Policy issue interdependency and the formation of collaborative networks

SND-ID: 2020-168

Skapare/primärforskare

Johanna Hedlund - Stockholms Universitet, Stockholms Resilienscentrum orcid

Beskrivning

Studien undersöker två nätverk av beslutsfattande aktörer och vattenfrågor. Med hjälp av data från två vattenvårdsförbund aktiva i vattenförvaltningen av Norrströms avrinningsområde, Sverige, undersöker vi om och hur vattenfrågor och vattenfrågors interdependens påverkar aktörers val av samverkanspartner.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Stockholms Resilienscentrum

Medverkande

Örjan Bodin - Stockholms Universitet, Stockholms Resilienscentrum orcid

Daniel Nohrstedt - Uppsala Universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Finansiering 1

  • Finansiär: FORMAS, FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-01137

Finansiering 2

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-04263
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-05-01 – 2020-10-28

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Norrströms avrinningsområde (Mälaren och Hjälmaren), Sverige

Publikationer

Hedlund J., Bodin Ö., Nohrstedt D. (2020) Policy issue interdependency and the formation of collaborative networks. People and Nature.
: Not published yet

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Policy issue interdependency and the formation of collaborative networks

Beskrivning

Det här datasetet innehåller nätverksdata i två lager bestående av två typer av noder (aktörer och vattenfrågor) och länkar mellan dem. Det anonymiserade datasetet består av två sociala nätverk (sociomatriser) som beskriver policyaktörers samverkan genom utbyte av information. Ett nätverk är för Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) och ett är för Hjälmarens vattenvårdsförbund (HVVF). De sociala nätverken är beskrivna som A-filer, och är binära (1 eller 0 - antingen har aktörerna en länk i nätverke

... Visa mer..

Version 1

Citering

Johanna Hedlund. Stockholms universitet (2020). Policy issue interdependency and the formation of collaborative networks. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/22y8-p614

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Johanna Hedlund - Stockholms Universitet, Stockholms Resilienscentrum orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-05-01 – 2019-03-01

Datainsamling

  • Beskrivning av insamlingsmetod: Insamlingsmetod: Egenadministrerad enkät
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-05-01–2019-03-01

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell 4.0 Internationell (CC BY-NC 4.0)
Publicerad: 2020-10-30