Fem år av vegetationssuccession efter brand i produktionsskogar av tall med olika beståndsålder

Skapare/primärforskare

Lena Gustafsson - Sveriges Lantbruksuniversitet orcid

Victor Johansson - Stockholms Universitet orcid

Alexandro Leverkus - Universidad de Granada orcid

Joachim Strengbom - Sveriges Lantbruksuniversitet

Sofie Wikberg - Wikberg Frilansekolog AB

Gustaf Granath - Uppsala universitet orcid

Beskrivning

För att studera växtsuccessionen efter brand och hur den påverkas av successionstadiet när branden inträffade, samlades vegetationsdata in i västmanland fem år efter en stor brand (13 000 hektar boreal skog). I provytor inventerades växtsamhällena i hårt brända bestånd som varierade i ålder (0-123 år) sedan de hade kalhuggits innan brand. Data inkluderar på plot-nivå (50x50 cm provytor): kärlväxter och mossor, död ved, och krontäckets öppenhet (ljustillgänglighet). På beståndsnivå anges medelvärden för arter, viktad egenskapsdata (egenskapsvärden tagna från databaser), och avstånd till brandgränsen.

Karta

Skapare/primärforskare

Lena Gustafsson - Sveriges Lantbruksuniversitet orcid

Victor Johansson - Stockholms Universitet orcid

Alexandro Leverkus - Universidad de Granada orcid

Joachim Strengbom - Sveriges Lantbruksuniversitet

Sofie Wikberg - Wikberg Frilansekolog AB

Gustaf Granath - Uppsala universitet orcid

Identifierare

SND-ID: 2021-46

Alternativ titel

Data set: Shorter disturbance interval truncates vegetation succession

Beskrivning

För att studera växtsuccessionen efter brand och hur den påverkas av successionstadiet när branden inträffade, samlades vegetationsdata in i västmanland fem år efter en stor brand (13 000 hektar boreal skog). I provytor inventerades växtsamhällena i hårt brända bestånd som varierade i ålder (0-123 år) sedan de hade kalhuggits innan brand. Data inkluderar på plot-nivå (50x50 cm provytor): kärlväxter och mossor, död ved, och krontäckets öppenhet (ljustillgänglighet). På beståndsnivå anges medelvärden för arter, viktad egenskapsdata (egenskapsvärden tagna från databaser), och avstånd till brandgränsen.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-06-27 — 2019-07-18

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Västmanlands län

Geografisk beskrivning: Vegetationsytor inom naturreservatet Hälleskogsbrännan i Västmanland, vilket ligger längst i söder av Sveriges boreala zon.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Fem år av vegetationssuccession efter brand i produktionsskogar av tall med olika beståndsålder

Citering

Lena Gustafsson, Victor Johansson, Alexandro Leverkus, Joachim Strengbom, Sofie Wikberg, Gustaf Granath. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi (2021). <em>Fem år av vegetationssuccession efter brand i produktionsskogar av tall med olika beståndsålder</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/gxm0-cp19">https://doi.org/10.5878/gxm0-cp19</a>

Skapare/primärforskare

Lena Gustafsson - Sveriges Lantbruksuniversitet orcid

Victor Johansson - Stockholms Universitet orcid

Alexandro Leverkus - Universidad de Granada orcid

Joachim Strengbom - Sveriges Lantbruksuniversitet

Sofie Wikberg - Wikberg Frilansekolog AB

Gustaf Granath - Uppsala universitet orcid

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Publicerad: 2021-02-25