig sektor 8 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 3 0085. Familjepolitik/barnomsorg 2 0089. Föräldraförsäkring 4 0096. Sextimmars arbetsdag - kortare arbetstid 2 0100. Utbildningspolitik, forskning 1 0120. Bostadspolitik, allmänt 1 0130. Decentralisering /lokaliseringspolitik /regionalpolitik 1 0140. Jordbrukspolitik 2 0141. Djurhållning (Obs! Vid EU-relaterat använd kod 816) 17 0145. Fiskenäring (OBS! Ej miljörelaterat) 24 0160. Miljö/miljövård, naturvård 1 0162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 2 0165. Havs- och vattenföroreningar 2 0167. Luftföroreningar 1 0169. Miljöavgifter, miljöskatt 9 0170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris 2 0174. Vägtullar 5 0176. Bensinpriset 4 0177. Trängselavgift 1 0223. Vapenexport 1 0224. U-hjälp, bistånd, u-landsfrågor 1 0227. NATO 2 0230. Internationella frågor, allmänt 1 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 1 0248. Sjukskrivningar, förtidspension, företagshälsovård 6 0249. Övriga arbetsmarknadsfrågor 1 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 6 0260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 10 0261. Kärnkraft, allmänt 4 0262. Kärnkraftens avvecklingsstart 3 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 1 0310. Invandrarpolitik 1 0313. Språktest 2 0335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 4 0343. Gröna ideer, grön ideologi, icke-tillväxt, ekologisk balans 4 0390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 1 0391. Röd - grönt regeringsalternativ 1 0600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 1 0800. EU, allmänt 3 0803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 4 0839. Utträde ur EU/ bibehålla medlemskap i EU 1 0992. Övrigt/mobbing 4 8031. EU - nej till EMU 21 8888. Vet inte/vill ej svara 1412 0000. Frågan ej tillämplig 1024 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 418 VALFRÅGA MILJÖPARTI 3 45 Loc 759 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(6.3) Miljöpartiet - de gröna - Valfråga 3 <Se F.45 för fullständig frågetext> 3 0013. Skatteväxling 3 0060. Äldrevård 2 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 2 0085. Familjepolitik/barnomsorg 1 0088. Taxa-tak för daghemsavgifter 2 0100. Utbildningspolitik, forskning 1 0130. Decentralisering /lokaliseringspolitik /regionalpolitik 2 0141. Djurhållning (Obs! Vid EU-relaterat använd kod 816) 2 0145. Fiskenäring (OBS! Ej miljörelaterat) 7 0160. Miljö/miljövård, naturvård 1 0165. Havs- och vattenföroreningar 4 0170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris 1 0176. Bensinpriset 3 0177. Trängselavgift 1 0227. NATO 1 0249. Övriga arbetsmarknadsfrågor 4 0260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 1 0262. Kärnkraftens avvecklingsstart 1 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 1 0310. Invandrarpolitik 1 0335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 1 0600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 2 0800. EU, allmänt 1 0803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 2 0839. Utträde ur EU/ bibehålla medlemskap i EU 1 0992. Övrigt/mobbing 1 8031. EU - nej till EMU 21 8888. Vet inte/vill ej svara 1528 0000. Frågan ej tillämplig 1023 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 419 VALFRÅGA MILJÖPARTI 4 45 Loc 763 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(6.4) Miljöpartiet - de gröna - Valfråga 4 <Se F.45 för fullständig frågetext> 2 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 2 0060. Äldrevård 1 0145. Fiskenäring (OBS! Ej miljörelaterat) 3 0160. Miljö/miljövård, naturvård 1 0222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 1 0600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 1 0839. Utträde ur EU/ bibehålla medlemskap i EU 21 8888. Vet inte/vill ej svara 1569 0000. Frågan ej tillämplig 1023 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 420 VALFRÅGA MILJÖPARTI 5 45 Loc 767 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(6.5) Miljöpartiet - de gröna - Valfråga 5 <Se F.45 för fullständig frågetext> 1 0141. Djurhållning (Obs! Vid EU-relaterat använd kod 816) 1 0262. Kärnkraftens avvecklingsstart 1 0600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 1 0839. Utträde ur EU/ bibehålla medlemskap i EU 21 8888. Vet inte/vill ej svara 1575 0000. Frågan ej tillämplig 1024 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 421 VALFRÅGA KRISTDEM 1 45 Loc 771 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(7.1) Kristdemokraterna - Valfråga 1 <Se F.45 för fullständig frågetext> 6 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 6 0002. Lägre skatter 5 0015. Fastighetsskatt 1 0020. Sveriges ekonomi 1 0030. Offentlig sektor 2 0040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 4 0044. Välfärdssamhället, social trygghet 1 0050. Pensioner - pensionärsfrågor 27 0060. Äldrevård 16 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 265 0085. Familjepolitik/barnomsorg 16 0086. Vårdnadsbidrag (även kd:s förslag 1998) 2 0087. Privat barnomsorg 1 0092. Barndaghem 30 0100. Utbildningspolitik, forskning 2 0105. Privata/fristående skolor 2 0111. Ungdomens och barns framtid och problem 2 0183. Lag och ordning 44 0190. Religion, moral och etik, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 1 0191. Pornografi och prostitution 10 0192. Abort 1 0222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 1 0224. U-hjälp, bistånd, u-landsfrågor 4 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 4 0248. Sjukskrivningar, förtidspension, företagshälsovård 1 0249. Övriga arbetsmarknadsfrågor 1 0250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 4 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 2 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 1 0298. Jämställdhet mellan män och kvinnor i hemmet 75 0299. Homofrågor/adoptionsfrågor 9 0310. Invandrarpolitik 1 0311. Flyktingfrågor 1 0313. Språktest 2 0334. Konservatism, traditioner, det gamla 1 0346. Valfrihet, frihet 3 0390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 1 0800. EU, allmänt 1 0803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 4 0992. Övrigt/mobbing 1 8031. EU - nej till EMU 16 8888. Vet inte/vill ej svara 1048 0000. Frågan ej tillämplig 998 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 422 VALFRÅGA KRISTDEM 2 45 Loc 775 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(7.2) Kristdemokraterna - Valfråga 2 <Se F.45 för fullständig frågetext> 5 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 3 0002. Lägre skatter 1 0015. Fastighetsskatt 2 0020. Sveriges ekonomi 3 0040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 1 0041. Sociala reformer 3 0044. Välfärdssamhället, social trygghet 2 0050. Pensioner - pensionärsfrågor 29 0060. Äldrevård 21 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 1 0073. Sjukersättningen/karensdagar 1 0074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 38 0085. Familjepolitik/barnomsorg 7 0086. Vårdnadsbidrag (även kd:s förslag 1998) 1 0087. Privat barnomsorg 1 0089. Föräldraförsäkring 1 0091. Pappaledighet 1 0096. Sextimmars arbetsdag - kortare arbetstid 21 0100. Utbildningspolitik, forskning 1 0102. Betygen i skolan 1 0105. Privata/fristående skolor 2 0183. Lag och ordning 19 0190. Religion, moral och etik, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 5 0192. Abort 3 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 1 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 1 0296. Jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet 1 0298. Jämställdhet mellan män och kvinnor i hemmet 19 0299. Homofrågor/adoptionsfrågor 1 0310. Invandrarpolitik 1 0311. Flyktingfrågor 1 0334. Konservatism, traditioner, det gamla 1 0346. Valfrihet, frihet 1 0390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 2 0992. Övrigt/mobbing 16 8888. Vet inte/vill ej svara 1408 0000. Frågan ej tillämplig 998 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 423 VALFRÅGA KRISTDEM 3 45 Loc 779 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(7.3) Kristdemokraterna - Valfråga 3 <Se F.45 för fullständig frågetext> 1 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 1 0002. Lägre skatter 2 0015. Fastighetsskatt 1 0050. Pensioner - pensionärsfrågor 15 0060. Äldrevård 7 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 11 0085. Familjepolitik/barnomsorg 3 0086. Vårdnadsbidrag (även kd:s förslag 1998) 1 0087. Privat barnomsorg 6 0100. Utbildningspolitik, forskning 1 0111. Ungdomens och barns framtid och problem 1 0140. Jordbrukspolitik 1 0162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 1 0180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 1 0183. Lag och ordning 7 0190. Religion, moral och etik, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 1 0192. Abort 1 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 1 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 4 0299. Homofrågor/adoptionsfrågor 1 0310. Invandrarpolitik 2 0335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 1 0346. Valfrihet, frihet 1 0390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 1 0803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 16 8888. Vet inte/vill ej svara 1537 0000. Frågan ej tillämplig 998 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 424 VALFRÅGA KRISTDEM 4 45 Loc 783 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(7.4) Kristdemokraterna - Valfråga 4 <Se F.45 för fullständig frågetext> 2 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 1 0002. Lägre skatter 1 0020. Sveriges ekonomi 1 0022. Lönenivå, lönepolitik 4 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 1 0076. Köer inom sjukvården 1 0085. Familjepolitik/barnomsorg 1 0087. Privat barnomsorg 2 0100. Utbildningspolitik, forskning 1 0183. Lag och ordning 1 0190. Religion, moral och etik, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 1 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 1 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 2 0299. Homofrågor/adoptionsfrågor 16 8888. Vet inte/vill ej svara 1590 0000. Frågan ej tillämplig 998 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 425 VALFRÅGA KRISTDEM 5 45 Loc 787 width 4 MD= 0 or GE 9996 45(7.5) Kristdemokraterna - Valfråga 5 <Se F.45 för fullständig frågetext> 1 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 1 0002. Lägre skatter 1 0020. Sveriges ekonomi 1 0060. Äldrevård 1 0100. Utbildningspolitik, forskning 1 0299. Homofrågor/adoptionsfrågor 16 8888. Vet inte/vill ej svara 1604 0000. Frågan ej tillämplig 998 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 426 CSES: ÖVERTYGA ANDRA 46 Loc 791 width 1 MD=0 or GE 8 Här kommer några intervjufrågor som ingår i en större internationell undersökning med väljare från många olika länder. Några av frågorna liknar intervjufrågor som Du redan har besvarat men vi ber Dig ändå svara på dem så att resultaten kan jämföras med andra länder. 46A Vi börjar med olika saker som vissa människor gör i samband med val. Gjorde Du något av följande i årets val - talade med människor för att övertyga dem att rösta på ett bestämt parti eller en bestämd kandidat? (VISA SVARSKORT 46AC) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 155 1. Ja 1105 5. Nej 9 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 427 CSES: FREKV ÖVERTYGA 46 Loc 792 width 1 MD=0 or GE 6 46B (PÅVERKADE ANDRA) Hur ofta gjorde Du det - ofta, några gånger, sällan? (VISA SVARSKORT 46BD) 24 1. Ofta 76 2. Några gånger 55 3. Sällan 2162 0. Frågan ej tillämplig 307 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 428 CSES: STÖD PARTI 46 Loc 793 width 1 MD=0 or GE 8 46C Stödde Du ett visst parti eller en viss kandidat genom att t ex delta i möte, sätta upp affisch eller på något annat sätt? (VISA SVARSKORT 46AC) 37 1. Ja 1223 5. Nej 9 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 429 CSES: FREK STÖD PARTI 46 Loc 794 width 1 MD=0 or GE 6 46D (OM JA) Hur ofta gjorde Du det - ofta, några gånger, sällan. (VISA SVARSKORT 46BD) 15 1. Ofta 14 2. Några gånger 8 3. Sällan 2280 0. Frågan ej tillämplig 307 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 430 CSES: KONTAKTAD PARTI 47 Loc 795 width 1 MD=0 or GE 8 47 Under årets valrörelse, blev Du kontaktad av någon kandidat eller av någon från ett politiskt parti som ville övertyga Dig om hur Du skulle rösta? (VISA SVARSKORT 47) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 91 1. Ja 1168 5. Nej 10 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 431 CSES: VIKT FRÅGA 48 Loc 796 width 4 MD= 0 or GE 9996 48 Enligt Din uppfattning, vilken har varit den viktigaste frågan för Sverige under de senaste fyra åren? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 29 0001. Skatter/arbetsgivaravgifter 7 0002. Lägre skatter 2 0015. Fastighetsskatt 119 0020. Sveriges ekonomi 3 0021. Finans- och valutapolitik, räntenivåer, utlandslån 2 0022. Lönenivå, lönepolitik 6 0029. Budgetunderskottet, statsskulden 5 0030. Offentlig sektor 2 0031. Nedskärningar i offentlig service 4 0035. Privatiseringar 6 0040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 19 0044. Välfärdssamhället, social trygghet 3 0047. Fördelningspolitik 2 0050. Pensioner - pensionärsfrågor 1 0053. Det nya pensionssystemet 34 0060. Äldrevård 123 0070. Sjukvård/sjukförsäkring 2 0076. Köer inom sjukvården 32 0085. Familjepolitik/barnomsorg 2 0088. Taxa-tak för daghemsavgifter 49 0100. Utbildningspolitik, forskning 5 0120. Bostadspolitik, allmänt 1 0124. Bostadsbrist 1 0130. Decentralisering /lokaliseringspolitik /regionalpolitik 1 0141. Djurhållning (Obs! Vid EU-relaterat använd kod 816) 10 0160. Miljö/miljövård, naturvård 2 0180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 1 0183. Lag och ordning 2 0190. Religion, moral och etik, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 1 0192. Abort 8 0210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 8 0220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 2 0222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 3 0226. Neutralitet/alliansfrihet 1 0227. NATO 1 0239. Terrorism 248 0240. Sysselsättning, arbetslöshet 3 0244. Arbetsmiljö 9 0248. Sjukskrivningar, förtidspension, företagshälsovård 4 0249. Övriga arbetsmarknadsfrågor 3 0250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 12 0251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 2 0260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 1 0261. Kärnkraft, allmänt 1 0281. Arbetsrätten 5 0295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 40 0310. Invandrarpolitik 5 0311. Flyktingfrågor 3 0312. Rasism, främlingsfientlighet, segregering/integration 4 0335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 1 0338. Mer demokrati, mot diktatur 1 0342. Systemskifte 1 0343. Gröna ideer, grön ideologi, icke-tillväxt, ekologisk balans 1 0344. Rättvisa 2 0346. Valfrihet, frihet 1 0350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 1 0360. Förtroende för partier och politik 83 0800. EU, allmänt 43 0803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 13 0839. Utträde ur EU/ bibehålla medlemskap i EU 1 0849. EU - andra sakfrågor 7 0992. Övrigt/mobbing 1 2391. USA:s krig mot terrorismen 1 8031. EU - nej till EMU 272 8888. Vet inte/vill ej svara 1048 0000. Frågan ej tillämplig 308 9996. Uppgift saknas 1164 9999. Bortfall
