SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

Den nationella SOM-undersökningen 2019

SND-ID: 2020-111

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Alternativ titel

Riks-SOM 2019

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst.

Den nationella SOM-undersökningen fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier. Ett stort antal frågor om politik, samhälle och medier samt social bakgrund finns med i alla undersökningar, men frågeformulären har ibland något olika inriktningar.

Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner. I undersökningen deltar också externa parter, via särskilda forskningsprojekt. För 2019 gäller det exempelvis Kulturdepartementet, Myndigheten för vård och omsorgsanalys och Försäkringskassan.

2019 års undersökning utgjordes av sex parallella riksrepresentativa delundersökningar där datainsamlingen genomfördes parallellt enligt en gemensam fältplan. De sex formulären innehåller många gemensamma frågor,

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Göteborg - dnr 130-15

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Sex randomiserade delurval om vardera 3500 personer.

Tidsperiod(er) som undersökts

2019

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

POLITIK, VETENSKAP OCH TEKNOLOGI, SAMHÄLLE OCH KULTUR, Energi och naturresurser, Val, Regering, politiska system och organisationer, Politiska beteenden och attityder, Välfärdspolitik, HÄLSA, Inkomster, egendom och investeringar/sparande, Allmän hälsa och välbefinnande, Socialt beteende och attityder, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier), Medie- och kommunikationsvetenskap, Medievetenskap, Annan samhällsvetenskap, Övrig annan samhällsvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Ulrika Andersson, Anders Carlander & Patrik Öhberg (red) (2020). Regntunga skyar. Göteborgs universitet: SOM-institutet. https://www.gu.se/som-institutet/resultat-och-publikationer/bocker/regntunga-skyar
Länk
ISBN: 9789189673472

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den nationella SOM-undersökningen 2019

Version 1

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2021). Den nationella SOM-undersökningen 2019. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/4jkm-zr65

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-09-16–2019-12-16
  • Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator
  • Urvalsstorlek: 21000
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 10382
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 550
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

861

Antal individer/objekt

10068

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

49%

Ingår i samling hos SND

De nationella SOM-undersökningarna

Publicerad: 2021-04-01