Geografisk och socioekonomisk påverkan på kunskap och praktik relaterad till antibiotikaresistens bland småbrukande grisuppfödare i Uganda

SND-ID: 2021-344

Skapare/primärforskare

Ulf Magnusson - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Michel Mainack Dione - International Livestock Research Institute (ILRI) orcid

Beskrivning

För att sakta ner utvecklingen av antimikrobiell resistens (AMR) så behöver antibiotikaanvändningen i produktionsdjurssektorn minska. I låg- och medelinkomstländer har regulatoriska ramverk visat sig mindre användbara för att minska antibiotikaanvändningen. Här kan en "nerifrån-upp"-strategi komplettera regulatoriska ramverk; vilket kräver en förståelse för vad som driver antibiotikaanvändningen. I den här studien har vi undersökt påverkan av geografiska och socioekonomiska förhållanden på några avgörande faktorer för antibiotikaanvändning bland grisuppfödare i Uganda. Datan samlades in via en enkät (innehållande 75 frågor) i två distrikt, Lira och Mukono, och komparativa statistiska analyser genomfördes. Bönder i Lira hade lägre tillgång till djurhälsotjänster, använde sjukdomsförebyggande åtgärder i lägre utsträckning och använde antibiotika till sina grisar mer frekvent. I Mukono var det vanligare att konsultera en veterinär vid sjukdom hos grisarna, medan det i Lira var vanligare att konsultera en djurhälsoarbetare (ej veterinär). Ingen skillnad kunde detekteras gällande hur många som följ

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.ua.2017.2.6-2943

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kliniska vetenskaper

Medverkande

Sandra Nohrborg - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Finansiering

  • Finansiär: CGIAR Trust Fund via CGIAR Research Program on Livestock rorId
  • Projektnamn på ansökan: Animal Health Flagship
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserad data. Datan innehåller id-nummer som via en kodnyckel kan kopplas till koordinater för besökta gårdar. I kombination med uppgifter om kön, ålder, utbildningsnivå etc. skulle respondenten kunna identifieras.

Kodnyckel existerar

Ja

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Småbrukande grisuppfödare i två distrikt (Lira och Mukono) i Uganda

Tidsdimension

Urvalsmetod

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval
Målpopulationen i studien var grisuppfödare i distrikten Lira och Mukono i Uganda. District Veterinary Officers (DVO) från båda distrikt infomerades i förväg vilka identifierade de fyra distriktsdelarna med högst gristäthet. Dessa distriktsdelar användes sedan som urvalsram. I varje distriktsdel valdes två byar ut slumpmässigt, vilket resulterade i åtta byar per distrikt och 16 byar totalt. Från varje by valdes 30 grisuppfödare slumpmässigt ut för att delta i studien. Detta resulterade i 240 uppfödare från Lira och 242 från Mukono.

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-08-13 – 2018-09-10

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Uganda

Geografisk beskrivning: Två distrikt i Uganda: Lira och Mukono

Publikationer

Nohrborg S., Dione M.M., Winfred A.C., Okello L., Wieland B., Magnusson U. (2022). Geographic and socioeconomic influence on knowledge and practices related to antimicrobial resistance among smallholder pig farmers in Uganda. Antibiotics. 2022;11(2):251.
DOI: https://doi.org/10.3390/antibiotics11020251

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset
Tillgång till tjänster och läkemedel, samt praktik och kunskap relaterad till antimikrobiell resistens, hos grisuppfödare i Uganda

Beskrivning

Enkäten administrerades och sparades elektroniskt på läsplattor via Open Data Kit (ODK) (https://getodk.org), ett open-source verktyg för smarta enheter (t.ex. smartphone eller läsplatta) som möjliggör skapande och användning av elektroniska enkäter.

Datasetet innehåller 72 kolumner och 463 rader.

För förklaring av variabler se "AMUSE_Uganda_2022_dataset_Explanations", för förklaring av svarsalternativ se enkäten "AMUSE_Uganda_2022_Questionnaire".

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Ulf Magnusson - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Michel Mainack Dione - International Livestock Research Institute (ILRI) orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-08-13 – 2018-09-10

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-08-13–2018-09-10
  • Datainsamlare: International Livestock Research Institute
  • Instrument: Open Data Kit (ODK)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

72

Antal individer/objekt

463

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

100%

Publicerad: 2022-02-16