Diametertillväxt hos träd i miombo och acaciaskog i ett eroderat landskap i nordöstra Tanzania

SND-ID: 2021-77

Skapare/primärforskare

Ingvar Backéus - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

Jerry Skoglund - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Christina Skarpe - Inland Norway University of Applied Sciences, Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

Håkan Hytteborn - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

Beskrivning

Diametertillväxt hos 15 arter av miombo- och acaciaträd, med en diameter >3 cm, representerade av 239 individer, etablerade i permanenta provytor. Träden mättes med oregelbundna intervall, vid regntidens slut (april), åren 1991 t.o.m. 2010. Tillväxt per art beräknades. Studien genomfördes i Kondoa Irangi Hills (KIH) Tanzania, ett område karakteriserat av svår erosion. Syftet var att studera återväxten, i frånvaro av betesdjur och eld, med syfte att kunna rekommendera restaureringsåtgärder.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2021.4.4.IÄ-1

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Finansiering 1

 • Finansiär: Stiftelsen Extensus
 • Projektnamn på ansökan: Återinventering av permanenta provytor i Kondoa, Tanzania
 • Information om finansiering: Avsåg resebidrag

Finansiering 2

 • Finansiär: SIDA
 • Projektnamn på ansökan: Man-Land Interrelations in Semi-Arid Tanzania

Finansiering 3

 • Finansiär: Svenska Växtgeografiska Sällskapet
 • Projektnamn på ansökan: Återinventering av permanenta provytor i Kondoa, Tanzania
 • Information om finansiering: Avsåg resebidrag
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-04 – 2010-04

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Tanzania, Afrika

Geografisk beskrivning: Tanzania, Kondoa

Publikationer
Dataset
Grunddata diametertillväxt träd i miombo och acaciaskog, KIH, 1991–2010, Tanzania

Beskrivning

Datasetet består av mätvärden insamlade i fält 1991 till 2010. Diametervärden mättes med klave för femton trädarter. Datafilen har 17 blad, ett blad per art (en art återges i två extra blad). Datasetet består av fyra kolumner. Kolumn 1: latinskt artnamn, Kolumn 2: enskilda trädindivids nummer, Kolumn 3: årtal för mätningen, Kolumn, 4: diametervärde i cm.

Version 1

Citering

Jerry Skoglund, Ingvar Backéus, Christina Skarpe, Håkan Hytteborn. Sveriges lantbruksuniversitet (2021). Grunddata diametertillväxt träd i miombo och acaciaskog, KIH, 1991–2010, Tanzania . Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/5s6y-wv36

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jerry Skoglund - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Ingvar Backéus - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

Christina Skarpe - Inland Norway University of Applied Sciences, Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

Håkan Hytteborn - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-04 – 2010-04

Datainsamling

 • Beskrivning av insamlingsmetod: Mätning av diametervärden med klave i fält
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-04–2010-04
 • Instrument: klave
 • Rumslig upplösning: 10 kilometer

Variabler

4

Publicerad: 2021-03-23