Aktiva filter:
Trosa kommun

8 träffar

Uppsala universitet

Gravfält 44 var beläget i före detta betesmark, i en svag östsluttning. Västra delen av gravfältet bestod enligt inventeringsuppgifterna från år 1958 av ca 20 runda stensättningar. Undersökningen omfattade huvudsakligen...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2017-04-04
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Gravfält 44 är beläget i f d betesmark. Västra delen av gravfältet består enligt inventeringsuppgifterna från år 1958 av ca 20 runda stensättningar. Undersökningen omfattade huvudsakligen den s k Posthagen öster om det ...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2016-08-18
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

I oktober 1991 utförde Riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska undersökningar, en förundersökning av RAÄ 294, Trosa-Vagnhärad socken. Den säkra stensättningen visade sig vara en rundad, närmast röselik anläggning m...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2014-09-23
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Undersökningarna föranleddes av en ny sträckning och utbyggnad av E4:an inom Södermanlands län och utfördes under tiden maj 1979 - september 1981. Sammanlagt undersöktes ca 60 000 m2. Flera av fornlämningarna var okända ...

  • Riksantikvarieämbetet UV
Publicerad: 2014-09-22
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

I september 1990 utförde Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, en utredning bestående av specialinventering och provundersökning inom fastigheten Fagerhult 2:10, Trosa-Vagnhärad socken. Inom området fanns endast en registrerad...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2014-09-11
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, genomförde under våren och hösten 1990 en arkeologisk utredning inom fastigheterna Risevid 1:3 och Fänsåker 1:4 i Trosa-Vagnhärads socken, Södermanland. Utredning innefattade fosfatkarteri...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2014-09-10
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Med anledning av en planerad bergtäkt på fastigheten Fredriksdal 2:2 i Trosa-Vagnhärads socken, Trosa kommun, Södermanland, genomförde Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, en särskild utredning i november 2008. Efter en över...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2014-08-12
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Inför bostadsbyggnation på fastigheten Fagerhult 2:10 i västra utkanten av Vagnhärads samhälle, har Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, utfört en förundersökning av en boplats, RAÄ 273. Boplatsen är belägen på en mindre plat...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2014-08-11
Åtkomst till data via SND