Data och kod för: Bättre egenvård genom samvård? En latent profilanalys av primärvårdspatienters upplevelser av e-hälsa-stödd kronisk vård

SND-ID: 2022-101

Alternativ titel

Latent profile analysis of co-care experiences

Skapare/primärforskare

Carolina Wannheden - Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) orcid

Marta Roczniewska - Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) orcid

Henna Hasson - Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) orcid

Klas Karlgren - Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) orcid

Ulrica von Thiele Schwarz - Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) orcid

Beskrivning

Denna databeskrivning innehåller kod (skriven i programmeringsspråket R), samt bearbetad data och resultat som presenteras i en forskningsartikel (se referenser). Inga rådata tillhandahålls och de data som görs tillgängliga kan inte kopplas till studiedeltagare. Urvalet består av 180 av 308 behöriga deltagare (vuxna primärvårdspatienter i Sverige, som lever med kronisk sjukdom) som svarade på en svensk webbaserad enkät vid två tidpunkter. Med hjälp av en bekräftande faktoranalys (CFA) beräknade vi latenta faktormått för 9 konstrukt, baserat på 34 frågor. I detta dataset tillgängliggörs de latenta faktormåtten och resultaten av den latenta profilanalysen. Även om rådata inte delas presenterar vi formuleringarna för varje fråga/påstående, inklusive svarsskalor. Koden som användes för att producera latenta faktormått och latenta profilanalysresultat tillhandahålls också.

Studien genomfördes som en del av ett forskningsprojekt som undersöker hur användningen av e-hälsotjänster inom kronisk vård påverkar interaktion och samverkan mellan patienter och vården. Syftet med studien var att identifiera

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Finansiering

  • Finansiär: Familjen Kamprads Stiftelse rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 20170012
  • Projektnamn på ansökan: Co-care: Hur kan eHälsa bidra till ökad effektivitet genom förändrad instruktion mellan vårdgivare och patienter?
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2018/625-31/5 and 2018/1717-32

Metod och tidsperiod

Population

Primärvårdspatienter med någon eller fler av följande diagnoser: förhöjt blodtryck, hjärtsvikt, mental ohälsa

Studiedesign

Observationsstudie

Beskrivning av studiedesign

Longitudinell enkätundersökning (2 mätningar) vid en svensk vårdcentral.

Urvalsmetod

Deltagare valdes ändamålsenligt ut att delta i piloten om de uppfyllde följande kriterier: diagnostiserade med förhöjt blodtryck, kronisk hjärtsvikt, eller mental ohälsa (tex. utmattning, sömnbesvär, ångestproblematik, depression); svensktalande; ålder > 18 år. Deltagare rekryterades genom vårdcentralen och alla som deltog i piloten bjöds in att besvara enkäterna.

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-10 – 2019-06

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholms län

Geografisk beskrivning: I studiepopulationen ingick patienter från en vårdcentral i Region Stockholm.

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi, Annan hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Carolina Wannheden, Marta A. Roczniewska, Henna Hasson, Klas Karlgren, and Ulrica Von Thiele Schwarz, 2022. Better self-care through co-care? A latent profile analysis of primary care patients’ experiences of e-health–supported chronic care management, Front. Public Health, Sec. Public Health Education and Promotion, accepted. doi: 10.3389/fpubh.2022.960383
DOI: https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.960383

von Thiele Schwarz, U., Roczniewska, M., Pukk Härenstam, K., Karlgren, K., Hasson, H., Menczel, S., & Wannheden, C. (2021). The work of having a chronic condition : development and psychometric evaluationof the distribution of co-care activities(DoCCA) scale. In BMC Health Services Research (Vol. 21, Issue 480). https://doi.org/10.1186/s12913-021-06455-8
DOI: https://doi.org/10.1186/s12913-021-06455-8
URN: urn:nbn:se:mdh:diva-56003

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Faktormått och resultat från en latent profilanalys av co-care upplevelser

Beskrivning

DATASETET består av två filer: factorscores_docca.csv och latent-profile-analysis-results_docca.csv.

* factorscores_docca.csv: Denna fil innehåller 18 variabler (kolumner) och 180 rader. Variablerna representerar latenta faktorer (mätta vid två tidpunkter, T1 och T2) och värdena är latenta faktormått. Enkätdata som användes för att ta fram de latenta faktormåtten består av 20 frågor som mäter erfarenheter av samarbete med vården, baserat på DoCCA-skalan (von Thiele Schwarz, 2021). Dessa frågor

... Visa mer..

Version 1

Citering

Carolina Wannheden, Marta Roczniewska, Henna Hasson, Klas Karlgren, Ulrica von Thiele Schwarz. Karolinska Institutet (2022). Faktormått och resultat från en latent profilanalys av co-care upplevelser. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.48723/kzja-5k21

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Carolina Wannheden - Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) orcid

Marta Roczniewska - Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) orcid

Henna Hasson - Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) orcid

Klas Karlgren - Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) orcid

Ulrica von Thiele Schwarz - Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-10 – 2019-06

Variabler

31

Antal individer/objekt

180

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

55%

Publicerad: 2022-09-08
Senast uppdaterad: 2022-09-08