Miljö-DNA metastreckkodning av förekomst av fisk och amfibier i skapade biologiska mångfaldsmarker i Uppland, Sverige

SND-ID: 2021-188

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Ineta Kačergytė - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Erik Petersson - Sveriges lantbruksuniversitet

Debora Arlt - Sveriges lantbruksuniversitet

Micaela Hellström - AquaBiota Water Research

Jonas Knape - Sveriges lantbruksuniversitet

... Visa mer..

Beskrivning

Studien utfördes för att undersöka förekomstmönster av fisk och groddjur i våtmarker anlagda för biologisk mångfald. Undersökningsområdet omfattade anlagda våtmarker i Uppland, Sverige. Data innehåller beskrivande miljövariabler: andel skog inom 1 km radie, våtmarkens storlek, andel vattenvegetation (t.ex. vass, kaveldun), area omgivande mark som översvämmas, anläggningsår, anslutning till andra vatten via vattendrag. Förekomstdata på fisk- och groddjursarter erhölls via vattenprov och eDNA analys. Här anges bara förekomst/icke förekomst av respektive art.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Identifierare

: SLU.ekol.2021.4.4.IÄ-3

Finansiering 1

  • Finansiär: FORMAS

Finansiering 2

  • Finansiär: Belmont Forum and BiodivERsA

Finansiering 3

  • Finansiär: Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Finansiering 4

  • Finansiär: Naturvårdsverket
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-06-05–2018-07-29

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholms län, Uppland

Publikationer
Dataset
Environmental DNA metabarcoding elucidates patterns of fish colonisation and co-occurrences with amphibians in temperate wetlands created for biodiversity

Beskrivning

Data: Datat innehåller förekomstdata av fiskar och groddjur i anlagda våtmarker i Uppland.

Beskrivning av datainsamling:
Förekomst av olika arter fisk och groddjur i 52 anlagda våtmarker för biologisk mångfald i Sverige bestämdes genom att via vattenprover analysera rester av DNA i vattnet (sk. eDNA) för identifiering av arter. Det utfördes i juni och juli 2018.

Variablerna finns beskrivna i detalj i dokumentationsfilen

Ytterligare en datafil med geografiska koordinater för varje våtmark kan

... Visa mer..

Version 1

Citering

Ineta Kačergytė. Sveriges lantbruksuniversitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi (2021). <em>Environmental DNA metabarcoding elucidates patterns of fish colonisation and co-occurrences with amphibians in temperate wetlands created for biodiversity</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/gzq7-8q71">https://doi.org/10.5878/gzq7-8q71</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Ineta Kačergytė - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-06-05–2018-07-29

Variabler

33

Publicerad: 2021-07-06