Morfologi av blockiga semialluviala vattendrag: experimentell strömränna-studie för att modellera vattendrag i norra Fennoskandia

SND-ID: 2020-96

Skapare/primärforskare

Lina Polvi - Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Beskrivning

I norra Fennoskandia är det vanligt med blockiga semialluviala vattendrag med grov glacialsediment. För att få en bättre förståelse om hur dessa vattendrag formas utfördes ett experiment i en strömränna med liknande förhållanden som dessa semialluviala forsar. Två lutningar användes, 2% och 5% med fem olika flöden i (Q1, Q2, Q10 & Q50) i en ränna som var 8 x 1.1 m med kornsorleksfördelning som liknande fältförhållanden. Fårans morfologi mättes med structure-from-motion photogrammetry (SfM) efter varje flöde för att skapa höjdmodeller (s.k. DEMs). Höjdmodellerna har en upplösning på 5 x 5 mm och visar utgångsförhållande samt efter varje flöde kördes. Det finns också shapefiler av digitaliserade sedimentkorn som är större än D84 som skapades baserat på utgångsförhållanden. Resultat från analyser baset på dessa höjdmodeller har konsekvenser för hur man bör restaurera lekbottnar för lax och öring i norra Fennoskandia samt betonar vikten av att förstå hur block påverkar vattendrags morfodynamik.

Se också den engelska beskrivningen för mera detaljer.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Finansiering

  • Finansiär: Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 2014-00484
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2015-08-01 – 2015-09-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Västernorrlands län, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Finland

Geografisk beskrivning: Studien modellerar en typ av vattendrag som är vanlig i norra Fennoskandia (Skandinavien + Finland) och är inte baserat på ett specifikt vattendrag i ett exakt geografisk område.

Publikationer
Dataset
Morfologi av blockiga semialluviala vattendrag: experimentell strömränna-studie för att modellera vattendrag i norra Fennoskandia

Beskrivning

Fullständig beskrivning av datasetet finns tillgängligt på engelska.

Version 1

Citering

Lina Polvi. Umeå universitet (2020). Morfologi av blockiga semialluviala vattendrag: experimentell strömränna-studie för att modellera vattendrag i norra Fennoskandia . Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/kz4r-6y69

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Lina Polvi - Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Publicerad: 2020-10-21