Utmaningar för miljöförvaltning: interdependens mellan policyfrågor leder inte alltid till samverkan

SND-ID: 2021-312

Skapare/primärforskare

Johanna Hedlund - Stockholms universitet, Zoologiska institutionen orcid

Beskrivning

Policyaktörer bemöter komplex miljöproblem genom att engagera sig i flera, ofta sammankopplade ("interdependenta"), policyfrågor. Interdependens mellan policyfrågor kan innebära att arbete att hantera skilda policyfrågor antingen stärker (synergi) eller motverkar (målkonflikt) varandra. Om interdependenta frågor hanteras isolerat istället för att koordineras kan det dock hindra att de mest effektiva och välbalanserade lösningarna till grundläggande problem genomförs. Den här studien undersöker om stärkande och motverkande interdependenser har olika påverkan på aktörers perception och samverkan. Vår empiriska studie av samverkan inom vattenförvaltningen av Norrströms avrinningsområde, Sverige, visar att policyaktörer ofta undviker att samarbeta om synergier. Vårt material indikerar att aktörer ofta upplever att det inte är möjligt att agera på synergier. Vi finner också att aktörer ofta inte tar hänsyn till målkonflikter alls när de samverkar. Trots att aktörer var medvetna om målkonflikter och synergier antyder vår analys att de är mindre medvetna om den förra. Dessa resultat indikerar att ak

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Zoologiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Policyaktörer

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2017 – 2020

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Stockholms län, Västmanlands län

Geografisk beskrivning: Norrströms avrinningsområde

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård, Energi och naturresurser, Naturlandskap, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Miljövetenskap, Studier av offentlig förvaltning, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Hedlund, J., Nohrstedt, D., Morrison, T. et al. Challenges for environmental governance: policy issue interdependencies might not lead to collaboration. Sustain Sci (2022).
DOI: https://doi.org/10.1007/s11625-022-01145-8

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Utmaningar för miljöförvaltning: interdependens mellan policyfrågor leder inte alltid till samverkan

Beskrivning

Se engelska katalogsidan för beskrivning av datasetet.

Version 1

Citering

Johanna Hedlund. Stockholms universitet (2022). Utmaningar för miljöförvaltning: interdependens mellan policyfrågor leder inte alltid till samverkan. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/jk9y-rb40

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Johanna Hedlund - Stockholms universitet, Zoologiska institutionen orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Web-baserad enkät
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2022-06-20