SVENSK VALUNDERSÖKNING 1985
               SSD 0217

              Primärforskare
              Sören Holmberg
              Mikael Gilljam
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
              November 1988

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i SVENSK VALUNDERSÖKNING 1985 samlades
       ursprungligen in av ett forskningsprojekt
       vid statsvetenskapliga institutionen vid
       Göteborgs universitet, under ledning av Sören
       Holmberg och Mikael Gilljam. Varken SSD eller
       primärforskarna bär ansvar för analyser och
       tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Mikael Gilljam
  och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst får SVENSK
  VALUNDERSÖKNING 1985 förmedlas till och analyseras av
  forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  I samband med 1954 års kommunalval genomförde Jörgen
  Westerståhl och Bo Särlvik en lokal väljarundersökning i
  Göteborg och runt Borås. Detta var den första vetenskapliga
  intervjuundersökningen om svenskt väljarbeteende. Två år
  senare genomfördes Svensk valundersökning 1956, den första
  riksomfattande undersökningen kring partival, valdeltagande
  och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren
  och detta var den egentliga starten på det svenska
  valforskningsprogrammet. Liknande undersökningar har
  därefter genomförts vid samtliga riksdagsval samt vid 1957
  års folkomröstning i pensionsfrågan och 1980 års
  folkomröstning i kärnkraftsfrågan.

  Valundersökningen 1985 var således den tionde riksomfattande
  studien i serien undersökningar kring partival,
  valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska
  valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Den genomfördes
  i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen vid
  Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån.
  Statistiska centralbyråns utredningsinstitut svarade för
  framtagning av urvalet av intervjupersoner, utförde
  fältarbetet med intervjuer samt verkställde insamling av
  vissa registerdata. över 200 av Statistiska centralbyråns
  intervjuare deltog i undersökningen. Ansvariga för arbetet
  inom SCB har varit Olle Johansson, Michael Nilsson och
  Solveig Nilsson.

  Valundersökningarna ingår som en del i ett större
  valforskningsprogram vid Statsvetenskapliga institutionen i
  Göteborg. Programmet leds av Sören Holmberg. Arbetet med
  1985 års valundersökning leddes gemensamt av Sören Holmberg
  och Mikael Gilljam. Maria Oskarson var forskningsassistent
  med ansvar för kodningsarbetet, uppläggningen av materialet
  på data, vissa databearbetningar samt utarbetandet av den
  tekniska rapporten. övriga medarbetare inom
  valforskningsprogrammet som också deltog i undersökningen
  var Kent Asp, Peter Esaiasson, Per Hedberg, Tiina Nordlöf
  och Bo Särlvik. Kodningen av intervjuformulären utfördes av
  Bo Carlsson, Anne Nilsson, Lena Rehnberg och Linda Timble.
  Sekreterare för forskningsprojektet var Anna-Gun Andersson.

  Undersökningarna har sedan valet 1960 finansierats av
  riksdagen via anslaget till valstatistiken.

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Populationen omfattar den del av den svenska befolkningen
  som var röstberättigad i riksdagsvalet 1985. Med denna
  avgränsning utesluts personer som ej fyllt 18 år valdagen
  1985, utländska medborgare samt personer som på grund av
  omyndigförklaring eller annat hinder ej äger rösträtt. I
  målpopulationen ingår även röstberättigade utlandssvenskar,
  men dessa ingår emellertid ej i urvalsramen.

  Liksom varit fallet vid de tidigare valundersökningarna
  sattes vid fältarbetet en övre åldersgräns, som innebär att
  personer över 80 år ej kontaktades för intervju. Det
  egentliga intervjuurvalet omfattar sålunda
  födelseårsklasserna 1905-1967.

  I samband med 1973 års valundersökning startade man en ny
  form av panelundersökning, en "rullande" tvåstegspanel.
  Hälften av de som var med i undersökningen 1973
  återintervjuades 1976, medan den andra urvalshälften
  ersattes med nya intervjupersoner. Denna "nya" hälft
  återintervjuades sedan vid valundersökningen 1979. Sett över
  en serie undersökningar kommer varje person att intervjuas
  två gånger. Valundersökningen 1985 kan alltså ses som steg
  två i panelen 1982-1985 och som första steget i panelen
  1985-1988. Den rullande paneluppläggningen gör det möjligt
  att studera individuella förändringar samtidigt som ett
  alltför stort bortfall, vanligt vid flerstegs
  panelundersökningar, undviks.

  Nettourvalet vid 1985 års undersökning omfattar totalt 3704
  personer och består av tre delurval, benämnda P82, T85 och
  P85.

  DELURVAL P82, panelurvalet, utgörs av de personer som också
  kontaktades för intervju vid 1982 års val. Delurvalet
  omfattar sammanlagt 1672 personer. De personer i delurval
  P82 som var bortfall 1982 drogs med halva
  urvalssannolikheten 1985. I datamängden har dessa personer
  därför dubblerats. Om man önskar analysera den oviktade
  datamängden kan detta göras genom att man med hjälp av
  variabel 5 filtrerar bort de dubblerade individerna.
  DELURVAL T85, tilläggsurvalet, utgörs av förstagångsväljare
  1985, dvs personer som blev röstberättigade först vid valet
  1985. Delurvalet T85 omfattar 131 personer.
  DELURVAL P85, är ett representativt urval för hela
  valmanskåren och omfattar 1901 personer.

  
  Efter vägning av 1982 års bortfall i delurval P82 utgör de
  tre delurvalen tillsammans ett självvägt representativt
  sannolikhetsurval av 1985 års valmanskår.

  Fältarbetet genomfördes i två etapper. Halva antalet
  personer kontaktades före valet, medan den andra halvan
  intervjuades efter valet. Fältarbetet startade i mitten av
  augusti och pågick till slutet av oktober. Några enstaka
  intervjuer genomfördes under november månad. De allra flesta
  intervjuerna gjordes vid hembesök hos urvalspersonerna.
  Vissa svårkontaktade och upptagna personer intervjuades per
  telefon.

  De personer som intervjuades före valet fick besvara en kort
  brevenkät kort efter valdagen. Enkäten innehöll frågor om
  hur intervjupersonerna röstat i de olika valen, om huruvida
  de följt partiledarutfrågningarna och partiledardebatten i
  TV och hur de upplevde valrörelsen. Bortfallet i brevenkäten
  blev endast 3.4 procent av de som ställt upp för intervju
  före valet.

  Andelen intervjuade personer utgör 77.8 procent av
  nettourvalet. Den helt dominerande bortfallsanledningen är
  vägran att medge intervju. Bortfallet finns medtaget i denna
  datafil.

  ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
  VALUNDERSÖKNINGEN 1985
                  Antal  Procentuell andel
                      av nettourvalet

  Nettourval          3704 (3873)
  Intervjuer          2883 (2944)   77.8
  Bortfall            821 ( 929)   22.2
  Därav:
  - Ej anträffad         69       1.9
  - Vägrar            627       16.9
  - Intagen för vård, sjukdom  125       3.4

  Siffrorna inom parentes gäller det vägda urvalet. Om den
  oviktade datamängden skall analyseras filtreras de
  dubblerade observationerna bort med hjälp av variabel 5. Av
  de 2 944 intervjuade personerna i den viktade datamängden
  intervjuades 1 240 före valet och 1 704 efter valet. Bland
  de personer som intervjuades efter valet återfanns 258
  stycken som ingick i förvalsurvalet, och som alltså
  egentligen skulle ha intervjuats före valet. Om för- och
  eftervalsurvalen skall jämföras, bör dessa 258 personer
  filtreras bort med hjälp av variabel 3.

  
  Det totala bortfallet 1985 blev 22.2 procent. Bortfallet är
  större än i 1979 och 1982 års valundersökningar (19.5% resp.
  18.2%), men mindre än i 1976 års valundersökning (25.9%).
  För att minska bortfallet har man sedan valundersökningen
  1979 tillåtit intervjuarna i eftervalsetappen att genomföra
  förkortade eller extremt förkortade intervjuer med personer
  som var ovilliga att ställa upp eller som hade ont om tid. I
  den viktade mängden har 106 individer intervjuats med ett
  förkortat formulär och 160 individer med ett extremt
  förkortat formulär.

  Det förkortade formuläret innehåller svar på följande
  frågor: 6, 8, 9, 14, 15A-B, 16A-E, 17A-B, 18A-B, 19A-B,
  20A-B, 28A-D, 29, 31A-H, 32A-B, 43A-G, 44A-B, 46A-B, 47A-B,
  48, 49, 50A-G, 51, 52, 53A-B, 54A-B. I den extremt
  förkortade intervjun ställdes endast frågorna om röstning i
  1982 och 1985 års riksdagsval, 31A-C och 32A-B.

  Från de offentliga röstlängderna har insamlats uppgifter om
  valdeltagande vid riksdags-, kommunfullmäktige- och
  landstingsvalen 1985 samt riksdagsvalet 1982.

  I samband med urvalsdragningen överfördes vissa
  folkbokföringsuppgifter från registret över
  totalbefolkningen (RTB). Uppgifterna avser födelseår, kön,
  kommuntillhörighet och sammanräknad inkomst vid 1985 års
  taxering.

  Från kommunstatistiska publikationer överfördes information
  om den intervjuades kommun: kommunens storlek och
  tätortsgrad 1985.

  För ytterligare information om undersökningen se:

   Holmberg, Sören Väljare och val i Sverige
   Gilljam, Mikael Valundersökningar, Rapport 10.
            SCB, Stockholm 1987

   Holmberg, Sören Valundersökningen 1985. Teknisk rapport
   Gilljam, Mikael Valundersökningar, Rapport 11.
   Oskarson, Maria SCB, Stockholm 1987

   Holmberg, Sören Valet 1985 (avsnitt i)
            SOS, Allmänna valen 1985. Del 3
            Stockholm 1987

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (1-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 används för frågor som ej är
  tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor eller för att frågan endast ställts till
  vissa grupper. "Vet inte"-svar har oftast givits koden 8
  (88). Kod 9 (99) används för det externa bortfallet och kod
  6 (96, 996) för det interna bortfallet (uppgift saknas). Kod
  6 (96, 996) har också använts då uppgift saknas pga att
  undersökningspersonen besvarat ett förkortat frågeformulär.

  I kodboken används förkortningen UP (undersökningsperson)
  för den intervjuade och LOKO (lokalombud) för den person som
  utförde intervjun. I de fall frågeformuleringen skiljer sig
  mellan förvals- och eftervalsintervjuerna anges båda
  frågeformuleringarna. Om frågan endast ställts till vissa
  grupper anges dessa inom parentes före frågeformuleringen
  eller i särskild anmärkning. Frågor ställda i brevformuläret
  anges med förkortningen BF.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 45   (2) V56045 INTRESSE POL  20    (3) MD=9
    REF 45   (4) LOC 53 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.19 Skulle Ni vilja beteckna Er som mycket, måttligt,
       eller inte alls intresserad av politik?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    95  1.  Mycket intresserad
    727  3.  Måttligt intresserad
    296  5.  Inte alls intresserad
     4  8.  Vet inte

     9  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken). I valundersökningarna
  inleds detta alltid med en sex tecken lång kombination där
  första tecknet är ett V eller R. V står för variabel och R
  för registerdata. De följande två siffrorna står för
  undersökningsår och de tre sista för variabelnummer.
  Variabelnamnet avslutas med frågenumret eller REG i de fall
  det rör sig om data hämtad från någon form av register.

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 UP:s ID-nummer 2 Delurval 3 Urvalsetapp 4 Formulärversion 5 Individvägning 6 Formulärtyp 7 Intervjudatum TIDNINGSLÄSNING OCH INFORMATION OM PARTIFÄRG 8 Tidning 1 9 Tidning 2 10 Tidning 3 11 Tidning 4 12 Tidning 5 13 Tidning 1: Läsfrekvens 14 Tidning 2: Läsfrekvens 15 Tidning 3: Läsfrekvens 16 Tidning 4: Läsfrekvens 17 Tidning 5: Läsfrekvens 18 Tidning 1: Riksdagsparti tidningen stöder 19 Tidning 2: Riksdagsparti tidningen stöder 20 Tidning 3: Riksdagsparti tidningen stöder 21 Tidning 4: Riksdagsparti tidningen stöder 22 Tidning 5: Riksdagsparti tidningen stöder 23 Tidning 1: Småparti tidningen stöder 24 Tidning 2: Småparti tidningen stöder 25 Tidning 3: Småparti tidningen stöder 26 Tidning 4: Småparti tidningen stöder 27 Tidning 5: Småparti tidningen stöder 28 Nyheter och artiklar om politik 29 Läsmängd rikspolitik 30 Läsmängd lokalpolitik 31 Läsmängd internationell politik NYHETSPROGRAM I RADIO OCH TV 32 Rapport: tittarfrekvens 33 Aktuellt: tittarfrekvens 34 Ekosändningar: lyssnarfrekvens 35 Intresse för politik i TV-nyheterna 36 Intresse för politik 37 Politiska diskussioner i familjen och bland bekanta VIKTIGA FRÅGOR I VALRÖRELSEN 38 Viktig fråga i valet 1 39 Viktig fråga i valet 2 40 Viktig fråga i valet 3 41 Viktig fråga i valet 4 42 Viktig fråga i valet 5 43 Viktig politisk framtidsfråga 1 44 Viktig politisk framtidsfråga 2 45 Viktig politisk framtidsfråga 3 46 Viktig politisk framtidsfråga 4 47 Viktig politisk framtidsfråga 5 48 Partier med i regering - riksdagspartier 49 Partier med i regering - småpartier PARTIERNAS POLITIK I SAKFRÅGOR 50 Sysselsättningsfrågor: riksdagsparti(er) med bra politik 51 Sysselsättningsfrågor: småparti(er) med bra politik 52 Sysselsättningsfrågor: riksdagsparti(er) med dålig politik 53 Sysselsättningsfrågor: småparti(er) med dålig politik 54 Miljöfrågor: riksdagsparti(er) med bra politik 55 Miljöfrågor: småparti(er) med bra politik 56 Miljöfrågor: riksdagsparti(er) med dålig politik 57 Miljöfrågor: småparti(er) med dålig politik 58 Löntagarfondfrågor: riksdagsparti(er) med bra politik 59 Löntagarfondfrågor: småparti(er) med bra politik 60 Löntagarfondfrågor: riksdagsparti(er) med dålig politik 61 Löntagarfondfrågor: småparti(er) med dålig politik 62 Skattefrågor: riksdagsparti(er) med bra politik 63 Skattefrågor: småparti(er) med bra politik 64 Skattefrågor: riksdagsparti(er) med dålig politik 65 Skattefrågor: småparti(er) med dålig politik 66 Sveriges ekonomi: riksdagsparti(er) med bra politik 67 Sveriges ekonomi: småparti(er) med bra politik 68 Sveriges ekonomi: riksdagsparti(er) med dålig politik 69 Sveriges ekonomi: småparti(er) med dålig politik 70 Utrikes-och säkerhetspolitik: riksdagsparti(er) med bra politik 71 Utrikes- och säkerhetspolitik: småparti(er) med bra politik 72 Utrikes- och säkerhetspolitik: riksdagsparti(er) med dålig politik 73 Utrikes- och säkerhetspolitik: småparti(er) med dålig politik 74 Social trygghet: riksdagsparti(er) med bra politik 75 Social trygghet: småparti(er) med bra politik 76 Social trygghet: riksdagsparti(er) med dålig politik 77 Social trygghet: småparti(er) med dålig politik 78 Barnomsorgen: riksdagsparti(er) med bra politik 79 Barnomsorgen: småparti(er) med bra politik 80 Barnomsorgen: riksdagsparti(er) med dålig politik 81 Barnomsorgen: småparti(er) med dålig politik BEDÖMNING AV PARTIER OCH PARTILEDARE 82 Centerpartiet 83 Moderata samlingspartiet 84 Vänsterpartiet kommunisterna 85 Folkpartiet 86 Socialdemokraterna 87 Miljöpartiet 88 Kristen demokratisk samling 89 Thorbjörn Fälldin 90 Ulf Adelsohn 91 Lars Werner 92 Bengt Westerberg 93 Olof Palme 94 Alf Svensson 95 Borgerliga partierna som regeringpartier 1976-1982 96 Socialdemokraterna som regeringsparti 1982-1985 97 Borgerliga partierna som regeringspartier 1985-1988 98 Socialdemokraterna som regeringsparti 1985-1988 ANGELÄGNA FRÅGOR 99 Minska den offentliga sektorn 100 Avskaffa löntagarfonderna 101 Socialisera de stora företagen 102 Minska försvarsutgifterna 103 Minska det statliga inflytandet över näringslivet 104 Minska de sociala bidragen 105 Ökat ekonomiskt stöd till invandrarna 106 Privat sjukvård 107 Förbjuda alla former av pornografi 108 Sänka skatten på höga inkomster 109 Reklam i TV 110 Fler barndaghem 111 Sextimmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande 112 Behålla kärnkraften efter år 2010 113 Förbjuda kemiska bekämpningsmedel i jordbruket 114 Minska u-hjälpen 115 Förbjuda svensk vapenexport KÄRNKRAFT 116 Inställning till kärnkraften 117 Bestämd uppfattning i kärnkraftsfrågan 118 Kärnkraftsfrågans betydelse vid årets val 119 Riksdagsparti(er) för en avveckling senast år 2010 120 Småparti(er) för en avveckling senast år 2010 121 Riksdagsparti(er) emot en avveckling senast år 2010 122 Småparti(er) emot en avveckling senast år 2010 LÖNTAGARFONDER 123 Inställning till löntagarfonder 124 Bestämd uppfattning i löntagarfondfrågan 125 Skäl för/emot löntagarfonder 1 126 Skäl för/emot löntagarfonder 2 127 Skäl för/emot löntagarfonder 3 128 Skäl för/emot löntagarfonder 4 129 Skäl för/emot löntagarfonder 5 130 Löntagarfondfrågans betydelse vid årets val 131 Riksdagsparti(er) för avskaffande av löntagarfonder 132 Småparti(er) för avskaffande av löntagarfonder 133 Riksdagsparti(er) emot avskaffande av löntagarfonder 134 Småparti(er) emot avskaffande av löntagarfonder OFFENTLIG SEKTOR 135 Inställning till en minskad offentlig sektor 136 Bestämd uppfattning om den offentliga sektorn 137 Offentliga sektorfrågans betydelse vid årets val 138 Riksdagsparti(er) för minskad offentlig sektor 139 Småparti(er) för minskad offentlig sektor 140 Riksdagsparti(er) emot minskad offentlig sektor 141 Småparti(er) emot minskad offentlig sektor MOMS PÅ LIVSMEDEL 142 Inställning till momsen på livsmedel 143 Bestämd uppfattning i momsfrågan 144 Momsfrågans betydelse vid årets val 145 Riksdagsparti(er) för helt slopad moms på livsmedel 146 Småparti(er) för helt slopad moms på livsmedel 147 Riksdagsparti(er) för sänkt moms på livsmedel 148 Småparti(er) för sänkt moms på livsmedel 149 Riksdagsparti(er) emot slopad eller sänkt moms på livsmedel 150 Småparti(er) emot slopad eller sänkt moms på livsmedel SJUKERSÄTTNING 151 Inställning till sjukersättning 152 Bestämd uppfattning i sjukersättningsfrågan 153 Sjukersättningsfrågans betydelse vid årets val 154 Riksdagsparti(er)för minskad sjukersättning 155 Småparti(er) för minskad sjukersättning 156 Riksdagsparti(er) emot minskad sjukersättning 157 Småparti(er) emot minskad sjukersättning VÅRDNADSBIDRAG 158 Inställning till vårdnadsbidrag till småbarnsföräldrar 159 Bestämd uppfattning i vårdnadsbidragsfrågan 160 Vårdnadsbidragsfrågans betydelse vid årets val 161 Riksdagsparti(er) för vårdnadsbidrag 162 Småparti(er) för vårdnadsbidrag 163 Riksdagsparti(er) emot vårdnadsbidrag 164 Småparti(er) emot vårdnadsbidrag ÅSIKTER 165 Statlig kontroll över näringslivet 166 Sociala reformer 167 Partierna är bara intresserade av röster 168 Parti som företräder UP:s intressen 169 Riksdagsmännens hänsyn till vad folk tycker FÖRTROENDE FÖR POLITIKER 170 Förtroende för politiker, 1 171 Förtroende för politiker, 2 172 Förtroende för politiker, 3 VIKTIGA MÅLSÄTTNINGAR 173 Upprätthålla lag och ordning 174 Den enskildes möjlighet att påverka politiska beslut 175 Bekämpa prisstegringarna 176 Skydda yttrandefriheten 177 Materialist eller post-materialist SAMHÄLLSFORM 178 Mer privat företagsamhet och marknadsekonomi 179 Ökat löntagarinflytande 180 Socialistiskt samhälle 181 Hög ekonomisk tillväxt och produktivitet 182 Miljövänligt samhälle 183 Satsa på avancerad teknik 184 Kristna värden STORMAKTERNA 185 Sovjet ett hot mot Sverige 186 USA ett hot mot Sverige 187 Regeringens kritik mot USA:s utrikespolitik 188 Regeringens kritik mot Sovjets utrikespolitik PARTIPREFERENS 189 Partianhängare 190 Partipreferens 191 Partiidentifikation 192 Närmaste parti 193 Näst bästa parti VÄNSTER-HÖGERSKALAN 194 Folkpartiets placering 195 Socialdemokraternas placering 196 Moderata samlingspartiets placering 197 Vänsterpartiet kommunisternas placering 198 Centerpartiets placering 199 Miljöpartiets placering 200 Kristen demokratisk samlings placering 201 UP:s egen placering PARTIPREFERENS OCH VALDELTAGANDE 1985 202 Avsikt att rösta 1985 203 Parti UP tänker rösta på 204 Centerparti- eller kds-lista (före) 205 Röstade vid valet 1985 206 Partival vid riksdagsvalet 1985 207 Centerparti- eller kds-lista 208 Partival vid kommunfullmäktigevalet 1985 209 Partival vid landstingsvalet 1985 210 Tidpunkt för röstbeslut 211 Poströstade 212 Parti om UP röstat 213 Valdeltagande i riksdagsvalet 1982 214 Partival vid riksdagsvalet 1982 215 Partibytare i riksdagsvalet 1985 216 Orsak till partibyte 217 Övervägde partibyte 218 Parti UP övervägde att rösta på RIKSDAGSLEDAMÖTER 219 Läst artikel eller intervju med riksdagsledamot 220 Möte där riksdagsladamot framträtt 221 Kontakt med riksdagsledamot 222 Kännedom om namn på partiernas valsedlar 223 Riksdagskandidat 1: parti 224 Riksdagskandidat 1: kön 225 Riksdagskandidat 2: parti 226 Riksdagskandidat 2: kön 227 Riksdagskandidat 3: parti 228 Riksdagskandidat 3: kön 229 Riksdagskandidat 4: parti 230 Riksdagskandidat 4: kön 231 Bör rösta vid konflikt riksdagsman-parti 232 Röstar vid konflikt riksdagsman-parti 233 Bör rösta vid konflikt riksdagsman-väljare 234 Bör rösta vid konflikt parti-väljare OLIKA GRUPPERS INFLYTANDE 235 LO:s inflytande 236 SAF:s inflytande 237 Privata näringslivets inflytande 238 Massmedias inflytande 239 Väljarkårens inflytande 240 Riksdagens inflytande 241 Regeringens inflytande 242 Stats- och kommunaltjänstemännens inflytande 243 Lämpligt inflytande för LO 244 Lämpligt inflytande för SAF 245 Lämpligt inflytande för privata näringslivet 246 Lämpligt inflytande för massmedia 247 Lämpligt inflytande för väljarkåren 248 Lämpligt inflytande för riksdagen 249 Lämpligt inflytande för regeringen 250 Lämpligt inflytande för stats- och kommunaltjänstemännen KUNSKAP OM PARTITILLHÖRIGHET 251 Parti Birgit Friggebo tillhör 252 Parti Ingvar Carlsson tillhör 253 Parti Karin Söder tillhör 254 Parti Lars Tobisson tillhör 255 Antal rätta svar angående partitillhörighet KUNSKAP OM AKTUELLA FRÅGOR 256 Sjukersättningens andel av lönen 257 Antal löntagarfonder 258 Arbetslöshetens storlek 259 Underskottet i statsbudgeten 260 Inflationstakten 261 Antal rätt om påståenden AKTIVITETER I SAMBAND MED VALET 262 Läst valbroschyr från riksdagsparti 263 Läst valbroschyr från småparti 264 Besökt riksdagspartis valmöte 265 Besökt småpartis valmöte 266 Besök av valarbetare (riksdagsparti) i hemmet 267 Besök av valarbetare (småparti) i hemmet 268 Kontakt med valarbetare (riksdagsparti) på arbetsplatsen 269 Kontakt med valarbetare (småparti) på arbetsplatsen 270 Övertyga omgivningen att rösta på ett visst parti 271 Bekant som försökt övertyga andra att rösta på visst riksdagsparti 272 Bekant som försökt övertyga andra att rösta på visst småparti TV:S VALPROGRAM 273 Partiledardebatt i TV 274 Partiledarutfrågningen med Olof Palme 275 Partiledarutfrågningen med Ulf Adelsohn 276 Partiledarutfrågningen med Torbjörn Fälldin 277 Partiledarutfrågningen med Bengt Westerberg 278 Partiledarutfrågningen med Lars Werner PARTIERNAS VALFRÅGOR 279 Socialdemokratisk valfråga 1 280 Socialdemokratisk valfråga 2 281 Socialdemokratisk valfråga 3 282 Socialdemokratisk valfråga 4 283 Socialdemokratisk valfråga 5 284 Folkpartistisk valfråga 1 285 Folkpartistisk valfråga 2 286 Folkpartistisk valfråga 3 287 Folkpartistisk valfråga 4 288 Folkpartistisk valfråga 5 289 Moderat valfråga 1 290 Moderat valfråga 2 291 Moderat valfråga 3 292 Moderat valfråga 4 293 Moderat valfråga 5 294 Centerpartistisk valfråga 1 295 Centerpartistisk valfråga 2 296 Centerpartistisk valfråga 3 297 Centerpartistisk valfråga 4 298 Centerpartistisk valfråga 5 299 Vänsterpartiet kommunisternas valfråga 1 300 Vänsterpartiet kommunisternas valfråga 2 301 Vänsterpartiet kommunisternas valfråga 3 302 Vänsterpartiet kommunisternas valfråga 4 303 Vänsterpartiet kommunisternas valfråga 5 304 Kristen demokratisk samlings valfråga 1 305 Kristen demokratisk samlings valfråga 2 306 Kristen demokratisk samlings valfråga 3 307 Kristen demokratisk samlings valfråga 4 308 Kristen demokratisk samlings valfråga 5 YRKE OCH UTBILDNING 309 Förvärvsarbetande 310 UP tidigare förvärvsarbetande 311 UP:s yrke: socio-ekonomisk indelning 312 UP:s yrkesgrupp 313 UP:s yrke 314 Heltids- eller deltidsarbete 315 Näringsgren 316 UP:s självuppskattade yrkesställning 317 Statlig, kommunal eller enskild tjänst 318 Studerar 319 Allmän grundutbildning 320 Den privatekonomiska situationen nu jämförd med för 2-3år sedan 321 Ekonomisk utveckling under de senaste åren ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET 322 Facklig organisationstillhörighet 323 Aktiv medlem i facklig organisation 324 Medlem i politiskt parti 325 Medlem i annan politisk organisation 326 Aktiv medlem i politisk organisation 327 Kyrkobesöksfrekvens 328 Civilstånd 329 Make/maka förvärvsarbetar 330 Make/maka tidigare förvärvsarbetande 331 Makes yrke: socio-ekonomisk indelning 332 Makes/makas yrkesgrupp 333 Makes/makas yrke 334 Make heltids- eller deltidsarbete 335 Makes/makas näringsgren 336 Makes/makas yrkesställning 337 Make/maka: statlig, kommunal eller enskild tjänst 338 Bostadstyp 339 Hyr eller äger bostad 340 Äger aktier 341 Make/maka äger aktier 342 Antal hemmavarande barn under 18 år 343 Ålder hemmavarande barn 1 344 Ålder hemmavarande barn 2 345 Ålder hemmavarande barn 3 346 Antal barn som ej bor tillsammans med UP 347 Ålder på barn som ej bor tillsammans med UP, 1 348 Ålder på barn som ej bor tillsammans med UP, 2 349 Ålder på barn som ej bor tillsammans med UP, 3 350 Hemortstyp PARTIER SOM GYNNAS/MISSGYNNAS AV TV 351 TV-utbudet gynnar/missgynnar Vänsterpartiet kommunisterna 352 TV-utbudet gynnar/missgynnar Socialdemokraterna 353 TV-utbudet gynnar/missgynnar Centerpartiet 354 TV-utbudet gynnar/missgynnar Folkpartiet 355 TV-utbudet gynnar/missgynnar Moderata samlingspartiet 356 TV-utbudet gynnar/missgynnar Kristen demokratisk samling 357 TV-utbudet gynnar/missgynnar Miljöpartiet OMDÖME VALRÖRELSEN 1985 358 Intressant och spännande 359 För mycket partikäbbel 360 Konfliktfylld och aggressiv 361 Klara skillnader mellan partierna 362 Alltför koncentrerad på partiledarna 363 Saklig och informativ 364 Valdebatten i massmedia svårbegriplig 365 Kön 366 Födelseår 367 Åldersindelning - sju kategorier 368 Åldersindelning - tre kategorier 369 Kommunens tätortsgrad 370 Bostadsort 371 Kommunens invånarantal 1 januari 1985 372 Nettoinkomst 373 Förmögenhet VALDELTAGANDE OCH PARTIVAL 374 Valdeltagande i riksdagsvalet 1985 375 Valdeltagande i landstingsvalet 1985 376 Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet 1985 377 Valdeltagande i riksdagsvalet 1982 378 Partival vid riksdagsvalet 1985 - sammanfattning 379 Partival vid landstingsvalet 1985 - sammanfattning 380 Partival vid kommunvalet 1985 - sammanfattning 381 Partival vid riksdagsvalet 1982 - minnesdata 382 Partival vid riksdagsvalet 1982 - korrigerad sammanfattningskod 383 Röstningsavsikt 384 Treårsrörlighet 385 Partibyte 386 Blockbyte 387 Poströstning i valet 1985 388 Partiidentifikationens styrka - sammanfattning 389 Partiidentifikationens riktning - sammanfattning 390 Utbildning 391 Medlemskap i politisk parti eller politisk organisation 392 Yrkesgrupper enligt den nya indelningen 393 Yrkets sektor enligt den nya indelningen 394 Yrkesgrupper enligt den gamla indelningen 395 Makes/makas yrkesgrupp enligt den nya indelningen 396 Makes/makas yrkessektor enligt den nya indelningen 397 Makes/makas yrkesgrupp enligt den gamla indelningen 398 Objektiv yrkesindelning 399 Subjektiv yrkesindelning VIKTIG FRÅGA FÖR PARTIVAL 400 Skatter 401 Ekonomi 402 Vänster-höger-ideologi 403 Socialpolitik 404 Pensioner 405 Moral - alkohol - religion 406 Familjepolitik 407 Utbildning 408 Bostad 409 Jordbruk - decentralisering 410 Miljövård 411 Fred - internationell frågor - försvar 412 Sysselsättning 413 Energi - kärnkraft 414 Löntagarfonder 415 Offentlig sektor - systemskifte INDEX 416 Kärnkraftsindex 417 Löntagarfondsindex 418 Offentlig sektor-index 419 Matmomsindex 420 Sjukersättningsindex 421 Vårdnadsbidragsindex 422 Vänster-högerindex 423 Tillväxt-ekologiindex 424 Vänster-högerindex - grupperat 425 Tillväxt-ekologiindex - grupperat EVALUERING 426 Sysselsättningsfrågor: Vänsterpartiet kommunisterna 427 Sysselsättningsfrågor: Socialdemokraterna 428 Sysselsättningsfrågor: Centerpartiet 429 Sysselsättningsfrågor: Folkpartiet 430 Sysselsättningsfrågor: Moderata samlingspartiet 431 Sysselsättningsfrågor: Miljöpartiet - de gröna 432 Sysselsättningsfrågor: Kristen demokratisk samling 433 Miljöfrågor: Vänsterpartiet kommunisterna 434 Miljöfrågor: Socialdemokraterna 435 Miljöfrågor: Centerpartiet 436 Miljöfrågor: Folkpartiet 437 Miljöfrågor: Moderata samlingspartiet 438 Miljöfrågor: Miljöpartiet - de gröna 439 Miljöfrågor: Kristen demokratisk samling 440 Löntagarfondfrågor: Vänsterpartiet kommunisterna 441 Löntagarfondfrågor: Socialdemokraterna 442 Löntagarfondfrågor: Centerpartiet 443 Löntagarfondfrågor: Folkpartiet 444 Löntagarfondfrågor: Moderata samlingspartiet 445 Löntagarfondfrågor: Miljöpartiet - de gröna 446 Löntagarfondfrågor: Kristen demokratisk samling 447 Skattefrågor: Vänsterpartiet kommunisterna 448 Skattefrågor: Socialdemokraterna 449 Skattefrågor: Centerpartiet 450 Skattefrågor: Folkpartiet 451 Skattefrågor: Moderata samlingspartiet 452 Skattefrågor: Miljöpartiet - de gröna 453 Skattefrågor: Kristen demokratisk samling 454 Sveriges ekonomi: Vänsterpartiet kommunisterna 455 Sveriges ekonomi: Socialdemokraterna 456 Sveriges ekonomi: Centerpartiet 457 Sveriges ekonomi: Folkpartiet 458 Sveriges ekonomi: Moderata samlingspartiet 459 Sveriges ekonomi: Miljöpartiet - de gröna 460 Sveriges ekonomi: Kristen demokratisk samling 461 Utrikes- och säkerhetspolitik: Vänsterpartiet kommunisterna 462 Utrikes- och säkerhetspolitik: Socialdemokraterna 463 Utrikes- och säkerhetspolitik: Centerpartiet 464 Utrikes- och säkerhetspolitik: Folkpartiet 465 Utrikes- och säkerhetspolitik: Moderata samlingspartiet 466 Utrikes- och säkerhetspolitik: Miljöpartiet - de gröna 467 Utrikes- och säkerhetspolitik: Kristen demokratisk samling 468 Social trygghet: Vänsterpartiet kommunisterna 469 Social trygghet: Socialdemokraterna 470 Social trygghet: Centerpartiet 471 Social trygghet: Folkpartiet 472 Social trygghet: Moderata samlingspartiet 473 Social trygghet: Miljöpartiet - de gröna 474 Social trygghet: Kristen demokratisk samling 475 Barnomsorg: Vänsterpartiet kommunisterna 476 Barnomsorg: Socialdemokraterna 477 Barnomsorg: Centerpartiet 478 Barnomsorg: Folkpartiet 479 Barnomsorg: Moderata samlingspartiet 480 Barnomsorg: Miljöpartiet - de gröna 481 Barnomsorg: Kristen demokratisk samling 482 SSDstudie NR 0217 483 SSDupplaga/datering NR 1 484 SSD Delstudieidentifikation 001

