Närståendes delaktighet i vården av äldre personer på särskilt boende - en pre-post icke-randomiserad utbildnings utvärdering, med användande av inom-grupps och individ person-nivås jämförelser

SND-ID: 2020-180

Skapare/primärforskare

Albert Westergren - Högskolan Kristianstad, Fakulteten för Hälsovetenskap orcid

Beskrivning

Ett instrument, "Anhörigas Delaktighet i Vårdandet" med två delskalor: Kommunikation och Tillit; och Samarbete i Vårdandet, jämförs inom grupper (kontroll och interventionsgrupp) före och efter en utbildningsintervention. Jämförelser görs av dels råpoäng men även av linjära poäng. Signifikans på individuell person-nivå ges.

Projektet implementerade en utbildningsintervention på 30 särskilda boenden. Interventionen riktade sig till personalen och bestod av fem 2-timmars seminarier med fokus på kunskap och färdigheter nödvändiga för en evidensbaserad praktik. Innehållet baserades på fundamentala principer för palliativ vård. Ämnena som togs upp vid varje seminarier var: 1) palliativ ansats och värdig vård; 2) närstående till äldre personer i särskilt boende; 3) existens och döende; 4) symtomlindring; 5) samverkan i vårdandet.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Högskolan Kristianstad

Ansvarig institution/enhet

Fakulteten för Hälsovetenskap

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Lund - dnr 2015/69

Metod och tidsperiod

Population

Anhöriga till äldre personer på särskilt boende.

Studiedesign

Observationsstudie

Beskrivning av studiedesign

En pre-post icke-randomiserad kontroll- och interventionsgrupps utvärdering

Urvalsmetod

Övrigt
Konsekutivit
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Skåne

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ahlstrom, G., Nilsen, P., Benzein, E., Behm, L., Wallerstedt, B., Persson, M., & Sandgren, A. (2018). Implementation of knowledge-based palliative care in nursing homes and pre-post post evaluation by cross-over design: a study protocol. BMC Palliative Care, 17, Article 52. https://doi.org/10.1186/s12904-018-0308-2
URN: urn:nbn:se:liu:diva-147414
DOI: https://doi.org/10.1186/s12904-018-0308-2

Westergren, A., Behm, L., Lindhardt, T., Persson, M., & Ahlström, G. (2020). Measuring next of kin’s experience of participation in the care of older people in nursing homes. PLoS ONE, 15(1). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228379
URN: urn:nbn:se:hkr:diva-20345
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228379

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Närståendes delaktighet i vården av äldre personer på särskilt boende - en pre-post icke-randomiserad utbildnings utvärdering, med användande av inom-grupps och individ person-nivås jämförelser

Beskrivning

SPSS datafil med kön, ålder, kontroll/interventionsgrupp, råpoäng på en totalskala (NoK-PiC) samt för subskalorna (CaT och CiC) före och efter utbildningsintervention. I filen finns även omräkning till linjariserade poäng med standardfel, samt beräkning av individuell person-nivås signifikans.

Tomma celler innebär att frågorna ej är besvarade

Version 1

Citering

Albert Westergren. Högskolan Kristianstad (2020). Närståendes delaktighet i vården av äldre personer på särskilt boende - en pre-post icke-randomiserad utbildnings utvärdering, med användande av inom-grupps och individ person-nivås jämförelser. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/bknc-4277

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Albert Westergren - Högskolan Kristianstad, Fakulteten för Hälsovetenskap orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Datakälla: Forskningsdata

Variabler

40

Antal individer/objekt

203

Publicerad: 2020-12-16