Miljö-DNA metastreckkodning av förekomst av fisk och amfibier i skapade biologiska mångfaldsmarker i Uppland, Sverige

SND-ID: 2021-188

Skapare/primärforskare

Ineta Kačergytė - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Erik Petersson - Sveriges lantbruksuniversitet

Debora Arlt - Sveriges lantbruksuniversitet

Micaela Hellström - AquaBiota Water Research

Jonas Knape - Sveriges lantbruksuniversitet

... Visa mer..

Beskrivning

Studien utfördes för att undersöka förekomstmönster av fisk och groddjur i våtmarker anlagda för biologisk mångfald. Undersökningsområdet omfattade anlagda våtmarker i Uppland, Sverige. Data innehåller beskrivande miljövariabler: andel skog inom 1 km radie, våtmarkens storlek, andel vattenvegetation (t.ex. vass, kaveldun), area omgivande mark som översvämmas, anläggningsår, anslutning till andra vatten via vattendrag. Förekomstdata på fisk- och groddjursarter erhölls via vattenprov och eDNA analys. Här anges bara förekomst/icke förekomst av respektive art.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2021.4.4.IÄ-3

Ansvarig institution/enhet

Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi

Finansiering 1

  • Finansiär: FORMAS

Finansiering 2

  • Finansiär: Belmont Forum and BiodivERsA

Finansiering 3

  • Finansiär: Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Finansiering 4

  • Finansiär: Naturvårdsverket
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-06-05 – 2018-07-29

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholms län, Uppland

Publikationer

Kačergytė, I., Petersson, E., Arlt, D., Hellström, M., Knape, J., Spens, J., Żmihorski, M. and Pärt, T., 2021. Environmental DNA metabarcoding elucidates patterns of fish colonisation and co‐occurrences with amphibians in temperate wetlands created for biodiversity. Freshwater Biology. 2021;00:1–15.
DOI: https://doi.org/10.1111/fwb.13800

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Environmental DNA metabarcoding elucidates patterns of fish colonisation and co-occurrences with amphibians in temperate wetlands created for biodiversity

Beskrivning

Data: Datat innehåller förekomstdata av fiskar och groddjur i anlagda våtmarker i Uppland.

Beskrivning av datainsamling:
Förekomst av olika arter fisk och groddjur i 52 anlagda våtmarker för biologisk mångfald i Sverige bestämdes genom att via vattenprover analysera rester av DNA i vattnet (sk. eDNA) för identifiering av arter. Det utfördes i juni och juli 2018.

Variablerna finns beskrivna i detalj i dokumentationsfilen

Ytterligare en datafil med geografiska koordinater för varje våtmark kan

... Visa mer..

Version 1

Citering

Ineta Kačergytė. Sveriges lantbruksuniversitet (2021). Environmental DNA metabarcoding elucidates patterns of fish colonisation and co-occurrences with amphibians in temperate wetlands created for biodiversity. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/gzq7-8q71

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Ineta Kačergytė - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-06-05 – 2018-07-29

Variabler

33

Publicerad: 2021-07-06
Senast uppdaterad: 2021-08-05