VAR 1 V85001 ID-NUMMER              Loc 1 width 7


UP:s ID-nummer

  Ett sjusiffrigt identifikationsnummer


VAR 2 V85002 DELURVAL REG Loc 8 width 2 Delurval Anm. Delurval P82 utgörs av personer som ingår i panelen 1982-1985, dvs personer som även kontaktades vid 1982 års valundersökning. Delurval T85, tilläggsurvalet, utgörs av förstagångsväljare 1985. Delurval P85 utgörs av personer i panelen 1985-1988, dvs personer som även kontaktades 1988. 1841 08. Delurval P82 131 09. Delurval T85 1901 10. Delurval P85
VAR 3 V85003 URVALSETAPP REG Loc 10 width 1 Urvalsetapp 1942 1. A-etapp: avsedd att intervjuas före valet 1931 2. B-etapp: avsedd att intervjuas efter valet
VAR 4 V85004 FORMULÄR Loc 11 width 1 MD=9 Formulärversion 1240 1. A-formulär - intervjuad före valet 1704 2. B-formulär - intervjuad efter valet 929 9. Bortfall
VAR 5 V85005 INDIVIDVÄGNING Loc 12 width 1 Individvägning Anm. De personer i panelurvalet 1982-1985, som var bortfall 1982, drogs med halva urvalssannolikheten 1985. I datamängden har dessa personer därför dubblerats. 3704 1. Ursprungsindivid 169 2. Vägd individ
VAR 6 V85006 FORMULÄR Loc 13 width 1 MD=9 Formulärtyp 1084 1. A-formulär: intervjuad före valet och besvarat brevenkäten 113 2. A-formulär: intervjuad före valet och besvarat brevenkäten per telefon 43 3. A-formulär: intervjuad före valet och ej besvarat brevenkäten 1354 4. B-formulär: intervjuad efter valet med fullständigt formulär 84 5. B-formulär: intervjuad efter valet med fullständigt formulär per telefon 106 6. B-formulär: intervjuad efter valet med förkortat formulär per telefon 160 7. B-formulär: intervjuad efter valet med förkortat formulär per telefon 929 9. Bortfall
VAR 7 V85007 INTERVJUDATUM Loc 14 width 4 MD=9996 or GE 9999 Intervjudatum (de två första siffrorna står för månad, de två sista för dag) 0819. 19 augusti . . 1128. 28 november 8 9996. Uppgift saknas 929 9999. Bortfall Kod: 819 820 821 822 823 824 825 826 827 Frek: 13 38 79 83 39 3 8 89 121 Kod: 828 829 830 831 901 902 903 904 905 Frek: 96 85 35 6 14 70 75 72 69 Kod: 906 907 908 909 910 911 912 913 914 Frek: 28 3 2 45 39 53 42 17 16 Kod: 916 917 918 919 920 921 922 923 924 Frek: 2 21 45 59 37 11 1 91 127 Kod: 925 926 927 928 929 930 1001 1002 1003 Frek: 114 80 35 6 7 105 103 102 77 Kod: 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 Frek: 30 8 4 75 72 63 56 23 9 Kod: 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1021 1022 Frek: 8 44 23 16 9 2 3 2 2 Kod: 1023 1024 1026 1028 1029 1030 1031 1101 1104 Frek: 9 1 2 4 3 15 9 2 10 Kod: 1105 1106 1107 1108 1110 1111 1112 1113 1114 Frek: 18 18 20 12 1 18 17 20 13 Kod: 1115 1116 1118 1119 1120 1121 1125 1126 1127 Frek: 6 3 4 6 5 2 1 1 2 Kod: 1128 9996 9999 Frek: 2 8 929
VAR 8 V85008 TIDNING 1 1A Loc 18 width 3 MD= 0 or GE 996 F.1A. Jag börjar med en fråga om dagstidningar och andra nyhetstidningar. Vilken eller vilka dagstidningar brukar Du läsa mera regelbundet? Med regelbundet menar jag då minst en gång i veckan. (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare någon nyhetstidning Du läser minst en gång i veckan? F.1A(1). (LÄSER TIDNING REGELBUNDET) Tidning 1 FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 1 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag 103. Folkviljan 105 201. Aftonbladet 22 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 58 203. Arbetet 9 204. Dagbladet Nya Samhället 24 205. Dala-Demokraten 12 206. Folkbladet Östgöten 11 207. Folket 10 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 3 209. Karlskoga-Kuriren 5 210. Kronobergaren/Sunnebo Tidning 22 211. Länstidningen (Östersund) 32 212. Norrländska Socialdemokraten 12 213. Nya Norrland 2 214. Oskarshamns-Nyheterna 15 215. Piteå-Tidningen 3 216. Smålands Folkblad/Höglandet 15 217. Sydöstra Sveriges Dagblad 9 218. Hälsinge-Kuriren 16 219. Värmlands Folkblad 20 220. Västerbottens Folkblad 2 221. Västerviks Demokraten 3 222. Västgöta-Demokraten 223. Västmanlands Folkblad 3 224. Örebro-Kuriren 12 225. Östra Småland 301. Blekinge-Posten 302. Dalabygden 20 305. Hallands Nyheter 19 307. Hudiksvalls-Tidningen 1 308. Hälsinglands Tidning 309. Kalmar Läns Tidning 0100 2 310. Kinda-Posten 6 311. Laholms Tidning 312. Länsposten (Örebro) 7 313. Länstidningen Södertälje 314. Länstidningen Östergötland 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 1 316. Nord-Sverige 317. Norra Halland/Nordhalland 23 318. Norra Skåne 10 319. Norrtelje Tidning 320. Nynäshamns-Posten 322. Skaraborgs-Bygden 18 323. Skånska Dagbladet 324. Smålandsbygdens Tidning 15 325. Södermanlands Nyheter 3 327. Vimmerby Tidning 328. Värmlands-Bygden 329. Västerbygden 330. Västmanlands Nyheter 332. Växjö-Bladet 21 333. Östersunds-Posten 336. Älvsborgs-Posten 337. Gästriklands Tidning 7 401. Alingsås Tidning 4 402. Arboga Tidning 9 403. Bergslagsposten 20 404. Blekinge Läns Tidning 28 405. Bohuslänningen 7 406. Bärgslagsbladet m Arboga Tidning 4 407. Elfsborgs Läns Tidning 18 408. Eskilstuna-Kuriren 143 409. Expressen 32 410. Falu-Kuriren 26 411. Gefle Dagblad 17 412. Göteborgs Tidningen 195 414. Göteborgs-Posten 30 415. Hallands-Posten 10 417. Katrineholms-Kuriren 23 418. Kristianstadsbladet 26 419. Kvällsposten 420. Lerums Tidning 10 421. Ljusnan 3 422. Mellersta Skåne 4 423. Motala Tidning 58 424. Nerikes Allehanda 26 425. Norra Västerbotten 12 426. Nya Länstidningen - Nya Lidköpingstidningen 1 427. Provinstidningen Dalsland 7 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 10 429. Smålands Dagblad 8 430. Smålands-Tidningen 7 432. Strengnes Tidning 27 433. Sundsvalls Tidning 79 434. Sydsvenska Dagbladet 1 437. Sölvesborgs-Tidningen 3 438. Tranås Tidning 8 439. Trelleborgs Allehanda 41 440. Uppsala Nya Tidning 441. Vadstena Skänninge Tidning 51 442. Vestmanlands Läns Tidning 7 443. Vetlanda Posten 39 444. Västerbottens-Kuriren 19 445. Ystads Allehanda 20 446. Örnsköldsviks Allehanda 32 501. Barometern 44 502. Borås Tidning 7 503. Enköpings-Posten 5 504. Falköpings Tidning 3 505. Filipstads Tidning 6 506. Gotlands Allehanda 2 507. Haparandabladet 509. Hjo Tidning 6 510. Mariestads-Tidningen 28 512. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 1 513. Nya Kristinehamns-Posten 53 514. Nya Wermlandstidningen 14 515. Oskarshamns-Tidningen 34 516. Smålandsposten 132 517. Svenska Dagbladet 2 518. Tranås-Posten 6 519. Ulricehamns Tidning 12 520. Västerviks-Tidningen 521. Östgöta-Bladet 48 522. Östgöta Correspondenten 1 523. Norrlands-Posten 524. Älvsborgs Nyheter 4 601. Arvika Nyheter 2 604. Gotlänningen 2 606. Karlshamns Allehanda 11 609. Ljungbytidningen - Älmhults Tidning Smålänningen 29 610. Nordvästra Skånes Tidningar 31 611. Norrbottens-Kuriren 13 612. Skaraborgs Läns Annonsblad 11 613. Skaraborgs Läns Tidning 10 614. Västernorrlands Allehanda 3 615. Västgöta-Bladet 2 616. Ölandsbladet 5 617. Öresunds-Posten 1 701. Arbetaren 703. Internationalen 1 704. Proletären 705. Norrskensflamman 2 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 2 802. Bengtsfors-Tidningen Dalslänningen 9 803. Borlänge Tidning 4 804. Dagen 299 805. Dagens Nyheter 4 808. Elfborgs Läns Annonsblad 4 809. Fagersta-Posten 811. Fryksdals-Bygden 41 812. Helsinborgs Dagblad 31 817. Jönköpings-Posten 8 818. Karlskoga Tidning 820. Kungälvs-Posten 821. Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 822. Lilla Edet-Posten 6 823. Ljusdals-Posten 5 824. Ludvika Tidning 1 825. Lysekilsposten med Orust-Tjörn 12 826. Mora Tidning 828. Mölndals-Posten 829. Norrort 830. Nybro Tidning 13 831. Sala Allehanda 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 835. Sundbybergs o Solna Tidning 2 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 837. Säters Tidning 3 838. Södra Dalarnas Tidning 7 839. Trollhättans Tidning 19 842. Värnamo Nyheter 845. Västerort 846. Kungsbacka Tidning 2 847. Tempus 848. Alternativet 890. Lokal annonstidning 2 891. Utländsk dagstidning 28 000. Läser ingen tidning 267 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall
VAR 9 V85009 TIDNING 2 1A Loc 21 width 3 MD= 0 or GE 996 F.1A(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Tidning 2 <Se F.1A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 7 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk dagstidning 878 000. Frågan ej tillämplig 267 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 201 202 203 204 205 206 207 210 211 212 Frek: 878 263 5 40 8 11 6 6 5 13 21 Kod: 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 Frek: 5 3 2 2 3 6 9 22 3 3 2 Kod: 224 225 301 302 305 308 311 312 313 314 315 Frek: 11 10 1 1 8 1 2 1 6 1 2 Kod: 316 317 318 319 320 322 323 324 325 327 329 Frek: 2 4 3 7 2 1 4 3 3 2 1 Kod: 330 332 333 337 401 402 403 404 405 407 408 Frek: 1 2 7 1 6 1 8 6 6 1 7 Kod: 409 410 411 412 414 415 418 419 420 421 422 Frek: 452 14 7 82 43 5 3 79 2 1 2 Kod: 423 424 425 426 428 429 430 432 433 434 437 Frek: 6 5 6 4 2 4 1 1 8 28 2 Kod: 438 439 440 442 443 444 445 446 501 502 503 Frek: 2 5 13 10 4 5 2 1 7 6 3 Kod: 504 505 506 507 509 510 512 513 514 516 517 Frek: 3 1 3 4 1 4 5 1 7 13 86 Kod: 519 520 522 601 604 606 609 610 611 612 613 Frek: 1 4 10 2 2 1 5 7 14 4 6 Kod: 614 615 616 802 803 804 805 808 809 811 812 Frek: 7 1 1 1 1 8 150 2 4 1 5 Kod: 817 818 820 821 822 823 824 825 826 828 829 Frek: 11 1 1 2 2 3 4 1 2 2 3 Kod: 830 831 834 836 837 838 839 842 845 847 848 Frek: 1 1 2 3 1 2 3 6 1 3 1 Kod: 890 891 996 999 Frek: 1 2 267 929
VAR 10 V85010 TIDNING 3 1A Loc 24 width 3 MD= 0 or GE 996 F.1A(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Tidning 3 <Se F.1A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 7 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk dagstidning 2071 000. Frågan ej tillämplig 268 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 103 201 202 203 204 205 206 207 Frek: 2071 1 138 2 8 1 2 2 3 Kod: 210 211 212 213 216 217 218 219 220 Frek: 1 2 4 4 1 2 2 2 2 Kod: 221 222 223 224 225 301 305 307 308 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 309 313 317 319 322 323 325 328 332 Frek: 1 1 2 3 1 1 1 1 1 Kod: 333 336 401 405 406 409 410 412 414 Frek: 1 1 1 4 2 152 4 22 8 Kod: 419 425 427 433 434 440 442 443 444 Frek: 24 2 2 2 12 5 1 1 2 Kod: 445 503 504 514 516 517 521 522 523 Frek: 2 1 1 4 2 37 1 2 3 Kod: 524 601 604 609 610 611 612 613 614 Frek: 1 1 1 2 1 2 3 1 2 Kod: 616 701 704 705 802 803 804 805 808 Frek: 1 1 1 1 3 1 3 58 2 Kod: 809 812 826 829 834 835 838 842 846 Frek: 1 1 1 4 1 1 1 2 2 Kod: 847 848 890 891 996 999 Frek: 2 1 3 1 268 929
VAR 11 V85011 TIDNING 4 1A Loc 27 width 3 MD= 0 or GE 996 F.1A(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Tidning 4 <Se F.1A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 7 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk Dagstidning 2532 000. Frågan ej tillämplig 267 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 102 201 203 205 210 213 215 218 Frek: 2532 1 34 3 1 1 1 1 1 Kod: 220 224 317 404 409 412 414 417 419 Frek: 3 2 1 1 36 5 5 1 5 Kod: 432 434 442 445 513 517 617 701 703 Frek: 1 5 2 1 1 8 1 2 1 Kod: 802 804 805 817 829 834 890 996 999 Frek: 1 1 14 1 1 1 2 267 929
VAR 12 V85012 TIDNING 5 1A Loc 30 width 3 MD= 0 or GE 996 F.1A(5). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Tidning 5 <Se F.1A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 7 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk dagstidning 2632 000. Frågan ej tillämplig 267 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 201 203 205 211 315 405 409 419 Frek: 2632 7 1 1 1 1 1 14 3 Kod: 433 441 504 517 804 805 831 890 996 Frek: 1 1 2 2 1 6 2 1 267 Kod: 999 Frek: 929
VAR 13 V85013 TIDNING 1:LÄSN 1B Loc 33 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B. Hur ofta brukar Du läsa (... TIDNING)? Du kan svara med hjälp av det här kortet. Vilket av svaren stämmer bäst in på Dig själv? F.1B(1). (LÄSER TIDNING REGELBUNDET) Tidning 1: Läsfrekvens FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 2078 1. 6-7 dagar i veckan 428 2. 3-5 dagar i veckan 139 3. 1-2 dagar i veckan 28 0. Frågan ej tillämplig 271 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 14 V85014 TIDNING 2:LÄSN 1B Loc 34 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Tidning 2: Läsfrekvens <Se F.1B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 644 1. 6-7 dagar i veckan 568 2. 3-5 dagar i veckan 581 3. 1-2 dagar i veckan 878 0. Frågan ej tillämplig 273 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 15 V85015 TIDNING 3:LÄSN 1B Loc 35 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Tidning 3: Läsfrekvens <Se F.1B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 127 1. 6-7 dagar i veckan 188 2. 3-5 dagar i veckan 284 3. 1-2 dagar i veckan 2071 0. Frågan ej tillämplig 274 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 16 V85016 TIDNING 4:LÄSN 1B Loc 36 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Tidning 4: Läsfrekvens <Se F.1B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 29 1. 6-7 dagar i veckan 35 2. 3-5 dagar i veckan 81 3. 1-2 dagar i veckan 2532 0. Frågan ej tillämplig 267 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 17 V85017 TIDNING 5:LÄSN 1B Loc 37 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B(5). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Tidning 5: Läsfrekvens <Se F.1B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 14 1. 6-7 dagar i veckan 8 2. 3-5 dagar i veckan 23 3. 1-2 dagar i veckan 2632 0. Frågan ej tillämplig 267 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 18 V85018 TIDN1:RD-PARTI 1C Loc 38 width 2 MD=90 or GE 96 F.1C. Är det enligt Din mening något eller några av de politiska partierna som ... (TIDNING) brukar stödja mer än andra partier? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? F.1C(1). (LÄSER TIDNING REGELBUNDET) Tidning 1: Riksdagsparti tidningen stöder FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 3 00. Endast småpartier nämnda ETT RIKSDAGSPARTI NÄMNT 3 11. Vänsterpartiet kommunisterna 385 12. Socialdemokraterna 104 13. Centerpartiet 410 14. Folkpartiet 363 15. Moderata samlingspartiet TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 3 20. Vpk/S 21. Vpk/C 22. Vpk/Fp 23. Vpk/M 3 24. S/C 3 25. S/Fp 26. S/M 27 27. C/Fp 4 28. C/M 26 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 30. Vpk/S/C 31. Vpk/S/Fp 32. Vpk/S/M 33. Vpk/C/Fp 34. Vpk/C/M 35. Vpk/Fp/M 1 36. S/C/Fp 37. S/C/M 38. S/Fp/M 72 39. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 40. Vpk/S/C/Fp 41. Vpk/S/C/M 42. Vpk/C/Fp/M 1 43. S/C/Fp/M 44. Vpk/S/Fp/M FEM RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 50. Vpk/S/C/Fp/M POLITISKA RIKTNINGAR, PARTIPRESSBETECKNINGAR MM 61. Kommunistisk 2 62. Socialistisk 63. Vänster, vänstervridet, vänstervinklad, vänsterpartierna 64. Radikal 19 65. Liberal 66. Konservativ 7 67. Höger, högervriden, högervinklad, högerpartierna 68. Reaktionär 1 69. Kristen 3 70. Oberoende 10 71. Oberoende liberal 72. Oberoende moderat 131 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 4 75. Politisk neutral, olika partier olika gånger, vridet åt båda hållen, alla partier gynnas/behandlas lika 672 85. Inget parti 390 88. Vet inte/vill ej svara 28 90. Frågan ej tillämplig 269 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 19 V85019 TIDN2:RD-PARTI 1C Loc 40 width 2 MD=90 or GE 96 F.1C(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) TIDNING 2: Riksdagsparti tidningen stöder <Se F.1C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 18 3 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 75. Politisk neutral, olika partier olika gånger, vridet åt båda hållen, alla partier gynnas/behandlas lika 425 85. Inget parti 257 88. Vet inte/vill ej svara 878 90. Frågan ej tillämplig 267 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 27 28 29 34 Frek: 3 1 417 57 184 228 4 12 2 12 1 Kod: 36 39 62 63 65 67 70 71 73 75 85 Frek: 1 46 2 3 20 1 3 7 109 4 425 Kod: 88 90 96 99 Frek: 257 878 267 929
VAR 20 V85020 TIDN3:RD-PARTI 1C Loc 42 width 2 MD=90 or GE 96 F.1C(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Tidning 3: Riksdagsparti tidningen stöder <Se F.1C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 18 4 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 75. Politisk neutral, olika partier olika gånger, vridet åt båda hållen, alla partier gynnas/behandlas lika 120 85. Inget parti 87 88. Vet inte/vill ej svara 2071 90. Frågan ej tillämplig 267 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 25 27 Frek: 4 1 145 20 76 80 5 1 1 Kod: 29 39 62 65 67 70 71 73 85 Frek: 4 16 4 3 3 1 2 33 120 Kod: 88 90 96 99 Frek: 87 2071 267 929
VAR 21 V85021 TIDN4:RD-PARTI 1C Loc 44 width 2 MD=90 or GE 96 F.1C(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Tidning 4: Riksdagsparti tidningen stöder <Se F.1C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 18 1 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 75. Politisk neutral, olika partier olika gånger, vridet åt båda hållen, alla partier gynnas/behandlas lika 31 85. Inget parti 22 88. Vet inte/vill ej svara 2532 90. Frågan ej tillämplig 267 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 27 29 39 Frek: 1 1 40 2 17 16 1 1 3 Kod: 67 71 73 85 88 90 96 99 Frek: 1 1 8 31 22 2532 267 929
VAR 22 V85022 TIDN5:RD-PARTI 1C Loc 46 width 2 MD=90 or GE 96 F.1C(5). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Tidning 5: Riksdagsparti tidningen stöder <Se F.1C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 18 1 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 75. Politisk neutral, olika partier olika gånger, vridet åt båda hållen, alla partier gynnas/behandlas lika 6 85. Inget parti 10 88. Vet inte/vill ej svara 2632 90. Frågan ej tillämplig 267 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 12 13 14 15 29 39 65 70 Frek: 1 10 1 5 3 2 2 2 1 Kod: 73 85 88 90 96 99 Frek: 2 6 10 2632 267 929
VAR 23 V85023 TIDN1:SMÅPARTI 1C Loc 48 width 2 MD=90 or GE 96 F.1C(6). (LÄSER TIDNING REGELBUNDET) Tidning 1: Småparti tidningen stöder FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1582 00. Endast riksdagspartier nämnda ETT SMÅPARTI NÄMNT 61. Miljöpartiet 2 62. Kristen demokratisk samling 1 63. Övrigt kommunistiskt parti 64. Övrigt riksparti 65. Övriga partier, ej riks TVÅ SMÅPARTIER NÄMNDA 71. Mp/Kds 72. Mp/Ök 73. Mp/Öp 74. Kds/Ök 75. Kds/Öp 76. Ök/Öp TRE SMÅPARTIER NÄMNDA 81. Mp/Kds/Ök 82. Mp/Kds/Öp 83. Mp/Ök/Öp 84. Kds/Ök/Öp 672 85. Inget parti 390 88. Vet inte/vill ej svara 28 90. Frågan ej tillämplig 269 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 24 V85024 TIDN2:SMÅPARTI 1C Loc 50 width 2 MD=90 or GE 96 F.1C(7). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Tidning 2: Småparti tidningen stöder <Se F.1C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 23 1114 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 84. Kds/Ök/Öp 425 85. Inget parti 257 88. Vet inte/vill ej svara 878 90. Frågan ej tillämplig 267 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 85 88 90 96 99 Frek: 1114 1 2 425 257 878 267 929
VAR 25 V85025 TIDN3:SMÅPARTI 1C Loc 52 width 2 MD=90 or GE 96 F.1C(8). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Tidning 3: Småparti tidningen stöder <Se F.1C för fullständig frågetext> FÖR FULSSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 23 395 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 84. Kds/Ök/Öp 120 85. Inget parti 87 88. Vet inte/vill ej svara 2071 90. Frågan ej tillämplig 267 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 62 63 85 88 90 96 99 Frek: 395 2 2 120 87 2071 267 929
VAR 26 V85026 TIDN4:SMÅPARTI 1C Loc 54 width 2 MD=90 or GE 96 F.1C(9). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Tidningen 4: Småparti tidningen stöder <Se F.1C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 23 90 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 84. Kds/Ök/Öp 31 85. Inget parti 22 88. Vet inte/vill ej svara 2532 90. Frågan ej tillämplig 267 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 62 63 85 88 90 96 99 Frek: 90 1 1 31 22 2532 267 929
VAR 27 V85027 TIDN5:SMÅPARTI 1C Loc 56 width 2 MD=90 or GE 96 F.1C(10). Tidningen 5: Småparti tidningen stöder <Se F.1C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 23 28 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 84. Kds/Ök/Öp 6 85. Inget parti 10 88. Vet inte/vill ej svara 2632 90. Frågan ej tillämplig 267 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 62 85 88 90 96 99 Frek: 28 1 6 10 2632 267 929
VAR 28 V85028 NYH/ART POL 2 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 6 F.2. (LÄSER TIDNING) Hur mycket brukar Du läsa av nyheter och artiklar om politik i dagstidningarna? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 161 1. Läser aldrig nyheter och artiklar om politik 1367 2. Läser nyheter och artiklar om politik någon gång 711 3. Läser ofta nyheter och artiklar om politik 397 4. Läser det som finns i tidningen av nyheter och artiklar om politik varje dag 28 0. Frågan ej tillämplig 280 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 29 V85029 LÄSER RIKSPOL 3 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 6 F.3(1). (LÄSER OM POLITIK) När Du läser om politik i dagstidningarna: Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om rikspolitik? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 319 1. Läser i stort sett allt 910 2. Läser ganska mycket 1106 3. Läser inte särskilt mycket 158 4. Läser ingenting/nästan ingenting 2 5. Vet inte/vill ej svara 180 0. Frågan ej tillämplig 269 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 30 V85030 LÄSER LOKALPOL 3 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 6 F.3(2). (LÄSER OM POLITIK) När Du läser om politik i dagstidningarna: Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om lokalpolitik/kommunala frågor? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 525 1. Läser i stort sett allt 989 2. Läser ganska mycket 838 3. Läser inte särskilt mycket 139 4. Läser ingenting/nästan ingenting 1 5. Vet inte/vill ej svara 180 0. Frågan ej tillämplig 272 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 31 V85031 LÄSER INT POL 3 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 6 F.3(3). (LÄSER OM POLITIK) När Du läser om politik i dagstidningarna: Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om politik i andra länder/utlandssidorna? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 212 1. Läser i stort sett allt 690 2. Läser ganska mycket 1073 3. Läser inte särskilt mycket 510 4. Läser ingenting/nästan ingenting 5 5. Vet inte/vill ej svara 180 0. Frågan ej tillämplig 274 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 32 V85032 RAPPORT 4 Loc 62 width 1 MD=6 or GE 9 F.4(1). När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur ofta brukar Du se på Rapport? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 1039 1. 6-7 dagar i veckan 936 2. 3-5 dagar i veckan 406 3. 1-2 dagar i veckan 217 4. Mera sällan 77 5. Aldrig 2 8. Vet inte/vill ej svara 267 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 33 V85033 AKTUELLT 4 Loc 63 width 1 MD=6 or GE 9 F.4(2). Hur ofta brukar Du se på Aktuellt? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 796 1. 6-7 dagar i veckan 1054 2. 3-5 dagar i veckan 521 3. 1-2 dagar i veckan 237 4. Mera sällan 67 5. Aldrig 2 8. Vet inte/vill ej svara 267 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 34 V85034 EKOSÄNDNINGAR 4 Loc 64 width 1 MD=6 or GE 9 F.4(3). Hur ofta brukar Du lyssna på Morgonekot klockan 7.00 och/eller Ekot klockan 18.00 i radions program 1? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 435 1. 6-7 dagar i veckan 299 2. 3-5 dagar i veckan 168 3. 1-2 dagar i veckan 570 4. Mera sällan 1194 5. Aldrig 7 8. Vet inte/vill ej svara 271 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 35 V85035 POL I NYHETERNA 5 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 6 F.5. De gånger Du ser på TV-nyheterna i Rapport eller Aktuellt: Hur noga brukar Du följa med i det som handlar om politik? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 382 1. Mycket noga 1270 2. Ganska noga 874 3. Inte särskilt noga 123 4. Inte alls noga 1 5. Vet inte/vill ej svara 26 0. Frågan ej tillämplig 268 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 36 V85036 INTRESSE POL 6 Loc 66 width 1 MD=6 or GE 9 F.6. Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in på Dig själv? (VISA SVARSKORT) Är Du mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 259 1. Mycket intresserad 1185 2. Ganska intresserad 1130 3. Inte särskilt intresserad 208 4. Inte alls intresserad 162 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 37 V85037 DISK POLITIK 7 Loc 67 width 1 MD=6 or GE 9 F.7. Hur ofta brukar det förekomma diskussioner om politik i Din närmaste omgivning - i Din familj, bland Dina vänner och arbetskamrater? Brukar det förekomma: mycket ofta, ganska ofta, inte särskilt ofta eller inte alls? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 228 1. Mycket ofta 881 2. Ganska ofta 1334 3. Inte särskilt ofta 233 4. Inte alls 3 8. Vet inte/vill ej svara 265 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 38 V85038 VIKTIG FRÅGA 1 8 Loc 68 width 3 MD= 0 or GE 996 F.8. Nu kommer två frågor om vad Du tycker är viktigt i politiken. Om Du först tänker på valet i år. Är det någon eller några frågor som är/var viktiga för Dig när det gäller vilket parti Du tänker rösta på/röstade på vid riksdagsvalet den 15 september? (OM JA:) Vilken eller vilka frågor? (TILLÄGGSFRÅGA: Är det ytterlöigare någon fråga som är/var viktig för Dig, när Du väljer/valde parti i F.8(1). Viktig fråga i valet 1 FRÅGANS FORMULERING BEROENDE PÅ OM DEN STÄLLDES FÖRE ELLER EFTER VALET. 197 001. Skatter, arbetsgivaravgifter 22 002. Lägre skatter 1 003. Högre skatter för de rika 6 004. För marginalskattesänkningar 8 006. Bort med momsen på livsmedel 4 007. Sänk momsen på livsmedel 4 010. Man ska kunna leva på sin lön 1 012. Mot ökning av indirekta skatter 138 020. Sveriges ekonomi 10 021. Valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån, prisstegringar, inflation 5 022. Lönenivån 1 023. För en expansiv ekonomisk politik 1 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskottet 10 025. Prisstegringar, inflation 1 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 6 030. Offentlig sektor 5 031. Bevara/minska ej den offentliga sektorn 34 040. Socialpolitik 6 041. För sociala reformer, mera reformer 2 042. Mot sociala reformer, minska bidragen 3 043. Inför behovsprövning, bekämpa slöseri och "bidrags-Sverige", mot välfärdssamhället 71 044. Välfärdssamhället, bevara välfärdssamhället, bevara tryggheten 59 050. Pensioner - pensionärsfrågor 18 051. För högre pensioner, stöd till pensionärer 30 060. Äldrevård 2 061. För mer och bättre åldringsvård 10 063. Eget rum för långtidssjuka 2 064. Färdtjänst 62 070. Sjukvård, sjukförsäkring 5 071. För mer resurser till sjukvård 13 073. Sjukersättningen/karensdagar 3 074. För privat sjukvård/privatisera sjukvården 1 075. Mot privat sjukvård 4 076. Fritidspraktiserande läkare, Dagmar, fler läkare i Norrland 1 080. Alkohol, narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och/eller registrering 80 090. Familjepolitik 16 091. Inför vårdnadsbidrag 1 093. Bygg fler barndaghem 113 095. Barnomsorg 11 096. Barnfamiljernas ekonomi 6 097. Sextimmars arbetsdag 24 100. Utbildningspolitik, forskning och kultur 1 101. Mer disciplin och ordning i skolan, behåll betygen 1 110. Fritid, idrott 4 111. Ungdomens framtid och problem 22 120. Bostadspolitik, allmänt 2 122. Låt villaägarna behålla sina ränteavdrag, reavinstbeskattningen skall inte höjas, taxeringen blir för hög 2 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 1 130. Decentralisering, lokaliseringspolitik, regionalpolitik. Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 13 140. Jordbrukspolitik 4 141. Mer stöd till jordbruket, bönderna 2 152. Mot kollektivanslutning av LO-medlemmar till SAP 255 160. Miljövård 3 180. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet, säkerhet på gator och torg, rättssäkerhet 11 190. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden 1 200. Massmedia, Radio- och TV-monopolet, programpolitik, presstöd 1 201. För reklam-TV, för att bryta TV-monopolet 16 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 7 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 2 221. Utrikespolitik 3 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 7 224. U-hjälp 376 240. Sysselsättning, arbetslöshet, satsa mer, rädda jobben 23 241. Bekämpa ungdomsarbetslösheten 2 250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 3 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 11 261. Kärnkraft 1 264. Mot kärnkraft 1 270. Statligt inflytande över privata företag 17 272. Mindre statligt inflytande över näringslivet, mer stöd till företagen, för marknadsekonomi och fritt näringsliv 142 290. Löntagarfonder 5 291. För (kollektiva) löntagarfonder 35 292. Mot (kollektiva) löntagarfonder 1 300. Jämställdhet mellan kvinnor och män, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 2 310. Invandrarpolitik 1 311. För mycket stöd till invandrare, vi släpper in för många 4 320. Övriga sakfrågor 2 330. Ideologibegrepp 1 331. Mer socialism 8 332. Mindre socialism 9 339. Mer jämlikhet, utjämning, solidaritet 37 341. Mer utrymme för individen, mot kollektivism 2 343. Mer demokrati, mot diktatur 2 345. Mer högerpolitik, mindre vänsterpolitik 5 348. Systemskifte 4 350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 10 360. Förtroende för partier och politiker 2 362. Partier/politiker ljuger, valtaktiska, ej att lita på 3 370. Partiledare 1 380. Klassamhället (gruppreferenser) 22 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 4 400. Lokala och kommunal frågor 4 700. Övrigt 87 888. Vet inte/vill ej svara 1 900. Röstade blankt 553 995. Nej, ingen fråga viktig 44 000. Tänker inte rösta/röstade inte i riksdagsvalet 164 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall
VAR 39 V85039 VIKTIG FRÅGA 2 8 Loc 71 width 3 MD= 0 or GE 996 F.8(2). Viktig fråga i valet 2 <Se F.8 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 38 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 700. Övrigt 1238 000. Frågan ej tillämplig 162 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 6 7 12 20 21 Frek: 1238 181 10 5 10 4 1 115 12 Kod: 22 23 24 25 26 30 31 32 40 Frek: 8 2 2 8 7 4 1 4 45 Kod: 41 42 43 44 50 51 60 61 63 Frek: 2 1 1 61 25 10 27 4 1 Kod: 64 70 71 73 74 75 76 80 90 Frek: 8 57 5 11 2 3 9 3 31 Kod: 91 93 94 95 96 97 100 101 110 Frek: 14 1 1 89 10 2 25 1 3 Kod: 111 120 123 130 140 141 150 152 153 Frek: 4 19 2 5 8 1 2 4 1 Kod: 160 161 163 164 165 170 180 190 192 Frek: 212 1 1 1 1 1 6 9 2 Kod: 200 210 220 221 222 224 230 231 240 Frek: 2 33 18 8 10 10 2 2 170 Kod: 241 260 261 264 270 271 272 280 290 Frek: 14 3 3 2 3 1 12 2 58 Kod: 292 300 310 311 320 330 332 339 341 Frek: 13 1 4 1 1 4 7 14 17 Kod: 344 345 348 350 360 362 380 390 400 Frek: 1 1 2 1 3 2 2 7 1 Kod: 700 996 999 Frek: 3 162 929
VAR 40 V85040 VIKTIG FRÅGA 3 8 Loc 74 width 3 MD= 0 or GE 996 F.8(3). Viktig fråga i valet 3 <Se F.8 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 38 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 700. Övrigt 2096 000. Frågan ej tillämplig 162 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 6 7 20 21 22 Frek: 2096 67 5 1 1 2 42 5 7 Kod: 25 26 30 31 32 40 42 43 44 Frek: 7 5 5 1 2 20 1 3 45 Kod: 50 51 60 61 62 70 71 74 76 Frek: 7 1 20 3 1 15 2 1 1 Kod: 80 90 91 95 96 97 100 101 110 Frek: 1 15 2 56 3 1 14 2 1 Kod: 111 120 123 130 131 140 150 160 164 Frek: 1 6 1 4 1 7 1 95 2 Kod: 170 180 190 210 220 221 222 224 230 Frek: 3 2 4 13 12 8 9 7 1 Kod: 231 240 241 250 260 261 264 270 272 Frek: 1 64 4 1 3 3 1 1 4 Kod: 290 291 292 300 310 311 320 330 332 Frek: 24 1 4 1 3 1 2 2 1 Kod: 339 341 343 346 348 351 360 361 362 Frek: 3 6 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 370 390 400 700 996 999 Frek: 1 1 1 3 162 929
VAR 41 V85041 VIKTIG FRÅGA 4 8 Loc 77 width 3 MD= 0 or GE 996 F.8(4). Viktig fråga i valet 4 <Se F.8 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 38 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 700. Övrigt 2553 000. Frågan ej tillämplig 162 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 20 21 22 23 25 Frek: 2553 12 1 1 11 2 3 1 1 Kod: 31 40 44 50 60 61 63 70 71 Frek: 1 6 7 1 11 1 1 12 1 Kod: 73 74 80 90 91 93 95 97 100 Frek: 1 1 1 10 4 1 16 3 7 Kod: 111 120 123 130 140 160 161 170 180 Frek: 4 4 1 1 1 28 1 1 1 Kod: 190 192 210 220 221 222 224 240 241 Frek: 1 2 4 4 2 2 2 16 1 Kod: 250 260 261 264 270 271 272 290 292 Frek: 1 2 2 1 1 1 1 15 2 Kod: 310 320 332 341 343 362 996 999 Frek: 2 1 1 2 2 2 162 929
VAR 42 V85042 VIKTIG FRÅGA 5 8 Loc 80 width 3 MD= 0 or GE 996 F.8(5). Viktig fråga i valet 5 <Se F.8 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 38 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 700. Övrigt 2719 000. Frågan ej tillämplig 162 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 4 20 22 40 44 60 70 Frek: 2719 7 1 1 1 1 4 2 2 Kod: 91 93 95 100 120 140 150 160 210 Frek: 1 1 4 5 2 1 1 4 2 Kod: 220 222 240 241 261 272 290 330 341 Frek: 4 1 4 1 2 2 4 1 2 Kod: 700 996 999 Frek: 2 162 929
VAR 43 V85043 FRAMTIDSFRÅGA 1 9 Loc 83 width 3 MD=996 or GE 999 F.9. Om Du nu tänker framåt på de närmaste åren, vilken eller vilka frågor eller problem tycker Di då personligen det är viktigast att partierna, riksdag och regering gör någonting åt och försöker lösa? (TILLÄGGSFRÅGA:) Är det ytterligare någon fråga eller något problem Du vill nämna? F.9(1). Viktig politisk framtidsfråga 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 38. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 700. Övrigt 91 888. Vet inte/vill ej svara 198 995. Ingen fråga 164 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 20 Frek: 137 29 2 7 2 5 2 1 6 2 253 Kod: 21 22 23 24 25 26 30 32 40 41 42 Frek: 120 4 7 3 20 1 2 3 24 2 5 Kod: 43 44 50 51 60 61 62 63 64 70 71 Frek: 2 19 36 18 35 5 2 7 2 42 7 Kod: 73 74 80 90 91 93 95 96 97 100 101 Frek: 3 1 15 31 24 5 86 12 6 25 3 Kod: 111 120 123 130 140 141 150 151 152 153 160 Frek: 5 18 4 8 16 3 2 1 2 1 427 Kod: 161 164 170 180 190 200 201 210 220 221 222 Frek: 6 5 4 9 6 3 1 40 9 1 9 Kod: 223 224 230 231 240 241 250 260 261 263 264 Frek: 1 6 2 1 620 71 3 6 10 1 8 Kod: 270 272 280 290 291 292 300 310 311 320 332 Frek: 2 13 1 31 3 25 2 16 11 1 1 Kod: 339 341 343 344 350 360 361 362 390 700 888 Frek: 9 8 1 1 15 5 1 1 6 6 91 Kod: 995 996 999 Frek: 198 164 929
VAR 44 V85044 FRAMTIDSFRÅGA 2 9 Loc 86 width 3 MD= 0 or GE 996 F.9(2). Viktig politisk framtidsfråga 2 <Se F.9 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 38 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 700. Övrigt 1062 000. Frågan ej tillämplig 161 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 6 7 9 10 Frek: 1062 120 26 1 10 5 6 2 4 Kod: 11 12 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 1 2 128 54 4 3 1 31 2 Kod: 30 31 32 40 41 42 43 44 50 Frek: 1 2 8 19 3 5 7 43 19 Kod: 51 52 60 61 62 63 64 70 71 Frek: 5 1 31 4 1 1 3 48 7 Kod: 73 74 76 80 90 91 92 93 95 Frek: 2 3 3 17 19 21 1 2 86 Kod: 96 97 100 101 110 111 120 123 130 Frek: 10 9 22 1 3 6 32 4 1 Kod: 131 140 141 150 152 160 161 162 164 Frek: 1 13 2 4 1 278 2 1 19 Kod: 170 180 190 192 210 220 221 222 224 Frek: 11 8 2 1 36 17 1 17 15 Kod: 230 240 241 250 260 261 263 264 270 Frek: 1 243 28 3 20 7 1 11 1 Kod: 271 272 280 282 290 291 292 310 311 Frek: 2 11 1 1 29 1 22 16 10 Kod: 320 330 332 339 341 343 350 360 362 Frek: 1 1 4 7 6 1 3 2 2 Kod: 380 390 400 700 996 999 Frek: 1 4 1 1 161 929
VAR 45 V85045 FRAMTIDSFRÅGA 3 9 Loc 89 width 3 MD= 0 or GE 996 F.9(3). Viktig politisk framtidsfråga 3 <Se F.9 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 38 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 700. Övrigt 2054 000. Frågan ej tillämplig 161 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 6 7 9 10 Frek: 2054 34 11 2 1 2 5 2 2 Kod: 12 20 21 22 23 24 25 26 30 Frek: 2 42 14 6 5 2 11 3 3 Kod: 31 32 40 42 43 44 50 60 61 Frek: 1 4 18 3 2 21 5 25 5 Kod: 64 70 71 73 80 90 91 93 95 Frek: 1 21 6 1 12 16 12 3 30 Kod: 96 97 100 101 110 111 120 122 123 Frek: 8 6 14 3 1 7 12 2 3 Kod: 130 140 150 152 153 160 161 164 165 Frek: 4 4 3 1 2 80 2 7 1 Kod: 170 180 190 191 192 210 220 221 222 Frek: 1 9 3 1 1 17 12 2 7 Kod: 224 230 231 240 241 250 260 261 263 Frek: 5 1 1 79 11 1 4 3 3 Kod: 264 272 280 282 290 292 300 310 311 Frek: 3 6 1 1 13 7 4 8 3 Kod: 320 325 330 332 339 341 343 348 350 Frek: 4 1 1 2 4 7 1 1 3 Kod: 360 362 390 700 996 999 Frek: 2 1 1 1 161 929
VAR 46 V85046 FRAMTIDSFRÅGA 4 9 Loc 92 width 3 MD= 0 or GE 996 F.9(4). Viktig politisk framtidsfråga 4 <Se F.9 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 38 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 700. Övrigt 2556 000. Frågan ej tillämplig 161 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 6 7 20 21 25 Frek: 2556 9 4 1 1 1 13 3 7 Kod: 26 30 32 40 41 42 43 44 50 Frek: 1 2 2 3 1 1 2 5 3 Kod: 51 60 61 70 71 76 80 90 91 Frek: 2 8 1 11 2 1 4 3 1 Kod: 95 96 97 100 110 111 120 123 130 Frek: 10 2 1 10 3 1 5 1 3 Kod: 160 161 164 180 210 220 221 222 224 Frek: 20 1 1 4 5 7 1 3 4 Kod: 231 240 241 250 260 270 271 272 290 Frek: 1 20 2 3 1 1 1 1 2 Kod: 292 300 310 311 312 336 339 341 343 Frek: 5 2 3 1 1 1 1 3 1 Kod: 360 400 700 996 999 Frek: 1 1 1 161 929
VAR 47 V85047 FRAMTIDSFRÅGA 5 9 Loc 95 width 3 MD= 0 or GE 996 F.9(5). Viktig politisk framtidsfråga 5 <Se F.9 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 38 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 700. Övrigt 2710 000. Frågan ej tillämplig 161 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 2 7 20 22 25 40 43 Frek: 2710 7 1 1 1 1 2 3 1 Kod: 44 50 60 61 70 80 90 91 95 Frek: 2 2 3 1 3 2 1 1 3 Kod: 96 100 111 120 130 160 161 164 210 Frek: 1 4 1 3 1 4 1 1 2 Kod: 220 221 222 230 240 282 290 310 360 Frek: 1 1 1 1 9 1 2 1 2 Kod: 700 996 999 Frek: 1 161 929
VAR 48 V85048 REGERING 1 10 Loc 98 width 2 MD=90 or GE 96 F.10. Vilket eller vilka partier skulle Du helst vilja ha med i regeringen efter valet i år? (TILLÄGGSFRÅGA:) Skulle Du vilja ha med något mer parti i regeringen? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? F.10(1). Partier med i regeringen - riksdagspartier FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 17 00. Endast småpartier nämnda ETT RIKSDAGSPARTI NÄMNT 12 11. Vänsterpartiet kommunisterna 366 12. Socialdemokraterna 31 13. Centerpartiet 25 14. Folkpartiet 88 15. Moderata samlingspartiet TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 96 20. Vpk/S 21. Vpk/C 2 22. Vpk/Fp 1 23. Vpk/M 27 24. S/C 15 25. S/Fp 21 26. S/M 29 27. C/Fp 15 28. C/M 36 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 5 30. Vpk/S/C 1 31. Vpk/S/Fp 32. Vpk/S/M 2 33. Vpk/C/Fp 1 34. Vpk/C/M 35. Vpk/Fp/M 13 36. S/C/Fp 1 37. S/C/M 3 38. S/Fp/M 178 39. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 40. Vpk/S/C/Fp 1 41. Vpk/S/C/M 42. Vpk/C/Fp/M 8 43. S/C/Fp/M 44. Vpk/S/Fp/M FEM RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 5 50. Vpk/S/C/Fp/M POLITISKA RIKTNINGAR, GRUPPREFERENSER 61. Kommunistisk 1 62. Socialistisk 1 63. Vänster, vänstervridet, vänstervinklad, vänsterpartierna 64. Radikal 65. Liberal 66. Konservativ 67. Höger, högervriden, högervinklad, högerpartierna 68. Reaktionär 69. Kristen 70. Oberoende 71. Oberoende liberal 72. Oberoende moderat 35 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 75. Politiskt neutral, olika partier olika gånger, vridet åt båda hållen, alla partier gynnas/behandlas lika 76. De som har makten (för tillfället), regeringspartiet 25 80. Samlingsregering 14 81. Alla (riksdags)partier 5 85. Inga partier 159 88. Vet inte/vill ej svara 1704 90. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 49 V85049 REGERING 2 10 Loc 100 width 2 MD=90 or GE 96 F.10(2). Partier med i regeringen - småpartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I FÖRVALSUNDERSÖKNINGEN 960 00. Endast riksdagspartier nämnda ETT SMÅPARTI NÄMNT 64 61. Miljöpartiet 47 62. Kristen demokratisk samling 63. Övrigt kommunistiskt parti 64. Övrigt riksparti 65. Övriga partier, ej riks TVÅ SMÅPARTIER NÄMNDA 4 71. Mp/Kds 72. Mp/Ök 73. Mp/Öp 74. Kds/Ök 75. Kds/Öp 76. Ök/Öp TRE SMÅPARTIER NÄMNDA 81. Mp/Kds/Ök 82. Mp/Kds/Öp 83. Mp/Ök/Öp 84. Kds/Ök/Öp 85. Inget parti 159 88. Vet inte/vill ej svara 5 95. Inga partier 1704 90. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 50 V85050 SYSSELS:BRA-1 11A Loc 102 width 2 MD=96 or GE 99 F.11. Jag skulle vilja ställa några frågor om vad Du tycker om partiernas politik i olika sakfrågor. På det här kortet har vi ställt samman några frågeområden som varit aktuella i svensk politik under senare år. Jag börjar med sysselsättningsfrågorna. (VISA SVARSKORT) F.11A(1). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i sysselsättningsfrågor? - Riksdagspartier FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 5 00. Endast småpartier nämnda ETT RIKSDAGSPARTI NÄMNT 38 11. Vänsterpartiet kommunisterna 756 12. Socialdemokraterna 34 13. Centerpartiet 79 14. Folkpartiet 148 15. Moderata samlingspartiet TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 97 20. Vpk/S 1 21. Vpk/C 2 22. Vpk/Fp 1 23. Vpk/M 18 24. S/C 43 25. S/Fp 25 26. S/M 12 27. C/Fp 6 28. C/M 34 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 3 30. Vpk/S/C 3 31. Vpk/S/Fp 2 32. Vpk/S/M 1 33. Vpk/C/Fp 34. Vpk/C/M 35. Vpk/FP/M 6 36. S/C/Fp 37. S/C/M 6 38. S/Fp/M 37 39. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 2 40. Vpk/S/C/Fp 41. Vpk/S/C/M 42. Vpk/C/Fp/M 10 43. S/C/Fp/M 3 44. Vpk/S/Fp/M FEM RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 19 50. Vpk/S/C/Fp/M POLITISKA RIKTNINGAR, GRUPPREFERENSER 61. Kommunistisk 62. Socialistisk 63. Vänster, vänstervridet, vänstervinklad, vänsterpartierna 64. Radikal 65. Liberal 66. Konservativ 1 67. Höger, högervriden, högervinklad, högerpartierna 68. Reaktionär 69. Kristen 70. Oberoende 71. Oberoende liberal 72. Oberoende moderat 6 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 30 81. Alla (riksdags)partier 92. Kärnkraftsanhängare 565 95. Inga partier 684 98. Vet inte/vill ej svara 267 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 51 V85051 SYSSELS:BRA-2 11A Loc 104 width 2 MD=96 or GE 99 F.11A(2). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i sysselsättningsfrågor? - Småpartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1404 00. Endast riksdagspartier nämnda ETT SMÅPARTI NÄMNT 3 61. Miljöpartiet 16 62. Kristen demokratisk samling 63. Övrigt kommunistiskt parti 2 64. Övrigt riksparti 65. Övriga partier, ej riks TVÅ SMÅPARTIER NÄMNDA 3 71. Mp/Kds 72. Mp/Ök 73. Mp/Öp 74. Kds/Ök 75. Kds/Öp 76. Ök/Öp TRE SMÅPARTIER NÄMNDA 81. Mp/Kds/Ök 82. Mp/Kds/Öp 83. Mp/Ök/Öp 84. Kds/Ök/Öp FYRA SMÅPARTIER NÄMNDA 91. Mp/Kds/Ök/Öp 565 95. Inga partier 684 98. Vet inte/vill ej svara 267 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 52 V85052 SYSSELS:DÅL-1 11A Loc 106 width 2 MD=96 or GE 99 F.11A(3). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i sysselsättningsfrågor? - Riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 50 18 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängare 760 95. Inga partier 1001 98. Vet inte/vill ej svara 283 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 23 Frek: 18 69 174 65 14 380 37 2 3 Kod: 25 26 27 28 29 30 39 40 42 Frek: 1 6 2 13 13 3 44 1 3 Kod: 43 50 73 81 95 96 98 99 Frek: 7 11 5 29 760 283 1001 929
