Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Tillgänglighetsnivå för data

 • Åtkomst till data via SND
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

Aktiva filter:
Stadslager

9 träffar

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Fjärrkyla genom salpeterbruket

Under vintern och våren 2005 genomfördes en arkeologisk förundersökning i samband med schaktningar för fjärrkyla längs Klostergatan, Sturegatan, S:t Larsgatan m fl i Linköping. Hela sträckningen var belägen norr om vad s...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2014-11-28
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Kulturlager i Badhusgatan

I samband med schaktning för nya dagvattenserviser i Badhusgatan och Ågatan inom Linköpings medeltida stadsområde, RAÄ 153, genomfördes en antikvarisk kontroll. Schaktet i Ågatan berörde enligt uppgift från uppdragsgivar...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2014-11-24
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Parkeringsinformation i Linköping

I samband med schaktning för informationstavlor med tillhörande el- och fiberkablar i Linköping längs Vasavägen - Klostergatan och Storgatan samt invid Norrköpingsvägen inom fastigheten Kallerstad 1:4 genomfördes en arke...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2014-11-07
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Elkabel genom Norrköping, del 2

I samband med schaktningar för el mellan kvarteret Triangeln och kvarteret Sektorn i Norrköping utfördes flera antikvariska kontroller i form av schaktövervakning. Arbetena har delats upp i flera delar varav detta är del...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2014-10-30
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Varmbadet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Sektor arkeologi vid Sörmlands museum har under år 2001 utfört en arkeologisk förundersökning i kvarteret Varmbadet, inom Nyköpings gamla stadsomr...

 • Sörmlands museum, Arkeologi
Publicerad: 2014-08-05
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Invid Ådala

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i juni 2006 en arkeologisk förundersökning inom kv Daggkåpan 16 inför planerad nybyggnation. Kvarteret är ...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-22
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Under Brücks fabriks AB Tunnbindaregatan

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Med anledning av utbyggnad av fjärrvärme i Tunnbindaregatan gjorde RAÄ UV Öst i september 2006 en förundersökning i form av en antikvarisk kontrol...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-22
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Sviestads gamla bytomt

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde hösten 2007 en arkeologisk förundersökning inom kv Hackefors 5:1, Navet 6 och 14, Linköpings stad och kommu...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-22
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Borgmästaregatan m fl

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Förundersökningen skedde i form av en antikvarisk kontroll och föranleddes av renovering av VA-nätet i gatorna runtom kv Banken i centrum av det m...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-21
Åtkomst till data via SND