Fem år av vegetationssuccession efter brand i produktionsskogar av tall med olika beståndsålder

SND-ID: 2021-46

Alternativ titel

Data set: Shorter disturbance interval truncates vegetation succession

Skapare/primärforskare

Lena Gustafsson - Sveriges Lantbruksuniversitet orcid

Victor Johansson - Stockholms Universitet orcid

Alexandro Leverkus - Universidad de Granada orcid

Joachim Strengbom - Sveriges Lantbruksuniversitet

Sofie Wikberg - Wikberg Frilansekolog AB

... Visa mer..

Beskrivning

För att studera växtsuccessionen efter brand och hur den påverkas av successionstadiet när branden inträffade, samlades vegetationsdata in i västmanland fem år efter en stor brand (13 000 hektar boreal skog). I provytor inventerades växtsamhällena i hårt brända bestånd som varierade i ålder (0-123 år) sedan de hade kalhuggits innan brand. Data inkluderar på plot-nivå (50x50 cm provytor): kärlväxter och mossor, död ved, och krontäckets öppenhet (ljustillgänglighet). På beståndsnivå anges medelvärden för arter, viktad egenskapsdata (egenskapsvärden tagna från databaser), och avstånd till brandgränsen.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-06-27 – 2019-07-18

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Västmanlands län

Geografisk beskrivning: Vegetationsytor inom naturreservatet Hälleskogsbrännan i Västmanland, vilket ligger längst i söder av Sveriges boreala zon.

Publikationer

Gustafsson, L., Johansson, V., Leverkus, A. B., Strengbom, J., Wikberg, S., & Granath, G. (2021). Disturbance interval modulates the starting point for vegetation succession. Ecology. 102 (9), e03439. https://doi.org/10.1002/ecy.3439
DOI: https://doi.org/10.1002/ecy.3439

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Fem år av vegetationssuccession efter brand i produktionsskogar av tall med olika beståndsålder

Version 1

Citering

Lena Gustafsson, Victor Johansson, Alexandro Leverkus, Joachim Strengbom, Sofie Wikberg, Gustaf Granath. Sveriges lantbruksuniversitet (2021). Fem år av vegetationssuccession efter brand i produktionsskogar av tall med olika beståndsålder. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/gxm0-cp19

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Lena Gustafsson - Sveriges Lantbruksuniversitet orcid

Victor Johansson - Stockholms Universitet orcid

Alexandro Leverkus - Universidad de Granada orcid

Joachim Strengbom - Sveriges Lantbruksuniversitet

Sofie Wikberg - Wikberg Frilansekolog AB

... Visa mer..

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-02-25
Senast uppdaterad: 2022-07-07