Bovina norovirus och nebovirus - prevalens och riskfaktorer för infektion i svenska mjölkkobesättningar

SND-ID: 2021-335

Skapare/primärforskare

Madeleine Tråven - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Charlotte Axén - Statens veterinärmedicinska anstalt

Anna Svensson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Camilla Björkman - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper

Ulf Emanuelson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Beskrivning

Studiens syfte var att bestämma prevalensen för bovint norovirus och nebovirus hos kalvar i svenska mjölkkobesättningar. Ett andra syfte var att analysera besättnings- och skötselfaktorer associerade med dessa infektioner. I studien användes prover och data insamlade i en tidigare studie 2005-2007 (Silverlås et al. 2009. Prev. Vet. Med. 90, 242-253). Prover och data samlades ursprungligen in för att studera cryptosporidieinfektioner. Träckprover från 5 kalvar 2-30 dagar gamla togs av veterinär vid ett besök på varje gård, totalt 50 gårdar. För den här studien analyserades proverna med RT-PCR för bovint norovirus och nebovirus. För mer information om metoderna, se den publicerade artikeln. Skötsel- och besättningsdata samlades in vid besättningsbesöket genom observationer och intervju av lantbrukaren via ett standardiserat frågeformulär.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.kv.2021.4.4-195

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kliniska vetenskaper

Övriga forskningshuvudmän

Finansiering

  • Finansiär: Stiftelsen Lantbruksforskning rorId
  • Diarienummer hos finansiär: V0830393
  • Projektnamn på ansökan: Bovine caliciviruses - prevalence and epidemiology in Swedish cattle
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Besättningsidentitet pseudonymiserat

Kodnyckel existerar

Ja

Metod och tidsperiod

Population

250 unga kalvar i 50 mjölkkobesättningar

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
50 mjölkkkobesättningar valdes randomiserat från en lista med alla mjölkkobesättningar med >50 kor inom de 5 valda georafiska regionerna i proportion till antalet besättningar inom varje region. Fem kalvar 2-30 dagar gamla provtogs per besätting. För ytterligare information om val av kalvar, se den publicerade artikeln.

Tidsperiod(er) som undersökts

2005 – 2007

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Gårdarna i studien ligger i Skåne, Västergötland, Östergötland, Uppland och södra Norrland.

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Tråvén, M.; Axén, C.; Svensson, A.; Björkman, C.; Emanuelson, U. (2022). Prevalence of Bovine Norovirus and Nebovirus and Risk Factors of Infection in Swedish Dairy Herds. Dairy 3(1), 137-147.
DOI: https://doi.org/10.3390/dairy3010011

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset
Bovina norovirus och nebovirus - prevalens och riskfaktorer för infektion i svenska mjölkkobesättningar

Beskrivning

Datasetet innehåller analyssvar från RT-PCR för bovint norovirus och nebovirus i träckprover från 5 unga kalvar /besättning i 50 svenska mjölkkobesättningar. Datasetet innehåller också uppgifter om besättningarna, såsom besättningsstorlek, årlig medelproduktion och ett antal variabler som beskriver rutiner runt skötsel av kalvningar och kalvar, vilka kan ha betydelse för kalvhälsan och smittspridning. Dessa data har samlats in via ett standardiserat intervjuformulär. Data uppdelade på två filer,

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Madeleine Tråven - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Charlotte Axén - Statens veterinärmedicinska anstalt

Tidsperiod(er) som undersökts

2005 – 2007

Variabler

25

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2022-02-28