Sök och beställ data

8 träffar

Aktiva filter
Södertälje kommun

Uppsala universitet

Under tolv dagar i oktober 1987 undersöktes och borttogs ett mindre gravfält vid Gerstaberg, Ytterjärna socken, Södermanland (fornlämning 185). Undersökningen genomfördes med anledning av planerad utbyggnad av en ny ansl...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Ladda ner data
Publicerad: 2016-08-17

Uppsala universitet

År 1980 totalundersöktes av UV ett gravfält, registrerat som fornlämning nr 53 i Överjärna socken. Enligt fornminnesregistret var gravfältet ca 90x20 meter stort och innehöll 5 fornlämningar. Dessa utgjordes av 2 högar o...

  • Riksantikvarieämbetet UV
Ladda ner data
Publicerad: 2016-08-11

Uppsala universitet

I samband med projekteringen av den nya sträckningen för södra stambanan mellan Flemmingsberg och Järna, den s k Grödingebanan, har två områden med lämningar efter äldre odling och kolning undersökts. Vid Tyttinge i Gröd...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Ladda ner data
Publicerad: 2015-10-21

Stockholms läns landsting

Stockholms läns folkhälsokohort startades inom Stockholms läns landsting med folkhälsoundersökningar för att informera om determinanter och konsekvenser av betydande bidragande faktorer till den nuvarande sjukdomsbördan....

  • Cecilia Magnusson, Stockholms läns landsting, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Publicerad: 2015-04-27

Uppsala universitet

Efter besiktning av området befanns fem områden (A-E) kunna utgöra lämpliga boplatslägen, vilka utreddes. I område B påträffades en härd, en härdbotten samt ytterligare boplatsindikationer i form av tre kolkoncentratione...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Ladda ner data
Publicerad: 2014-09-11

Uppsala universitet

Med anledning av planerad ny sträckning för väg E4 från D-länsgränsen till Järna trafikplats utfördes en arkeologisk delundersökning kring RAÄ 127, en skärvstenshög belägen på en åkerholme. Strax söder, väster och norr o...

  • Riksantikvarieämbetet UV
Ladda ner data
Publicerad: 2014-08-05

Uppsala universitet

Med anledning av planerad ny sträckning av väg E4 mellan länsgräns D och Järna trafikplats genomfördes en specialinventering och provgrävningar utmed den ca 12 kilometer långa sträckan. Inventeringsarbetet utfördes senso...

  • Riksantikvarieämbetet UV
Ladda ner data
Publicerad: 2014-08-05

Uppsala universitet

Med anledning av utbyggnad av riksväg E4 mellan Vagnhärad och Järna i Södermanland delundersöktes under 1980 RAÄ 88, ett gravfält från yngre järnåldern, av Riksantikvarieämbetets Undersökningsökningsverksamhet. Gravfälte...

  • Riksantikvarieämbetet UV
Ladda ner data
Publicerad: 2014-08-04