VAR 53 V85053 SYSSELS:DÅL-2 11A Loc 108 width 2 MD=96 or GE 99 F.11A(4). Finns det enligt Din mening något eller några partier som har en dålig politik i sysselsättningsfrågor? - Småpartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 51 870 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 760 95. Inga partier 1001 98. Vet inte/vill ej svara 283 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 71 95 96 98 99 Frek: 870 6 23 1 760 283 1001 929
VAR 54 V85054 MILJÖ:BRA-1 11B Loc 110 width 2 MD=96 or GE 99 F.11B(1). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i miljöfrågor? - Riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 50 484 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängare 334 95. Inga partier 532 98. Vet inte/vill ej svara 266 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 Frek: 484 71 131 703 76 30 31 41 3 1 63 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 33 34 36 39 Frek: 11 7 54 7 6 14 1 4 1 6 15 Kod: 40 42 43 50 73 81 95 96 98 99 Frek: 5 1 4 18 1 23 334 266 532 929
VAR 55 V85055 MILJÖ:BRA-2 11B Loc 112 width 2 MD=96 or GE 99 F.11B(2). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i miljöfrågor? - Småpartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 51 992 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 334 95. Inga partier 532 98. Vet inte/vill ej svara 266 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 63 64 71 72 73 95 96 98 Frek: 992 743 53 2 1 16 4 1 334 266 532 Kod: 99 Frek: 929
VAR 56 V85056 MILJÖ:DÅLIG-1 11B Loc 114 width 2 MD=96 or GE 99 F.11B(3). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i miljöfrågor? - Riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 50 15 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängare 813 95. Inga partier 1014 98. Vet inte/vill ej svara 280 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 24 25 Frek: 15 17 144 49 8 405 10 4 1 Kod: 26 28 29 32 37 38 39 41 42 Frek: 73 8 14 4 1 11 12 1 2 Kod: 43 44 50 73 81 95 96 98 99 Frek: 9 2 26 4 17 813 280 1014 929
VAR 57 V85057 MILJÖ:DÅLIG-2 11B Loc 116 width 2 MD=96 or GE 99 F.11B(4). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i miljöfrågor? - Småpartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 51 809 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 813 95. Inga partier 1014 98. Vet inte/vill ej svara 280 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 71 95 96 98 99 Frek: 809 13 13 2 813 280 1014 929
VAR 58 V85058 FONDER:BRA-1 11C Loc 118 width 2 MD=96 or GE 99 F.11C(1). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i frågor som rör löntagarfonder? - Riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 50 5 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängare 240 95. Inget parti 762 98. Vet inte/vill ej svara 270 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 18 20 25 26 27 Frek: 5 14 514 25 53 350 1 63 2 2 14 Kod: 28 29 33 38 39 42 67 73 95 96 98 Frek: 21 59 1 1 487 2 1 57 240 270 762 Kod: 99 Frek: 929
VAR 59 V85059 FONDER:BRA-2 11C Loc 120 width 2 MD=96 or GE 99 F.11C(2). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i frågor som rör löntagarfonder? - Småpartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 51 1612 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 240 95. Inga partier 762 98. Vet inte/vill ej svara 270 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 64 71 95 96 98 99 Frek: 1612 2 54 2 2 240 270 762 929
VAR 60 V85060 FONDER:DÅLIG-1 11 Loc 122 width 2 MD=96 or GE 99 F.11C(3). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i frågor som rör löntagarfonder? - Riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 50 4 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängare 168 95. Inga partier 809 98. Vet inte/vill ej svara 277 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 23 25 26 28 Frek: 4 16 636 10 1 225 469 1 1 3 15 Kod: 29 30 34 39 42 43 44 50 62 73 81 Frek: 14 2 1 238 12 3 1 2 1 22 12 Kod: 92 95 96 98 99 Frek: 1 168 277 809 929
VAR 61 V85061 FONDER:DÅLIG-2 11 Loc 124 width 2 MD=96 or GE 99 F.11C(4). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i frågor som rör löntagarfonder? - Småpartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 51 1652 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 168 95. Inga partier 809 98. Vet inte/vill ej svara 277 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 71 95 96 98 99 Frek: 1652 5 29 4 168 277 809 929
VAR 62 V85062 SKATT:BRA-1 11D Loc 126 width 2 MD=96 or GE 99 F.11D(1). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i skattefrågor? - Riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 50 7 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängare 387 95. Inga partier 619 98. Vet inte/vill ej svara 268 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 Frek: 7 72 545 43 146 426 95 2 3 2 15 Kod: 25 26 27 28 29 31 32 35 36 38 39 Frek: 25 12 42 16 89 1 1 1 4 1 100 Kod: 40 50 67 73 81 95 96 98 99 Frek: 1 1 2 16 2 387 268 619 929
VAR 63 V85063 SKATT:BRA-2 11D Loc 128 width 2 MD=96 or GE 99 F.11D(2). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i skattefrågor? - Småpartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 51 1648 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 387 95. Inga partier 619 98. Vet inte/vill ej svara 268 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 64 95 96 98 99 Frek: 1648 3 17 2 387 268 619 929
VAR 64 V85064 SKATT:DÅLIG-1 11D Loc 130 width 2 MD=96 or GE 99 F.11D(3). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i skattefrågor? - Riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 50 4 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängare 372 95. Inga partier 770 98. Vet inte/vill ej svara 276 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 23 24 26 Frek: 4 69 420 22 9 586 186 5 7 4 27 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 37 38 39 40 Frek: 1 12 32 2 1 7 1 1 1 75 5 Kod: 42 43 50 73 81 95 96 98 99 Frek: 4 7 7 10 21 372 276 770 929
VAR 65 V85065 SKATT:DÅLIG-2 11D Loc 132 width 2 MD=96 or GE 99 F.11D(4). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i skattefrågor? - Småpartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 51 1503 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 372 95. Inga partier 770 98. Vet inte/vill ej svara 276 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 71 95 96 98 99 Frek: 1503 5 17 1 372 276 770 929
VAR 66 V85066 EKON:BRA-1 11E Loc 134 width 2 MD=96 or GE 99 F.11E(1). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i frågor som rör Sveriges ekonomi? - Riksdagspartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG FRÅGETEXT SE VARIABEL 50 8 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängare 334 95. Inga partier 819 98. Vet inte/vill ej svara 270 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 24 25 26 27 Frek: 8 22 740 32 98 244 50 6 27 36 24 Kod: 28 29 31 36 38 39 40 43 50 67 73 Frek: 10 74 1 3 3 97 1 5 8 2 15 Kod: 81 95 96 98 99 Frek: 15 334 270 819 929
VAR 67 V85067 EKON:BRA-2 11E Loc 136 width 2 MD=96 or GE 99 F.11E(2). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i frågor som rör Sveriges ekonomi? - Småpartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 51 1487 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 334 95. Inga partier 819 98. Vet inte/vill ej svara 270 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 63 64 95 96 98 99 Frek: 1487 6 25 2 1 334 270 819 929
VAR 68 V85068 EKON:DÅLIG-1 11E Loc 138 width 2 MD=96 or GE 99 F.11E(3). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i frågor som rör Sveriges ekonomi? - Riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 50 11 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängare 513 95. Inga partier 1089 98. Vet inte/vill ej svara 281 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 22 Frek: 11 115 249 36 17 257 137 2 1 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 3 2 1 8 2 8 14 3 2 Kod: 33 34 39 40 42 43 44 50 63 Frek: 2 1 112 4 7 5 1 15 1 Kod: 73 81 95 96 98 99 Frek: 23 22 513 281 1089 929
VAR 69 V85069 EKON:DÅLIG-2 11E Loc 140 width 2 MD=96 or GE 99 F.11E(4). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i frågor som rör Sveriges ekonomi? - Småpartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 51 1031 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 513 95. Inga partier 1089 98. Vet inte/vill ej svara 281 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 64 71 95 96 98 99 Frek: 1031 8 16 1 5 513 281 1089 929
VAR 70 V85070 UTRIKES:BRA-1 11F Loc 142 width 2 MD=96 or GE 99 F.11F(1). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i frågor om svensk utrikes- och säkerhetspolitik? - Riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 50 3 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängare 318 95. Inga partier 922 98. Vet inte/vill ej svara 270 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 18 20 21 23 24 Frek: 3 12 654 19 67 233 1 38 2 1 9 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 36 37 38 39 Frek: 26 17 18 10 30 4 4 33 1 2 55 Kod: 40 43 44 50 73 81 95 96 98 99 Frek: 12 85 1 31 14 52 318 270 922 929
VAR 71 V85071 UTRIKES:BRA-2 11F Loc 144 width 2 MD=96 or GE 99 F.11F(2). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i frågor om svensk utrikes- och säkerhetspolitik? - Småpartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 51 1403 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 318 95. Inga partier 922 98. Vet inte/vill ej svara 270 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 64 71 95 96 98 99 Frek: 1403 6 18 3 4 318 270 922 929
VAR 72 V85072 UTRIKES:DÅLIG1 11 Loc 146 width 2 MD=96 or GE 99 F.11F(3). Ä det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i frågor om svensk utrikes- och säkerhetspolitik? - Riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 50 7 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängare 622 95. Inga partier 1107 98. Vet inte/vill ej svara 285 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 17 18 20 Frek: 7 210 153 17 9 333 1 1 71 Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Frek: 1 1 22 1 2 7 1 7 8 Kod: 30 31 33 34 38 39 42 43 50 Frek: 1 1 1 1 1 40 7 1 7 Kod: 73 81 95 96 98 99 Frek: 6 12 622 285 1107 929
VAR 73 V85073 UTRIKES:DÅLIG2 11 Loc 148 width 2 MD=96 or GE 99 F.11F(4). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i frågor om svensk utrikes- och säkerhetspolitik? - Småpartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 51 914 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 622 95. Inga partier 1107 98. Vet inte/vill ej svara 285 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 63 64 71 76 95 96 Frek: 914 4 4 1 3 3 1 622 285 Kod: 98 99 Frek: 1107 929
VAR 74 V85074 SOCIAL:BRA-1 11G Loc 150 width 2 MD=96 or GE 99 F.11G(1). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i frågor som rör social trygghet? - Riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 50 17 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängare 184 95. Inga partier 470 98. Vet inte/vill ej svara 267 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 22 24 25 Frek: 17 29 998 59 208 75 146 1 1 30 134 Kod: 26 27 28 29 30 31 33 36 37 38 39 Frek: 16 33 9 33 11 24 1 40 2 6 41 Kod: 40 43 50 67 73 81 95 96 98 99 Frek: 14 33 22 1 5 34 184 267 470 929
VAR 75 V85075 SOCIAL:BRA-2 11G Loc 152 width 2 MD=96 or GE 99 F.11G(2). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i frågor som rör social trygghet? - Småpartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 51 1967 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 184 95. Inga partier 470 98. Vet inte/vill ej svara 267 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 64 71 95 96 98 99 Frek: 1967 11 39 3 3 184 267 470 929
VAR 76 V85076 SOCIAL:DÅLIG-1 11 Loc 154 width 2 MD=96 or GE 99 F.11G(3). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i frågor som rör social trygghet? - Riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 50 4 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängare 662 95. Inga partier 833 98. Vet inte/vill ej svara 282 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 23 25 26 27 Frek: 4 35 95 23 5 764 38 4 2 7 1 Kod: 28 29 30 31 32 34 38 39 42 43 50 Frek: 25 21 1 1 2 1 1 99 8 2 4 Kod: 63 73 81 95 96 98 99 Frek: 1 16 7 662 282 833 929
VAR 77 V85077 SOCIAL:DÅLIG-2 11 Loc 156 width 2 MD=96 or GE 99 F.11G(4). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i frågor som rör social trygghet? - Småpartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 51 1149 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 662 95. Inga partier 833 98. Vet inte/vill ej svara 282 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 71 95 96 98 99 Frek: 1149 3 14 1 662 282 833 929
VAR 78 V85078 BARN:BRA-1 11H Loc 158 width 2 MD=96 or GE 99 F.11H(1). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i frågor som rör barnomsorg? - Riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 50 48 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängare 245 95. Inga partier 759 98. Vet inte/vill ej svara 267 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 22 24 25 Frek: 48 46 487 134 179 202 86 1 3 20 62 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 Frek: 17 69 23 48 5 4 1 1 1 12 2 Kod: 38 39 40 42 43 50 67 73 81 95 96 Frek: 2 126 10 1 13 21 1 24 24 245 267 Kod: 98 99 Frek: 759 929
VAR 79 V85079 BARN:BRA-2 11H Loc 160 width 2 MD=96 or GE 99 F.11H(2). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i frågor som rör barnomsorg? - Småpartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 51 1569 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 245 95. Inga partier 759 98. Vet inte/vill ej svara 267 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 64 71 95 96 98 99 Frek: 1569 12 87 2 3 245 267 759 929
VAR 80 V85080 BARN:DÅLIG-1 11H Loc 162 width 2 MD=96 or GE 99 F.11H(3). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i frågor som rör barnomsorg? - Riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 50 14 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängare 633 95. Inga partier 1063 98. Vet inte/vill ej svara 277 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 23 24 Frek: 14 32 298 23 9 316 117 5 2 Kod: 25 26 27 28 29 30 32 36 37 Frek: 1 6 3 17 15 1 3 1 1 Kod: 38 39 42 43 44 50 63 73 81 Frek: 2 63 5 4 2 6 1 12 12 Kod: 95 96 98 99 Frek: 633 277 1063 929
VAR 81 V85081 BARN:DÅLIG-2 11H Loc 164 width 2 MD=96 or GE 99 F.11H(4). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i frågor som rör barnomsorg? - Småpartier <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 51 944 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 633 95. Inga partier 1063 98. Vet inte/vill ej svara 277 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 95 96 98 99 Frek: 944 3 24 633 277 1063 929
VAR 82 V85082 PLAC SKALA: C 12A Loc 166 width 2 MD=96 or GE 99 F.12. På det här kortet finns ett slags skala. (VISA SVARSKORT) Jag skulle vilja att Du använde den för att ange hur mycket Du gillar eller ogillar de olika partierna. Du använder plussiffror om Du gillar ett parti. Ju mer Du gillar ett parti desto högre plussiffra väljer Du. Minussiffrorna använder Du för partier Du ogillar.Ju mer Du ogillar något parti desto högre minussiffra väljer Du. Nollpunkten på skalan markerar att Du varken gillar eller ogillar ett parti. F.12A(1). Var skulle Du vilja placera centerpartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 93 -5. Ogillar starkt 66 -4. 165 -3. 201 -2. 158 -1. 646 00. Varken gillar eller ogillar 338 01. 402 02. 329 03. 131 04. 86 05. Gillar starkt 59 88. Vet inte/vill ej svara 270 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 83 V85083 PLAC SKALA: M 12A Loc 168 width 2 MD=96 or GE 99 F.12A(2). Var skulle Du vilja placera moderata samlingspartiet? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 499 -5. Ogillar starkt 142 -4. 181 -3. 163 -2. 130 -1. 305 00. Varken gillar eller ogillar 211 01. 241 02. 292 03. 256 04. 196 05. Gillar starkt 58 88. Vet inte/vill ej svara 270 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 84 V85084 PLAC SKALA:VPK 12 Loc 170 width 2 MD=96 or GE 99 F.12A(3). Var skulle Du vilja placera vänsterpartiet kommunisterna? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 662 -5. Ogillar starkt 195 -4. 220 -3. 163 -2. 170 -1. 402 00. Varken gillar eller ogillar 244 01. 209 02. 195 03. 108 04. 42 05. Gillar starkt 64 88. Vet inte/vill ej svara 270 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 85 V85085 PLAC SKALA:FP 12A Loc 172 width 2 MD=96 or GE 99 F.12A(4). Var skulle Du vilja placera folkpartiet? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 40 -5. Ogillar starkt 64 -4. 98 -3. 135 -2. 134 -1. 472 00. Varken gillar eller ogillar 358 01. 431 02. 461 03. 285 04. 136 05. Gillar starkt 60 88. Vet inte/vill ej svara 270 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 86 V85086 PLAC SKALA: S 12A Loc 174 width 2 MD=96 or GE 99 F.12A(5). Var skulle Du vilja placera socialdemokraterna? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 111 -5. Ogillar starkt 125 -4. 172 -3. 152 -2. 154 -1. 290 00. Varken gillar eller ogillar 229 01. 224 02. 335 03. 347 04. 487 05. Gillar starkt 48 88. Vet inte/vill ej svara 270 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 87 V85087 PLAC SKALA:MP 12A Loc 176 width 2 MD=96 or GE 99 F.12A(6). Var skulle Du vilja placera miljöpartiet - de gröna? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 85 -5. Ogillar starkt 40 -4. 67 -3. 66 -2. 73 -1. 997 00. Varken gillar eller ogillar 406 01. 315 02. 208 03. 107 04. 95 05. Gillar starkt 214 88. Vet inte/vill ej svara 271 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 88 V85088 PLAC SKALA:KDS 12 Loc 178 width 2 MD=96 or GE 99 F.12A(7). Var skulle Du vilja placera Kds - kristen demokratisk samling <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 321 -5. Ogillar starkt 125 -4. 173 -3. 156 -2. 195 -1. 939 00. Varken gillar eller ogillar 237 01. 174 02. 101 03. 59 04. 45 05. Gillar starkt 148 88. Vet inte/vill ej svara 271 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 89 V85089 PLAC:FÄLLDIN 12B Loc 180 width 2 MD=96 or GE 99 F.12B(1). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna var skulle Du placera Thorbjörn Fälldin? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 215 -5. Ogillar starkt 103 -4. 195 -3. 183 -2. 173 -1. 546 00. Varken gillar eller ogillar 349 01. 352 02. 283 03. 141 04. 78 05. Gillar starkt 54 88. Vet inte/vill ej svara 272 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 90 V85090 PLAC:ADELSOHN 12B Loc 182 width 2 MD=96 or GE 99 F.12B(2). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna var skulle Du placera Ulf Adelsohn? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 397 -5. Ogillar starkt 109 -4. 144 -3. 144 -2. 152 -1. 269 00. Varken gillar eller ogillar 236 01. 313 02. 332 03. 304 04. 217 05. Gillar starkt 55 88. Vet inte/vill ej svara 272 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 91 V85091 PLAC:WERNER 12B Loc 184 width 2 MD=96 or GE 99 F.12B(3). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna var skulle Du placera Lars Werner? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 226 -5. Ogillar starkt 76 -4. 146 -3. 121 -2. 156 -1. 499 00. Varken gillar eller ogillar 398 01. 355 02. 338 03. 178 04. 114 05. Gillar starkt 65 88. Vet inte/vill ej svara 272 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 92 V85092 PLAC:WESTERBERG Loc 186 width 2 MD=96 or GE 99 F.12B(4). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna var skulle Du placera Bengt Westerberg? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 36 -5. Ogillar starkt 36 -4. 61 -3. 70 -2. 100 -1. 402 00. Varken gillar eller ogillar 330 01. 418 02. 462 03. 388 04. 304 05. Gillar starkt 65 88. Vet inte/vill ej svara 272 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 93 V85093 PLAC:PALME 12B Loc 188 width 2 MD=96 or GE 99 F.12B(5). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna var skulle Du placera Olof Palme? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 244 -5. Ogillar starkt 101 -4. 144 -3. 104 -2. 148 -1. 279 00. Varken gillar eller ogillar 213 01. 267 02. 327 03. 338 04. 466 05. Gillar starkt 40 88. Vet inte/vill ej svara 273 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 94 V85094 PLAC:SVENSSON 12B Loc 190 width 2 MD=96 or GE 99 F.12B(6). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna var skulle Du placera Alf Svensson? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 264 -5. Ogillar starkt 116 -4. 149 -3. 163 -2. 181 -1. 1009 00. Varken gillar eller ogillar 261 01. 190 02. 117 03. 60 04. 45 05. Gillar starkt 116 88. Vet inte/vill ej svara 273 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 95 V85095 BORG REG 76-82 13 Loc 192 width 2 MD=90 or GE 96 F.13A. Jag skulle vilja att Du använde en liknande skala för att ange hur Du tycker de borgerliga partierna skötte sig som regeringspartier mellan 1976 och 1982 och hur socialdemokraterna har skött sig som regeringsparti sedan 1982. (VISA SVARSKORT) F.13A(1). Hur tycker Du de borgerliga partierna skötte sig som regeringspartier mellan 1976 och 1982? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 176 -5. Dåligt 82 -4. 121 -3. 95 -2. 86 -1. 237 00. Varken bra eller dåligt 75 01. 111 02. 111 03. 53 04. 26 05. Bra 65 88. Vet inte/vill ej svara 1704 90. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 96 V85096 S REG 1982-85 13A Loc 194 width 2 MD=90 or GE 96 F.13A(2). Hur tycker Du socialdemokraterna har skött sig som regeringsparti sedan 1982? <Se F.13A för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 35 -5. Dåligt 24 -4. 67 -3. 66 -2. 62 -1. 195 00. Varken bra eller dåligt 142 01. 185 02. 208 03. 112 04. 108 05. Bra 34 88. Vet inte/vill ej svara 1704 90. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 97 V85097 BORG REG 85-88 13 Loc 196 width 2 MD=90 or GE 96 F.13B. Om Du ser framåt och använder samma skala. F.13B(1). Hur tror Du de borgerliga partierna kommer att sköta sig som regeringspartier under de närmaste tre åren om de vinner valet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 141 -5. Dåligt 70 -4. 93 -3. 78 -2. 52 -1. 150 00. Varken bra eller dåligt 106 01. 138 02. 216 03. 88 04. 41 05. Bra 65 88. Vet inte/vill ej svara 1704 90. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 98 V85098 S REG 1985-88 13 Loc 198 width 2 MD=90 or GE 96 F.13B(2). Hur tror Du socialdemokraterna kommer att sköta sig som regeringsparti under de närmaste tre åren om de vinner valet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 33 -5. Dåligt 41 -4. 66 -3. 77 -2. 63 -1. 162 00. Varken bra eller dåligt 148 01. 155 02. 185 03. 132 04. 122 05. Bra 52 88. Vet inte/vill ej svara 1704 90. Frågan ej tillämplig 4 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 99 V85099 OFF SEKTOR 14A Loc 200 width 1 MD=6 or GE 9 F.14. Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. För vart och ett av dessa förslag kan Du säga om det är: (VISA SVARSKORT) Om Du använder ett av svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att: F.14A. Minska den offentliga sektorn. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. 450 1. Mycket bra förslag 733 2. Ganska bra förslag 248 3. Spelar ingen större roll 659 4. Ganska dåligt förslag 511 5. Mycket dåligt förslag 181 8. Vet inte/vill ej svara 162 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 100 V85100 LÖNTAGARFOND 14B Loc 201 width 1 MD=6 or GE 9 F.14B. Avskaffa löntagarfonderna FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1224 1. Mycket bra förslag 320 2. Ganska bra förslag 355 3. Spelar ingen större roll 333 4. Ganska dåligt förslag 237 5. Mycket dåligt förslag 311 8. Vet inte/vill ej svara 164 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 101 V85101 SOCIALIS FTG 14C Loc 202 width 1 MD=6 or GE 9 F.14C. Socialisera de stora företagen. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 88 1. Mycket bra förslag 202 2. Ganska bra förslag 220 3. Spelar ingen större roll 837 4. Ganska dåligt förslag 1200 5. Mycket dåligt förslag 235 8. Vet inte/vill ej svara 162 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 102 V85102 FÖRSVARSUTG 14D Loc 203 width 1 MD=6 or GE 9 F.14D. Minska försvarsutgifterna. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 413 1. Mycket bra förslag 589 2. Ganska bra förslag 327 3. Spelar ingen större roll 876 4. Ganska dåligt förslag 454 5. Mycket dåligt förslag 122 8. Vet inte/vill ej svara 163 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 103 V85103 NÄRINGSLIVET 14E Loc 204 width 1 MD=6 or GE 9 F.14E. Minska det statliga inflytandet över det privata näringslivet. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. 597 1. Mycket bra förslag 792 2. Ganska bra förslag 338 3. Spelar ingen större roll 572 4. Ganska dåligt förslag 218 5. Mycket dåligt förslag 263 8. Vet inte/vill ej svara 164 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 104 V85104 MINSKA BIDRAG 14F Loc 205 width 1 MD=6 or GE 9 F.14F. Minska de sociala bidragen. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 333 1. Mycket bra förslag 780 2. Ganska bra förslag 223 3. Spelar ingen större roll 811 4. Ganska dåligt förslag 498 5. Mycket dåligt förslag 135 8. Vet inte/vill ej svara 164 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 105 V85105 INVANDRARSTÖD 14G Loc 206 width 1 MD=6 or GE 9 F.14G. Öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara sin egen kultur. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 137 1. Mycket bra förslag 584 2. Ganska bra förslag 474 3. Spelar ingen större roll 830 4. Ganska dåligt förslag 579 5. Mycket dåligt förslag 178 8. Vet inte/vill ej svara 162 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 106 V85106 PRIV SJUKVÅRD 14H Loc 207 width 1 MD=6 or GE 9 F.14H. Bedriva mer av sjukvården i privat regi. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 586 1. Mycket bra förslag 899 2. Ganska bra förslag 249 3. Spelar ingen större roll 533 4. Ganska dåligt förslag 417 5. Mycket dåligt förslag 98 8. Vet inte/vill ej svara 162 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 107 V85107 PORNOGRAFI 14I Loc 208 width 1 MD=6 or GE 9 F.14I. Förbjuda alla former av pornografi. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1118 1. Mycket bra förslag 437 2. Ganska bra förslag 609 3. Spelar ingen större roll 405 4. Ganska dåligt förslag 123 5. Mycket dåligt förslag 90 8. Vet inte/vill ej svara 162 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 108 V85108 SÄNKA SKATTEN 14J Loc 209 width 1 MD=6 or GE 9 F.14J. Sänka skatten på höga inkomster. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 243 1. Mycket bra förslag 515 2. Ganska bra förslag 239 3. Spelar ingen större roll 846 4. Ganska dåligt förslag 813 5. Mycket dåligt förslag 125 8. Vet inte/vill ej svara 163 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 109 V85109 REKLAM-TV 14K Loc 210 width 1 MD=6 or GE 9 F.14K. Tillåta reklam i svensk TV. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 925 1. Mycket bra förslag 795 2. Ganska bra förslag 421 3. Spelar ingen större roll 258 4. Ganska dåligt förslag 270 5. Mycket dåligt förslag 111 8. Vet inte/vill ej svara 164 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 110 V85110 FLER DAGHEM 14L Loc 211 width 1 MD=6 or GE 9 F.14L. Bygga fler barndaghem. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 618 1. Mycket bra förslag 853 2. Ganska bra förslag 339 3. Spelar ingen större roll 497 4. Ganska dåligt förslag 256 5. Mycket dåligt förslag 218 8. Vet inte/vill ej svara 163 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 111 V85111 6-TIM ARBDAG 14M Loc 212 width 1 MD=6 or GE 9 F.14M. Införa sextimmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 801 1. Mycket bra förslag 814 2. Ganska bra förslag 239 3. Spelar ingen större roll 506 4. Ganska dåligt förslag 257 5. Mycket dåligt förslag 165 8. Vet inte/vill ej svara 162 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 112 V85112 BEHÅLL KKRAFT 14N Loc 213 width 1 MD=6 or GE 9 F.14N. Behålla kärnkraften, även efter år 2010. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 363 1. Mycket bra förslag 538 2. Ganska bra förslag 298 3. Spelar ingen större roll 559 4. Ganska dåligt förslag 776 5. Mycket dåligt förslag 248 8. Vet inte/vill ej svara 162 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 113 V85113 KEM BEKÄMPNING 14 Loc 214 width 1 MD=6 or GE 9 F.14O. Förbjuda kemiska bekämpningsmedel i jordbruket snarast. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1355 1. Mycket bra förslag 828 2. Ganska bra förslag 132 3. Spelar ingen större roll 252 4. Ganska dåligt förslag 87 5. Mycket dåligt förslag 127 8. Vet inte/vill ej svara 163 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 114 V85114 MINSKA U-HJÄLP 14 Loc 215 width 1 MD=6 or GE 9 F.14P. Minska u-hjälpen. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 178 1. Mycket bra förslag 407 2. Ganska bra förslag 395 3. Spelar ingen större roll 960 4. Ganska dåligt förslag 686 5. Mycket dåligt förslag 156 8. Vet inte/vill ej svara 162 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 115 V85115 VAPENEXPORT 14Q Loc 216 width 1 MD=6 or GE 9 F.14Q. Förbjuda all svensk vapenexport. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 793 1. Mycket bra förslag 464 2. Ganska bra förslag 365 3. Spelar ingen större roll 618 4. Ganska dåligt förslag 332 5. Mycket dåligt förslag 210 8. Vet inte/vill ej svara 162 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 116 V85116 ÅSIKT KÄRNKR 15A Loc 217 width 1 MD=6 or GE 9 F.15A. Det finns olika uppfattningar om kärnkraften som energikälla. Vilken är Din inställning? Är Du i huvudsak för eller emot att kärnkraften utnyttjas som energikälla i Sverige eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1096 1. I huvudsak för kärnkraften 523 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 1116 5. I huvudsak emot kärnkraften 49 8. Vet inte/vill ej svara 160 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 117 V85117 KÄRNKR:STYRKA 15B Loc 218 width 1 MD=0 or GE 6 F.15B. (ÅSIKT I KÄRNKRAFTSFRÅGAN) Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1601 1. Bestämd uppfattning 591 2. Mera tveksam 16 5. Vet inte/vill ej svara 572 0. Frågan ej tillämplig 164 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 118 V85118 VAL:KÄRNKRAFT 15C Loc 219 width 1 MD=6 or GE 9 F.15C. Hur viktig är kärnkraftsfrågan för Ditt val av parti vid årets riksdagsval? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 147 1. En av de absolut viktigaste frågorna 658 2. Ganska viktig fråga 1107 3. Inte särskilt viktig fråga 676 4. Inte alls viktig fråga 22 5. Tänker inte rösta/röstade inte 72 8. Vet inte/vill ej svara 262 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 119 V85119 FÖR 2010-1 15D Loc 220 width 2 MD=96 or GE 99 F.15D. Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för att avveckla kärnkraften senast år 2010? F.15D(1). För kärnkraftsavveckling senast år 2010 - riksdagspartier FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 38 00. Endast småpartier nämnda ETT RIKSDAGSPARTI NÄMNT 40 11. Vänsterpartiet kommunisterna 79 12. Socialdemokraterna 1065 13. Centerpartiet 9 14. Folkpartiet 17 15. Moderata samlingsparti TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 27 20. Vpk/S 257 21. Vpk/C 2 22. Vpk/Fp 1 23. Vpk/M 155 24. S/C 8 25. S/Fp 7 26. S/M 104 27. C/Fp 22 28. C/M 6 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 113 30. Vpk/S/C 3 31. Vpk/S/Fp 1 32. Vpk/S/M 23 33. Vpk/C/Fp 1 34. Vpk/C/M 35. Vpk/Fp/M 41 36. S/C/Fp 1 37. S/C/M 38. S/Fp/M 38 39. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 75 40. Vpk/S/C/Fp 2 41. Vpk/S/C/M 2 42. Vpk/C/Fp/M 6 43. S/C/Fp/M 1 44. Vpk/S/M/Fp FEM RIKSDAGSPARTIER NÄMNA 16 50. Vpk/S/C/Fp/M 8 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 76. De som har makten (för tillfället), regeringspartiet 12 80. Annat parti 44 81. Alla (riksdags)partier 5 85. Inget parti 446 88. Vet inte/vill ej svara 269 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 120 V85120 FÖR 2010-2 15D Loc 222 width 2 MD=96 or GE 99 F.15D(2). För kärnkraftsavveckling senast år 2010 - småpartier <Se F.15D för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1667 00. Endast riksdagspartier nämnda ETT SMÅPARTI NÄMNT 415 61. Miljöpartiet 86 62. Kristen demokratisk samling 63. Övrigt kommunistiskt parti 64. Övrigt riksparti 65. Övriga partier, ej riks TVÅ SMÅPARTIER NÄMNDA 55 71. Mp/Kds 72. Mp/Ök 1 73. Mp/Öp 74. Kds/Ök 75. Kds/Öp 76. Ök/Öp TRE SMÅPARTIER NÄMNDA 81. Mp/Kds/Ök 82. Mp/Kds/Öp 83. Mp/Ök/Öp 84. Kds/Ök/Öp 5 85. Inga partier 446 88. Vet inte/vill ej svara 269 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 121 V85121 EMOT 2010-1 15E Loc 224 width 2 MD=96 or GE 99 F.15E. Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning emot att avveckla kärnkraften till år 2010? F.15E(1). Emot kärnkraftsavveckling till år 2010 - riksdagspartier FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 119 1 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 76. De som har makten (för tillfället), regeringspartiet 50 80. Annat parti 6 81. Alla (riksdags)partier 41 85. Inget parti 814 88. Vet inte/vill ej svara 268 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 22 24 25 Frek: 1 10 283 17 4 862 31 1 1 2 2 Kod: 26 27 28 29 31 32 34 38 39 43 44 Frek: 276 4 3 120 1 12 1 95 12 2 18 Kod: 50 73 76 80 81 85 88 96 99 Frek: 3 2 2 50 6 41 814 268 929
VAR 122 V85122 EMOT 2010-2 15E Loc 226 width 2 MD=96 or GE 99 F.15E(2). Emot kärnkraftsavveckling till år 2010 - småpartier <Se F.15E för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 120 1806 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 84. Kds/Ök/Öp 41 85. Inget parti 814 88. Vet inte/vill ej svara 268 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 63 64 85 88 96 99 Frek: 1806 3 9 1 2 41 814 268 929
VAR 123 V85123 ÅSIKT FONDER 16A Loc 228 width 1 MD=6 or GE 9 F.16A. Det finns olika uppfattningar om huruvida vi skall ha kollektiva löntagarfonder i Sverige. Vilken är Din inställning? Är Du i huvudsak för eller emot kollektiva löntagarfonder, eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 438 1. I huvudsak för att kollektiva löntagarfonder införs 796 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 1427 5. I huvudsak emot att kollektiva löntagarfonder införs 119 8. Vet inte/vill ej svara 164 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 124 V85124 FONDER:STYRKA 16B Loc 229 width 1 MD=0 or GE 6 F.16B. (ÅSIKT I LÖNTAGARFONDFRÅGAN) Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1518 1. Bestämd uppfattning 332 2. Mera tveksam 14 5. Vet inte/vill ej svara 915 0. Frågan ej tillämplig 165 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 125 V85125 FOND:SKÄL 1 16BA Loc 230 width 2 MD= 0 or GE 96 F.16BA. (ÅSIKT I LÖNTAGARFONDFRÅGAN) I debatten har olika skäl framförts för/emot kollektiva löntagarfonder. Vilka är de viktigaste skälen till att Du är för/emot kollektiva löntagarfonder? (TILLÄGGSFRÅGA:) Är det något ytterligare skäl Du vill nämna? F.16BA(1). Viktigaste skälet för/emot löntagarfonder, 1 FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. Koderna 1-15 är argument för löntagarfonder och koderna 21-35 är argument emot. I 1979 års valundersökning användes ett annat kodshema för argument i löntagarfondsfrågan. För att översätta 1979 års argument till 1985 års koder se bilaga 5 i Holmberg-Gilljam-Oskarsson. Valundersökning 1985. Teknisk raporrt. EKONOMI- OCH SYSSELSÄTTNINGSARGUMENT 44 01. Allmänna argument. Vår internationella konkurrenskraft stärks. Problemet med de multinationella företagen minskar. Bra för småföretagen. 62 02. Löntagarfonder behövs för att få kapital till investeringar. Ökar det produktiva sparandet i samhället. Aktieägarna har inte själva råd med investeringar. 49 03. Löntagarfonder behövs för att trygga jobben. Ger fler jobb i industrin. RÄTTVISE- OCH INFLYTANDEARGUMENT 38 04. Allmänna argument. Fel att enskilda personer tar vinsterna. Vinsterna kommer ej de anställda/löntagarna/arbetarna till godo nu. 106 05. Mer inflytande för de anställda/löntagarna/arbetarna. 7 06. Mer inflytande för facket. 1 07. Rättvisa mellan anställda i olika företag. Den solidariska lönepolitiken blir lättare att genomföra med löntagarfonder. Ger ett jämnare löneläge. IDEOLOGISKA ARGUMENT 1 08. Allmänna argument. 12 09. Löntagarfonder leder till socialism, socialisering. Mer inflytande för samhället. Vi behöver viss samhällsstyrning. Planhushållning underlättas om samhället får ökat inflytande. Löntagarfonder är förenligt med vårt nuvarande samhällssystem, med demokratiska fri- och rättigheter. Ekonomisk demokrati, 3:e steget. 15 10. Löntagarfonder bryter den privata maktkoncentrationen. Maktspridning. Decentralisering av ägandet och/eller makten. ÖVRIGA ARGUMENT FÖR LÖNTAGARFONDER 29 11. Allmänna övriga argument. Bra för arbetarna. 2 12. För löntagarfonder. Men med enskild utdelning, individuella andelar, enskilt ägande. 13. För samhällsfonder som tillförs kapital genom skatt på bolagsvinster och kapital. (VPK:s fondförslag). 1 14. Allt är bra - inget är dåligt. 15 15. Understödjer pensionssystemet (ATP-systemet). EKONOMI- OCH SYSSELSÄTTNINGSARGUMENT 291 21. Allmänna argument. Ekonomin skall skötas av dem som är bäst lämpade. Det kommer inte att fungera annars. Det fungerar bra nu. Om vi inför löntagarfonder kommer de internationella/multinationella företagen att fly landet. Kapitalflykt från Sverige. Vår internationella konkurrenskraft kommer att minska. Ingen arbetsglädje, ingen investeringslust, dåligt för småföretagarna. 48 22. Löntagarfonder behövs inte för att öka investeringarna. Det produktiva sparandet i samhället ökar inte. Aktieägarna har själva råd med investeringar. 17 23. Löntagarfonder hotar jobben. Skapar inte fler industrijobb. Sysselsättningen minskar. RÄTTVISE- OCH INFLYTANDEARGUMENT 111 24. Allmänna argument. Ingen rättvisa med löntagarfonder. Vinsterna skall gå till dem som satsat pengar. 12 25. Löntagarfonder ger för mycket inflytande för de anställda/löntagarna/arbetarna. 139 26. Löntagarfonder ger för mycket inflytande för facket. Leder till pampvälde och förmynderi. Ökad byråkrati. Sammanglidning arbetsgivare-facket. 3 27. Löntagarfonder slår hårdast mot de vinstrika företagen. Det är dåligt för landet med solidarisk lönepolitik. IDEOLOGISKA ARGUMENT 11 28. Allmänna argument. 395 29. Löntagarfonder leder till socialism, kommunism. Blandekonomin undergrävs. Fonderna ej förenliga med demokratiska fri- och rättigheter. Leder till ett kollektivistiskt samhälle. Hotar den privata äganderätten. 28 30. Löntagarfonder leder till maktkoncentration. Ägandet och/eller makten centraliseras. ÖVRIGA ARGUMENT MOT LÖNTAGARFONDER 83 31. Allmänna övriga argument 76 32. Högre lön till de anställda istället för löntagarfonder. Fonderna ger lägre löner, ingen fördel för arbetarna. 33. Löntagarfonder leder inte till socialism. Löntagarfonder är ytterligare ett sätt att göra arbetarna till offer/slavar under kapitalismen/kapitalisterna. 3 34. Mot löntagarfonder pga otillräcklig information i frågan. 8 35. Allt är dåligt - inget är bra. 255 88. Vet inte/vill ej svara 915 00. Frågan ej tillämplig 167 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 126 V85126 FOND:SKÄL 2 16BA Loc 232 width 2 MD= 0 or GE 96 F.16BA(2). Viktigaste skälet för/emot löntagarfonder, 2 <Se F.16BA för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 125 01. Allmänna argument. Vår internationella konkurrenskraft stärks. Problemet med de multinationella företagen minskar. Bra för småföretagen. . . 35. Allt är dåligt - inget är bra. 88. Vet inte/vill ej svara 2346 00. Frågan ej tillämplig 167 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 7 9 10 Frek: 2346 13 24 24 7 16 1 4 7 Kod: 11 15 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 7 6 64 16 24 20 5 53 1 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 96 99 Frek: 2 62 24 21 28 1 1 167 929