VAR 432 CSES: REG SKÖTT FRÅGA 49 Loc 800 width 1 MD=0 or GE 8 49A (NÄMNT VIKTIGASTE FRÅGAN) Om Du tänker på den frågan, alltså (... se fråga 48...), hur tycker Du regeringen har skött sig under de senaste fyra åren - mycket bra, bra, dåligt eller mycket dåligt? (VISA SVARSKORT 49A) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 54 1. Mycket bra 438 2. Bra 358 3. Dåligt 119 4. Mycket dåligt 30 6. Vet inte/vill ej svara 1318 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 433 CSES: REG PÅVERKA 49 Loc 801 width 1 MD=0 or GE 8 49B (NÄMNT VIKTIGASTE FRÅGAN) I vilken utsträckning kan regeringen, kommunerna, landstingen respektive EU påverka utvecklingen när det gäller (...viktigaste frågan i fråga 48...)? (VISA SVARSKORT 49B) 49BA Vi börjar med regeringen FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 401 1. I mycket stor utsträckning 449 2. I ganska stor utsträckning 56 3. I varken stor eller liten utsträckning 54 4. I ganska liten utsträckning 11 5. I mycket liten utsträckning 28 6. Vet inte/vill ej svara 1318 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 434 CSES: KOM PÅVERKA 49 Loc 802 width 1 MD=0 or GE 8 49BB <Påverka utvecklingen viktigaste frågan> Kommunerna <Se F.49B för fullständig frågetext> 164 1. I mycket stor utsträckning 383 2. I ganska stor utsträckning 174 3. I varken stor eller liten utsträckning 181 4. I ganska liten utsträckning 55 5. I mycket liten utsträckning 42 6. Vet inte/vill ej svara 1318 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 435 CSES: LANDST PÅVERKA 49 Loc 803 width 1 MD=0 or GE 8 49BC <Påverka utvecklingen viktigaste frågan> Landstingen <Se F.49B för fullständig frågetext> 117 1. I mycket stor utsträckning 279 2. I ganska stor utsträckning 205 3. I varken stor eller liten utsträckning 206 4. I ganska liten utsträckning 106 5. I mycket liten utsträckning 86 6. Vet inte/vill ej svara 1318 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 436 CSES: EU PÅVERKA 49 Loc 804 width 1 MD=0 or GE 8 49BD <Påverka utvecklingen viktigaste frågan> EU <Se F.49B för fullständig frågetext> 200 1. I mycket stor utsträckning 279 2. I ganska stor utsträckning 144 3. I varken stor eller liten utsträckning 147 4. I ganska liten utsträckning 88 5. I mycket liten utsträckning 141 6. Vet inte/vill ej svara 1318 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 437 CSES: REG SKÖTT SIG 50 Loc 805 width 1 MD=0 or GE 8 50 Om Du tänker på hur regeringen har skött sig mer allmänt under de senaste fyra åren, har den skött sig mycket bra, bra, dåligt eller mycket dåligt? (VISA SVARSKORT 50) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 54 1. Mycket bra 884 2. Bra 237 3. Dåligt 34 4. Mycket dåligt 60 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 438 CSES: DEM I SVERIGE 51 Loc 806 width 1 MD=0 or GE 8 51 På det hela taget, är Du mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd eller inte alls nöjd med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige? (VISA SVARSKORT 51) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 107 1. Mycket nöjd 830 2. Ganska nöjd 265 3. Inte särskilt nöjd 36 4. Inte alls nöjd 31 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 439 CSES: BETYDELSE REG 52 Loc 807 width 1 MD=0 or GE 8 52 Somliga säger att det spelar roll vem som sitter vid makten. Andra säger att det inte spelar någon roll vem som sitter vid makten. Om Du använder skalan på kortet, vilken är Din uppfattning? (VISA SVARSKORT 52) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. 585 1. 1 Det spelar en roll vem som sitter vid makten 340 2. 2 124 3. 3 128 4. 4 64 5. 5 Det spelar inte någon roll vem som sitter vid makten 28 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 440 CSES: BETYDELSE RÖSTA 53 Loc 808 width 1 MD=0 or GE 8 53 Somliga säger att oavsett vem folk röstar på har det ingen betydelse för vad som händer. Andra säger att vem folk röstar på kan ha betydelse för vad som händer. Om Du använder skalan på kortet, vilken är Din uppfattning? (VISA SVARSKORT 53) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. 32 1. Vem folk röstar på har ingen betydelse för vad som händer 69 2. 152 3. 456 4. 527 5. Vem folk röstar på kan ha betydelse för vad som händer 33 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 441 CSES: ÅSIKT DEMOKRATI 54 Loc 809 width 1 MD=0 or GE 8 54 I vilken utsträckning håller Du med om påståendet att: Demokrati kan ha sina problem, men det är bättre än andra styrelseskick. Är Du starkt enig, enig, oenig eller starkt oenig? (VISA SVARSKORT 54) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 657 1. Starkt enig 490 2. Enig 30 3. Oenig 7 4. Starkt oenig 85 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 442 CSES: PARTI SKÖTT SIG 55 Loc 810 width 1 MD=0 or GE 8 55 Hur har (...ups partival i riksdagsvalet 2002...) skött sig under de senaste fyra åren - mycket bra, bra, dåligt eller mycket dåligt? (VISA SVARSKORT 55) FRÅGA 55 STÄLLS ENDAST TILL PERSONER SOM NÄMNT ETT PARTI I FRÅGA 34B. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 117 1. Mycket bra 833 2. Bra 65 3. Dåligt 3 4. Mycket dåligt 63 6. Vet inte/vill ej svara 1236 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 443 CSES: ÅSIKTSREPRESENT 56 Loc 811 width 1 MD=0 or GE 8 56 Med tanke på hur svenska val fungerar i praktiken, i vilken utsträckning tycker Du att valen leder till att riksdagsledamöternas åsikter avspeglar vad väljarna vill - mycket väl, ganska väl, inte särskilt väl, inte alls väl? (VISA SVARSKORT 56) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 24 1. Mycket väl 636 2. Ganska väl 469 3. Inte särskilt väl 31 4. Inte alls väl 109 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 444 CSES: UPS ÅSIKTER 57 Loc 812 width 1 MD=0 or GE 8 57A Skulle Du vilja säga att något av partierna i Sverige representerar Dina åsikter någorlunda väl? (VISA SVARSKORT 57A) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 931 1. Ja 281 5. Nej 57 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 445 CSES: PARTI REPR 57 Loc 813 width 2 MD= 0 or GE 96 57B (PARTI REPRESENTERAR UP:s åsaikter) Vilket parti representerar Dina åsikter bäst? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 96 01. Vänsterpartiet 389 02. Socialdemokraterna 46 03. Centerpartiet 154 04. Folkpartiet 113 05. Moderaterna 71 06. Kristdemokraterna 27 07. Miljöpartiet 9 09. Annat parti 26 88. Vet inte/vill ej svara 1386 00. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 446 CSES: PARTILED REPR 58 Loc 815 width 1 MD=0 or GE 8 58A Oavsett vad Du tycker om partierna, skulle Du vilja säga att någon partiledare representerar Dina åsikter någorlunda väl? (VISA SVARSKORT 58A) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 717 1. Ja 426 5. Nej 126 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 447 CSES: PARTILED REPR 58 Loc 816 width 2 MD= 0 or GE 96 58B (PARTILEDARE REPRESENTERAR UP:S ÅSIKTER) Vilken partiledare representerar Dina åsikter bäst? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 93 01. Gudrun Schyman 288 02. Göran Persson 37 03. Maud Olofsson 100 04. Lars Leijonborg 57 05. Bo Lundgren 103 06. Alf Svensson 5 07. Peter Eriksson 9 08. Maria Wetterstrand 3 09. Annan partiledare 22 88. Vet inte/vill ej svara 1600 00. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 448 CSES: PARTIANHÄNGARE 59 Loc 818 width 1 MD=0 or GE 8 59A Uppfattar Du Dig vanligtvis som stående nära något speciellt politiskt parti? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 589 1. Ja 651 5. Nej 29 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 449 CSES: PARTIPREF 1 59 Loc 819 width 2 MD= 0 or GE 96 59B (PARTIANHÄNGARE) Vilket parti är det? 59B(1) Partipreferens - Först nämnda parti FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 73 01. Vänsterpartiet 281 02. Socialdemokraterna 28 03. Centerpartiet 65 04. Folkpartiet 81 05. Moderata samlingspartiet 36 06. Kristdemokraterna 13 07. Miljöpartiet - de gröna 2 09. Annat parti 10 88. Vet ej/vill ej svara 1728 00. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 450 CSES: PARTIPREF 2 59 Loc 821 width 2 MD= 0 or GE 96 59B(2) Partipreferens - Andra nämnda parti <Se F.59B för fullständig frågetext> 52 01. Vänsterpartiet 39 02. Socialdemokraterna 9 03. Centerpartiet 49 04. Folkpartiet 11 05. Moderata samlingspartiet 25 06. Kristdemokraterna 16 07. Miljöpartiet - de gröna 7 09. Annat parti 371 55. Ingen andra partipreferens 1738 00. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 451 CSES: PARTIPREF 3 59 Loc 823 width 2 MD= 0 or GE 96 59B(3) Partipreferens - Tredje nämnda parti <Se F.59B för fullständig frågetext> 8 01. Vänsterpartiet 10 02. Socialdemokraterna 14 03. Centerpartiet 9 04. Folkpartiet 3 05. Moderata samlingspartiet 17 06. Kristdemokraterna 11 07. Miljöpartiet - de gröna 2 09. Annat parti 505 55. Ingen tredje partipreferens 1738 00. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 452 CSES: HÖGST PREFERENS 59 Loc 825 width 2 MD= 0 or GE 96 59C (NÄMNT FLERA PARTIER) Vilket parti känner Du Dig stå närmast? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 28 01. Vänsterpartiet 92 02. Socialdemokraterna 8 03. Centerpartiet 26 04. Folkpartiet 30 05. Moderata samlingspartiet 12 06. Kristdemokraterna 9 07. Miljöpartiet - de gröna 3 88. Vet ej/vill ej svara 2109 00. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 453 CSES: NÄRA PARTI 59 Loc 827 width 1 MD=0 or GE 8 59D (EJ PARTIANHÄNGARE) Är det något parti som Du känner Dig stå lite närmare än de andra partierna? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 463 1. Ja 189 5. Nej 28 6. Vet inte/vill ej svara 1637 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 454 CSES: NÄRMASTE PARTI 59 Loc 828 width 2 MD= 0 or GE 96 59E (EJ PARTIANHÄNGARE MED NÄRA PARTI) Vilket parti är det? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 47 01. Vänsterpartiet 152 02. Socialdemokraterna 25 03. Centerpartiet 98 04. Folkpartiet 63 05. Moderata samlingspartiet 39 06. Kristdemokraterna 27 07. Miljöpartiet - de gröna 6 09. Annat parti 6 88. Vet ej/vill ej svara 1854 00. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 455 CSES: PARTIIDENTIFIKA 59 Loc 830 width 1 MD=0 or GE 8 59F (ANGETT NÄRA PARTI) Känner Du Dig stå mycket nära detta parti, ganska nära eller inte särskilt nära? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 139 1. Mycket nära 705 2. Ganska nära 182 3. Inte särskilt nära 10 6. Vet inte/vill ej svara 1281 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 456 CSES: INST CENTERN 60 Loc 831 width 2 MD=90 or GE 96 60A Jag skulle vilja veta vad Du anser om vart och ett av partierna. Kan Du placera partierna på en skala mellan 0 och 10, där 0 betyder att Du ogillar ett parti mycket medan 10 betyder att Du gillar ett parti mycket. Om jag kommer till ett parti Du inte känner till, eller inte vet tillräckligt mycket om för att bedöma, säg bara till. (VISA SVARSKORT 60) 60AA Det första partiet är centerpartiet FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR, JÄMFÖR FRÅGA 10 I ETAPP A 22 00. Ogillar mycket 15 01. 76 02. 160 03. 168 04. 378 05. 143 06. 112 07. 62 08. 14 09. 18 10. Gillar mycket 101 88. Vet inte/vill ej svara 1048 90. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 457 CSES: INST MODERATER 60 Loc 833 width 2 MD=90 or GE 96 60AB <Placering> Moderata samlingspartiet <Se F.60A för fullständig frågetext> 160 00. Ogillar mycket 113 01. 141 02. 146 03. 117 04. 149 05. 96 06. 99 07. 98 08. 50 09. 35 10. Gillar mycket 65 88. Vet inte/vill ej svara 1048 90. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 458 CSES: INST VÄNSTERP 60 Loc 835 width 2 MD=90 or GE 96 60AC <Placering> Vänsterpartiet <Se F.60A för fullständig frågetext> 158 00. Ogillar mycket 84 01. 132 02. 138 03. 99 04. 150 05. 94 06. 119 07. 122 08. 61 09. 39 10. Gillar mycket 73 88. Vet inte/vill ej svara 1048 90. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 459 CSES: INST FOLKP 60 Loc 837 width 2 MD=90 or GE 96 60AD <Placering> Folkpartiet <Se F.60A för fullständig frågetext> 38 00. Ogillar mycket 26 01. 56 02. 108 03. 135 04. 240 05. 159 06. 155 07. 156 08. 91 09. 32 10. Gillar mycket 73 88. Vet inte/vill ej svara 1048 90. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 460 CSES: INST SOCDEM 60 Loc 839 width 2 MD=90 or GE 96 60AE <Placering> Socialdemokraterna <Se F.60A för fullständig frågetext> 29 00. Ogillar mycket 30 01. 50 02. 70 03. 93 04. 196 05. 113 06. 144 07. 204 08. 150 09. 139 10. Gillar mycket 51 88. Vet inte/vill ej svara 1048 90. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 461 CSES: INST MILJÖP 60 Loc 841 width 2 MD=90 or GE 96 60AF <Placering> Miljöpartiet de gröna <Se F.60A för fullständig frågetext> 113 00. Ogillar mycket 101 01. 133 02. 130 03. 128 04. 239 05. 127 06. 102 07. 65 08. 29 09. 30 10. Gillar mycket 72 88. Vet inte/vill ej svara 1048 90. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 462 CSES: INST KRISTDEM 60 Loc 843 width 2 MD=90 or GE 96 60AF <Placering> Kristdemokraterna <Se F.60A för fullständig frågetext> 106 00. Ogillar mycket 87 01. 131 02. 131 03. 150 04. 192 05. 115 06. 98 07. 99 08. 52 09. 23 10. Gillar mycket 85 88. Vet inte/vill ej svara 1048 90. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 463 CSES: INST OLOFSSON 60 Loc 845 width 2 MD=90 or GE 96 60B Vi behåller samma skala, men nu vill jag veta hur mycket Du gillar eller ogillar några av våra partiledare. Om jag nämner en partiledare du inte känner till eller inte vet tillräckligt om, säg bara till. 60BA Den första partiledaren är Maud Olofsson? 32 00. Ogillar mycket 35 01. 89 02. 125 03. 127 04. 266 05. 132 06. 119 07. 115 08. 44 09. 24 10. Gillar mycket 161 88. Vet inte/vill ej svara 1048 90. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 464 CSES: INST LUNDGREN 60 Loc 847 width 2 MD=90 or GE 96 60BB <Placering> Bo Lundgren <Se F.60B för fullständig frågetext> 142 00. Ogillar mycket 102 01. 180 02. 177 03. 154 04. 174 05. 88 06. 66 07. 41 08. 26 09. 14 10. Gillar mycket 105 88. Vet inte/vill ej svara 1048 90. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 465 CSES: INST SCHYMAN 60 Loc 849 width 2 MD=90 or GE 96 60BC <Placering> Gudrun Schyman <Se F.60B för fullständig frågetext> 98 00. Ogillar mycket 80 01. 82 02. 129 03. 122 04. 160 05. 124 06. 151 07. 130 08. 61 09. 65 10. Gillar mycket 67 88. Vet inte/vill ej svara 1048 90. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 466 CSES: INST LEIJONBORG 60 Loc 851 width 2 MD=90 or GE 96 60BD <Placering> Lars Leijonborg <Se F.60B för fullständig frågetext> 52 00. Ogillar mycket 43 01. 83 02. 116 03. 128 04. 201 05. 180 06. 184 07. 121 08. 48 09. 26 10. Gillar mycket 87 88. Vet inte/vill ej svara 1048 90. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 467 CSES: INST PERSSON 60 Loc 853 width 2 MD=90 or GE 96 60BE <Placering> Göran Persson <Se F.60B för fullständig frågetext> 32 00. Ogillar mycket 39 01. 56 02. 74 03. 101 04. 180 05. 126 06. 196 07. 181 08. 123 09. 109 10. Gillar mycket 52 88. Vet inte/vill ej svara 1048 90. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 468 CSES: INST ERIKSSON 60 Loc 855 width 2 MD=90 or GE 96 60BF <Placering> Peter Eriksson <Se F.60B för fullständig frågetext> 64 00. Ogillar mycket 73 01. 109 02. 131 03. 118 04. 190 05. 99 06. 73 07. 50 08. 14 09. 24 10. Gillar mycket 324 88. Vet inte/vill ej svara 1048 90. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 469 CSES: INST WETTERSTRAND Loc 857 width 2 MD=90 or GE 96 60BG <Placering> <Se F.60B för fullständig frågetext> 63 00. Ogillar mycket 54 01. 95 02. 125 03. 149 04. 190 05. 102 06. 71 07. 48 08. 17 09. 22 10. Gillar mycket 333 88. Vet inte/vill ej svara 1048 90. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 470 CSES: INST SVENSSON 60 Loc 859 width 2 MD=90 or GE 96 60BH <Placering> Alf Svensson <Se F.60B för fullständig frågetext> 65 00. Ogillar mycket 54 01. 91 02. 106 03. 129 04. 206 05. 128 06. 135 07. 148 08. 76 09. 49 10. Gillar mycket 82 88. Vet inte/vill ej svara 1048 90. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 471 VH-SKALA: UP 61 Loc 861 width 2 MD=90 or GE 96 61A I politiken talar man ibland om vänster och höger. Var skulle Du placera Dig själv på en skala mellan 0 och 10 där 0 står för vänster och 10 står för höger? (VISA SVARSKORT 61) 63 00. Vänster 63 01. 95 02. 147 03. 129 04. 246 05. 114 06. 160 07. 120 08. 26 09. 36 10. Höger 70 88. Vet inte/vill ej svara 1048 90. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 472 CSES: VH-SKALA FOLKP 61 Loc 863 width 2 MD=90 or GE 96 61B Var skulle Du placera partierna på samma skala? (VISA SVARSKORT 61) 61BA Folkpartiet 1 00. Vänster 1 01. 5 02. 14 03. 37 04. 160 05. 305 06. 375 07. 163 08. 33 09. 30 10. Höger 112 88. Vet inte/vill ej svara 1048 90. Frågan ej tillämplig 340 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 473 CSES: VH-SKALA SOCDEM 61 Loc 865 width 2 MD=90 or GE 96 61BB <Placering> Socialdemokraterna <Se F.61B för fullständig frågetext> 96 00. Vänster 82 01. 158 02. 223 03. 255 04. 212 05. 75 06. 30 07. 18 08. 9 09. 8 10. Höger 73 88. Vet inte/vill ej svara 1048 90. Frågan ej tillämplig 337 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 474 CSES:VH-SKALA MODERAT 61 Loc 867 width 2 MD=90 or GE 96 61BC <Placering> Moderata samlingspartiet <Se F.61B för fullständig frågetext> 3 00. Vänster 2 01. 5 02. 9 03. 15 04. 28 05. 30 06. 65 07. 165 08. 284 09. 551 10. Höger 82 88. Vet inte/vill ej svara 1048 90. Frågan ej tillämplig 337 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 475 CSES:VH-SKAL VÄNSTERP 61 Loc 869 width 2 MD=90 or GE 96 61BD <Placering> Vänsterpartiet <Se F.61B för fullständig frågetext> 416 00. Vänster 307 01. 217 02. 136 03. 43 04. 29 05. 4 06. 4 07. 1 08. 2 09. 2 10. Höger 80 88. Vet inte/vill ej svara 1048 90. Frågan ej tillämplig 335 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 476 CSES: VH-SKALA CENTP 61 Loc 871 width 2 MD=90 or GE 96 61BE <Placering> Centerpartiet <Se F.61B för fullständig frågetext> 2 00. Vänster 1 01. 12 02. 27 03. 59 04. 406 05. 369 06. 183 07. 60 08. 10 09. 8 10. Höger 101 88. Vet inte/vill ej svara 1048 90. Frågan ej tillämplig 338 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 477 CSES: VH-SKALA MILJÖP 61 Loc 873 width 2 MD=90 or GE 96 61BF <Placering> Miljöpartiet - de gröna <Se F.61B för fullständig frågetext> 36 00. Vänster 63 01. 121 02. 210 03. 276 04. 312 05. 57 06. 12 07. 10 08. 3 09. 9 10. Höger 129 88. Vet inte/vill ej svara 1048 90. Frågan ej tillämplig 338 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 478 CSES:VH-SKAL KRISTDEM 61 Loc 875 width 2 MD=90 or GE 96 61BG <Placering> Kristdemokraterna <Se F.61B för fullständig frågetext> 4 00. Vänster 5 01. 11 02. 29 03. 33 04. 100 05. 180 06. 283 07. 266 08. 137 09. 85 10. Höger 105 88. Vet inte/vill ej svara 1048 90. Frågan ej tillämplig 338 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 479 CSES:KONT RD-LEDAMOT 62 Loc 877 width 1 MD=0 or GE 8 62 Under de senaste fem åren, har Du gjort något av följande saker för att uttrycka Dina politiska åsikter? (VISA SVARSKORT 62) 62A Kontaktat en politiker personligen eller skriftligen eller på annat sätt? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 165 1. Ja 1095 5. Nej 9 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 480 CSES: DEMONSTRERAT 62 Loc 878 width 1 MD=0 or GE 8 62B Deltagit i en protestaktion eller demonstration? <Se F.62 för fullständig frågetext> 127 1. Ja 1130 5. Nej 12 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 481 CSES: SAMARBETE 62 Loc 879 width 1 MD=0 or GE 8 62C Samarbetat med människor med samma övertygelse som Du själv? <Se F.62 för fullständig frågetext> 178 1. Ja 1073 5. Nej 18 6. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 482 CSES: RESP INDIVIDEN 63 Loc 880 width 1 MD=0 or GE 6 63 Hur stor respekt finns det i Sverige för individens frihet och mänskliga rättigheter? Tycker du att det finns en mycket stor respekt för individens frihet och mänskliga rättigheter, ganska stor respekt, inte särskilt stor respekt, eller ingen respekt alls? (VISA SVARSKORT 63) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 140 1. Mycket stor respekt 823 2. Ganska stor respekt 242 3. Inte särskilt stor respekt 13 4. Ingen respekt alls 51 5. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 307 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 483 CSES: POL KORRUPTION 64 Loc 881 width 1 MD=0 or GE 6 64 Hur vanligt är det med korruption bland svenska politiker, som att exempelvis ta mutor - mycket vanligt, ganska vanligt, inte särskilt vanligt, inte alls vanligt? (VISA SVARSKORT 64) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 37 1. Mycket vanligt 240 2. Ganska vanligt 637 3. Inte särskilt vanligt 201 4. Inte alls vanligt 154 5. Vet inte/vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 307 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 484 CSES: SVAR VIA INTERNET Loc 882 width 1 MD=0 or GE 6 Det var den sista frågan i det internationella frågeblocket (frågorna 46-64) Svaren på dessa frågor kommer att användas i internationell jämförande forskning och kommer bland annat att förmedlas via Internet. Alla svar är avidentifierade. Vad någon enskild person svarat kommer aldrig att framgå. Av formellt juridiska skäl måste vi fråga Dig om Du accepterar att Dina svar tillsammans med alla andras, på dessa internationella frågor, förmedlas via Internet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1193 1. Ja 76 5. Nej 1048 0. Frågan ej tillämplig 307 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 485 ARBETSMARKNADSGRUPP 65 Loc 883 width 2 MD=96 or GE 99 Avslutningsvis följer några frågor om Dig själv. 65A Jag börjar med några frågor om sysselsättning och förvärvsarbete. Vilka av grupperna på det här kortet tillhör Du? (VISA SVARSKORT 65A) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1491 01. Förvärvsarbetande 9 02. Arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 4 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning i AMS regi 3 04. Genomgår utbildning med stöd av kunskapslyftet 96 05. Arbetslös 386 06. Ålderspensionär 107 07. Förtidspensionär 14 08. Hemarbetande 205 09. Studerande 309 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 486 TIDIGARE FÖRVÄRVSARB 65 Loc 885 width 1 MD=0 or GE 8 65B (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Har Du tidigare haft förvärvsarbete? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 704 1. Ja 86 5. Nej 8 6. Vill ej svara 1519 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 487 YRKE 65 Loc 886 width 3 MD=996 or GE 999 65C Vilket yrke har/hade Du? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilket slags arbete sysslar/sysslade Du huvudsakligen med? FRÅGAN STÄLLS BÅDE TILL YRKESVERKSAM UP OCH TIDIGARE YRKESVERKSAM UP. OM UP TIDIGARE VARIT YRKESVERKSAM ANVÄNDS FORMULERINGARNA MED ORDEN "HADE" OCH "SYSSLADE" FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 14 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 6 014. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 77 015. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 95 016. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 4 017. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 3 021. Hälso- och sjukvårdsarbete: företagare med apoteksrörelse 5 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare - sjukgymnast och liknande med egen praktik, innehavare av privat vårdhem, homeopat 4 025. Hälso- och sjukvårdsarbete: kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete hit föres: apotekare (anställd) 46 026. Hälso- och sjukvårdsarbete: "sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 87 027. Hälso- och sjukvårdsarbete: biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 62 028. Hälso- och sjukvårdsarbete: biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 1 033. 9 034. Pedagogiskt arbete: arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 106 035. Pedagogiskt arbete: ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 40 036. Pedagogiskt arbete: klasslärare och övriga lärare 1 038. 3 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 4 043. Litterärt och konstnärligt arbete: utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 3 044. Litterärt och konstnärligt arbete: yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 6 045. Litterärt och konstnärligt arbete: övriga 2 047. Litterärt och konstnärligt arbete: rutinmässigt tekniskt (biträdes) arbete 1 051. Biologiskt arbete: företagare med kvalificerad biologisk utbildning hit föres: veterinär med egen praktik 4 052. Biologiskt arbete: kvalificerat arbete - forskning, rådgivning, vård 3 056. Biologiskt arbete: arbete på teknikernivå närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning 8 061. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 28 065. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: Övriga med kvalificerat arbete 33 066. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: socialvårdstjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 6 075. Personalmän m fl: personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 14 076. Personalmän m fl: personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 11 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: företagare med kvalificerad kompetens 1 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 35 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: övriga med kvalificerat arbete 21 086. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: programmerare 1 091. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: företagare med kvalificerad kompetens 1 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning hit föres: borgmästare, häradshövding, länsåklagare, länspolischef, kronofogde 3 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 1 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 6 116. Religiöst arbete: pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 5 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: företagare inom yrkesområdet 2 124. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande hit föres: redaktionschef 17 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 2 133. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: översättare, ej anställd 1 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning 10 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 1 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 4 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete 15 155. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 22 156. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 6 164. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 20 165. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 13 166. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 7 171. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 19 174. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 27 175. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 2 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare 26 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 35 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 5 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsförman 12 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 32 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsman 20 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 5 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 29 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 16 314. Parti- och detaljhandelsföretag: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 7 315. Parti- och detaljhandelsföretag: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete; även: reklamkonsulent 21 316. Parti- och detaljhandelsföretag: arbetsledning som förman eller motsvarande 9 317. Parti- och detaljhandelsföretag: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare, (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 26 318. Parti- och detaljhandelsföretag: biträdesarbete i affär 2 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 3 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 53 328. Affärsbiträden m fl: biträdesarbete i affär 2 332. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 1 334. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsförings- eller reklamavdelning 3 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 1 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 13 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 10 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 17 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 344; även reklamkonsulent 12 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 10 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 8 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 23 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 2 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 1 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 3 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: manuellt arbete 16 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 2 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 11 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 3 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 9 448. Skogsarbete: manuellt arbete 2 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 2 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 12 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 1 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman 51 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga 4 635. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 4 638. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: däcksmanskap 3 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 12 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 21 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 15 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 7 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 4 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare 3 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 3 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 11 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 2 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 4 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 3 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 34 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 8 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 13 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 84 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 4 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 3 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 23 758. Elektroarbete: manuellt arbete 5 762. Träarbete: företagare med mindre företag 3 766. Träarbete: förman/arbetsledare 33 768. Träarbete: manuellt arbete 5 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 1 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 7 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 7 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 4 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 11 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 2 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 1 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 17 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 2 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 12 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 1 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 4 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 9 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 6 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 4 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 30 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 2 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 1 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 1 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 1 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 3 866. Grafiskt arbete: förman/arbetsledare 3 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 17 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 2 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 3 917. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: brandman 5 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 9 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 3 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 16 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 52 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 3 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 47 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 7 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 2 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 5 947. Övrigt servicearbete: fotograf 34 948. Övrigt servicearbete: övrigt (manuellt) servicearbete 5 956. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar m fl: övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 7 957. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar m fl: poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 4 958. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar m fl: vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 3 966. Hemsystrar m fl: föreståndare 26 967. Hemsystrar m fl: hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem 59 968. Hemsystrar m fl: hemsamarit, åldringsvårdarinna 1 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 20 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 3 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 1 986. Militärt arbete: underofficerare 1 988. Vet ej/vill ej svara 402 996. Uppgift saknas 1163 999. Bortfall
VAR 488 HEL- ELLER DELTIDSARB 65 Loc 889 width 1 MD=0 or GE 8 65D (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Hur mycket arbetar/arbetade Du i genomsnitt i veckan? (VISA SVARSKORT 65D) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1773 1. Heltid 403 2. Deltid, minst 15 timmar i veckan 45 3. Deltid, mindre än 15 timmar i veckan 1 6. Vill ej svara 94 0. Frågan ej tillämplig 308 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 489 NÄRINGSGREN 65 Loc 890 width 3 MD= 0 or GE 996 65E (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten vid Din arbetsplats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 53 001. Jordbruk, jakt 15 002. Skogsbruk 2 003. Fiske, fiskevård 3 011. Kolbrytning 3 012. Råpetroleum- och naturgasutvinning 2 013. Malmbrytning 2 019. Annan brytning och utvinning 32 021. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 18 022. Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri 52 023. Trävarutillverkning 19 024. Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion 26 025. Grafisk produktion, förlagsverksamhet 37 026. Tillverkning av kemiska produkter, petroleumprodukter, gummi- och plastvaror 161 033. Verkstadsvarutillverkning 32 034. Tillverkning av elektriska produkter 6 035. Byggande och reparation av fartyg, båtar 8 039. Annan tillverkning 21 041. El-, gas- och värmeförsörjning 1 042. Vattenförsörjning 87 051. Byggnadsverksamhet 13 052. Värme-, ventilations- och sanitetsarbeten 23 053. Elektrisk installation 61 061. Partihandel och varuförmedling 3 062. Partihandel med transportmedel, bränsle och drivmedel, varuförmedling av transportmedel , bränsle och drivmedel 124 063. Detaljhandel 25 064. Bil- och drivmedelsdetaljhandel 62 065. Restaurang- och hotellverksamhet 64 071. Samfärdsel 29 072. Personbilstransport, lastbils- och annan vägtransport 19 073. Sjötransport 12 074. Luftfart 46 075. Post- och telekommunikation 33 081. Bank- och annan finansverksamhet 12 082. Försäkringsverksamhet 109 083. Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppdragsverksamhet 37 085. Teknisk uppdragsverksamhet 114 087. Offentlig förvaltning och brandskyddsverksamhet 28 088. Försvarsverksamhet, polisverksamhet 24 089. Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet 202 090. Undervisning, forskning, sjukvård mm 4 091. Forsknings- och utvecklingsverksamhet 31 092. Naturvetenskaplig forskning, teknologisk forskning- och utvecklingsverksamhet 431 093. Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet, socialvård 26 094. Intresseorganisationer, ideella och kulturella organisationer 2 095. Arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer 1 096. Politiska organisationer 48 097. Rekreationsverksamhet, kulturell verksamhet 30 098. Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet 94 000. Frågan ej tillämplig 337 996. Uppgift saknas 1164 999. Bortfall
VAR 490 YRKESGRUPP 65 Loc 893 width 2 MD= 0 or GE 96 65F (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Du hör/hörde till? (VISA SVARSKORT 65F) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 658 01. Tjänsteman 295 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 40 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 826 04. Arbetare 144 05. Arbetare med arbetsledande funktion 11 06. Egenanställd arbetare 28 07. Jordbrukare: ingen anställd 7 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 94 09. Företagare: ingen anställd 77 10. Företagare: 1-9 anställda 20 11. Företagare: 10 eller fler anställda 23 88. Vill ej svara 86 00. Frågan ej tillämplig 315 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 491 FAST ANSTÄLLNING 65 Loc 895 width 1 MD=0 or GE 8 65F(1) (ANSTÄLLD) Har/Hade Du fast anställning (tillsvidareanställning) <Se F.65F för fullständig frågetext> 1661 1. Ja 287 5. Nej 8 6. Annat svar 2 7. Vet inte/vill ej svara 346 0. Frågan ej tillämplig 320 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 492 ANST MED EGET FÖRETAG 65 Loc 896 width 1 MD=0 or GE 8 65F(2) (ANSTÄLLD) Har/Hade Du eget företag vid sidan om din anställning? <Se F.65F för fullständig frågetext> 127 1. Ja 1829 5. Nej 2 6. Vet inte/vill ej svara 346 0. Frågan ej tillämplig 320 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 493 FLERA ARBETEN 65 Loc 897 width 1 MD=0 or GE 8 65F(3) (ANSTÄLLD) Arbetar/arbetade Du regelbundet med någonting annat vid sidan om Din ordinarie anställning? <Se F.65F för fullständig frågetext> 226 1. Ja 1730 5. Nej 2 6. Vet inte/vill ej svara 346 0. Frågan ej tillämplig 320 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 494 OFF/PRIVAT TJÄNST 65 Loc 898 width 1 MD=0 or GE 8 65G (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 241 1. Statlig 521 2. Kommunal 115 3. Landstingskommunal 1336 4. Privat 10 6. Vill ej svara 86 0. Frågan ej tillämplig 315 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 495 EGET HÄLSOTILLSTÅND 65 Loc 899 width 2 MD=96 or GE 99 65H Hur bedömer Du Ditt allmänna hälsotillstånd? Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. (VISA SVARSKORT 65H) 14 00. Mycket dåligt 23 01. 34 02. 77 03. 77 04. 186 05. 82 06. 239 07. 587 08. 399 09. 582 10. Mycket gott 16 88. Vet inte/vill ej svara 308 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 496 SJUKSKRIVNING 65 Loc 901 width 1 MD=9 65I Har Du varit sjukskriven någon gång under de 12 senaste månaderna? 721 1. Ja 1108 2. Nej 789 5. Ej tillämpligt 6 8. Vet inte/vill ej svara 1164 9. Bortfall
