Hälsosam 1997-2001. En riktad hälsoundersökning av kvinnor i barnomsorgen Huddinge kommun

SND-ID: 2020-13

Skapare/primärforskare

Carl-Erik Håkanson - Huddinge Kommun, Personalhälsan

Berit Tärnell - Huddinge kommun, Personalhälsan

Tore Hällström - Karolinska Institutet, Huddinge universitetssjukhus, avdelning M57

Kerstin Olson - Hudddinge kommun

Beskrivning

Projekt Hälsosam är en opublicerad riktad kartläggning av hälso- och arbetsmiljöfaktorer hos en yrkesgrupp kvinnor i Huddinge kommun (1997-2001).

Studien initierades av kommunens företagsläkare som ansåg att de anställda inom barnomsorgen var en hälsomässigt utsatt grupp kvinnor. Huddinge kommuns Arbetsmiljökommitté (1997) beslöt att låta Företagshälsovården genomföra en riktad undersökning med kommunens företagsläkare som ansvarig projektledare.

Projektet presenteras med två dokument, dokument Hälsosam och dokument Intervention 4.

Undersökningarna genomfördes i två steg. Under hösten 1997 genomfördes ett Fältarbete (97-09-01) av tre sjukskötersketeam som besökte kommunens aktuella skolor, förskolor och fritidshem. Vid personliga möten med skötersketeamen undersöktes 1162 kvinnor med 19 olika yrkesroller inom barnomsorgen.

Under åren 1997- 2001 genomfördes fyra interventioner till två identifierade riskgrupper, kvinnor med BMI 30 och högre samt kvinnor med LDL-Kolesterol 4,5 och högre:
1. Kostintervention riktad ti

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Huddinge kommun

Diarienummer hos huvudman

KS 2019/3235.116

Ansvarig institution/enhet

Personalavdelningen Huddinge kommun

Finansiering 1

 • Finansiär: Huddinge kommun
 • Diarienummer hos finansiär: KS 2019 / 3235. 116

Finansiering 2

 • Finansiär: Land- och Sjöfonden, Svenska Försäkringsföreningen
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Stockholm - dnr 288/ 99 (Intervention 4)

Stockholm - dnr 257.97 (Projekt Hälsosam)

Metod och tidsperiod

Population

En riktad hälsoundersökning av 1162 kvinnor anställda i barnomsorgen Huddinge kommun.

Studiedesign

Experimentell studie

Diagnostisk studie

Beskrivning av studiedesign

Design: beskrivande, analyserande, interventivt, utvecklande. Fältarbete på arbetsplatser, intervjuer, kroppsmätning, blodprov, enkäter, plus 4 interventioner. Huvudmål: identifiera riskgrupper för hjärt-och kärlsjukdomar.

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Urval 1: Kvinnliga anställda inom barnomsorgen i Huddinge kommun. Hela yrkesgruppen med 19 olika yrkesroller, där samtliga deltar i undersökningen. Av 1294 personer exkluderades 48 män. 1162 kvinnor deltar under Fältarbetet 1997. Missing 84 kvinnor.
Mellan åren 1997-1998 slutar 79 kvinnor sin anställning i barnomsorgen.

Urval 2: Identifierade riskgrupper för hjärt-kärlsjukdomar: Kvinor med BMI 30 och högre, kvinnor med LDL-kolesterol 4,5 och högre, samt kvinnor med psykisk ohälsa tex depression.

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-04-01 – 2001-12-30

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Huddinge kommun

Publikationer

Stahre, L., Tärnell, B., Håkanson, C. E., & Hällström, T. (2007). A randomized controlled trial of two weight-reducing short-term group treatment programs for obesity with an 18-month follow-up. International journal of behavioral medicine, 14(1), 48–55. https://doi.org/10.1007/BF02999227
DOI: https://doi.org/10.1007/BF02999227

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Hälsosam 1997-2001. En riktad hälsoundersökning av kvinnor i barnomsorgen Huddinge kommun

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Innehåller data för :
- Fältarbete (1997)
- Enkätundersökning: 1. (1997), 2. (1998) 2B. (2000) och 3. Enkät 3 (3-7) (2000-2001)
- Intervention 1: Kostintervention. Kostinformation till hela populationen muntligt och skriftligt (1997)
- Intervention 2: Dagboksförd motion under tre månader. Riktad till riskgrupp LDL-kolesterol 4,5 och högre samt BMI 30 och högre. (1998)
- Internvention 3: Pravacholbehandling till riskgrupp, LDL-kolesterol > 4,5 (1999-2000)
- Intervention 4: Ett tio-veckors utbild

... Visa mer..

Version 1

Citering

Carl-Erik Håkanson, Berit Tärnell, Tore Hällström, Kerstin Olson. Huddinge kommun (2020). Hälsosam 1997-2001. En riktad hälsoundersökning av kvinnor i barnomsorgen Huddinge kommun. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/rh12-2929

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Stillbild

Skapare/primärforskare

Carl-Erik Håkanson - Huddinge Kommun, Personalhälsan

Berit Tärnell - Huddinge kommun, Personalhälsan

Tore Hällström - Karolinska Institutet, Huddinge universitetssjukhus, avdelning M57

Kerstin Olson - Hudddinge kommun

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-04-28 – 2001-12-01

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-09-01–1997-12-15
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-07-01–1998-09-30
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-07-01–1998-09-30
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
... Visa mer..

Antal individer/objekt

1162

Dataset 2
Hälsosam 1997-2001: Intervention 4 (1999-2001)

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Samtliga kvinnor med BMI 30 och högre erbjöds att delta i ett av två utbildningsprogram riktade till viktreducering. Utbildningen innehåller två olika program och deltagarna fördelas via lottning.
Det ena programmet bygger på en psykoedukativ metod och leds av en utbildad kognitiv betendevetare. Det andra programmet leds av personalhälsans företagsläkare i Huddinge kommun. Inledningsvis består riskgruppen med BMI 30 och högre av 136 kvinnor. Med ett brev (1999 09 15) tillfrågades 97 kvinnor om

... Visa mer..

Version 1

Citering

Carl-Erik Håkanson, Berit Tärnell, Tore Hällström, Kerstin Olson. Huddinge kommun (2020). Hälsosam 1997-2001: Intervention 4 (1999-2001) . Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/r8ae-kz42

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Carl-Erik Håkanson - Huddinge Kommun, Personalhälsan

Berit Tärnell - Huddinge kommun, Personalhälsan

Tore Hällström - Karolinska Institutet, Huddinge universitetssjukhus, avdelning M57

Kerstin Olson - Hudddinge kommun

Tidsperiod(er) som undersökts

1999-09-15 – 2001-12-31

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-09-15–2000-06-21
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-09-15–2000-06-21
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

126

Antal individer/objekt

43

Publicerad: 2020-11-23
Senast uppdaterad: 2021-10-29