INDILACT – Förlängd frivillig väntetid för förstakalvare. Del 1: randomiserad kontrollerad studie

SND-ID: 2022-131

Alternativ titel

INDILACT - Part 1

Skapare/primärforskare

Anna Edvardsson Rasmussen - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård orcid

Renée Båge - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper orcid

Erling Strandberg - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjursgenetik orcid

Maria Åkerlind - Växa Sverige orcid

Kjell Holtenius - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård orcid

... Visa mer..

Beskrivning

Studien syftar till att undersöka hur en förlängd frivillig väntetid mellan kalvning och första insemination påverkar mjölkproduktion och fertilitet för förstakalvare under deras första och andra kalvningsintervall.

Data registrerades mellan augusti 2018 och september 2021.

Det finns data från två olika källor. Tillgången till dessa data är begränsad på grund av avtal med ägaren av data (Växa Sverige).
1. Data (.txt filer) från Kokontrollen som sköts av Växa Sverige gällande ras, kalvningar, inseminationer, 305-dagarsavkastning, provmjölkningar och sindatum från 16 gårdar. Inklusionskrieterier för gårdarna var > 100 kor i produktion, samt medelavkastning på minst 9 000 kg ECM/ko och år, medel KI på < 14 månader samt att de skulle ha ett system för daglig mjölkmängdsregistrering.
2. Excelfiler med data från gårdarnas egna mjölkningssystem (DeLaval, Lely och GEA) med dagliga mjölkmängder (från tre olika system: DeLaval, Lely och GEA).

Metadata (tillgängligt):
En metadatafil för respektive kategori av data har skapats med beskrivning av databearbetningen. Dessutom finns kodnycklar för hur kode

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.huv.2017.4.1-111

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Medverkande

Kjell Holtenius - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård orcid

Erling Strandberg - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjursgenetik orcid

Renée Båge - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper orcid

Cecilia Kronqvist - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård orcid

Maria Åkerlind - Växa Sverige orcid

... Visa mer..

Finansiering

 • Finansiär: Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF rorId
 • Diarienummer hos finansiär: O-17-20-957
 • Projektnamn på ansökan: Individuellt anpassad laktationslängd för lönsam och hållbar mjölkproduktion
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

SE-nummer på privata gårdar som i sin tur kan kopplas till personernas namn, adress, mm.

Kodnyckel existerar

Ja

Etikprövning

Uppsala - dnr Dnr 5.8.18-10126/2018

Det finns en godkänd etisk ansökan, men i denna del av projektet har vi inte använt information som kräver etiskt tillstånd utan endast samlat in data.

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-08-01 – 2021-09

Arter och taxon

bos taurus taurus linnaeus, 1758

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Gårdarna ligger i södra Sverige i Västergötland, Småland, Västmanland, Närke, Östergötland, Gotland, Uppland, Värmland, Södermanland och Dalsland.

Publikationer


:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
INDILACT – Förlängd frivillig väntetid för förstakalvare. Del 1: randomiserad kontrollerad studie – Dagliga mjölkmängder

Beskrivning

Excel- och CSV-filer med data från gårdarnas egna mjölkningssystem (DeLaval, Lely och GEA) gällande dagliga mjölkmängder, Excel och CSV filer. Majoriteten av data från gårdarna finns tillgänglig, men det finns hål i datainsamlingen om filerna från gårdarna inte skickats i tid innan de raderats från gårdarnas system.

Variabler: GårdsID, ko-ID, datum samt tid vid mjölkning, mjölkmängd per mjölkning (kg).

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anna Edvardsson Rasmussen - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Dagliga mjölkmängder registreras av gårdarnas mjölkningssystem (GEA,Lely och DeLaval)
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-08-01–2021-09
 • Datainsamlare: 16 komersiella mjölkbesättningar
 • Instrument: Mjölkrobot, mjölkgrop - Mjölkrobotar och mjölkgrop av märken från GEA, Lely och DeLaval
 • Prov: Mjölk
  Mjölkmängder per mjölkning
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Biologiska prover
 • Tidsupplösning: 3 dag
Dataset 2
INDILACT – Förlängd frivillig väntetid för förstakalvare. Del 1: randomiserad kontrollerad studie – kokontrolldata – kalvningar, inseminationer, härstamning, utslagning

Beskrivning

.txt files med information om kalvningar, inseminationer, härstamning, utslagning. Registrerade av djurägare, djurskötare och djurhälsopersonal, samt .txt filer med information från provmjölkningar samt laktationsavkastningar och sinläggningsuppgift. Registreringar gjorda av djurägare och Eurofins lab.

Variabler:
1. Kalvningar: GårdsID, ko-ID, födelseår, kalvningsdatum, lätt/svår kalvning, kön på kalven, kalv-ID, kalvens anvndning, kalvningsnummer
2. Härstamning: GårdsID, ko-ID, födelsedatum, k

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Anna Edvardsson Rasmussen - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Mjölkprover som samlas in månadsvis på gårdarna och analyseras av Eurofins laboratorie, insamlingen organiseras av Växa sverige som också administrerar svaren..
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-08-01–2021-09-13
 • Datainsamlare: 16 kommersiella mjölkbesättningar
 • Instrument: Combifoss - Mid infrared spectroscopy (MIR) används för analys av mjölksammansättning
 • Prov: mjölk
  månatliga provmjölkingar av alla mjölkande kor på respektive gård
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska
 • Tidsupplösning: 1 månad
Dataset 3
INDILACT – Förlängd frivillig väntetid för förstakalvare. Del 1: randomiserad kontrollerad studie – datasammanställning och R–script med statistiska beräkningar

Beskrivning

R-skript med statistiska metoder samt datasammanställning för statistiska beräkningar för laktation 1 och 2.

Rådata har bearbetats och nya variabler har tagits fram och sammanställts i en Excelfil för respektive laktation från vilka data till de statistiska beräkningarna i R-scripten tagits.

R-skripten behöver tillgång till Excel-filerna med summerade data för att fungera.

Linjära modeller för beräkning av:
1. 305d avkastning (kg + ECM),
2. Hel-laktationsavkastning (kg + ECM)
3. Mjöl

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Anna Edvardsson Rasmussen - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård orcid

Datainsamling

Publicerad: 2022-11-14