VAR 497 LÄNGD SJUKSKRIVNING 65 Loc 902 width 1 MD=0 or GE 9 65J (SJUKSKRIVEN SENASTE ÅRET) Hur länge har Du sammanlagt varit sjukskriven under de senaste 12 månaderna? (VISA SVARSKORT 65J) 310 1. Sammanlagt i några dagar till 1 vecka 214 2. Sammanlagt i 1 vecka till 1 månad 115 3. Sammanlagt i 1 till 6 månader 37 4. Sammanlagt i 6 till 12 månader 40 5. I mer än 12 månader 5 8. Vet inte/vill ej svara 1903 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 498 STUDERANDE 66 Loc 903 width 1 MD=6 or GE 9 66A(1) Bedriver Du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller yrkesutbildning? OBS! UP SOM PÅ FRÅGA 63A SVARAT STUDERANDE SKALL ENDAST HA TILLÄGGSFRÅGAN FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 309 1. Ja 2000 5. Nej 8 8. Vill ej svara 307 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 499 HEL- EL DELTIDSSTUD 66 Loc 904 width 1 MD=0 or GE 8 66A(2) (STUDERAR) Studerar Du på heltid eller deltid? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 207 1. Ja, heltid 99 2. Ja, deltid 3 6. Vill ej svara 2008 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 500 SKOLUTBILDNING 66 Loc 905 width 2 MD=96 or GE 99 66B Vilken skolutbildning har Du genomgått/Vilken skolutbildning genomgår Du? (TILLÄGGSFRÅGA:) Har Du någon annan praktisk eller teoretisk utbildning? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 272 01. Folkskola: Enbart 6- eller 7-årig folkskola 185 02. Grundskola: 8- eller 9-årig grund-, enhets- eller kommunal mellanskola 182 03. Yrkesskola: Yrkes- och lärlingsskola, verkstadsskola, 1-årig handelsutbildning 102 04. Realskola: Realskola, flickskola, folkhögskola etc 339 05. 2-årigt gymnasium: 2-årigt gymnasium, tekniskt institut, handelsinstitut, studerande på denna nivå 126 06. 3 eller 4-årigt gymnasium: Ej examen, studerande på denna nivå 392 07. 3 eller 4-årigt gymnasium: Examen 181 08. Universitet, högskola: Ej examen, studerande på denna nivå 529 09. Universitet, högskola: Examen, vidarestuderande 9 88. Vet inte/vill ej svara 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 501 FACKLIGT MEDLEMSKAP 67 Loc 907 width 1 MD=6 or GE 9 67A(1) Är Du medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan yrkesorganisation? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1486 1. Ja 819 5. Nej 12 8. Vill ej svara 307 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 502 FACKLIG ORGANISATION 67 Loc 908 width 3 MD=996 or GE 999 67A(2) (OM JA:) Vilken organisation är Du medlem av? 1 081. Svenska pilotföreningen 18 082. Fackförbundet Ledarna (Tidigare TCO) 9 100. LO utan uppgift om förbund (även FCO) 39 101. Industrifacket (industriarbetarförbundet, fabriksarbetarförbundet, beklädnadsarbetarförbundet) 46 103. Svenska Byggnadsarbetarförbundet 12 104. Svenska Elektrikerförbundet 9 106. Fastighetsanställdas förbund 6 107. (Försäkringsanställdas förbund) 4 108. Grafiska fackförbundet 53 109. Handelsanställdas förbund 19 110. Hotell- och restaurang(anställdas förbund) 227 111. Svenska Kommunalarbetarförbundet 17 113. Svenska Livsmedelsarbetarförbundet 107 114. Svenska Metallindustriarbetarförbundet (Gruvindustriarbetarförbundet) 1 115. Svenska Musikerförbundet 6 116. Svenska Målarförbundet 9 117. Svenska Pappersindustriförbundet 14 118. Svenska skogs- och träfacket (skogsarbetarförbundet, träindustriarbetarförbundet) 40 120. Fackarbetarförbundet för service och kommunikation (statsanställda, sjöfolksförbundet) 23 121. Transportarbetarförbundet 1 198. Hamnarbetarförbundet 4 199. Sveriges arbetares centralorganisation (SAC), även syndikalisterna, lokala samorganisationer, LS eller federationer inom SAC 3 200. TCO, utan uppgift om organisation 1 201. (Sveriges arbetsledarförbund) 5 202. Finansförbundet (bankmannaförbundet) 2 203. Farmaciaförbundet (apotekstjänstemannaförbundet) 1 206. Försvarsförbundet (Försvarets civila tjänstemannaförbund) 4 207. Försäkringstjänstemannaförbundet 71 208. Tjänstemannaförbundet (Handelstjänstemannaförbundet) 29 209. Vårdförbundet (svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund) 156 210. SIF, (Svenska industritjänstemannaförbundet) 6 211. (Svenska) journalistförbundet 94 212. SKTF (Sveriges kommunaltjänstemannaförbund) 92 213. Lärarförbundet (facklärarförbundet) 10 214. Svenska polisförbundet 40 216. Statstjänstemannaförbundet (posttjänstemännens förening) 5 217. (Svenska) teaterförbundet 3 218. Tull och kust 10 300. SACO, utan uppgift om organisation 3 301. Akademiker inom biologisk produktion, konsumtion samt miljöplanering 1 302. Sveriges arkitekter (Arkitektförbundet) 9 303. Civilekonomerna 9 304. DIK-förbundet (Akademiker inom dokumentation, information och kultur) 1 305. (tidigare föreningen Sveriges fögderichefer) 5 306. Ingeniörsförbundet 32 307. Jurist- och samhällsvetarförbundet 3 308. Legitimerade sjukgymnasters riksförbund 31 309. Lärarnas riksförbund 1 311. SACO:s tjänstemannaförbund (SACO:s allmänna tjänstemannaförbund, SR:s allmänna tjänstemannaförbund) 2 312. Sveriges skolledarförbund 2 315. Kyrkans akademikerförbund (svenska kyrkans personalförbund/ svenska prästförbundet) 23 316. (Sveriges) civilingeniörsförbund 2 317. Sveriges farmaceutförbund 14 320. Sveriges läkarförbund 6 321. Sveriges naturvetarförbund 4 322. Sveriges psykologförbund 17 323. Akademikerförbundet SSR (Sveriges socionomers riksförbund) 5 324. Sveriges tandläkareförbund 6 325. Sveriges universitetslärarförbund (Sveriges universitets- och högskoleamanuensers förbund Sveriges universitetslärarförbund) 1 326. Sveriges veterinärförbund 1 327. (Lotsförbundet) 3 328. Förbundet Sveriges arbetsterapeuter 2 331. Officersförbundet (obs se 83) 55 400. Företagare - eller arbetsgivareorganisationer (med eller utan specificering av organisation) ekl organisationer som kan hänföras till koder med 5 eller 6 som hundrasiffra 6 500. Icke-fackliga organisationer för fria yrkesutövare och/ eller personer med viss kvalificerad yrkesutbildning 20 610. LRF: även jordbrukarungdomens förbund 4 776. Fristående arbetarorganisation 7 777. Annan organisation 23 888. Vill ej svara 819 992. Ingen facklig organisation 310 996. Uppgift saknas 1164 999. Bortfall
VAR 503 FACKLIG MEDLEM HUSH 68 Loc 911 width 1 MD=0 or GE 8 68 Är Det någon annan person i Ditt hushåll som är medlem av någon facklig organisation? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 626 1. Ja 475 5. Nej 136 6. Nej, ensam i hushållet 32 7. Vill ej svara 1048 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 504 MEDL POL PARTI EL ORG 69 Loc 912 width 1 MD=6 or GE 9 69A(1) Är Du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 171 1. Ja 2134 5. Nej 12 8. Vet inte/vill ej svara 307 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 505 PARTIMEDLEMSKAP 69 Loc 913 width 2 MD= 0 or GE 96 69A(2) (OM JA:) Vilket parti eller politisk organisation är Du medlem av? SKRIV UPP NAMNET PÅ DET PARTI/DE ORGANISATIONER UP NÄMNER. FLER ÄN EN ORGANISATION KAN FÖREKOMMA FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1 10. Lokala partier 8 11. Vänsterpartiet 65 12. Socialdemokraterna 27 13. Centerpartiet 6 14. Folkpartiet 35 15. Moderata samlingspartiet 10 16. Kristdemokraterna 3 17. Miljöpartiet, de gröna 4 20. Annat icke-kommunistiskt parti 1 23. Centerns kvinnoförbund 1 31. Ung vänster 7 70. Övriga organisationer 1 74. Kampanjorganisationen Nej till EU 2146 00. Frågan ej tillämplig 309 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 506 AKTIV PARTI/POL ORG 69 Loc 915 width 1 MD=0 or GE 8 69B (MEDLEM POLITISKT PARTI) Är Du aktiv medlem av ... (PARTI/POLITISK ORGANISATION)? Med aktiv menar jag att man går på möten några gånger per år. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 72 1. Ja, aktiv 98 5. Nej, inte aktiv 1 6. Vet inte/vill ej svara 2146 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 507 KYRKOBESÖK 70 Loc 916 width 1 MD=8 or GE 9 70A Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i statskyrkan, i någon frikyrka eller någon annan kyrka eller samfund? (VISA SVARSKORT 70A) SOM GUDSTJÄNST RÄKNAS OCKSÅ T.EX. RADIO- OCH TV-GUDSTJÄNST OCH SJUKHUSANDAKT FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 53 1. Varje vecka 59 2. 2 eller flera gånger i månaden 63 3. En gång i månaden 565 4. 2 - 11 gånger om året 578 5. En gång om året 988 6. Aldrig 11 7. Vet inte/vill ej svara 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 508 KYRKA ELLER SAMFUND 70 Loc 917 width 1 MD=0 or GE 8 70B (BESÖKER KYRKA/SAMFUND) Brukar Du för det mesta gå i statskyrkan, i någon frikyrka eller i någon annan kyrka eller samfund? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1142 1. Statskyrkan 98 2. Frikyrka 41 3. Annan kyrka eller samfund 6 5. Vet ej/vill ej svara 31 7. Annat svar 999 0. Frågan ej tillämplig 307 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 509 RELIGIÖS TRO 71 Loc 918 width 1 MD=6 or GE 9 71 Allmänt sett, hur religiös skulle Du vilja säga att Du är? (VISA SVARSKORT 71) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 78 1. Mycket religiös 424 2. Ganska religiös 1133 3. Inte särskilt religiös 648 4. Har ingen religiös tro 34 8. Vet inte/vill ej svara 307 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 510 CIVILSTÅND 72 Loc 919 width 1 MD=6 or GE 9 72 När det gäller Ditt civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet stämmer bäst in på Din situation? (VISA SVARSKORT 72) 1538 1. Gift/sammanboende 105 2. Ensamstående: änka/änkling 205 3. Ensamstående: frånskild 454 4. Ensamstående: aldrig gift 10 5. Annat svar: Särbo 5 8. Vet inte/vill ej svara 307 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 511 MA: YRKESGRUPP 73 Loc 920 width 2 MD= 0 or GE 96 73 (GIFT/SAMMANBOENDE ELLER ÄNKA/ÄNKLING) Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Din make/maka/sammanboende hör/hörde till? FORMULERINGEN "SOM DIN MAKE/MAKA/SAMMANBOENDE HÖRDE TILL" ANVÄNDS OM MAKE/MAKA/SAMMANBOENDE TIDIGARE VARIT YRKESVERKSAM, OCH FRÅGAN SKALL DÅ AVSE DENNES SENASTE~(VISA SVARSKORT 73) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 430 01. Tjänsteman 208 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 37 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 587 04. Arbetare 68 05. Arbetare med arbetsledande funktion 12 06. Egenanställd arbetare 24 07. Jordbrukare: ingen anställd 5 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 78 09. Företagare: ingen anställd 74 10. Företagare: 1-9 anställda 18 11. Företagare: 10 eller fler anställda 2 20. Annat svar: Aldrig förvärvsarbetat 6 25. Annat svar: Arbetslös 15 26. Annat svar: Pensionär 12 27. Annat svar: Förtidspension 6 28. Annat svar: Hemarbetande 46 29. Annat svar: Studerande 25 88. Vet inte/vill ej svara 664 00. Frågan ej tillämplig 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 512 SUBJ KLASSTILLHÖRIGH 74 Loc 922 width 1 MD=6 or GE 9 74 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj, dvs det hushåll Du tillhör, vilken av följande kategorier anser Du då stämmer bäst? (VISA SVARSKORT 74) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1076 1. Arbetarfamilj 612 2. Tjänstemannafamilj 290 3. Högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj 62 4. Jordbrukarfamilj 181 5. Företagarfamilj 96 8. Vet inte, vill ej svara 307 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 513 UP:S UPPVÄXTORT 75 Loc 923 width 2 MD=96 or GE 99 75A Var någonstans har Du huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av alternativen på det här kortet. (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 587 01. Ren landsbygd i Sverige 623 02. Mindre tätort i Sverige 618 03. Stad eller större tätort i Sverige 355 04. Stockholm, Göteborg eller Malmö 21 05. Annat land i Norden 49 06. Annat land i Europa 52 07. Land utanför Europa 12 88. Vet ej/vill ej svara 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 514 FADERNS UPPVÄXTORT 75 Loc 925 width 2 MD=96 or GE 99 75B Var någonstans har Din far huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av alternativen på det här kortet. (VISA SVARSKORT 75) (SOM FAR AVSES ÄVEN ANNAN PERSON I ROLLEN AV FAR) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 921 01. Ren landsbygd i Sverige 477 02. Mindre tätort i Sverige 403 03. Stad eller större tätort i Sverige 244 04. Stockholm, Göteborg eller Malmö 55 05. Annat land i Norden 104 06. Annat land i Europa 76 07. Land utanför Europa 37 88. Vet ej/vill ej svara 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 515 MODERNS UPPVÄXTORT 75 Loc 927 width 2 MD=96 or GE 99 75C Var någonstans har Din mor huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av alternativen på det här kortet. (VISA SVARSKORT 75) (SOM MOR AVSES ÄVEN ANNAN PERSON I ROLLEN AV MOR) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 901 01. Ren landsbygd i Sverige 520 02. Mindre tätort i Sverige 403 03. Stad eller större tätort i Sverige 238 04. Stockholm, Göteborg eller Malmö 76 05. Annat land i Norden 90 06. Annat land i Europa 76 07. Land utanför Europa 13 88. Vet ej/vill ej svara 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 516 BOSTADSTYP 76 Loc 929 width 1 MD=6 or GE 9 76A UP:s nuvarande bostad FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 307 1. Lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 1050 2. Villa eller radhus i småhusområde 272 3. Lägenhet i flerfamiljshus i höghusområde 665 4. Lägenhet i flerfamiljshus (ej höghusområde) 20 5. Annan bostad 3 8. Vill ej svara 307 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 517 HYR ELLER ÄGER BOSTAD 76 Loc 930 width 1 MD=6 or GE 9 76B Hyr eller äger Du eller någon annan i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 712 1. Hyr bostaden 1588 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 16 8. Vet inte/vill ej svara 308 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 518 SPRÅK I HUSHÅLLET 77 Loc 931 width 1 MD=6 or GE 9 77A Vilket språk talas vanligtvis i Ditt hushåll? