Svenska recensioner av postsovjetiska ryska romaner utgivna i svensk översättning 1992-2020

SND-ID: 2021-322

Skapare/primärforskare

Malin Podlevskikh Carlström - Göteborgs universitet orcid

Beskrivning

Datamaterialet består av en detaljerad beskrivning av en recensionskorpus som används för att analysera hur rysk litteratur har mottagits i Sverige. Undersökningarna som bygger på recensionsdatabasen analyserar bland annat översättningens synlighet i det svenska litterära systemet, översättningskritik och bilden av samtida rysk litteratur hos svenska kritiker. Recensionskorpusen består av 430 recensioner av postsovjetiska ryska romaner som har kommit ut i svensk översättning mellan 1992 och 2020. Recensionerna i sig är upphovsrättsskyddade och kan således inte tillgängliggöras. Den tillgängliggjorda datan innehåller istället en fullständig specifikation av recensionsdatabasen, information om hur recensionerna har klassificerats och slutligen information om tematisk kodning relaterad till specifika undersökningar (artiklar).

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för språk och litteraturer

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Namn (redan publicerade) på författare, översättare och recensenter av ryska romaner utgivna i svensk översättning 1992-2020.

Metod och tidsperiod

Population

Svenska recensioner av förstautgåvor av postsovjetiska ryska romaner utgivna i svensk översättning 1992-2020

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Recensionskorpusen består av recensioner publicerade i dagstidningar, på webbplatser samt i icke-specialiserade tidskrifter och magasin (tryckta så väl som internetbaserade). Två svenska mediedatabaser har använts för att lokalisera recensioner för de 82 postsovjetiska romanerna. Totalt lokaliserades 669 recensioner varav 430 inkluderades i recensionskorpusen. De recensioner som inte ingår i korpusen markeras med röd textfärg på det i arbetsboken. Undersökningarna som baseras på recensionsdatabasen analyserar hur kritiker pratar om översättningar, varpå enbart självständiga recensioner (inte kombinationer av författarintervju och recension) har inkluderats i korpusen. Därtill har enbart en recension per kritiker och roman inkluderats. I de fall då en kritiker har skickat versioner av samma recension till olika tidningar har publikationsdatum (tidigast) alternativt tillgänglighet (i fulltextdatabas) avgjort vilken version som har inkluderats i korpusen. Slutligen har ett par mycket korta recensioner utan reflektion inte inkluderats i korpusen.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Information om recensioner publicerade i regionala och nationella svenska medier.

Publikationer


:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svenska recensioner av postsovjetiska ryska romaner utgivna i svensk översättning 1992-2020

Version 1

Citering

Malin Podlevskikh Carlström. Göteborgs universitet (2022). Svenska recensioner av postsovjetiska ryska romaner utgivna i svensk översättning 1992-2020. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/e1k4-1058

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Malin Podlevskikh Carlström - Göteborgs universitet orcid

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 2022-03-01