SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

SOM-undersökningen i Göteborg 2020

SND-ID: 2021-20

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna i Göteborg

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Hösten 2020 genomfördes för femte gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 8 000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Förekommer namn på politiker i fråga 18

Etikprövning

Göteborg - dnr 130-15

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år boende i Göteborgs kommun.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

2020 – 2020

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Publikationer

Rönnerstrand, Björn, Solevid, Maria & Henrik Oscarsson (red) (2021). Hög tid för Göteborg: SOM-undersökningen i Göteborg 2016-2020. Göteborgs universitet. https://www.gu.se/sites/default/files/2022-02/H%C3%B6g%20tid%20f%C3%B6r%20G%C3%B6teborg_v2_0.pdf
Länk till fulltext
ISBN: 978-91-89673-50-2

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
SOM-undersökningen i Göteborg 2020

Version 1

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2022). SOM-undersökningen i Göteborg 2020. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/y059-8p02

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-09-07–2020-12-21
  • Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator
  • Urvalsstorlek: 8000
  • Antal svar: 3956
  • Antal ej svarande: 4044
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 369
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 3675
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

273

Antal individer/objekt

3956

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

52%

Publicerad: 2022-04-01
Senast uppdaterad: 2023-01-09