VAR 127 V85127 FOND:SKÄL 3 16BA Loc 234 width 2 MD= 0 or GE 96 F.16BA(3). Viktigaste skälet för/emot löntagarfonder, 3 <Se F.16BA för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 125 01. Allmänna argument. Vår internationella konkurrenskraft stärks. Problemet med de multinationella företagen minskar. Bra för småföretagen. . . 35. Allt är dåligt - inget är bra. 88. Vet inte/vill ej svara 2720 00. Frågan ej tillämplig 167 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 7 11 15 Frek: 2720 3 3 2 2 1 1 1 2 Kod: 21 23 24 26 29 30 31 32 96 Frek: 10 4 3 8 2 2 6 7 167 Kod: 99 Frek: 929
VAR 128 V85128 FOND:SKÄL 4 16BA Loc 236 width 2 MD= 0 or GE 96 F.16BA(4). Viktigaste skälet för/emot löntagarfonder, 4 <Se F.16BA för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 125 01. Allmänna argument. Vår internationella konkurrenskraft stärks. Problemet med de multinationella företagen minskar. Bra för småföretagen. . . 35. Allt är dåligt - inget är bra. 88. Vet inte/vill ej svara 2768 00. Frågan ej tillämplig 167 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 22 26 29 31 32 33 96 Frek: 2768 1 1 2 1 2 1 1 167 Kod: 99 Frek: 929
VAR 129 V85129 FOND:SKÄL 5 16BA Loc 238 width 2 MD= 0 or GE 96 F.16BA(5). Viktigaste skälet för/emot löntagarfonder, 5 <Se F.16BA för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 125 01. Allmänna argument. Vår internationella konkurrenskraft stärks. Problemet med de multinationella företagen minskar. Bra för småföretagen. . . 35. Allt är dåligt - inget är bra. 88. Vet inte/vill ej svara 2773 00. Frågan ej tillämplig 167 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 5 11 21 29 96 99 Frek: 2773 1 1 1 1 167 929
VAR 130 V85130 VAL:FONDERNA 16C Loc 240 width 1 MD=6 or GE 9 F.16C. Hur viktig är frågan om löntagarfonder för Ditt val av parti vid årets riksdagsval? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 377 1. En av de absolut viktigaste frågorna 799 2. Ganska viktig fråga 936 3. Inte särskilt viktig fråga 556 4. Inte alls viktig fråga 22 5. Tänker inte rösta/röstade inte 87 8. Vet inte/vill ej svara 167 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 131 V85131 AVSKAFFA FOND1 16 Loc 241 width 2 MD=96 or GE 99 F.16D. Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för att avskaffa de löntagarfonder vi idag har i Sverige? (TILLÄGGSFRÅGA:) Är det något mer parti som är för att avskaffa löntagarfonderna? F.16D(1). För avskaffande av löntagarfonder - riksdagspartier FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 2 00. Endast småpartier nämnda ETT RIKSDAGSPARTI NÄMNT 2 11. Vänsterpartiet kommunisterna 21 12. Socialdemokraterna 29 13. Centerpartiet 10 14. Folkpartiet 343 15. Moderata samlingspartiet TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 20 20. Vpk/S 1 21. Vpk/C 22. Vpk/Fp 1 23. Vpk/M 1 24. S/C 1 25. S/Fp 26. S/M 9 27. C/Fp 60 28. C/M 120 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 1 30. Vpk/S/C 31. Vpk/S/Fp 32. Vpk/S/M 33. Vpk/C/Fp 1 34. VPK/C/M 35. VPK/Fp/M 36. S/C/Fp 1 37. S/C/M 38. S/Fp/M 1591 39. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 40. Vpk/S/C/Fp 41. Vpk/S/C/M 19 42. Vpk/C/Fp/M 43. S/C/Fp/M 44. Vpk/S/Fp/M FEM RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 1 50. Vpk/S/C/Fp/M POLITISKA RIKTNINGAR, GRUPPREFERENSER 61. Kommunistisk 62. Socialistisk 63. Vänster, vänstervridet, vänstervinklad, vänsterpartierna 64. Radikal 65. Liberal 66. Konservativ 1 67. Höger, högervriden, högervinklad, högerpartierna 202 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 1 80. Annat parti 11 81. Alla (riksdags)partier 5 85. Inget parti 323 88. Vet inte/vill ej svara 167 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 132 V85132 AVSKAFFA FOND2 16 Loc 243 width 2 MD=96 or GE 99 F.16D(2). För avskaffande av löntagarfonder - småpartier <Se F.16D för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1997 00. Endast riksdagspartier nämnda ETT SMÅPARTI NÄMNT 15 61. Miljöpartiet 398 62. Kristen demokratisk samling 63. Övrigt kommunistiskt parti 1 64. Övrigt riksparti 65. Övriga partier, ej riks TVÅ SMÅPARTIER NÄMNDA 38 71. Mp/Kds 72. Mp/Ök 73. Mp/Öp 74. Kds/Ök 75. Kds/Öp 76. Ök/Öp TRE SMÅPARTIER NÄMNDA 81. Mp/Kds/Ök 82. Mp/Kds/Öp 83. Mp/Ök/Öp 84. Kds/Ök/Öp 5 85. Inget parti 323 88. Vet inte/vill ej svara 167 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 133 V85133 BEHÅLLA FOND1 16E Loc 245 width 2 MD=96 or GE 99 F.16E. Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning emot att avskaffa de löntagarfonder vi idag har i Sverige? (TILLÄGGSFRÅGA:) Är det något mer parti som är emot att avskaffa löntagarfonderna? F.16E(1). Emot avskaffande av löntagarfonder - riksdagspartier FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 131 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 2 80. Annat parti 81. Alla (riksdags)partier 4 85. Inget parti 301 88. Vet inte/vill ej svara 167 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 20 21 24 25 Frek: 3 869 1 1 13 1531 2 1 4 Kod: 26 28 29 30 39 44 62 63 73 Frek: 5 1 3 1 28 1 4 1 1 Kod: 80 85 88 96 99 Frek: 2 4 301 167 929
VAR 134 V85134 BEHÅLLA FOND2 16E Loc 247 width 2 MD=96 or GE 99 F.16E(2). Emot avskaffande av löntagarfonder - småpartier <Se F.16E för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 132 2461 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 84. Kds/Ök/Öp 4 85. Inga partier 301 88. Vet inte/vill ej svara 167 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 62 64 85 88 96 99 Frek: 2461 9 2 4 301 167 929
VAR 135 V85135 ÅSIKT OFF SEKT 17 Loc 249 width 1 MD=6 or GE 9 F.17A. Är Du i huvudsak för eller emot att minska den offentliga sektorns storlek i Sverige, eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 965 1. I huvudsak för att minska den offentliga sektorn 703 3. Ingen bestämd åsikt 1008 5. I huvudsak emot att minska den offentliga sektorn 99 8. Vet inte/vill ej svara 169 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 136 V85136 OFF SEKT:STYRKA Loc 250 width 1 MD=0 or GE 6 F.17B. (ÅSIKT I FRÅGAN OM DEN OFFENTLIGA SEKTORN) Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du dig mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1483 1. Bestämd uppfattning 470 2. Mera tveksam 15 5. Vet inte/vill ej svara 802 0. Frågan ej tillämplig 174 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 137 V85137 VAL:OFF SEKT 17C Loc 251 width 1 MD=6 or GE 9 F.17C. Hur viktig är frågan om den offentliga sektorns storlek för Ditt val av parti vid årets riksdagsval? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 225 1. Ett av de absolut viktigaste frågorna 885 2. Ganska viktig fråga 1005 3. Inte särskilt viktig fråga 426 4. Inte alls viktig fråga 22 5. Tänker inte rösta/röstade ej 112 8. Vet inte/vill ej svara 269 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 138 V85138 FÖR MIN OFF-1 17D Loc 252 width 2 MD=96 or GE 99 F.17D. Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för att minska den offentliga sektorns storlek? F.17D(1). För att minska den offentliga sektorns storlek - riksdagspartier FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 131 4 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, deicke-socialistiska partierna 4 80. Annat parti 5 81. Alla (riksdags)partierna 4 85. Inget parti 865 88. Vet inte/vill ej svara 273 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 22 25 26 27 Frek: 4 4 22 14 9 701 4 1 1 4 8 Kod: 28 29 36 38 39 43 50 73 80 81 85 Frek: 70 251 1 1 577 14 4 103 4 5 4 Kod: 88 96 99 Frek: 865 273 929
VAR 139 V85139 FÖR MIN OFF-2 17D Loc 254 width 2 MD=96 or GE 99 F.17D(2). För att minska den offentliga sektorns storlek - småpartier <Se F.17D för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 132 1688 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 84. Kds/Ök/Öp 4 85. Inget parti 865 88. Vet inte/vill ej svara 273 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 64 71 85 88 96 99 Frek: 1688 5 103 1 5 4 865 273 929
VAR 140 V85140 MOT MIN OFF-1 17E Loc 256 width 2 MD=96 or GE 99 F.17E. Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning emot att minska den offentliga sektorns storlek? F.17E(1). Riksdagsparti(er) emot minskad offentlig sektor FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 131 1 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 14 80. Annat parti 2 81. Alla (riksdags)partier 7 85. Inget parti 888 88. Vet inte/vill ej svara 273 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 24 25 27 Frek: 1 44 616 3 11 11 965 1 12 18 3 Kod: 29 30 31 33 36 39 40 43 50 61 62 Frek: 1 23 16 1 8 5 12 1 2 1 5 Kod: 80 81 85 88 96 99 Frek: 14 2 7 888 273 929
VAR 141 V85141 MOT MIN OFF-2 17E Loc 258 width 2 MD=96 or GE 99 F.17E(2). Småparti(er) emot minskad offentlig sektor <Se F.17E för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 132 1760 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 84. Kds/Ök/Öp 7 85. Inga partier 888 88. Vet inte/vill ej svara 273 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 64 85 88 96 99 Frek: 1760 4 9 3 7 888 273 929
VAR 142 V85142 ÅSIKT MOMS 18A Loc 260 width 1 MD=6 or GE 9 F.18A. När det gäller momsen på livsmedel, vilken är Din uppfattning: att den bör slopas helt, att den bör sänkas i förhållande till andra varor, att den bör vara densamma som på alla andra varor, eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 732 1. Slopas helt 1357 2. Sänkas 341 3. Densamma som på alla andra varor 295 4. Ingen bestämd åsikt 53 8. Vet inte/vill ej svara 166 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 143 V85143 MOMS:STYRKA 18B Loc 261 width 1 MD=0 or GE 6 F.18B. Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du dig mera tveksam? 1848 1. Bestämd uppfattning 571 2. Mera tveksam 10 5. Vet inte/vill ej svara 348 0. Frågan ej tillämplig 167 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 144 V85144 VAL:MOMS 18C Loc 262 width 1 MD=6 or GE 9 F.18C. Hur viktig är frågan om momsen på livsmedel för Ditt val av parti vid årets riksdagsval? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 126 1. En av de absolut viktigaste frågorna 662 2. Ganska viktig fråga 1211 3. Inte särskilt viktig fråga 569 4. Inte alls viktig fråga 21 5. Tänker inte rösta/röstade inte 82 8. Vet inte/vill ej svara 273 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 145 V85145 SLOPAD MOMS-1 18D Loc 263 width 2 MD=96 or GE 99 F.18D. Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för att helt slopa momsen på livsmedel? F.18D(1). Partier för helt slopad moms på livsmedel - riksdagspartier FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 131 5 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 15 80. Annat parti 81. Alla (riksdags)partier 18 85. Inga partier 777 88. Vet inte/vill ej svara 270 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 18 20 21 Frek: 5 1579 9 63 11 30 1 13 114 Kod: 22 23 27 28 29 30 33 34 35 Frek: 7 8 5 2 3 1 3 1 1 Kod: 39 42 73 80 85 88 96 99 Frek: 6 1 1 15 18 777 270 929
VAR 146 V85146 SLOPAD MOMS-2 18D Loc 265 width 2 MD=96 or GE 99 F.18D(2). Partier för helt slopad moms på livsmedel - småpartier <Se F.18D för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 132 1851 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 84. Kds/Ök/Öp 18 85. Inga partier 777 88. Vet inte/vill ej svara 270 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 64 71 85 88 96 99 Frek: 1851 6 16 2 4 18 777 270 929
VAR 147 V85147 FÖR MOMSSÄNK-1 18 Loc 267 width 2 MD=96 or GE 99 F.18E. Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för att sänka, men ej helt slopa, momsen på livsmedel? F.18E(1). Partier för sänkt moms på livsmedel - riksdagspartier FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 131 13 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 33 80. Annat parti 81. Alla (riksdags)partier 15 85. Inga partier 1565 88. Vet inte/vill ej svara 272 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 22 Frek: 13 79 137 529 69 48 8 25 4 Kod: 24 25 27 28 29 30 31 33 36 Frek: 8 5 49 9 18 1 1 1 4 Kod: 37 38 39 43 73 80 85 88 96 Frek: 1 1 29 13 7 33 15 1565 272 Kod: 99 Frek: 929
VAR 148 V85148 FÖR MOMSSÄNK-2 18 Loc 269 width 2 MD=96 or GE 99 F.18E(2). Partier för sänkt moms på livsmedel - småpartier <Se F.18E för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 132 1059 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 84. Kds/Ök/Öp 15 85. Inga partier 1565 88. Vet inte/vill ej svara 272 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 71 85 88 96 99 Frek: 1059 6 26 1 15 1565 272 929
VAR 149 V85149 MOT MOMSSÄNK-1 18 Loc 271 width 2 MD=96 or GE 99 F.18F. Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning emot att slopa eller sänka momsen på livsmedel? F.18F(1). Partier emot slopad eller sänkt moms på livsmedel - riksdagspartier FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 131 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 14 80. Annat parti 1 81. Alla (riksdags)partier 1 82. Kärnkraftsanhängare 17 85. Inga partier 1387 88. Vet inte/vill ej svara 271 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 20 21 22 24 Frek: 5 613 26 6 129 12 1 1 5 Kod: 25 26 28 29 31 32 36 37 38 Frek: 13 104 10 42 1 2 1 4 154 Kod: 39 43 44 50 62 73 80 81 82 Frek: 39 69 2 1 1 12 14 1 1 Kod: 85 88 96 99 Frek: 17 1387 271 929
VAR 150 V85150 MOT MOMSSÄNK-2 18 Loc 273 width 2 MD=98 or GE 99 F.18F(2). Partier emot slopad eller sänkt moms på livsmedel - småpartier <Se F.18F för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 132 1241 00. Endast rikdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 84. Kds/Ök/Öp 17 85. Inga partier 1387 86. Vet inte/vill ej svara 929 98. Bortfall 271 99. Uppgift saknas Kod: 0 61 62 71 85 86 98 99 Frek: 1241 4 20 4 17 1387 929 271
VAR 151 V85151 ÅSIKT SJUKERS 19A Loc 275 width 1 MD=6 or GE 9 F.19A. Är Du i huvudsak för eller emot förslaget att vid sjukdom minska ersättningen från försäkringskassan, eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 432 1. I huvudsak för att minska sjukersättningen 323 3. Ingen bestämd åsikt 1976 5. I huvudsak emot att minska sjukersättningen 49 8. Vet inte/vill ej svara 164 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 152 V85152 SJUKERS:STYRKA 19 Loc 276 width 1 MD=0 or GE 6 F.19B. (ÅSIKT I SJUKERSÄTTNINGSFRÅGAN) Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 2062 1. Bestämd uppfattning 328 2. Mera tveksam 14 5. Vet inte/vill ej svara 372 0. Frågan ej tillämplig 168 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 153 V85153 VAL: SJUKERS 19C Loc 277 width 1 MD=6 or GE 9 F.19C. Hur viktig är frågan om sjukersättningen för Ditt val av parti vid årets riksdagsval? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 320 1. En av de absolut viktigaste frågorna 870 2. Ganska viktig fråga 953 3. Inte särskilt viktig fråga 437 4. Inte alls viktig fråga 21 5. Tänker inte rösta/röstade inte 74 8. Vet inte/vill ej svara 269 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 154 V85154 FÖR MINSKN-1 19D Loc 278 width 2 MD=96 or GE 99 F.19D. Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för att minska sjukersättningen från försäkringskassan? F.19D(1). Partier för en minskad ersättning från försäkringskassan - riksdagspartier FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 131 2 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 73. Borgerlig, de borgerliga, de icke-socialistiska partierna 6 80. Annat parti 2 81. Alla (riksdags)partier 7 85. Inget parti 802 88. Vet inte/vill ej svara 269 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 26 27 28 29 Frek: 2 1 13 121 17 903 1 1 13 174 193 Kod: 38 39 73 80 81 85 88 96 99 Frek: 1 346 72 6 2 7 802 269 929
VAR 155 V85155 FÖR MINSKN-2 19D Loc 280 width 2 MD=96 or GE 99 F.19D(2). Partier för en minskad ersättning från försäkringskassan - småpartier FÖR FULLSTÄNDIG VARIABELBESKRIVNING SE VARIABEL 132 1808 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 84. Kds/Ök/Öp 7 85. Inga partier 802 88. Vet inte/vill ej svara 269 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 71 85 88 96 99 Frek: 1808 1 54 3 7 802 269 929
VAR 156 V85156 EMOT MINSKN-1 19E Loc 282 width 2 MD=96 or GE 99 F.19E. Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning emot att minska sjukersättningen från försäkringskassan? F.19E(1). Partier emot en minskad ersättning från försäkringskassan - riksdagsparties FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 131 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 2 80. Annat parti 4 81. Alla (riksdags)partier 2 85. Inga partier 752 88. Vet inte/vill ej svara 270 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 18 20 21 22 24 25 Frek: 39 740 10 10 6 1 878 3 1 14 18 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 36 39 40 Frek: 4 5 1 3 64 40 1 1 11 1 51 Kod: 44 50 62 80 81 85 88 96 99 Frek: 9 1 2 2 4 2 752 270 929
VAR 157 V85157 EMOT MINSKN-2 19E Loc 284 width 2 MD=96 or GE 99 F.19E(2). Partier emot en minskad ersättning från försäkringskassan - småpartier FÖR FULLSTÄNDIG VARIABELBESKRIVNING SE VARIABEL 132 1901 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 84. Kds/Ök/Öp 2 85. Inga partier 752 88. Vet inte/vill ej svara 270 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 64 71 85 88 96 99 Frek: 1901 2 14 2 1 2 752 270 929
VAR 158 V85158 ÅSIKT:VÅRDNBID 20 Loc 286 width 1 MD=6 or GE 9 F.20A. Är Du i huvudsak för eller emot att införa någon form av vårdnadsbidrag för småbarnsföräldrar, eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1596 1. I huvudsak för att införa någon form av vårdnadsbidrag 779 3. Ingen bestämd uppfattning 327 5. I huvudsak emot att införa någon form av vårdnadsbidrag 76 8. Vet inte/vill ej svara 166 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 159 V85159 VÅRDNB:STYRKA 20B Loc 287 width 1 MD=0 or GE 6 F.20B. (ÅSIKT I VÅRDNADSBIDRAGSFRÅGAN) Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig mer tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1522 1. Bestämd uppfattning 393 2. Mera tveksam 8 5. Vet inte/vill ej svara 855 0. Frågan ej tillämplig 166 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 160 V85160 VAL:VÅRDNBIDR 20C Loc 288 width 1 MD=6 or GE 9 F.20C. Hur viktig är frågan om vårdnadsbidrag för Ditt val av parti vid årets riksdagsval? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 206 1. En av de absolut viktigaste frågorna 602 2. Ganska viktig fråga 1050 3. Inte särskilt viktig fråga 709 4. Inte alls viktig fråga 21 5. Tänker inte rösta/röstade inte 87 8. Vet inte/vill ej svara 269 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 161 V85161 FÖR VÅRDNB-1 20D Loc 289 width 2 MD=96 or GE 99 F.20D. Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för att införa någon form av vårdnadsbidrag? F.20D(1). Partier för att införa någon form av vårdnadsbidrag - riksdagspartier FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 131 40 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 80. Annat parti 12 81. Alla (riksdags)partier 1 85. Inga partier 849 88. Vet inte/vill ej svara 273 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 Frek: 40 19 115 322 190 138 33 4 4 2 7 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 Frek: 10 4 196 69 97 1 4 3 2 2 3 Kod: 38 39 40 41 42 43 50 62 73 81 85 Frek: 1 458 1 1 4 5 10 1 63 12 1 Kod: 88 96 99 Frek: 849 273 929
VAR 162 V85162 FÖR VÅRDNB-2 20D Loc 291 width 2 MD=96 or GE 99 F.20D(2). Partier för att införa någon form av vårdnadsbidrag - småpartier <Se F.20D för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 132 1545 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 84. Kds/Ök/Öp 1 85. Inga partier 849 88. Vet inte/vill ej svara 273 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 63 64 71 85 88 96 Frek: 1545 2 269 1 1 3 1 849 273 Kod: 99 Frek: 929
VAR 163 V85163 EMOT VÅRDNB-1 20E Loc 293 width 2 MD=96 or GE 99 F.20E. Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning emot att införa någon form av vårdnadsbidrag? F.20E(1). Partier för att införa någon form av vårdnadsbidrag - riksdagspartier FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 131 1 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 30 80. Annat parti 81. Alla (riksdags)partier 26 85. Inga partier 1374 88. Vet inte/vill ej svara 274 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 23 Frek: 1 18 537 6 4 121 477 1 1 Kod: 25 26 28 29 30 31 32 38 39 Frek: 1 10 4 9 1 5 10 7 14 Kod: 44 62 73 80 85 88 96 99 Frek: 6 2 5 30 26 1374 274 929
VAR 164 V85164 EMOT VÅRDNB-2 20E Loc 295 width 2 MD=96 or GE 99 F.20E(2). Partier emot att införa någon form av vårdnadsbidrag - småpartier <Se F.20E för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG VARIABEL BESKRIVNING SE VARIABEL 132 1265 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 84. Kds/Ök/Öp 26 85. Inga partier 1374 88. Vet inte/vill ej svara 274 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 62 64 85 88 96 99 Frek: 1265 4 1 26 1374 274 929
VAR 165 V85165 STATLIG KONTR 21A Loc 297 width 1 MD=6 or GE 9 F.21. Vi har ställt samman några olika åsikter som brukar förekomma i den politiska diskussionen. (VISA SVARSKORT) Jag läser upp en åsikt i sänder och ber Dig välja ett av svaren på kortet. F.21A. De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande, om inte samhället har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 435 1. Instämmer helt 1046 2. Instämmer i stort sett 613 3. I stort sett motsatt åsikt 240 4. Helt motsatt åsikt 337 8. Vet inte/vill ej svara 273 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 166 V85166 SOC REFORMER 21B Loc 298 width 1 MD=6 or GE 9 F.21B. Det har gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd åt medborgarna. <Se F.21 för fullständig frågetext> FÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 628 1. Instämmer helt 1029 2. Instämmer i stort sett 555 3. I stort sett motsatt åsikt 241 4. Helt motsatt åsikt 218 8. Vet inte/vill ej svara 273 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 167 V85167 ENDAST RÖSTER 22A Loc 299 width 1 MD=6 or GE 9 F.22. Vi har ställt samman några olika åsikter om partier och politik, som man ibland hör att folk har. Några är rätt kritiska. Jag läser upp en sådan åsikt i sänder och ber Dig välja ett av svaren på kortet. (VISA SVARSKORT) Instämmer Du med åsikten eller tycker Du den är felaktig? F.22A. Partierna är bara intresserade av folks röster men inte av deras åsikter. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 615 1. Instämmer helt 1155 2. Instämmer i stort sett 618 3. I stort sett motsatt åsikt 164 4. Helt motsatt åsikt 118 8. Vet inte/vill ej svara 274 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 168 V85168 FÖRETRÄDER UP 22B Loc 300 width 1 MD=6 or GE 9 F.22B. Det finns åtminstone något parti som alltid försöker tillvarata mina intressen. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 536 1. Instämmer helt 1363 2. Instämmer i stort sett 410 3. I stort sett motsatt åsikt 170 4. Helt motsatt åsikt 192 8. Vet inte/vill ej svara 273 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 169 V85169 RD-MÄN HÄNSYN 22C Loc 301 width 1 MD=6 or GE 9 F.22C. De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 632 1. Instämmer helt 1051 2. Instämmer i stort sett 704 3. I stort sett motsatt åsikt 146 4. Helt motsatt åsikt 138 8. Vet inte/vill ej svara 273 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 170 V85170 FÖRTROENDE 1 23 Loc 302 width 3 MD= 0 or GE 996 F.23. Är det någon av de nu eller tidigare ledande personerna i svensk politik som Du har fått ett särskilt förtroende för? F.23(1). Förtroende för politiker, 1 FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 23 001. Lars Werner 15 002. CH Hermansson 003. Hilding Hagberg 004. Sven Linderot 005. Övrig kommunistledare 011. Kenneth Kvist 012. Övrig aktiv vpk rikspolitiker 1 013. Icke-aktiv vpk rikspolitiker 017. Aktiv vpk kommunalpolitiker 018. Icke-aktiv vpk kommunalpolitiker 147 021. Olof Palme 315 022. Tage Erlander 45 023. Per Albin Hansson 5 024. Hjalmar Branting 23 031. Kjell-Olof Feldt 5 032. Övrig aktiv socialdemokratisk rikspolitiker 59 033. Gunnar Sträng 034. Gustav Möller 3 035. Ernst Wigforss 5 036. Övrig icke-aktiv socialdemokratisk rikspolitiker 037. Aktiv socialdemokratisk kommunalpolitiker 038. Icke-aktiv socialdemokratisk kommunalpolitiker 42 041. Thorbjörn Fälldin 23 042. Gunnar Hedlund 043. Axel Persson Bramstorp 044. Övrig bondeförbundsledare 6 046. Alf Svensson 047. Birger Ekstedt 2 050. Olof Johansson 051. Nils G Åsling 052. Karin Söder 1 053. Övrig aktiv centerpartistisk rikspolitiker 054. Icke-aktiv centerpartistisk rikspolitiker 4 055. Aktiv centerpartistisk kommunalpolitiker 056. Icke-aktiv centerpartistisk kommunalpolitiker 057. Aktiv kds rikspolitiker 058. Icke-aktiv kds rikspolitiker 059. Aktiv kds kommunalpolitiker 060. Icke-aktiv kds kommunalpolitiker 35 061. Bengt Westerberg 1 062. Ola Ullsten 5 063. Per Ahlmark 064. Gunnar Helen 065. Sven Weden 14 066. Bertil Ohlin 067. Gustav Andersson i Rasjö 068. Carl Gunnar Ekman 069. Karl Staaff 070. Övrig liberal ledare 071. Aktiv folkpartistisk rikspolitiker 072. Icke-aktiv folkpartistisk rikspolitiker 077. Aktiv folkpartistisk kommunalpolitiker 078. Icke-aktiv folkpartistisk kommunalpolitiker 71 081. Ulf Adelsohn 44 082. Gösta Bohman 083. Yngve Holmberg 084. Gunnar Heckscher 8 085. Jarl Hjalmarsson 086. Fritiof Domö 087. Gösta Bagge 088. Arvid Lindman 089. Övrig högerledare 090. Lars Tobisson 2 091. Övrig aktiv moderat rikspolitiker 092. Icke-aktiv moderat rikspolitiker 093. Aktiv moderat kommunalpolitiker 094. Icke-aktiv moderat kommunalpolitiker 096. Namnet okänt 097. Politiker från annat parti 285 555. Nej, ingen person 48 888. Vet inte/vill ej svara 1704 000. Frågan ej tillämplig 3 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall
VAR 171 V85171 FÖRTROENDE 2 23 Loc 305 width 2 MD= 0 or GE 98 F.23(2). Förtroende för politiker, 2 <Se F.23 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 170 01. Lars Werner . . 97. Politiker från annat parti 2371 00. Frågan ej tillämplig 3 98. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 1 2 21 22 23 24 31 32 Frek: 2371 16 17 61 96 18 1 16 13 Kod: 33 34 35 36 41 42 46 47 50 Frek: 94 3 4 4 27 42 9 1 1 Kod: 52 53 54 57 61 63 66 69 72 Frek: 1 1 1 1 35 1 18 1 1 Kod: 81 82 84 85 91 98 99 Frek: 30 41 2 12 2 3 929
VAR 172 V85172 FÖRTROENDE 3 23 Loc 307 width 2 MD= 0 or GE 98 F.23(3). Förtroende för politiker, 3 <Se F.23 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 170 01. Lars Werner . . 97. Politiker från annat parti 2665 00. Frågan ej tillämplig 3 98. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 13 21 22 23 24 Frek: 2665 10 12 2 1 27 33 8 3 Kod: 31 32 33 35 36 41 42 46 52 Frek: 18 10 26 5 8 14 31 2 1 Kod: 61 63 66 71 81 82 84 85 97 Frek: 11 1 17 1 7 13 4 9 2 Kod: 98 99 Frek: 3 929
VAR 173 V85173 LAG O ORDNING 24 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 6 F.24. Nu kommer en fråga om hur Du anser att vårt samhälle bör utvecklas under de närmaste åren. På det här kortet har jag en lista med olika målsättningar som många anser att vi i vårt samhälle bör arbeta för. Jag skulle vilja höra vilken av målsättningarna Du anser är viktigast? (VISA SVARSKORT) (FORTSÄTTNINGSFRÅGOR:) Vilken målsättning är enligt Din mening den näst viktigaste? Och vilken målsättning är den minst viktiga? F.24(1). Upprätthålla lag och ordning FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 393 1. Viktigaste målsättningen 302 2. Näst viktigaste målsättningen 265 3. Näst minst viktiga målsättning 183 4. Minst viktig målsättning 93 5. Vet inte/vill ej svara 1704 0. Frågan ej tillämplig 4 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 174 V85174 PÅVERKA BESLUT 24 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 6 F.24(2). Ge enskilda människor större möjligheter att påverka politiska beslut <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 370 1. Viktigaste målsättningen 252 2. Näst viktigaste målsättningen 244 3. Näst minst viktiga målsättning 262 4. Minst viktig målsättning 108 5. Vet inte/vill ej svara 1704 0. Frågan ej tillämplig 4 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 175 V85175 PRISSTEGRINGAR 24 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 6 F.24(3). Bekämpa prisstegringarna <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 256 1. Viktigaste målsättningen 332 2. Näst viktigaste målsättningen 270 3. Näst minst viktiga målsättning 270 4. Minst viktig målsättning 108 5. Vet inte/vill ej svara 1704 0. Frågan ej tillämplig 4 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 176 V85176 YTTRANDEFRIHET 24 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 6 F.24(4). Skydda yttrandefriheten <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 169 1. Viktigaste målsättningen 277 2. Näst viktigaste målsättningen 298 3. Näst minst viktiga målsättning 369 4. Minst viktig målsättning 123 5. Vet inte/vill ej svara 1704 0. Frågan ej tillämplig 4 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 177 V85177 MATERIALIST 24 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 6 F.24(5). Som materialister är de intervjupersoner klassficerade som har kod 1 och 2 på V173 och V175. Som postmaterialister är de intervjupersoner klassificerade som har kod 1 och 2 på V174 och V176. <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGORNA ENDAST STÄLLDA I ETAPP A 294 1. Materialister 190 2. Post-materialister 677 3. Övriga som besvarat fråga 24 1704 0. Frågan ej tillämplig 79 6. Uppgift saknas/Klassificering ej möjlig då fråga 24 ej är fullständigt besvarad 929 9. Bortfall
VAR 178 V85178 MARKNADSEKON 25A Loc 314 width 2 MD=96 or GE 99 F.25. På det här kortet har jag en lista med förslag på olika slags samhällen som en del männinskor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra vad Du anser om förslagen. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. En hög siffra betyder att Du tycker ett förslag är bra. En låg siffra betyder att Du tycker att ett förslag är dåligt. (VISA SVARSKORT) F.25A. Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 119 00. Mycket dåligt förslag 45 01. 97 02. 119 03. 111 04. 409 05. Varken bra eller dåligt förslag 253 06. 314 07. 391 08. 142 09. 554 10. Mycket bra förslag 114 88. Vet inte/vill ej svara 276 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 179 V85179 LÖNTAGARINFLYT 25 Loc 316 width 2 MD=96 or GE 99 F.25B. Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer inflytande för löntagarna på jobben även om det innebär att saker och ting ibland kan ta lite längre tid. <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 104 00. Mycket dåligt förslag 45 01. 130 02. 165 03. 183 04. 575 05. Varken bra eller dåligt förslag 321 06. 356 07. 335 08. 86 09. 242 10. Mycket bra förslag 126 88. Vet inte/vill ej svara 276 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 180 V85180 SOCIALISM 25 Loc 318 width 2 MD=96 or GE 99 F.25C. Vad anser Du om förslaget att satsa på ett socialistiskt samhälle <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 931 00. Mycket dåligt förslag 178 01. 207 02. 164 03. 134 04. 374 05. Varken bra eller dåligt förslag 141 06. 106 07. 116 08. 58 09. 147 10. Mycket bra förslag 112 88. Vet inte/vill ej svara 276 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 181 V85181 EKON TILLVÄXT 25D Loc 320 width 2 MD=96 or GE 99 F.25D. Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhällle med hög ekonomisk tillväxt och hög produktivitet. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 40 00. Mycket dåligt förslag 18 01. 66 02. 85 03. 103 04. 408 05. Varken bra eller dåligt förslag 269 06. 377 07. 417 08. 146 09. 594 10. Mycket bra förslag 144 88. Vet inte/vill ej svara 277 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 182 V85182 MILJÖVÄNLIGT 25E Loc 322 width 2 MD=96 or GE 99 F.25E. Vad anser Du om förslaget att satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisktillväxt. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 50 00. Mycket dåligt förslag 32 01. 79 02. 128 03. 151 04. 551 05. Varken bra eller dåligt förslag 308 06. 347 07. 381 08. 142 09. 378 10. Mycket bra förslag 120 88. Vet inte/vill ej svara 277 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 183 V85183 TEKNIKSAMHÄLLE 25 Loc 324 width 2 MD=96 or GE 99 F.25F. Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle som utnyttjar avancerad teknik som datorer och industrirobotar så att produktionen blir effektiv. <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORAT FORMULÄR 299 00. Mycket dåligt förslag 132 01. 232 02. 251 03. 195 04. 504 05. Varken bra eller dåligt förslag 251 06. 261 07. 206 08. 80 09. 157 10. Mycket bra förslag 100 88. Vet inte/vill ej svara 276 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 184 V85184 KRISTNA VÄRDEN 25 Loc 326 width 2 MD=96 or GE 99 F.25G. Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll. <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 345 00. Mycket dåligt förslag 138 01. 215 02. 192 03. 123 04. 783 05. Varken bra eller dåligt förslag 187 06. 157 07. 159 08. 50 09. 238 10. Mycket bra förslag 82 88. Vet inte/vill ej svara 275 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 185 V85185 SVERIGE-SOVJET 26 Loc 328 width 1 MD=6 or GE 9 F.26. Vi har hittills talat mest om inrikespolitik. Jag går nu över till några frågor om utrikespolitik. När det gäller Sovjets och USA:s förhållande till Sverige, i vilken utsträckning anser Du att Sverige för närvarande är utsatt för ett hot från dessa länder? (VISA SVARSKORT) F.26A. Vilket av omdömena på kortet tycker Du stämmer bäst in på Sovjet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 791 1. Utgör ett hot mot Sverige 1283 2. Ovänligt, men inget direkt hot 442 3. Ingen ovänskap 41 4. Vänskapligt 109 8. Vet inte/vill ej svara 278 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 186 V85186 SVERIGE-USA 26B Loc 329 width 1 MD=6 or GE 9 F.26B. Och när det gäller USA, vilket av omdömena tycker Du passar bäst? <Se F.26 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 107 1. Utgör ett hot mot Sverige 367 2. Ovänligt, men inget direkt hot 1498 3. Ingen ovänskap 552 4. Vänskapligt 141 8. Vet inte/vill ej svara 279 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 187 V85187 USA UTR.POL 27A Loc 330 width 1 MD=6 or GE 9 F.27A. Vad tycker Du om Sveriges politik gentemot USA och Sovjet? Om vi börjar med USA, tycker Du att regeringen under de senaste två tre åren har varit för mycket, för lite eller lagom kritisk mot USAs utrikespolitik? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 212 1. För mycket kritisk mot USAs utrikespolitik 1588 3. Lagom kritisk 488 5. För lite kritisk mot USAs utrikespolitik 379 8. Vet inte/vill ej svara 277 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 188 V85188 SOVJ UTR.POL 27B Loc 331 width 1 MD=6 or GE 9 F.27B. När det gäller Sovjet, tycker Du att regeringen under de senaste två tre åren har varit för mycket, för lite eller lagom kritisk mot Sovjets utrikespolitik? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 56 1. För mycket kritisk mot Sovjets utrikespolitik 955 3. Lagom kritisk 1398 5. För lite kritisk mot Sovjets utrikespolitik 258 8. Vet inte/vill ej svara 277 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 189 V85189 PARTIANHÄNGARE 28 Loc 332 width 1 MD=6 or GE 9 F.28A. Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar Du själv betrakta Dig som t ex folkpartist eller socialdemokrat eller moderat eller centerpartist eller kommunist? Eller har Du inte någon sådan inställning till något av partierna? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1464 1. Ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 118 3. Vet inte/tveksam 1179 5. Nej, betraktar sig inte som anhängare av ett bestämt parti 19 8. Vill inte svara 164 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 190 V85190 PARTIPREFERENS 28 Loc 333 width 2 MD= 0 or GE 96 F.28B. (PARTIANHÄNGARE) Vilket parti tycker Du bäst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 11 09. Miljöpartiet 53 11. Vänsterpartiet kommunisterna 2 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 1 13. Sveriges kommunistiska parti 1 14. Socialistiska partiet 787 22. Socialdemokraterna 152 33. Centerpartiet 128 44. Folkpartiet 281 55. Moderaterna 23 66. Kristen demokratisk samling 1 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+Kds; även: borgerliga partier eller borgerligt parti 1 77. M+Fp 1 78. Vpk+Mp 22 88. Vet inte/vill ej svara 1316 00. Frågan ej tillämplig 164 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 191 V85191 PARTIIDENT 28C Loc 335 width 1 MD=0 or GE 8 F.28C. (ANGETT BÄSTA PARTI) En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Du själv till de starkt övertygade anhängarna av Ditt parti? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 836 1. Ja, starkt övertygad 601 5. Nej, inte starkt övertygad 3 6. Vet inte/vill ej svara 1338 0. Frågan ej tillämplig 166 8. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 192 V85192 NÄRMASTE PARTI 28 Loc 336 width 2 MD= 0 or GE 96 F.28D. (EJ PARTIANHÄNGARE) Är det något parti som Du ändå tycker Dig stå närmare än de andra partierna? (Vilket parti?) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 44 09. Miljöpartiet 44 11. Vänsterpartiet kommunisterna 3 14. Socialistiska partiet 1 16. Arbetarepartiet kommunisterna 357 22. Socialdemokraterna 113 33. Centerpartiet 231 44. Folkpartiet 1 46. Liberala partiet 189 55. Moderaterna 1 58. Partikombinationen M+S 21 66. Kristen demokratisk samling 6 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+Kds; även: borgerliga partier eller borgerligt parti 3 72. Fp+C samt mittenpartierna och annan valsedelsbeteckning för samverkan mellan dessa två partier 2 82. Skånepartiet 300 88. Vet inte/vill ej svara 1464 00. Frågan ej tillämplig 164 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 193 V85193 ANDRA PARTI 29 Loc 338 width 2 MD= 0 or GE 96 F.29. (ANGETT BÄSTA/NÄRMASTE PARTI) Vilket parti tycker Du näst bäst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 97 09. Miljöpartiet 373 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 1 13. Sveriges kommunistiska parti 213 22. Socialdemokraterna 387 33. Centerpartiet 747 44. Folkpartiet 2 47. Vpk+Fp 265 55. Moderaterna 35 66. Kristen demokratisk samling 2 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+Kds; även: borgerliga partier eller borgerligt parti 1 77. M+Fp 1 78. Vpk+Mp 3 81. Stockholmspartiet 1 82. Skånepartiet 310 88. Vet inte/vill ej svara 322 00. Frågan ej tillämplig 183 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 194 V85194 VH-SKALA: FP 30A Loc 340 width 2 MD=96 or GE 99 F.30A. Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger efter politisk ställning. (VISA SVARSKORT) På det här kortet finns en slags skala. Jag skulle vilja att Du placerade de politiska partierna på skalan. Ju mer till Du tycker att ett parti står desto lägre siffra väljer Du. Och ju mer till höger Du tycker att ett parti står desto högre siffra väljer Du? F.30A(1). Vi börjar med folkpartiet. Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera folkpartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 3 00. Långt till vänster 2 01. 11 02. 40 03. 86 04. 516 05. Varken till vänster eller höger 577 06. 709 07. 453 08. 99 09. 39 10. Långt till höger 135 88. Vet inte/vill ej svara 274 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 195 V85195 VH-SKALA: S 30A Loc 342 width 2 MD=96 or GE 99 F.30A(2). Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera socialdemokraterna? <Se F.30A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 168 00. Långt till vänster 319 01. 582 02. 778 03. 429 04. 186 05. Varken till vänster eller höger 31 06. 18 07. 12 08. 8 09. 18 10. Långt till höger 122 88. Vet inte/vill ej svara 273 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 196 V85196 VH-SKALA: M 30A Loc 344 width 2 MD=96 or GE 99 F.30A(3). Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera moderaterna? <Se F.30A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 14 00. Långt till vänster 8 01. 14 02. 14 03. 6 04. 54 05. Varken till vänster eller höger 73 06. 123 07. 379 08. 488 09. 1372 10. Långt till höger 126 88. Vet inte/vill ej svara 273 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 197 V85197 VH-SKALA: VPK 30A Loc 346 width 2 MD=96 or GE 99 F.30A(4). Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera vänsterpartiet kommunisterna? <Se F.30A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1170 00. Långt till vänster 730 01. 382 02. 152 03. 63 04. 35 05. Varken till vänster eller höger 6 06. 6 07. 4 08. 2 09. 1 10. Långt till höger 119 88. Vet inte/vill ej svara 274 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 198 V85198 VH-SKALA: C 30A Loc 348 width 2 MD=96 or GE 99 F.30A(5). Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera centerpartiet? <Se F.30A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 5 00. Långt till vänster 12 01. 20 02. 30 03. 93 04. 592 05. Varken till vänster eller höger 785 06. 603 07. 293 08. 57 09. 40 10. Långt till höger 141 88. Vet inte/vill ej svara 273 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 199 V85199 VH-SKALA: MP 30A Loc 350 width 2 MD=96 or GE 99 F.30A(6). Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera miljöpartiet - de gröna <Se F.30A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 19 00. Långt till vänster 22 01. 64 02. 120 03. 271 04. 1188 05. Varken till vänster eller höger 242 06. 95 07. 33 08. 12 09. 10 10. Långt till höger 593 88. Vet inte/vill ej svara 275 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 200 V85200 VH-SKALA: KDS 30A Loc 352 width 2 MD=96 or GE 99 F.30A(7). Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera kds - kristen demokratisk samling? <Se F.30A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 32 00. Långt till vänster 28 01. 40 02. 46 03. 89 04. 622 05. Varken till vänster eller höger 641 06. 432 07. 259 08. 95 09. 70 10. Långt till höger 317 88. Vet inte/vill ej svara 273 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 201 V85201 VH-SKALA: UP 30B Loc 354 width 2 MD=96 or GE 99 F.30B. Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 66 00. Långt till vänster 90 01. 174 02. 256 03. 271 04. 680 05. Varken till vänster eller höger 264 06. 307 07. 247 08. 79 09. 97 10. Långt till höger 129 88. Vet inte/vill ej svara 284 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 202 V85202 TÄNKER RÖSTA 31A Loc 356 width 1 MD=0 or GE 8 F.I:31A. Tänker Du rösta vid valet i år? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. FRÅGAN AVSER RIKSDAGSVALET. 1159 1. Ja 47 3. Kanske/vet inte 24 5. Nej 2 6. Vägrar svara 1704 0. Frågan ej tillämplig 8 8. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 203 V85203 PARTI (FÖRE) 31B Loc 357 width 2 MD= 0 or GE 96 F.I:31B. (TÄNKER RÖSTA) Vilket parti tänker Du rösta på i riksdagsvalet? (TVEKSAM ELLER TÄNKER INTE RÖSTA) Om Du skulle rösta, vilket parti skulle Du i så fall rösta på? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 18 09. Miljöpartiet 52 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 14. Socialistiska partiet 457 22. Socialdemokraterna 135 33. Centerpartiet 81 44. Folkpartiet 223 55. Moderaterna 1 71. Borgerligt parti 259 88. Vet inte/vill ej svara 8 89. Tänker rösta blankt 1704 00. Frågan ej tillämplig 5 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 204 V85204 C-/KDS-LISTA 31C Loc 359 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:31C. (CENTERPARTIET ELLER KDS) Tänker Du rösta på en centerpartilista eller på en kds-lista? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 107 1. Centerpartilista (enbart centerpartikandidater) 15 2. Kds-lista (enbart kds-kandidater) 8 3. Blandad (saxad) lista 5 8. Vet inte/vill ej svara 2809 0. Frågan ej tillämplig 929 9. Bortfall