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 2222 1. Svenska 86 2. Annat språk (ange vilket) 8 8. Vet inte/vill ej svara 308 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 519 LÄSA ENGELSKA 77 Loc 932 width 1 MD=6 or GE 9 77B Här kommer en fråga om Dina språkkunskaper. Kan Du läsa en enkel text på följande språk? (VISA SVARSKORT 77B) 77B(1) Kan Du läsa en enkel text på engelska? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1772 1. Ja, utan problem 285 2. Ja, med vissa svårigheter 249 5. Nej 10 8. Vet inte/vill ej svara 308 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 520 LÄSA TYSKA 77 Loc 933 width 1 MD=6 or GE 9 77B(2) Kan Du läsa en enkel text på tyska? <Se F.77B för fullständig frågetext> 546 1. Ja, utan problem 679 2. Ja, med vissa svårigheter 1078 5. Nej 13 8. Vet inte/vill ej svara 308 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 521 LÄSA FRANSKA 77 Loc 934 width 1 MD=6 or GE 9 77B(3) Kan Du läsa en enkel text på franska? <Se F.77B för fullständig frågetext> 115 1. Ja, utan problem 301 2. Ja, med vissa svårigheter 1888 5. Nej 12 8. Vet inte/vill ej svara 308 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 522 LÄSA SPANSKA 77 Loc 935 width 1 MD=6 or GE 9 77B(4) Kan Du läsa en enkel text på spanska? <Se F.77B för fullständig frågetext> 90 1. Ja, utan problem 207 2. Ja, med vissa svårigheter 2005 5. Nej 14 8. Vet inte/vill ej svara 308 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 523 HEMMAVARANDE BARN 78 Loc 936 width 1 MD=6 or GE 9 78 Finns det några barn under 18 år som ingår i Ditt hushåll? (OM UP SVARAR JA, FRÅGA EFTER VARJE BARNS KÖN OCH ÅLDER) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 790 1. Ja 1520 5. Nej 308 8. Vill ej svara 6 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 524 ANTAL BARN Loc 937 width 1 MD=8 or GE 9 78A Antal barn i hushållet <Se F.78 för fullständig frågetext> 1520 0. Inga barn 305 1. Ett barn 324 2. Två barn 121 3. Tre barn 29 4. Fyra barn 8 5. Fem barn 1 6. Sex barn 6 7. Vill ej svara 310 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 525 BARN 1: KÖN 78 Loc 938 width 1 MD=0 or GE 8 78B(1.1) <Hemmavarande barn> Kön 1:a barn <Se F.78 för fullständig frågetext> 438 1. Pojke 350 2. Flicka 6 6. Vill ej svara 1520 0. Frågan ej tillämplig 310 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 526 BARN 1: ÅLDER 78 Loc 939 width 2 MD=90 or GE 96 78B(1.2) <Hemmavarande barn> Ålder 1:a barn <Se F.78 för fullständig frågetext> 00. 0 år . . 17. 17 år 6 88. Vill ej svara 1520 90. Frågan ej tillämplig 311 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 19 39 34 23 27 32 33 38 29 33 39 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 88 90 96 99 Frek: 55 75 46 59 61 67 78 6 1520 311 1164 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 88 90 96 99 Frek: 55 75 46 59 61 67 78 6 1520 311 1164
VAR 527 BARN 2: KÖN 78 Loc 941 width 1 MD=0 or GE 8 78B(2.1) <Hemmavarande barn> Kön 2:a barn <Se F.78 för fullständig frågetext> 243 1. Pojke 240 2. Flicka 6 6. Vill ej svara 1520 0. Frågan ej tillämplig 615 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 528 BARN 2: ÅLDER 78 Loc 942 width 2 MD=90 or GE 96 78B(2.2) <Hemmavarande barn> Ålder 2:a barn <Se F.78 för fullständig frågetext> 00. 0 år . . 17. 17 år 6 88. Vill ej svara 1520 90. Frågan ej tillämplig 616 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 14 14 25 29 23 28 24 12 36 38 44 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 88 90 96 99 Frek: 43 36 35 37 25 11 8 6 1520 616 1164 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 88 90 96 99 Frek: 43 36 35 37 25 11 8 6 1520 616 1164
VAR 529 BARN 3: KÖN 78 Loc 944 width 1 MD=0 or GE 8 78B(3.1) <Hemmavarande barn> Kön 3:e barn <Se F.78 för fullständig frågetext> 73 1. Pojke 86 2. Flicka 6 6. Vill ej svara 1520 0. Frågan ej tillämplig 939 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 530 BARN 3: ÅLDER 78 Loc 945 width 2 MD=90 or GE 96 78B(3.2) <Hemmavarande barn> Ålder 3:e barn <Se F.78 för fullständig frågetext> 00. 0 år . . 17. 17 år 6 88. Vill ej svara 1520 90. Frågan ej tillämplig 939 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 3 11 6 13 10 12 14 12 7 13 17 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 88 90 96 99 Frek: 11 7 7 3 4 2 7 6 1520 939 1164 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 88 90 96 99 Frek: 11 7 7 3 4 2 7 6 1520 939 1164
VAR 531 BARN 4: KÖN 78 Loc 947 width 1 MD=0 or GE 8 78B(4.1) <Hemmavarande barn> Kön 4:e barn <Se F.78 för fullständig frågetext> 15 1. Pojke 23 2. Flicka 6 6. Vill ej svara 1520 0. Frågan ej tillämplig 1060 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 532 BARN 4: ÅLDER 78 Loc 948 width 2 MD=90 or GE 96 78B(4.2) <Hemmavarande barn> Ålder 4:e barn <Se F.78 för fullständig frågetext> 00. 0 år . . 17. 17 år 6 88. Vill ej svara 1520 90. Frågan ej tillämplig 1060 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall Kod: 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 2 2 2 3 4 3 2 4 3 4 1 Kod: 12 13 14 15 88 90 96 99 Frek: 2 2 1 3 6 1520 1060 1164
VAR 533 BARN 5: KÖN 78 Loc 950 width 1 MD=0 or GE 8 78B(5.1) <Hemmavarande barn> Kön 5:e barn <Se F.78 för fullständig frågetext> 6 1. Pojke 3 2. Flicka 6 6. Vill ej svara 1520 0. Frågan ej tillämplig 1089 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 534 BARN 5: ÅLDER 78 Loc 951 width 2 MD=90 or GE 96 78B(5.2) <Hemmavarande barn> Ålder 5:e barn <Se F.78 för fullständig frågetext> 00. 0 år . . 17. 17 år 6 88. Vill ej svara 1520 90. Frågan ej tillämplig 1089 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall Kod: 0 3 5 6 11 12 16 88 90 96 99 Frek: 2 1 1 2 1 1 1 6 1520 1089 1164 Kod: 0 3 5 6 11 12 16 88 90 96 99 Frek: 2 1 1 2 1 1 1 6 1520 1089 1164
VAR 535 BARN 6: KÖN 78 Loc 953 width 1 MD=0 or GE 8 78B(6.1) <Hemmavarande barn> Kön 6:e barn <Se F.78 för fullständig frågetext> 1 1. Pojke 0 2. Flicka 6 6. Vill ej svara 1520 0. Frågan ej tillämplig 1097 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 536 BARN 6: ÅLDER 78 Loc 954 width 2 MD=90 or GE 96 78B(6.2) <Hemmavarande barn> Ålder 6:e barn <Se F.78 för fullständig frågetext> 00. 0 år . . 17. 17 år 6 88. Vill ej svara 1520 90. Frågan ej tillämplig 1097 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall Kod: 0 88 90 96 99 Frek: 1 6 1520 1097 1164
VAR 537 UP:S BOSTADSORT Loc 956 width 1 MD=6 or GE 9 Var bor UP? INTERVJUARENS NOTERING EFTER AVSLUTAD INTERVJU FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 381 1. Ren landsbygd 516 2. Mindre tätort 437 3. Förort till stad eller större tätort 978 4. Stad eller större tätort 4 8. Vägrar svara 308 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 538 INTERVJUTID I MINUTER Loc 957 width 3 MD=996 or GE 999 Intervjutid i minuter 000. 0 minuter . . 210. 210 minuter 1 996. Uppgift saknas 1164 999. Bortfall Kod: 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 3 4 96 70 68 22 21 12 1 15 1 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 25 Frek: 1 2 22 5 10 11 1 58 3 3 46 Kod: 26 27 28 29 30 34 35 36 38 39 40 Frek: 6 2 3 1 34 3 28 2 5 1 46 Kod: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 3 5 6 4 116 3 5 2 4 166 2 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 6 7 3 162 9 13 15 5 309 6 12 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 13 4 161 3 6 16 3 209 6 5 1 Kod: 74 75 76 77 78 80 82 83 84 85 87 Frek: 1 161 1 3 6 112 5 3 1 52 2 Kod: 89 90 92 93 95 96 97 98 100 102 104 Frek: 1 147 2 4 32 2 1 1 37 1 1 Kod: 105 107 109 110 115 118 120 121 123 125 130 Frek: 27 3 1 28 16 1 28 1 1 7 11 Kod: 135 140 145 150 155 165 170 175 180 210 996 Frek: 6 4 1 6 2 2 2 1 2 1 1 Kod: 999 Frek: 1164
VAR 539 ÖNSKAR FÅ REDOGÖRELSE 98 Loc 960 width 1 MD=6 or GE 9 Önskar få "REDOGÖRELSE 98" 363 1. Ja, up önskar få "REDOGÖRELSE 98" 2260 5. Ej markerat 1 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 540 ÖNSKAR FÅ REDOGÖRELSE 02 Loc 961 width 1 MD=6 or GE 9 Önskar få "REDOGÖRELSE 02" 1040 1. Ja, up önskar få "REDOGÖRELSE 02" 1583 5. Ej markerat 1 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 541 PERSONRÖST RD-VAL E1 Loc 962 width 1 MD=0 or GE 8 E:1B(1) I årets val var det möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av kandidaterna på valsedeln. Utnyttjade Du möjligheten att personrösta i riksdagsvalet? 223 1. Ja 731 5. Nej 1610 0. Frågan ej tillämplig 60 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 542 PERSONRÖSTNING NAMN E1 Loc 963 width 5 E1B(2) Om Du personröstade kommer Du ihåg namnet på den Du kryssade för? Namnuppgifter se separat kodlista E:1B(2.1) Personröstning - kandidatens namn Valid-n=3788 Min=9998 Max=91056 Mean=11221.0 St.Dev=7843.3
VAR 543 PERSONRÖSTNING KÖN E1 Loc 968 width 1 MD=0 or GE 9 E:1B(2.2) Personröstning - kandidatens kön 76 1. Man 63 2. Kvinna 2485 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 544 PERSONRÖST RÄTT/FEL E1 Loc 969 width 1 MD=0 or GE 9 Personröstning - rätt/fel 117 1. Rätt 7 3. Fel, ej med på lista i up:s egna valkrets, men med på riksdagslista i annan valkrets 14 5. Fel, ej med på någon lista 2486 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 545 TIDPUNKT POSTRÖST E4 Loc 970 width 1 MD=0 or GE 6 E:4 Poströstade Du i årets val? Om Du poströstade gjorde Du det under sista veckan före valet eller poströstade Du tidigare under valrörelsen? 632 1. Jag röstade i vallokal 178 2. Jag poströstade under sista veckan före valet 83 3. Jag poströstade tidigare under valrörelsen 88 5. Jag röstade inte 1610 0. Frågan ej tillämplig 33 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 546 EJ TILLGÅNG INTERNET E7 Loc 971 width 1 MD=0 or GE 9 E:7 Har Du under 2002 besökt någon eller några av följande hemsidor på Internet för att få information om politik eller vad de politiska partierna står för? Har ej tillgång till Internet 334 1. Markerat 680 5. Ej markerat 1610 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 547 MORGONTIDN HEMSIDA E7 Loc 972 width 1 MD=0 or GE 6 E:7(1) Har besökt någon morgontidnings hemsida <Se F.E:7 för fullständig frågetext> 89 1. Ja, flera gånger 117 3. Ja, någon gång 420 5. Nej, aldrig 1944 0. Frågan ej tillämplig 54 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 548 KVÄLLSTIDN HEMSIDA E7 Loc 973 width 1 MD=0 or GE 6 E:7(2) Har besökt någon kvällstidnings hemsida <Se F.E:7 för fullständig frågetext> 110 1. Ja, flera gånger 128 3. Ja, någon gång 392 5. Nej, aldrig 1944 0. Frågan ej tillämplig 50 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 549 TV-KANALS HEMSIDA E7 Loc 974 width 1 MD=0 or GE 6 E:7(3) Har besökt någon TV-kanals hemsida <Se F.E:7 för fullständig frågetext> 51 1. Ja, flera gånger 99 3. Ja, någon gång 461 5. Nej, aldrig 1944 0. Frågan ej tillämplig 69 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 550 RIKSDAGENS HEMSIDA E7 Loc 975 width 1 MD=0 or GE 6 E:7(4) Har besökt riksdagens hemsida <Se F.E:7 för fullständig frågetext> 10 1. Ja, flera gånger 35 3. Ja, någon gång 561 5. Nej, aldrig 1944 0. Frågan ej tillämplig 74 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 551 VALMYNDIGHETS HEMS E7 Loc 976 width 1 MD=0 or GE 6 E:7(5) Har besökt valmyndighets hemsida <Se F.E:7 för fullständig frågetext> 7 1. Ja, flera gånger 28 3. Ja, någon gång 569 5. Nej, aldrig 1944 0. Frågan ej tillämplig 76 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 552 VÄNSTERPARTIET HEMSIDA 7 Loc 977 width 1 MD=0 or GE 6 E:9(6) Har besökt vänsterpartiets hemsida <Se F.E:7 för fullständig frågetext> 7 1. Ja, flera gånger 32 3. Ja, någon gång 567 5. Nej, aldrig 1944 0. Frågan ej tillämplig 74 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 553 SOCIALDEMS HEMSIDA E7 Loc 978 width 1 MD=0 or GE 6 E:7(7) Har besökt socialdemokraternas hemsida <Se F.E:7 för fullständig frågetext> 10 1. Ja, flera gånger 45 3. Ja, någon gång 554 5. Nej, aldrig 1944 0. Frågan ej tillämplig 71 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 554 CENTERPARTIET HEMSIDA E7 Loc 979 width 1 MD=0 or GE 6 E:7(8) Har besökt centerpartiets hemsida <Se F.E:7 för fullständig frågetext> 3 1. Ja, flera gånger 25 3. Ja, någon gång 573 5. Nej, aldrig 1944 0. Frågan ej tillämplig 79 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 555 FOLKPARTIETS HEMSIDA E7 Loc 980 width 1 MD=0 or GE 6 E:7(9) Har