Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Tillgänglighetsnivå för data

 • Åtkomst till data via SND
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

Aktiva filter:
Bytomt

25 träffar

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Ombyggnad av elnätet mellan Skälv och Fågeludden

Östergötlands museum utförde under senhösten 2011 och vårvintern 2012 en arkeologisk utredning och en arkeologisk förundersökning i samband med ombyggnad av elnätet i Borgs och Kullerstad socknar, i Norrköpings stads väs...

 • Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2015-01-09
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Himmelstalund

Med anledning av ett påbörjat program- och detaljplanearbete för Himmelstalundsområdet har Östergötlands länsmuseum utfört en arkeologisk utredning etapp 1. Programarbetet syftar till att utreda förutsättningarna för vid...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2014-12-09
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Ersättningsvägar från Kolmården till Kisa

Inför planerade byggnationer av ersättningsvägar till plankorsningar vid järnvägar utförde Östergötlands länsmuseum under våren 2005 en arkeologisk utredning, etapp 1. Utredningen berörde sju olika lokaler i Östergötland...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2014-11-07
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Kallerstad - Mörtlösa

Linköpings kommun har påbörjat en fördjupad översiktsplan för Kallerstad – Mörtlösaområdet. I och med den genomförda utredningen, etapp 1, är hela utredningsområdet besiktigat och bedömt. Tre områden skiljer ut sig som s...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2014-10-29
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Sunds bytomt

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Med anledning av anläggandet av dubbelspår mellan Mjölby och Hallsberg planeras en mindre omläggning av vägen genom Fågelsta samhälle. I samband m...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2013-11-12
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Jordkabelschakt i kulturbygd

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Med anledning av planer på att ersätta luftledningar med jordkabel, har Riksantikvarieämbetet UV Öst genomfört en förundersökning samt fem utredni...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2013-11-05
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Lilla Ullevi

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde i april-juni 2004 en arkeologisk slutundersökning inom en del av RAÄ 325, Lilla Ullevi bytomt, inom kvarteret...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2013-10-30
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatslämningar vid Lilla Ullevi bytomt

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Med anledning av kommande planläggning inom obebyggda delar av kv Glaskulan i Tornbyområdet, Linköpings stad, genomförde Riksantikvarieämbetet UV ...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2013-10-23
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Från järnålder till 1600-tal i Stora Ullevi

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: I oktober 2002 förundersöktes områden som, enligt äldre kartmaterial, ligger inom det som var byn Stora Ullevis (RAÄ 345) ägor, med anledning av p...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2013-10-23
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Borkhult 2:2

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Den arkeologiska utredningen etapp 1 föranleddes av planerat detaljplanarbete inom Borkhult 2:2, Yxnerums socken, Åtvidabergs kommun. Sammanlagt v...

 • Östergötlands museum
Publicerad: 2012-11-26
Åtkomst till data via SND