Faktorer som påverkar småskaliga bönders användning av anpassningsmetoder och påtvingade förändringar i produktionen på grund av variationer i regnförhållanden

SND-ID: 2021-268

Skapare/primärforskare

Ylva Nyberg - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för växtproduktionsekologi orcid

Beskrivning

Variationer i regnförhållanden blir allt vanligare i Östafrika. Småbrukare som förlitar sig på regn i sitt jordbruk påverkas särskilt och måste anpassa sina jordbrukssystem till de nya förhållandena. Denna studie undersökte de åtgärder som småskaliga bönder använder för att anpassa sig till eller hantera nederbördsvariationer, samt åtgärdernas bedömda och upplevda effektivitet. Studien undersökte också begränsningar för användning av åtgärder och källor till inlärningsåtgärder. Enkätbaserade intervjuer hölls med 80 småbönder, både kvinnor och män, bosatta i Kisumu- och Trans Nzoia i Kenya och som hade/inte hade tillgång till regelbundna rådgivningstjänster (här kallade utbildade och icke-utbildade bönder). Utbildade bönder använde fler och bättre anpassningsåtgärder på effektivare sätt än icke-utbildade bönder. Kvinnliga bönder kände sig mer begränsade av bristande kunskap än manliga bönder, medan pengar, mark och arbete begränsade småbönderna lika mycket. Få åtgärder användes för att övervinna begränsningar, men flera begränsningar täcktes i det rådgivningspaketet som används för de utbildade

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.vpe.2021.4.4.IÄ-5

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för växtproduktionsekologi

Finansiering

  • Finansiär: Sveriges biståndsmyndighet
  • Diarienummer hos finansiär: 220-2009-2073
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Namn

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Småskaliga bönder

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval
Det fanns tydliga kriterier för urvalet gällande kön, tillgång till jordbruksrådgivning och geografiskt område.

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-11-01 – 2011-03-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kenya

Geografisk beskrivning: Kisumu och Trans Nzoia

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård, Växter och djur (CESSDA Topic Classification)
Jordbruksvetenskap, Miljö- och naturvårdsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Areella näringar, Klimatologi och meteorologi (INSPIRE ämnesklassificering)

Publikationer

Nyberg, Y., Wetterlind, J., Jonsson, M., & Öborn, I. (2021). Factors affecting smallholder adoption of adaptation and coping measures to deal with rainfall variability. In International Journal of Agricultural Sustainability (Vol. 19, pp. 175–198). https://doi.org/10.1080/14735903.2021.1895574
DOI: https://doi.org/10.1080/14735903.2021.1895574

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset
Data över faktorer som påverkar småskaliga bönders användning av anpassningsmetoder och påtvingade förändringar i produktionen på grund av variationer i regnförhållanden

Beskrivning

Strukturerade enkätbaserade intervjuer om användningen av åtgärder hölls individuellt med 80 småbrukare som en fortsättning på en tidigare studie om medvetenhet om samma åtgärder. Detta kvantitativa tillvägagångssätt möjliggjorde att studien involverade ett större antal bönder och förbättrade också möjligheten till generalisering av resultaten. Studien var utformad för att testa skillnader mellan bönder när det gäller regelbunden eller sporadisk tillgång till rådgivningstjänster (utbildade eller

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Ylva Nyberg - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för växtproduktionsekologi orcid

Variabler

265

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

100%

Ett kriterium för att svara var att man ville dela med sig av informationen vilket gjorde att alla 80 intervjuer hölls.

Publicerad: 2021-10-21