Ogräsfröpredation, jordbruksintensitet och landskapssammansättningsdata i höstvetefält i Skåne, Sverige

SND-ID: 2022-123

Skapare/primärforskare

Eirini Lamprini Daouti - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Mattias Jonsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Benjamin Feit - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Beskrivning

Ogräsfröpredation, jordbruksintensitet och landskapssammansättningsdata i höstvetefält i Skåne, Sverige
- Data om predation av ogräsfrö samlades in genom att använda frökort.
- Data om ogräsfrötillgänglighet samlades in med hjälp av sugprovtagning
- Data om förvaltningsintensitetsdata samlades in från ad hoc-urval av jordbrukare
- Data om habitatrefugia extraherades genom landskapsanalys med hjälp av programmet ArcMap(ESRI, v. 10.4.1)
- Data om och karabidgemenskap som användes för att uppskatta gemenskapsstyrkan hos fröpredation samlades in med hjälp av fallgrop.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2022.4.4.IÄ-12

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Finansiering

 • Finansiär: FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2017-00122
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-06 – 2018-07

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Skåne län

Geografisk beskrivning: Skåne län, Sverige

Publikationer

Daouti, E., Feit, B., Jonsson, M. (2022). Agricultural management intensity determines the strength of weed seed predation. Agriculture, Ecosystems and Environment. Under publication. Volume 339, 108132. https://doi.org/10.1016/j.agee.2022.108132
ISSN: 0167-8809
DOI: https://doi.org/10.1016/j.agee.2022.108132

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Ogräsfröpredation, jordbruksintensitet och landskapssammansättningsdata i höstvetefält i Skåne, Sverige

Beskrivning

Datauppsättningen består av fem filer som innehåller data om:

1. Data om predation av ogräsfrö samlades in genom att använda frökort. (1.seed_predation.csv)
2. Data om tillgänglighet av ogräsfrö samlades in med hjälp av sugprovtagning (2.seed_availability.csv)
3. Data om förvaltningsintensitetsdata samlades in med hjälp av ad hoc-val av jordbrukare. Specifikt kommunikation med personer som arbetar med gårdsdrift i olika roller (ägare, arrendator, anställd) om förvaltningsintensitet. Eftersom vi

... Visa mer..

Version 1

Citering

Eirini Lamprini Daouti, Mattias Jonsson, Benjamin Feit. Sveriges lantbruksuniversitet (2022). Ogräsfröpredation, jordbruksintensitet och landskapssammansättningsdata i höstvetefält i Skåne, Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/7w75-8764

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Eirini Lamprini Daouti - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Mattias Jonsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Benjamin Feit - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fältexperiment
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Fallgropar användes för att samla in data för karabidsamhället och uppskatta samhällets styrka hos fröpredation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-06-17–2018-07-18

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältexperiment
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Sugprovtagning användes för att uppskatta ogräsfrötillgänglighet för alla frön på markytan
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-06-17–2018-07-18

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Fältexperiment
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Frökort med 50 frön av ogräsarten Poa annua användes för att uppskatta ogräsfröpredation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-06-17–2018-07-18
... Visa mer..
Publicerad: 2022-08-23