besökt folkpartiets hemsida <Se F.E:7 för fullständig frågetext> 8 1. Ja, flera gånger 38 3. Ja, någon gång 558 5. Nej, aldrig 1944 0. Frågan ej tillämplig 76 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 556 MODERATERNAS HEMSIDA E7 Loc 981 width 1 MD=0 or GE 6 E:7(10) Har besökt moderaternas hemsida <Se F.E:7 för fullständig frågetext> 12 1. Ja, flera gånger 42 3. Ja, någon gång 552 5. Nej, aldrig 1944 0. Frågan ej tillämplig 74 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 557 KRISTDEMS HEMSIDA E7 Loc 982 width 1 MD=0 or GE 6 E:7(11) Har besökt kristdemokraternas hemsida <Se F.E:7 för fullständig frågetext> 9 1. Ja, flera gånger 24 3. Ja, någon gång 567 5. Nej, aldrig 1944 0. Frågan ej tillämplig 80 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 558 MILJÖPARTIETS HEMSIDA E7 Loc 983 width 1 MD=0 or GE 6 E:7(12) Har besökt miljöpartiets hemsida <Se F.E:7 för fullständig frågetext> 3 1. Ja, flera gånger 34 3. Ja, någon gång 565 5. Nej, aldrig 1944 0. Frågan ej tillämplig 78 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 559 RIKSDAGSKAND HEMSIDA E7 Loc 984 width 1 MD=0 or GE 6 E:7(13) Har besökt en eller flera riksdagskandidaters hemsida <Se F.E:7 för fullständig frågetext> 4 1. Ja, flera gånger 24 3. Ja, någon gång 565 5. Nej, aldrig 1944 0. Frågan ej tillämplig 87 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 560 VALRÖRELSE:INTRESSANT E8 Loc 985 width 1 MD=0 or GE 9 E:8 Hur skulle Du vilja beteckna årets valrörelse? Kryssa för de beteckningar som bäst stämmer överens med Din uppfattning. Fler än en beteckning kan anges. E:8(1) Intressant och spännande 192 1. Markerat 822 5. Ej markerat 1610 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 561 VALRÖRELSE: KÄBBEL E8 Loc 986 width 1 MD=0 or GE 9 E:8(2) <Årets valrörelsen> För mycket partikäbbel <Se F.E:8 för fullständig frågetext> 469 1. Markerat 545 5. Ej markerat 1610 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 562 VALRÖRELSE: AGGRESSIV 8 Loc 987 width 1 MD=0 or GE 9 E:8(3) <Årets valrörelsen> Alltför konfliktfylld och aggressiv <Se F.E:8 för fullständig frågetext> 89 1. Markerat 925 5. Ej markerat 1610 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 563 VALRÖRELSE: P-SKILLN E8 Loc 988 width 1 MD=0 or GE 9 E:8(4) <Årets valrörelse> Klara skillnader mellan partierna <Se F.E:8 för fullständig frågetext> 138 1. Markerat 876 5. Ej markerat 1610 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 564 VALRÖRELSE: PARTILED E8 Loc 989 width 1 MD=0 or GE 9 E:8(5) <Årets valrörelse> Alltför koncentrerad på partiledarna <Se F.E:8 för fullständig frågetext> 374 1. Markerat 640 5. Ej markerat 1610 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 565 VALRÖRELSE: SAKLIG E8 Loc 990 width 1 MD=0 or GE 9 E:8(6) <Årets valrörelse> Saklig och informativ <Se F.E:8 för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 962 5. Ej markerat 1610 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 566 VALRÖRELSE: SVÅRBEGR E8 Loc 991 width 1 MD=0 or GE 9 E:8(7) <Årets valrörelse> Svårbegriplig valdebatt i press, radio och TV <Se F.E:8 för fullständig frågetext> 159 1. Markerat 855 5. Ej markerat 1610 0. Frågan ej tillämplig 1164 9. Bortfall
VAR 567 INSTÄLLN: VÄNSTERP E9 Loc 992 width 1 MD=0 or GE 6 E:9 Har Din inställning till partierna förändrats under årets valrörelse? För vart och ett av partierna, har Din inställning blivit: E:9(1) Vänsterpartiet 23 1. Mycket mer positiv 123 2. Något mer positiv 552 3. Varken mer positiv eller mer negativ 162 4. Något mer negativ 99 5. Mycket mer negativ 1610 0. Frågan ej tillämplig 55 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 568 INSTÄLLN: SOCIALDEM E9 Loc 993 width 1 MD=0 or GE 6 E:9(2) <Förändrad inställning under valrörelsen> Socialdemokraterna <Se F.E:9 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket mer positiv 245 2. Något mer positiv 498 3. Varken mer positiv eller mer negativ 106 4. Något mer negativ 58 5. Mycket mer negativ 1610 0. Frågan ej tillämplig 42 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 569 INSTÄLLN: CENTERN E9 Loc 994 width 1 MD=0 or GE 6 E:9(3) <Förändrad inställning under valrörelsen> Centerpartiet <Se F.E:9 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket mer positiv 197 2. Något mer positiv 518 3. Varken mer positiv eller mer negativ 147 4. Något mer negativ 58 5. Mycket mer negativ 1610 0. Frågan ej tillämplig 61 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 570 INSTÄLLN: FOLKPARTIET 9 Loc 995 width 1 MD=0 or GE 6 E:9(4) <Förändrad inställning under valrörelsen> Folkpartiet <Se F.E:9 för fullständig frågetext> 110 1. Mycket mer positiv 293 2. Något mer positiv 378 3. Varken mer positiv eller mer negativ 106 4. Något mer negativ 66 5. Mycket mer negativ 1610 0. Frågan ej tillämplig 61 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 571 INSTÄLLN: MODERATERNA 9 Loc 996 width 1 MD=0 or GE 6 E:9(5) <Förändrad inställning under valrörelsen> Moderata samlingspartiet <Se F.E:9 för fullständig frågetext> 15 1. Mycket mer positiv 58 2. Något mer positiv 432 3. Varken mer positiv eller mer negativ 240 4. Något mer negativ 212 5. Mycket mer negativ 1610 0. Frågan ej tillämplig 57 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 572 INSTÄLLN: KRISTDEM E9 Loc 997 width 1 MD=0 or GE 6 E:9(6) <Förändrad inställning under valrörelsen> Kristdemokraterna <Se F.E:9 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket mer positiv 123 2. Något mer positiv 517 3. Varken mer positiv eller mer negativ 181 4. Något mer negativ 107 5. Mycket mer negativ 1610 0. Frågan ej tillämplig 62 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 573 INSTÄLLN: MILJÖPARTI E9 Loc 998 width 1 MD=0 or GE 6 E:9(7) <Förändrad inställning under valrörelsen> Miljöpartiet - de gröna <Se F.E:9 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket mer positiv 193 2. Något mer positiv 472 3. Varken mer positiv eller mer negativ 132 4. Något mer negativ 119 5. Mycket mer negativ 1610 0. Frågan ej tillämplig 59 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 574 INSTÄLLN: G SCHYMAN 10 Loc 999 width 1 MD=0 or GE 6 E:10 Och hur har Din inställning till partiledarna förändrats under årets valrörelse? För var och en av partiledarna, har Din inställning blivit: E:10(1) Gudrun Schyman 48 1. Mycket mer positiv 168 2. Något mer positiv 480 3. Varken mer positiv eller mer negativ 156 4. Något mer negativ 108 5. Mycket mer negativ 1618 0. Frågan ej tillämplig 46 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 575 INSTÄLLN: G PERSSON E10 Loc 1000 width 1 MD=0 or GE 6 E:10(2) <Förändrad inställning under valrörelsen> Göran Persson <Se F.E:10 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket mer positiv 269 2. Något mer positiv 401 3. Varken mer positiv eller mer negativ 101 4. Något mer negativ 60 5. Mycket mer negativ 1618 0. Frågan ej tillämplig 39 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 576 INSTÄLLN: M OLOFSSON E10 Loc 1001 width 1 MD=0 or GE 6 E:10(3) <Förändrad inställning under valrörelsen> Maud Olofsson <Se F.E:10 för fullständig frågetext> 92 1. Mycket mer positiv 208 2. Något mer positiv 421 3. Varken mer positiv eller mer negativ 140 4. Något mer negativ 64 5. Mycket mer negativ 1645 0. Frågan ej tillämplig 54 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 577 INST: L LEIJONBORG E10 Loc 1002 width 1 MD=0 or GE 6 E:10(4) <Förändrad inställning under valrörelsen> Lars Leijonborg <Se F.E:10 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket mer positiv 280 2. Något mer positiv 336 3. Varken mer positiv eller mer negativ 111 4. Något mer negativ 54 5. Mycket mer negativ 1625 0. Frågan ej tillämplig 51 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 578 INSTÄLLN: B LUNDGREN E10 Loc 1003 width 1 MD=0 or GE 6 E:10(5) <Förändrad inställning under valrörelsen> Bo Lundgren <Se F.E:10 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket mer positiv 71 2. Något mer positiv 425 3. Varken mer positiv eller mer negativ 257 4. Något mer negativ 182 5. Mycket mer negativ 1618 0. Frågan ej tillämplig 50 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 579 INSTÄLLN: A SVENSSON E10 Loc 1004 width 1 MD=0 or GE 6 E:10(6) <Förändrad inställning under valrörelsen> Alf Svensson <Se F.E:10 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket mer positiv 151 2. Något mer positiv 525 3. Varken mer positiv eller mer negativ 137 4. Något mer negativ 85 5. Mycket mer negativ 1618 0. Frågan ej tillämplig 58 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 580 INSTÄLLN: P ERIKSSON E10 Loc 1005 width 1 MD=0 or GE 6 E:10(7) <Förändrad inställning under valrörelsen> Peter Eriksson <Se F.E:10 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket mer positiv 165 2. Något mer positiv 412 3. Varken mer positiv eller mer negativ 88 4. Något mer negativ 68 5. Mycket mer negativ 1772 0. Frågan ej tillämplig 50 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 581 INST: WETTERSTRAND E10 Loc 1006 width 1 MD=0 or GE 6 E:10(8) <Förändrad inställning under valrörelsen> Maria Wetterstrand <Se F.E:10 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket mer positiv 191 2. Något mer positiv 394 3. Varken mer positiv eller mer negativ 78 4. Något mer negativ 65 5. Mycket mer negativ 1760 0. Frågan ej tillämplig 54 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 582 DATUM ENKÄT INKOM Loc 1007 width 5 MD= 0 or GE 99999 Datum enkäten inkom 63 20920. 20 september 2002 248 20923. 23 september 2002 188 20924. 24 september 2002 59 20925. 25 september 2002 79 20927. 27 september 2002 26 20930. 30 september 2002 21 21001. 1 oktober 2002 10 21002. 2 oktober 2002 8 21003. 3 oktober 2002 15 21004. 4 oktober 2002 26 21007. 7 oktober 2002 21 21008. 8 oktober 2002 8 21009. 9 oktober 2002 7 21010. 10 oktober 2002 3 21011. 11 oktober 2002 5 21014. 14 oktober 2002 5 21015. 15 oktober 2002 9 21016. 16 oktober 2002 17 21017. 17 oktober 2002 15 21018. 18 oktober 2002 13 21021. 21 oktober 2002 7 21022. 22 oktober 2002 8 21024. 24 oktober 2002 2 21025. 25 oktober 2002 4 21028. 28 oktober 2002 1 21029. 29 oktober 2002 1 21030. 30 oktober 2002 2 21031. 31 oktober 2002 17 21104. 4 november 2002 10 21105. 5 november 2002 2 21106. 6 november 2002 3 21107. 7 november 2002 7 21111. 11 november 2002 4 21112. 12 november 2002 2 21115. 15 november 2002 1 21126. 26 november 2002 97 21205. 5 december 2002 1610 00000. Frågan ej tillämplig 1164 99999. Bortfall
VAR 583 INTERVJUAD 1998 Loc 1012 width 1 Intervjuad 1998 1114 1. Intervjuad 1998 2674 5. Ej intervjuad 1998
VAR 584 ÅLDER 3 GRUPPER Loc 1013 width 1 Åldersindelning - tre kategorier 810 1. 18-30 år 2100 2. 31-60 år 878 3. 61-80 år
VAR 585 ÅLDER 7 GRUPPER Loc 1014 width 1 Åldersindelning - sju kategorier 238 1. 18-21 år (förstagångsväljare) 572 2. 21-30 år 728 3. 31-40 år 660 4. 41-50 år 712 5. 51-60 år 462 6. 61-70 år 416 7. 71-80 år
VAR 586 FÖDELSELAND Loc 1015 width 1 MD=9 Födelseland 3454 1. Inrikes födda 324 2. Utrikes födda 10 9. Uppgift saknas
VAR 587 SCB CIVILSTÅND Loc 1016 width 1 SCB Civilstånd 1518 1. Ogift 1652 2. Gift 432 3. Skild 185 4. Änka/änkling 1 5. Registrerad partner
VAR 588 BOSTADSORT Loc 1017 width 1 MD=6 or GE 9 Bostadsort 4-ställig. 381 1. Ren landsbygd 516 2. Mindre tätort 1087 3. Stad eller större tätort 328 4. Stockholm, Göteborg, Malmö 4 8. Vet inte/vill ej svara 308 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 589 H-REGION Loc 1018 width 2 MD=96 Huvudregion (H-region) 711 01. Stockholm med förorter 1386 03. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum 726 04. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 km radie från samma punkt. 197 05. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 km radie från samma punkt. 203 06. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum 359 08. Göteborg med förorter 204 09. Malmö med förorter 2 96. Uppgift saknas
VAR 590 LÄN Loc 1020 width 2 MD=96 Län 729 01. Stockholms län 121 03. Uppsala län 115 04. Södermanlands län 176 05. Östergötlands län 146 06. Jönköpings län 79 07. Kronobergs län 106 08. Kalmar län 21 09. Gotlands län 68 10. Blekinge län 463 12. Skåne län 117 13. Hallands län 644 14. Västra Götalands län 134 17. Värmlands län 116 18. Örebro län 114 19. Västmanlands län 125 20. Dalarna läns 122 21. Gävleborgs län 116 22. Västernorrlands län 56 23. Jämtlands län 100 24. Västerbottens län 118 25. Norrbottens län 2 96. Uppgift saknas
VAR 591 RIKSDAGSVALKRETS Loc 1022 width 2 MD=96 Riksdagsvalkrets 314 01. Stockholms kommuns 415 02. Stockholms läns 121 03. Uppsala läns 115 04. Södermanlands läns 176 05. Östergötlands läns 146 06. Jönköpings läns 79 07. Kronobergs läns 106 08. Kalmar läns 21 09. Gotlands läns 68 10. Blekinge läns 93 11. Malmö kommuns 108 12. Skåne läns västra 140 13. Skåne läns södra 122 14. Skåne läns norra och östra 117 15. Hallands läns 200 16. Göteborg kommuns 137 17. Västra Götalands läns västra 107 18. Västra Götalands läns norra 84 19. Västra Götalands läns södra 116 20. Västra Götalands läns östra 134 21. Värmlands läns 116 22. Örebro läns 114 23. Västmanlands läns 125 24. Dalarna läns 122 25. Gävleborgs läns 116 26. Västernorrlands läns 56 27. Jämtlands läns 100 28. Västerbottens läns 118 29. Norrbottens läns 2 96. Uppgift saknas
