VALU-2002
       SVT:s vallokalundersökning riksdagsvalet 2002
                SSD 0787

              Primärforskare

               Hans Hernborn
            Sveriges Television AB

              Sören Holmberg
          Statsvetenskapliga institutionen
             Göteborgs universitet

               Pär Näsman
           Kungliga Tekniska Högskolan

              Torbjörn Thedéen
           Kungliga Tekniska Högskolan

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
             SE 405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i VALU-2002 - SVT:S VALLOKALUNDERSÖKNING
  RIKSDAGSVALET 2002 samlades ursprungligen in av Sveriges
  Television AB. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för
  analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskarna och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Vallokalundersökningar (exit polls) innebär att man frågar ett
  urval av väljare då de lämnar vallokalen dels vilket parti de
  röstat på och dels ett antal valsociologiska frågor.

  Undersökningsmetoden har med framgång använts i ett flertal
  länder för prognos- och analysändamål. Den första
  vallokalundersökningen i Sverige genomfördes av Sveriges
  Television (SVT) i samarbete med Stockholms universitet (SU)
  och Göteborgs universitet (GU) vid riksdagsvalet 1991
  (VALU-91).

  Samtliga data från de VALU som genomförts finns redovisade i
  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänsts rapporter 'VALU-91
  SVT:s vallokalundersökning riksdagsvalet 1991' (SSD 0278),
  'VALU-94 SVT:s vallokalundersökning riksdagsvalet 1994' (SSD
  0473), 'VALU-94EU SVT:s vallokalundersökning folkomröstningen
  1994' (SSD 0567), 'VALU-95 SVT:s vallokalundersökning
  EU-parlamentsvalet 1995' (SSD 0568) samt 'VALU-99 SVT:s
  vallokalundersökning EU-parlamentsvalet 1999' (SSD 0723).

  Den nu aktuella VALU-2002 genomfördes vid riksdagsvalet 2002
  av Sveriges Television i samarbete med forskare vid Centrum
  för säkerhetsforskning, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och
  Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

  Huvudsyftet med VALU-2002 var, liksom för tidigare VALU, att
  ge ett analysunderlag för den valvaka som sändes i Sveriges
  Television under valkvällen, samt för andra eftervalsanalyser.

  Projektledare för VALU-2002 var programredaktör Hans Hernborn,
  Sveriges Television. Forskningsingenjör Per Näsman och
  professor Torbjörn Thedéen vid Centrum för säkerhetsforskning
  vid Kungliga Tekniska Högskolan svarade för den statistiska
  undersökningsplanen. Per Näsman svarade också för den
  praktiska uppläggningen av VALU-2002. Professor Sören
  Holmberg, Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs
  universitet, svarade för utformningen av enkätformuläret och
  för den valsociologiska tolkningen av resultaten.

  
               URVALSPLAN

  I VALU-2002 delades Sverige (valkretsarna) in i fyra
  geografiska regioner, grupperade kring högskolestäderna Lund,
  Göteborg, Stockholm och Sundsvall. I var och en av regionerna
  engagerades en högskolelärare som regional
  undersökningsledare. Undersökningsledarna fungerade som
  arbetsledare för de totalt cirka 200 fältombud som genomförde
  undersökningen i vallokalerna respektive postkontoren.
  Respektive högskolas institution för statistik utgjorde
  rekryteringsunderlag för undersökningsledarna och fältombuden.
  Samtliga undersökningsledare och fältombud har således
  kunskaper i statistisk metodik.

  Med hjälp av statistik rörande genomförd poströstning vid
  riksdagsvalet 1998 från Posten valdes 40 poströstningsställen
  ut för att ingå i VALU-2002. Vid de utvalda
  poströstningsställena fick de som poströstade under ett
  slumpmässigt valt förmiddags- respektive eftermiddagspass
  under två veckor före valdagen fylla i enkäten.
  Förmiddagspasset och eftermiddagspasset var tillsammans fyra
  timmar. Startpunkten för respektive pass valdes slumpmässigt.

