Mediebarometern 2020

SND-ID: 2022-117

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Skapare/primärforskare

Karin Hellingwerf-Björkqvist - Göteborgs universitet

Jonas Ohlsson - Göteborgs universitet, Nordicom

Beskrivning

Mediebarometern har genomförts varje år sedan 1979. Till och med 2018 samlades svaren in via telefon. Sedan 2019 bygger resultaten på svar insamlade via en kombinerad webb- och telefonundersökning. Fram till och med 2019 avsåg resultaten befolkningen mellan 9 och 79 år. Från och med 2020 bygger resultaten på data som avser befolkningen mellan 9 och 85 år.

Tanken med Mediebarometern var redan från starten att långsiktigt följa mediepubliken. Den ansats som val­des för Mediebarometern är mediers faktiska räckvidd. Undersökningen avser således inte människors regel­bundna medievanor, utan vad man faktiskt gjort under en specifik tidsperiod. Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsen­het för mediekonsumtionen. Frågorna avser exempelvis om man under föregående dag läste någon dagstidning, om man tittade på rörlig bild eller lyssnade på musik. Först därefter ställs vidare frågor om vilken plattform intervjupersonen använt, t.ex. en tryckt tidning, en vanlig tv-­apparat eller någon hemsida.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Uppdragsgivare

Kulturdepartementet

Finansiering

  • Finansiär: Kulturdepartementet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 9-85 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-02-01 – 2020-12-15

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Nordicom Sverige. 2021. Mediebarometern 2020, Göteborg: Nordicom.
ISBN: 978-91-88855-48-0
DOI: https://doi.org/10.48335/9789188855497

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Mediebarometern 2020

Version 1

Citering

Karin Hellingwerf-Björkqvist, Jonas Ohlsson. Göteborgs universitet (2022). Mediebarometern 2020. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/jegq-gh64

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karin Hellingwerf-Björkqvist - Göteborgs universitet

Jonas Ohlsson - Göteborgs universitet, Nordicom

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-02-01 – 2020-12-15

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Telefonintervjuer (Frågeformulär) - Uppföljning med hjälp av telefonintervjuer till dem som ej besvarat enkäten på webben
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

187

Antal individer/objekt

6018

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

21%

21 procent av bruttourvalet. Undersökningen är designad för att få så god representativitet som möjligt. Det innebär att urvals­storleken på vissa undergrupper av befolkningen har skalats upp, medan andra har skalats ner. De bakgrundsfaktorer som har beaktats i utformningen av kvoturvalet är ålder, kön och län.

Publicerad: 2022-12-07