Kvantifiering av bidrag av turbulens och bubblor till gasutbyte i vattendrag

SND-ID: 2021-307

Alternativ titel

EXSONIC

Skapare/primärforskare

Marcus Klaus - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Thierry Labasque - Universitéde Rennes 1

Gianluca Botter - University of Padova, Padova, Italy

Nicola Durighetto - University of Padova, Padova, Italy

Jakob Schelker - University of Vienna, Vienna, Austria

Beskrivning

Vattendrag bidrar med viktiga ekosystemtjänster till samhället och många av dessa processer är kopplade till vattendragens utbyte av gaser med atmosfären. Detaljerad kunskap om vilka processer som reglerar detta gasutbyte är dock bristfällig, framförallt rollen av bubblor som kan snabba på utbytet för vissa gaser. Den här databasen innehåller resultat från ett utomhusexperiment i rännor. Vi simulerade ett brett spektrum av flödesförhållanden i dessa rännor och undersökte hur dessa förhållanden påverkar hur snabbt olika gaser släpps från vattnet till atmosfären. Databasen innehåller resultat på gasutbyteshastigheten både för det direkta utbytet mellan vattnet och atmosfären, och det indirekta utbytet genom bubblor. Dessutom finns resultat på bland annat turbulens-, flödes-, och ljudförhållanden i rännorna. Den experimentella designen och datat beskrivs i artiklar av Vingiani et al. (2021) och Klaus et al. (2022).

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.seksko.2021.IÄ-2.

Finansiering 1

 • Finansiär: European Commission's Horizon 2020 Excellent Science Programme
 • Diarienummer hos finansiär: H2020-EU.1.1.-770999

Finansiering 2

 • Finansiär: European Commission EU H2020-INFRAIA-project AQUACOSM
 • Diarienummer hos finansiär: 731065
 • Projektnamn på ansökan: EXSONIC

Finansiering 3

 • Finansiär: Austrian Academy of Sciences
 • Projektnamn på ansökan: HYDRO-DIVERSITY

Finansiering 4

 • Finansiär: Stiftelsen Lars Hiertas Minne
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-07-22 – 2019-08-06

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Österrike

Geografisk beskrivning: Experimentella rännor "Lunzer:::Rinnen", WasserCluster Lunz, Lunz am See, Österrike

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Vingiani, F., Durighetto, N., Klaus, M., Schelker, J., Labasque, T., & Botter, G. (2021). Evaluating stream CO2 outgassing via drifting and anchored flux chambers in a controlled flume experiment. Biogeosciences, 18, 1223–1240.
DOI: https://doi.org/10.5194/bg-18-1223-2021

Klaus, M., Labasque, T., Botter, G., Durighetto, N., & Schelker, J. (2022). Unraveling the contribution of turbulence and bubbles to air-water gas exchange in running waters. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 127, e2021JG006520.
DOI: https://doi.org/10.1029/2021JG006520

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Kvantifiering av bidrag av turbulens och bubblor till gasutbyte i vattendrag

Beskrivning

huvudsakliga datakällor/metoder:
(1) gasutbyteshastigheter tagit fram genom massbalansberäkningar i rännorna
Koncentrationer av helium, xenon, argon och metan har mätts i in- och utloppsvattnet i rännorna med en masspektrometer. en massbalans av gaserna har gjorts för att ta fram gasutbyteshastigheter med atmosfären.
(2) turbulens beräknat från tredimensionella flödesmätningar
Tredimensionella flödeshastigheter har mätts vid 24 punkter per ränna med en Akustiskt Doppler Velocitymeter och spektr

... Visa mer..

Version 1

Citering

Marcus Klaus, Thierry Labasque, Gianluca Botter, Nicola Durighetto, Jakob Schelker. Sveriges lantbruksuniversitet (2021). Kvantifiering av bidrag av turbulens och bubblor till gasutbyte i vattendrag. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/j46g-rw37

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Marcus Klaus - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Thierry Labasque - Universitéde Rennes 1

Gianluca Botter - University of Padova, Padova, Italy

Nicola Durighetto - University of Padova, Padova, Italy

Jakob Schelker - University of Vienna, Vienna, Austria

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-07-22 – 2019-08-06

Datainsamling 1

 • Beskrivning av insamlingsmetod: Tredimensionella flödeshastighetsmätningar
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-07-22–2019-08-06
 • Instrument: Acoustic Doppler Velocity meter

Datainsamling 2

 • Beskrivning av insamlingsmetod: Massbalans av olika gaser (He, Ar, Xe, CH4) i rännorna
 • Instrument: Continuous flow membrane-introduction mass spectrometry (CF-MIMS)

Datainsamling 3

 • Beskrivning av insamlingsmetod: Hydrofon / mikrofonmätningar
 • Instrument: Benthowave BII-7016

Variabler

37

Publicerad: 2021-12-01
Senast uppdaterad: 2022-04-22