VAR 205 V85205 RÖSTADE 1985 31A Loc 360 width 1 MD=6 or GE 9 F.31A. Röstade Du vid årets val? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 2674 1. Ja 63 3. Ja, men inte i alla valen 152 5. Nej, inte i något av valen 10 8. Vägrar svara 2 6. Uppgift saknas 972 9. Bortfall
VAR 206 V85206 PARTI 1985R 31B Loc 361 width 2 MD= 0 or GE 96 F.31B/BF:1. (RÖSTADE I RIKSDAGSVALET) Vi hade ju flera val samtidigt i år. Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 45 09. Miljöpartiet 134 11. Vänsterpartiet kommunisterna 2 14. Socialistiska partiet 1150 22. Socialdemokraterna 339 33. Centerpartiet 434 44. Folkpartiet 524 55. Moderata samlingspartiet 2 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+KDS 1 87. Annat parti 82 88. Vet inte/vill ej svara 183 90. Röstade inte 3 00. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 972 99. Bortfall
VAR 207 V85207 C-/KDS-LISTA 31C Loc 363 width 1 MD=0 or GE 6 F.31C/BF:1. (CENTERPARTIET ELLER KDS) Röstade Du på en centerpartilista eller på en kds-lista i valet till riksdagen? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 261 1. Centerpartilista (enbart centerpartikandidater) 54 2. Kds-lista (enbart kds-kandidater) 5 3. Blandad (saxad) lista 5 5. Vet inte/vill ej svara 2565 0. Frågan ej tillämplig 11 6. Uppgift saknas 972 9. Bortfall
VAR 208 V85208 PARTI 1985K 31D Loc 364 width 2 MD=96 or GE 99 F.31D/BF:2. (RÖSTADE I KOMMUNFULLMÄKTIGEVALET) Vilket parti röstade Du på i valet till kommunfullmäktige? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 90 09. Miljöpartiet 109 11. Vänsterpartiet kommunisterna 4 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 3 13. Sveriges kommunistiska parti 3 14. Socialistiska partiet 2 16. Arbetarepartiet kommunisterna 1025 22. Socialdemokraterna 301 33. Centerpartiet 343 44. Folkpartiet 500 55. Moderata samlingspartiet 61 66. Kristen demokratisk samling 1 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+Kds; även: borgerligt parti eller borgerliga partier utan närmare specificering; undantag: trepartikombination som förs till kod 73 1 73. Lokal borgerlig valsedelsbeteckning för obestämd partikombination; även: borgerlig valsedelsbeteckning för M+C+Fp i kommunalval 38 81. Kommunal valsedelsbeteckning eller kommunal politisk grupp, som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista 1 82. Skånepartiet 3 87. Annat parti eller annan politisk grupp, dvs valsedelsbeteckning, parti eller grupp som inte kan hänföras till någon av ovanstående koder 57 88. Vet inte/vill ej svara 24 89. Röstade blankt 183 90. Röstade inte 152 96. Uppgift saknas 972 99. Bortfall
VAR 209 V85209 PARTI 1985L 31E Loc 366 width 2 MD= 0 or GE 96 F.31E/BF:3. (RÖSTADE I LANDSTINGSVALET) Vilket parti röstade Du på i landstingsvalet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP I GÖTEBORG, MALMÖ ELLER PÅ GOTLAND (HAR EJ LANDSTING). UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVFORMULÄRET 66 09. Miljöpartiet 94 11. Vänsterpartiet kommunisterna 2 13. Sveriges kommunistiska parti 1 14. Socialistiska partiet 992 22. Socialdemokraterna 260 33. Centerpartiet 363 44. Folkpartiet 458 55. Moderata samlingspartiet 59 66. Kristen demokratisk samling 1 71. Partikombination M+FP+C eller M+FP+C+KDS 3 81. Kommunal valsedelsbeteckning eller kommunal politisk grupp, som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista 1 87. Annat parti 56 88. Vet inte/vill ej svara 24 89. Röstade blankt 206 90. Röstade inte 158 00. Frågan ej tillämplig 157 96. Uppgift saknas 972 99. Bortfall
VAR 210 V85210 TID F BESLUT 31F Loc 368 width 1 MD=0 or GE 6 F.31F/BF:4. (RÖSTADE) När bestämde Du Dig för hur Du skulle rösta i år? Var det under sista veckan före valet eller tidigare under hösten och sommaren eller visste Du sedan länge hur Du skulle rösta? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVFORMULÄRET 521 1. Under sista veckan före valet 490 2. Tidigare under hösten och sommaren 1570 3. UP visste sedan länge hur UP skulle rösta 17 5. Vet inte/vill ej svara 144 0. Frågan ej tillämplig 159 6. Uppgift saknas 972 9. Bortfall
VAR 211 V85211 POSTRÖSTADE 31G Loc 369 width 1 MD=0 or GE 8 F.31G. (RÖSTADE) Poströstade Du i årets val? (OM JA) Poströstade Du under sista veckan före valet eller tidigare under valrörelsen? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 497 1. Poströstade under sista veckan före valet 387 2. Poströstade tidigare under valrörelsen 1754 5. Nej, poströstade inte 5 6. Vet inte/vill ej svara 103 0. Frågan ej tillämplig - röstade ej 155 8. Uppgift saknas 972 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig (etapp A)
VAR 212 V85212 MÖJLIGT PARTI 31H Loc 370 width 2 MD= 0 or GE 96 F.31H. (RÖSTADE INTE I NÅGOT VAL) Vilket parti skulle Du ha röstat på, om Du hade röstat? (OM TVEKSAM:) Vilket parti är det mest troligt att Du skulle röstat på? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. FRÅGAN GÄLLER RIKSDAGSVALET 5 09. Miljöpartiet 2 11. Vänsterpartiet kommunisterna 32 22. Socialdemokraterna 1 25. Partikombination S + C 6 33. Centerpartiet 13 44. Folkpartiet 8 55. Moderaterna 1 74. S/MP 1 87. "Annat parti" eller "annan politisk grupp" 27 88. Vet inte/vill ej svara 1565 00. Frågan ej tillämplig 43 96. Uppgift saknas 2169 99. Bortfall
VAR 213 V85213 RÖSTADE 1982R 32A Loc 372 width 1 MD=0 or GE 8 F.32A. (FÖDD FÖRE 20 SEPTEMBER 1964) Röstade Du vid riksdagsvalet 1982? 2623 1. Ja 3 3. Minns inte säkert, men troligen 128 5. Nej, röstade inte/UP tror inte UP röstade 5 6. Vet inte/vill ej svara 181 0. Frågan ej tillämplig 4 8. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 214 V85214 PARTI 1982R 32B Loc 373 width 2 MD= 0 or GE 96 F.32B. (RÖSTADE 1982) Vilket parti röstade Du på vid valet 1982? 35 09. Miljöpartiet 118 11. Vänsterpartiet kommunisterna 2 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 1 14. Socialistiska partiet 1146 22. Socialdemokraterna 379 33. Centerpartiet 212 44. Folkpartiet 544 55. Moderata samlingspartiet 39 66. Kristen demokratisk samling 3 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+Kds; även borgerliga partier eller borgerligt parti 1 84. Nya Partiet 125 88. Vet inte/vill ej svara 20 89. Röstade blankt 313 00. Frågan ej tillämplig 6 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 215 V85215 PARTIBYTARE 33A Loc 375 width 1 MD=0 or GE 9 F.33A. UP partibytare eller ej i riksdagsvalet FRÅGAN STÄLLDES EJ TILL UP UTAN BESVARADES AV INTERVJUAREN UTIFRÅN UP:S SVAR PÅ FRÅGA 31B OCH 32B. 262 1. UP partibytare - röstade på olika partier 1125 2. UP ej partibytare - röstade på samma parti 317 3. UP röstade ej/Uppger ej partival för 1982 och/eller 1985 1240 0. Frågan ej tillämplig 929 9. Bortfall
VAR 216 V85216 ORSAK P-BYTE 33B Loc 376 width 1 MD=0 or GE 6 F.33B. (PARTIBYTARE) I årets riksdagsval röstade Du på (...PARTI). För tre år sedan, i riksdagsvalet 1982, röstade Du på (...PARTI). Vad var det som fick Dig att rösta annorlunda i år jämfört med 1982? (TILLÄGGSFRÅGA:) Var det något mer som fick Dig att rösta annorlunda i år? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 232 1. UP gav minst ett skäl 8 5. Vet inte/vill ej svara 2437 0. Frågan ej tillämplig/UP ej partibytare 267 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 217 V85217 ÖVERVÄGDE BYTE 33 Loc 377 width 1 MD=0 or GE 8 F.33C. (EJ PARTIBYTARE) Du säger att Du röstade på (...PARTI) både i 1982 och 1985 års riksdagsval. Övervägde Du någon gång under perioden mellan valen att rösta på något annat parti, att rösta blankt eller att inte rösta alls i riksdagsvalet 1985? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 190 1. Ja, övervägde att rösta på annat parti 53 2. Ja, övervägde att rösta blankt 24 3. Ja, övervägde att inte rösta 671 5. Nej, övervägde inte att rösta på annat parti, att rösta blankt eller att ickerösta 6 6. Vet inte/vill ej svara 1716 0. Frågan ej tillämplig 284 8. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 218 V85218 ÖVERVÄGT PARTI 33 Loc 378 width 2 MD= 0 or GE 96 F.33D. (EJ PARTIBYTARE, MEN ÖVERVÄGDE RÖSTA ANNORLUNDA) Vilket eller vilka partier övervägde Du att rösta på? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 10 09. Miljöpartiet 17 11. Vänsterpartiet kommunisterna 15 22. Socialdemokraterna 2 24. S/C 5 25. S/Fp 1 26. Vpk/S/C 1 27. S/C/M 1 28. Vpk/S/Fp/M 10 33. Centerpartiet 1 35. Vpk/C/Fp/M 73 44. Folkpartiet 3 47. Vpk/Fp 2 48. Fp/Kds 17 55. Moderaterna 4 58. S/M 1 66. Kristen demokratisk samling 1 71. C/Fp/M 2 72. C/Fp 1 74. S/Mp 3 76. C/M 4 77. Fp/M 1 78. Vpk/Mp 1 79. C/Mp 1 80. Fp/Mp 14 88. Vet inte/vill ej svara 2469 00. Frågan ej tillämplig 284 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 219 V85219 ARTIKEL RD-LED 34 Loc 380 width 1 MD=6 or GE 9 F.34. Nu skulle jag vilja ställa några frågor om riksdagen och riksdagsledamöterna. (VISA SVARSKORT) F.34(1). Har Du under senaste åren läst artikel eller intervju med någon riksledamot? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1854 1. Ja 730 5. Nej 87 8. Vet inte/vill ej svara 273 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 220 V85220 MÖTE RD-LED 34 Loc 381 width 1 MD=6 or GE 9 F.34(2). Har Du under senste åren varit på möte eller sammankomst där någon riksdagsledamot framträtt? <Se F.34 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 537 1. Ja 2097 5. Nej 36 8. Vet inte/vill ej svara 274 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 221 V85221 KONTAKT RD-LED 34 Loc 382 width 1 MD=6 or GE 9 F.34(3). Har Du under senaste åren skrivit brev eller på annat sätt haft kontakt med någon riksdagsledamot? <Se F.34 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 194 1. Ja 2436 5. Nej 40 8. Vet inte/vill ej svara 274 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 222 V85222 KÄNNEDOM KAND 35 Loc 383 width 1 MD=6 or GE 9 F.35. Känner Du till namnet på någon eller några av de personer som stod på partiernas valsedlar i Din valkrets vid rikdagsvalet? (TILLÄGGSFRÅGA:) Kommer Du ihåg namnet på någon mer person? Vilket parti tillhör han/hon? F.35(1). Antal nämnda namn FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 486 1. En person nämnd 315 2. Två personer nämnda 194 3. Tre personer nämnda 238 4. Fyra personer nämnda 1441 5. Nej, känner inte till något namn/vet inte/vill ej svara 270 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 223 V85223 KAND 1:PARTI 35 Loc 384 width 2 MD= 0 or GE 96 F.35(2). (MINST EN PERSON NÄMND) Den först nämnda personens partitillhörighet enligt UP <Se F.35 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 13 09. Miljöpartiet 35 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna 1 13. Sveriges kommunistiska parti 1 14. Socialistiska partiet 488 22. Socialdemokraterna 217 33. Centerpartiet 145 44. Folkpartiet 265 55. Moderaterna 33 66. Kristen demokratisk samling 33 88. Vet inte/vill ej svara 1442 00. Frågan ej tillämplig 270 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 224 V85224 KAND 2:KÖN 35 Loc 386 width 1 MD=0 or GE 6 F.35(3). (MINST EN PERSON NÄMND) Den första nämnda personens kön <Se F.35 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 912 1. Man 247 2. Kvinna 73 3. Kön okänt, endast efternamn nämnt 1442 0. Frågan ej tillämplig 270 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 225 V85225 KAND 2:PARTI 35 Loc 387 width 2 MD= 0 or GE 96 F.35(4). (MINST TVÅ PERSONER NÄMNDA) Den andre nämnda personens partitillhörighet enligt UP <Se F.35 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 6 09. Miljöpartiet 30 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna 1 16. Arbetarepartiet kommunisterna 274 22. Socialdemokraterna 145 33. Centerpartiet 86 44. Folkpartiet 172 55. Moderaterna 16 66. Kristen demokratisk samling 16 88. Vet inte/vill ej svara 1927 00. Frågan ej tillämplig 270 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 226 V85226 KAND 2:KÖN 35 Loc 389 width 1 MD=0 or GE 6 F.35(5). (MINST TVÅ PERSONER NÄMNDA) Den andra nämnda personens kön <Se F.35 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 496 1. Man 182 2. Kvinna 69 3. Kön okänt, endast efternamn nämnt 1927 0. Frågan ej tillämplig 270 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 227 V85227 KAND 3:PARTI 35 Loc 390 width 2 MD= 0 or GE 96 F.35(6). (MINST TRE PERSONER NÄMNDA) Den tredje nämnda persones partitillhörighet enligt UP <Se F.35 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 5 09. Miljöpartiet 19 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 14. Socialistiska partiet 1 16. Arbetarepartiet kommunisterna 129 22. Socialdemokraterna 86 33. Centerpartiet 66 44. Folkpartiet 115 55. Moderaterna 7 66. Kristen demokratisk samling 3 88. Vet inte/vill ej svara 2242 00. Frågan ej tillämplig 270 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 228 V85228 KAND 3:KÖN 35 Loc 392 width 1 MD=0 or GE 6 F.35(7). (MINST FYRA PERSONER NÄMNDA) Den tredje nämnda personens kön <Se F.35 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 280 1. Man 117 2. Kvinna 35 3. Kön okänt, endast efternamn nämnt 2242 0. Frågan ej tillämplig 270 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 229 V85229 KAND 4:PARTI 35 Loc 393 width 2 MD= 0 or GE 96 F.35(8). (MINST FYRA PERSONER NÄMNDA) Den fjärde nämnda personens partitillhörighet enligt UP <Se F.35 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 7 09. Miljöpartiet 22 11. Vänsterpartiet kommunisterna 68 22. Socialdemokraterna 33 33. Centerpartiet 39 44. Folkpartiet 55 55. Moderaterna 10 66. Kristen demokratisk samling 4 88. Vet inte/vill ej svara 2436 00. Frågan ej tillämplig 270 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 230 V85230 KAND 4:KÖN 35 Loc 395 width 1 MD=0 or GE 6 F.35(9). (MINST FYRA PERSONER NÄMNDA) Den fjärde nämnda personens kön <Se F.35 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 175 1. Man 46 2. Kvinna 17 3. Kön okänt, endast efternamn nämnt 2436 0. Frågan ej tillämplig 270 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 231 V85231 RDMAN-PARTI A 36A Loc 396 width 1 MD=6 or GE 9 F.36A. Ibland händer det väl att en rikdagsledamot har en annan åsikt än den som hans/hennes parti i riksdagen har. Hur tycker Du att en riksdagsledamot skall göra i ett sådant fall? Bör han/hon rösta på sitt partis ståndpunkt eller efter sin egen åsikt? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 735 1. På sitt partis ståndpunkt 1658 2. Efter sin egen åsikt 277 8. Vet inte/vill ej svara 274 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 232 V85232 RDMAN-PARTI B 36B Loc 397 width 1 MD=6 or GE 9 F.36B. Hur tror Du att riksdagsledamöterna i allmänhet brukar göra? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2034 1. Röstar på sitt partis ståndpunkt 270 2. Röstar efter sin egen åsikt 364 8. Vet inte/vill ej svara 276 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 233 V85233 RDMAN-VÄLJARE 36C Loc 398 width 1 MD=6 or GE 9 F.36C. Om en riksdagsledmot tror att de flesta som röstat på honom/henne vid valet har en annan åsikt än han/hon själv i en viss fråga, hur tycker Du då att han/hon skall göra? Bör han/hon rösta efter väljarnas åsikt eller efter sin egen åsikt? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1537 1. Efter väljarnas åsikt 820 2. Efter sin egen åsikt 313 8. Vet inte/vill ej svara 274 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 234 V85234 PARTI-VÄLJARE 36D Loc 399 width 1 MD=6 or GE 9 F.36D. Hur tycker Du att en riksdagsledamot bör göra, om hans/hennes parti i riksdagen har en åsikt och de flesta som röstat på honom/henne i valet har en annan åsikt? Bör han/hon rösta på sitt partis ståndpunkt eller efter sina väljares åsikt? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 589 1. På sitt partis ståndpunkt 1621 2. Efter väljarnas åsikt 461 8. Vet inte/vill ej svara 273 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 235 V85235 INFLYT LO 37A Loc 400 width 2 MD=90 or GE 96 F.37A. På det här kortet finns en lista med organisationer och grupper. Jag skulle vilja att Du med hjälp av skalan på kortet talade om hur mycket Du anser att de olika organisationerna och grupperna har att säga till om i dagens svenska samhälle. Höga siffror på skalan använder Du för organisationer och grupper som Du tycker har mycket att säga till om. Låga siffror används för organisationer och grupper som Du tycker har lite att säga till om. (VISA SVARSKORT) F.37A(1). Var skulle Du placera LO (Landsorganisationen)? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 1 00. Har lite att säga till om 1 01. 3 02. 21 03. 29 04. 94 05. 90 06. 230 07. 333 08. 153 09. 209 10. Har mycket att säga till om 73 88. Vet inte/vill ej svara 1704 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 236 V85236 INFLYT SAF 37A Loc 402 width 2 MD=90 or GE 96 F.37A(2). Var skulle Du placera SAF (Svenska arbetsgivareföreningen)? <Se F.37A för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 1 00. Har lite att säga till om 1 01. 3 02. 25 03. 37 04. 124 05. 184 06. 266 07. 265 08. 126 09. 110 10. Har mycket att säga till om 95 88. Vet inte/vill ej svara 1704 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 237 V85237 INFLYT N-LIV 37A Loc 404 width 2 MD=90 or GE 96 F.37A(3). Var skulle Du placera privata näringslivet? <Se F.37A för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 12 00. Har lite att säga till om 12 01. 40 02. 81 03. 148 04. 260 05. 180 06. 168 07. 115 08. 47 09. 30 10. Har mycket att säga till om 144 88. Vet inte/vill ej svara 1704 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 238 V85238 INFLYT MASSM 37A Loc 406 width 2 MD=90 or GE 96 F.37A(4). Var skulle Du placera press, radio och TV? <Se F.37A för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 6 00. Har lite att säga till om 21 01. 40 02. 79 03. 89 04. 209 05. 164 06. 169 07. 180 08. 88 09. 84 10. Har mycket att säga till om 108 88. Vet inte/vill ej svara 1704 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 239 V85239 INFLYT VÄLJARE 37 Loc 408 width 2 MD=90 or GE 96 F.37A(5). Var skulle Du placera väljarkåren (väljarna som grupp)? <Se F.37A för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 46 00. Har lite att säga till om 47 01. 106 02. 123 03. 163 04. 242 05. 121 06. 117 07. 80 08. 42 09. 59 10. Har mycket att säga till om 91 88. Vet inte/vill ej svara 1704 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 240 V85240 INFLYT RIKSDAG 37 Loc 410 width 2 MD=90 or GE 96 F.37A(6). Var skulle Du placera riksdagen? <Se F.37A för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 00. Har lite att säga till om 01. 8 02. 10 03. 24 04. 71 05. 83 06. 177 07. 296 08. 227 09. 264 10. Har mycket att säga till om 77 88. Vet inte/vill ej svara 1704 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 241 V85241 INFLYT REG 37A Loc 412 width 2 MD=90 or GE 96 F.37A(7). Var skulle Du placera regeringen? <Se F.37A för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 00. Har lite att säga till om 1 01. 1 02. 5 03. 5 04. 32 05. 44 06. 119 07. 238 08. 306 09. 426 10. Har mycket att säga till om 60 88. Vet inte/vill ej svara 1704 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 242 V85242 INFLYT TJM 37A Loc 414 width 2 MD=90 or GE 96 F.37A(8). Var skulle Du placera tjänstemännen i stat och kommun? <Se F.37A för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 16 00. Har lite att säga till om 21 01. 52 02. 94 03. 109 04. 244 05. 166 06. 187 07. 143 08. 75 09. 29 10. Har mycket att säga till om 101 88. Vet inte/vill ej svara 1704 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 243 V85243 LO 37B Loc 416 width 2 MD=90 or GE 96 F.37B. Om Du skulle använda samma skala för att ange hur mycket att säga till om olika grupper bör ha i dagens svenska samhälle. (VISA SVARSKORT) F.37B(1). Var skulle Du placera LO (Landsorganisationen)? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 10 00. Bör ha lite att säga till om 11 01. 31 02. 53 03. 81 04. 317 05. 162 06. 184 07. 159 08. 59 09. 70 10. Bör ha mycket att säga till om 100 88. Vet inte/vill ej svara 1704 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 244 V85244 SAF 37B Loc 418 width 2 MD=90 or GE 96 F.37B(2). Vad skulle Du placera SAF (Svenska arbetsgivareföreningen)? <Se F.37B för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 11 00. Bör ha lite att säga till om 6 01. 31 02. 44 03. 101 04. 310 05. 224 06. 196 07. 132 08. 36 09. 38 10. Bör ha mycket att säga till om 108 88. Vet inte/vill ej svara 1704 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 245 V85245 NÄRINGSLIVET 37B Loc 420 width 2 MD=90 or GE 96 F.37B(3). Var skulle Du placera privata näringslivet? <Se F.37B för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 7 00. Bör ha lite att säga till om 8 01. 23 02. 55 03. 117 04. 270 05. 209 06. 220 07. 139 08. 42 09. 30 10. Bör ha mycket att säga till om 117 88. Vet inte/vill ej svara 1704 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 246 V85246 RADIO OCH TV 37B Loc 422 width 2 MD=90 or GE 96 F.37B(4). Var skulle Du placera press, radio och TV? <Se F.37B för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 67 00. Bör ha lite att säga till om 32 01. 102 02. 157 03. 148 04. 313 05. 110 06. 94 07. 59 08. 15 09. 18 10. Bör ha mycket att säga till om 122 88. Vet inte/vill ej svara 1704 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 247 V85247 VÄLJARKÅREN 37B Loc 424 width 2 MD=90 or GE 96 F.37B(5). Var skulle Du placera väljarkåren (väljarna som grupp)? <Se F.37B för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 00. Bör ha lite att säga till om 6 01. 5 02. 14 03. 17 04. 99 05. 87 06. 173 07. 270 08. 142 09. 337 10. Bör ha mycket att säga till om 87 88. Vet inte/vill ej svara 1704 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 248 V85248 RIKSDAGEN 37B Loc 426 width 2 MD=90 or GE 96 F.37B(6). Var skulle Du placera riksdagen? <Se F.37B för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 2 00. Bör ha lite att säga till om 1 01. 4 02. 10 03. 14 04. 66 05. 79 06. 172 07. 292 08. 229 09. 280 10. Bör ha mycket att säga till om 88 88. Vet inte/vill ej svara 1704 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 249 V85249 REGERINGEN 37B Loc 428 width 2 MD=90 or GE 96 F.37B(7). Var skulle Du placera regeringen? <Se F.37B för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 2 00. Bör ha lite att säga till om 3 01. 2 02. 7 03. 11 04. 69 05. 63 06. 139 07. 257 08. 259 09. 341 10. Bör ha mycket att säga till om 84 88. Vet inte/vill ej svara 1704 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 250 V85250 TJÄNSTEMÄNNEN 37B Loc 430 width 2 MD=90 or GE 96 F.37B(8). Var skulle Du placera tjänstemännen i stat och kommun? <Se F.37B för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 50 00. Bör ha lite att säga till om 33 01. 78 02. 113 03. 135 04. 302 05. 148 06. 142 07. 78 08. 30 09. 15 10. Bör ha mycket att säga till om 113 88. Vet inte/vill ej svara 1704 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 251 V85251 B FRIGGEBO 38 Loc 432 width 2 MD=96 or GE 99 F.38. Här är en lista med namn på olika personer. Kan Du tala om vilket parti som var och en av dem tillhör? (VISA SVARSKORT) F.38(1). Jag börjar med Birgit Friggebo. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 09. Miljöpartiet 2 11. Vänsterpartiet kommunisterna 196 22. Socialdemokraterna 131 33. Centerpartiet 1746 44. Folkpartiet (rätt svar) 62 55. Moderata samlingspartiet 66. Kristen demokratisk samling 531 88. Vet inte/vill ej svara 276 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 252 V85252 I CARLSSON 38 Loc 434 width 2 MD=96 or GE 99 F.38(2). Ingvar Carlsson <Se F.38 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2 09. Miljöpartiet 1 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1994 22. Socialdemokraterna (rätt svar) 40 33. Centerpartiet 35 44. Folkpartiet 10 55. Moderata samlingspartiet 3 66. Kristen demokratisk samling 582 88. Vet inte/vill ej svara 277 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 253 V85253 KARIN SÖDER 38 Loc 436 width 2 MD=96 or GE 99 F.38(3). Karin Söder <Se F.38 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 09. Miljöpartiet 11. Vänsterpartiet kommunisterna 175 22. Socialdemokraterna 2168 33. Centerpartiet (rätt svar) 34 44. Folkpartiet 29 55. Moderata samlingspartiet 1 66. Kristen demokratisk samling 261 88. Vet inte/vill ej svara 276 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 254 V85254 LARS TOBISSON 38 Loc 438 width 2 MD=96 or GE 99 F.38(4). Lars Tobisson <Se F.38 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2 09. Miljöpartiet 8 11. Vänsterpartiet kommunisterna 25 22. Socialdemokraterna 20 33. Centerpartiet 52 44. Folkpartiet 1694 55. Moderata samlingspartiet (rätt svar) 5 66. Kristen demokratisk samling 861 88. Vet inte/vill ej svara 277 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 255 V85255 PARTI - PERSON 38 Loc 440 width 1 MD=6 or GE 9 F.38(5). Antal rätta svar beträffande partitillhörighet <Se F.38 för fullständig frågetext> 315 0. Inget rätt 295 1. Ett rätt 296 2. Två rätt 354 3. Tre rätt 1416 4. Fyra rätt 268 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 256 V85256 SJUKERSÄTTNING 39 Loc 441 width 1 MD=6 or GE 9 F.39. På det här kortet finns några påståenden. Kan Du för vart och ett av dem säga om det är riktigt eller felaktigt. Är Du osäker på svaret kan Du säga att Du inte känner till om påståendet är riktigt eller felaktigt. (VISA SVARSKORT) F.39A. Sjukersättningen från försäkringskassan är idag för de flesta inkomsttagare 90 procent av lönen. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2030 1. Riktigt påstående (rätt) 260 5. Felaktigt påstående 375 8. Känner inte till/vet ej 279 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 257 V85257 ANTAL FONDER 39B Loc 442 width 1 MD=6 or GE 9 F.39B. Det finns en löntagarfond i varje län. <Se F.39 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 343 1. Riktigt påstående 1484 5. Felaktigt påstående (rätt) 838 8. Känner inte till/vet ej 279 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 258 VV5258 ARBETSLÖSHET 39C Loc 443 width 1 MD=6 or GE 9 F.39C. Den öppna arbetslösheten i Sverige är idag mindre än 5 procent. <Se F.39 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1064 1. Riktigt påstående (rätt) 1058 5. Felaktigt påstående 543 8. Känner inte till/vet ej 279 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 259 V85259 STATSBUDGETEN 39D Loc 444 width 1 MD=6 or GE 9 F.39D. Underskottet i statens budget har ökat det senaste året. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1482 1. Riktigt påstående 694 5. Felaktigt påstående (rätt) 489 8. Känner inte till/vet ej 279 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 260 V85260 INFLATIONSTAKT 39 Loc 445 width 1 MD=6 or GE 9 F.39E. Prisökningarna (inflationen) har hittills under 1985 varit över 9 procent. <Se F.39 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 439 1. Riktigt påstående 1522 5. Felaktigt påstående (rätt) 704 8. Känner inte till/vet ej 279 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 261 V85261 RÄTT PÅSTÅENDE 39 Loc 446 width 1 MD=6 or GE 9 F.39A-E. Antal rätta svar <Se F.39 för fullständig frågetext> 185 0. Inget rätt 528 1. Ett rätt 550 2. Två rätt 637 3. Tre rätt 571 4. Fyra rätt 194 5. Fem rätt 279 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 262 V85262 VALBROSCHYR-1 40A Loc 447 width 3 MD=900 or GE 996 F.40A. Jag skulle vilja ställa några frågor om på vilket sätt Du kom i kontakt med de politiska partierna i årets valrörelse. Inför årets val, läste Du någon valbroschyr eller liknande trycksak från något parti? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? F.40A(1). Valbroschyr - riksdagspartier FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 11 000. Endast småpartier nämnda ETT RIKSDAGSPARTI NÄMNT 7 011. Vänsterpartiet kommunisterna 50 012. Socialdemokraterna 10 013. Centerpartiet 10 014. Folkpartiet 18 015. Moderata samlingspartiet TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 14 020. Vpk/S 021. Vpk/C 2 022. Vpk/Fp 4 023. Vpk/M 11 024. S/C 11 025. S/Fp 27 026. S/M 4 027. C/Fp 4 028. C/M 12 029. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 2 030. Vpk/S/C 5 031. Vpk/S/Fp 9 032. Vpk/S/M 033. Vpk/C/Fp 1 034. Vpk/C/M 1 035. Vpk/Fp/M 13 036. S/C/Fp 11 037. S/C/M 36 038. S/Fp/M 14 039. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 8 040. Vpk/S/C/Fp 6 041. Vpk/S/C/M 2 042. Vpk/C/Fp/M 59 043. S/C/Fp/M 8 044. Vpk/S/Fp/M FEM PARTIER NÄMNDA 194 050. Vpk/S/C/Fp/M 150 081. Alla (riksdags)partier 1 090. Miljövänner 105 884. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 603 885. Inga partier 7 888. Vet inte/vill ej svara 1240 900. Frågan ej tillämplig 274 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall
VAR 263 V85263 VALBROSCHYR-2 40A Loc 450 width 3 MD=900 or GE 996 F.40A(2). Valbroschyr - småpartier <Se F.40A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 528 000. Endast rikspartier nämnda ETT SMÅPARTI NÄMNT 49 061. Miljöpartiet 69 062. Kristen demokratisk samling 7 063. Övrigt kommunistiskt parti 1 064. Övrigt riksparti 3 065. Övriga partier, ej riks TVÅ SMÅPARTIER NÄMNDA 52 071. Mp/Kds 3 072. Mp/Ök 1 073. Mp/Öp 074. Kds/Ök 1 075. Kds/Öp 076. Ök/Öp TRE SMÅPARTIER NÄMNDA 1 081. Mp/Kds/Ök 082. Mp/Kds/Öp 083. Mp/Ök/Öp 084. Kds/Ök/Öp FYRA SMÅPARTIER NÄMNDA 091. Mp/Kds/Ök/Öp 105 884. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 603 885. Inga partier 7 888. Vet inte/vill ej svara 1240 900. Frågan ej tillämplig 274 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall
VAR 264 V85264 VALMÖTE-1 40B Loc 453 width 2 MD=90 or GE 96 F.40B. Inför årets val, var Du på något valmöte eller annat arrangemang som anordnats av något parti? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? F.40B(1). Valmöte eller annat arrangemang - riksdagsparti FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 5 00. Endast småpartier nämnda ETT RIKSDAGSPARTI NÄMNT 5 11. Vänsterpartiet kommunisterna 72 12. Socialdemokraterna 14 13. Centerpartiet 7 14. Folkpartiet 17 15. Moderata samlingspartiet TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 2 20. Vpk/S 21. Vpk/C 22. Vpk/Fp 23. Vpk/M 2 24. S/C 4 25. S/Fp 7 26. S/M 1 27. C/Fp 28. C/M 2 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 1 30. Vpk/S/C 31. Vpk/S/Fp 32. Vpk/S/M 1 33. VPK/C/FP 34. Vpk/C/M 35. Vpk/Fp/M 1 36. S/C/Fp 1 37. S/C/M 2 38. S/Fp/M 1 39. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 40. Vpk/S/C/Fp 41. Vpk/S/C/M 42. Vpk/C/Fp/M 1 43. S/C/Fp/M 44. Vpk/S/Fp/M FEM PARTIER NÄMNDA 8 50. Vpk/S/C/Fp/M 3 81. Alla (riksdags)partier 8 84. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 1262 85. Inget parti 1 88. Vet inte/vill ej svara 1240 90. Frågan ej tillämplig 276 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 265 V85265 VALMÖTE-2 40B Loc 455 width 2 MD=90 or GE 96 F.40B(2). Valmöte eller annat arrangemang - småparti <Se F.40B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 145 00. Endast rikspartier nämnda ETT SMÅPARTI NÄMNT 2 61. Miljöpartiet 9 62. Kristen demokratisk samling 63. Övrigt kommunistiskt parti 1 64. Övrigt riksparti 65. Övriga partier, ej riks TVÅ SMÅPARTIER NÄMNDA 1 71. Mp/Kds 72. Mp/Ök 73. Mp/Öp 74. Kds/Ök 75. Kds/Öp 76. Ök/Öp 8 84. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 1262 85. Inget parti 1 88. Vet inte/vill ej svara 1240 90. Frågan ej tillämplig 275 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 266 V85266 VALARB HEM-1 40C Loc 457 width 2 MD=90 or GE 96 F.40C. Inför årets val, hade Du personligt besök i hemmet från något parti? (OM JA:) Från vilket eller vilka partier? F.40C(1). Personligt besök i hemmet - riksdagsparti FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 264 1 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 81. Alla (riksdags)partier 4 84. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 1379 85. Nej 1 88. Vet inte/vill ej svara 1240 90. Frågan ej tillämplig 273 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 84 85 88 Frek: 1 1 34 2 1 8 4 1379 1 Kod: 90 96 99 Frek: 1240 273 929
VAR 267 V85267 VALARB HEM-2 40C Loc 459 width 2 MD=90 or GE 96 F.40C(2). Personligt besök i hemmet - småparti <Se F.40C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 265 45 00. Endast rikspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 76. Ök/Öp 4 84. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 1379 85. Inget parti 1 88. Vet inte/vill ej svara 1240 90. Frågan ej tillämplig 273 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 64 65 84 85 88 90 96 99 Frek: 45 1 1 4 1379 1 1240 273 929
VAR 268 V85268 VALARB ARB-1 40D Loc 461 width 2 MD=90 or GE 96 F.40D. Inför årets val, var Du i personlig kontakt med någon valarbetare på Din arbetsplats? (OM JA:) Från vilket eller vilka partier? F.40D(1). Personlig kontakt med valarbetare på arbetsplatsen - riksdagsparti FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 264 3 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 81. Alla (riksdags)partier 214 84. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 1106 85. Nej 1 88. Vet inte/vill ej svara 1240 90. Frågan ej tillämplig 282 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 18 20 22 Frek: 3 3 53 8 8 9 1 1 1 Kod: 24 25 26 33 36 38 39 43 44 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 50 81 84 85 88 90 96 99 Frek: 2 2 214 1106 1 1240 282 929
VAR 269 V85269 VALARB ARB-2 40D Loc 463 width 2 MD=90 or GE 96 F.40D(2). Personlig kontakt med valarbetare på arbetsplatsen - småparti <Se F.40D för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODEBSKRIVNING SE VARIABEL 265 94 00. Endast rikspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 76. Ök/Öp 214 84. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 1106 85. Inget parti 1 88. Vet inte/vill ej svara 1240 90. Frågan ej tillämplig 282 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 61 62 64 71 84 85 88 90 Frek: 94 4 1 1 1 214 1106 1 1240 Kod: 96 99 Frek: 282 929
VAR 270 V85270 ÖVERTYGA OMGIV 40 Loc 465 width 1 MD=0 or GE 8 F.40E. Inför årets val, försökte Du övertyga någon familjemedlem, bekant eller andra personer att rösta på något visst parti? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 216 1. Ja 1212 5. Nej 4 6. Vet inte/vill ej svara 1240 0. Frågan ej tillämplig 271 8. Uppgift saknas 930 9. Bortfall
VAR 271 V85271 BEK ÖVERTYGA-1 40 Loc 466 width 2 MD=90 or GE 96 F.40F. Har Du någon i Din närmaste omgivning - i Din familj, bland Dina vänner och arbetskamrater - som aktivt försökte övertyga andra om att rösta på ett visst parti i årets val? (OM JA:) På vilket eller vilka partier? F.40F(1). Någon i omgivningen som aktivt försökt övertyga andra rösta på riksdagsparti. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 17 00. Endast småpartier nämnda ETT RIKSDAGSPARTI NÄMNT 10 11. Vänsterpartiet kommunisterna 137 12. Socialdemokraterna 11 13. Centerpartiet 15 14. Folkpartiet 69 15. Moderaterna TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 9 20. Vpk/S 21. Vpk/C 1 22. Vpk/Fp 2 23. Vpk/M 2 24. S/C 3 25. S/Fp 22 26. S/M 27. C/Fp 2 28. C/M 11 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 1 30. Vpk/S/C 31. Vpk/S/Fp 32. Vpk/S/M 1 33. Vpk/C/Fp 34. Vpk/C/M 1 35. Vpk/Fp/M 36. S/C/Fp 1 37. S/C/M 3 38. S/Fp/M 2 39. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 40. Vpk/S/C/Fp 41. Vpk/S/C/M 42. Vpk/C/Fp/M 43. S/C/Fp/M 44. Vpk/S/Fp/M FEM RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 1 50. VPK/S/C/Fp/M 2 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 1085 85. Nej 25 88. Vet inte/vill ej svara 1240 90. Frågan ej tillämplig 271 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 272 V85272 BEK ÖVERTYGA-2 40 Loc 468 width 2 MD=90 or GE 96 F.40F(2). Någon i omgivningen som aktivt försökt övertyga andra att rösta på småparti. <Se F.40F för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 291 00. Endast riksdagspartier nämnda ETT SMÅPARTI NÄMNT 17 61. Miljöpartiet 11 62. Kristen demokratisk samling 1 63. Övrigt kommunistisk parti (ÖK) 1 64. Övrigt riksparti 2 65. Övriga partier, ej riks TVÅ SMÅPARTIER NÄMNDA 71. Mp/Kds 72. Mp/Ök 73. Mp/Öp 74. Kds/Ök 75. Kds/Öp 76. Ök/Öp TRE SMÅPARTIER NÄMNDA 81. Mp/Kds/Ök 82. Mp/Kds/Öp 83. Mp/Ök/Öp 84. Kds/Ök/Öp 1085 85. Nej 25 88. Vet inte/vill ej svara 1240 90. Frågan ej tillämplig 271 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 273 V85273 PARTILEDARDEB 41A Loc 470 width 1 MD=6 or GE 9 F.41A/BF:5. I vilken utsträckning hade Du tillfälle att se på de program som TV sände inför valet i år? Såg Du den avslutande partiledardebatten i TV fredagen före valet den 15 september? (VISA SVARSKORT) UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVFORMULÄRET EFTER VALET. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 847 1. Ja, såg hela partiledardebatten 969 2. Ja, såg en del av partiledardebatten 811 5. Nej, såg inte partiledardebatten 1 8. Vet inte/vill ej svara 273 6. Uppgift saknas 972 9. Bortfall