  Andelen som vägrade fylla i enkäten var cirka 25%. Siffran
  baserar sig helt på bedömningar av fältombuden då ingen
  kontroll av antalet vägrare eller kartläggning av deras
  bakgrundsvariabler eller motiv för vägran gjordes. Spontant
  uppgav huvuddelen av vägrarna tidsbrist som motivet för vägran

  Under valdagen genomfördes VALU-2002 vid 80 vallokaler.
  Valdistrikten var fördelade på de olika regionerna i enlighet
  med regionernas storlek vad avser antalet röstberättigade.
  Detta innebär till exempel att det i två regioner utvaldes
  färre valdistrikt än i de övriga två regionerna. Inom varje
  region valdes så genom slumpmässigt stratifierat urval
  (stratifierat efter storlek och geografiskt läge inom
  regionen) de valdistrikt som skulle ingå i VALU-2002. På detta
  sätt kom 80 valdistrikt att utväljas. För varje valdistrikt
  utvaldes därefter ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass,
  vilka tillsammans utgjorde tre timmar. Passens startpunkt
  valdes slumpmässigt.

  Andelen vägrare bedöms av fältombuden som genomgående lägre än
  vid postlokalerna.

  Överföringen av enkätsvaren från fältombuden till SVTs
  VALU-system fungerade väl. Sammanlagt överfördes 8 936
  enkätsvar. Samtliga ingår i den databas som lämnats till
  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.

                RESULTAT

  A) Totala antalet svarsenkäter i VALU-2002 var 8 936. Samtliga
  låg till grund för analyserna under valvakan. Svarsfrekvensen
  bedömdes totalt till cirka 78 procent. Internbortfallet vid
  enskilda frågor varierade men var i de flesta fall lägre än 5
  procent.

  B) Utgående från VALU-2002 beräknades med hjälp av viktning en
  prognos för slutresultatet av riksdagsvalet. Prognosen, vilken
  SVT publicerade efter vallokalernas stängning klockan 20:00,
  redovisas i nedanstående tabell tillsammans med
  valmyndighetens officiella slutliga röstsammanräkning uttryckt
  i procent.

          m  c  fp kds  mp  s  v  övriga

  Prognos    15,2 6,8 13,0 9,3 5,1 37,3 10,0 3,3
  Valresultat  15,3 6,2 13,4 9.1 4,6 39,9 8,4 3,1

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 18  (2)FÖRTROENDE POLITIKER 11 (3)LOC 35 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (5) 11 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för
     svenska politiker?

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
      448 1.  Mycket stort
     4269 2.  Ganska stort
     3276 3.  Ganska litet
      805 4.  Mycket litet
  
      138 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0787 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Huvudort 6 Vallokalsröstning eller poströstning 7 Parti riksdagsvalet 2002 8 Parti kommunvalet 2002 9 Personröstning i riksdagsvalet 10 Personröstning i kommunvalet 11 Tidpunkt röstbeslut 12 Parti i regeringen: Moderaterna 13 Parti i regeringen: Centerpartiet 14 Parti i regeringen: Folkpartiet 15 Parti i regeringen: Kristdemokraterna 16 Parti i regeringen: Socialdemokraterna 17 Parti i regeringen: Vänsterpartiet 18 Parti i regeringen: Miljöpartiet 19 Parti i regeringen: Ingen åsikt 20 Partival riksdagsvalet 1998 21 Inställning till Sveriges medlemskap i EU 22 Rösta i folkomröstning om svenskt medlemskap i EMU 23 Placering vänster-högerskalan 24 Förtroende för svenska politiker 25 Kön 26 Födelseår 27 Kyrkobesök 28 Medlem i fackförening 29 Arbetsmarknadsgrupp 30 Yrkesgrupp 31 Statlig, kommunal eller privat tjänst 32 Partiledarens betydelse för partival 33 Betydelse för partival: Skatterna 34 Betydelse för partival: Miljön 35 Betydelse för partival: Sysselsättningen 36 Betydelse för partival: Svenska ekonomin 37 Betydelse för partival: Utrikes- och säkerhetspolitik 38 Betydelse för partival: Lag och ordning 39 Betydelse för partival: Flyktingar/Invandring 40 Betydelse för partival: EU/EMU 41 Betydelse för partival: Sjukvården 42 Betydelse för partival: Jämställdhet mellan kvinnor och män 43 Betydelse för partival: Skola och utbildning 44 Betydelse för partival: Företagens villkor 45 Betydelse för partival: Energi och kärnkraft 46 Betydelse för partival: Äldreomsorgen 47 Betydelse för partival: Barnomsorgen 48 Egen uppväxtort 49 Faderns uppväxtort 50 Moderns uppväxtort

VAR 1 SSD STUDY NR 0787              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0787


