Aktiva filter:
Överjärna socken

5 träffar

Uppsala universitet

Men anledning av planerad utbyggnad av väg E4 mellan Vagnhärad och Järna trafikplats, delundersöktes en sandplatå i en dalsänka strax öster om en boplats med skärvstensrösen och skålgropsförekomst (RAÄ 130). Platån omfat...

  • Riksantikvarieämbetet UV
Publicerad: 2016-08-16
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Inför utbyggnad av europaväg E4, sträckan Vagnhärad-Järna utfördes en provundersökning av RAÄ 111:B, en terrass med boplatslämningar, samt en slutundersökning av 111:A, ett gravfält som överlagrade boplatslämningar. Av...

  • Riksantikvarieämbetet UV
Publicerad: 2016-08-15
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

År 1980 totalundersöktes av UV ett gravfält, registrerat som fornlämning nr 53 i Överjärna socken. Enligt fornminnesregistret var gravfältet ca 90x20 meter stort och innehöll 5 fornlämningar. Dessa utgjordes av 2 högar o...

  • Riksantikvarieämbetet UV
Publicerad: 2016-08-11
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Efter besiktning av området befanns fem områden (A-E) kunna utgöra lämpliga boplatslägen, vilka utreddes. I område B påträffades en härd, en härdbotten samt ytterligare boplatsindikationer i form av tre kolkoncentratione...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2014-09-11
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Med anledning av planerad ny sträckning för väg E4 från D-länsgränsen till Järna trafikplats utfördes en arkeologisk delundersökning kring RAÄ 127, en skärvstenshög belägen på en åkerholme. Strax söder, väster och norr o...

  • Riksantikvarieämbetet UV
Publicerad: 2014-08-05
Åtkomst till data via SND