VAR 274 V85274 TV: PALME 41B Loc 471 width 1 MD=6 or GE 9 F.41B/BF:6. TV sände inför årets val utfrågningar av partiledarna. F.41B(1). Hade Du tillfälle att se utfrågningen av Olof Palme? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVFORMULÄRET EFTER VALET. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1200 1. Ja 1403 5. Nej 20 8. Vet inte/vill ej svara 278 6. Uppgift saknas 972 9. Bortfall
VAR 275 V85275 TV: ADELSOHN 41B Loc 472 width 1 MD=6 or GE 9 F.41B(2). Hade Du tillfälle att se utfrågningen av Ulf Adelsohn? <Se F.41B/BF:6 för fullständig frågetext> UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVFORMULÄRET EFTER VALET. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1297 1. Ja 1303 5. Nej 23 8. Vet inte/vill ej svara 278 6. Uppgift saknas 972 9. Bortfall
VAR 276 V85276 TV: FÄLLDIN 41B Loc 473 width 1 MD=6 or GE 9 F.41B(3). Hade Du tillfälle att se utfrågningen av Thorbjörn Fälldin? <Se F.41B/BF:6 för fullständig frågetext> UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVFORMULÄRET EFTER VALET. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 914 1. Ja 1681 5. Nej 28 8. Vet inte/vill ej svara 278 6. Uppgift saknas 972 9. Bortfall
VAR 277 V85277 TV:WESTERBERG 41B Loc 474 width 1 MD=6 or GE 9 F.41B(4). Hade Du tillfälle att se utfrågningen av Bengt Westerberg? <Se F.41B/BF:6 för fullständig frågetext> UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVFORMULÄRET EFTER VALET. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1179 1. Ja 1421 5. Nej 23 8. Vet inte/vill ej svara 278 6. Uppgift saknas 972 9. Bortfall
VAR 278 V85278 TV: WERNER 41B Loc 475 width 1 MD=6 or GE 9 F.41B(5). Hade Du tillfälle att se utfrågningen av Lars Werner? <Se F.41B/BF:6 för fullständig frågetext> UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVFORMULÄRET EFTER VALET. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 845 1. Ja 1753 5. Nej 25 8. Vet inte/vill ej svara 278 6. Uppgift saknas 972 9. Bortfall
VAR 279 V85279 VALFRÅGA S 1 42 Loc 476 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42. Inför årets val tog partierna upp saker som de tyckte var viktiga. Kan Du säga vilka saker som (...PARTI) lade särskild tonvikt vid inför årets val? (TILLÄGGSFRÅGA:) Kan Du nämna något ytterligare som (...PARTI) lade vikt vid? F.42A(1). Socialdemokratisk valfråga, 1 FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 31 001. Skatter, arbetsgivaravgifter 4 002. Lägre skatter 1 003. Högre skatter för de rika 004. För marginalskattesänkningar 005. Mot marginalskattesänkningar 006. Bort med momsen på livsmedel 1 007. Sänk momsen på livsmedel 008. Bevara momsen på livsmedel 009. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 010. Man ska kunna leva på sin lön 011. För ökning av indirekta skatter 012. Mot ökning av indirekta skatter 74 020. Sveriges ekonomi 20 021. Valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån, prisstegringar, inflation 022. Lönenivån 1 023. För en expansiv ekonomisk politik 6 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskottet 8 025. Prisstegringar, inflation 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 7 030. Offentlig sektor 5 031. Bevara/minska ej den offentliga sektorn 032. Minska/privatisera den offentliga sektorn 25 040. Socialpolitik 3 041. För sociala reformer, mera reformer 042. Mot sociala reformer, minska bidragen 043. Inför behovsprövning, bekämpa slöseri och "bidrags-Sverige", mot välfärdssamhället 111 044. Välfärdssamhället, bevara välfärdssamhället, bevara tryggheten 1 045. Socialt ansvar 046. "Socialt ansvar utan socialism" 15 050. Pensioner - pensionärsfrågor 17 051. För högre pensioner, stöd till pensionärer 052. Mot högre pensioner, gynna ej pensionärer på andra gruppers bekostnad 11 060. Äldrevård 061. För mer och bättre åldringsvård 062. Mot en satsning/ökad satsning på åldringsvård 063. Eget rum för långtidssjuka 7 064. Färdtjänst 16 070. Sjukvård, sjukförsäkring 1 071. För mer resurser till sjukvård 072. Mot mer resurser till sjukvård 9 073. Sjukersättningen/karensdagar 074. För privat sjukvård/privatisera sjukvården 5 075. Mot privat sjukvård 1 076. Fritidspraktiserande läkare, Dagmar, fler läkare i Norrland 080. Alkohol, narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och/eller registrering 8 090. Familjepolitik 091. Inför vårdnadsbidrag 092. Mot vårdnadsbidrag 6 093. Bygg fler barndaghem 094. Mindre satsning på barndaghem 37 095. Barnomsorg 2 096. Barnfamiljernas ekonomi 1 097. Sextimmars arbetsdag 100. Utbildningspolitik, forskning och kultur 101. Mer disciplin och ordning i skolan, behåll betygen 102. Avskaffa betygen i skolan 110. Fritid, idrott 111. Ungdomens framtid och problem 1 120. Bostadspolitik, allmänt 121. Begränsa avdragen för villaägare, höj reavinstbeskattningen vid försäljning av småhus, låt taxeringen slå igenom 122. Låt villaägarna behålla sina ränteavdrag, reavinstbeskattningen skall inte höjas, taxeringen blir för hög 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 130. Decentralisering, lokaliseringspolitik, regionalpolitik. Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 131. Småskalighet, lokalsamhälle 140. Jordbrukspolitik 141. Mer stöd till jordbruket, bönderna 142. Mindre stöd till jordbruket, bönderna 143. Livsmedelssubventioner 144. Bättre kvalitet på maten 150. Byråkrati, för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 151. Mot pampvälde, etablissemanget, makteliten 152. Mot kollektivanslutning av LO-medlemmar till SAP 153. Personlig integritet, personnummer 8 160. Miljövård 1 161. För ökad satsning på miljövård, mot handelsgödsel, kontrollera kemiska tillsatser hårdare 162. Mot ökad satsning på miljövård, för kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk 163. Bly i bensinen 164. Skogsdöd, försurningen 1 165. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 171. Scan-link 180. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet, säkerhet på gator och torg, rättssäkerhet 190. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden 191. Bekämpa porr 192. Abort 200. Massmedia, Radio- och TV-monopolet, programpolitik, presstöd 201. För reklam-TV, för att bryta TV-monopolet 202. Mot reklam-TV 203. Reklam-TV 1 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 221. Utrikespolitik 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 223. Vapenexport 224. U-hjälp 230. Internationella frågor, allmänt 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 331 240. Sysselsättning, arbetslöshet, satsa mer, rädda jobben 3 241. Bekämpa ungdomsarbetslösheten 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 261. Kärnkraft 263. För kärnkraft 264. Mot kärnkraft 270. Statligt inflytande över privata företag 2 271. Mer statligt inflytande över näringslivet, mer statliga industrier, socialisera, mot kapitalism och marknadsekonomi 272. Mindre statligt inflytande över näringslivet, mer stöd till företagen, för marknadsekonomi och fritt näringsliv 280. Medbestämmande, företagsdemokrati. Mer inflytande för löntagare, mer demokrati i jobbet 282. Mindre inflytande för löntagare, begränsa fackets makt 45 290. Löntagarfonder 7 291. För (kollektiva) löntagarfonder 1 292. Mot (kollektiva) löntagarfonder 293. Aktiesparfonder 300. Jämställdhet mellan kvinnor och män, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 310. Invandrarpolitik 311. För mycket stöd till invandrare, vi släpper in för många 312. För lite stöd till invandrare, släpp in fler 1 320. Övriga sakfrågor 330. Ideologibegrepp 3 331. Mer socialism 332. Mindre socialism 333. Mer kommunism, klasskamp 334. Mindre kommunism, klasskamp, revolution 335. Mer liberalism 336. Mindre liberalism 337. Mer konservatism, traditioner, det gamla 1 338. Mindre konservatism, reaktionära ideer, traditioner 3 339. Mer jämlikhet, utjämning, solidaritet 340. Mindre jämlikhet, utjämning 1 341. Mer utrymme för individen, mot kollektivism 342. För kollektivism, begränsa individens egoism 343. Mer demokrati, mot diktatur 344. Mer vänsterpolitik 345. Mer högerpolitik, mindre vänsterpolitik 346. Mer radikalism 347. Mindre radikalism 15 348. Systemskifte 44 350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 351. Samarbete Centern/Kristen demokratisk samling 2 360. Förtroende för partier och politiker 361. Partier/politiker hederliga, håller löften, kompetenta, att lita på 362. Partier/politiker ljuger, valtaktiska, ej att lita på 370. Partiledare 371. Övriga personfrågor 380. Klassamhället (gruppreferenser) 381. "Åt den som har skall varda givet", införa klassamhället, fördelar åt de rika 6 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 400. Lokala och kommunal frågor 1 700. Övrigt 521 888. Vet inte/vill ej svara 1240 000. Frågan ej tillämplig 271 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall
VAR 280 V85280 VALFRÅGA S 2 42 Loc 479 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42A(2). Socialdemokratisk valfråga, 2 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 700. Övrigt 2250 000. Frågan ej tillämplig 271 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 2 7 8 20 21 22 24 Frek: 2250 26 1 1 1 46 16 2 3 Kod: 25 30 31 32 40 41 44 50 51 Frek: 8 3 5 1 20 2 43 11 5 Kod: 60 61 64 70 73 75 90 93 95 Frek: 5 1 7 17 11 1 6 4 26 Kod: 96 100 120 123 160 220 221 240 241 Frek: 3 1 1 1 9 1 1 83 2 Kod: 290 291 292 341 344 348 350 361 370 Frek: 17 3 1 2 2 5 11 1 1 Kod: 380 390 996 999 Frek: 2 4 271 929
VAR 281 V85281 VALFRÅGA S 3 42 Loc 482 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42A(3). Socialdemokratisk valfråga, 3 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 700. Övrigt 2538 000. Frågan ej tillämplig 271 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 8 20 21 22 25 30 31 Frek: 2538 6 1 13 3 2 3 2 2 Kod: 40 41 44 50 51 60 61 64 70 Frek: 7 2 8 4 2 1 1 2 5 Kod: 73 75 90 93 95 96 100 111 120 Frek: 10 1 2 1 9 1 1 1 1 Kod: 150 160 170 210 220 221 240 270 280 Frek: 1 9 1 1 2 1 13 1 1 Kod: 290 291 331 336 339 348 350 360 380 Frek: 4 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 390 996 999 Frek: 1 271 929
VAR 282 V85282 VALFRÅGA S 4 42 Loc 485 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42A(4). Socialdemokratisk valfråga, 4 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 700. Övrigt 2643 000. Frågan ej tillämplig 271 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 20 21 30 40 41 44 50 Frek: 2643 3 2 2 2 2 1 2 2 Kod: 93 95 240 290 291 339 348 350 390 Frek: 1 4 1 2 1 2 1 1 1 Kod: 996 999 Frek: 271 929
VAR 283 V85283 VALFRÅGA S 5 42 Loc 488 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42A(5). Socialdemokratisk valfråga, 5 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 700. Övrigt 2665 000. Frågan ej tillämplig 271 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 44 51 60 61 120 164 222 240 Frek: 2665 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 996 999 Frek: 271 929
VAR 284 V85284 VALFRÅGA FP 1 42 Loc 491 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42B(1). Folkpartistisk valfråga, 1 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 700. Övrigt 545 888. Vet inte/vill ej svara 1240 000. Frågan ej tillämplig 272 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 5 7 20 21 24 Frek: 1240 22 15 3 1 2 31 3 2 Kod: 30 31 32 40 41 42 44 45 46 Frek: 3 1 9 21 1 3 16 4 6 Kod: 50 51 60 61 63 64 70 71 73 Frek: 6 1 53 1 266 3 39 2 2 Kod: 74 76 80 90 91 95 96 100 160 Frek: 8 2 4 28 48 65 12 1 10 Kod: 161 210 221 222 224 240 241 272 290 Frek: 1 1 1 2 24 20 1 16 23 Kod: 292 300 332 335 339 341 348 350 370 Frek: 52 2 1 5 1 28 1 9 1 Kod: 390 888 996 999 Frek: 4 545 272 929
VAR 285 V85285 VALFRÅGA FP 2 42 Loc 494 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42B(2). Folkpartistisk valfråga, 2 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 285 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 700. Övrigt 2237 000. Frågan ej tillämplig 272 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 6 7 10 20 21 Frek: 2237 22 14 5 1 2 1 11 5 Kod: 24 25 30 32 40 44 45 46 50 Frek: 1 2 1 6 8 15 1 2 1 Kod: 60 63 64 70 71 73 74 76 90 Frek: 27 55 1 20 1 4 7 2 9 Kod: 91 93 95 96 150 151 160 180 222 Frek: 31 2 23 8 1 1 6 1 1 Kod: 224 240 261 272 290 292 300 310 325 Frek: 26 16 2 17 16 38 1 1 2 Kod: 332 335 341 348 350 361 996 999 Frek: 4 2 7 1 3 1 272 929
VAR 286 V85286 VALFRÅGA FP 3 42 Loc 497 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42B(3). Folkpartistisk valfråga, 3 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 700. Övrigt 2519 000. Frågan ej tillämplig 272 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 2 7 20 21 24 32 40 Frek: 2519 3 4 1 10 3 1 6 3 Kod: 41 42 44 50 60 61 63 64 70 Frek: 1 1 6 1 4 1 15 1 5 Kod: 71 73 74 80 90 91 95 96 120 Frek: 1 1 5 1 8 9 4 1 1 Kod: 160 210 224 240 241 261 264 271 272 Frek: 3 1 9 5 1 1 1 1 2 Kod: 290 292 300 325 332 334 335 341 370 Frek: 3 19 2 1 1 1 2 1 1 Kod: 418 996 999 Frek: 1 272 929
VAR 287 V85287 VALFRÅGA FP 4 42 Loc 500 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42B(4). Folkpartistisk valfråga, 4 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 700. Övrigt 2625 000. Frågan ej tillämplig 272 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 2 20 24 32 40 44 46 Frek: 2625 2 2 2 1 3 1 1 2 Kod: 63 74 76 90 91 95 152 160 201 Frek: 1 2 1 2 2 1 2 1 1 Kod: 224 272 290 292 341 348 350 361 996 Frek: 4 3 2 6 2 1 1 1 272 Kod: 999 Frek: 929
VAR 288 V85288 VALFRÅGA FP 5 42 Loc 503 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42B(5). Folkpartistisk valfråga, 5 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 700. Övrigt 2661 000. Frågan ej tillämplig 272 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 20 24 32 90 91 96 97 160 Frek: 2661 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 164 272 292 996 999 Frek: 1 1 1 272 929
VAR 289 V85289 VALFRÅGA M 1 42 Loc 506 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42C(1). Moderat valfråga, 1 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 700. Övrigt 433 888. Vet inte/vill ej svara 1240 000. Frågan ej tillämplig 271 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 5 10 20 21 22 Frek: 1240 150 165 39 1 10 36 5 2 Kod: 24 30 31 32 42 43 52 60 63 Frek: 16 5 2 52 15 1 1 3 3 Kod: 64 70 73 74 76 80 90 91 95 Frek: 10 2 10 14 2 4 4 19 18 Kod: 96 100 152 161 222 240 241 263 264 Frek: 5 2 2 1 8 11 3 1 1 Kod: 272 290 292 311 330 332 335 341 348 Frek: 13 61 178 1 1 6 1 58 20 Kod: 350 370 380 381 390 888 996 999 Frek: 11 2 1 21 3 433 271 929
VAR 290 V85290 VALFRÅGA M 2 42 Loc 509 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42C(2). Moderat valfråga, 2 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 700. Övrigt 2164 000. Frågan ej tillämplig 271 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 7 10 20 21 22 Frek: 2164 49 57 18 2 7 15 2 1 Kod: 23 24 25 30 32 40 42 43 51 Frek: 2 9 1 4 49 1 11 1 1 Kod: 64 70 72 73 74 76 90 91 93 Frek: 6 9 1 11 10 2 6 10 1 Kod: 95 96 100 120 122 123 150 152 180 Frek: 18 1 2 1 1 1 1 2 1 Kod: 192 200 201 220 221 222 240 241 250 Frek: 1 1 1 1 1 6 8 1 1 Kod: 261 263 264 272 290 292 310 311 340 Frek: 1 1 1 19 32 76 3 1 1 Kod: 341 348 350 381 996 999 Frek: 23 3 3 10 271 929
VAR 291 V85291 VALFRÅGA M 3 42 Loc 512 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42C(3). Moderat valfråga, 3 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 700. Övrigt 2494 000. Frågan ej tillämplig 271 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 10 20 21 24 30 Frek: 2494 5 10 2 3 7 2 3 1 Kod: 32 42 50 60 64 70 72 73 74 Frek: 21 8 1 3 2 1 1 4 9 Kod: 80 90 91 95 96 100 110 120 152 Frek: 1 3 5 11 1 2 1 1 2 Kod: 201 221 222 224 240 272 290 292 341 Frek: 3 1 6 1 4 8 13 17 7 Kod: 348 380 381 390 700 996 999 Frek: 2 1 4 1 1 271 929
VAR 292 V85292 VALFRÅGA M 4 42 Loc 515 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42C(4). Moderat valfråga, 4 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 700. Övrigt 2616 000. Frågan ej tillämplig 271 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 2 20 24 25 32 42 70 Frek: 2616 4 1 3 2 1 4 2 1 Kod: 73 74 80 90 91 95 100 222 240 Frek: 2 5 1 2 2 3 1 3 3 Kod: 241 272 290 292 311 341 996 999 Frek: 1 1 2 10 1 2 271 929
VAR 293 V85293 VALFRÅGA M 5 42 Loc 518 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42C(5). Moderat valfråga, 5 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 700. Övrigt 2668 000. Frågan ej tillämplig 271 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 10 32 74 996 999 Frek: 2668 1 1 2 1 271 929
VAR 294 V85294 VALFRÅGA C 1 42 Loc 521 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42D(1). Centerpartistisk valfråga, 1 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 700. Övrigt 771 888. Vet inte/vill ej svara 1240 000. Frågan ej tillämplig 272 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 2 6 7 8 20 21 24 Frek: 1240 13 5 10 16 1 4 2 1 Kod: 25 32 40 44 50 51 60 70 73 Frek: 1 1 2 1 11 2 3 9 9 Kod: 76 90 91 92 95 96 97 130 140 Frek: 3 23 81 2 25 1 1 5 33 Kod: 141 143 160 161 164 210 222 240 241 Frek: 11 1 218 8 2 1 4 9 1 Kod: 250 261 263 264 290 292 332 341 350 Frek: 1 16 1 26 24 59 3 2 4 Kod: 351 370 390 888 996 999 Frek: 3 1 1 771 272 929
VAR 295 V85295 VALFRÅGA C 2 42 Loc 524 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42D(2). Centerpartistisk valfråga, 2 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 700. Övrigt 2385 000. Frågan ej tillämplig 272 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 6 7 20 21 25 Frek: 2385 6 1 1 4 14 4 1 1 Kod: 31 32 40 42 44 50 51 60 70 Frek: 1 1 1 1 2 1 2 4 4 Kod: 73 74 80 90 91 95 96 130 140 Frek: 1 1 1 7 31 10 5 6 12 Kod: 141 152 160 161 164 190 210 240 250 Frek: 6 2 70 2 3 2 2 8 1 Kod: 261 264 270 272 290 292 325 332 348 Frek: 15 13 1 3 10 18 1 2 2 Kod: 350 351 370 996 999 Frek: 1 1 1 272 929
VAR 296 V85296 VALFRÅGA C 3 42 Loc 527 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42D(3). Centerpartistisk valfråga, 3 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 700. Övrigt 2596 000. Frågan ej tillämplig 272 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 2 6 7 20 24 32 44 Frek: 2596 2 2 3 2 1 2 1 1 Kod: 46 50 51 60 70 90 91 95 97 Frek: 1 2 1 2 5 4 6 3 1 Kod: 120 130 140 141 160 164 240 261 264 Frek: 1 1 5 2 8 1 3 3 1 Kod: 272 290 292 344 351 996 999 Frek: 1 3 6 1 1 272 929
VAR 297 V85297 VALFRÅGA C 4 42 Loc 530 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42D(4). Centerpartistisk valfråga, 4 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 700. Övrigt 2650 000. Frågan ej tillämplig 272 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 20 70 76 90 95 96 152 Frek: 2650 2 2 1 1 2 1 1 1 Kod: 160 190 240 261 272 292 996 999 Frek: 2 1 2 1 1 4 272 929
VAR 298 V85298 VALFRÅGA C 5 42 Loc 533 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42D(5). Centerpartistisk valfråga, 5 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 700. Övrigt 2668 000. Frågan ej tillämplig 272 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 73 130 292 380 996 999 Frek: 2668 1 1 1 1 272 929
VAR 299 V85299 VALFRÅGA VPK 1 42 Loc 536 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42E(1). Vänsterpartiet kommunisternas valfråga, 1 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 700. Övrigt 608 888. Vet inte/vill ej svara 1240 000. Frågan ej tillämplig 270 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 2 3 6 7 20 21 22 Frek: 1240 10 1 6 447 100 5 1 1 Kod: 25 30 31 40 41 44 50 60 63 Frek: 3 2 4 3 1 9 1 2 2 Kod: 70 73 90 91 93 95 96 97 120 Frek: 3 4 4 2 3 11 3 22 5 Kod: 123 160 190 210 222 240 241 261 264 Frek: 3 18 1 1 2 74 2 2 1 Kod: 271 290 291 292 331 333 338 339 340 Frek: 23 7 2 2 9 1 1 6 1 Kod: 343 344 348 350 362 380 390 888 996 Frek: 1 3 1 4 1 1 4 608 270 Kod: 999 Frek: 929
VAR 300 V85300 VALFRÅGA VPK 2 42 Loc 539 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42E(2). Vänsterpartiet kommunisternas valfråga, 2 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 700. Övrigt 2346 000. Frågan ej tillämplig 270 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 2 3 5 6 7 9 11 Frek: 2346 17 1 8 1 64 14 1 8 Kod: 20 22 23 25 30 31 40 44 60 Frek: 2 1 1 2 2 5 1 1 3 Kod: 70 73 74 90 91 93 95 96 97 Frek: 3 1 1 3 1 2 6 6 18 Kod: 120 123 151 160 170 210 222 240 241 Frek: 4 8 1 12 1 5 6 55 1 Kod: 261 264 270 271 280 290 291 292 330 Frek: 3 1 1 13 4 9 7 1 1 Kod: 331 339 340 342 350 361 380 390 996 Frek: 6 6 1 1 2 1 1 4 270 Kod: 999 Frek: 929
VAR 301 V85301 VALFRÅGA VPK 3 42 Loc 542 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42E(3). Vänsterpartiet kommunisternas valfråga, 3 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 700. Övrigt 2591 000. Frågan ej tillämplig 270 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 3 6 7 11 20 24 31 Frek: 2591 4 7 13 2 1 2 1 1 Kod: 41 44 50 64 70 93 95 97 111 Frek: 2 2 1 1 1 1 4 5 1 Kod: 120 160 210 222 240 261 264 271 291 Frek: 2 8 1 4 4 1 1 4 1 Kod: 292 320 339 342 348 380 390 996 999 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 270 929
VAR 302 V85302 VALFRÅGA VPK 4 42 Loc 545 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42E(4). Vänsterpartiet kommunisternas valfråga, 4 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 700. Övrigt 2657 000. Frågan ej tillämplig 270 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 3 7 11 41 160 210 222 Frek: 2657 1 1 1 1 2 3 1 2 Kod: 231 240 241 264 280 996 999 Frek: 1 1 1 1 1 270 929
VAR 303 V85303 VALFRÅGA VPK 5 42 Loc 548 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42E(5). Vänsterpartiet kommunisternas valfråga, 5 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 700. Övrigt 2670 000. Frågan ej tillämplig 270 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 160 224 271 339 996 999 Frek: 2670 1 1 1 1 270 929
VAR 304 V85304 VALFRÅGA KDS 1 42 Loc 551 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42F(1). Kristen demokratisk samlings valfråga, 1 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 700. Övrigt 1017 888. Vet inte/vill ej svara 1240 000. Frågan ej tillämplig 271 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 2 44 50 70 74 80 90 Frek: 1240 3 1 1 1 1 2 3 94 Kod: 91 93 95 96 100 152 160 190 191 Frek: 46 1 30 4 2 1 30 88 1 Kod: 192 210 224 264 290 291 292 300 325 Frek: 28 1 1 3 2 1 9 2 3 Kod: 332 341 350 351 370 390 700 888 996 Frek: 1 3 8 41 1 2 1 1017 271 Kod: 999 Frek: 929
VAR 305 V85305 VALFRÅGA KDS 2 42 Loc 554 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42F(2). Kristen demokratisk samlings valfråga, 2 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 700. Övrigt 2541 000. Frågan ej tillämplig 271 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 20 24 80 90 91 95 96 100 Frek: 2541 2 1 3 28 7 5 2 3 Kod: 141 160 161 190 192 224 240 290 292 Frek: 1 18 1 31 8 3 2 2 6 Kod: 332 341 350 351 362 370 996 999 Frek: 1 1 1 3 1 2 271 929
VAR 306 V85306 VALFRÅGA KDS 3 42 Loc 557 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42F(3). Kristen demokratisk samlings valfråga, 3 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 700. Övrigt 2637 000. Frågan ej tillämplig 271 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 7 40 44 70 80 91 93 95 Frek: 2637 1 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 160 190 192 224 290 292 350 351 996 Frek: 4 6 7 2 1 3 2 1 271 Kod: 999 Frek: 929
VAR 307 V85307 VALFRÅGA KDS 4 42 Loc 560 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42F(4). Kristen demokratisk samlings valfråga, 4 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 700. Övrigt 2664 000. Frågan ej tillämplig 271 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 1 21 70 80 90 95 160 192 Frek: 2664 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 292 996 999 Frek: 1 271 929
VAR 308 V85308 VALFRÅGA KDS 5 42 Loc 563 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42F(5). Kristen demokratisk samlings valfråga, 5 <Se F.42 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 279 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 700. Övrigt 2671 000. Frågan ej tillämplig 271 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 152 160 996 999 Frek: 2671 1 1 271 929
VAR 309 V85309 FÖRVÄRVSARB 43A Loc 566 width 2 MD=96 or GE 99 F.43A. Till sist några frågor om Dig själv. Jag skulle vilja börja med några frågor om sysselsättning och förvärvsarbete. Vilken av grupperna på det här kortet tillhör Du? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1952 01. Förvärvsarbetande 9 02. Har beredskapsarbete 5 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 54 04. Arbetslös 445 05. Ålderspensionär 106 06. Förtidspensionär 94 07. Hemarbetande 116 08. Studerande 163 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 310 V85310 FD FÖRVÄRVSARB 43 Loc 568 width 1 MD=0 or GE 6 F.43B. (FÖRVÄRVSARBETAR INTE/STUDERAR) Har Du tidigare haft förvärvsarbete? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 719 1. Ja 101 5. Nej 1962 0. Frågan ej tillämplig 162 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 311 V85311 YRKE SEI 43C Loc 569 width 2 MD= 0 or GE 96 F.43C. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket yrke har/hade Du? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilket slags arbete sysslar/sysslade Du huvudsakligen med? F.43C(1). UP:s yrke, socio-ekonomisk indelning FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. Anm. För en utförlig beskrivning av valundersökningens socio-ekonomiska indelning se bilaga 8 i Holmberg-Gilljam-Oskarsson: Valundersökning 1985. Teknisk rapport. Produktions- och distributionsanställda m fl 338 01. Biträdespersonal m fl 541 02. Icke facklärda 342 03. Facklärda 26 04. Specialiserade facklärda Kontorsanställda, tekniker m fl 24 05. Vaktmästare m fl 163 06. Kontorister m fl 234 07. Asssistenter m fl 400 08. Ingenjörer m fl 235 09. Specialister m fl 35 10. Ledande befattning Lantbrukare 83 11. Mindre lantbrukare 19 12. Större lantbrukare 15 31. Ej specificerat Företagare 80 13. Ensamföretagare 89 14. Mindre företagare 20 15. Större företagare 29 16. Fria yrkesutövare 8 41. Ej specificeraf 1 88. Vet inte/vill ej svara 49 95. Hemarbetande 49 00. Frågan ej tillämplig 164 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 312 V85312 YRKESGRUPP 43C Loc 571 width 2 MD= 0 or GE 96 F.43C(2). Yrkesgrupp <Se F.43C för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR Socialgrupp I 01. Godsägare m fl 29 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 106 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 129 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 36 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 07. Övriga tillhörande socialgrupp I Socialgrupp II 117 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" el dyl) 11. Arrendatorer 64 13. Hantverkare (företagare) 58 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 75 15. Verkmästare och förmän 308 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 132 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 311 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 107 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 3 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 8 21. Högre huslig tjänst 14 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 46 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 24. Övriga tillhörande socialgrupp II 25. Fiskare, som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) Socialgrupp III 2 30. Rättare och motsv förmän i lantbruk 21 32. Övriga jordbruksarbetare 1 33. Sjömän 34. Fiskare 18 35. Skogs- och flottningsarbete 950 36. "Andra arbetare" 67 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 78 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III Socialgrupp III 2 88. Vet inte/vill ej svara 49 95. Hemarbetande 49 00. Frågan ej tillämplig 164 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfalll
VAR 313 V85313 YRKE 43C Loc 573 width 3 MD= 0 or GE 996 F.43C(3). UP:s yrke (kodens två första siffor anger yrkesområde och yrkesgrupp, den sista siffran anger yrkets status) <Se F.43C för fullständig frågetext> Anm. För en utförlig beskrivning av valundersökningens yrkesgruppskod se bilaga 10 i Holmberg-Gilljam-Oskarson: Valundersökning 1985. Teknisk rapport. NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 12 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 29 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 71 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 56 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 11 017. Biträdespersonal (rutinmäsigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 4 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 1 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 48 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 85 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 114 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 1 032. Innehavare av bilskola 6 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 43 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 102 036. Klasslärare och övriga lärare 6 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 4 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 2 044. Litterär/konstnärlig/yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konsträrlig ledare 8 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 2 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete inom yrkesområdet 2 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 1 056. Arbete på teknikernivå närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning inom varje yrkesfamilj 4 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 9 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 23 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 3 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 9 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 8 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 3 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 19 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 5 086. Programmerare 2 091. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: företagare med kvalificerad kompetens 1 092. Övriga företagare 2 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 4 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 2 114. Biskop, prost, kyrkoherde 3 115. Övriga präster i statskyrkan 2 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 8 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 9 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utb. 2 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete, som erfordrar t ex viss teknisk utbildning (på "teknikernivå") eller motsvarande 1 137. Biträdesarbete inom yrkesgruppen ADMINISTRATIVT ARBETE 10 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 16 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 6 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 16 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 26 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 26 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 26 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 13 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 4 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 18 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 222. Företagare inom dessa yrkesområden 4 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 132 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 232. Annat kontorsarbete: företagare 41 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 19 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 2 311. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 51 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 1 318. Parti- och detaljhandelsföretagare: biträdesarbete i affär 9 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 14 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 103 328. Biträdesarbete i affär 3 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 5 337. Bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror t ex symaskiner) bilförsäljare, demonstratör 1 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 6 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 14 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 11 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköps-, marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 23 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 6 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 5 348. Övrigt försäljingsarbete: biträdesarbete i affär LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 111 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 1 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat lantbruks-/ skogsbefälsarbete 3 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 6 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 1 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 28 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker inom jordbruk och skogsbruk 18 448. Skogsarbete: manuellt arbete 1 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 2 502. Företagare med mindre företag 7 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 23 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 40 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: Övriga inom yrkesgruppen 6 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 2 638. Däcksmanskap 4 644. Transport och kommunikationsledningsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 10 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: arbete som förman/arbetsledare inom yrkesgruppen 39 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 3 648. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete inom yrkesgruppen 1 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 2 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: arbete som förman/arbetsledare 13 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 9 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 1 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 35 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 1 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 4 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 12 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 11 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 7 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 177 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 3 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 2 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 36 758. Elektroarbete: manuellt arbete 8 762. Träarbete: företagare med mindre företag 4 766. Träarbete: förman/arbetsledare 71 768. Träarbete: manuellt arbete 5 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 14 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 2 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 35 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 5 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 4 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 22 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 1 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 28 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 3 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 26 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 17 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 6 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 2 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 29 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 2 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 3 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 11 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 4 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 28 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 1 914. Bevaknings- och skyddsarbete som chef för enhet eller större avdelning 10 918. Övrig bevakningspersonal 5 922. Företagare med mindre företag inom husligt arbete (tex pensionats- och kafeinnehavare) 11 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 10 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 61 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 7 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 87 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 16 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 2 945. Övrigt servicearbete: sportledare som är gymnastikdirektör 4 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även: sportledare som ej är gymnastikdirektör 5 947. Fotograf 44 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 8 955. Kvalificerat polisbefälsarbete 7 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid vårdanstalt 11 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 9 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 8 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 54 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 2 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 8 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 9 985. Övriga officerare (befattning under överste) 3 986. Underofficerare (kompaniofficerare) 7 987. Underbefäl (plutonofficerare) 2 990. Vet inte/vill ej svara 49 995. Hemarbetande 49 000. Frågan ej tillämplig 164 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall
VAR 314 V85314 ARBETSTID 43D Loc 576 width 1 MD=0 or GE 6 F.43D. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 2057 1. Heltid 616 2. Deltid 1 5. Vet inte/vill ej svara 98 0. Frågan ej tillämplig 172 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 315 V85315 NÄRINGSGREN 43E Loc 577 width 3 MD= 0 or GE 996 F.43E. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten vid Din arbetsplats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. Anm. För en utförlig beskrivning av valundersökningens näringsgrensindelning se bilaga 11 i Holmberg-Gilljam-Oskarson: Valundersökning 1985. Teknisk rapport. JORDBRUK, SKOGSBRUK, JAKT OCH FISKE 137 001. Jordbruk, jakt 34 002. Skogsbruk 1 003. Fiske, fiskevård 2 011. Kolbrytning 7 013. Malmbrytning 5 019. Annan brytning och utvinning TILLVERKNING 55 021. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 57 022. Textil-, beklädnads-, läder och lädervaruindustri 72 023. Trävarutillverkning 29 024. Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion 45 025. Grafisk produktion, förlagsverksamhet 49 026. Tillverkning av kemiska produkter, gummi- och plastvaror 2 027. Petroleumraffinering 4 031. Tillverkning av varor av mineraliska ämnen, utom metaller 28 032. Metallframställning 179 033. Verkstadsvarutillverkning 43 034. Tillverkning av elektriska produkter 9 035. Byggande och reparation av fartyg, båtar 10 039. Annan tillverkning EL-, GAS-, VÄRME- OCH VATTENFÖRSÖRJNING 22 041. El-, gas- och värmeförsörjning 2 042. Vattenförsörjning BYGGNADSVERKSAMHET 138 051. Byggnadsverksamhet 27 052. Värme-, ventilations- och sanitetsarbeten 21 053. Elektrisk installation VARUHANDEL, RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET 81 061. Partihandel och varuförmedling 7 062. Partihandel med och varuförmedling av transportmedel, bränsle och drivmedel 173 063. Detaljhandel 12 064. Bil- och drivmedelsdetaljhandel 51 065. Restaurang- och hotellverksamhet SAMFÄRDSEL, POST- OCH TELEKOMMUNIKATION 54 071. Samfärdsel 41 072. Personbilstransport, lastbils- och annan vägtransport 16 073. Sjötransport 6 074. Luftfart 56 075. Post- och telekommunikation BANK- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET, FASTIGHETSFÖRVALTNING, UPPDRAGSVERKSAMHET 35 081. Bank- och annan finansverksamhet 18 082. Försäkringsverksamhet 106 083. Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppdragsverksamhet 1 084. Drivande av datacentral 14 085. Teknisk uppdragsverksamhet 9 086. Bevakningsverksamhet 123 087. Offentligt förvaltning och brandskyddsverksamhet 59 088. Försvarsverksamhet 29 089. Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH ANDRA TJÄNSTER 188 090. Undervisning, forskning, sjukvård mm 4 091. Forsknings- och utvecklingsverksamhet 4 092. Naturvetenskaplig forskning, teknologisk forskning- och utvecklingsverksamhet 481 093. Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet, socialvård 25 094. Intresseorganisationer 8 095. Arbetsgivare- och arbetstagareorganisationer 1 096. Politiska organisationer 37 097. Rekreationsverksamhet, kulturell verksamhet 58 098. Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet 3 099. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o dyl 2 888. Vet inte/vill ej svara 98 000. Frågan ej tillämplig 166 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall
VAR 316 V85316 SJÄLVUPP STAT 43F Loc 580 width 2 MD= 0 or GE 96 F.43F. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Du hör/hörde till? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 635 01. Tjänsteman 383 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 48 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 1092 04. Arbetare 169 05. Arbetare med arbetsledande funktion 7 06. Egenanställd arbetare 84 07. Jordbrukare: ingen anställd 19 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 102 09. Företagare: ingen anställd 101 10. Företagare: 1-9 anställda 23 11. Företagare: 10 eller fler anställda 11 88. Vet inte/vill ej svara 98 00. Frågan ej tillämplig 172 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 317 V85317 OFF/PRIV 43G Loc 582 width 1 MD=0 or GE 6 F.43G. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller enskild tjänst? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 320 1. Statlig 712 2. Kommunal (även landstingskommunal) 1640 3. Enskild 4 5. Vet inte/vill ej svara 100 0. Frågan ej tillämplig 168 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 318 V85318 STUDERAR 44A Loc 583 width 1 MD=6 or GE 9 F.44A. Bedriver Du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller yrkesutbildning? (OM JA:) Studerar Du på heltid eller deltid? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 129 1. Ja, heltid 103 2. Ja, deltid 2538 5. Nej, bedriver ingen form av studier 6 8. Vet inte/vill ej svara 168 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 319 V85319 ALLM GRUNDUTB 44B Loc 584 width 1 MD=0 or GE 9 F.44B. Vilken skolutbildning har Du genomgått? /Vilken skolutbildning genomgår Du nu? (TILLÄGGSFRÅGA) Har Du någon annan praktisk eller teoretisk utbildning? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 791 1. FOLKSKOLENIVÅ: enbart 6-eller 7-årig folkskola (äldre skolform) 215 2. YRKESSKOLENIVÅ: yrkes- ochr lärlingsskola, verkstadsskola, 1-årig handelsutbildning 294 3. GRUNDSKOLENIVÅ: 8- eller 9-årig grundskola, enhetsskola, kommunal mellanskola 209 4. REALSKOLENIVÅ: realskola, flickskola, folkhögskola etc. 520 5. GYMNASIENIVÅ: 2-årigt gymnasium, tekniskt institut, handelsinstitut, studerande på denna nivå 275 6. STUDENTNIVÅ: 3-årigt gymnasium, tekniskt gymnasium, handelsgymnasium, studerande på denna nivå 466 7. UNIVERSITETSNIVÅ: universitets- och högskolestudier, studerande på denna nivå 5 8. Vet inte/vill ej svara 169 0. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 320 V85320 EKON FÖRBÄTTR 45A Loc 585 width 1 MD=6 or GE 9 F.45A. Om Du jämför Din ekonomiska situation med vad den var för två tre år sedan, har den förbättras, förblivit ungefär densamma eller har den försämrats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 823 1. Förbättrats 1097 3. Förblivit ungefär densamma 732 5. Försämrats 29 8. Vet inte/vill ej svara 263 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 321 V85321 EKON 2-3ÅR 45B Loc 586 width 1 MD=6 or GE 9 F.45B. Hur har enligt Din uppfattning den svenska ekonomin förändrats under de två tre senaste åren? Har den förbättras, förblivit ungefär densamma eller har den försämrats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 680 1. Förbättrats 747 3. Förblivit ungefär densamma 1053 5. Försämrats 198 8. Vet inte/vill ej svara 266 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 322 V85322 FACKLIG ORG 46A Loc 587 width 3 MD=996 or GE 999 F.46A. Är Du medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan yrkesorganisation? (OM JA:) Vilken organisation är Du medlem av? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR LO-ANSLUTNA FÖRBUND 6 100. LO, utan uppgift om förbund; även: "FCO" utan ytterligare uppgift 9 101. Beklädnadsarbetarnas förbund 2 102. Bleck- och plåtslagarförbundet 64 103. Byggnadsarbetareförbundet 13 104. Elektrikerförbundet 42 105. Fabriksarbetareförbundet 13 106. Fastighetsanställdas förbund 3 107. Frisörarbetarförbundet 11 108. Försäkringsanställdas förbund 17 109. Grafiska fackförbundet 5 110. Gruvindustriarbetareförbundet 64 111. Handelsanställdas förbund 22 112. Hotell- och restauranganställdas förbund 267 113. Kommunalarbetareförbundet 9 114. Lantarbetareförbundet 19 115. Livsmedelsarbetareförbundet 169 116. Metallindustriarbetarförbundet 2 117. Musikerförbundet 8 118. Målareförbundet 20 119. Pappersindustriarbetareförbundet 2 120. Sjöfolksförbundet 12 121. Skogsarbetareförbundet 122. Skorstensfejeriarbetareförbundet 84 123. Statsanställdas förbund 28 124. Transportarbetareförbundet 38 125. Träindustriarbetareförbundet 198. Hamnarbetareförbundet 7 199. Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC); även:syndikalisterna, lokal samorganisation, LS eller federation inom SAC TCO-ANSLUTNA FÖRBUND 25 200. TCO, utan uppgift om förbund 2 201. Apotekstjänstemannaförbundet 31 202. Arbetsledareförbundet 29 203. Bankmannaförbundet 53 204. Facklärarförbundet 3 205. Fartygsbefälsföreningen 1 206. Folkhögskolans lärarförening 5 207. Försvarets civila tjänstemannaförbund 12 208. Försäkringstjänstemannaförbundet 58 209. Handelstjänstemannaförbundet 32 210. Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund 138 211. Industritjänstemannaförbundet 8 212. Journalistförbundet 102 213. Kommunaltjänstemannaförbundet 214. Kompaniofficersförbundet 215. Lantbrukstjänstemannaförbundet 40 216. Lärarförbundet 1 217. Maskinbefälsförbundet 218. Plutonofficersförbundet 16 219. Polisförbundet 220. Posttjänstemännens förening 32 221. Statstjänstemannaförbundet 4 222. Teaterförbundet 2 223. Tullmannaförbundet 224. Tulltjänstemannaförbundet SACO/SR-ANSLUTNA FÖRBUND 19 300. SACO/SR, utan uppgift om förbund 1 301. Akademiker inom biologisk produktion, konsumtion samt miljöplanering 3 302. Arkitektförbundet 5 303. Civilekonomernas riksförbund 2 304. DIK-förbundet- akademiker inom dokumentation, information och kultur 305. Föreningen sveriges fögderichefer 3 306. Ingenjörsförbundet 7 307. Jurist- och samhällsvetarförbundet 3 308. Legitimerade sjukgymnasters riksförbund 21 309. Lärarnas riksförbund 310. Reservofficerarnas centralorganisation 1 311. SACO:s allmänna tjänstemannaförbund 1 312. Skolledarförbundet 1 313. SR:s allmänna tjänstemannaförbund 9 314. Svenska officersförbundet 1 315. Svenska prästförbundet 13 316. Sveriges civilingenjörsförbund 317. Sveriges farmacevtförbund 318. Sveriges jägmästares och forstmästares riksförbund 1 319. Sveriges järnvägars tjänstemannaförbund 5 320. Sveriges läkarförbund 1 321. Sveriges naturvetareförbund 2 322. Sveriges psykologförbund 5 323. Sveriges socionomers riksförbund 2 324. Sveriges tandläkarförbund 325. Sveriges universitets- och högskoleamanuensers förbund 326. Sveriges veterinärförbund 1 327. Universitetslärarförbundet 2 328. Förbundet sveriges arbetsterapeuter 3 329. Svenska kyrkans personalförbund 64 400. Företagare- eller arbetsgivareorganisationer (med eller utan specificering av organisationsnummer) - exkl organisationer som kan hänföras till koder med 5 eller 6 som 100-talssiffra 15 500. Icke-facklig organisation för fria yrkesutövare och/eller personer med viss kvalificerad yrkesutbildning 51 610. LRF; även: Jordbrukareungdomens Förbund (JUF) 620. Organisation inom jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse; även: hushållningssällskap. Om UP också är medlem av LRF används kod 610 4 777. Annan organisation 5 888. Vet inte/vill ej svara 999 995. Nej, tillhör ingen organisation 164 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall
VAR 323 V85323 AKTIV I FACK 46B Loc 590 width 1 MD=0 or GE 8 F.46B. (TILLHÖR ORGANISATION) Är Du en aktiv medlem av (... ORGANISATION)? Med aktiv medlem menar jag att man går på möten några gånger per år? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 441 1. Ja, aktiv 1332 5. Nej, inte aktiv 2 6. Vet inte/vill ej svara 1004 0. Frågan ej tillämplig 165 8. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 324 V85324 PARTIMEDLEM 47A Loc 591 width 2 MD=96 or GE 99 F.47A. Är Du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation? (OM JA:) Vilket parti eller vilken politisk organisation är Du medlem i? (TILLÄGGSFRÅGA FÖR "SOCIALDEMOKRATERNA":) Är Du individuellt eller kollektivt ansluten till partiet? F.47A(1). Politiskt parti FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 9 10. Miljöpartiet - de gröna 7 11. Vänsterpartiet kommunisterna 104 12. Socialdemokraterna (enskilt) 73 13. Centerpartiet 18 14. Folkpartiet 66 15. Moderata samlingspartiet 17 16. Kristen demokratisk samling 3 17. Annat kommunistiskt parti 4 18. Annat ickekommunistiskt parti FÖR SOCIALDEMOKRATER: 105 81. Kollektivt anslutna 20 83. Enskilt och kollektivt ansluten 4 88. Vet inte/vill ej svara 2352 95. Nej, ej medlem 162 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 325 V85325 MEDL POL ORG 47A Loc 593 width 2 MD=96 or GE 99 F.47(2). Annan politisk organisation FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR POLITISKA KVINNOFÖRBUND 5 22. Svenska kvinnors vänsterförbund 13 23. Sveriges socialdemokratiska kvinnobund POLITISKA UNGDOMSORGANISATIONER 6 32. Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund 5 33. Centers ungdomsförbund 1 34. Folkpartiets ungdomsförbund 5 35. Moderata ungdomsförbundet 1 38. Moderat skolungdom 3 39. Annat ungdomsförbund STUDENTORGANISATIONER 1 44. Folkpartistisk studentorganisation 1 50. Religiösa organisationer 2 70. Övriga organisationer 4 88. Vet inte/vill ej svara 2735 95. Nej, ej medlem 162 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 326 V85326 AKTIV I PARTI 47B Loc 595 width 1 MD=0 or GE 8 F.47B. Är Du aktiv medlem av (...PARTI/ORGANISATION)? Med aktiv medlem menar jag att man går på möten några gånger per år. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 165 1. Ja, aktiv 275 5. Nej, inte aktiv 2 6. Vet inte/vill ej svara 2332 0. Frågan ej tillämplig 170 8. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 327 V85327 KYRKOBESÖK 48 Loc 596 width 1 MD=6 or GE 9 F.48. Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i statskyrkan eller i någon frikyrka? Du kan svara med hjälp av alternativen på det här kortet. (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. Som gudstjänst räknas också t ex radio - och TV-gudstjänst och sjukhusandakt. 286 1. Minst en gång i månaden 654 2. Några gånger om året 1007 3. Mera sällan 826 4. Aldrig 6 8. Vet inte/vill ej svara 165 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 328 V85328 CIVILSTÅND 49 Loc 597 width 1 MD=6 or GE 9 F.49. När det gäller Ditt civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet stämmer bäst in på Din situation? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1874 1. Gift eller sammanboende 159 2. Ogift eller frånskild 749 3. Änka/änkling 162 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 329 V85329 MA:FÖRVÄRVSARB 50 Loc 598 width 2 MD= 0 or GE 96 F.50A. Vilken av följande grupper tillhör/tillhörde Din make/maka/sammanboende? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1491 01. Förvärvsarbetande 6 02. Har beredskapsarbete 7 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 16 04. Arbetslös 283 05. Ålderspensionär 58 06. Förtidspensionär 119 07. Hemarbetande 40 08. Studerande 749 00. Frågan ej tillämplig 175 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 330 V85330 MA:FD FÖRVÄRVS 50 Loc 600 width 1 MD=0 or GE 6 F.50B. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Har han/hon tidigare haft förvärvsarbete? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 465 1. Ja 60 5. Nej 2249 0. Frågan ej tillämplig 170 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 331 V85331 MAKES YRKE SEI 50 Loc 601 width 2 MD= 0 or GE 96 F.50C. (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket yrke har/hade Din make/maka/sammanboende? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilket slags arbete sysslar/sysslade han/hon huvudsakligen med? F.50C(1). Makes yrke, socio-ekonomisk indelning FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. Anm. För en utförlig beskrivning av valundersökningens socio-ekonomiska indelning se bilaga 8 i Holmberg-Gilljam-Oskarson: Valundersökning 1985. Teknisk rapport. PRODUKTIONS- OCH DISTRIBUTIONSANSTÄLLDA M FL 250 01. Biträdespersonal m fl 349 02. Icke facklärda 234 03. Facklärda 28 04. Specialiserade facklärda KONTORSANSTÄLLDA, TEKNIKER M FL 12 05. Vaktmästare m fl 120 06. Kontorister m fl 167 07. Asssistenter m fl 322 08. Ingenjörer m fl 196 09. Specialister m fl 30 10. Ledande befattning LANTBRUKARE 50 11. Mindre lantbrukare 12 12. Större lantbrukare 4 31. Ej specificerat FÖRETAGARE 74 13. Ensamföretagare 75 14. Mindre företagare 17 15. Större företagare 9 16. Fria yrkesutövare 17 41. Ej specificerat 3 88. Vet inte/vill ej svara 43 95. Hemarbetande 764 00. Frågan ej tillämplig 168 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 332 V85332 MAKES YRKESGR 50C Loc 603 width 2 MD= 0 or GE 96 F.50C(2). Makes/makas yrkesgrupp <Se F.50C för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR Socialgrupp I 01. Godsägare m fl 24 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 66 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 106 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 31 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 07. Övriga tillhörande socialgrupp I Socialgrupp II 72 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" el dyl) 11. Arrendatorer 68 13. Hantverkare (företagare) 52 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 75 15. Verkmästare och förmän 225 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 97 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 232 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 81 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 3 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 10 21. Högre huslig tjänst 18 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 30 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 24. Övriga tillhörande socialgrupp II 25. Fiskare, som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) Socialgrupp III 1 30. Rättare och motsv förmän i lantbruk 10 32. Övriga jordbruksarbetare 1 33. Sjömän 34. Fiskare 12 35. Skogs- och flottningsarbete 623 36. "Andra arbetare" 49 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 75 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III 3 88. Vet inte/vill ej svara 43 95. Hemarbetande 769 00. Frågan ej tillämplig 168 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 333 V85333 MAKES YRKE 50C Loc 605 width 3 MD= 0 or GE 996 F.50C(3). Makes/makas yrke <Se F.50C för fullständig frågetext> NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 18 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 15 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 65 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 46 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 7 017. Biträdespersonal (rutinmäsigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 3 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 54 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 57 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 72 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 1 032. Innehavare av bilskola 9 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 34 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 83 036. Klasslärare och övriga lärare 1 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 2 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 7 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 2 047. Rutinmässigt tekniskt biträdesarbete inom litterärt och konstnärligt arbete 5 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 2 056. Arbete på "teknikernivå" närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning 3 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 1 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 11 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 20 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 4 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 7 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 4 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 1 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 14 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 4 086. Programmerare 1 091. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: företagare med kvalificerad kompetens 2 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 2 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 1 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 3 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: företagare 1 124. Journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 10 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 1 133. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: översättare, ej anställd 2 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete 3 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utb. 4 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete, som erfordrar t ex viss teknisk utbildning (på "teknikernivå") eller motsvarande 2 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete ADMINISTRATIVT ARBETE 5 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 5 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 4 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 17 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 17 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 22 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 19 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 8 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 1 212. Bokförings- och kassarbete: företagare 4 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 10 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 2 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 96 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 27 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 9 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 2 311. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 47 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 2 317. Parti- och detaljhandelsföretagare: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 1 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag 4 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 17 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 68 328. Biträdesarbete i affär 1 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 1 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 3 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 5 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 11 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköps-, marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 13 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 4 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 68 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 3 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 1 421. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: godsägare 3 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 1 425. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 2 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 14 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 12 448. Skogsarbete: manuellt arbete 3 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 2 502. Företagare med mindre företag 4 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 16 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 1 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman 41 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 5 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 638. Däcksmanskap 3 644. Transport och kommunikationsledningsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 6 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 31 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 6 648. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete som inte förs till annan kod 1 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 1 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: arbete som förman/arbetsledare 9 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 7 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 1 716. TExtil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 18 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 2 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 3 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 1 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: föratagare med mindre företag 7 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 12 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 7 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 105 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 4 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 1 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 21 758. Elektroarbete: manuellt arbete 8 762. Träarbete: företagare med mindre företag 4 766. Träarbete: förman/arbetsledare 38 768. Träarbete: manuellt arbete 2 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 8 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 6 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 1 786. Mureri- och betongarbete mm: förman/arbetsledare 24 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 4 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 3 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 23 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 19 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 15 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 11 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 5 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 1 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 19 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 3 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 4 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 3 866. Grafiskt arbete: förman/arbetsledare 9 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 2 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 27 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 1 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 1 915. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: Övrigt kvalificerat arbete 3 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 4 917. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: brandman 6 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: Övrig bevakningspersonal 3 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 11 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 5 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 51 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 3 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 63 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 8 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 3 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även: sportledare som ej är gymnastikdirektör 2 947. Fotograf 37 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 5 955. Kvalificerat polisbefälsarbete 4 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid vårdanstalt 4 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 2 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 9 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 40 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 1 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 7 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 7 985. Övriga officerare (befattning under överste) 5 987. Underbefäl (plutonofficerare) 3 990. Vet inte/vill ej svara 43 995. Hemarbetande 764 000. Frågan ej tillämplig 172 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall
VAR 334 V85334 MAKE HELTID 50D Loc 608 width 1 MD=0 or GE 6 F.50D. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade han/hon heltid eller deltid? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1445 1. Heltid 515 2. Deltid 2 5. Vet inte/vill ej svara 806 0. Frågan ej tillämplig 176 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 335 V85335 MA:NÄRINGSGREN 50 Loc 609 width 3 MD= 0 or GE 996 F.50E. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten vid hans/hennes arbetsplats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR JORDBRUK, SKOGSBRUK, JAKT OCH FISKE 84 001. Jordbruk, jakt 16 002. Skogsbruk 5 003. Fiske, fiskevård BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER 1 012. Råpetroleum - och naturgasutvinning 3 013. Malmbrytning 5 019. Annan brytning och utvinning TILLVERKNING 45 021. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 33 022. Textil-, beklädnads-, läder och lädervaruindustri 31 023. Trävarutillverkning 28 024. Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion 34 025. Grafisk produktion, förlagsverksamhet 24 026. Tillverkning av kemiska produkter, gummi- och plastvaror 2 027. Petroleumraffinering 3 031. Tillverkning av varor av mineraliska ämnen, utom metaller 26 032. Metallframställning 145 033. Verkstadsvarutillverkning 29 034. Tillverkning av elektriska produkter 9 035. Byggande och reparation av fartyg, båtar 8 039. Annan tillverkning EL-, GAS-, VÄRME- OCH VATTENFÖRSÖRJNING 15 041. El-, gas- och värmeförsörjning 2 042. Vattenförsörjning BYGGNADSVERKSAMHET 103 051. Byggnadsverksamhet 17 052. Värme-, ventilations- och sanitetsarbeten 10 053. Elektrisk installation VARUHANDEL, RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET 46 061. Partihandel och varuförmedling 3 062. Partihandel med och varuförmedling av transportmedel, bränsle och drivmedel 142 063. Detaljhandel 12 064. Bil- och drivmedelsdetaljhandel 33 065. Restaurang- och hotellverksamhet SAMFÄRDSEL, POST- OCH TELEKOMMUNIKATION 46 071. Samfärdsel 40 072. Personbilstransport, lastbils- och annan vägtransport 10 073. Sjötransport 6 074. Luftfart 42 075. Post- och telekommunikation BANK- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET, FASTIGHETSFÖRVALTNING, UPPDRAGSVERKSAMHET 25 081. Bank- och annan finansverksamhet 13 082. Försäkringsverksamhet 76 083. Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppdragsverksamhet 2 084. Drivande av datacentral 13 085. Teknisk uppdragsverksamhet 7 086. Bevakningsverksamhet 90 087. Offentligt förvaltning och brandskyddsverksamhet 40 088. Försvarsverksamhet 18 089. Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH ANDRA TJÄNSTER 140 090. Undervisning, forskning, sjukvård mm 7 091. Forsknings- och utvecklingsverksamhet 5 092. Naturvetenskaplig forskning, teknologisk forskning- och utvecklingsverksamhet 355 093. Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet, socialvård 15 094. Intresseorganisationer 4 095. Arbetsgivare- och arbetstagareorganisationer 2 096. Politiska organisationer 38 097. Rekreationsverksamhet, kulturell verksamhet 43 098. Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet 6 099. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o dyl 5 888. Vet inte/vill ej svara 804 000. Frågan ej tillämplig 178 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall
VAR 336 V85336 MA:YRKESST 50F Loc 612 width 2 MD= 0 or GE 96 F.50F. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Din make/maka/sammanboende hör/hörde till? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 510 01. Tjänsteman 276 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 33 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 775 04. Arbetare 98 05. Arbetare med arbetsledande funktion 10 06. Egenanställd arbetare 55 07. Jordbrukare: ingen anställd 12 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 85 09. Företagare: ingen anställd 79 10. Företagare: 1-9 anställda 17 11. Företagare: 10 eller fler anställda 12 88. Vet inte/vill ej svara 804 00. Frågan ej tillämplig 178 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 337 V85337 MA: OFF/PRIV 50G Loc 614 width 1 MD=0 or GE 6 F.50G. (MAKA/MAKE FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade Din make/maka/sammanboende i statlig, kommunal eller enskild tjänst? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 235 1. Statligt 546 2. Kommunal (även landstingskommunal) 1169 3. Enskild 10 5. Vet inte/vill ej svara 804 0. Frågan ej tillämplig 180 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 338 V85338 BOSTADSTYP 51 Loc 615 width 1 MD=6 or GE 9 F.51. UP:s nuvarande bostad FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 381 1. Lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 1294 2. Villa eller radhus i småhusområde 304 3. Lägenhet i flerfamiljhus i höghusområde 798 4. Lägenhet i flerfamiljhus (ej höghusområde) 1 8. Vet inte/vill ej svara 166 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 339 V85339 HYR/ÄGER BOST 52 Loc 616 width 1 MD=6 or GE 9 F.52. Hyr eller äger Du Din nuvarande bostad? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1082 1. Hyr bostaden 1690 2. Äger bostaden (även: bostadsrätt; insatslägenhet) 2 8. Vet inte/vill ej svara 170 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 340 V85340 ÄGER AKTIER 53A Loc 617 width 1 MD=6 or GE 9 F.53A. Äger Du personligen några aktier? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 507 1. Ja 2256 5. Nej 18 8. Vet inte/vill ej svara 163 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 341 V85341 MA ÄGER AKTIER 53 Loc 618 width 1 MD=0 or GE 8 F.53B. (GIFT/SAMMANBOENDE? Äger Din make/maka/sammanboende några aktier? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 366 1. Ja 1480 5. Nej 38 6. Vet inte/vill ej svara 895 0. Frågan ej tillämplig 165 8. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 342 V85342 ANT BARN 18 ÅR Loc 619 width 1 MD=6 or GE 9 F.54A. Har Du några hemmavarande barn under 18 år? (OM JA:) Hur många? Hur gammalt är barnet?/Hur gamla är barnen? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 405 1. Ett barn 413 2. Två barn 127 3. Tre barn 27 4. Fyra eller fler barn 1803 5. Nej, inga hemmavarande barn 169 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 343 V85343 ÅLDER 1:A BARN 54 Loc 620 width 2 MD= 0 or GE 96 F.54A(1). (MINST ETT HEMMAVARANDE BARN) Ålder hemmavarande barn 1 <Se F.54A för fullständig frågetext> Anm. I variablerna 343-345 anges de tre yngsta barnens ålder i år. Avrundat uppåt till hela år. 01. 1 år . . 17. 17 år 1802 00. Frågan ej tillämplig 178 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1802 124 78 56 48 59 51 46 45 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 48 52 48 39 53 49 53 46 69 Kod: 96 99 Frek: 178 929
VAR 344 V85344 ÅLDER 2:A BARN 54 Loc 622 width 2 MD= 0 or GE 96 F.54A(2). (MINST TVÅ HEMMAVARANDE BARN) Ålder hemmavarande barn 2 <Se F.54A för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 343 01. 1 år . . 17. 17 år 2207 00. Frågan ej tillämplig 176 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 2207 18 14 28 31 52 41 29 29 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 41 42 41 54 32 33 36 14 26 Kod: 96 99 Frek: 176 929
VAR 345 V85345 ÅLDER 3:E BARN 54 Loc 624 width 2 MD= 0 or GE 96 F.54A(3). (MINST TRE HEMMAVARANDE BARN) Ålder hemmavarande barn 3 <Se F.54A för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 343 01. 1 år . . 17. 17 år 2620 00. Frågan ej tillämplig 170 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 2620 9 9 9 7 7 8 12 9 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 9 12 5 9 11 9 13 8 8 Kod: 96 99 Frek: 170 929
VAR 346 V85346 ANTAL BARN 54B Loc 626 width 1 MD=6 or GE 9 F.54B. Har Du några barn under 18 år som inte bor stadigvarande tillsammans med Dig? (OM JA) Hur många? Hur gammalt är barnet/Hur gamla är barnen? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 72 1. Ett barn 18 2. Två barn 4 3. Tre barn 2665 5. Nej, har inga barn som ej bor stadigvarande hos UP 185 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 347 V85347 ÅLDER BARN 1 54B Loc 627 width 2 MD= 0 or GE 96 F.54B(1). (MINST ETT BARN SOM EJ BOR TILLSAMMANS MED UP) Ålder på barn som ej bor stadigvarande tillsammans med UP, 1 <Se F.54B för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 17. 17 år 2665 00. Frågan ej tillämplig 185 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 1 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 2665 3 4 4 3 4 4 3 5 Kod: 10 11 12 13 14 15 16 17 96 Frek: 6 5 6 10 7 9 7 14 185 Kod: 99 Frek: 929
VAR 348 V85348 ÅLDER BARN 2 54B Loc 629 width 2 MD= 0 or GE 96 F.54B(2). (MINST TVÅ BARN SOM EJ BOR TILLSAMMANS MED UP) Ålder på barn som ej bor stadigvarande tillsammans med UP, 2 <Se F.54B för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 17. 17 år 2737 00. Frågan ej tillämplig 185 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 1 3 6 7 8 9 11 12 Frek: 2737 1 2 2 1 2 2 5 1 Kod: 14 15 17 96 99 Frek: 2 1 3 185 929
VAR 349 V85349 ÅLDER BARN 3 54B Loc 631 width 2 MD= 0 or GE 96 F.54B(3). (MINST TRE BARN SOM EJ BOR TILLSAMMANS MED UP) Ålder på barn som ej bor stadigvarande tillsammans med UP, 3 <Se F.54B för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 17. 17 år 2755 00. Frågan ej tillämplig 185 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall Kod: 0 5 12 16 17 96 99 Frek: 2755 1 1 1 1 185 929
VAR 350 V85350 HEMORTSTYP Loc 633 width 1 MD=6 or GE 9 Var bor UP? INTERVJUARENS NOTERINGAR EFTER AVSLUTAD INTERVJU 453 1. Ren landsbygd 666 2. Mindre tätort 1654 3. Stad eller större tätort 171 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 351 V85351 TV GYNNAR VPK BF7 Loc 634 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:7. Tycker Du att det samlade programutbudet i TV inför valet gynnade eller missgynnade något eller några av partierna? F.BF:7(1). Vänsterpartiet kommunisterna FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 65 1. Har gynnats i TV 663 3. Har varken gynnats eller missgynnats 42 5. Har missgynnats i TV 113 6. Vet inte/vill ej svara 1704 0. Frågan ej tillämplig 314 8. Uppgift saknas 972 9. Bortfall
VAR 352 V85352 TV GYNNAR S BF7 Loc 635 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:7(2). Socialdemokraterna <Se F.BF:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 280 1. Har gynnats i TV 551 3. Har varken gynnats eller missgynnats 19 5. Har missgynnats i TV 99 6. Vet inte/vill ej svara 1704 0. Frågan ej tillämplig 248 8. Uppgift saknas 972 9. Bortfall
VAR 353 V85353 TV GYNNAR C BF7 Loc 636 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:7(3). Centerpartiet <Se F.BF:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 55 1. Har gynnats i TV 648 3. Har varken gynnats eller missgynnats 72 5. Har missgynnats i TV 114 6. Vet inte/vill ej svara 1704 0. Frågan ej tillämplig 308 8. Uppgift saknas 972 9. Bortfall
VAR 354 V85354 TV GYNNAR FP BF7 Loc 637 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:7(4). Folkpartiet <Se F.BF:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 200 1. Har gynnats i TV 586 3. Har varken gynnats eller missgynnats 27 5. Har missgynnats i TV 110 6. Vet inte/vill ej svara 1704 0. Frågan ej tillämplig 274 8. Uppgift saknas 972 9. Bortfall
VAR 355 V85355 TV GYNNAR M BF7 Loc 638 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:7(5). Moderata samlingspartiet <Se F.BF:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 181 1. Har gynnats i TV 557 3. Har varken gynnats eller missgynnats 73 5. Har missgynnats i TV 105 6. Vet inte/ vill ej svara 1704 0. Frågan ej tillämplig 281 8. Uppgift saknas 972 9. Bortfall
VAR 356 V85356 TV GYNNAR KDS BF7 Loc 639 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:7(6). Kristen demokratisk samling <Se F.BF:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 53 1. Har gynnats i TV 482 3. Har varken gynnats eller missgynnats 208 5. Har missgynnats i TV 127 6. Vet inte/vill ej svara 1704 0. Frågan ej tillämplig 327 8. Uppgift saknas 972 9. Bortfall
VAR 357 V85357 TV GYNNAR MP BF7 Loc 640 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:7(7). Miljöpartiet - de gröna <Se F.BF:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 10 1. Har gynnats i TV 314 3. Har varken gynnats eller missgynnats 471 5. Har missgynnats i TV 118 6. Vet inte/vill ej svara 1704 0. Frågan ej tillämplig 284 8. Uppgift saknas 972 9. Bortfall
VAR 358 V85358 VALRÖRELSE 1 BF8 Loc 641 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:8. Hur skulle Du vilja beteckna årets valrörelse? F.BF:8(1). Intressant och spännande FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 180 1. Instämmer med påståendet (markerat) 973 5. Instämmer ej med påståendet (ej markerat) 26 6. Vet inte/vill ej svara 1704 0. Frågan ej tillämplig 18 8. Uppgift saknas 972 9. Bortfall
VAR 359 V85359 VALRÖRELSE 2 BF8 Loc 642 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:8(2). För mycket partikäbbel <Se F.BF:8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 780 1. Instämmer med påståendet (markerat) 376 5. Instämmer ej med påståendet (ej markerat) 23 6. Vet inte/vill ej svara 1704 0. Frågan ej tillämplig 18 8. Uppgift saknas 972 9. Bortfall
VAR 360 V85360 VALRÖRELSE 3 BF8 Loc 643 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:8(3). Allför konfliktfylld och aggressiv <Se F.BF:8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 439 1. Instämmer med påståendet (markerat) 713 5. Instämmer ej med påståendet (ej markerat) 27 6. Vet inte/vill ej svara 1704 0. Frågan ej tillämplig 18 8. Uppgift saknas 972 9. Bortfall
VAR 361 V85361 VALRÖRELSE 4 BF8 Loc 644 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:8(4). Klara skillnader mellan partierna <Se F.BF:8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 191 1. Instämmer med påståendet (markerat) 955 5. Instämmer ej med påståendet (ej markerat) 33 6. Vet inte/vill ej svara 1704 0. Frågan ej tillämplig 18 8. Uppgift saknas 972 9. Bortfall
VAR 362 V85362 VALRÖRELSE 5 BF8 Loc 645 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:8(5). Allför koncentrerad på partiledarna <Se F.BF:8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 488 1. Instämmer med påståendet (markerat) 665 5. Instämmer ej med påståendet (ej markerat) 26 6. Vet inte/vill ej svara 1704 0. Frågan ej tillämplig 18 8. Uppgift saknas 972 9. Bortfall
VAR 363 V85363 VALRÖRELSE 6 BF8 Loc 646 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:8(6). Saklig och informativ <Se F.BF:8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 35 1. Instämmer med påståendet (markerat) 1109 5. Instämmer ej med påståendet (ej markerat) 35 6. Vet inte/vill ej svara 1704 0. Frågan ej tillämplig 18 8. Uppgift saknas 972 9. Bortfall
VAR 364 V85364 VALRÖRELSE 7 BF8 Loc 647 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:8(7). Svårbegriplig valdebatt i press, radio och TV. <Se F.BF:8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 207 1. Instämmer med påståendet (markerat) 942 5. Instämmer ej med påståendet (ej markerat) 30 6. Vet inte/vill ej svara 1704 0. Frågan ej tillämplig 18 8. Uppgift saknas 972 9. Bortfall
VAR 365 V85265 KÖN REG Loc 648 width 1 Kön 1892 1. Man 1981 2. Kvinna
VAR 366 V85366 FÖDELSEÅR REG Loc 649 width 2 De två sista siffrorna i födelseåret 05. 1905 . . 67. 1967 Kod: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 32 33 48 44 44 40 44 40 53 45 54 55 48 56 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 43 64 59 65 60 79 62 50 55 62 48 67 63 45 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Frek: 55 59 57 48 64 55 62 53 59 66 69 90 84 96 Kod: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Frek: 77 88 92 78 71 79 70 75 58 64 52 77 69 61 Kod: 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 75 78 62 65 84 75 48
VAR 367 V85367 ÅLDER 7-GRUPP REG Loc 651 width 1 Åldersindelning - sju kategorier Variabeln baseras på V366 221 1. 18 - 21 år (förstagångsväljare) 647 2. 21 - 30 år 810 3. 31 - 40 år 623 4. 41 - 50 år 566 5. 51 - 60 år 583 6. 61 - 70 år 423 7. 71 - 80 år
VAR 368 V85368 ÅLDER 3 GRUPP REG Loc 652 width 1 Åldersindelning: tre kategorier 868 1. 18-30 år 1999 2. 31-60 år 1006 3. 61-80 år
VAR 369 V85369 KOM:TÄTORTSGR REG Loc 653 width 1 Kommunens tätortsgrad Tätortsgrad anger den andel av hela befolkningen som vid tidpunkten för 1985 års folk- och bostadsräkning bodde inom tätorter. Som tätort räknas i princip alla hussamlingar med minst 200 invånare, såvida avståndet mellan husen normalt icke överstiger 200 meter 108 1. 29.0 - 49.9 613 2. 50.0 - 69.9 1702 3. 70.0 - 89.9 1074 4. 90.0 - 99.9 376 5. Enbart tätortsbefolkning
