VIPVIZA Visualisering av tyst åderförkalkning för effektivare och mer jämlik prevention och minskad förtida död i hjärtkärlsjukdom ─ en randomiserad kontrollerad studie integrerad i rutinsjukvård i Västerbotten

SND-ID: 2020-204

Alternativ titel

VIPVIZA

Skapare/primärforskare

Ulf Näslund - Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin

Margareta Norberg - Umeå universitet, Institutionen för Epidemiologi och global hälsa orcid

Patrik Wennberg - Umeå universitet, Familjemedicin

Christer Grönlund - Umeå universitet, Institutionen för Strålningsvetenskaper

Per Wester - Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin

... Visa mer..

Beskrivning

Projektets syfte är att utveckla bättre metoder för prevention av hjärtkärlsjukdom. Den bygger på hypotesen att bildbaserad information om subklinisk åderförkalkning (i) ökar precisionen i bedömningen av risk för hjärtkärlsjukdom, (ii) förbättrar kommunikationen och förståelsen av risken, och som en följd (iii) ökar motivation för och följsamhet till evidensbaserad läkemedelsbehandling och levnadsvaneförändring.

3500 friska deltagare med låg/måttlig risk för hjärtkärlsjukdom har, utöver konventionell riskfaktorbedömning och prevention inom ramen för Västerbottens Hälsoundersökningar, under 2013-2016 genomgått ultraljudsundersökning av halskärlen och randomiserats till två grupper. I interventionsgruppen informerades deltagaren och hens läkare med bild och grafik i färg om individens subkliniska åderförkalkning. Till kontrollgruppen gavs ingen information om ultraljudsresultaten. Uppföljning efter 1, 3 och 6 år omfattar provtagning avseende kliniska riskfaktorer, blodprov för analys av biomarkörer, omfattande enkäter samt intervjuer.

Efter 3 och 6 år upprepades ultraljudsundersökningen och

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin

Medverkande

Wolfgang Lohr - Umeå Universitet, Institutionen för Epidemiologi och global hälsa

Finansiering 1

 • Finansiär: Svenska Läkarsällskapet
 • Diarienummer hos finansiär: 405351, 503111

Finansiering 2

 • Finansiär: Hjärt och Lungfonden
 • Diarienummer hos finansiär: Dnr 20150369, 20170481)

Finansiering 3

 • Finansiär: SKANDIA Risk & Hälsa

Finansiering 4

 • Finansiär: Visare Norr
 • Diarienummer hos finansiär: 465621, 561591, 741711, 931135

Finansiering 5

 • Finansiär: Carl Bennet Ltd, Sweden
... Visa mer..
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Medicinska data på individnivå

Kodnyckel existerar

Ja

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr Dnr 2011-441-31M. Amendments:Dnr 2012-463-32M, Dnr 2013-373-32M, Dnr 2016-245-32M, Dnr 2017-95-32M, Dnr 2018-182-32, Dnr 2018-482-32M, Dnr 2019-0691, Dnr Ö 23-2020/3.1

Metod och tidsperiod

Population

Friska personer i åldern 40-60 år med låg/måttlig risk för hjärtkärlsjukdom

Studiedesign

Randomiserad kontrollerad studie (RCT)

Beskrivning av studiedesign

PROBE

Urvalsmetod

Övrigt
Personer med minst en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom påvisat vid deltagande i Västerbottens Hälsoundersökningar. Kriterier: 1) Ålder 40 år och minst en förstagradssläkting med känd hjärtkärlsjukdom före 60 års ålder 2) ÅLder 50 år och minst en av följande: Minst en förstagradssläkting med känd hjärtkärlsjukdom före 60 års ålder, bukfetma, högt blodtryck, diabetes, LDL-kolesterol minst 4.5 mmol/l , rökning. 3) Ålder 60 år.
Exklusionskriterium: Förträngning mer än 50% av en halsartär

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-04-29 – pågående

Studie kopplad till biobank

Ja

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Västerbottens län

Geografisk beskrivning: Region Västerbotten

Högsta geografiska enhet

Region

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bengtsson, A., Norberg, M., Ng, N., Carlberg, B., Grönlund, C., Hultdin, J., ... & Näslund, U. (2021). The beneficial effect over 3 years by pictorial information to patients and their physician about subclinical atherosclerosis and cardiovascular risk: Results from the VIPVIZA randomized clinical trial. American Journal of Preventive Cardiology, 7, 100199.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajpc.2021.100199

Vanoli, D. (2017). Vascular ultrasound for the assessment of carotid atherosclerosis [PhD dissertation, Umeå University]. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-139538
ISBN: 978-91-7601-748-7
URN: urn:nbn:se:umu:diva-139538

