Hantering och rutiner av fårflocken med fokus på lammhälsa – en studie bland fårbönder i Etiopiska höglandet

SND-ID: 2020-185

Skapare/primärforskare

Elisabeth Genfors - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Renée Båge - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Ulf Magnusson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Barbara Wieland - International Livestock Research Institute, Animal and Human Health orcid

International Livestock Research Institute, Animal and Human Health rorId

Beskrivning

Förebyggande djurhälsovård och djurhälsovårdsrutiner utförs för att förebygga sjukdom och eventuell påföljande död hos djur, oavsett vilken art det rör. För att förbättra hälsostatus och överlevnad hos unga djur bör förebyggande hälsoåtgärder sättas in redan vid betäckning av modern, och sedan fortgå under hennes dräktighet, förlossning samt under de första månaderna av den unga individens liv.

Lammdödlighet i Etiopien har vid upprepade observationer rapporterats vara hög. Den här studien ämnar att utreda relationen mellan befintliga djurhälsovårdsrutiner och förekomst av lammdödlighet i berörda flockar. Studiepopulationen bestod av Etiopiska småbrukande fårbönder, och datan samlades in via personliga intervjuer som strikt följde ett för ändamålet utformat frågeformulär. Målet med datan är att på ett kvalitativt sätt beskriva och dokumentera förekommande rutiner och förutsättningar som bönderna haft under det gångna året.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.kv.2022.4.4-196

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kliniska vetenskaper

Finansiering

  • Finansiär: CGIAR
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-09-01 – 2019-11-30

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Etiopien, Subsahariska Afrika

Geografisk beskrivning: -

Publikationer
Dataset
Förekommande hälsorutiner i fårflockar bland småbrukande fårbönder i Etiopiska höglandet

Beskrivning

Datasetet består av en datafil (6227 rader × 124 kolumner) med enkätsvar. För mer information om enkät och ingående variabler, se dokumentationsfiler. Dokumentationsfilerna innehåller beskrivningar av datasetet, men även det frågeformulär som intervjuerna baserades på samt ett dokument som ger ytterligare fördjupad förklaring till en del datatermer i datasetet.

Frågeformuläret är utformat för att samla in data om vanligt förekommande fårhälsorutiner. Det togs fram av inom ämnet kunniga perso

... Visa mer..

Version 1

Citering

Elisabeth Genfors, Renée Båge, Ulf Magnusson, Barbara Wieland, International Livestock Research Institute, Animal and Human Health. Sveriges lantbruksuniversitet (2023). Förekommande hälsorutiner i fårflockar bland småbrukande fårbönder i Etiopiska höglandet. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/arqm-vq14

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Elisabeth Genfors - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Renée Båge - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Ulf Magnusson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Barbara Wieland - International Livestock Research Institute, Animal and Human Health orcid

International Livestock Research Institute, Animal and Human Health rorId

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-09-01–2019-12-04
  • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
  • Tidsupplösning: 3 månad
Publicerad: 2023-01-18
Senast uppdaterad: 2023-01-19