Svensk skogsfenologi

SND-ID: 2021-194

Den här studien är en del av samlingen Fenologiska observationer och undersökningar

Skapare/primärforskare

Ola Langvall - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Mikaell Ottosson Löfvenius - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning

Beskrivning

Som en del av SLU:s fortlöpande miljöanalys, samlar universitetets skogliga försöksparker in detaljerade fenologiska mätningar och observationer på björk, gran, tall, blåbär och lingon, sedan 2006. Detta dataset innehåller data om löv- och skottutveckling hos träden, samt blomning, kartbildning och bärmognad hos bären för åren 2006-2020. I data redovisas medeltalet av ett flertal individer (se instruktion) som mätts eller observerats vid varje tillfälle.

Här tillhandahålls också temperatursummor, beräknade utifrån respektive observationsplats klimatstations dygnsmedeltemperaturer under samma tidsperiod.

Förutom mätvärden och observationer, tillhandahålls också R-script för att interpolera dagliga värden mellan observationstillfällena och för beräkningar av mellanårsmedelvärden och medföljande medelfel för varje observationsplats och art. R-scripten interpolerar även värden fördelade på uppnådd temperatursumma vid varje tillfälle, samt mellanårsmedelvärden och medelfel för temperatursummans utveckling över säsongen.

Även observationer av fenologiska fasförändringar görs på björk (från skott

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.esf.2021.5.4-11

Ansvarig institution/enhet

Enheten för skoglig fältforskning

Finansiering

  • Finansiär: SLU:s fortlöpande miljöanalys-program
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2006 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Fenologiska mätningar och observationer har gjorts på fem olika platser inom Sverige, i Umeå, Vindeln, Mora, Asa och Simlångsdalen.

Publikationer

Langvall, O., Ottosson Löfvenius, M. (2021) Long-term standardized forest phenology in Sweden: a climate change indicator. Int J Biometeorol 65, 381–391 (2021).
DOI: https://doi.org/10.1007/s00484-019-01817-8

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svenskt skogsfenologidataset

Version 1

Citering

Ola Langvall. Sveriges lantbruksuniversitet (2021). Svenskt skogsfenologidataset. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/jbab-cy46

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Ola Langvall - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2006

Datainsamling

  • Beskrivning av insamlingsmetod: Mätning och observationer på träd och bärbuskar av fenologiska parametrar
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006
  • Tidsupplösning: 7 dag
  • Rumslig upplösning: 5 kilometer
Publicerad: 2021-08-05
Senast uppdaterad: 2022-05-23