VAR 370 V85370 BOSTADSORT REG Loc 654 width 1 MD=6 or GE 9 Variabeln omfattar endast intervjuade personer och bygger på intervjuarnas klassificering i variabel 350 (1-3) av var de intervjuande bodde. Kategori 4 är konstruerad med hjälp av registeruppgifter. 453 1. Ren landsbygd 666 2. Mindre tätort 1254 3. Stad eller tätort (exkl. Stockholm, Göteborg och Malmö) 400 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 171 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 371 V85371 INVÅNARANTAL 1985 Loc 655 width 1 Kommunens invånarantal 1 januari 1985 231 1. - 9 999 1139 2. 10 000 - 29 999 669 3. 30 000 - 49 999 513 4. 50 000 - 74 999 688 5. 75 000 - 199 999 633 6. 200 000 -
VAR 372 V85372 INKOMST REG Loc 656 width 1 Sammanräknad nettoinkomst vid 1985 års taxering. Antal kronor. 536 1. - 24 999 857 2. 25 000 - 49 999 1069 3. 50 000 - 79 999 833 4. 80 000 - 104 999 578 5. 105 000 -
VAR 373 V85373 FÖRMÖGENHET REG Loc 657 width 1 Statligt taxerad förmögenhet vid 1985 års taxering. Antal kronor 1559 1. Ingen förmögenhet 564 2. - 24 999 612 3. 25 000 - 74 999 568 4. 80 000 - 164 999 570 5. 165 000 -
VAR 374 V85374 VALDELTAG 1985R Loc 658 width 1 MD=9 Valdeltagande i riksdagsvalet 1985 Anm. Uppgiften hämtad från röstlängden 3480 1. Röstade 322 5. Röstade inte 71 9. Uppgift saknas
VAR 375 V85375 VALDELTAG 1985L Loc 659 width 1 MD=0 or GE 9 Valdeltagande i landstingsvalet 1985 Anm. Uppgiften hämtad från röstlängden 3176 1. Röstade 420 5. Röstade inte 222 0. Frågan ej tillämplig (bor i Göteborg, Malmö eller på Gotland) 55 9. Uppgift saknas
VAR 376 V85376 VALDELTAG 1985K Loc 660 width 1 MD=9 Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet 1985 Anm. Uppgiften hämtad från röstlängden 3462 1. Röstade 341 5. Röstade inte 70 9. Uppgift saknas
VAR 377 V85377 VALDELTAG 1982R Loc 661 width 1 MD=0 or GE 9 Valdeltagande i riksdagsvalet 1982 Anm. Uppgiften hämtad från röstlängden 3289 1. Röstade 296 5. Röstade inte 221 0. Frågan ej tillämplig (ej röstberättigad 1979) 67 9. Uppgift saknas
VAR 378 V85378 PARTI 1985R SMFTN Loc 662 width 2 MD=99 Partival vid riksdagsvalet 1985 - sammanfattning Anm. Bygger på V206, V207 och V374 136 01. Vänsterpartiet kommunisterna 1166 02. Socialdemokraterna 283 03. Centerpartiet 435 04. Folkpartiet 527 05. Moderata samlingspartiet 61 06. Kristen demokratisk samling 46 07. Miljöpartiet 3 08. Övriga partier 27 10. Röstade blankt 834 18. Röstade, men uppgift om parti saknas 334 55. Röstade inte 21 99. Uppgift saknas
VAR 379 V85379 PARTI 1985L SMFTN Loc 664 width 2 MD= 0 or GE 99 Partival vid landstingsvalet 1985 - sammanfattning Anm. Bygger på V209 och V375 94 01. Vänsterpartiet kommunisterna 989 02. Socialdemokraterna 260 03. Centerpartiet 358 04. Folkpartiet 455 05. Moderata samlingspartiet 61 06. Kristen demokratisk samling 65 07. Miljöpartiet 7 08. Övriga partier 22 10. Röstade blankt 903 18. Röstade, men uppgift om parti saknas 324 55. Röstade inte 318 00. Frågan ej tillämplig 17 99. Uppgift saknas
VAR 380 V85380 PARTI 1985K SMFTN Loc 666 width 2 MD=99 Partival vid kommunvalet 1985 - sammanfattning Anm. Bygger på V208 och V376 109 01. Vänsterpartiet kommunisterna 1026 02. Socialdemokraterna 303 03. Centerpartiet 340 04. Folkpartiet 500 05. Moderata samlingspartiet 63 06. Kristen demokratisk samling 91 07. Miljöpartiet 54 08. Övriga partier 21 10. Röstade blankt 989 18. Röstade, men uppgift om parti saknas 356 55. Röstade inte, men var röstberättigad 21 99. Uppgift saknas
VAR 381 V85381 PARTI 1982R MINNE Loc 668 width 2 MD= 0 or GE 99 Partival vid riksdagsvalet 1982 - Sammanfattningskod/minnesdata vid intervjutillfället 1985. Anm. Bygger på V213, V214 och V377 112 01. Vänsterpartiet kommunisterna 1117 02. Socialdemokraterna 363 03. Centerpartiet 208 04. Folkpartiet 534 05. Moderata samlingspartiet 39 06. Kristen demokratisk samling 34 07. Miljöpartiet - de gröna 4 08. Övriga partier 19 10. Röstade blankt 899 18. Röstade, men uppgift om parti saknas 294 55. Röstade inte, men var röstberättigad 1982 233 00. Ej röstberättigad 1982 17 99. Uppgift saknas
VAR 382 V85382 PARTI 1982R SMFTN Loc 670 width 2 MD= 0 or GE 99 Partival vid riksdagsvalet 1982 - korrigerad sammanfattningskod Korrigerat för uppgift lämnad 1982 av de som intervjuades även 1982. Bygger på V213, V214, V377 och uppgifter från 1982. 128 01. Vänsterpartiet kommunisterna 1253 02. Socialdemokraterna 396 03. Centerpartiet 207 04. Folkpartiet 597 05. Moderata samlingspartiet 51 06. Kristen demokratisk samling 43 07. Miljöpartiet - de gröna 3 08. Övriga partier 27 10. Röstade blankt 624 18. Röstade, men uppgift om parti saknas 294 55. Röstade inte, men var röstberättigad 1979 233 00. Ej röstberättigad 1979 17 99. Uppgift saknas
VAR 383 V85383 RÖSTNINGSAVSIKT Loc 672 width 2 MD= 0 or GE 96 Avser endast dem som intervjuades i förvalsundersökningen. Bygger på V202, V203, och V204. Även V389 (partiidenticikationens riktning) för intervjupersoner utan uppgift om röstningsavsikt. 53 01. Vänsterpartiet kommunisterna 507 02. Socialdemokratern 138 03. Centerpartiet 101 04. Folkpartiet 258 05. Moderata samlingspartiet 20 06. Kristen demokratisk samling 23 07. Miljöpartiet - de gröna 2 08. Övriga partier 8 10. Tänker rösta blankt 24 55. Tänker inte rösta 104 88. Vet inte/vill ej svara 1704 00. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 384 V85384 TREÅRSRÖRLIGHET Loc 674 width 1 MD=9 Avser endast intervjuade personer med värden 1-8 på V378, V382 och V383. Variabeln är också korrigerad före V210 (tidpunkt för beslut). För detaljer, se vidare väljare och val i Sverige s 102-103. 755 1. Stabila 24 2. Vacklande 85 3. Mellanvalsbytare 73 4. Valrörelsebytare 15 5. Trepartisympatisörer 2921 9. Bortfall
VAR 385 V85385 PARTIBYTE Loc 675 width 1 MD=9 Partibyte: Sammanfattningskod. Bygger på V378 och V382. 1894 0. Röstade på samma parti 1982 och 1985 450 1. Bytt parti, dvs röstade ej på samma parti 600 2. Röstade ej/uppger ej partival för 1982 och/eller 1985 929 9. Bortfall
VAR 386 V85386 BLOCKBYTE Loc 676 width 1 MD=9 Blockbyte: Sammanfattningskod. Bygger på V378 och V382. Endast röstande på riksdagspartierna. 2173 0. Röstade på samma block 1982 och 1985 111 1. Bytt block, dvs röstade ej på samma block 660 2. Röstade ej/uppger ej partival för 1982 och/eller 1985/röstade på småpartier 929 9. Bortfall
VAR 387 V85387 POSTRÖSTNING 1985 Loc 677 width 1 MD=6 Poströstning i valet 1985 Anm. Uppgiften bygger på V211 och uppgifter från röstlängden. 2297 1. Poströstade inte 454 2. Poströstade under sista veckan före valet 359 3. Poströstade tidigare under valrörelsen 420 4. Poströstade, men uppgift om när saknas 334 5. Röstade inte 9 6. Uppgift saknas
VAR 388 V85388 PI - STYRKA SMFTN Loc 678 width 1 MD=6 or GE 9 Partiidentifikationens styrka - sammanfattning Anm. Bygger på V189-V192 836 1. Stark partiidentifikation 628 2. Svag partiidentifikation 1005 3. Enbart partipreferens 311 4. Ingen partipreferens 164 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 389 V85389 PI RIKTNING SMFTN Loc 679 width 2 MD=96 or GE 99 Partiidentifikationens riktning - sammanfattning Anm. Bygger på V189-V192 97 01. Vänsterpartiet kommunisterna 1144 02. Socialdemokraterna 265 03. Centerpartiet 360 04. Folkpartiet 470 05. Moderata samlingspartiet 44 06. Kristen demokratisk samling 56 07. Miljöpartiet 10 08. Övriga partier 334 88. Vet inte/vill ej svara 164 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 390 V85390 UTBILDNING Loc 681 width 1 MD=6 or GE 9 Utbildning - tre kategorier. Bygger på V319. 1300 1. Folkskola/yrkesskola/grundskola 729 2. Realskola/2-årig gymnasieskola 741 3. 3-årig gymnasieskola/universitet 5 8. Vet inte/vill ej svara 169 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 391 V85391 MEDLEMSSKAP Loc 682 width 1 MD=6 or GE 9 Medlemsskap i politiskt parti eller politisk organisation: Sammanfattningskod. Bygger på V324 och V325. 449 1. Ja, är medlem i politiskt parti eller politisk organisation 2329 5. Nej, är varken med i politiskt parti eller politisk organisation 4 8. Vet inte/vill ej svara 162 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 392 V85392 YRKESGR (NYA) Loc 683 width 2 MD=96 or GE 99 Yrkesgrupper (den nya indelningen) Anm. För en utförlig beskrivning av principer för yrkes- och sektorsindelning se bilaga 14 i Holmberg-Gilljam-Oskarson: Valundersökning 1985. Teknisk rapport. 507 01. Industriarbetare 622 02. Övriga arbetare 293 03. Lägre tjänstemän 513 04. Tjänstemän i mellanställning 376 05. Högre tjänstemän och storföretagare 209 06. Småföretagare 116 07. Jordbrukare 131 08. Studerande 13 10. Har ej kunnat föras till yrkesgrupp 2 88. Vet inte/vill ej svara 162 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 393 V85393 YRKESSEKTOR (NYA) Loc 685 width 2 MD=96 or GE 99 Yrkets sektor (den nya indelningen) Anm. För en utförlig beskrivning av principer för yrkes- och sektorsindelning se bilaga 14 i Holmberg-Gilljam-Oskarson: Valundersökning 1985. Teknisk Rapport. 181 01. Jordbruk 848 02. Produktion: tillverkning etc 705 03. Cirkulation: handel, samfärdsel etc 507 04. Reproduktion: vård, utbildning, kultur etc 395 05. Förvaltning 131 06. Studerande 13 10. Har ej kunnat föras till yrkessektor 2 88. Vet inte/vill ej svara 162 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 394 V85394 YRKESGR (GAMLA) Loc 687 width 2 MD=96 or GE 99 Yrkesgrupper (den gamla indelningen) Anm. För en utförlig beskrivning av principer för yrkes- och sektorsindelning se bilaga 14 i Holmberg-Gilljam-Oskarson: Valundersökning 1985. Teknisk rapport. 316 01. Högre tjänstemän och storföretagare 116 02. Jordbrukare 192 03. Småföretagare 808 04. Tjänstemän i mellanställning 214 05. Affärsanställda, statsanställda m fl 46 06. Jordbruksarbetare 944 07. Arbetare 131 08. Studerande 13 10. Har ej kunnat föras till yrkesgrupp 2 88. Vet inte/vill ej svara 162 96. Uppgift saknas 929 99. Bortfall
VAR 395 V85395 MA YRKESGR (NYA) Loc 689 width 2 MD= 0 or GE 96 Makes/makas yrkesgrupp - den nya indelningen. Bygger på V333. Anm. För en utförlig beskrivning av principer för yrkes- och sektorsindelning se bilaga 14 i Holmberg-Gilljam-Oskarson: Valundersökning 1985. Teknisk rapport. 187 01. Industriarbetare 345 02. Övriga arbetare 193 03. Lägre tjänstemän 352 04. Tjänstemän i mellanställning 250 05. Högre tjänstemän ochh storföretagare 124 06. Småföretagare 37 07. Jordbrukare 40 08. Studerande 487 10. Har ej kunnat föras till yrkesgrupp 3 88. Vet inte/vill ej svara 749 00. Frågan ej tillämplig 172 96. Uppgift saknas 934 99. Bortfall
VAR 396 V85396 MA YRKESSEKT (NY) Loc 691 width 2 MD= 0 or GE 96 Makes/makas yrkessektor - den nya indelningen. Bygger på 333. Anm. För en utförlig beskrivning av principer för yrkes-och sektorsindelning se bilaga 14 i Holmberg-Gilljam-Oskarson: Valundersökning 1985. Teknisk rapport. 61 01. Jordbruk 408 02. Produktion: tillverkning etc. 400 03. Cirkulation: handel, samfärdsel etc. 365 04. Reproduktion: vård, utbildning, kultur etc. 254 05. Förvaltning 40 06. Studerande 487 10. Har ej kunnat föras till yrkessektor 3 88. Vet inte/vill ej svara 749 00. Frågan ej tillämplig 172 96. Uppgift saknas 934 99. Bortfall
VAR 397 V85397 MA YRKESGR (GAML) Loc 693 width 2 MD= 0 or GE 96 Makes/makas yrkesgrupp - den gamla indelningen. Bygger på V332. Anm. För en utförlig beskrivning av principer för yrkes- och sektorsindelning se bilaga 14 i Holmberg-Gilljam-Oskarson: Teknisk rapport. 202 01. Högre tjänstemän och storföretagare 37 02. Jordbrukare 121 03. Småföretagare 552 04. Tjänstemän i mellanställning 144 05. Affärsanställda, statsanställda m fl 10 06. Jordbruksarbetare 421 07. Arbetare 40 08. Studerande 487 10. Har ej kunnat föras till yrkesgrupp 3 88. Vet inte/vill ej svara 749 00. Frågan ej tillämplig 172 96. Uppgift saknas 935 99. Bortfall
VAR 398 V85398 OBJEKTIV YRKESIND Loc 695 width 1 MD=6 or GE 9 Valundersökningens objektiva yrkesindelning. V398 bygger i huvudsak på V312 och V316. Anm. En detaljerad redogörelse för hur V398 är konstruerad återfinns hos Valforskningsprogrammet vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. 296 1. Företagare 116 2. Jordbrukare 1021 3. Tjänsteman 1199 4. Arbetare 131 5. Studerande 181 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 399 V85399 SUBJ YRKESINDELN Loc 696 width 1 MD=6 or GE 9 Valundersökningens subjektiva yrkesindelning. V399 bygger på V316. 314 1. Företagare 106 2. Jordbrukare 987 3. Tjänsteman 1214 4. Arbetare 323 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 400 V85400 VIKTIGT: SKATTER Loc 697 width 1 MD=0 or GE 6 Område nämnt som viktig fråga för valet av parti i riksdagsvalet 1985: Skatter INDEX BYGGT AV V38-V42 (FRÅGA 8) 525 1. Området nämnt 2097 5. Området ej nämnt 169 0. Röstade ej 153 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 401 V85401 VIKTIGT: EKONOMI Loc 698 width 1 MD=0 or GE 6 Område nämnt som viktig fråga för valet av parti i riksdagsvalet 1985: Ekonomi INDEX BYGGT AV V38-V42 (FRÅGA 8) 365 1. Området nämnt 2257 5. Området ej nämnt 169 0. Röstade ej 153 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 402 V85402 VIKTIGT: IDEOLOGI Loc 699 width 1 MD=0 or GE 6 Område nämnt som viktig fråga för valet av parti i riksdagsvalet 1985: V-H-ideologi INDEX BYGGT AV V38-V42 (FRÅGA 8) 189 1. Området nämnt 2433 5. Området ej nämnt 169 0. Röstade ej 153 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 403 V85403 VIKTIGT: SOC.POL Loc 700 width 1 MD=0 or GE 6 Område nämnt som viktig fråga för valet av parti i riksdagsvalet 1985: Socialpolitik INDEX BYGGT AV V38-V42 (FRÅGA 8) 485 1. Området nämnt 2137 5. Området ej nämnt 169 0. Röstade ej 153 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 404 V85404 VIKTIGT: PENSION Loc 701 width 1 MD=0 or GE 6 Område nämnt som viktig fråga för valet av parti i riksdagsvalet 1985: Pensioner INDEX BYGGT AV V38-V42 (FRÅGA 8) 217 1. Området nämnt 2405 5. Området ej nämnt 169 0. Röstade ej 153 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 405 V85405 VIKTIGT: MORAL Loc 702 width 1 MD=0 or GE 6 Område nämnt som viktig fråga för valet av parti i riksdagsvalet 1985: Moral/ alkohol/religion INDEX BYGGT AV V38-V42 (FRÅGA 8) 33 1. Området nämnt 2589 5. Området ej nämnt 169 0. Röstade ej 153 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 406 V85406 VIKTIGT: FAM.POL Loc 703 width 1 MD=0 or GE 6 Område nämnt som viktig fråga för valet av parti i riksdagsvalet 1985: Familjepolitik INDEX BYGGT AV V38-V42 (FRÅGA 8) 451 1. Området nämnt 2171 5. Området ej nämnt 169 0. Röstade ej 153 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 407 V85407 VIKTIGT: UTBILDN Loc 704 width 1 MD=0 or GE 6 Område nämnt som viktig fråga för valet av parti i riksdagsvalet 1985: Utbildning INDEX BYGGT AV V38-V42 (FRÅGA 8) 75 1. Området nämnt 2547 5. Området ej nämnt 169 0. Röstade ej 153 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 408 V85408 VIKTIGT: BOSTAD Loc 705 width 1 MD=0 or GE 6 Område nämnt som viktig fråga för valet av parti i riksdagsvalet 1985: Bostad INDEX BYGGT AV V38-V42 (FRÅGA 8) 59 1. Området nämnt 2563 5. Området ej nämnt 169 0. Röstade ej 153 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 409 V85409 VIKTIGT: JORDBR Loc 706 width 1 MD=0 or GE 6 Område nämnt som viktig fråga för valet av parti i riksdagsvalet 1985: Jordbruk/decentralisering INDEX BYGGT AV V38-V42 (FRÅGA 8) 45 1. Området nämnt 2577 5. Området ej nämnt 169 0. Röstade ej 153 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 410 V85410 VIKTIGT: MILJÖ Loc 707 width 1 MD=0 or GE 6 Område nämnt som viktig fråga för valet av parti i riksdagsvalet 1985: Miljövård INDEX BYGGT AV V38-V42 (FRÅGA 8) 580 1. Området nämnt 2042 5. Området ej nämnt 169 0. Röstade ej 153 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 411 V85411 VIKTIGT: FRED MM Loc 708 width 1 MD=0 or GE 6 Område nämnt som viktig fråga för valet av parti i riksdagsvalet 1985: Fred/internationella frågor/försvar INDEX BYGGT AV V38-V42 (FRÅGA 8) 152 1. Området nämnt 2470 5. Området ej nämnt 169 0. Röstade ej 153 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 412 V85412 VIKTIGT: SYSSELS Loc 709 width 1 MD=0 or GE 6 Område nämnt som viktig fråga för valet av parti i riksdagsvalet 1985: Sysselsättning INDEX BYGGT AV V38-V42 (FRÅGA 8) 649 1. Området nämnt 1973 5. Området ej nämnt 169 0. Röstade ej 153 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 413 V85413 VIKTIGT: ENERGI Loc 710 width 1 MD=0 or GE 6 Område nämnt som viktig fråga för valet av parti i riksdagsvalet 1985: Energi/kärnkraft INDEX BYGGT AV V38-V42 (FRÅGA 8) 36 1. Området nämnt 2586 5. Området ej nämnt 169 0. Röstade ej 153 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 414 V85414 VIKTIGT: FONDER Loc 711 width 1 MD=0 or GE 6 Område nämnt som viktig fråga för valet av parti i riksdagsvalet 1985: Löntagarfonder INDEX BYGGT AV V38-V42 (FRÅGA 8) 296 1. Området nämnt 2326 5. Området ej nämnt 169 0. Röstade ej 153 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 415 V85415 VIKTIGT: OFF SEKT Loc 712 width 1 MD=0 or GE 6 Område nämnt som viktig fråga för valet av parti i riksdagsvalet 1985: Offentlig sektor/systemskifte INDEX BYGGT AV V38-V42 (FRÅGA 8) 34 1. Området nämnt 2588 5. Området ej nämnt 169 0. Röstade ej 153 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 416 V85416 KÄRNKRAFTSINDEX Loc 713 width 1 MD=0 or GE 9 Kärnkraftsindex BYGGER PÅ V116-V117 (FRÅGA 15A OCH 15B) 789 1. Starkt för användande av kärnkraft 307 2. För med tvekan 523 3. Ingen åsikt 300 4. Mot med tvekan 816 5. Starkt emot användande av kärnkraft 49 8. Vet inte/vill ej svara 160 0. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 417 V85417 LÖNTAGARFONDINDEX Loc 714 width 1 MD=0 or GE 9 Löntagarfondsindex BYGGER PÅ V123-V124 (FRÅGA 16A OCH 16B) 291 1. Starkt för löntagarfonder 147 2. För med tvekan 796 3. Ingen åsikt 199 4. Mot med tvekan 1228 5. Starkt emot löntagarfonder 119 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 418 V85418 OFF SEKTOR-INDEX Loc 715 width 1 MD=0 or GE 9 Offentlig sektor-index BYGGER PÅ V135-V136 (FRÅGA 17A OCH 17B) 717 1. Starkt för minskning av den offentliga sektorn 248 2. För med tvekan 703 3. Ingen åsikt 237 4. Mot med tvekan 771 5. Starkt emot minskning av den offentliga sektorn 99 8. Vet inte/vill ej svara 169 0. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 419 V85419 MATMOMSINDEX Loc 716 width 1 MD=0 or GE 9 Matmoms-index FRÅGAN BYGGER PÅ V142-V143 (FRÅGA 18A OCH 18B) 1634 1. Starkt för att slopa eller sänka momsen på livsmedel 455 2. För med tvekan 295 3. Ingen åsikt 126 4. Mot med tvekan 215 5. Starkt emot att slopa eller sänka momsen på livsmedel 53 8. Vet inte/vill ej svara 166 0. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 420 V85420 SJUKERSÄTTN.INDEX Loc 717 width 1 MD=0 or GE 9 Sjukersättningsindex BYGGER PÅ V151-V152 (FRÅGA 19A OCH 19B) 326 1. Starkt för att minska sjukersättningen 106 2. För med tvekan 323 3. Ingen åsikt 236 4. Mot med tvekan 1740 5. Starkt emot att minska sjukersättningen 49 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 421 V85421 VÅRDN.BIDR INDEX Loc 718 width 1 MD=0 or GE 9 Vårdnadsbidragsindex BYGGER PÅ V158-V159 (FRÅGA 20A OCH 20B) 1268 1. Starkt för att införa vårdnadsbidrag 328 2. För med tvekan 779 3. Ingen åsikt 73 4. Mot med tvekan 254 5. Starkt emot att införa vårdnadsbidrag 76 8. Vet inte/vill ej svara 166 0. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 422 V85422 V-H INDEX 1 Loc 719 width 3 MD=996 or GE 999 Vänster-högerindex BYGGER PÅ FRÅGA 25A OCH 25C 000. Mest vänster . . 100. Mest höger 69 888. Vet inte/vill ej svara 276 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Frek: 46 19 30 28 42 73 63 90 101 105 225 Kod: 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 888 Frek: 112 140 149 124 184 137 165 220 109 437 69 Kod: 996 999 Frek: 276 929
VAR 423 V85423 TILLV-EKOL INDEX1 Loc 722 width 3 MD=996 or GE 999 Tillväxt-ekologiindex BYGGER PÅ FRÅGA 25D, 25E OCH 25F 000. Mest ekologi . . 100. Mest tillväxt 57 888. Vet inte/vill ej svara 276 996. Uppgift saknas 929 999. Bortfall Kod: 0 3 5 7 10 13 15 17 20 23 25 Frek: 28 5 1 11 18 8 4 37 39 43 14 Kod: 27 30 33 35 37 40 43 45 47 50 53 Frek: 64 83 133 14 117 149 176 6 153 280 157 Kod: 55 57 60 63 65 67 70 73 75 77 80 Frek: 4 206 193 133 9 154 85 70 2 64 39 Kod: 83 85 87 90 93 95 97 100 888 996 999 Frek: 55 4 12 10 7 1 2 21 57 276 929
VAR 424 V85424 V-H INDEX 2 Loc 725 width 1 MD=6 or GE 9 Vänster-högerindex - grupperat BYGGER PÅ V422. EN 30/40/30-FÖRDELNING HAR EFTERSTRÄVATS. 822 1. Vänster 1011 3. Mitten 766 5. Höger 69 8. Vet inte/vill ej svara 276 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 425 V85425 TILLV-EKOL INDEX2 Loc 726 width 1 MD=6 or GE 9 Tillväxt-ekologiindeex - grupperat BYGGER PÅ V423. EN 30/40/30-FÖRDELNING HAR EFTERSTRÄVATS. 768 1. Ekologi 982 3. Mitten 861 5. Tillväxt 57 8. Vet inte/vill ej svara 276 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 426 V85426 SYSSELSÄTTN - VPK Loc 727 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - sysselsättningsfrågor: Vänsterpartiet kommunisterna BYGGER PÅ V50-V53 (FRÅGA 11) 170 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2381 3. Partiet ej nämnt 128 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 265 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 427 V85427 SYSSELSÄTTN - S Loc 728 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - sysselsättningsfrågor: Socialdemokraterna BYGGER PÅ V50-V53 (FRÅGA 11) 990 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 1449 3. Partiet ej nämnt 240 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 265 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 428 V85428 SYSSELSÄTTN - C Loc 729 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - sysselsättningsfrågor: Centerpartiet BYGGER PÅ V50-V53 (FRÅGA 11) 155 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2368 3. Partiet ej nämnt 156 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 265 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 429 V85429 SYSSELSÄTTN - FP Loc 730 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - sysselsättningsfrågor: Folkpartiet BYGGER PÅ V50-V53 (FRÅGA 11) 262 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2316 3. Partiet ej nämnt 101 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 265 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 430 V85430 SYSSELSÄTTN - M Loc 731 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - sysselsättningsfrågor: Moderata samlingspartiet BYGGER PÅ V50-V53 (FRÅGA 11) 297 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 1897 3. Partiet ej nämnt 485 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 265 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 431 V85431 SYSSELSÄTTN - MP Loc 732 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - sysselsättningsfrågor: Miljöpartiet - de gröna BYGGER PÅ V50-V53 (FRÅGA 11) 8 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2658 3. Partiet ej nämnt 8 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 270 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 432 V85432 SYSSELSÄTTN - KDS Loc 733 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - sysselsättningsfrågor: Kristen demokratisk samling BYGGER PÅ V50-V53 (FRÅGA 11) 19 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2633 3. Partiet ej nämnt 22 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 270 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 433 V85433 MILJÖFRÅGOR - VPK Loc 734 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - miljöfrågor: Vänsterpartiet kommunisterna BYGGER PÅ V54-V57 (FRÅGA 11) 186 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2431 3. Partiet ej nämnt 61 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 266 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 434 V85434 MILJÖFRÅGOR - S Loc 735 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - miljöfrågor: Socialdemokraterna BYGGER PÅ V54-V57 (FRÅGA 11) 287 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2105 3. Partiet ej nämnt 286 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 266 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 435 V85435 MILJÖFRÅGOR - C Loc 736 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - miljöfrågor: Centerpartiet BYGGER PÅ V54-V57 (FRÅGA 11) 934 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 1628 3. Partiet ej nämnt 116 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 266 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 436 V85436 MILJÖFRÅGOR - FP Loc 737 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - miljöfrågor: Folkpartiet BYGGER PÅ V54-V57 (FRÅGA 11) 203 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2386 3. Partiet ej nämnt 89 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 266 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 437 V85437 MILJÖFRÅGOR - M Loc 738 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - miljöfrågor: Moderata samlingspartiet BYGGER PÅ V54-V57 (FRÅGA 11) 85 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2021 3. Partiet ej nämnt 572 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 266 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 438 V85438 MILJÖFRÅGOR - MP Loc 739 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - miljöfrågor: Miljöpartiet - de gröna BYGGER PÅ V54-V57 (FRÅGA 11) 764 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 1896 3. Partiet ej nämnt 14 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 270 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 439 V85439 MILJÖFRÅGOR - KDS Loc 740 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - miljöfrågor: Kristen demokratisk samling BYGGER PÅ V54-V57 (FRÅGA 11) 69 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2587 3. Partiet ej nämnt 18 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 270 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 440 V85440 LÖNTAGARFOND-VPK Loc 741 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör löntagarfonder: Vänsterpartiet kommunisterna BYGGER PÅ V58-V61 (FRÅGA 11) 79 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2093 3. Partiet ej nämnt 504 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 268 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 441 V85441 LÖNTAGARFOND - S Loc 742 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör löntagarfonder: Socialdemokraterna BYGGER PÅ V58-V61 (FRÅGA 11) 576 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 983 3. Partiet ej nämnt 1117 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 268 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 442 V85442 LÖNTAGARFOND - C Loc 743 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör löntagarfonder: Centerpartiet BYGGER PÅ V58-V61 (FRÅGA 11) 607 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 1764 3. Partiet ej nämnt 305 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 268 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 443 V85443 LÖNTAGARFOND - FP Loc 744 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör löntagarfonder: Folkpartiet BYGGER PÅ V58-V61 (FRÅGA 11) 676 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 1706 3. Partiet ej nämnt 294 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 268 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 444 V85444 LÖNTAGARFOND - M Loc 745 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör löntagarfonder: Moderata samlingspartiet BYGGER PÅ V58-V61 (FRÅGA 11) 977 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 1162 3. Partiet ej nämnt 537 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 268 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 445 V85445 LÖNTAGARFOND - MP Loc 746 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör löntagarfonder: Miljöpartiet - de gröna BYGGER PÅ V58-V61 (FRÅGA 11) 5 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2660 3. Partiet ej nämnt 9 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 270 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 446 V85446 LÖNTAGARFOND-KDS Loc 747 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör löntagarfonder: Kristen demokratisk samling BYGGER PÅ V58-V61 (FRÅGA 11) 56 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2585 3. Partiet ej nämnt 33 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 270 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 447 V85447 SKATTEFRÅGOR-VPK Loc 748 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - skattefrågor: Vänsterpartiet kommunisterna BYGGER PÅ V62-V65 (FRÅGA 11) 177 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2210 3. Partiet ej nämnt 289 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 268 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 448 V85448 SKATTEFRÅGOR - S Loc 749 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - skattefrågor: Socialdemokraterna BYGGER PÅ V62-V65 (FRÅGA 11) 700 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 1308 3. Partiet ej nämnt 668 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 268 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 449 V85449 SKATTEFRÅGOR - C Loc 750 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - skattefrågor: Centerpartiet BYGGER PÅ V62-V65 (FRÅGA 11) 238 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2282 3. Partiet ej nämnt 156 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 268 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 450 V85450 SKATTEFRÅGOR - FP Loc 751 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - skattefrågor: Folkpartiet BYGGER PÅ V62-V65 (FRÅGA 11) 429 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2094 3. Partiet ej nämnt 153 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 268 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 451 V85451 SKATTEFRÅGOR - M Loc 752 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - skattefrågor: Moderata samlingspartiet BYGGER PÅ V62-V65 (FRÅGA 11) 664 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 1236 3. Partiet ej nämnt 776 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 268 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 452 V85452 SKATTEFRÅGOR - MP Loc 753 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - skattefrågor: Miljöpartiet - de gröna BYGGER PÅ V62-V65 (FRÅGA 11) 3 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2665 3. Partiet ej nämnt 6 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 270 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 453 V85453 SKATTEFRÅGOR-KDS Loc 754 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - skattefrågor: Kristen demokratisk samling BYGGER PÅ V62-V65 (FRÅGA 11) 17 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2639 3. Partiet ej nämnt 18 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 270 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 454 V85454 SV EKONOMI - VPK Loc 755 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör Sveriges ekonomi: Vänsterpartiet kommunisterna BYGGER PÅ V66-V69 (FRÅGA 11) 80 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2307 3. Partiet ej nämnt 289 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 268 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 455 V85455 SV EKONOMI - S Loc 756 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör Sveriges ekonomi: Socialdemokraterna BYGGER PÅ V66-V69 (FRÅGA 11) 877 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 1372 3. Partiet ej nämnt 427 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 268 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 456 V85456 SV EKONOMI - C Loc 757 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör Sveriges ekonomi: Centerpartiet BYGGER PÅ V66-V69 (FRÅGA 11) 201 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2253 3. Partiet ej nämnt 222 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 268 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 457 V85457 SV EKONOMI - FP Loc 758 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör Sveriges ekonomi: Folkpartiet BYGGER PÅ V66-V69 (FRÅGA 11) 356 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2112 3. Partiet ej nämnt 206 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 270 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 458 V85458 SV EKONOMI - M Loc 759 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör Sveriges ekonomi: Moderata samlingspartiet BYGGER PÅ V66-V69 (FRÅGA 11) 491 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 1731 3. Partiet ej nämnt 454 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 268 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 459 V85459 SV EKONOMI - MP Loc 760 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör Sveriges ekonomi: Miljöpartiet - de gröna BYGGER PÅ V66-V69 (FRÅGA 11) 5 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2657 3. Partiet ej nämnt 12 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 270 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 460 V85460 SV EKONOMI - KDS Loc 761 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör Sveriges ekonomi: Kristen demokratisk samling BYGGER PÅ V66-V69 (FRÅGA 11) 25 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2629 3. Partiet ej nämnt 20 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 270 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 461 V85461 UTRIKESPOL - VPK Loc 762 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör svensk utrikes- och säkerhetspolitik: Vänsterpartiet kommunisterna BYGGER PÅ V70-V73 (FRÅGA 11) 93 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2260 3. Partiet ej nämnt 323 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 268 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 462 V85462 UTRIKESPOL - S Loc 763 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör svensk utrikes- och säkerhetspolitik: Socialdemokraterna BYGGER PÅ V70-V73 (FRÅGA 11) 913 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 1518 3. Partiet ej nämnt 245 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 268 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 463 V85463 UTRIKESPOL - C Loc 764 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör svensk utrikes- och säkerhetspolitik: Centerpartiet BYGGER PÅ V70-V73 (FRÅGA 11) 292 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2293 3. Partiet ej nämnt 91 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 268 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 464 V85464 UTRIKESPOL - FP Loc 765 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör svensk utrikes- och säkerhetspolitik: Folkpartiet BYGGER PÅ V70-V73 (FRÅGA 11) 377 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2214 3. Partiet ej nämnt 85 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 268 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 465 V85465 UTRIKESPOL - M Loc 766 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör svensk utrikes- och säkerhetspolitik: Moderata samlingspartiet BYGGER PÅ V70-V73 (FRÅGA 11) 475 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 1761 3. Partiet ej nämnt 440 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 268 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 466 V85466 UTRIKESPOL - MP Loc 767 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör svensk utrikes- och säkerhetspolitik: Miljöpartiet - de gröna BYGGER PÅ V70-V73 (FRÅGA 11) 10 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2657 3. Partiet ej nämnt 7 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 270 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 467 V85467 UTRIKESPOL - KDS Loc 768 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör svensk utrikes- och säkerhetspolitik: Kristen demokratisk samling BYGGER PÅ V70-V73 (FRÅGA 11) 24 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2643 3. Partiet ej nämnt 7 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 270 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 468 V85468 SOC TRYGGHET-VPK Loc 769 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör social trygghet: Vänsterpartiet kommunisterna BYGGER PÅ V74-V77 (FRÅGA 11) 234 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2349 3. Partiet ej nämnt 94 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 267 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 469 V85469 SOC TRYGGHET - S Loc 770 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör social trygghet: Socialdemokraterna BYGGER PÅ V74-V77 (FRÅGA 11) 1473 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 1051 3. Partiet ej nämnt 153 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 267 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 470 V85470 SOC TRYGGHET - C Loc 771 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör social trygghet: Centerpartiet BYGGER PÅ V74-V77 (FRÅGA 11) 300 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2197 3. Partiet ej nämnt 180 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 267 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 471 V85471 SOC TRYGGHET - FP Loc 772 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör social trygghet: Folkpartiet BYGGER PÅ V74-V77 (FRÅGA 11) 593 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 1924 3. Partiet ej nämnt 160 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 267 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 472 V85472 SOC TRYGGHET - M Loc 773 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör social trygghet: Moderata samlingspartiet BYGGER PÅ V74-V77 (FRÅGA 11) 235 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 1488 3. Partiet ej nämnt 954 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 267 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 473 V85473 SOC TRYGGHET - MP Loc 774 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör social trygghet: Miljöpartiet - de gröna BYGGER PÅ V74-V77 (FRÅGA 11) 15 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2654 3. Partiet ej nämnt 5 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 270 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 474 V85474 SOC TRYGGHET-KDS Loc 775 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - frågor som rör social trygghet: Kristen demokratisk samling BYGGER PÅ V74-V77 (FRÅGA 11) 45 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2614 3. Partiet ej nämnt 16 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 269 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 475 V85475 BARNOMSORG - VPK Loc 776 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - barnomsorgsfrågor: Vänsterpartiet kommunisterna BYGGER PÅ V78-V81 (FRÅGA 11) 170 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2336 3. Partiet ej nämnt 171 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 267 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 476 V85476 BARNOMSORG - S Loc 777 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - barnomsorgsfrågor: Socialdemokraterna BYGGER PÅ V78-V81 (FRÅGA 11) 738 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 1495 3. Partiet ej nämnt 444 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 267 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 477 V85477 BARNOMSORG - C Loc 778 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - barnomsorgsfrågor: Centerpartiet BYGGER PÅ V78-V81 (FRÅGA 11) 458 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2081 3. Partiet ej nämnt 138 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 267 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 478 V85478 BARNOMSORG - FP Loc 779 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - barnomsorgsfrågor: Folkpartiet BYGGER PÅ V78-V81 (FRÅGA 11) 576 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 1978 3. Partiet ej nämnt 123 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 267 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 479 V85479 BARNOMSORG - M Loc 780 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - barnomsorgsfrågor: Moderata samlingspartiet BYGGER PÅ V78-V81 (FRÅGA 11) 478 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 1742 3. Partiet ej nämnt 457 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 267 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 480 V85480 BARNOMSORG - MP Loc 781 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - barnomsorgsfrågor: Miljöpartiet - de gröna BYGGER PÅ V78-V81 (FRÅGA 11) 15 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2656 3. Partiet ej nämnt 3 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 270 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 481 V85481 BARNOMSORG - KDS Loc 782 width 1 MD=6 or GE 9 Partievaluering - barnomsorgsfrågor: Kristen demokratisk samling BYGGER PÅ V78-V81 (FRÅGA 11) 89 1. Partiet nämnt under "har en bra politik i frågan" 2561 3. Partiet ej nämnt 24 5. Partiet nämnt under "har en dålig politik i frågan" 270 6. Uppgift saknas 929 9. Bortfall
VAR 482 SSDSTUDIE NR 0217 Loc 783 width 4 Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0217
VAR 483 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 787 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. November 1988
VAR 484 DELSTUDIE NR 001 Loc 788 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.