T-cells svar vid diagnos av amyotrofisk lateralskleros förutsäger sjukdomsförloppet

SND-ID: 2022-113

Skapare/primärforskare

Fang Fang - Karolinska Institutet , Institutet för miljömedicin orcid

Beskrivning

För att förstå hur T-celler bidrar till sjukdomsförloppet i amyotrofisk lateralskleros (ALS), genomförde vi en kohortstudie med 89 nydiagnostiserade ALS-patienter i Stockholm, Sverige, och använde flödescytometri för att definiera T-cellspopulationer och fenotyper i blod och cerebrospinalvätska (CSF) prover insamlade vid tidpunkten för diagnos. Hög frekvens av CD4+FOXP3- effektor T-celler i blod och CSF var associerad med en försämrad överlevnad medan hög frekvens av aktiverade regulatoriska T-celler (Treg) och hög kvot mellan aktiverade och vilande Treg-celler i blod var associerad med en bättre överlevnad. T-cellsprofiler förutspådde också hur snabbt sjukdomen utvecklade sig. Encellstranskriptomikdata visade att ALS-patienter hade förändrat T-genuttryck i T-celler och förekomsten av klonalt expanderade CD4+ och CD8+ T-celler i CSF. Sammanfattningsvis bidrar T-cellssvar till sjukdomsprogression av ALS, vilket stöder modulering av adaptiv immunitet som ett genomförbart terapeutiskt alternativ.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Ansvarig institution/enhet

Institutet för miljömedicin

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

human RNA-sekvenseringsdata från singel celler

Kodnyckel existerar

Ja

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr DNRs 2014/1815-31/4, 2018-1065/31 and DNRs 2009/2107-31/2 and 2021-02060

Metod och tidsperiod

Population

Deltagarna rekryterades från det större Stockholmsområdet som en del av fallkontrollstudien ALSrisc och StopMS.

Studiedesign

Observationsstudie

Fall-kontrollstudie

Beskrivning av studiedesign

Mänskligt material: Immunceller isolerade från cerebral spinalvätska (CSF). CSF-prover samlades in från fem patienter med nyligen diagnostiserad ALS och fyra kontroller (två patienter med hydrocefalus med normalt tryck, en patient med cervikal radikulopati och en frisk kontroll). singelcellssekvenseringsplattform: 5' scRNA-seq + V(D)J TCR-repertoarsekvensering med användning av 10x Genomics-plattformen.

Urvalsmetod

CSF-prover togs vid diagnostillfället från ALS-patienter och kontroller vid Karolinska Universitetssjukhuset. 16 ml CSF-prov uppsamlades i två 10 ml provrör (Sarstedt) genom lumbalpunktion. Inom ett tidsfönster på 3 timmar transporterades proverna vid 4°C för bearbetning.
1. CSF-prov centrifugerades vid 300 g, 10 min, 4°C
2. Supernatanten togs bort förväntas för cirka 500 ul CSF (rör med en synlig blodkontaminering uteslöts från analsyen)
3. När mer än ett provrör användes, kombinerades provet i ett provrör.
4. CSF-prover tvättades med kall PBS + 0,5 % BSA (w/o ETDA) genom att fylla provröret upp till 10 ml.
5. CSF-prover centrifugerades vid 300 g, 10 min, 4°C.
6. Supernatanten avlägsnades, cellen återsuspenderades i 500 ul kall PBS + 0,5 % BSA och överförde provet till ett lågbindande RNA-rör
7. Prover centrifugerades vid 300 g, 10 min, 4°C.
8. supernatanten avlägsnades och celler återsuspenderades cell i den återstående supernatanten (~50 µl)

För de återstående stegen följde vi tillverkarens protokoll
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholms län

Publikationer
Dataset
T-cells svar vid diagnos av amyotrofisk lateralskleros förutsäger sjukdomsförloppet

Beskrivning

Data innehåller RNA-sekvenseringsdata från singelceller från 9 individer (5 ALS-fall och 4 kontroller). Immunceller isolerades från CSF. Dessutom studerade vi för varje individ T-cellsreceptorrepertoaren genom att använda V(D)J-sekvensering. Uppladdade filer är i fastq-format.

Version 1

Citering

Fang Fang. Karolinska Institutet (2022). T-cells svar vid diagnos av amyotrofisk lateralskleros förutsäger sjukdomsförloppet. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.48723/xjvx-2v24

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Fang Fang - Karolinska Institutet , Institutet för miljömedicin orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-09-23 – 2021-04-14

Antal individer/objekt

9

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

Prov samlades in från 9 deltagare vid ett tillfälle.

Publicerad: 2022-08-17