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Februari 2003
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 VALU-2002 - SVT:s vallokalundersökning riksdagsvalet 2002
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 HUVUDORT Loc 13 width 1 Huvudort 2524 1. Stockholm 1936 2. Lund 2154 3. Göteborg 2322 4. Sundsvall
VAR 6 VALLOKAL EL POSTRÖST Loc 14 width 1 Vallokalsröstning eller poströstning 2525 1. Poströstning 6411 2. Vallokalsröstning
VAR 7 PARTI RIKSDAGSVAL 2002 1 Loc 15 width 2 MD=99 1 Vilket parti röstade Du på idag i riksdagsvalet? 1139 01. Moderaterna 545 02. Centerpartiet 1253 03. Folkpartiet 682 04. Kristdemokraterna 3276 05. Socialdemokraterna 952 06. Vänsterpartiet 513 07. Miljöpartiet 211 81. Annat parti 103 82. Blankt 5 83. Röstade ej 37 84. Ej röstberättigad 220 99. Uppgift saknas
VAR 8 PARTI KOMMUNVAL 2002 2 Loc 17 width 2 MD=99 2 Vilket parti röstade Du på idag i kommunvalet? 1298 01. Moderaterna 747 02. Centerpartiet 1046 03. Folkpartiet 522 04. Kristdemokraterna 2850 05. Socialdemokraterna 874 06. Vänsterpartiet 459 07. Miljöpartiet 398 81. Annat parti 123 82. Blankt 41 83. Röstade ej 578 99. Uppgift saknas
VAR 9 PERSONRÖST RIKSDAGSVAL 3 Loc 19 width 1 MD=9 3 Utnyttjade Du möjligheten att personrösta genom att sätta kryss för någon kandidat på Din valsedel i riksdagsvalet? 3025 1. Ja 5328 5. Nej 583 9. Uppgift saknas
VAR 10 PERSONRÖST KOMMUNVAL 4 Loc 20 width 1 MD=9 4 Utnyttjade Du möjligheten att personrösta genom att sätta kryss för någon kandidat på Din valsedel i kommunvalet? 3311 1. Ja 5102 5. Nej 523 9. Uppgift saknas
VAR 11 TIDPUNKT RÖSTBESLUT 5 Loc 21 width 1 MD=9 5 När bestämde Du Dig för vilket parti Du skulle rösta på i årets riksdagsval? 1067 1. Idag 1711 2. Under senaste veckan 1711 3. Tidigare under valrörelsen 4235 4. Visste sedan länge hur jag skulle rösta 212 9. Uppgift saknas
VAR 12 REGERING: MODERATERNA 6 Loc 22 width 1 MD=9 6 Vilket eller vilka partier skulle Du helst vilja ha med i regeringen efter dagens val? Kryssa för ett eller flera partier! 6(1) Moderaterna 2358 1. Markerat 6338 5. Ej markerat 240 9. Uppgift saknas
VAR 13 REGERING: CENTERN 6 Loc 23 width 1 MD=9 6(2) <Parti i regeringen> Centerpartiet <Se F.6 för fullständig frågetext> 2227 1. Markerat 6469 5. Ej markerat 240 9. Uppgift saknas
VAR 14 REGERING: FOLKPARTIET 6 Loc 24 width 1 MD=9 6(3) <Parti i regeringen> Folkpartiet <Se F.6 för fullständig frågetext> 3164 1. Markerat 5532 5. Ej markerat 240 9. Uppgift saknas
VAR 15 REGERING: KRISTDEM 6 Loc 25 width 1 MD=9 6(4) <Parti i regeringen> Kristdemokraterna <Se F.6 för fullständig frågetext> 2293 1. Markerat 6403 5. Ej markerat 240 9. Uppgift saknas
VAR 16 REGERING: SOCIALDEM 6 Loc 26 width 1 MD=9 6(5) <Parti i regeringen> Socialdemokraterna <Se F.6 för fullständig frågetext> 4369 1. Markerat 4327 5. Ej markerat 240 9. Uppgift saknas
VAR 17 REGERING: VÄNSTERPARTI 6 Loc 27 width 1 MD=9 6(6) <Parti i regeringen> Vänsterpartiet <Se F.6 för fullständig frågetext> 2451 1. Markerat 6245 5. Ej markerat 240 9. Uppgift saknas
VAR 18 REGERING: MILJÖPARTIET 6 Loc 28 width 1 MD=9 6(7) <Parti i regeringen> Miljöpartiet <Se F.6 för fullständig frågetext> 2003 1. Markerat 6693 5. Ej markerat 240 9. Uppgift saknas
VAR 19 REGERING: INGEN ÅSIKT 6 Loc 29 width 1 MD=9 6(8) <Parti i regeringen> Ingen åsikt <Se F.6 för fullständig frågetext> 273 1. Markerat 8423 5. Ej markerat 240 9. Uppgift saknas
