Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Tillgänglighetsnivå för data

 • Åtkomst till data via SND
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

Aktiva filter:
Odlingslager

11 träffar

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Felbränd keramik och modern teknik

I samband med schaktningar för fjärrkyla i Linköpings innerstad, genomförde Östergötlands länsmuseum sommaren 2001 en arkeologisk förundersökning. Förundersökningen förmodades ge möjlighet att besvara frågor rörande utbr...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2014-10-28
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Sunds bytomt

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Med anledning av anläggandet av dubbelspår mellan Mjölby och Hallsberg planeras en mindre omläggning av vägen genom Fågelsta samhälle. I samband m...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2013-11-12
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: En boplats väster om Kallerstad bytomt

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Inför byggnationen av en biogasanläggning i Kallerstad har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk slutundersökning. Fältarbetet utförd...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2013-10-29
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Kvarteret Ryttaren - förromersk järnålder vid Kungshöga

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under april 2006 en arkeologisk utredning, etapp 2 vid Kungshöga, kvarteret Ryttaren i Mjölby socken och komm...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-22
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatslämningar i Motala och Fågelsta

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde sommaren 2006, med anledning av att Motala kommun skulle lägga om VA-ledning, arkeologisk utredning etapp 2 o...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-22
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Förhistorisk ränna och fossil odling i Sunds medeltida bytomt

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: I samband med nedläggning av ny VA-ledning utfördes en arkeologisk förundersökning nära en tidigare undersökt grav (RAÄ 32:1) vid Askagatan i Fåge...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-22
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: I Louis de Geers trädgård

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst har i augusti 2008 genomfört en arkeologisk förundersökning i kvarteret Stenhuset 7, Norrköpings stad, Östergötland. ...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-22
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Sökschakt i Staby 12:1

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Linköpings kommun har för avsikt att detaljplanera ett område inom Staby 12:1, Rystads socken och med anledning av detta har UV Öst utfört en arke...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-21
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Tomt i Stora Aska by

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst har genomfört en arkeologisk förundersökning i Stora Aska by, Slaka socken, Linköpings kommun. Anledningen var planer...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-21
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Gravfält, skelett och odlingslager vid Kriminalvårdsanstalten i Skänninge

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Inför ombyggnaden av Rv 32 till Rv 50 har en arkeologisk förundersökning utförts av RAÄ 37 och 38, Skänninge stad. Vid undersökningen framkom nio ...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2012-11-21
Åtkomst till data via SND