Stand age and climate influence forest ecosystem service delivery and multifunctionality (Jonsson_et_al_ERL_2020)

SND-ID: 2020-74

Skapare/primärforskare

Micael Jonsson - Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Beskrivning

Variablerna som undersöktes är baserade på den svenska Riksskogstaxeringen som bedrivs av SLU och är rikstäckande. Ur deras data extraherade vi ekosystemtjänsterna trädtillväxt, blåbärsproduktion, kolinlagring i mark, potentiell viltproduktion, undervegetationens artrikedom och förekomst av död ved. Dessa ekosystemtjänster kan anses vara tillhandahållande, reglerande, rekreationsmässiga och/eller kulturella. Genom Riksskogstaxerinngens data kunde vi även i statistiska analyser ta hänsyn till variationen av en mängd olika miljövariabler (t ex näringstillgång, markfuktighet, marktyp, beståndskaraktärer) för att isolera effekten av skogsålder på leveransen av olika ekosystemtjänster.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Ekologi, miljö och geovetenskap

Medverkande

Lars Gamfeldt - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Tord Snäll - Sveriges lantbruksuniversitet

Jon Moen - Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Jan Bengtsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi

Finansiering

  • Finansiär: Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 942–2015–1090
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1998 – 2002

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sveriges hela yta

Publikationer

Micael Jonsson et al 2020 Environ. Res. Lett. in press https://doi.org/10.1088/1748-9326/abaf1c
DOI: https://doi.org/10.1088/1748-9326/abaf1c

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Stand age and climate influence forest ecosystem service delivery and multifunctionality (Jonsson_et_al_ERL_2020)

Ladda ner data

Beskrivning

Ytterligare information till datasetet ges i artikeln och i artikelns supplementinformation, Micael Jonsson et al 2020 Environ. Res. Lett. 15 0940a8, https://doi.org/10.1088/1748-9326/abaf1c

För mer information om metod/datainsamling/datahantering se Fältinstruktioner för Riksskogstaxeringen: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/om-riksskogstaxeringen1/om-inventeringen/faltinstruktioner/

Version 1

Citering

Micael Jonsson. Umeå universitet (2020). Stand age and climate influence forest ecosystem service delivery and multifunctionality (Jonsson_et_al_ERL_2020). Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/k7ep-3k37

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Micael Jonsson - Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Publicerad: 2020-09-16