VAR 592 UTBILDNING 3 GRUPPER Loc 1024 width 1 MD=6 or GE 9 Utbildning - tre kategorier. Bygger på fråga 66B (V500) 457 1. Låg utbildning (Kod 1-3 i V500) 1141 2. Varken låg eller hög utbildning (Kod 4-7 i V500) 710 3. Hög utbildning (Kod 8-9 i V500) 316 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 593 YRKESSEKTOR Loc 1025 width 1 MD=0 or GE 8 Yrkessektor 78 1. Jordbruk 509 2. Produktion: Tillverkning etc. 600 3. Cirkulation: Handel, samfärd etc. 574 4. Reproduktion: Vård, utbildning, kultur etc. 332 5. Förvaltning 193 6. Studerande 25 0. Frågan ej tillämplig 313 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 594 YRKESSEKTOR MAX 1998 Loc 1026 width 1 MD=8 or GE 9 Yrkessektor, maximerad med uppgifter från valundersökningen 1998 79 1. Jordbruk 538 2. Produktion: Tillverkning etc. 623 3. Cirkulation: Handel, samfärd etc. 589 4. Reproduktion: Vård, utbildning, kultur etc. 340 5. Förvaltning 193 6. Studerande 262 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 595 YRKESGRUPPSTILLHÖRIGHET Loc 1027 width 2 MD= 0 or GE 96 Yrkesgruppstillhörighet 233 01. Industriarbetande 481 02. Övrig arbetare 224 03. Lägre tjänsteman 572 04. Tjänsteman i mellanställning 391 05. Högre tjänsteman och storföretagare 150 06. Småföretagare 42 07. Jordbrukare 193 08. Studerande 25 00. Frågan ej tillämplig 313 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 596 YRKESGRUPP MAX 1998 Loc 1029 width 2 MD=96 or GE 99 Yrkesgruppstillhörighet, maximerad med uppgifter från valundersökningen 1998 252 01. Industriarbetande 497 02. Övrig arbetare 233 03. Lägre tjänsteman 585 04. Tjänsteman i mellanställning 402 05. Högre tjänsteman och storföretagare 157 06. Småföretagare 43 07. Jordbrukare 193 08. Studerande 262 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 597 OFF/PRIVAT ANSTÄLLNING Loc 1031 width 1 MD=0 or GE 8 Offentlig/privat anställning Bygger på fråga 65G (V494) 877 1. Offentlig 1336 2. Privat 10 5. Vill ej svara 86 0. Frågan ej tillämplig 315 8. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 598 TAXERAD INKOMST Loc 1032 width 1 MD=9 Variabeln är byggd från hela urvalet (alltså även ej svarande) och är femställig enligt fördelningsprincipen 15-20-30-20-15. Värdena skulle då motsvara: 1 mycket låg inkomst, 2 låg inkomst, 3 medelinkomst, 4 hög inkomst, 5 mycket hög inkomst. 556 1. Mycket låg inkomst (15% lägsta inkomster) 758 2. Låg inkomst (16-35 percentilen) 1141 3. Medelinkomst (36-65 percentilen) 758 4. Hög inkomst (66-85 percentilen) 570 5. Mycket hög inkomst (15% högsta inkomster) 5 9. Bortfall
VAR 599 DISPONIBEL INKOMST Loc 1033 width 1 MD=9 Variabeln är byggd från hela urvalet (alltså även ej svarande) och är femställig enligt fördelningsprincipen 15-20-30-20-15. Värdena skulle då motsvara: 1 mycket låg inkomst, 2 låg inkomst, 3 medelinkomst, 4 hög inkomst, 5 mycket hög inkomst. 561 1. Mycket låg inkomst (15% lägsta inkomster) 759 2. Låg inkomst (16-35 percentilen) 1139 3. Medelinkomst (36-65 percentilen) 761 4. Hög inkomst (66-85 percentilen) 566 5. Mycket hög inkomst (15% högsta inkomster) 2 9. Bortfall
VAR 600 KUNSKINDEX 1: ANTAL RÄTT Loc 1034 width 2 MD=96 or GE 99 Kunskapsindex 1: Antal rätt på frågorna 32A-H 216 00. 0 rätt 178 01. 1 rätt 240 02. 2 rätt 529 03. 3 rätt 311 04. 4 rätt 199 05. 5 rätt 175 06. 6 rätt 101 07. 7 rätt 142 08. 8 rätt 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 601 KUNSKINDEX 2: ANTAL RÄTT Loc 1036 width 2 MD=96 or GE 99 Kunskapsindex 2: Antal rätt på frågorna 33A-H 29 00. 0 rätt 72 01. 1 rätt 108 02. 2 rätt 263 03. 3 rätt 382 04. 4 rätt 460 05. 5 rätt 424 06. 6 rätt 269 07. 7 rätt 84 08. 8 rätt 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 602 KUNSKINDEX 1+2: ANT RÄTT Loc 1038 width 2 MD=96 or GE 99 Kunskapsindex 1+2: Antal rätt på frågorna 32A-H och 33A-H 22 00. 0 rätt 29 01. 1 rätt 49 02. 2 rätt 83 03. 3 rätt 106 04. 4 rätt 127 05. 5 rätt 186 06. 6 rätt 246 07. 7 rätt 284 08. 8 rätt 245 09. 9 rätt 186 10. 10 rätt 141 11. 11 rätt 109 12. 12 rätt 100 13. 13 rätt 80 14. 14 rätt 76 15. 15 rätt 22 16. 16 rätt 533 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 603 KUNSKAPSINDEX 5 GRUPPER Loc 1040 width 1 MD=6 or GE 9 Kunskapsindex 5-ställigt - Indexet bygger på samtliga 16 kunskapsfrågor. Har UP svarat "vet inte/vill ej svara" på samtliga 16 frågor lämnas de utanför indexet. Det räcker således att ha besvarat en av de 16 frågorna, rätt eller fel, för att ingå i indexet. 289 1. Mycket låg kunskap 313 2. Ganska låg kunskap 775 3. Varken låg eller hög kunskap 436 4. Ganska hög kunskap 278 5. Mycket hög kunskap 533 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 604 SKÄL RÖSTN 1, KONTROLLER Loc 1041 width 3 MD= 0 or GE 999 Skäl till röstning 1, kontrollerad (Fråga 34I - jämför V310) 541 001. Skyldighet, plikt, samhällsmedborgare i en demokrati bör rösta, det är viktigt att ge uttryck för sin uppfattning som medborgare 19 002. Stolt att få rösta, glad att leva i ett land där man får rösta 143 010. Rättighet 1 011. 40 020. Vana, tradition 1 030. Valet är en högtid 136 040. Inflytande, vara med och påverka, allmänt 103 041. Delaktig i demokratin, får deltaga och säga sin mening 22 042. Bidra till förändring 3 043. Valets utgång betydelsefull, vari ups röst betydelsefull 76 044. Påverka regeringsbildningen, regeringsfrågan 29 045. Påverka politiken, allmänt 6 046. Påverka vem som blir vald 58 047. Sakfråga-generat röstande, allmänt 1 048. Sakfråga-generat röstande, nämner EU/EMU 17 050. Taktik, allmänt 1 051. Minska risken att små riksdagspartier faller ur riksdagen 5 052. Minska risken att extrempartier blir representerade i riksdagen 2 060. Intresse, politiskt intresserad allmänt 20 080. Partiets politik, allmänt 4 081. Partiets ideologi 1 082. Partiets politik i enskilda sakfrågor 5 090. Partiledarreferenser 1 100. Sociala gruppreferenser, allmänt 4 101. Klass, yrke 5 102. Ålder 1 104. Region/glesbygd 3 110. Påverkan av omgivningen, allmänt 1 111. Påverkan av vänner och bekanta 5 112. Påverkan av familjen 22 449. Up säger att han/hon röstar men anger inga tydliga skäl för röstning 13 500. Övriga skäl 207 885. Röstade inte 27 886. Blankröstning 53 888. Vet inte/vill ej svara 1048 000. Frågan ej tillämplig 1164 999. Bortfall
VAR 605 SKÄL RÖSTN 2, KONTROLLER Loc 1044 width 3 MD= 0 or GE 999 Skäl till röstning 2, kontrollerad (Fråga 34I - jämför V311) 83 001. Skyldighet, plikt, samhällsmedborgare i en demokrati bör rösta, det är viktigt att ge uttryck för sin uppfattning som medborgare 26 002. Stolt att få rösta, glad att leva i ett land där man får rösta 73 010. Rättighet 2 020. Vana, tradition 1 030. Valet är en högtid 57 040. Inflytande, vara med och påverka, allmänt 48 041. Delaktig i demokratin, får deltaga och säga sin mening 6 042. Bidra till förändring 1 043. Valets utgång betydelsefull, vari ups röst betydelsefull 7 044. Påverka regeringsbildningen, regeringsfrågan 18 045. Påverka politiken, allmänt 29 047. Sakfråga-generat röstande, allmänt 1 048. Sakfråga-generat röstande, nämner EU/EMU 2 050. Taktik, allmänt 2 051. Minska risken att små riksdagspartier faller ur riksdagen 3 052. Minska risken att extrempartier blir representerade i riksdagen 9 080. Partiets politik, allmänt 1 082. Partiets politik i enskilda sakfrågor 1 090. Partiledarreferenser 1 101. Klass, yrke 2 102. Ålder 3 103. Kön 1 110. Påverkan av omgivningen, allmänt 3 449. Up säger att han/hon röstar men anger inga tydliga skäl för röstning 207 885. Röstade inte 27 886. Blankröstning 53 888. Vet inte/vill ej svara 1957 000. Frågan ej tillämplig 1164 999. Bortfall
VAR 606 SKÄL RÖSTN 3, KONTROLLER Loc 1047 width 3 MD= 0 or GE 999 Skäl till röstning 3, kontrollerad (Fråga 34I - jämför V312) 6 001. Skyldighet, plikt, samhällsmedborgare i en demokrati bör rösta, det är viktigt att ge uttryck för sin uppfattning som medborgare 6 002. Stolt att få rösta, glad att leva i ett land där man får rösta 3 040. Inflytande, vara med och påverka, allmänt 3 041. Delaktig i demokratin, får deltaga och säga sin mening 1 042. Bidra till förändring 4 044. Påverka regeringsbildningen, regeringsfrågan 16 047. Sakfråga-generat röstande, allmänt 1 048. Sakfråga-generat röstande, nämner EU/EMU 1 060. Intresse, politiskt intresserad allmänt 2 080. Partiets politik, allmänt 1 102. Ålder 1 103. Kön 1 500. Övriga skäl 207 885. Röstade inte 27 886. Blankröstning 53 888. Vet inte/vill ej svara 2291 000. Frågan ej tillämplig 1164 999. Bortfall
VAR 607 PIPA-PARTIIDENT RIKTNING Loc 1050 width 2 MD=96 or GE 99 PIPA Partiidentifikationens riktning - sammanfattning. Bygger på frågorna 24A-D (V235-V238) 203 01. Vänsterpartiet 822 02. Socialdemokraterna 122 03. Centerpartiet 224 04. Folkpartiet 277 05. Moderata samlingspartiet 159 06. Kristdemokraterna 77 07. Miljöpartiet - de gröna 15 09. Annat parti 349 55. Inget parti 69 88. Vet ej/vill ej svara 307 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 608 PISA-PARTIIDENT STYRKA Loc 1052 width 1 MD=6 or GE 9 PISA Partiidentifikationens styrka - sammanfattning. Bygger på frågorna 24A-D (V235-V238) 419 1. Stark partiidentifikation 512 2. Svag partiidentifikation 982 3. Enbart partipreferens 404 4. Ingen partipreferens 307 6. Uppgift saknas 1164 9. Bortfall
VAR 609 TID RÖSTBESLUT KONTR Loc 1053 width 1 MD=8 or GE 9 Tidpunkt för röstningsbeslut - kontrollerad 786 1. Under sista veckan före valet 503 2. Tidigare under hösten och sommaren 979 3. UP visste sedan länge hur UP skulle rösta 306 5. Röstade inte 28 6. Vet inte/vill ej svara 22 8. Bortfall i enkäten 1164 9. Bortfall
VAR 610 RÖSTAT RIKSDAGSVAL 2002 Loc 1054 width 1 MD=9 Röstat i riksdagsvalet 2002 3141 1. Röstade i riksdagsvalet 2002 637 5. Röstade inte i riksdagsvalet 2002 10 9. Uppgift saknas
VAR 611 RÖSTAT LANDSTINGSVAL -02 Loc 1055 width 1 MD=9 Röstat i landstingsvalet 2002 3059 1. Röstade i landstingsvalet 2002 719 5. Röstade inte i landstingsvalet 2002 10 9. Uppgift saknas
VAR 612 RÖSTAT KOMMUNALVAL 2002 Loc 1056 width 1 MD=9 Röstat i kommunfullmäktigevalet 2002 3092 1. Röstade i kommunfullmäktigevalet 2002 686 5. Röstade inte i kommunfullmäktigevalet 2002 10 9. Uppgift saknas
VAR 613 VALDELT EUP99 Loc 1057 width 1 Röstat i Europaparlamentsvalet 1999 1389 1. Röstade i Europaparlamentsvalet 1999 2088 5. Röstade inte i Europaparlamentsvalet 1999 311 6. Ej röstberättigade i Europaparlamentsvalet 1999
VAR 614 SCB02 VALDELT RD98 Loc 1058 width 1 Valdeltagande riksdagsvalet 1998 - kontrollerad 2946 1. Markerat 545 5. Ej markerat 297 6. Ej röstberättigade i riksdagsvalet 1998
VAR 615 SCB02 VALDELT LVAL98 Loc 1059 width 1 Valdeltagande landstingsvalet 1998 - kontrollerad 2864 1. Markerat 627 5. Ej markerat 297 6. Ej röstberättigade i landstingsvalet 1998
VAR 616 SCB02 VALDELT KOMVAL98 Loc 1060 width 1 Valdeltagande kommunfullmäktigevalet 1998 - kontrollerad 2900 1. Markerat 591 5. Ej markerat 297 6. Ej röstberättigade i kommunfullmäktigevalet 1998
VAR 617 POSTRÖSTNING 2002 Loc 1061 width 1 Poströstning 2002 868 1. Poströstade 2277 5. Poströstade inte 643 6. Röstade inte
VAR 618 SCB02 POSTRÖSTNING 1999 Loc 1062 width 1 Poströstning EU-parlamentsvalet 1999 - kontrollerad 409 1. Markerat 3068 5. Ej markerat 311 6. Ej röstberättigade i Europaparlamentsvalet 1999
VAR 619 SCB02 POSTRÖSTNING 1998 Loc 1063 width 1 Poströstning valet 1998 - kontrollerad 814 1. Markerat 2677 5. Ej markerat 297 6. Ej röstberättigade i riksdagsvalet 1998
VAR 620 RÖSTN RD-VALET 2002 SMFN Loc 1064 width 2 MD=99 Röstning i riksdagsvalet 2002-sammanfattning. Bygger på intervjufråga 34B/E:1A (V303). Korrigerad med uppgift om valdeltagande från röstlängden (V610) 188 01. Vänsterpartiet 849 02. Socialdemokraterna 127 03. Centerpartiet 351 04. Folkpartiet 296 05. Moderata samlingspartiet 202 06. Kristdemokraterna 140 07. Miljöpartiet - de gröna 33 08. Annat parti 306 85. Röstade inte 45 86. Röstade blankt 87 88. Vet ej/vill ej svara 1164 99. Bortfall
VAR 621 RÖSTN KOMVALET 2002 SMFN Loc 1066 width 2 MD=96 or GE 99 Röstning i kommunfullmäktigevalet 2002-sammanfattning. Bygger på intervjufråga 34C/E:2A (V304). Korrigerad med uppgift om valdeltagande från röstlängden (V612) 176 01. Vänsterpartiet 791 02. Socialdemokraterna 188 03. Centerpartiet 282 04. Folkpartiet 345 05. Moderata samlingspartiet 138 06. Kristdemokraterna 106 07. Miljöpartiet - de gröna 89 08. Annat parti 338 85. Röstade inte 53 86. Röstade blankt 96 88. Vet ej/vill ej svara 22 96. Uppgift saknas 1164 99. Bortfall
VAR 622 RÖSTN LSVAL 2002 SMFN Loc 1068 width 2 MD=90 or GE 96 Röstning i landstingsvalet 2002-sammanfattning. Bygger på intervjufråga 34D/E:3A (V305). Korrigerad med uppgift om valdeltagande från röstlängden (V611) 179 01. Vänsterpartiet 777 02. Socialdemokraterna 151 03. Centerpartiet 287 04. Folkpartiet 319 05. Moderata samlingspartiet 164 06. Kristdemokraterna 98 07. Miljöpartiet - de gröna 87 08. Annat parti 346 85. Röstade inte 63 86. Röstade blankt 114 88. Vet ej/vill ej svara 21 90. Frågan ej tillämplig 22 96. Uppgift saknas 1160 99. Bortfall
VAR 623 RÖSTN 1998 MINNESD KONTR Loc 1070 width 2 MD=99 Röstning 1998 - kontrollerad minnesdata Bygger på fråga 41A-B (V372-V373) och uppgifter från röstlängden. 219 01. Vänsterpartiet 777 02. Socialdemokraterna 111 03. Centerpartiet 132 04. Folkpartiet 396 05. Moderata samlingspartiet 195 06. Kristdemokraterna 80 07. Miljöpartiet - de gröna 8 09. Annat parti 26 10. Röstade blankt 298 55. Röstade ej 1998 168 84. Förstagångsväljare 214 88. Vet inte/vill ej svara 1164 99. Bortfall
VAR 624 PARTIBYTARE RD 98-02 Loc 1072 width 1 MD=9 Partibytare 1998 - 2002 576 1. Markerat 1238 5. Ej markerat 547 6. Ej röstberättigad 1998 60 7. Röstade blankt 203 8. Vet inte/vill ej svara 1164 9. Bortfall