Olika mönster mellan genetisk variation och lokal anpassning hos tall

SND-ID: 2020-208

Skapare/primärforskare

David Hall - Umeå universitet, Ekologi Miljö och Geovetenskap orcid

Jenny Olsson - Umeå universitet, Ekologi Miljö och Geovetenskap

Wei Zhao - Umeå universitet, Ekologi Miljö och Geovetenskap orcid

Johan Kroon - Skogforsk

Ulfstand Wennström - Skogforsk

... Visa mer..

Beskrivning

I den här studien undersökte vi den lokala anpassningen av tidspunkten för invintring och den genetiska variationen hos naturligt tallbestånd i norra Europa. Det geografiska området av studien sträcker sig från Norge i väster till och Komi-regionen i västra Ryssland fram till Uralbergen. Drygt 5000 frön från 56 populationer såddes upp och utsattes för frystemperaturer för att skatta deras frosttolerans och variationen i egenskapen över det geografiska området av denna studie. Från 24 av dessa 56 populationer samlades barr för att extrahera DNA till genotypning för att också kvantifiera den genetiska variationen hos tall i norra Europa och för att undersöka om det finns en tydlig populationsstruktur. Dessutom skulle det studeras om det finns spår av lokal anpassning i den del av genomet som sekvenserades och om dessa spår går att koppla till variationen i frosttolerans.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Ekologi Miljö och Geovetenskap

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1985 – 2017

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nordeuropa

Geografisk beskrivning: Datat kommer från tallfrö som insalmlats i Norge, Sverige, Finland, Archangelsk- och Komi- regionerna i Ryssland

Publikationer

Hall et al. 2021. Divergent pattern between phenotypic and genetic variation in Scots pine. Plant Communications
DOI: https://doi.org/10.1016/j.xplc.2020.100139

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
935 genotyper från 24 populationer av tall från Norra Europa

Beskrivning

Basparsvarianter för 935 Pinus sylvestris baserat restriktionsezyms sekvensering på Illumina HiSeq X platform. Textfil i form av gzipped vcf (.vcf.gz). Se "pheno_pop.txt" för information om varje individ.

Version 1

Citering

David Hall. Umeå universitet (2021). 935 genotyper från 24 populationer av tall från Norra Europa. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/8bg9-ah89

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

David Hall - Umeå universitet, Ekologi Miljö och Geovetenskap orcid

Variabler

11039

Licens

Creative Commons  Erkännande-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)
Dataset 2
746 obesläktade genotyper från 24 olika populationer av tall från Norra Europa

Beskrivning

Text fil enligt vcf format som är komprimerad med GNU zip (.vcf.gz). Se "pheno_pop.txt" för information om varje individ.

Version 1

Citering

David Hall. Umeå universitet (2021). 746 obesläktade genotyper från 24 olika populationer av tall från Norra Europa. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/rjzz-jk23

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

David Hall - Umeå universitet, Ekologi Miljö och Geovetenskap orcid

Variabler

10925

Licens

Creative Commons  Erkännande-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)
Dataset 3
Normaliserade skadegraden från frystest hos varje genotypad fröplanta

Beskrivning

Den uppmätta normaliserade skadegraden hos varje fröplanta efter exponering för köld. Innehåller även populationsnummer och såddnummer.

Version 1

Citering

David Hall. Umeå universitet (2021). Normaliserade skadegraden från frystest hos varje genotypad fröplanta. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/0msc-3v36

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

David Hall - Umeå universitet, Ekologi Miljö och Geovetenskap orcid

Variabler

4

Licens

Creative Commons  Erkännande-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)
Dataset 4
Miljövariabler och koordinater för varje population

Beskrivning

Miljövariablerna extraherades för varje population från miljöskikt med hög spatial upplösning, baserat på deras populationerna härkomstslatitud och -longitud. Dessa variabler användes sedan för fenotyp- och genotyp-miljöassociationsanalyser. En beskrivning av alla variabler finns i Tabell S2 i “Document S1. Supplemental methods, Supplemental Figures 1–4, and Supplemental Tables 1–6.”, tillgänglig från doi.org/10.1016/j.xplc.2020.100139

Version 1

Citering

David Hall. Umeå universitet (2021). Miljövariabler och koordinater för varje population. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/45yn-ag55

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

David Hall - Umeå universitet, Ekologi Miljö och Geovetenskap orcid

Variabler

72

Licens

Creative Commons  Erkännande-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)
Dataset 5
Resultatsprotokoll från frystet av fröplantorna

Beskrivning

Fröplantornas skadegrad (Damage) skattades till ett värde mellan 0 (ingen skada) till 6 (död) denna skadegrad normaliserades sedemera med ranknormalisering (DamageN) över alla replikat (Repl).

Version 1

Citering

David Hall. Umeå universitet (2021). Resultatsprotokoll från frystet av fröplantorna. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/7pt2-ja36

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

David Hall - Umeå universitet, Ekologi Miljö och Geovetenskap orcid

Variabler

18

Licens

Creative Commons  Erkännande-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)
Publicerad: 2021-01-29