Längd, ålder och uppskattade tillbakaräknade längder av gäddor (Esox lucis) i förhållande till vattentemperatur från Mälaren och svenska Östersjökusten 1963-2019

SND-ID: 2021-280

Skapare/primärforskare

Örjan Östman - Sveriges lantbruksuniversitet, Akvatiska resurer orcid

Terese Berggren - Sveriges Lantbruksuniversitet, Akvatiska resurser

Göran Sundblad - Sveriges Lantbruksuniversitet, Akvatiska resurser

Ulf Bergström - Sveriges Lantbruksuniversitet, Akvatiska resurser

Beskrivning

Data på uppskattad tillbakatillväxt av gäddor från över 50 år från både fiskade och ofiskade områden längs svensk Östersjökust och Mälaren. Syftet är att studera hur tillväxtmönster har varierat över tid och rum, speciellt hur kroppstillväxt relaterar till variation i vattentemperatur. Data på ytvattentemperaturer från Kvädöfjärden (Östersjön) och Mälaren. Se utförlig metodbeskrivning i originalartikeln.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.aqua.2021.IÄ-2

Ansvarig institution/enhet

Akvatiska resurser

Finansiering

  • Finansiär: Havs- och Vattenmyndigheten rorId
  • Information om finansiering: Diarienummer 4637-18
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1963 – 2019

Studie kopplad till biobank

Studien har använt befintliga prover/material från en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: Vävnad för åldersanalys på fisk (Databas Oden, SLU Akvatiska resurser)

Typ(er) av prov: Vingben från gädda (Esox lucius)

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholms län, Östergötlands län

Geografisk beskrivning: Mälaren och Östergötlands kust

Publikationer

Berggren, T., Sundblad, G., Bergström, U., Östman, Ö. 2022. Warmer water increases early body growth of northern pike (Esox lucius), but mortality has larger impact on decreasing body sizes. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science, 79(5):771-781.
DOI: https://doi.org/10.1139/cjfas-2020-0386

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Uppskattad tillbakaräknad kroppstillväxt på gädda (Esox lucius) från miljöövervakning och yrkesfiske.

Beskrivning

Längd och ålder från gäddor som fångats i fisken för miljöövervakning eller i yrkesfisket. Data inkluderar/omfattar uppskattade längder vid ålder av individer från tillbakaräkningar av insamlade vingben.

Version 1

Citering

Örjan Östman, Terese Berggren, Göran Sundblad, Ulf Bergström. Sveriges lantbruksuniversitet (2022). Uppskattad tillbakaräknad kroppstillväxt på gädda (Esox lucius) från miljöövervakning och yrkesfiske. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/b9rd-6b38

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Örjan Östman - Sveriges lantbruksuniversitet, Akvatiska resurer orcid

Terese Berggren - Sveriges Lantbruksuniversitet, Akvatiska resurser

Göran Sundblad - Sveriges Lantbruksuniversitet, Akvatiska resurser

Ulf Bergström - Sveriges Lantbruksuniversitet, Akvatiska resurser

Tidsperiod(er) som undersökts

1963 – 2019

Datainsamling

  • Beskrivning av insamlingsmetod: Åldersanalys och tillbakaberäknad storlek vid ålder från vingbenet på gäddor insamlade i yrkesfisket under deras lektid.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1963–2019
  • Tidsupplösning: 1 år

Variabler

31

Dataset 2
Vattentemperaturer i Mälaren och Kvädöfjärden.

Beskrivning

Tidsserie av medeltemperatur av ytvatten (<0.5 m) per månad under sommaren i Kvädöfjärden (Östersjön) och Mälaren.

Version 1

Citering

Örjan Östman, Terese Berggren, Göran Sundblad. Sveriges lantbruksuniversitet (2022). Vattentemperaturer i Mälaren och Kvädöfjärden. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/kfn5-7z83

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Örjan Östman - Sveriges lantbruksuniversitet, Akvatiska resurer orcid

Terese Berggren - Sveriges Lantbruksuniversitet, Akvatiska resurser

Göran Sundblad - Sveriges Lantbruksuniversitet, Akvatiska resurser

Tidsperiod(er) som undersökts

1964-05 – 2018-09

Datainsamling

  • Beskrivning av insamlingsmetod: Manuell mätning av ytvattentemperatur (0.5 m djup) med vattentermometer, avläst till närmaste decimaltal
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1964-05–2018-09
  • Tidsupplösning: 1 månad

Variabler

6

Publicerad: 2022-02-03
Senast uppdaterad: 2022-06-07