12 individuella intervjuer med personer som blivit sjukskrivna för utmattningsyndrom

SND-ID: 2022-196

Alternativ titel

Intervjuer PROMISE

Skapare/primärforskare

Sara Alsén - Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa orcid

Beskrivning

12 st intervjuer med personer sjukskrivna för utmattningssyndrom och deras upplevelse av stöd när de drabbats av utmattningssyndrom.

En del i PROMISE-projektet ("Personcentrerad eHälsa för behandling och rehabilitering av vanliga psykiska sjukdomar"), en öppen randomiserad kontrollerad studie (RCT) som utvärderar effekterna av en personcentrerad eHälsa-intervention (interaktiv digital plattform och telefonstöd) för patienter som är sjukskrivna för CMDs.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Övriga forskningshuvudmän

Medverkande

Andreas Fors - Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa orcid

Uppdragsgivare

Forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd - FORTE - 2016-07418, 2017-00557 and 2019-01726

Finansiering

  • Finansiär: Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården - ALF-avtalet
  • Diarienummer hos finansiär: ALFGBG-772191, ALFGBG-932659
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Känsliga personuppgifter med uppgifter om hälsa. Varje förfrågan om utlämning måste sekretessprövas individuellt av forskningshuvudmannen.

Kodnyckel existerar

Ja

Data innehåller annan skyddsvärd information

Ja: Personliga berättelser med med namn och härledning till sig själv och andra personer. Respondenterna är patienter kopplade till hälso- och sjukvården.

Etikprövning

Göteborg - dnr Dnr: 497-17, T 526-18

Metod och tidsperiod

Population

Patienter i åldrarna 25-46 år, sjukskrivna för utmattningssyndrom.

Tidsdimension

Studiedesign

Diagnostisk studie

Beskrivning av studiedesign

Semistrukturerad intervjustudie, en del av det större PROMISE-projektet. Fler detaljer finns på projekthemsidan.

Urvalsmetod

Övrigt

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-06 – 2019-02

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Västra Sverige

Publikationer

Alsén, S., Ali, L., Ekman, I., & Fors, A. (2020). Facing a blind alley - Experiences of stress-related exhaustion: a qualitative study. In BMJ Open (No. e038230; Vol. 10, Issue 9). https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-038230
DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-038230

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
12 individuella intervjuer med personer som blivit sjukskrivna för utmattningssyndrom

Beskrivning

Transkriberade råtexter från semistrukturerade intervjuer.
Intervjufrågorna finns i dokumentationsfilen (engelsk översättning).
Intervjufilerna är i .docx-format och finns också som PDF/A.
I står för Intervjuare och D för Deltagare.

Version 1

Citering

Sara Alsén. Göteborgs universitet (2022). 12 individuella intervjuer med personer som blivit sjukskrivna för utmattningssyndrom. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/qxxy-eq51

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Sara Alsén - Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-06–2019-02
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet
  • Instrument: Diktafon (Semistrukturerat frågeformulär)
  • Urvalsstorlek: 12
  • Datakälla: Kommunikation: Mellanmänsklig

Antal individer/objekt

12

Publicerad: 2022-10-28