Upplevda förändringar i handlingsfriheter under COVID-19 pandemin: En svensk tvärsnittsstudie från juni 2020

SND-ID: 2020-206

Skapare/primärforskare

Kaspar Meili - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa orcid

Anna Månsdotter - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa orcid

Lars Lindholm - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa orcid

Beskrivning

Covid-19-pandemin har påverkat samhället på olika sätt, direkt genom sjukdom och dödlighet, och indirekt genom smittskyddsåtgärdernas inverkan på skola, arbete, fritid osv. Förståelsen för hur pandemin och åtgärderna för att begränsa den har påverkat livskvaliteten kan vara betydelsefullt för beslutsfattare.

Men för att kunna beakta olika komponenter av livskvalitet på ett jämförbart sätt behövs det ett robust ramverk, vilket den så kallade "capability approach" erbjuder. Denna ansats mäter livskvalitet i termer av handlingsfriheter till skillnad från traditionell "welfaristisk" nationalekonomi som mäter välbefinnande i termer av "utility".

I denna studie utgår vi från en lista över tio handlingsfriheter som föreslogs av en statlig offentlig utredning (SOU 2015:56) att vara särskilt relevanta för den svenska kontexten: Ekonomisk situation, Sociala relationer, Hälsa, Boende, Närområde, Yrke, Kunskap, Säkerhet, Tids-balans, och Politiska fri- och rättigheter.

Studien genomfördes i juni 2020 genom en webbaserad enkät som distribuerades till ett urval av 500 individer i Sverige från en kommersi

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Medverkande

Håkan Jonsson - Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Finansiering

  • Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd, FORTE rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-00143
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2019-02848

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svensk kvota-stratifierad webbpanelurval tillhåndhallat av Cint. Cint sammanfattar olika webbpaneler. Ålder 18-99 år, bosatt i Sverige.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat: proportionerligt urval
Webpanel urval från Cint. Kvot-stratifierad efter kön, region och ålder med syfte att representera den svenska befolkningen.

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-01-01 – 2020-07-06

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Lägsta enhet är riksområden enligt NUTS-2.

Lägsta geografiska enhet

Riksområde

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Meili, K. W., Jonsson, H., Lindholm, L., & Månsdotter, A. (2021). Perceived changes in capability during the COVID-19 pandemic: A Swedish cross-sectional study from June 2020. Scandinavian Journal of Public Health. Epub ahead of print. https://doi.org/10.1177/14034948211023633
DOI: https://doi.org/10.1177/14034948211023633
URN: urn:nbn:se:umu:diva-185846

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Perceived changes in capability during the COVID-19 pandemic: A Swedish cross-sectional study from June 2020

Ladda ner data

Beskrivning

Uppgifterna samlades med en PHP-baserad webapplikation för enkäter (limesurvey version 4.2.2, https://www.limesurvey.org) som drivs från en server vid Umeå universitet. Uppgifterna samlades in anonymt.

Version 1

Citering

Kaspar Meili, Anna Månsdotter, Lars Lindholm. Umeå universitet (2021). Perceived changes in capability during the COVID-19 pandemic: A Swedish cross-sectional study from June 2020. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/4k6a-e341

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Kaspar Meili - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa orcid

Anna Månsdotter - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa orcid

Lars Lindholm - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-06-22–2020-07-06
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

43

Antal individer/objekt

498

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

40.8%

Enligt panelföretaget. Motsvarar 560 registrerade svar. Denna dataset mostvarar 498 svar med valid ålder och samtycke att delta.

Licens

Creative Commons  Erkännande-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)
Publicerad: 2021-05-06
Senast uppdaterad: 2021-07-08