Hur hälsa och välbefinnande upplevs och villkoras i skolans vardag för unga som nyligen migrerat till Sverige

SND-ID: 2022-178

Skapare/primärforskare

Ulrika Lögdberg - Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd orcid

Beskrivning

Med fokus på det dagliga livet i skolan är avhandlingens övergripande syfte att utforska vardagliga erfarenheter av, förutsättningar för samt villkorande av hälsa och välbefinnande bland unga personer som nyligen migrerat till Sverige, samt att utforska hur detta kan förstås i termer av vardagens sociala och kulturella processer. Härigenom belyser och problematiserar avhandlingen de förutsättningar och omständigheter inom vilka hälsa skapas och förhandlas för denna grupp unga. De sociala och kulturella processerna, som utgör de nyanlända ungdomarnas förutsättningar för hälsa och välmående, analyseras så som de kommer till uttryck i vardagslivet och som mikroprocesser. Samtidigt är vardag, dess sociala interaktion, sociala positioneringar och materiella villkor för välmående, som utforskas i de olika studierna, kopplade till mer övergripande maktprocesser. Individens handlingsutrymme i det dagliga livet förstås som beroende av politiska, strukturella och relationella förhållanden. Hälsa är med andra ord relaterat till makt på olika sätt, vilket utgör en omfattande del av avhandlingens analytisk

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Högskolan i Halmstad

Ansvarig institution/enhet

Akademin för hälsa och välfärd

Finansiering 1

  • Finansiär: ArctiChildren InNet
  • Diarienummer hos finansiär: 02/2011/069/KO375

Finansiering 2

  • Finansiär: Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond rorId
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Data innehåller känsliga personuppgifter, direkta och indirekta identifierare

Kodnyckel existerar

Ja

Data innehåller annan skyddsvärd information

Ja: Platsen för en sårbar språklig eller etnisk minoritet, uppgifter om hälsa

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr Dnr 2021-01389

Metod och tidsperiod

Population

Deltagarna i studien (I–IV) var 46 nyanlända studenter, 16–20 år gamla, män och kvinnor från Afghanistan, Syrien, Somalia, Etiopien, Burundi, Thailand, Turkmenistan, Palestina, Kosovo och Grekland. Några var ensamkommande flyktingar och andra hade kommit med sina familjer. Vissa hade redan fått uppehållstillstånd, bodde hos familj och hade ett tillfälligt arbetstillstånd, medan andra var på väg att söka asyl. De kommer från olika socioekonomiska bakgrunder och med varierande skolerfarenhet. De gick alla på språkintroduktionsprogrammet i olika kohorter.

Studiedesign

Observationsstudie

Beskrivning av studiedesign

Det empiriska materialet (data) skapades genom tre oberoende datainsamlingar, alla med ett kvalitativt, utforskande och hälsofrämjande förhållningssätt. En kvalitativ och hälsofrämjande design användes i Studie I bestående av kvalitativa uppgiftsbaserade intervjuer med fokus på ungas hälsa och välbefinnande. Photovoice, en deltagande forskningsmetod väl lämpad för ungdomars deltagande, användes i studie II. Ett etnografiskt tillvägagångssätt användes i Studie III och IV, inklusive deltagande observationer, kvalitativa semistrukturerade intervjuer och mer informella samtal dokumenterade genom fältanteckningar.

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval
En målmedveten urvalsstrategi användes för att fånga olika perspektiv som speglar ungdomarnas olika livssituationer. Rekryteringen av deltagare har skett i nära samarbete med skolan.

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-01 – 2014-06

2016-02 – 2016-04

2017-04 – 2017-06

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lögdberg, U., Nilsson, B., & Kostenius, C. (2020). Young Migrants’ Experiences and Conditions for Health : A Photovoice Study. In SAGE Open (Vol. 10, Issue 2). https://doi.org/10.1177/2158244020920665
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-78909
DOI: https://doi.org/10.1177/2158244020920665

Lögdberg, U., Nilsson, B., & Kostenius, C. (2018). “Thinking about the future, what’s gonna happen?” : How young people in Sweden who neither work nor study perceive life experiences in relation to health and well-being. In International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being (No. 1422662; Vol. 13, Issue 1). https://doi.org/10.1080/17482631.2017.1422662
DOI: https://doi.org/10.1080/17482631.2017.1422662
URN: urn:nbn:se:umu:diva-144840

Lögdberg, U., Öhlander, M., & Nilsson, B. (n.d.). Everyday navigation between adaptation and resistance : How young people negotiate their well-being in relation to assigned migrant positions in school. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-48067
URN: urn:nbn:se:hh:diva-48067

Lögdberg, Ulrika (2022). Understanding young people’s well-being within a translocal everyday life: How health and well-being are experienced and conditioned in the daily school life of young people recently migrated to Sweden. Halmstad: Halmstad University Press. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-48069
ISBN: 9789188749901
URN: urn:nbn:se:hh:diva-48069

Lögdberg, U., Öhlander, M., Lindgren, E.-C., & Nilsson, B. (n.d.). Social, spatial, and material conditions for mattering : Newly arrived young migrants’ possibilities to matter in everyday life in a Swedish school. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-48068
URN: urn:nbn:se:hh:diva-48068

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Hur hälsa och välbefinnande upplevs och villkoras i skolans vardag för unga som nyligen migrerat till Sverige

Beskrivning

1. En PDF-fil med Intervjutranskript från 18 intervjuer
2. 16 PDF-filer med tidslinjer som en del av uppgiftsbaserade intervjuer
3. En PDF-fil med 86 bilder med tillhörande text tagna individuellt av deltagarna samt utskrifter från gruppintervjuer.
4. En PDF-fil med fältanteckningar från observationer och samtal med deltagare.
5. En PDF-fil med intervjutranskript från sex intervjuer.

Version 1

Citering

Ulrika Lögdberg. Högskolan i Halmstad (2023). Hur hälsa och välbefinnande upplevs och villkoras i skolans vardag för unga som nyligen migrerat till Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/nfq2-y902

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Stillbild

Skapare/primärforskare

Ulrika Lögdberg - Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd orcid

Antal individer/objekt

46

Publicerad: 2023-02-03