Vanoli, D., Lindqvist, P., Wiklund, U., Henein, M., & Näslund, U. (2013). Fully automated on-screen carotid intima-media thickness measurement : a screening tool for subclinical atherosclerosis. Journal of Clinical Ultrasound, 41(6), 333–339. https://doi.org/10.1002/jcu.22041
URN: urn:nbn:se:umu:diva-78429
DOI: https://doi.org/10.1002/jcu.22041

Bengtsson, A., Lindvall, K., Norberg, M., & Fhärm, E. (2021). Increased knowledge makes a difference!–general practitioners’ experiences of pictorial information about subclinical atherosclerosis for primary prevention: an interview study from the VIPVIZA trial. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 39(1), 77-84.
DOI: https://doi.org/10.1080/02813432.2021.1882083.
URN: urn:nbn:se:umu:diva-78429

Vanoli, D., Wiklund, U., Lindqvist, P., Henein, M., & Näslund, U. (2014). Successful novice’s training in obtaining accurate assessment of carotid IMT using an automated ultrasound system. European Heart Journal Cardiovascular Imaging, 15(6), 637–642. https://doi.org/10.1093/ehjci/jet254
DOI: https://doi.org/10.1093/ehjci/jet254
URN: urn:nbn:se:umu:diva-91057

Lindahl, B., Norberg, M., Johansson, H., Lindvall, K., Ng, N., Nordin, M., Nordin, S., Näslund, U., Persson, A., Vanoli, D., & Schulz, P. J. (2020). Health literacy is independently and inversely associated with carotid artery plaques and cardiovascular risk. European Journal of Preventive Cardiology, 27(2), 209–215. https://doi.org/10.1177/2047487319882821
DOI: https://doi.org/10.1177/2047487319882821
URN: urn:nbn:se:umu:diva-165791

Nyman, E., Vanoli, D., Näslund, U., & Grönlund, C. (2020). Inter-sonographer reproducibility of carotid ultrasound plaque detection using Mannheim consensus in subclinical atherosclerosis. Clinical Physiology and Functional Imaging, 40(1), 46–51. https://doi.org/10.1111/cpf.12602
DOI: https://doi.org/10.1111/cpf.12602
URN: urn:nbn:se:umu:diva-165443

Näslund, U., Ng, N., Lundgren, A., Fhärm, E., Grönlund, C., Johansson, H., Lindahl, B., Lindahl, B., Lindvall, K., Nilsson, S. K., Nordin, M., Nordin, S., Nyman, E., Rocklöv, J., Vanoli, D., Weinehall, L., Wennberg, P., Wester, P., & Norberg, M. (2019). Visualization of asymptomatic atherosclerotic disease for optimum cardiovascular prevention (VIPVIZA) : a pragmatic, open-label, randomised controlled trial. The Lancet, 393(10167), 133–142. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32818-6
DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32818-6
URN: urn:nbn:se:umu:diva-154318

Nyman, E., Lindqvist, P., Näslund, U., & Grönlund, C. (2018). Risk Marker Variability in Subclinical Carotid Plaques Based on Ultrasound is Influenced by Cardiac Phase, Echogenicity and Size. Ultrasound in medicine & biology, 44(8), 1742–1750.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2018.03.013

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Hemsida

Kontakt

Dataset 1
VIPVIZA - Inkluderade deltagare

Beskrivning

Inkluderade deltagare. Datum för informerat samtycket. Datum för inkludering (=datum för ultraljudsundersökning vid baslinjen). Randomiseringsgrupp. Deltagande i baslinjen, 1 år, 3 år och 6 år. Antal dagar mellan provtagning i VIP och provtagningarna vid uppföljningar efter 1 år, 3 år och 6 år

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Margareta Norberg - Umeå universitet, Institutionen för Epidemiologi och global hälsa orcid

Ulf Näslund - Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin

Patrik Wennberg - Umeå universitet, Familjemedicin

Umeå Universitet, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin

Tidsperiod(er) som undersökts

2013 – pågående

Datainsamling 1

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-01-19
 • Instrument: Fallrapporteringsformulär
 • Datakälla: Forskningsdata

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Biologiska provtagningar
 • Instrument:

Variabler

16

Antal individer/objekt

3532

Dataset 2
VIP baslinje

Beskrivning

Variabler från deltagande i Västerbottens Hälsoundersökningar (Västerbotten Intervention Programme, VIP): Kliniska riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och
Enkätdata från VIP-enkäten (HÄLSOUNDERSÖKNING HJÄRTA - KÄRL - DIABETES) som omfattar: demografi, socioekonomi, hälsa, medicinering avseende prevention av hjärtkärlsjukdom, livskvalitet (RAND36), levnadsvanor, socialt stöd (ISSI), arbetsrelaterad stress (Karasek).

