Antibiotikaanvändning på små och medelstora grisgårdar – grishållares kunskap och agerande i nordöstra Thailand

Skapare/primärforskare

Ulf Magnusson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Kliniska vetenskaper orcid

Beskrivning

Datamaterialet samlades in i Oktober till December 2018 genom strukturella intervjuer med grishållare på små och medelstora grisgårdar i Khon Kaen-provinsen i nordöstra Thailand. Små gårdar kategoriserades som gårdar med färre än 50 suggor medan medelstora gårdar hade mellan 100 och 500 suggor. Frågeformuläret innehöll både flervalsfrågor och öppna frågor. Svaren samlades in med hjälp av mobilapplikationen Open Data Kit (ODK) och exporterades sedan till Microsoft Excel. Sammanlagt intervjuades 164 grishållare. Alla som intervjuades informerades om syftet med datainsamlingen och att deras svar skulle vara anonyma och alla gav sitt medgivande innan intervjun påbörjades. Det huvudsakliga syftet med datainsamlingen var att samla in data om antibiotikaanvändning på grisgårdar av olika intensitetsgrad (d.v.s. små och medelstora) och om grishållarnas kunskap om antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens.

Skapare/primärforskare

Ulf Magnusson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Kliniska vetenskaper orcid

Medverkande

Jatesada Jiwikanon - Khon Kaen University, Research Group for Animal Health Technology orcid

Gunilla Ström Hallenberg - Sveriges Lantbruksuniversitet

Identifierare

SND-ID: 2020-50

Beskrivning

Datamaterialet samlades in i Oktober till December 2018 genom strukturella intervjuer med grishållare på små och medelstora grisgårdar i Khon Kaen-provinsen i nordöstra Thailand. Små gårdar kategoriserades som gårdar med färre än 50 suggor medan medelstora gårdar hade mellan 100 och 500 suggor. Frågeformuläret innehöll både flervalsfrågor och öppna frågor. Svaren samlades in med hjälp av mobilapplikationen Open Data Kit (ODK) och exporterades sedan till Microsoft Excel. Sammanlagt intervjuades 164 grishållare. Alla som intervjuades informerades om syftet med datainsamlingen och att deras svar skulle vara anonyma och alla gav sitt medgivande innan intervjun påbörjades. Det huvudsakliga syftet med datainsamlingen var att samla in data om antibiotikaanvändning på grisgårdar av olika intensitetsgrad (d.v.s. små och medelstora) och om grishållarnas kunskap om antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-09 — 2018-12

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Thailand

Geografisk beskrivning: Nordöstra Thailand

Lägsta geografiska enhet

Landskap

Högsta geografiska enhet

Landskap

Analysenhet

Population

Grisbönder i nordöstra Thailand

Studiedesign

Tvärsnittsstudie

Beskrivning av studiedesign

Femtioen medelstora gårdar och 113 små gårdar, totalt 164 gårdar, i Khon Kaen-provinsen. Alla medelstora gårdar i två distrikt i provinsen ingick. Samma antal (51) små gårdar i dessa två distrikt valdes ut slumpvis från en lista erhållen av den officiella veterinären i provinsen. De övriga små gårdarna, 62, valdes ut på samma sätt från 6 omgivande distrikt där det inte fanns några medelstora gårdar.

Urvalsmetod

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval
Intervjuer

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance ( JPIAMR)

Publikationer

Hallenberg, G. S., Jiwakanon, J., Angkititrakul, S., Kang-Air, S., Osbjer, K., Lunha, K., Sunde, M., Järhult, J. D., Van Boeckel, T. P., Rich, K. M., & Magnusson, U. (2020). Antibiotic use in pig farms at different levels of intensification - Farmers' practices in northeastern Thailand. PloS one, 15 (12), e0243099
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243099

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1

Ladda ner citering

Antibiotikaanvändning bland thailändska grishållare

Citering

Ulf Magnusson. Sveriges lantbruksuniversitet, Insitutionen för kliniska vetenskaper, Sveriges lantbruksuniversitet (2020). <em>Antibiotikaanvändning bland thailändska grishållare</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/8vt8-gz79">https://doi.org/10.5878/8vt8-gz79</a>

Skapare/primärforskare

Ulf Magnusson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Kliniska vetenskaper orcid

Beskrivning

Data från intervjuer samlades in genom Open Data Kit (ODK) och exporterades sedan till Microsoft Excel.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-25 — 2018-12-28

Datakälla: Forskningsdata

Variabler

54

Antal individer/objekt

164

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

100

Publicerad: 2020-11-17
Senast uppdaterad: 2021-03-17