VAR 20 PARTI RIKSDAGSVAL 1998 7 Loc 30 width 2 MD=99 7 Vilket parti röstade Du på i förra riksdagsvalet 1998? 1450 01. Moderaterna 429 02. Centerpartiet 602 03. Folkpartiet 611 04. Kristdemokraterna 3006 05. Socialdemokraterna 984 06. Vänsterpartiet 381 07. Miljöpartiet 98 81. Annat parti 137 82. Blankt 322 83. Röstade ej 612 84. Ej röstberättigad 1998 304 99. Uppgift saknas
VAR 21 SVERIGES EU-MEDLEMSKAP 8 Loc 32 width 1 MD=9 8 Tycker Du att Sverige skall gå ut ur EU eller ska Sverige förbli medlem i EU? 2579 1. Sverige skall gå ut ur EU 4918 5. Sverige skall förbli medlem i EU 1237 8. Ingen bestämd åsikt i frågan 202 9. Uppgift saknas
VAR 22 RÖST FOLKOMRÖSTN EMU 9 Loc 33 width 1 MD=9 9 Om det blir en folkomröstning om ett svenskt medlemskap i EMU, hur skulle Du rösta? 3789 1. Ja till svenskt medlemskap i EMU 3222 5. Nej till svenskt medlemskap i EMU 1711 8. Vet inte/Har ingen åsikt 214 9. Uppgift saknas
VAR 23 VÄNSTER-HÖGERSKALAN 10 Loc 34 width 1 MD=9 10 Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera in Dig själv? 1657 1. Klart till vänster 2144 2. Något till vänster 1930 3. Varken till vänster eller höger 1905 4. Något till höger 991 5. Klart till höger 309 9. Uppgift saknas
VAR 24 FÖRTROENDE POLITIKER 11 Loc 35 width 1 MD=9 11 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? 448 1. Mycket stort 4269 2. Ganska stort 3276 3. Ganska litet 805 4. Mycket litet 138 9. Uppgift saknas
VAR 25 KÖN 12 Loc 36 width 1 MD=9 12 Är Du kvinna eller man? 4490 1. Kvinna 4224 2. Man 222 9. Uppgift saknas
VAR 26 FÖDELSEÅR 13 Loc 37 width 4 MD=9999 13 Vilket år är Du född? 1910. 1910 . . 1984. 1984 203 9999. Uppgift saknas Kod: 1910 1911 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 Frek: 15 1 6 2 1 7 7 11 36 45 27 Kod: 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 Frek: 23 32 40 64 56 66 58 75 89 68 84 Kod: 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 Frek: 75 88 76 104 109 102 123 159 128 127 162 Kod: 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 Frek: 143 150 188 169 168 171 188 142 160 157 164 Kod: 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 Frek: 169 174 167 127 152 161 139 158 130 156 180 Kod: 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Frek: 155 171 184 160 188 157 190 173 185 179 151 Kod: 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 9999 Frek: 153 161 180 216 166 169 125 91 203
VAR 27 KYRKOBESÖK 14 Loc 41 width 1 MD=9 14 Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i någon kyrka/religiöst samfund? 655 1. Minst en gång i månaden 1800 2. Några gånger om året 3008 3. Mera sällan 3337 4. Aldrig 136 9. Uppgift saknas
VAR 28 MEDLEM FACKFÖRENING 15 Loc 42 width 1 MD=9 15 Är Du medlem i någon fackförening? 2389 1. Ja, LO-förbund 1644 2. Ja, TCO-förbund 1056 3. Ja, SACO-förbund 3455 5. Nej 392 9. Uppgift saknas
VAR 29 ARBETSMARKNADSGRUPP 16 Loc 43 width 1 MD=9 16 Vilken av de här grupperna tillhör Du? 5362 1. Förvärvsarbetande 100 2. Arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 35 3. Genomgår arbetsmarknadsutbildning i AMS regi 319 4. Arbetslös 1251 5. Ålderspensionär 388 6. Förtidspensionär 63 7. Hemarbetande 1043 8. Studerande 375 9. Uppgift saknas
