Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Tillgänglighetsnivå för data

 • Åtkomst till data via SND
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

Aktiva filter:
Husgrund

19 träffar

Kungliga tekniska högskolan

 • Gradmålingsstasjonen i Sorgfjorden: en kulturhistorisk dokumentasjon

Sorgfjordenprojektet var en arkeologisk forskningsexpedition som ägde rum den 8-20 Juli år 2017. Expeditionen genomförde en fullständig dokumentation av lämningarna efter den Rysk-svenska gradmätningsexpeditionen 1898–19...

 • Dag Avango, Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
 • Camilla Winqvist, Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
 • Thor Bjørn Arlov, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • +4
Publicerad: 2020-10-14
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Husgrund och röjningsröse

Inför planerad byggnation på fastigheten Herstadberg 9:1 har Riksantikvarieämbetet, UV Öst utfört en särskild utredning. Utredningen, som genomfördes med hjälp av grävmaskin, resulterade i att RAÄ 8 kunde konstateras utg...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2015-01-22
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Ombyggnad av elnätet mellan Skälv och Fågeludden

Östergötlands museum utförde under senhösten 2011 och vårvintern 2012 en arkeologisk utredning och en arkeologisk förundersökning i samband med ombyggnad av elnätet i Borgs och Kullerstad socknar, i Norrköpings stads väs...

 • Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2015-01-09
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Himmelstalund

Med anledning av ett påbörjat program- och detaljplanearbete för Himmelstalundsområdet har Östergötlands länsmuseum utfört en arkeologisk utredning etapp 1. Programarbetet syftar till att utreda förutsättningarna för vid...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2014-12-09
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Broby-Fagervik, etapp 1

Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm, genomförde under hösten 1992 en utredning, etapp 1, inför kommande dragning av en rikstelekabel mellan Norrköping och Flen, sträckan Broby-Fagervik. Utredningsområdet hade en längd av...

 • Riksantikvarieämbetet UV
Publicerad: 2014-09-30
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Undersökningar längs väg E4

Inom fastigheten Gammelsta 4:3, vid Norrtorp, har en husgrund och en källargrop undersökts. Enligt muntliga uppgifter skulle husgrunden utgöra resterna av en krog. I den nordöstra långsidan av husgrunden hittades en sten...

 • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2014-09-09
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Arkeologisk undersökning av fornlämning 268 och intilliggande källare

Juli 1978 undersöktes fornlämning RAÄ 268 och en intilliggande jordkällare i Lånesta industriområde, Trosa-Vagnhärads socken, Södermanland. Undersökningen föranleddes av ett vägbygge. Fornlämning 268 visade sig vara en n...

 • Riksantikvarieämbetet UV
Publicerad: 2014-08-18
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Tallkärrsberget i Helgona

Med anledning av planer på en bergtäkt har Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Helgona-Ekeby 1:1 i Helgona socken, Södermanland. Vid utredningen registrerades 21 objekt var...

 • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2014-08-11
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Tillfartsväg Skavsta flygplats

Sektor arkeologi vid Sörmlands museum utförde i augusti 2006 en särskild utredning med anledning av en vägutredning för ny tillfartsväg till Skavsta flygplats. Vid inventeringen påträffades fyra stridsvärn och en vägbank...

 • Sörmlands museum, Arkeologi
Publicerad: 2014-08-08
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Naturgas Mellansverige. Avsnitt mot Västerås, deletapp 1

Sektor arkeologi vid Sörmlands museum har under perioden maj-oktober 2006 utfört en särskild utredning, etapp 1, med anledning av att man studerar förutsättningarna för en naturgasledning mot Gävle. Den del av den studer...

 • Sörmlands museum, Arkeologi
Publicerad: 2014-08-07
Åtkomst till data via SND