Screening Across the Lifespan Twin Study (SALT)

SND-ID: 2021-196

Den här studien är en del av samlingen NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Skapare/primärforskare

Patrik Magnusson - Karolinska Institutet, Svenska Tvillingregistret orcid

Nancy Pedersen - Karolinska Institutet orcid

Beskrivning

SALT-studien initierades år 1998 och är en delstudie av Svenska tvillingregistret (STR) där en fullständig screening av alla tvillingar födda 1958 eller tidigare har inkluderats (n =44 919). Det finns tre delstudier av SALT-studien; 1) HARMONY (1998‒2003) där SALT-deltagare som var 65 år eller äldre screenades för demens. Alla tvillingar som screenade positivt tillsammans med sina tvillingpartners, liksom ett urval kognitivt intakta kontrollpar genomgick därefter en klinisk undersökning (n =1 557); 2) TwinGene (2004‒2008) där biologiska prover samlades in från SALT-populationen (n =12 614); 3) SALTY (2009‒2010) som inkluderade yngre tvillingar från SALT-studien som föddes mellan 1943 och 1958 (n =11 372). Data har samlats in vid tre tillfällen över tio år för den äldre kohorten (som ingår i HARMONY) och 12 år för den yngre kohorten (som ingår i SALTY).

Syftet med SALT-studien var att screena alla tvillingar i Sverige födda 1958 eller tidigare för de vanligaste komplexa sjukdomarna, oberoende av tvillingpartnerns status.

• I SALT-studien samlade man med datorassisterade telefonintervjuer info

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2017-00641; 2021-00180
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserade data

Kodnyckel existerar

Ja

Etikprövning

Annan - dnr 00-132

Forskningsetikkommittén vid Karolinska Institutet

Annan - dnr 97-051 (HARMONY)

Forskningsetikkommittén vid Karolinska Institutet

Annan - dnr 96-098

Forskningsetikkommittén vid Karolinska Institutet

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska tvillingar födda 1958 eller tidigare

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Alla tvillingar födda 1958 eller tidigare och vid liv 1998.

Tidsperiod(er) som undersökts

1998 – 2010

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: SALT

Typ(er) av prov: Blodprover

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Zagai, U., Lichtenstein, P., Pedersen, N., & Magnusson, P. (2019). The Swedish Twin Registry: Content and Management as a Research Infrastructure. Twin Research and Human Genetics, 22(6), 672-680. doi:10.1017/thg.2019.99
DOI: https://doi.org/10.1017/thg.2019.99

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Screening Across the Lifespan Twin Study (SALT)

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

SALT-studien initierades år 1998, med syftet at screena alla tvillingar I Sverige födda 1958 eller tidigare för de vanligaste komplexa sjukdomarna, oberoende av tvillingpartnerns status. Den omfattande intervjun inkluderade frågor om sjukdom och hälsa, läkemedelsanvändning, yrke, utbildning, och livsstil.

För mer detaljerad information
https://neardb.near-aging.se/search#lists?type=variables&query=study(in(Mica_study.id,salt)),variable(limit(0,20))

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Patrik Magnusson - Karolinska Institutet, Svenska Tvillingregistret orcid

Nancy Pedersen - Karolinska Institutet orcid

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-01–2002

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-02–2003

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004–2008
... Visa mer..

Variabler

2186

Publicerad: 2022-03-07
Senast uppdaterad: 2022-03-07