VAR 30 YRKESGRUPP 17 Loc 44 width 2 MD=99 17 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 2665 01. Tjänsteman 1190 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 258 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 2776 04. Arbetare 396 05. Arbetare med arbetsledande funktion 95 06. Egenanställd arbetare 70 07. Jordbrukare: ingen anställd 19 81. Jordbrukare: en eller flera anställda 265 82. Företagare: ingen anställd 208 83. Företagare: 1-9 anställda 75 84. Företagare: 10 eller fler anställda 365 85. Aldrig yrkesarbetat 554 99. Uppgift saknas
VAR 31 OFF ELLER PRIV TJÄNST 18 Loc 46 width 1 MD=9 18 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 1183 1. Statlig 2549 2. Kommunal (även landstingskommunal) 4163 3. Privat 383 4. Aldrig yrkesarbetat 658 9. Uppgift saknas
VAR 32 BETYDELSE PARTILEDARE 19 Loc 47 width 1 MD=9 19 Vilken betydelse har partiledaren för Ditt val av parti i riksdagsvalet idag? 1624 1. Mycket stor 3510 2. Ganska stor 1992 3. Varken stor eller liten 750 4. Ganska liten 414 5. Mycket liten 646 9. Uppgift saknas
VAR 33 BETYDELSE SKATTERNA 20 Loc 48 width 1 MD=9 20-34 Vilken betydelse har följande frågor för Ditt val av parti i riksdagsvalet idag? 20 Skatterna 2882 1. Mycket stor betydelse 3227 2. Ganska stor betydelse 1384 3. Varken stor eller liten betydelse 430 4. Ganska liten betydelse 160 5. Mycket liten betydelse 853 9. Uppgift saknas
VAR 34 BETYDELSE MILJÖN 21 Loc 49 width 1 MD=9 21 <Betydelse för partival> Miljön <Se F.20-34 för fullständig frågetext> 2715 1. Mycket stor betydelse 3391 2. Ganska stor betydelse 1377 3. Varken stor eller liten betydelse 341 4. Ganska liten betydelse 118 5. Mycket liten betydelse 994 9. Uppgift saknas
VAR 35 BETYDELSE SYSSELSÄTTN 22 Loc 50 width 1 MD=9 22 <Betydelse för partival> Sysselsättningen <Se F.20-34 för fullständig frågetext> 4046 1. Mycket stor betydelse 3084 2. Ganska stor betydelse 712 3. Varken stor eller liten betydelse 95 4. Ganska liten betydelse 52 5. Mycket liten betydelse 947 9. Uppgift saknas
VAR 36 BETYDELSE SV EKONOMIN 23 Loc 51 width 1 MD=9 23 <Betydelse för partival> Svenska ekonomin <Se F.20-34 för fullständig frågetext> 4445 1. Mycket stor betydelse 2784 2. Ganska stor betydelse 612 3. Varken stor eller liten betydelse 84 4. Ganska liten betydelse 47 5. Mycket liten betydelse 964 9. Uppgift saknas
VAR 37 BETYDELSE UTRIKESPOL 24 Loc 52 width 1 MD=9 24 <Betydelse för partival> Svensk utrikes- och säkerhetspolitik <Se F.20-34 för fullständig frågetext> 2356 1. Mycket stor betydelse 2956 2. Ganska stor betydelse 1790 3. Varken stor eller liten betydelse 505 4. Ganska liten betydelse 154 5. Mycket liten betydelse 1175 9. Uppgift saknas
VAR 38 BETYDELSE LAG O ORDN 25 Loc 53 width 1 MD=9 25 <Betydelse för partival> Lag och ordning <Se F.20-34 för fullständig frågetext> 3730 1. Mycket stor betydelse 2762 2. Ganska stor betydelse 1173 3. Varken stor eller liten betydelse 270 4. Ganska liten betydelse 91 5. Mycket liten betydelse 910 9. Uppgift saknas
VAR 39 BETYDELSE FLYKTINGAR 26 Loc 54 width 1 MD=9 26 <Betydelse för partival> Flyktingar/Invandring <Se F.20-34 för fullständig frågetext> 2475 1. Mycket stor betydelse 2975 2. Ganska stor betydelse 1796 3. Varken stor eller liten betydelse 380 4. Ganska liten betydelse 222 5. Mycket liten betydelse 1088 9. Uppgift saknas
VAR 40 BETYDELSE EU/EMU 27 Loc 55 width 1 MD=9 27 <Betydelse för partival> EU/EMU <Se F.20-34 för fullständig frågetext> 2145 1. Mycket stor betydelse 2665 2. Ganska stor betydelse 2101 3. Varken stor eller liten betydelse 502 4. Ganska liten betydelse 266 5. Mycket liten betydelse 1257 9. Uppgift saknas
