Evaluating created wetlands for bird diversity and reproductive success

Skapare/primärforskare

Ineta Kačergytė - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi, Enheten för landskapsekologi orcid

Beskrivning

Syftet med den genomförda studien var att undersöka vilka habitat- eller landskapsvariabler som kan förklara mångfalden av våtmarksfåglar och deras häckningsframgång i anlagda våtmarker i Uppland, Sverige. Den geografiska undersökningsenheten är de enskilda våtmarkerna. Uppgifterna för varje våtmark innehåller alla miljövariabler som tagits fram och undersökts i studien (andel skog inom 1 km från våtmarken, andel urban miljö inom 1 km, antal våtmarker inom 3 km, våtmarkens storlek, område öar utan busk- eller trädvegetation, område öar med busk- eller trädskikt, vattenvegetation, andel skog inom 50 m, översvämmad areal, år när våtmarken anlades, om det fanns tillflöde till våtmarken, antal dammar som våtmarken består av, om det utfördes habitatåtgärder), antal arter, antal par, antal ungar, samt information om huruvida arter lyckades producera ungar.

Karta

Skapare/primärforskare

Ineta Kačergytė - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi, Enheten för landskapsekologi orcid

Identifierare

SND-ID: 2021-90

Beskrivning

Syftet med den genomförda studien var att undersöka vilka habitat- eller landskapsvariabler som kan förklara mångfalden av våtmarksfåglar och deras häckningsframgång i anlagda våtmarker i Uppland, Sverige. Den geografiska undersökningsenheten är de enskilda våtmarkerna. Uppgifterna för varje våtmark innehåller alla miljövariabler som tagits fram och undersökts i studien (andel skog inom 1 km från våtmarken, andel urban miljö inom 1 km, antal våtmarker inom 3 km, våtmarkens storlek, område öar utan busk- eller trädvegetation, område öar med busk- eller trädskikt, vattenvegetation, andel skog inom 50 m, översvämmad areal, år när våtmarken anlades, om det fanns tillflöde till våtmarken, antal dammar som våtmarken består av, om det utfördes habitatåtgärder), antal arter, antal par, antal ungar, samt information om huruvida arter lyckades producera ungar.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-05-15 — 2018-08-20

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholms län, Uppland

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Finansiär: FORMAS

Finansiär: Naturvårdsverket

Data till den vetenskapliga artikeln "Evaluating created wetlands for bird diversity and reproductive success"

Citering

Ineta Kačergytė. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi (2021). <em>Data till den vetenskapliga artikeln "Evaluating created wetlands for bird diversity and reproductive success"</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/04dn-pw77">https://doi.org/10.5878/04dn-pw77</a>

Skapare/primärforskare

Ineta Kačergytė - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi, Enheten för landskapsekologi orcid

Beskrivning

Data: data består av observationer från inventeringar av fåglar i anlagda våtmarker i Uppland, Sverige
Datainsamling:
För inventeringarna valdes 89 våtmarker som anlagts i naturvårdssyfte med målet att öka den biologiska mångfalden. I dessa 89 våtmarker inventerades våtmarksfåglar under fyra standardiserade inventeringstillfällen under fåglarnas häckningssäsong år 2018: två gånger under perioden när fåglarna etablerade revir på våren eller påbörjade häckningen (14-29 maj, "etableringsfas") och

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

22

Publicerad: 2021-03-29