Stand age and climate influence forest ecosystem service delivery and multifunctionality (Jonsson_et_al_ERL_2020)

Skapare/primärforskare:

Micael Jonsson - Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Beskrivning:

Variablerna som undersöktes är baserade på den svenska Riksskogstaxeringen som bedrivs av SLU och är rikstäckande. Ur deras data extraherade vi ekosystemtjänsterna trädtillväxt, blåbärsproduktion, kolinlagring i mark, potentiell viltproduktion, undervegetationens artrikedom och förekomst av död ved. Dessa ekosystemtjänster kan anses vara tillhandahållande, reglerande, rekreationsmässiga och/eller kulturella. Genom Riksskogstaxerinngens data kunde vi även i statistiska analyser ta hänsyn till variationen av en mängd olika miljövariabler (t ex näringstillgång, markfuktighet, marktyp, beståndskaraktärer) för att isolera effekten av skogsålder på leveransen av olika ekosystemtjänster.

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap

Skapare/primärforskare:

Micael Jonsson - Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Medverkande:

Lars Gamfeldt - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Tord Snäll - Sveriges lantbruksuniversitet

Jon Moen - Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Jan Bengtsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi

Identifierare:

SND-ID: 2020-74

Beskrivning:

Variablerna som undersöktes är baserade på den svenska Riksskogstaxeringen som bedrivs av SLU och är rikstäckande. Ur deras data extraherade vi ekosystemtjänsterna trädtillväxt, blåbärsproduktion, kolinlagring i mark, potentiell viltproduktion, undervegetationens artrikedom och förekomst av död ved. Dessa ekosystemtjänster kan anses vara tillhandahållande, reglerande, rekreationsmässiga och/eller kulturella. Genom Riksskogstaxerinngens data kunde vi även i statistiska analyser ta hänsyn till variationen av en mängd olika miljövariabler (t ex näringstillgång, markfuktighet, marktyp, beståndskaraktärer) för att isolera effekten av skogsålder på leveransen av olika ekosystemtjänster.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1998 — 2002

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sveriges hela yta

Finansiering:

Formas — dnr 942–2015–1090

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Micael Jonsson et al 2020 Environ. Res. Lett. in press https://doi.org/10.1088/1748-9326/abaf1c
DOI: https://doi.org/10.1088/1748-9326/abaf1c

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1:

Ladda ner data:

Stand age and climate influence forest ecosystem service delivery and multifunctionality (Jonsson_et_al_ERL_2020)

Citeringsförslag:

Micael Jonsson. Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap (2020). Stand age and climate influence forest ecosystem service delivery and multifunctionality (Jonsson_et_al_ERL_2020). Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/k7ep-3k37

Skapare/primärforskare:

Micael Jonsson - Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Beskrivning:

Ytterligare information till datasetet ges i artikeln och i artikelns supplementinformation, Micael Jonsson et al 2020 Environ. Res. Lett. 15 0940a8, https://doi.org/10.1088/1748-9326/abaf1c

För mer information om metod/datainsamling/datahantering se Fältinstruktioner för Riksskogstaxeringen: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/om-riksskogstaxeringen1/om-inventeringen/faltinstruktioner/

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Publicerad: 2020-09-16