SOM-undersökningen i Göteborg 2020

SND-ID: 2021-20

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna i Göteborg

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Hösten 2020 genomfördes för femte gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 8 000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Förekommer namn på politiker i fråga 18

Etikprövning

Göteborg - dnr 130-15

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år boende i Göteborgs kommun.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

2020 – 2020

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Publikationer

Rönnerstrand, Björn, Solevid, Maria & Henrik Oscarsson (red) (2021). Hög tid för Göteborg: SOM-undersökningen i Göteborg 2016-2020. Göteborgs universitet. https://www.gu.se/sites/default/files/2022-02/H%C3%B6g%20tid%20f%C3%B6r%20G%C3%B6teborg_v2_0.pdf
Länk till fulltext
ISBN: 978-91-89673-50-2

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
SOM-undersökningen i Göteborg 2020

Version 1

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2022). SOM-undersökningen i Göteborg 2020. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/y059-8p02

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-09-07–2020-12-21
  • Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator
  • Urvalsstorlek: 8000
  • Antal svar: 3956
  • Antal ej svarande: 4044
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 369
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 3675
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

273

Antal individer/objekt

3956

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

52%

Publicerad: 2022-04-01
Senast uppdaterad: 2023-01-09