X-inaktivering under T-cellsutvecklingen i thymus

SND-ID: 2022-112

Skapare/primärforskare

Olov Ekwall - Göteborgs universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för pediatrik orcid

Beskrivning

Huvudsyftet med studien har varit att studera X-inaktivering under T-cellsutveckling i human thymus. I studien har sex olika utvecklingsstadier av thymocyter isolerats från sju individer och studerats avseende genuttryck. Datamaterialet innehåller data från RNA-sekvensering, DNA-metylering och helexom-sekvensering av DNA.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kliniska vetenskaper

Övriga forskningshuvudmän

Medverkande

Colm E Nestor - Linköpings universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Avdelningen för barns och kvinnors hälsa orcid

Finansiering 1

  • Finansiär: ALF Västra Götalandsregionen
  • Diarienummer hos finansiär: ALFGBG-965795
  • Projektnamn på ansökan: Kliniska och experimentella studier av toleransmekanismer i thymus

Finansiering 2

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-02752
  • Projektnamn på ansökan: Clinical and experimental studies of tolerance mechanisms in the thymus aiming at the development of therapeutic targeting of the thymus in the treatment of autoimmune diseases
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Humandata. Data är pseudonymiserade och innhåller ID-nummer som kan kopplas till person via kodnyckel.

Kodnyckel existerar

Ja

Etikprövning

Göteborg - dnr 217-12

Projektnamn: Studier av central toleransutveckling i human thymus

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Isolerade thymocyter från sju personer studerades. Försökspersonerna var tre pojkar och fyra flickor, alla under 3 år, som genomgick korrigerande hjärtkirurgi för medfödda hjärtmissbildningar.

Studiedesign

Experimentell studie

Urvalsmetod

Övrigt

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: Biobank Väst 890

Typ(er) av prov: Thymusvävnad

Studien har använt befintliga prover/material från en vetenskaplig samling eller biobank

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Björn Gylemo, Antonio Lentini, Christina Lundqvist, Maike Bensberg, Alessandro Camponeschi, Dora Goldman, Aida Selimović, Olov Ekwall, Colm E. Nestor. (2022). A landscape of X-inactivation during human T-cell development [submitted manuscript].
:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
X-inaktivering under T-cellsutvecklingen i thymus

Beskrivning

Datasetet innehåller data från manuskriptet "A landscape of X-inactivation during human T-cell development in the thymus" av Gylemo et al och innehåller resultat från RNA-sekvensering (fastq.gz), analys av DNA-metylering (Grn.idat) och DNA-exomsekvensering (fastq.gz) av sex olika mognadsstadier av thymocyter från totalt sju individer.

Data är beskrivna på individ- och celltypsnivå i de bifogade tabbseparerade metadatafilerna (.tsv).
Kontrollsummor i MD5-format för datafilerna finns tillgänglig

... Visa mer..

Version 1

Citering

Olov Ekwall. Göteborgs universitet (2022). X-inaktivering under T-cellsutvecklingen i thymus. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/frw5-wd59

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Olov Ekwall - Göteborgs universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för pediatrik orcid

Antal individer/objekt

7

Publicerad: 2022-09-06
Senast uppdaterad: 2022-09-21