Uppskattningar av våtmarksfågel före och efter våtmarksrestaureringar inom jordbrukslandskap, Sverige

SND-ID: 2022-127

Alternativ titel

Data for the scientific article: Quantifying effects of wetland restorations on bird communities in agricultural landscapes

Skapare/primärforskare

Ineta Kačergytė - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Tomas Pärt - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Åke Berg - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för stad och land orcid

Jonas Knape - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Beskrivning

Syftet med data var att utvärdera och kvantifiera restaureringarnas effekt på fåglar för en vetenskaplig artikel.
Data innehåller skattningar av antalet fågelpar för våtmarksarter i restaurerade våtmarker. Observationerna består av tidsserier med data före och efter restaurering. Data har sammanställts från enskilda rapporter.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2022.4.4.IÄ-13

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Medverkande

Michał Żmihorski - Polish Academy of Sciences, Mammal Research Institute orcid

Debora Arlt - Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Artdatabanken orcid

Finansiering 1

  • Finansiär: FORMAS - forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-02440
  • Projektnamn på ansökan: BiodivScen ERA‐ Net COFUND

Finansiering 2

  • Finansiär: Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-0022

Finansiering 3

  • Finansiär: FORMAS - forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 215-2014-1425

Finansiering 4

  • Finansiär: Naturvårdsverket rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 13/361
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Den innehåller författarnamn på de publicerade rapporterna

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1969 – 2019

Arter och taxon

podicipedidae
rallidae
anatidae
acrocephalidae
emberizidae
strigidae
charadriiformes
accipitridae

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Jordbruksområden i Sverige

Publikationer

Ineta Kačergytė, Tomas Pärt, Åke Berg, Debora Arlt, Michał Żmihorski, Jonas Knape, 2022. Quantifying effects of wetland restorations on bird communities in agricultural landscapes. Biological Conservation, Volume 273, 109676, https://doi.org/10.1016/j.biocon.2022.109676.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2022.109676

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Våtmarksfågeluppskattningar före och efter våtmarksrestaureringar inom jordbrukslandskap, Sverige

Beskrivning

Data avser antal fågelpar i restaurerad våtmarks i jordburkslandskap i Sverige.

Beskrivning av datainsamling:
Data på fågelobservationer av olika arter har sammanställts från diverse publicerad rapporter över enskilda våtmarker. Dessa våtmarker har restaurerats under de senaste 50 åren. Fågelräkningar avser i de flesta fall antal fågelpar under år före och efter restaurering, men i vissa avses istället antal skattade kullar. Data innehåller också våtmarkernas areal, år för inventering och rest

... Visa mer..

Version 1

Citering

Ineta Kačergytė. Sveriges lantbruksuniversitet (2022). Våtmarksfågeluppskattningar före och efter våtmarksrestaureringar inom jordbrukslandskap, Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/7nx7-ds35

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Ineta Kačergytė - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Publicerad: 2022-11-02