VAR 41 BETYDELSE SJUKVÅRDEN 28 Loc 56 width 1 MD=9 28 <Betydelse för partival> Sjukvården <Se F.20-34 för fullständig frågetext> 5250 1. Mycket stor betydelse 2300 2. Ganska stor betydelse 520 3. Varken stor eller liten betydelse 98 4. Ganska liten betydelse 54 5. Mycket liten betydelse 714 9. Uppgift saknas
VAR 42 BETYDELSE JÄMSTÄLLDH 29 Loc 57 width 1 MD=9 29 <Betydelse för partival> Jämställdhet mellan kvinnor och män <Se F.20-34 för fullständig frågetext> 3535 1. Mycket stor betydelse 2395 2. Ganska stor betydelse 1410 3. Varken stor eller liten betydelse 386 4. Ganska liten betydelse 231 5. Mycket liten betydelse 979 9. Uppgift saknas
VAR 43 BETYDELSE UTBILDNING 30 Loc 58 width 1 MD=9 30 <Betydelse för partival> Skola och utbildning <Se F.20-34 för fullständig frågetext> 5442 1. Mycket stor betydelse 2079 2. Ganska stor betydelse 533 3. Varken stor eller liten betydelse 81 4. Ganska liten betydelse 45 5. Mycket liten betydelse 756 9. Uppgift saknas
VAR 44 BETYDELSE FÖRETAGEN 31 Loc 59 width 1 MD=9 31 <Betydelse för partival> Företagens villkor <Se F.20-34 för fullständig frågetext> 2472 1. Mycket stor betydelse 2818 2. Ganska stor betydelse 1840 3. Varken stor eller liten betydelse 450 4. Ganska liten betydelse 209 5. Mycket liten betydelse 1147 9. Uppgift saknas
VAR 45 BETYDELSE ENERGI 32 Loc 60 width 1 MD=9 32 <Betydelse för partival> Energi och kärnkraft <Se F.20-34 för fullständig frågetext> 2289 1. Mycket stor betydelse 2767 2. Ganska stor betydelse 2040 3. Varken stor eller liten betydelse 501 4. Ganska liten betydelse 192 5. Mycket liten betydelse 1147 9. Uppgift saknas
VAR 46 BETYDELSE ÄLDREOMSORG 33 Loc 61 width 1 MD=9 33 <Betydelse för partival> Äldreomsorgen <Se F.20-34 för fullständig frågetext> 4404 1. Mycket stor betydelse 2424 2. Ganska stor betydelse 1028 3. Varken stor eller liten betydelse 275 4. Ganska liten betydelse 121 5. Mycket liten betydelse 684 9. Uppgift saknas
VAR 47 BETYDELSE BARNOMSORG 34 Loc 62 width 1 MD=9 34 <Betydelse för partival> Barnomsorgen <Se F.20-34 för fullständig frågetext> 4266 1. Mycket stor betydelse 2256 2. Ganska stor betydelse 1053 3. Varken stor eller liten betydelse 281 4. Ganska liten betydelse 187 5. Mycket liten betydelse 893 9. Uppgift saknas
VAR 48 EGEN UPPVÄXTORT 35 Loc 63 width 1 MD=9 35-37 Var någonstans har Du, Din far och Din mor huvudsakligen vuxit upp? 35 Du själv 2283 1. Ren landsbygd i Sverige 2580 2. Mindre tätort i Sverige 1985 3. Stad eller större tätort i Sverige 1198 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 132 5. Annat land i Norden 158 6. Annat land i Europa 173 7. Land utanför Europa 427 9. Uppgift saknas
VAR 49 FADERNS UPPVÄXTORT 36 Loc 64 width 1 MD=9 36 <Uppväxtort> Din far <Se F.35-37 för fullständig frågetext> 3130 1. Ren landsbygd i Sverige 1997 2. Mindre tätort i Sverige 1324 3. Stad eller större tätort i Sverige 896 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 262 5. Annat land i Norden 261 6. Annat land i Europa 231 7. Land utanför Europa 835 9. Uppgift saknas
VAR 50 MODERNS UPPVÄXTORT 37 Loc 65 width 1 MD=9 37 <Uppväxtort> Din mor <Se F.35-37 för fullständig frågetext> 3170 1. Ren landsbygd i Sverige 2003 2. Mindre tätort i Sverige 1336 3. Stad eller större tätort i Sverige 855 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 284 5. Annat land i Norden 242 6. Annat land i Europa 214 7. Land utanför Europa 832 9. Uppgift saknas