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Ulf Näslund - Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin

Margareta Norberg - Umeå universitet, Institutionen för Epidemiologi och global hälsa orcid

Patrik Wennberg - Umeå universitet, Familjemedicin

Nawi Ng - Göteborgs universitet, INstitutet för medicin, Sahlgrenska akademin

Johan Hultdin - Umeå universitet, Institutionen för Medicinsk biovetenskap

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

2012 – 2016

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-04-11–2016-06-01
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar

Variabler

444

Antal individer/objekt

3532

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

100%

Dataset 4
Kliniska riskfaktorer och levnadsvanor efter 1 år

Beskrivning

Kliniska riskfaktorer, levnadsvanor förebyggande medicinering, livskvalitet.
Samma provtagningar (utom oral glukosbelastning endast fasteblodsocker), och enkätfrågor angående levnadsvanor , livskvalitet och medicinering som i VIP enkäten vid baslinjen.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Ulf Näslund - Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin

Margareta Norberg - Umeå universitet, Institutionen för Epidemiologi och global hälsa orcid

Patrik Wennberg - Umeå universitet, Familjemedicin

Nawi Ng - Göteborgs universitet, INstitutet för medicin, Sahlgrenska akademin

Johan Hultdin - Umeå universitet, Institutionen för Medicinsk biovetenskap

... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-05-08–2017-11-01
 • Datakälla: Forskningsdata

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Biologiska provtagningar
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-05-08–2017-11-01
 • Datainsamlare: Umeå University
 • Datakälla: Forskningsdata

Variabler

203

Antal individer/objekt

3175

Dataset 5
Kliniska riskfaktorer och levnadsvanor efter 3 år

Beskrivning

Kliniska riskfaktorer, levnadsvanor förebyggande medicinering, livskvalitet.
Samma provtagningar (ej oral glukosbelastning endast fasteblodsocker), och enkätfrågor angående levnadsvanor , livskvalitet och medicinering som i VIP enkäten vid baslinjen.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Ulf Näslund - Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin

Margareta Norberg - Umeå universitet, Institutionen för Epidemiologi och global hälsa orcid

Patrik Wennberg - Umeå universitet, Familjemedicin

Nawi Ng - Göteborgs universitet, INstitutet för medicin, Sahlgrenska akademin

Johan Hultdin - Umeå universitet, Institutionen för Medicinsk biovetenskap

... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-01-16–2019-06-14

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-01-16–2019-06-14

Variabler

272

Antal individer/objekt

3138

Dataset 6
Utraljudsundersökning baslinjen

Beskrivning

Ultraljudsundersökning av halsartärerna med mätning av Kärlväggstjocklek mätt enl standardiserat protokoll i flera projektioner och identifierade plack, samt information till interventionsgruppen avseende vaskulär ålder och förekomst av plack

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Ulf Näslund - Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin

Christer Grönlund - Umeå universitet, Institutionen för Strålningsvetenskaper

Per Wester - Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin

Umeå Universitet, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-04-27–2016-06-07
 • Instrument: En bärbar ultraljudsmaskin
 • Datakälla: Forskningsdata

Variabler

39

Antal individer/objekt

3532

Dataset 7
Utraljudsundersökning efter 3 år

Beskrivning

Ultraljudsundersökning av halsartärerna med mätning av Kärlväggstjocklek mätt enl standardiserat protokoll i flera projektioner och identifierade plack, samt information till interventionsgruppen avseende vaskulär ålder och förekomst av plack

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Ulf Näslund - Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin

Christer Grönlund - Umeå universitet, Institutionen för Strålningsvetenskaper

Per Wester - Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin

Umeå Universitet, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-09-05–2019-05-28
 • Instrument: Portabel ultraljudsmaskin
 • Datakälla: Forskningsdata

Variabler

37

Antal individer/objekt

3154

Dataset 8
Psykologiska faktorer (Problemhantering), baslinjen

Beskrivning

Validerade instrument avseende psykologiska faktorer av betydelse för utveckling av hjärtkärlsjukdom Exempel: Hälsolitteracitet, ångest/depression, coping mekanismer, generell self efficacy, optimism/pessimism .
Självskattad risk för hjärtkärlsjukdom och specific self efficacy.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Margareta Norberg - Umeå universitet, Institutionen för Epidemiologi och global hälsa orcid

Steven Nordin - Umeå universitet, Institutionen för psykologi

Bernt Lindahl - Umeå universitet, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin

Umeå Universitet, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-04-29–2016-06-07
 • Instrument: Brief Cope - Självskattningsformat för att mäta effektiva och ineffektiva sätt att hantera stressande livshändelser
 • Instrument: GSE - Självskattning av generell self efficacy, individens tilltro till egen förmåga att utföra handlingar för att uppnå mål. för att bemästra
 • Instrument: LOT-R - Självskattningsformulär avseende individens disposition för optimism/pessimism
 • Instrument: HADS - Självskattningsformulär avseende ångest (delskala HADS-ångest, 7 frågor) och depression (delskala HADS-depression, 7 frågor)
 • Instrument: Självskattad risk för hjärtkärlsjukdom - VAS-skala
 • Instrument: Brief Health Literacy Screen (BHLS) - Tre frågor om självskattad hälsolitteracitet enl Chew
 • Datakälla: Forskningsdata
Dataset 9
Psykologiska faktorer och reaktioner på VIPVIZA interventionen (Problemhantering), efter 3 år

Beskrivning

Validerade instrument avseende psykologiska faktorer av betydelse för utveckling av hjärtkärlsjukdom Exempel: Hälsolitteracitet, ångest/depression, coping mekanismer, generell self efficacy, optimism/pessimism, .
Självskattad risk för hjärtkärlsjukdom, specifik self efficacy, attityder till levnadsvanor, Interventionsgruppen: Reaktioner och effekter av ultraljudsrapporten .

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Margareta Norberg - Umeå universitet, Institutionen för Epidemiologi och global hälsa orcid

Steven Nordin - Umeå universitet, Institutionen för psykologi

Bernt Lindahl - Umeå universitet, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin

Umeå Universitet, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-09-05–2019-05-28
 • Instrument: GSE - Självskattning av generell self efficacy, individens tilltro till egen förmåga att utföra handlingar för a
 • Instrument: LOT-R - Självskattningsformulär avseende individens disposition för optimism/pessimism
 • Instrument: Brief Cope - Självskattningsformulär för att mäta effektiva och ineffektiva sätt att hantera stressande livshändelser
 • Instrument: Specific VIPVIZA frågor - Self-rated CVD rik, specific self-efficacy, attityder och normer ang levnadsvanor. Till interventionsgruppen: Emotionella och kognitiva reaktioner på interventionen
 • Instrument: BHLS - Tre frågor om självskattad hälsolitteracitet, enl Chew
 • Instrument: HADS - Självskattningsformulär avseende ångest (delskala HADS-ångest, 7 frågor) och depression (delskala HADS-depression, 7 frågor)
 • Instrument: SMBQ - Enkät för att undersöka utmattning.
Dataset 10
Läkemedelsregistret

Beskrivning

Alla läkemedel som hämtas ut mot recept på apotek

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Ulf Näslund - Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin

Margareta Norberg - Umeå universitet, Institutionen för Epidemiologi och global hälsa orcid

Bo Carlberg - Umeå universitet, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin

Maria Sjölander - Umeå universitet, Institurionen för Integrativ medicinsk biologi

Umeå Universitet, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-01-02–2020-09-30
Dataset 11
VIP historiska data 10 år före baslinjen

Beskrivning

Samma data som i baslinjen insamlades via Västerbottens Hälsoundersökningar (VIP): Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom (provt analyserade), frågeformulär ang hälsa, levnadsvanor, livskvalitet, demografi, socioekonomi, levnadsförhållanden, medicinering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Margareta Norberg - Umeå universitet, Institutionen för Epidemiologi och global hälsa orcid

Patrik Wennberg - Umeå universitet, Familjemedicin

Johan Hultdin - Umeå universitet, Institutionen för Medicinsk biovetenskap

Maria Wennberg - Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin

Umeå Universitet, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000–2009
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 2

Dataset 12
VIP historiska data 20 år före baslinjen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Ulf Näslund - Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin

Margareta Norberg - Umeå universitet, Institutionen för Epidemiologi och global hälsa orcid

Patrik Wennberg - Umeå universitet, Familjemedicin

Maria Wennberg - Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin

Anders Själander - Umeå universitet, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin

... Visa mer..

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992–1998
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar
Dataset 13
Värnpliktsregistret, mönstringsdata

Beskrivning

Fysisk och psykologisk testning vid mönstring. Endast män, i åldern ca 18-21 år.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Margareta Norberg - Umeå universitet, Institutionen för Epidemiologi och global hälsa orcid

Patrik Wennberg - Umeå universitet, Familjemedicin

Steven Nordin - Umeå universitet, Institutionen för psykologi

Umeå Universitet, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank
 • Datainsamlare: Riksarkivet
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar
Dataset 14
SCB-data

Beskrivning

Högsta uppnådda utbildningsnivå och disponibel inkomst

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Margareta Norberg - Umeå universitet, Institutionen för Epidemiologi och global hälsa orcid

Steven Nordin - Umeå universitet, Institutionen för psykologi

Umeå Universitet, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin

Tidsperiod(er) som undersökts

2011 – 2018

Variabler

13

Hemsida

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Publicerad: 2021-11-19